This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (95.88 KB)

Icon
Name
frogs-0235.txt
Size
91.18 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
< THE FROGS OF ARISTOPHANES > <P BAT.> <S XA> <V 1> EIPW TI TWN EIWQOTWN W DESPOTA, <V 2> EF' O*IV AEI GELWSIN O*I QEWMENOI? <S DI> <V 3> NH TON $DIA *O TI BOULEI GE PLHN, PIEZOMAI, <V 4> TOUTO DE FULAXAI. PANU GAR EST' HDH COLH. <V 5> [($XA.) MHD' *ETERON ASTEION TI? ($DI.)] PLHN G' *WV QLIBOMAI. <S XA> <V 5> MHD' *ETERON ASTEION TI? [($DI.) PLHN G' *WV QLIBOMAI.] <V 6> TI DAI? TO PANU GELOION EIPW? [($DI.) NH $DIA] <S DI> <V 6> [($XA.) TI DAI? TO PANU GELOION EIPW? ($DI.)] NH $DIA <V 7> QARRWN GE. MONON EKEIN' *OPWV MH 'REIV, [($XA.) TO TI?] <S XA> <V 7> [($DI.) QARRWN GE. MONON EKEIN' *OPWV MH 'REIV, ($XA.)] TO TI? <S DI> <V 8> METABALLOMENOV T=ANAFORON *OTI CEZHTIA:V. <S XA> <V 9> MHD' *OTI TOSOUTON ACQOV EP' EMAUTW: FERWN, <V 10> EI MH KAQAIRHSEI TIV, APOPARDHSOMAI? <S DI> <V 11> MH DHQ', *IKETEUW, PLHN G' *OTAN MELLW 'XEMEIN. <S XA> <V 12> TI DHT' EDEI ME TAUTA TA SKEUH FEREIN, <V 13> EIPER POIHSW MHDEN *WNPER $FRUNICOV <V 14> EIWQE POIEIN KAI $LUKIV K=$AMEIYIAV? <V 15> [NO VERSE . . .
Icon
Name
header0235.xml
Size
4.7 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file