DECLARATIE, Van de Lords ende Commons, ver­gadert in 't PARLIAMENT, OM De Gerevolteerde Schepen wederom te brenghen onder de gehoorsaemheyt van het Parliament.

Vrydragh den veerthienden Iulij 1648.

Geordonneert by de Lords ende Commons vergadert in 't Parliament / dat dese Declaratie dadelijck gedruckt werde / en Gepubliceert.

Ioh: Brown Cler. Parliament.

Naer de Copie, gedruckt in Londen, 1648.

Op Vrydach den 24 oude, of den 14 Iuly nieuwe Stijl. 1648.

HEt is ten vollen aen allen bekent dat de Tra­fijcke / ende Zeevaert van dit Rijck door Gods zegen geweest is een bysondere midde! van de Eex / Reputatie en grootheyt van de Engelsche Natie; Ende dat de kloechmoedigheyt / naer­sticheyt ende getrouwighegt van de Engelsche Matroosen / ende Zee-luyden een voornemen middel geweest is / van den aenwas van Trafijck ende Commercie / deses Rijcks in alle gedeelten van de werelt.

Welckes consideratie bewogen heeft beyde de Huysen van het Par­lament / om bysondere forge te dragen voor de Royale Vloot / in het tim­meren van veele Schepen ende Fregatten / ende in het uyt-reden ende onderhouden van de Scheeys-Armade / uytleggende en besteedende in dien dienst / de geheele incomste van de costuymen ende Tollen (welckers grootste deel hier te vooren pleech afgewent te werden tot ander ge­bruyck) benevens andere groote sommen gelts geimployeert in desen be­drijf.

Ende om de Zee-luyden in dienst van desen Staet sich bevindende te meer te incourageeren / hebben hunne maent gelt ende soldyen verre verhoocht boven 't geene hier te vooren plach te zijn: ende op het t' huys keeren van de Plooten / hebben zoo forchvuldichlijck voor de Zee-luyden versien / dat de selvige noyt en zijn afgedanckt geweest van de Schepen ende van de kost ende soldye / voor ende al eer hun gelt aen yder een vol­comentlijck was toege [...]elt / verhoopende dat door dese ende noch veel andere incouragementen de Zee-luyden sich in alle voorvallende occa­sien wilde toonen hou ende getrou aen het Koninckrijck in het uytvoe­ren van den last aen hun toevertrout. Maer contrarie van desen / heb­ben [Page] de Zee-luyden van verscheyde Royale Schepen / in dese laetste soo­mers-Vloote ter Zee gereet / verleyt zijnde door de archl [...]stige insinua­tien van Persoonen / qualijck geaffectioneert aen de Vrede van dit Rijck / verradelijck afgeweecken ende gerevolteert van hun behoorlijcken dienst / ende volherden alsnoch in dese haere ongehoorsaemheyt. Door welcke afgrijsclijcke ende verfoeyelijcke daet in het violeeren van hun gesworen trouw / zyten hoochsten hebben onteert het credijt ende de re­putatie van de Zeevaert ende van de Matroosen ende Zee-luyden van dit Koninckrijk / en voor so veel hun doenlijck is / verraden het algemeyn Interest ende de vryheydt van het selvige / ende verachtert ende te rugge gestelt / die Enden ende Effecten van een geluckige Drede / dewelcke het Parlament / t' allen tijden beooght heeft; ende nutegenwoordich byson­derlijck benaersticht. Ende alhoewel beyde de Huysen van het Par­lament goede reden hebben (aengesien hun alreede is aengeboden ge­weest een Acte van Indemniteyt over het gepasseerde) om dadelijck voort te vaeren met gewelt om hun te vrengen tot gehoorsaemheyt; doch op dat het mach aen yder blijckelijck zijn dat het Parlament / soo veel mogelnck is / soeckt voor te komen ende te myden het verstorten van bloet / de voorgenoemde Lords ende Commons offereren ende presen­teren by desen: Dat indien de Zee-luyden / Officieren ende Bevel-heb­bers van gemelte Schepen / binnen twintich dagen naer de Publicatie van desen / ofte datelijck naer hun de weet hier van gedaenis / door den Heer Admirael / ofte door andere Persoonen by hem daer toe geapoin­teert / sich selven ende de Schepen waer in sy sijn / sullen stellen onder de gehoorsaemheyt van het Parlament / ende de selvige brengen in eenige haven onder het Parlaments gebied / de Persoonen sich selven op die ma­niere submitteerende sullen over het gepasseerde blyven / schaede vry en­de ongestraft in lijf / leven ende goederen; Maer by soo verre sy sullen vol­herden / in hun ongehoorsaemheyt naer expiratie ende verloop van de voorsz tijt / soo willen beyde de Huysen voort vaeren in het reduceren / van dat Dolck door gewelt van wapenen: niet twijfelende van een goe­de uytkomste door de segen Godts; ende verhoopende dat alle trouher­tige Engelschen sullen contribueren hun beste ende uyterste hulp ende bystant tot dit werck: in het bysonder de Coop-lieden ende Reeders van Schepen als die aldermeest geinteresseert sijn inde consequentien / ende gevolch van deserevolte / overmits het wel is afte meten / dat de gerevol­teerde sullen soecken hun rebellie op te houden ende te mainteneren door roof ende ghewelt. Ende om te meer incouragement te geven aen de Zee-luyden ende Matroosen / die sich sullen laten gebruycken in dit werck / soo besooven ende verclaeren de Lords ende Commons / dat alle de Zee-luyden / die sich w [...]llen ingageren ende hun besie devoiren doen in dit soo honorabel exploict / twee maenden extraordinaris gagie sonder [Page] foute ontfangen sullen / soo ras de gemelte Schepen by hun sullen ver­meestert ende binnen de haven gebracht zijn. Ende het is ten besluyt by desen verclaert / dat niet alleen de Persoonen van die te Scheep zijn ende naer aengeboden pardon volherden in rebellie / maer daer benevens alle andere Ondersaten van dit stoninckrijck / ende alle andere Persoo­nen hoedanich die mogen sijn / dewelcke hier namaels sich sullen voegen by de Rebellen / hun bystant doen / hun verfien van nootdruft ofte ine [...] ­nigerhande manieren aen dien aenhangen / sullen werden gehandelt en­de tegens geprocedeert / als verraders ende Dyanden van het Koninck­rijck ende hun goederen geconfisqueert. Ende soo veel aengaet de el­lenden die hier uyt mogen volghen / dese Persoonen sullen daer van de so­fte ende de infamie dragen / als Auteurs van de ruine ende het verdeef / 't welck over hun ende hun naercomelingen sal komen te vallen.

Ioh: Browne Cler. Parliamentorum.

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this EEBO-TCP Phase II text, in whole or in part.