This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (93.26 KB)

Icon
Name
clouds-0229.txt
Size
88.56 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
< THE CLOUDS OF ARISTOPHANES > <P NEF.> <S ST> <V 1> IOU IOU. <V 2> W $ZEU BASILEU TO CRHMA TWN NUKTWN *OSON. <V 3> APERANTON. OUDEPOQ' *HMERA GENHSETAI? <V 4> KAI MHN PALAI G' ALEKTRUONOV HKOUS' EGW. <V 5> O*I D' OIKETAI REGKOUSIN. ALL' OUK AN PRO TOU. <V 6> APOLOIO DHT' W POLEME POLLWN O*UNEKA, <V 7> *OT' OUDE KOLAS' EXESTI MOI TOUV OIKETAV. <V 8> ALL' OUD' *O CRHSTOV O*UTOSI NEANIAV <V 9> EGEIRETAI THV NUKTOV, ALLA PERDETAI <V 10> EN PENTE SISURAIV EGKEKORDULHMENOV. <V 11> ALL' EI DOKEI REGKWMEN EGKEKALUMMENOI. <V 12> ALL' OU DUNAMAI DEILAIOV E*UDEIN DAKNOMENOV <V 13> UPO THV DAPANHV KAI THV FATNHV KAI TWN CREWN <V 14> DIA TOUTONI TON U*ION. *O DE KOMHN ECWN <V 15> *IPPAZETAI TE KAI XUNWRIKEUETAI <V 16> ONEIROPOLEI Q' *IPPOUV. EGW D' APOLLUMAI <V 17> *ORWN AGOUSAN THN SELHNHN EIKADAV. <V 18> O*I GAR TOKOI CWROUSIN. *APTE PAI LUCNON, <V 19> K=AKFERE TO GRAMMATEION, *IN' ANAGNW LABWN <V 20> *OPOSOIV OFEILW KAI LOGISWMAI TOUV TOKOUV. <V 21> FER' IDW TI OFEILW? DWDEKA MNAV $PA . . .
Icon
Name
header0229.xml
Size
4.7 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file