This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (6.87 MB)

Icon
Name
aristotle-0226.txt
Size
6.85 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0086"b"001"c"APr"y"24A"z10 @*PRW=TON EI)PEI=N PERI\ TI/ KAI\ TI/NOS E)STI\N H( SKE/YIS, O(/TI PERI\ A)PO/DEICIN KAI\ E)PISTH/MHS A)PODEIKTIKH=S: EI)=TA DIORI/SAI TI/ E)STI PRO/TASIS KAI\ TI/ O(/ROS KAI\ TI/ SULLOGISMO/S, KAI\ POI=OS TE/LEIOS KAI\ POI=OS A)TELH/S, META\ DE\ TAU=TA TI/ TO\ E)N O(/LW| EI)=- NAI H)\ MH\ EI)=NAI TO/DE TW=|DE, KAI\ TI/ LE/GOMEN TO\ KATA\ PANTO\S H)\ MHDENO\S KATHGOREI=SQAI. @*PRO/TASIS ME\N OU)=N E)STI\ LO/GOS KATAFATIKO\S H)\ A)POFATIKO/S TINOS KATA/ TINOS: OU(=TOS DE\ H)\ KAQO/LOU H)\ E)N ME/REI H)\ A)DIO/RISTOS. LE/GW DE\ KAQO/LOU ME\N TO\ PANTI\ H)\ MHDENI\ U(PA/RXEIN, E)N ME/REI DE\ TO\ TINI\ H)\ MH\ TINI\ H)\ MH\ PANTI\ U(PA/RXEIN, A)DIO/RISTON DE\ TO\ U(PA/RXEIN H)\ MH\ U(PA/RXEIN A)/NEU TOU= KAQO/LOU H)\ KATA\ ME/ROS, OI(=ON TO\ TW=N E)NANTI/WN EI)=NAI TH\N AU)TH\N E)PISTH/MHN H)\ TO\ TH\N H(DONH\N MH\ EI)=- NAI A)GAQO/N. DIAFE/REI DE\ H( A)PODEIKTIKH\ PRO/TASIS TH=S DIALE- KTIKH=S, O(/TI H( ME\N A)PODEIKTIKH\ LH=YIS QATE/ROU MORI/OU TH=S A)NTIFA/ . . .
Icon
Name
header0226.xml
Size
17.27 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file