This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (70.78 KB)

Icon
Name
header0234.xml
Size
4.94 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
thesmoz-0234.txt
Size
65.84 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
< THE THESMOFORIAZOUSAI OF ARISTOPHANES > <P QES.> <V MN> <V 1> W $ZEU CELIDWN ARA POTE FANHSETAI ? <V 2> APOLEI M' ALOWN *ANQRWPOV EX EWQINOU. <V 3> O*ION TE, PRIN TON SPLHNA KOMIDH: M' EKBALEIN, <V 4> PARA SOU PUQESQAI POI M' AGEIV W=URIPIDH ? <S EU> <V 5> ALL' OUK AKOUEIN DEI SE PANQ' *OS' AUTIKA <V 6> OYEI PARESTWV. [($MN.) PWV LEGEIV ? AUQIV FRASON.] <S MN> <V 6> [($EU.) OYEI PARESTWV. ($MN.)] PWV LEGEIV ? AUQIV FRASON. <V 7> OU DEI M' AKOUEIN ? [($EU.) OUC *A G' AN MELLH:V *ORAN.] <S EU> <V 7> [($MN.) OU DEI M' AKOUEIN ? ($EU.)] OUC *A G' AN MELLH:V *ORAN. <V 8> [($MN.) OUD' AR' *ORAN DEI M' ? ($EU.)] OUV *A G' AN AKOUEIN DEH:. <S MN> <V 8> OUD' AR' *ORAN DEI M' ? [($EU.) OUC *A G' AN AKOUEIN DEH:.] <V 9> PWV MOI PARAINEIV ? DEXIWV MENTOI LEGEIV. <V 10> OU FH:V SU CRHNAI M' OUT' AKOUEIN OUQ' *ORAN ? <S EU> <V 11> CWRIV GAR AUTOIN *EKATEROU 'STIN *H FUSIV. <V 12> [($MN.) TOU MHT' AKOUEIN MHQ' *ORAN ? ($EU.)] EU ISQ' *OTI. <S MN> <V 12> TOU MHT' AKOUEIN MHQ' *ORAN ? [($EU.) EU ISQ' . . .