This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (634.63 KB)

Icon
Name
header0248.xml
Size
4.34 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
sextus1-0248.txt
Size
312.33 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
PURRWNEIM UPOTUPMSEW TWN EIS TPIA TO PRWTON A.---PEP1 THS ANWTATW DIAFORAS TWN FILOSOFIWN Tois zhtou$i ti pragma h eure$in epakolouqein eikos h arnh$in eure$ews kai akatalhyias omolo- 2gian h epimonhn zhth$ews. dioper i$ws kai e'pi twn kata fiao$ofian zhtoumenwn oi men eurh- kenai to alhqes efa$an, oi d apefhnanto mh dunaton einai touto katalhfqhnai, oi de eti 3 zhtou$in. kai eurhkenai men dokou$in oi idiws kaloumenoi dogmatikoi, oion oi peri Ari$totelhn kai Epikouron kai tous $twikous kai alloi tines, w's de peri akatalh'ptwn apefh'nanto oi peri Kleitomacon kai Karneadhn kai alloi 'Akadh- 4 maikoi, zhtou$i de oi $keptikoi. oqen euaogws dokou$in ai anwta'tw filo$ofiai treis einai, dog- matikh Akadhmaikh $keptikh- peri men oun twn allwn eterois armo$ei legein, peri de ths $kep- tikhs agwghs upotupwtikws epi tou parontos hmeis eroumen, ekeino proeipontes oti peri oudenos twn lecqh$omenwn diabebaioumeqa ws outws econtos pantws kaqaper legomen, alla kata to nun faino- menon h'min i$torikws . . .
Icon
Name
sextus3-0248.txt
Size
317.96 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
PROE FGEIKOGE Th'n men aitian di' hn meta to logikon ths filo- $ofias meros eis epi$keyin hmin agetai to fu$ikon, kaiper cronw9 twn allwn prohkein dokoun, anw- teron upemnh$amen- ton auton de tropon ths zhth$ews palin entauqa $u$th$omeqa, ouk em- bradunontes tois kata meros, opoion ti pepoihka$in oi peri ton Kleitomacon kai o loipos twn Aka- dhmaikwn coros (eis allotrian gar ulhn embantes kai epi $ugcwrh$ei twn eteroiws dogmatizomenwn poioumenoi tous logous ametrws emhkunan thn antirrh$in), alla ta kuriwtata kai $unektikwtata kinountes, en ois hporhmena exomen kai ta loipa 2 kaqaper gar en tais poliorkiais oi ton qeme- aion tou teicous uporuxantes toutw9 $ugkatafero- me'nous ecou$i tous purgous, outws oi en tais filo$ofois $keye$i tas prwtas twn pragmatwn u'poqe$eis ceirw$amenoi dunamei thn pantos prag- 3 matos katalhyin hqethka$in- ouk apiqanws goun tines apeikazou$i tous men eis tas kata meros zhth$eis $ugkatabainontas tois ek podos to" qhrion diwkou$i kunhgois h apo ormias alieuou$i . . .