This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (54.41 KB)

Icon
Name
header0223.xml
Size
4.7 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
phaenomena-0223.txt
Size
49.71 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A ARATUS> <T PHAENOMENA> EK $DIOS ARCWMESQA, TON OUDEPOT ANDRES EWMEN ARRHTON; MESTAI DE $DIOS PASAI MEN AGUIAI PASAI D ANQRWPWN AGORAI, MESTH DE QALASSA KAI LIMENES; PANTH DE $DIOS KECRHMEQA PANTES. TOU GAR KAI GENOS EIMEN. *O D HPIOS ANQRWPOISI DEXIA SHMIANEI, LAOUS D EPI ERGON EGEIREI MIMNHSKWN BIOTOIO; LEGEI D *OTE BWLOS ARISTH BOUSI TE KAI MAKELHSI, LEGEI D *OTE DEXIAI *WRAI KAI FUTA GURWSAI KAI SPERMATA PANTA BALESQAI. AUTOS GAR TA GE SHMAT EN OURANW ESTHRIXEN ASTRA DIAKRINAS, ESKEYATO D EIS ENIAUTON ASTERAS O*I KE MALISTA TETUGMENA SHMAINOIEN ANDRASIN *WRAWN, OFR EMPEDA PANTA FUWNTAI. TW MIN AEI PRWTON TE KAI *USTATON *ILASKONTAI. CAIRE, PATER, MEGA QAUMA, MEG ANQRWPOISIN ONEIAR, AUTOS KAI PROTERH GENEH. CAIROITE DE $MOUSAI MEILICIAI MALA PASAI. EMOI GE MEN ASTERAS EIPEIN *H QEMIS EUCOMENW TEKMHRATE PASAN AOIDHN. O*I MEN *OMWS POLEES TE KAI ALLUDIS ALLOI EONTES OURANW *ELKONTAI PANT HMATA SUNECES AIEI; AUTAR *OG OUD OLIGON METANISSETAI, ALLA MAL A*UTWS AXWN AIEN ARHREN, ECEI D . . .