This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (600.89 KB)

Icon
Name
apost10-0222.txt
Size
14.61 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
POLUKARPOS KAI OI SUN AUTW PRESBUTEROI $ TH EKKLHSIA TOU QEOU TH PKPH0001 1Q0 PAROIKOUSH $ FILIPPOUS. ELEOS UMIN KAI EIRHNH PARA $ QEOU PKPH0001 1Q0 PANTOKRATOROS KAI IHSOU XRISTOU $ TOU SWTHROS HMWN PLHQUNQEIH. $ PKPH0001 1Q0 SUNEXARHN UMIN MEGALWS EN TW KURIW HMWN $ IHSOU XRISTW, DECAMENOIS TA PKPH0101 1Q0 MIMHMATA THS $ ALHQOUS AGAPHS KAI PROPEMYASIN, WS EPEBALEN $ UMIN, PKPH0101 1Q0 TOUS ENEILHMENOUS TOIS AGIOPREPESIN DESMOIS, $ ATINA ESTIN DIADHMATA PKPH0101 1Q0 TWN ALHQWS UPO QEOU KAI $ TOU KURIOU HMWN EKLELEGMENWN. PKPH0101 1Q0 KAI OTI H $ BEBAIA THS PISTEWS UMWN RIZA, EC ARXAIWN $ KATAGGELLOMENH PKPH0102 1Q0 XRONWN, MEXRI NUN DIAMENEI KAI $ KARPOFOREI EIS TON KURION HMWN IHSOUN PKPH0102 1Q0 XRISTON, $ OS UPEMEINEN UPER TWN AMARTIWN HMWN EWS QANATOU $ PKPH0102 1Q0 KATANTHSAI, ON HGEIREN O QEOS, LUSAS TAS WDINAS $ TOU ADOU. PKPH0102 1Q0 EIS ON OUK IDONTES PISTEUETE XARA $ ANEKLALHTW KAI DEDOCASMENH, E . . .
Icon
Name
apost1-0222.txt
Size
96.21 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
H EKKLHSIA TOU QEOU H PAROIKOUSA RWMHN THI $ EKKLHSIAI TOU QEOU THI CL010001 1Q0 PAROIKOUSHI KORINQON, KLHTOIS $ HGIASMENOIS EN QELHMATI QEOU DIA TOU CL010001 1Q0 KURIOU $ HMWN IHSOU XRISTOU. XARIS UMIN KAI EIRHNH APO $ PANTOKRATOROS CL010001 1Q0 QEOU DIA IHSOU XRISTOU PLHQUNQEIH. $ CL010001 1Q0 DIA TAS AIFNIDIOUS KAI EPALLHLOUS GENOMENAS $ HMIN SUMFORAS KAI CL010101 1Q0 PERIPTWSEIS, BRDION $ NOMIZOMEN EPISTROFHN PEPOIHSQAI PERI TWN CL010101 1Q0 EPIZHTOUMENWN $ PAR UMIN PRAGMATWN, AGAPHTOI, THS $ TE ALLOTRIAS KAI CL010101 1Q0 CENHS TOIS EKLEKTOIS TOU QEOU, $ MIARAS KAI ANOSIOU STASEWS HN OLIGA CL010101 1Q0 PROSWPA $ PROPETH KAI AUQADH UPARXONTA EIS TOSOUTON $ APONOIAS CL010101 1Q0 ECEKAUSAN, WSTE TO SEMNON KAI PERIBOHTON $ KAI PASIN ANQRWPOIS CL010101 1Q0 ACIAGAPHTON ONOMA $ UMWN MEGALWS BLASFHMHQHNAI. CL010101 1Q0 TIS GAR PAREPIDHMHSAS $ PROS UMAS THN PANARETON KAI BEBAIAN $ UMW . . .
Icon
Name
apost11-0222.txt
Size
21.33 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
DIDAXH KURIOU DIA TWN DWDEKA APASTOLWN $ TOIS EQNESIN. $ DIDA0001 1Q0 ODOI DUO EISI, MIA THS ZWHS KAI MIA TOU $ QANATOU, DIAFORA DE POLLH DIDA0101 1Q0 METACU TWN DUO ODWN. $ DIDA0101 1Q0 H MEN OUN ODOS THS ZWHS ESTIN AUTH. PRWTON $ AGAPHSEIS TON QEON TON DIDA0102 1Q0 POIHSANTA SE, DEUTERON $ TON PLHSION SOU WS SEAUTON. PANTA DE OSA EAN $ DIDA0102 1Q0 QELHSHS MH GINESQAI SOI, KAI SU ALLW MH POIEI. $ DIDA0102 1Q0 TOUTWN DE TWN LOGWN H DIDAXH ESTIN AUTH. $ EULOGEITE TOUS KATARWMENOUS DIDA0103 1Q0 UMIN KAI PROSEUXESQE $ UPER TWN EXQRWN UMWN, NHSTEUETE DE UPER $ TWN DIDA0103 1Q0 DIWKONTWN UMAS. POIA GAR XARIS, EAN AGAPATE $ TOUS AGAPWNTAS UMAS; DIDA0103 1Q0 OUXI KAI TA EQNH TO AUTO $ POIOUSIN; UMEIS DE AGAPATE TOUS MISOUNTAS $ DIDA0103 1Q0 UMAS, KAI OUX ECETE EXQRON. DIDA0103 1Q0 APEXOU TWN $ SARKIKWN KAI SWMATIKWN EPIQUMIWN. EAN TIS $ SOI DW . . .
Icon
Name
apost12-0222.txt
Size
59.85 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
XAIRETE, UIOI KAI QUGATERES, EN ONOMATI $ KURIOU TOU AGAPHSANTOS HMAS, BARN0101 1Q0 EN EIRNH. $ BARN0101 1Q0 MEGALWN MEN ONTWN KAI PLOUSIWN TWN TOU $ QEOU DIKAIWMATWN EIS UMAS, BARN0102 1Q0 UPER TI KAI KAQ $ UPERBOLHN UPEREUFRAINOMAI EPI TOIS MAKARIOIS $ KAI BARN0102 1Q0 ENDOCOIS UMWN PNEUMASIN. OUTWS EMFUTON THS $ DWREAS PNEUMATIKHS XARIN BARN0102 1Q0 EILHFATE. BARN0102 1Q0 DIO KAI $ MALLON SUGXAIRW EMAUTW ELPIZWN SWQHNAI, OTI $ ALHQWS BLEPW BARN0103 1Q0 EN UMIN EKKEXUMENON APO TOU $ PLOUSIOU THS PHGHS KURIOU PNEUMA EF BARN0103 1Q0 UMAS. $ OUTW ME ECEPLHCEN EPI UMWN H EMOI EPIPOQHTH $ OYIS UMWN. BARN0103 1Q0 PEPEISMENOS OUN TOUTO KAI SUNEIDWS $ EMAUTW, OTI EN UMIN LALHSAS POLLA BARN0104 1Q0 EPISTAMAI, $ OTI EMOI SUNWDEUSEN EN ODW DIKAIOSUNHS KURIOS, $ KAI BARN0104 1Q0 PANTWS ANAGKAZOMAI KAGW EIS TOUTO, AGAPAN $ UMAS UPER THN YUXHN M . . .
Icon
Name
apost13-0222.txt
Size
251.76 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
O QREYAS ME PEPRAKEN ME RODH TINI EIS $ RWMHN. META POLLA ETH SV010101 1Q0 TAUTHN ANEGNWRISAMHN $ KAI HRCAMHN AUTHN AGAPAN WS ADELFHN. SV010101 1Q0 META $ XRONON TINA LOUOMENHN EIS TON POTAMON TON $ TIBERIN EIDON KAI SV010102 1Q0 EPEDWKA AUTH THN XEIRA KAI $ ECHGAGON AUTHN EK TOU POTAMOU. TAUTHS SV010102 1Q0 OUN $ IDWN TO KALLOS DIELOGIZOMHN EN TH KARDIA MOU $ LEGWN. MAKARIOS SV010102 1Q0 HMHN, EI TOIAUTHN GUNAIKA $ EIXON KAI TW KALLEI KAI TW TROPW. MONON SV010102 1Q0 TOUTO $ EBOULEUSAMHN, ETERON DE OUDE EN. SV010102 1Q0 META XRONON $ TINA POREUOMENOU MOU EIS KWMAS KAI DOCAZONTOS $ TAS SV010103 1Q0 KTISEIS TOU QEOU, WS MEGALAI KAI EKPREPEIS $ KAI DUNATAI EISIN, SV010103 1Q0 PERIPATWN AFUPNWSA. KAI $ PNEUMA ME ELABEN KAI APHNEGKE ME DI ANODIAS $ SV010103 1Q0 TINOS, DI HS ANQRWPOS OUK EDUNATO ODEUSAI. HN $ DE O TOPOS KRHMNWDHS SV010103 1Q0 KAI APERRHGWS APO TWN $ UDATWN. DIABAS OUN TON POTAMON EKEINON HL . . .
Icon
Name
apost14-0222.txt
Size
24.16 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
H EKKLHSIA TOU QEOU H PAROIKOUSA SMURNAN $ TH EKKLHSIA TOU QEOU TH MAPK0001 1Q0 PAROIKOUSH EN $ FILOMHLIW KAI PASAIS TAIS KATA PANTA TOPON $ THS AGIAS MAPK0001 1Q0 KAI KAQOLIKHS EKKLHSIAS PAROIKIAIS. $ ELEOS, EIRHNH KAI AGAPH QEOU MAPK0001 1Q0 PATROS $ KAI KURIOU HMWN IHSOU XRISTOU PLHQUNQEIH. $ MAPK0001 1Q0 EGRAYAMEN UMIN, ADELFOI, TA KATA TOUS $ MARTURHSANTAS KAI TON MAPK0101 1Q0 MAKARION POLUKARPON, $ OSTIS WSPER EPISFRAGISAS DIA THS MARTURIAS $ MAPK0101 1Q0 AUTOU KATEPAUSEN TON DIWGMON. SXEDON GAR $ PANTA TA PROAGONTA EGENETO, MAPK0101 1Q0 INA HMIN O KURIOS $ ANWQEN EPIDEICH TO KATA TO EUAGGELION MARTURION. $ MAPK0101 1Q0 PERIEMENEN GAR, INA PARADOQH, WS KAI O KURIOS, $ INA MIMHTAI KAI HMEIS MAPK0102 1Q0 AUTOU GENWMEQA, MH MONON $ SKOPOUNTES TO KAQ EAUTOUS, ALLA KAI TO MAPK0102 1Q0 KATA $ TOUS PELAS. AGAPHS GAR ALHQOUS KAI BEBAIAS $ ESTIN, MH MONON MAPK0102 1Q0 EAUTON QELEIN SWZESQAI, ALLA $ KAI PANTAS TOUS ADELFOUS. $ . . .
Icon
Name
apost15-0222.txt
Size
25.32 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
EPEIDH ORW, KRATISTE DIOGNHTE, UPERESPOUDAKOTA = SE THN QEOSEBEIAN EPDI0101 1Q0 TWN XRISTIANWN = MAQEIN KAI PANU SAFWS KAI EPIMELWS PUNQANOMENON = EPDI0101 1Q0 PERI AUTWN, TINI TE QEW PEPOIQOTES KAI PWS = QRHSKEUONTES AUTON TON TE EPDI0101 1Q0 KOSMON UPERORWSI = PANTES KAI QANATOU KATAFRONOUSI KAI OUTE TOUS = EPDI0101 1Q0 NOMIZOMENOUS UPO TWN ELLHNWN QEOUS LOGIZONTAI = OUTE THN IOUDAIWN EPDI0101 1Q0 DEISIDAIMONIAN FULASSOUSI, = KAI TINA THN FILOSTORGIAN EXOUSI PROS EPDI0101 1Q0 ALLHLOUS, = KAI TI DH POTE KAINON TOUTO GENOS H EPITHDEUMA = EISHLQEN EPDI0101 1Q0 EIS TON BION NUN KAI OU PROTERON. APODEXOMAI = GE THS PROQUMIAS SE EPDI0101 1Q0 TAUTHS KAI PARA TOU = QEOU, TOU KAI TO LEGEIN KAI TO AKOUEIN HMIN EPDI0101 1Q0 XORHGOUNTOS, = AITOUMAI DOQHNAI EMOI MEN EIPEIN OUTWS, = WS MALISTA AN EPDI0101 1Q0 AKOUSANTA SE BELTIW GENESQAI, = SOI TE OUTWS AKOUSAI, WS MH LUPHQHNAI EPDI0101 1Q0 TON = EIPONTA. = . . .
Icon
Name
apost2-0222.txt
Size
28.14 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
ADELFOI, OUTWS DEI HMAS FRONEIN PERI IHSOU $ XRISTOU, WS PERI QEOU, WS CL020101 1Q0 PERI KRITOU ZWNTWN $ KAI NEKRWN. KAI OU DEI HMAS MIKRA FRONEIN PERI $ CL020101 1Q0 THS SWTHRIAS HMWN. CL020101 1Q0 EN TWI GAR FRONEIN $ HMAS MIKRA PERI AUTOU, MIKRA KAI ELPIZOMEN $ CL020102 1Q0 LABEIN. KAI OI AKOUONTES WS PERI MIKRWN AMARTANOUSIN, $ KAI HMEIS CL020102 1Q0 AMARTANOMEN OUK EIDOTES, $ POQEN EKLHQHMEN KAI UPO TINOS KAI EIS ON CL020102 1Q0 TOPON, $ KAI OSA UPEMEINEN IHSOUS XRISTOS PAQEIN ENEKA $ HMWN. CL020102 1Q0 TINA OUN HMEIS AUTWI DWSOMEN ANTIMISQIAN, $ H TINA KARPON ACION OU CL020103 1Q0 HMIN AUTOS $ EDWKEN; POSA DE AUTWI OFEILOMEN OSIA; CL020103 1Q0 TO $ FWS GAR HMIN EXARISATO, WS PATHR UIOUS HMAS $ PROSHGOREUSEN, CL020104 1Q0 APOLLUMENOUS HMAS ESWSEN. $ CL020104 1Q0 POION OUN AINON AUTWI DWSOMEN H MISQON ANTIMISQIAS $ WN ELABOMEN; . . .
Icon
Name
apost3-0222.txt
Size
16.02 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
IGNATIOS, O KAI QEOFOROS, TH EULOGHMENH EN $ MEGEQEI QEOU PATROS IGEP0001 1Q0 PLHRWMATI, TH PROWRISMENH $ PRO AIWNWN EINAI DIA PANTOS EIS $ DOCAN IGEP0001 1Q0 PARAMONON ATREPTON, HNWMENH KAI $ EKLELEGMENH EN PAQEI ALHQINW, EN IGEP0001 1Q0 QELHMATI $ TOU PATROS KAI IHSOU XRISTOU TOU QEOU $ HMWN, TH EKKLHSIA IGEP0001 1Q0 TH ACIOMAKARISTW, TH $ OUSH EN EFESW THS ASIAS, PLEISTA EN $ IHSOU IGEP0001 1Q0 XRISTW KAI EN AMWMW XARA XAIREIN. $ IGEP0001 1Q0 APODECAMENOS EN QEW TO POLUAGAPHTON SOU $ ONOMA, O KEKTHSQE FUSEI IGEP0101 1Q0 DIKAIA KATA PISTIN KAI $ AGAPHN EN XRISTW IHSOU, TW SWTHRI HMWN. $ IGEP0101 1Q0 MIMHTAI ONTES QEOU, ANAZWPURHSANTES EN AIMATI $ QEOU TO SUGGENIKON IGEP0101 1Q0 ERGON TELEIWS APHRTISATE. $ IGEP0101 1Q0 AKOUSANTES GAR DEDEMENON APO SURIAS UPER $ TOU KOINOU ONOMATOS KAI IGEP0102 1Q0 ELPIDOS, ELPIZONTA TH $ PROSEUXH UMWN EPITUXEIN EN RWMH QHRIOMAXH . . .
Icon
Name
apost4-0222.txt
Size
9.3 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
IGNATIOS, O KAI QEOFOROS, TH EULOGHMENH EN $ XARITI QEOU PATROS EN IGMA0001 1Q0 XRISTW IHSOU TW $ SWTHRI HMWN, EN W ASPAZOMAI THN EKKLHSIAN $ THN IGMA0001 1Q0 OUSAN EN MAGNHSIA TH PROS MAIANDRW $ KAI EUXOMAI EN QEW PATRI KAI EN IGMA0001 1Q0 IHSOU $ XRISTW PLEISTA XAIREIN. $ IGMA0001 1Q0 GNOUS UMWN TO POLUEUTAKTON THS KATA QEON $ AGAPHS, AGALLIWMENOS IGMA0101 1Q0 PROEILOMHN EN PISTEI $ IHSOU XRISTOU PROSLALHSAI UMIN. IGMA0101 1Q0 KATACIWQEIS $ GAR ONOMATOS QEOPREPESTATOU, EN OIS PERIFERW $ DESMOIS IGMA0102 1Q0 ADW TAS EKKLHSIAS, EN AIS ENWSIN EUXOMAI $ SARKOS KAI PNEUMATOS IHSOU IGMA0102 1Q0 XRISTOU, TOU DIA $ PANTOS HMWN ZHN, PISTEWS TE KAI AGAPHS, HS $ OUDEN IGMA0102 1Q0 PROKEKRITAI, TO DE KURIWTERON IHSOU KAI $ PATROS. EN W UPOMENONTES THN IGMA0102 1Q0 PASAN EPHREIAN $ TOU ARXONTOS TOU AIWNOS TOUTOU KAI DIAFUGONTES $ QEOU IGMA0102 1Q0 TEUCOMEQA. $ . . .
Icon
Name
apost5-0222.txt
Size
8.72 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
IGNATIOS, O KAI QEOFOROS, HGAPHMENH QEW, $ PATRI IHSOU XRISTOU, IGTR0001 1Q0 EKKLHSIA AGIA TH $ OUSH EN TRALLESIN THS ASIAS, EKLEKTH KAI $ ACIOQEW, IGTR0001 1Q0 EIRHNEUOUSH EN SARKI KAI PNEUMATI $ TW PAQEI IHSOU XRISTOU, THS IGTR0001 1Q0 ELPIDOS HMWN $ EN TH EIS AUTON ANASTASEI. HN KAI ASPAZOMAI $ EN TW IGTR0001 1Q0 PLHRWMATI EN APOSTOLIKW XARAKTHRI $ KAI EUXOMAI PLEISTA XAIREIN. $ IGTR0001 1Q0 AMWMON DIANOIAN KAI ADIAKRITON EN UPOMONH $ EGNWN UMAS EXONTAS, OU IGTR0101 1Q0 KATA XRHSIN ALLA KATA $ FUSIN, KAQWS EDHLWSEN MOI POLUBIOS, O IGTR0101 1Q0 EPISKOPOS $ UMWN, OS PAREGENETO QELHMATI QEOU KAI IHSOU $ XRISTOU EN IGTR0101 1Q0 SMURNH KAI OUTWS MOI SUNEXARH $ DEDEMENW EN XRISTW IHSOU, WSTE ME TO IGTR0101 1Q0 PAN $ PLHQOS UMWN EN AUTW QEWREISQAI. IGTR0101 1Q0 APODECAMENOS $ OUN THN KATA QEON EUNOIAN DI AUTOU $ EDOCASA, EURWN IGTR0102 1Q0 UMAS, WS EGNWN, MIMHTAS $ QEOU. $ . . .
Icon
Name
apost6-0222.txt
Size
9.3 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
IGNATIOS, O KAI QEOFOROS, TH HLEHMENH EN $ MEGALEIOTHTI PATROS UYISTOU IGRM0001 1Q0 KAI IHSOU $ XRISTOU TOU MONOU UIOU AUTOU EKKLHSIA $ HGAPHMENH KAI IGRM0001 1Q0 PEFWTISMENH EN QELHMATI $ TOU QELHSANTOS TA PANTA, A ESTIN, KATA $ IGRM0001 1Q0 AGAPHN IHSOU XRISTOU, TOU QEOU HMWN, $ HTIS KAI PROKAQHTAI EN TOPW IGRM0001 1Q0 XWRIOU $ RWMAIWN, ACIOQEOS, ACIOPREPHS, ACIOMAKARISTOS, $ ACIEPAINOS, IGRM0001 1Q0 ACIEPITEUKTOS, ACIAGNOS $ KAI PROKAQHMENH THS AGAPHS, XRISTWNUMOS, $ IGRM0001 1Q0 PATRWNUMOS, HN KAI ASPAZOMAI EN $ ONOMATI IHSOU XRISTOU, UIOU PATROS. IGRM0001 1Q0 KATA $ SARKA KAI PNEUMA HNWMENOIS PASH ENTOLH $ AUTOU, PEPLHRWMENOIS IGRM0001 1Q0 XARITOS QEOU ADIAKRITWS $ KAI APODIULISMENOIS APO PANTOS ALLOTRIOU $ IGRM0001 1Q0 XRWMATOS PLEISTA EN IHSOU XRISTW, $ TW QEW HMWN, AMWMWS XAIREIN. $ IGRM0001 1Q0 EPEI EUCAMENOS QEW EPETUXON IDEIN UMWN TA $ ACIOQEA PROSWPA, WS KAI IGRM0101 1Q0 PLEON HTOUMHN LABEIN. $ DEDEMENOS GAR EN XRISTW IHSOU ELPIZW UMAS . . .
Icon
Name
apost7-0222.txt
Size
9.21 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
IGNATIOS, O KAI QEOFOROS, EKKLHSIA QEOU $ PATROS KAI KURIOU IHSOU IGPH0001 1Q0 XRISTOU TH OUSH $ EN FILADELFIA THS ASIAS, HLEHMENH KAI $ HDRASMENH EN IGPH0001 1Q0 OMONOIA QEOU KAI AGALLIWMENH $ EN TW PAQEI TOU KURIOU HMWN ADIAKRITWS IGPH0001 1Q0 KAI $ EN TH ANASTASEI AUTOU PEPLHROFORHMENH EN $ PANTI ELEEI, HN IGPH0001 1Q0 ASPAZOMAI EN AIMATI IHSOU $ XRISTOU, HTIS ESTIN XARA AIWNIOS KAI IGPH0001 1Q0 PARAMONOS, $ MALISTA EAN EN ENI WSIN SUN TW $ EPISKOPW KAI TOIS SUN IGPH0001 1Q0 AUTW PRESBUTEROIS $ KAI DIAKONOIS APODEDEIGMENOIS EN GNWMH $ IHSOU IGPH0001 1Q0 XRISTOU, OUS KATA TO IDION QELHMA $ ESTHRICEN EN BEBAIWSUNH TW AGIW IGPH0001 1Q0 AUTOU $ PNEUMATI. $ IGPH0001 1Q0 ON EPISKOPON EGNWN OUK AF EAUTOU OUDE DI $ ANQRWPWN KEKTHSQAI THN IGPH0101 1Q0 DIAKONIAN THN EIS TO $ KOINON ANHKOUSAN OUDE KATA KENODOCIAN, ALL EN $ IGPH0101 1Q0 GAR ONOMATOS QEOPREPESTATOU, EN OIS PERIFERW $ OU KATAPEPLHGMAI T . . .
Icon
Name
apost8-0222.txt
Size
10.21 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
IGNATIOS, O KAI QEOFOROS, EKKLHSIA QEOU $ PATROS KAI HGAPHMENOU IHSOU IGSM0001 1Q0 XRISTOU, $ HLEHMENH EN PANTI XARISMATI, PEPLHRWMENH $ EN PISTEI KAI IGSM0001 1Q0 AGAPH, ANUSTERHTW OUSH $ PANTOS XARISMATOS, QEOPREPESTATH KAI IGSM0001 1Q0 AGIOFORW, $ TH OUSH EN SMURNH THS ASIAS, EN $ AMWMW PNEUMATI KAI LOGW IGSM0001 1Q0 QEOU PLEISTA $ XAIREIN. $ IGSM0001 1Q0 DOCAZW IHSOUN XRISTON TON QEON TON OUTWS $ UMAS SOFISANTA. ENOHSA GAR IGSM0101 1Q0 UMAS KATHRTISMENOUS $ EN AKINHTW PISTEI, WSPER KAQHLWMENOUS $ EN TW IGSM0101 1Q0 STAURW TOU KURIOU IHSOU XRISTOU SARKI $ TE KAI PNEUMATI KAI IGSM0101 1Q0 HDRASMENOUS EN AGAPH EN TW $ AIMATI XRISTOU, PEPLHROFORHMENOUS EIS IGSM0101 1Q0 TON $ KURION HMWN, ALHQWS ONTA EK GENOUS DAUEID KATA $ SARKA, UION IGSM0101 1Q0 QEOU KATA QELHMA KAI DUNAMIN QEOU, $ GEGENNHMENON ALHQWS EK PARQENOU, IGSM0101 1Q0 BEBAPTISMENON $ UPO IWANNOU, INA PLHRWQH PASA DIKAIOSUNH UP $ AUT . . .
Icon
Name
apost9-0222.txt
Size
7.22 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
IGNATIOS, O KAI QEOFOROS, POLUKARPW EPISKOPW $ EKKLHSIAS SMURNAIWN, IGPK0001 1Q0 MALLON EPISKOPHMENW $ UPO QEOU PATROS KAI KURIOU IHSOU $ XRISTOU, IGPK0001 1Q0 PLEISTA XAIREIN. $ IGPK0001 1Q0 APODEXOMENOS SOU THN EN QEW GNWMHN HDRASMENHN $ WS EPI PETRAN IGPK0101 1Q0 AKINHTON, UPERDOCAZW, KATACIWQEIS $ TOU PROSWPOU SOU TOU AMWMOU, OU $ IGPK0101 1Q0 ONAIMHN EN QEW. IGPK0101 1Q0 PARAKALW SE EN XARITI H $ ENDEDUSAI, PROSQEINAI TW DROMW SOU KAI IGPK0102 1Q0 PANTAS $ PARAKALEIN, INA SWZWNTAI. EKDIKEI SOU TON $ TOPON EN PASH IGPK0102 1Q0 EPIMELEIA SARKIKH TE KAI PNEUMATIKH. $ THS ENWSEWS FRONTIZE, HS OUDEN IGPK0102 1Q0 AMEINON. $ PANTAS BASTAZE, WS KAI SE O KURIOS. PANTWN $ ANEXOU EN IGPK0102 1Q0 AGAPH, WSPER KAI POIEIS. IGPK0102 1Q0 PROSEUXAIS $ SXOLAZE ADIALEIPTOIS. AITOU SUNESIN $ PLEIONA HS EXE . . .
Icon
Name
header0222.xml
Size
9.54 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file