AN BIOBLA NAOMHTHA, IONA BHFUIL Leabhair na Seintiomna Ar na ttarruing as an EABHRA go Goidheilg tré chúram agus dhúthrachd an Doctuir, ƲILLIAM BEDEL, Roimhe so Easbug Chille móire a Néirinn: AGUS Na Tiomna Nuaidhe, Ar na ttabhairt Go fírinneach as GREIGIS go Goidheilg, re ƲILLIAM O DOMHNƲILL.

Noch atá anois chum maitheas coitcheann na nGaóidheail Albanach, áthruighte go haireach as an litir Eíreandha chum na mion-litre shoi-léighidh Romhanta; Maille re Suim agus brígh na Ccai­bidleach ós a ccionn, a nTiodaluibh aithghearr; Re claraibh fós, ag míniughadh na mFocal budh deacraigh ré na ttuigsin, le R. K. M. A.

A LUNNDUIN, Ar na chur a gcló re R. Ebheringtham, ag na seachd réultaibh sa tsráid da ngoirthear, Ave-Maria, abhfo­chair Luid-gheata, an bhlía. daóis an Tigh. 1690.

[...]
[...]

Ainimne agus ordughadh leabhair na ndó Thiomna, ré uibhir na Ccaibidleach.

Leabhair na Seintiomna.

 • AG leabhar Ghenesis Caib. 50
 • Exodus 40
 • Lebh [...]ticus 27
 • Uibreacha 27
 • Deutronomi 34
 • Josua 24
 • Breitheamhuin 21
 • Rut 4
 • I Samuel 31
 • II Samuel 24
 • I Rí [...]gh 22
 • II Ríogh 25
 • I Groinice 29
 • II Croinice 36
 • Esra 10
 • Nehemiah 13
 • Ester 10
 • Job 42
 • Psalm 150
 • Seanráite 31
 • Ecclesiastes 12
 • Caintic Sholaimh 8
 • Isaiah 66
 • Jeremiah 52
 • Triabhuin 5
 • Eseciel 48
 • Daniel 12
 • Hosea 14
 • Joel 3
 • Amos 9
 • Obadiah 1
 • Jonah 4
 • Micah 7
 • Nahum 3
 • Habaccuc 3
 • Sephani [...]h 3
 • Haggai 2
 • Sechariah 14
 • Malachi 4

Leabhair na Tiomna Nuaidhe.

 • AG soisgéul Mhatha Caib. 28
 • Mharcuis 16
 • Lucais 24
 • Eóin 21
 • G [...]íomhartha na Neasbal 28
 • Epistle acha Phó [...]l chum na Romhánach 16
 • I Corinth [...]anach 16
 • II Corinthiánach 13
 • Galatiá [...]ach 6
 • Ephesianach 6
 • Bphilppenseach 4
 • CColossenseach 4
 • I Ttessalonicenseach 5
 • II Ttessalonicenseach 3
 • I Timó [...]euis 6
 • II Timó [...]euis 4
 • Titus 3
 • Philémon 1
 • Na Neabhruidheach 13
 • Epistil Sh [...]muis 5
 • I Epistil Pheadair 5
 • II Epistil Ph [...]adair 3
 • I Eóin 5
 • II Eóin 1
 • III Eóin 1
 • Epistil Judais 1
 • Taisbean [...]dh Eóin 22
AN CHEAD LEABHAR DO …

AN CHEAD LEABHAR DO MHAOISI DA NGOIRTHEAR GENESIS.

CAIB. I. Cr [...]thughadh an dombúin uile a sé laithibh.

ARttús do chruthaidh Dia neamh agus talamh.

2 Agus do bhí an talamh gan fhoirm, agus folamh, agus do bhí dorchadus ar aghaidh an aigéin, agus do chorruigh spiorad Dé ar aghaidh na nui [...]geadh.

3 Agus a dubhairt Día, biodh solus ann, agus do bhí an solus ann.

4 Agus do chonnairc Día an solus gur mhaith é, agus do roinn Día idir an so­lus agus an dorchadus.

5 Agus do ghoir Día don tsolus lá, agus don dorchadus do ghoir sé oidhche; a­gus do budh í an nóin agus an mhaidean an chéud lá.

6 Agus a dubhairt Día, bíodh Fior­mament a meadhón na nuisgeadh, agus roinneadh na huisgeadha ó na huisgeadh­uibh.

7 Agus do rinne Dia an fhiorma­ment, agus do roinn na huisgeadha faōi an bhfiormament ó na huisgeadhuibh ós cìonn na fiormamente; agus do bhí mar sin.

8 Agus do ghoir Dia don fhiormament neamh, agus dó budh é an nóin agus an mhaidean an dara lá.

9 Agus a dubhairt Día, cruinnighthear na huisgeadha atá fáoi neamh a néunáit, agus léigthear an talamh tirm leis: agus do bhí mar sin.

10 Agus do ghoir Dia don úir thirm talamh, agus do chruinnighthibh na nuis­geadh do ghoir sé fairge; agus do chon­nairc Día gur mhaith sin.

11 Agus a dubhairt Día, tugadh an talamh féur, agus an luibh as a ttig síol, agus crann toraidh do bheir toradh do réir a chiníil, a mbí a shíol ann féin ar an ttalamh; agus do bhí mar sin.

12 Agus tug an talamh mínfhéur, a­gus luibh do bheir síol do réir a chinéil, agus crann do bheir toradh, noch ann a raibh a shíol do réir a chinéil; agus do chonnairc Día gur mhaith sin.

13 Agus do budh é an nóin agus an mhaidean an treas lá.

14 Agus a dubhairt Dia, bíodh loch­rainn a bhfiormament neimhe do roinn eidir an lá agus a nōidhche, agus bi­dís ar son chomharthaibh agus ar son aim­searuibh, agus ar son laithibh agus bliagh­nuibh.

15 Agus bidís mar shoillsibh a bhfior­mament neimhe, do thabhairt s [...]lui [...] ar an ttalamh; agus do bh [...] [...]ar sin.

16 Agus do rinne Dia dhi lóchr [...]nn mhóra, an lóchran as mó do riaghladh an laói, agus an lóchrann as lugha do riaghladh na hoidhche, agus na [...]eulta mar an cceadna.

17 Agus do shuighe Día íad a bhfiormae ment neimhe, do thabhairt soluis ar an ttalamh.

18 Agus do ríaghladh ar an ló, agus ar an oidhche, agus do roinn idir an solus agus an dorchadus; agus do chon­nairc Dia gur mhaith sin.

19 Agus do budh é an nóin agus an mhaidean an ceathramhadh lá.

20 Agus a dubhairt Día, tugaidís na huisgeadha amach go líonmhur an créa­tuir corruigheach ann a bhfuil anam, agus éunlaith shéadfas eiteadh ós cionn na talmhan a bhfiormament shoilléir neimhe.

21 Agus do chruthaidh Día míola móra, agus gach uile chréutúir beô chor­ruigheas, noch tugadar na huisgeadha uatha go lionmhur do réir a ccinéil, agus gach uile éun sgiathánach do réir a chi­néil; agus do chonnairc Día gur mhaith sin.

22 Agus do bheannaigh Día íad, ag rádh; bíodh sibh tórrthach agus fir­líonaidh, agus lionaidh na huisgeadha ann sna fairgibh, agus lionadh an éunlaith ar an ttalamh.

23 Agus do budh é an nóin agus an mhaidean an cúigéadh la.

24 Agus a dubhairt Dia, tugadh an talamh úadha créutuir beó do réir a chinéil, áirnéis, agus gach ní shnámhus an talamh, agus ainmhidhe na talmhan do réir a chinéil; agus do bhi mar sin.

25 Agus do rinne Día ainmhidhe na talmhan do réir a chinéil, agus [...]rnéis do réir a ccineil, agus gach ní shnamhus air an ttalamh, do réir a chinéil; agus do chonnairc Día gur mhaith sin.

26 Agus a dubhairt Dia, déunam an duine ann ar ndeilbh féin, do reir ar ccosamhlachda féin, agus biodh tigl [...]ear­nus aige ós cionn éisg na fairge agus [...]s [Page] cionn éunlath an aiéir, agus ós cionn na háirnéisi, agus ós ciónn na talmhan uile, a­gus ós cionn ann uile neithe shnámhus ar an ttalamh.

27 Mar fin do chruthaidh Día an duine an a jomháigh féin, a Níomháigh Dé do chruthaidh sé é; feardha, agus bannda do chruthaidh sé iad.

28 Agus do bheannuigh sé íad, agus a dubhairt Día riu; bíodh sibh tórr­thach agus méuduighidh agus líonaidh an talamh, agus cuiridh fúibh é; agus bíodh tighearnus aguibh ós cionn éisg na Fairge, agus ós cionn an uile neithe chorruigheas ar an ttalamh.

29 Agus a dubhairt Dia; féuch, tug mé dhibh gach uile luibh do bheir siol [uadha] da bhfuil ar druim na talmhan, agus gach uile chrann an a bhfuil toradh croinn do bheir síol; biáidh sé na bhíadh dhibh.

30 Agus dá gach uile beitheach ar an ttalamh, agus da gach uile éun sa naiéir, agus dá gach aoinní shnámhus ar an tta­lamh ann a bhfuil anam, [tug mé] gach uile luibh ghlas mar bhíadh: agus do bhí mar sin.

31 Agus do chonnairc Día gach áoínní dá ndéarna sé, agus féuch do bhí go ro­mhaith: agus do budh é an nóin agus an mhaidean an seiseadh lá.

CAIB. II. An seachdmhadh lá ar ná naomhughadh. 21 an pósadh ar na ordúghadh.

MAr sin do chríochnuigheadh na neamhdha, àgus an talamh, agus a slúagh uile.

2 Agus annsa seachdmhadh ládo chrí­ochnuigh Día a obair, noch do rinne sé; agus do chomhnuigh sé ar an seachdmh­adh lá ó na obair uile, noch do rinne sé.

3 Agus do bheannaidh Dia an seachd­mhadh lá, agus do náomhuigh sé é, do bhrigh gurab ann do sguir sé dá uile obair, noch do chrûthaidh Dia agus do rinne sè.

4. A siad so geinealaigh na neamhdha agus na talmhan, a nuair do cruthaigh­eadh íad; annsa ló ann ar chruthaidh an tighearna Día an talamh agus na neamhdha.

5 Agus gach plannda don mhachaire suil do bhi sé annsá talamh, agus gach uile luibh don mhachaire suil do fhás sé; óir ní thug an tighearna Dìa fearthuinn ar an ttalamh, agus ní raibh duine do sháoithreóchadh an talamh.

6 Ach do chuáidh ceó súas ón dtalamh agus do fhliuch aghaidh na talmhan uile.

7 Agus do chum an tighearna Día an duine do luáithreadh na talmhan, agus do shéid ann a pholláruibh anál na beatha, agus táinig an duine chum bh­eith na anam beó.

8 Agus do phlannduigh an tighearna Día gáirdín táobh shoir ann Eden, agus do chuir sé an duine do chum sé, ann sin.

9 Agus as an ttalamh do thug an ti­ghearna Día ar gach uile chrann fás, noch is taitneamhach don tsúil, agus is maith chum bídh; crann na beatha mar an ccéudna a lár an gháirdín, agus crann feasa maitheasa agus uilc.

10 Agus do chuáidh abhann amach as Eden do fhliuchhadh an gháirdín agus do roinneadh as sin í, agus tainig ná ceithre ceannuibh.

11 Ainm na ceud aibhne Píson, a sí sin tig timchioll thíre Habhila uile, áit a bfuil òr.

12 Agus is maith ór na tíre sin; (atá) ann, bdellium, agus an chloch ónix.

13 Agus an dara habhann Gihon, isi sin thimchiollus tir pa Hétiópia uile.

14 Agus ainm an treas abhann Hi­decel, a sí sin theid a táoibh shoir don Asiria; agus an ceathramhadh abhann Euphrátes.

15 Agus do ghlac an tighearna Día an duine, agus do chuir a ngáirdín Eden é, dá dheasúghadh agus dá chumhdach.

16 Agus do aithin an tighearna don duine, dá rádh; do thoradh gach uile chrainn annsa ghairdin féa duigh tu di­thche go saor.

17 Ach do chrann feasa maitheasa a­gus uilc ní iosaidh tú dhe sin; óir ánnsa ló a níosa tú dhe, éugfa tú go deimhin.

18 Agus do ráidh an tighearna Día; ní maith an duine bheith na áonar: do dhéuna mé cunghnamh dhó, bhías iom­chúbhaidh dhó.

19 Agus as a ttalamh do chum an ti­ghearna Dia a nuile bheitheach an mha­chaire, agus gach uile éun an aéir, agus tug leis chum Adhaimh íad, dá fhéu­chuin cread do ghoirfeadh fé dhíobh, agus gidh bé do ghoir Adhamh don uile créatúir beó, a sé sin dob ainm dhó.

20 Agus do ghoir Adhamh anmanna don uile áirnéis, agus déunuibh an aieir, agus do uile bheitheach an mhachaire, ach do Adhamh ní fríth cunghnamh iomchubhuidh dhó.

21 Agus tug an tighearna Día cod­ladh trom do thuitim ar Adhamh, agus do choduil sé: agus do ghlac sé áon dá asnaibh, agus do dhruid sé an fheóil na àit sin.

22 Agus an tasna do bhean an ti­ghearna Día as an duine do chum sé bean de, agus tug sé chum an duine í.

23 Agus a dubhairt Adhamh, a nois is cnáimh [...]o dom chnámhuibhse, agus feóil dom fheóil, goirfighear bean di, do chionn gurab as an bhfear do bheanadh í.

24 Uime sin fuigfidh an fear a athair, agus a mhathair, agus ceangóluidh dá mhnáoi; agus béid na náoin fheóil.

25 Agus do bhádar aráon lomnochd an fear agus an bhean, agus ni raibh náire orra.

CAIB. III. Peacadh an dúine. 15. agús géalladh chomh­fùasgladh Dé thrid shíl na mná.

ANois do bhí a nathair nimhe ní budh cealguidhe ná áoin bheith­each san mhachaire dá ndéarna an ti­ghearna Día, agus a dubhairt sí ris an mhnáoi: an eadh, a ndubhairt Día, ní iostáoi dá gach áon chrann sa ngáirdín?

2 Agus a cubhairt an bhean ris an athair nimhe, féadmáoid ithche do tho­radh chrann an gháirdín:

3 Achd do thoradh an chroinn atá a làr an gháirdín, a dubhairt Día, ní íosa sibh [...]hé súd, agus ní bheanfaidh ris, dea­gla go bhfuigheadh sibh bás.

4 Agus a dubhairt a nathair nimhe ris an mnáoi; ní bhfuighthí bás go dei­mhin.

5 Oír atá a fhios ag Día ann sa ló a níostáoi dhe sin, go bhfoisceóltar bhur fúile, agus go mbeithí mar Dhée, fios maitheasa agus uilc aguibh.

6 Agus a nuáir do chonnairc an bhean go raibh (toradh) an chroinn maith chum bídh, agus go raibh taitneamhach leis na súilibh, agus na chrann iondúil­eamhla chum áoin do dhéunamh eag­nuidhe, do ghlac si dhá thoradh▪ agus do ith sí, agus tug mar an ccéudna dá fear maille ría, agus do ith sé.

7 Agus do hosgladh a súile aráon, agus do aithniodar go rabhadar lomnochd, a­gus do fhuáidheadar duilleadha fige dhá chéile, agus do rinneadar aprúin dóibh féin.

8 Agus do chúaladar guthan tighearna Dé ag spaisdeóireachd ann sa ngáirdín a bhfuardhachd an láoi, agus dfoluigh Adh­amh agus a bhean íad féin ó fhiadhnuisi an tighearna Dé a measg chrann an ghá­irdín.

9 Agus do ghoir an tighearna Día ar Adhamh, agus a dubhairt ris: Cáit a bhfuil tú?

10 Agus a dubhairt seision: do chúa­la mé do ghuth annsa ngáirdín, agus do bhí eagla ormdo chionngo raibh mé nochd nighe, agus do foluigh mé mé féin,

11 Agus do ráidh seision; cía dinnis duit go raibh tú nochduighe? ar ith tú don chrann do aithin misi dhíot nach íosfá dhe?

12 Agus a dubhairt an fear: an bhean tug tusa dhamh (chum beith) am fho­chair, tug sí dhamh do thoradh an chro­inn, agus dith mé é.

13 Agus a dubhairt an tighearna Día ris an mnáoi; creud é so do rinne tú? a­gus a dubhairt an bhean, do mheall a nathair nimhe mé, agus do ith mé.

14 Agus a dubhairt an tighearna Día ris a nathair nimhe; do bhrigh go ndéarna tú so, atá tú malluighe ós an uile áirneis, agus ós gach uile ainmhidhe an mhachaire: ar do bholg shiubhólus tú, agus luaithreadh íosas tú ar feadh uile laéthe do bheatha.

15 Agus cuirfe misi námhadus eadrad agus an bhean, agus eidir do shíol agus a síolsan; brúighfidh sé do cheannsa, agus brúighfidh tusa a shálsan.

16 A dubhairt sé ris an mnáoi, méi­deócha mé go mór do dhoilghios agus do thoirrchiughadh; a ndoilgheas bheu­ras tú clann, agus dot fhior (bhias) thfonn, agus do dhéuna sé uachtarántachd ort.

17 Agus a dubhairt sé ré Hadhamh, do bhrígh go ttug tú éisdeachd do ghuth do mh [...]á, agus gur ith tú don chrann ar aithin misi dhíot, da rádh, ní íosa tú dhe; atá an talamh mallaighe ar do shon, a ndoilghios íosas tú dhear feadh uile laéthe do bheatha.

18 Droighneach fós agus foghbhann­áin do bhéura sé dhuit, agus íosa tú luibh na talmhan.

19 A nallus haighthe íosas tú arán no go bhfilligh tú chum na talmhan; óir is aisde do beanadh thú; óir as luaithre­adh thú agus chum luàithridh fhillfios tú.

20 Agus do ghoir Adhamh Eubhae dhá mhnáoi, do bhrígh gurab i mathai [...] an uile bheó í.

21 Do Adhamh mar an ccéudna agus dá mhnáoi do rinne an tighearna Díae cótuidhe croicinn, agus do éuduigh sé íad.

22 Agus a dubhairt an tighearna Dia; féuch, atá an duine ar na dheunamh mar áon aguinn féin, dfios maith [...]asa agus uilc: agus a nois deagla go ccuirfeadh a lámh amach, agus go nglacfadh fós do chrann na beatha, agus go niosfadh agus go mairfeadh go bráth;

23 Ar a nadhbhur sin do chuir an ti­ghearna amach as gáirdín Eden é do sháo: thrughadh an talaimh as ar tugadh é.

24 Mar sin do thiomáin sé an duiue a­mach, agus do chuir sé ag an ccuid shoir do ghairdin Eden Cherubínigh agus cloidheamh lasardha, noch do iompoigh­eadh ann gach uile táobh, do choimhéud slighe chroinn na beatha.

CAIB. IV. Geineadh Chaín agus Abel. 25. Geineadh Sheth agus na naomh úadh.

AGus do luigh Adhamh ré na mhnáoi Eúbha; agus do toirrcheadh i, agus rug si Cáin, agus a dubhairt si; do ghnoghuidh mé duine ón dtighearna.

2 Agus rug sí a rís a dhearbhrathair Abel, agus do bhí Abel na áodhaire cáorach, agus do budh críadhuire Cáin.

3 Agus accionn aithe tárla ann go ttug Cáin leis do thoradh na talmhan ofraí don tighearna.

4 Agus go ttug Abel mar an ccéudnae do chéidghinibh athréuda agus da sháult; agus do bhi meas ag an ttighearna ar A­bel agus ar ofráil.

[Page]5 Ach ní raibh suim aige a Ccáin, ná ann a ofráil: agus do bhí Cáin lán dfheirg agus datharruigh a dhealbh.

6 Agus a dubhairt an tighearna ré Cáin; ciodh fá bfhuil tú feargach, agus créud far chláochluidh tú do chruth.

7 Má ní tú go maith, nach glacfuigh­thear thú? agus muna ndéarna tú go maith, atá an péacadh na luighe ag an ndorus, agus (báidh) a fhonn chugadsa, agus riaghlochuidh tú ós a chionn.

8 Agus do chomhráigh Cáin ré na dhearbhrathair Abel; agus tarla ann a nuair do bhádar ar an machaire gur éirigh Cáin súas a naghuidh Abel a dhearbhra­thar, agus gur mharbh é.

9 Agus a dubhairt an tighearna ré Cáin, cáit a bhfuil do dhearbhrathair Abel? agus a dubhairt leision, ni fhei­dir misi sin: an misi coimhéuduigh mo dhearbhrathar.

10 Agus a dubhairt seision creud do rinne tú? atá guth fola do dhear­bhrathar ag éighmhe ormsa as an tta­lamh.

11 Agus a nois ata tusa malluighe ón ttalamh, noch do osguil a bheul do ghlacadh fola do dhearbhrathar as do láimh.

12 A nuáir sháothrochus tú an ta­lamh, ní thiubhra feafda a neart duit, ad theithmheach agus ad dheóruighe bhías tú annsa talamh.

13 Agus a dubhairt Cáin ris an tti­ghearna, as mó mo phionús ná mar fhéuduim iomchar.

14 Féuch, do dhíbir tú mé ó aghuidh na talmhan san ló a niugh, agus foileo­char ód ghnúis mé, agus béad am theith­mheach agus am dheóruighe annsa ta­lamh, agus tiucfa as sin gidh bé air bith theigeomhas riom, go muirfidh sè mé.

15 Agus a dubh [...]irt an tighearna ris, uime sin gidh bé ar bith mhuirfeas Cáin, do dhéuntar a sheachd noirid dio­ghaltuis air. Agus do chuir an tighearna comhartha ar Cháin deagla áonduine ar na fhagháil go muirfeadh é.

16 Agus do chuáidh Cáin amach as fiaghnuisi an tighearna, agus do ái­tribh sé a ttír Nod, táobh shoir do E­den.

17 Agus do luigh Cáin ré na mhnáoi, agus do toirrcheadh í, agus rug sí E­noch, agus do rinne cathair agus tug ainm uirre do réir anma a mhic, Enoch.

18 Agus do Enoch rugadh Irad, a­gus do ghein Irad Meheujael, agus do ghein Mehujael Metusael, agus do ghein Metusael Lamech.

19 Agus tug Lamech días ban, áon díobh dar bhainm Adah, agus an da­ra bean dar bhainm Sillah.

20 Agus rug Adah Jabal, do bé sin athair na druinge do chomhnuigheadh a [...]uiblibh, agus na druinge gá mhí áir­néis.

21 Agus do bé ainm a dhearbhrathar Júbal; do bé sin athair na nuile do ghlacadh an chláirseach agus na hor­gáin.

22 Agus Sillah mar an cceudna rug Túbal-Cáin, fear múinte a nuile fhir ceirde do niodh céardachd phráis agus íaruinn: agus do bí dearbhshíur Thú­bal-Cáin Náamah.

23 Agus a dubhairt Lamech ré na mhnáibh Adah agus Sillah; éisdigh ré mo ghlór a mhná Lamech, eisdigh rem chaint, óir do mharbhus duine chum mo lot, agus duine óg chum mo dho­chair féin.

24 Má dhioghaltar ar Cháin seachd noirid, go deimhin [dioghaltar] ar La­mech seacht agus seachdmhodhad oi­rid.

25 Agus do luigh Adhamh ré na mhnáoi a rís, agus rug sí mac, agus tug Seth daínm air: óir ar sisi, do ór­duigh Día dhamh síol eile a náit Abel do marbhadh lé Cáin.

26 Agus do Shéth, rugadh mac dhó­san mar an ccéudna, agus Enos do ghoir dainm dhe: annsin do thosuigh dáoine gairm ar ainm an tighearna.

CAIB. V. Beatha na nsinnseardha ré an dilionn. 24. ga­bhala suas Enoch chum Flaitheambnas.

A Sé so Leabhar geinealuigh Adh­uimh ann sa ló ionar chruthaidh Día an duiné, a ccosamhlachd Dé do rinne sé é.

2 Feardha gus bannda do chruthaidh sé íad, agus do bheannuigh íad, agus do ghoír Adhamh dainm dhiobh annsa ló ionar cruthaigheadh íad.

3 Agus do mhair Adhamh céud agus triochad blíaghan agus do ghein [mac] ann a chosamhlachd féin, do réir à dheal­bha, agus tug Séth dainm air.

4 Agus do budh íad láethe Adhaimh tar éis Séth do gheineamhuin dó, ochd ccéud bliaghan, agus do ghein sé mic agus ingheana.

5 Agus na láethe ar mhair Adhamh uile, ba náoi ccéud agus triochad bli­aghan íad, agus fuáir sé bás.

6 Agus do mhair Séth céud agus cuig bliaghna, agus do ghein Enos.

7 Agus do mhair Séth tar éis Enos do gheineamhuin ochd cceud agus seachd mbljaghna, & do ghein mic & ingheana.

8 Agus ba híad láethe Shéth uile, náoi ccéud agus dá bhlíaghain déug a­gus fúair sé bás.

9 Agus do mhair Enos nóchad blia­ghan, agus do ghein Cáinan.

10 Agus do mhair Enos tar éis Cai­nan do gheineamhuin ochd ccêud agus cúig blíaghna dèug, agus do ghein mic agus ingheana.

11 Agus bá híad láethe Enos uile náoi ccéud agus cúig bhliaghna, agus fúair sé bás.

[Page]12 Agus do mhair Cáinan seachdmho­ghad bliaghan, agur do ghein Mahala­leel.

13 Agus do mhair Cáinan tar éis Ma­halaleel do ghemeamhuin, ochd cceud agus ceathrachad bliaghan, agus do ghein mic agus ingheana.

14 Agus dob iad láethe Cáinan uile náoi cceud agus deich mbliaghna, agus fúair sé bás.

15 Agus do mhair Mahalaleel tri fichid agus cúig bhliaghna, agus do ghein Járed.

16 Agus do mhair Mahalaleel tar éis Járed do gheineamhuin, ochd cceud agus triochad bliaghan, agus do ghein mic agus ingheana.

17 Agus dob iad láethe Mhahalaleel uile ochd cceud agus nóchad agus cúig bliaghna, agus fúair se bás.

18 Agus do bhí Jared beó ceud agus cáogad agus dá bhlíaghain, agus do ghein Enoch.

19 Agus do mhair Jared tar éis Enoch do gheineamhuin ochd cceud blíaghan, agus do ghein mic agus ingheana.

20 Agus dob íad láethe Járed uile, náoi ccéud, agus seasgad agus da bhlíagh­ain, agus fúair sé bás.

21 Agus do mhair Enoch seasgad agus cúig bhliaghna, agus do ghein Matu­selah.

22 Agus do shiubhail Enoch le Dia tar éis gheineamhna Mhatuselah tri chéud blíaghan, agus do ghein mic agus ingheana.

23 Agus dob iad láethe Enoch uile tri chéud agus seasgad agus cúig bhlíaghna.

24 Agus do shiubhail Enoch ré Dia, agus ní raibh sé ann, óir rug Dia leis é.

25 Agus do mhair Mhatuselah céud agus ochdmhodhad agus seachd mblia­ghna, agus do ghin Lamech.

26 Agus do mhair Matuselah tar éis Lamech, do gheineamhuin, seachd cceud, ochdmhodhad agus dá bhliaghain, agus do ghein mic agus ingheana.

27 Agus dob íad láethe Mhatuselah uile náoi ccéud seasgad agus náoi bliaghna, agus fuáir sé bás.

28 Agus do mhair Lamech céud ochdmhodhad agus dá bhliaghain, agus dho ghein mac.

29 Agus do ghoir Náoi dainm dhe, da rádh; do bhéura an tisi meisneach dhúinn a ttáoibh ar noibre agus sháothair ar lámh, do bhrígh an talaimh do mhalluigh an tighearna.

30 Agus do mhair Lamech tar eis Náoi do gheineamhuin, cúig céud nó­chad agus cúig bhliaghna, agus do ghein mic agus ingheana.

31 Agus dob íad láethe Lamech uile, seachd cceud seachdmhodhad, agus seachd mbliaghna, agus fuáir sé bás.

32 Agus do bhi Náoi cúig chéud blíaghan dáois, agus do ghein Náoi Sem, Ham, agus Japhet.

CAIB. VI. Claonadh na ndaoine. 13 Tairrgir ima n [...]e▪ 14 Agus ordúghadh na hairce.

AGus tárla a nuáir do thosuigheadar na dáoine ar lionadh ar dhruim na talmhan agus rugadh ingheana dhóibh.

2 Go Bhfacadar mic Dé ingheana na ndáoine go rabhadar sgiamhach, agus tugadar mná chuca do nuile dhroing do thógradar.

3 Agus a dubhairt an tighearna; ní bhía mo spiorad a ccomhnuidhe ag crionchán ris an nduine, do bhrígh gur féoil eision mar an ccéudna, gidheadh béid a láethe na ccéud agus fichthe blíaghan.

4 Do bhádar aithithe ar an ttalamh ann sna laethibh sin; agus mar an ccéud­na na dhiáigh sin, a nuair thangadar mic Dé a steach chum ingheana na ndáoine, agus rugadar [clann] dóibh, do fhásadar sin na ndáoinibh árrthachda, noch do bhi san tseanaimsir na ndáoinibh iomráiteach.

5 Agus do chonnairc Día gur mhór chionnta an duine air an ttalamh, agus gach áon bhreathnughadh dá smua­ineadh a chroidhe gurab olc é a ccomhnuighe.

6 Agus do budh aithreach leis an ttighearna an duine do dheunamh ar an ttalamh, agus do ghoill sé air ann a chroidhe.

7 Agus a dubhairt an tighearna; sgriosfuidh me an duine do chruthaidh me ó aghaidh na talmhan; ar áon an duine agus an beitheach, agus an ni shnámhus, agus éunlaith an aiéir, óir as aith­reach liom a ndéunamh

8 Ach fuair Náoi grása a bhfiaghnuise an tighearna.

9 A siad so geinealuigh Náoi, do bhi Náoi na dhuine fhiréunta, agus iomlán ann a ghinealachaibh, agus do shiubhail Náoi lé Dia.

10 Agus do ghein Náoi triur mac Sem, Ham, agus Japhet.

11 Do bhi an talamh mar an cceud­na truáillighe a bhfiadhnuisi Dé, agus do lionadh an talamh dfoiréigean.

12 Agus do fheuch Día ar an ttalamh, agus féuch do bhi sé trúaillighe, óir do thruáill gach uile fheóil a shlighe ar an ttalamh.

13 Agus a dubhairt Dia ré Náoi, táinic críoch a nuile fheola am fhiaghnui­si, óir is lán an talamh durchóid triotha­san; agus féuch, sgriosfuigh mé iad maille ris an ttalamh.

14 Déuna dhuit féin áirc do choill [Page] Ghopher, do dhéuna tú ionaid sa Nairc, agus cuirse tú pic uirre astigh agus a muich.

15 Agus a sé so [an timdhéunamh] ar a ndéuna tú í: a bhfad na hairce béid tri chéud chubhad, a leithead caogad cubhad, agus a háirde tríochad cubhad.

16 Do dhéuna tú fuinneóg do Náirc, agus críochnochaidh tú í a ccubhad shúas, agus cuirfidh tú dorus na hairce ar a taobh; maille ré hisliughadh an dara agus an treas lota do dhéuna tú í.

17 Agus feuch, misi, misi féin do hhéirim tuile uisgeadh ar an ttalamh do sgrios gach uile fheóla ann bfuil anal na beatha fáoi neamh; agus gach a bhfuil sa talamh, do gheabha sé bás.

18 Ach riotsa daingneóchaidh mé mo [...]hunnradh, agus tiucfa tú a steach sa Náirc thú féin agus do mhic agus do bhean, agus mná do mhac maille riot.

19 Agus do gach uile ní beó, da gach uile fheóil béuruidh tú cúpla leachd da dach uile fhórt sa Náirc dá gcumhdach beó agad, béid síad feardha agus bannda.

20 Do néunlaith do reir a gcinéil, agus do náirnéis do réir a ccineil, da gach uile ní shiubhlas an talamh do réir a chineil; cúpla do gach áon tsórt thi­ncfas chugad dá ccumhdach beó.

21 Agus glac chugad da gach uile bhiadh ithear, agus cruinneochadh tú chugad é, agus biaidh na bhiadh dhuitsi agus dóibhsion.

22 Mar so do rinne Naoi, do réir a nuile ní do aithin Dia dhe, is amhlaidh sin do rinne sé.

CAIB. VII. Thárr Naoi agús cúid do gach sórt crea­tuireadh, an Airc. 11. Táinic an tuil.

AGus a dubhairt an Tighearna ré Náoi, tárr féin agus do theagh uile ann sa Náirc, óir do chonnairc mé firéunta thú am fhiaghnuisi annsa ngeinealach so.

2 Da gach uile bheathach ghlan béuruidh tú leachd na seachduibh, feardha & bannda: agus do na beathaidhibh nach bhfuil glan na ccúpluibh, feardha agus bannda.

3 Déunlaith mar an cceudna an aiéir, na seachduibh feardha agus bannda, do chongmháil síl beóaraghaidh na talmhan uile.

4 Oír seachd lá fós agus do bhéura misi fá deara air, fearthuinn do dhèunadh ar an ttalamh ceathrachad lá & ceathrachad oidhche, agus gach uile shubstaint beó da ndearna mé, sgriosfuidh mé daghaidh na talmhan iad.

5 Agus do rinne Náoi do réir mar do aithin an Tighearna dhe uile.

6 Agus do bhi Naoi sé céud bliaghan dáois a nuáir do bhí an díle uisgeadh ar an ttalamh.

7 Agus do chuáidh Náoi a steach, a bhean, a mhic, agus mná a mhac, maille ris don Náirc do bhrígh uisgeadh na dílionna.

8 Do na beathuighibh glana agus do na beathuighibh neamhghlana, agus don éunlaith & da gach áonni dá siubhlann ar an ttalamh;

9 Do chuaidh a steach a dó agus a dó chum Náoi ann sa Náirc, feardha agus bannda mar do aithin Día do Náoi.

10 Agus tárrla a ndiáigh sheachd lá, go rabhadar uisgeadha na dílionna ar an ttalamh.

11 Annsa seiseadh ceud blíaghan dáoi [...] Náoi annsa dara mí, an seachdmhadh lá déug don mhí, an lá sin féin do bri­siodh a níos toibreacha a naigéin mhoir uile, agus do hosgladh comhluighe uisge nimhe.

12 Agus do bhí an fhearthuinn ar an ttalamh ceathrachad lá agus ceathrachad oidhche.

13 Annsa ló sin fein, do chuáidh Náoi a steach, agus Sem, Ham, agus Japhet, mic Naoi, agus bean Náoi, agus tríur ban a mhac leó don Náirc.

14 Jad fein & gach uile ainmhidhe do réir a chinéil, agus a nuile áirnéis do réir a cciníl, agus gach ní shnámhus ar an ttalamh do réir a ccinéil, agus gach uile énnlaith da gach éun tsórt.

15 Agus do chuadar a steach chum Náoi annsa náirc, cúpla agus cúpla da gach uile fheóil ann abhfuil ánal na beatha.

16 Agus a ndeachaidh a steach do chuadar a steach feardha agus bannda dá gich uile fheóil mar do aithin Dia dhe, agus do dhruid an Tighearna air a stigh.

17 Agus do bhí an dile ar an ttalamh ceathrachad lá agus ceathrachad oidhche, agus do mheaduigheadar na huisgidhe, agus do iomchradar suas a náirc agus do tógbhadh súas i os cionn na talmhan.

18 Agus do rugadar na huisgidhe buáidh agus do mheaduigheadar go hanmhór ar an ttalamh, agus do imthigh a náirc ar uachdar na nuisgeadh.

19 Agus do rugadar na huisgidhe buaidh go hiomarcach ar an ttalamh, agus do bhádar na cnuic árda uile do bhí fo neamh ar na bhfolach.

20 Cúig cubhaid déug do éirigh an tuisge súas, agus do folchadh na sléibhte.

21 Agus do éug gach uile fheóil dár chorruigh ar an ttalamh, idir éunuibh agus áirnéis agus ainmhintidh agus gach áonni shnámhus ar an ttalumh, agus gach uile dhuine.

22 Gach ní ann a raibh anál na beatha an a pholláiribh, don uile ní da raibh ar talamh tirim, fuaradar bás.

23 Agus do sgriosadh gach uile sub­staint beó noch do bhí ar druim na tal­mhan idir dhuine & bheathach & an ni [Page] shnámhus agus éunlaith neimhe, agus do sgriosadh ón talamh iad, agus do fhan Náoi amháin na bhéathaidh, agus an luchd do bhí na fhochair sa náirc.

24 Agus do bhúadhuigh antuisge ós cionn na talmhan céud agus caogad lá.

CAIB. VIII. Traothadh na tuile. 20. Buidheachas Naoi.

AGus do chuimhnigh Dia air Naoi agus gach áonní beó, agus a uile áirnéis do bhi na fhochair sa Náirc, agus do rinne Dia gáoth do dhul thar án talamh, agus do thraothadar na huis­gidhe.

2 Do stopadh mar an cceadna toi­breacha a naigéin agus fuinnéoga neimhe, agus do coisgeadh a nfearthuinn o neamh.

3 Agus do fhilleadar na huisgidhe ó bheith ar an talamh a ccomhnuighe, agus tareis na ccéad agus na ccáogad lá do laghduigheadh na huisgidhe.

4 Agus do chomhnuigh a Náirc ar an seachdmhadh mí, ar an seachd­mhadh la déug don mhí ar shléibhtibh Ararat.

5 Agus do thráothadar na huisgidhe a gcomhnuidhe gus an deachmhadh mi: annsa deachmhadh mí, ar an ccead la don mhí do connarcas mulluighe na sliabh.

6 Agus tárla, a ccionn cheathrachad lá gur osguil Naói fuinneóg na háirce do rinne sé féin.

7 Agus do chuir sé amach fiach, noch do chuaigh amach ag teachd agus ag im­theachd nó gur tiormuigheadh na huis­gidhe súas ón alamh.

8 Mar an gceadna do chuir sé colum uadha amach dféachuin nar thráothadar na huisgidhe ó aghaidh na talmhan.

9 Ach ní bhfuair an colum áit chomh­nuighe do bhonn a coisi, & do fhill si chuige asteach do Nairc: óir da bhádar na huisgidhe ar uachdar na talmhan uile. Ann sin do chuir a lámh amach, agus do rug uirre, & do tharraing chuige a steach í do Nairc.

10 Agus do fhan sé fós seachd lá oile, agus a rís do chuir sé an colum amach as a Náirc.

11 Agus táinig an colum chuige tráth nóna a steach, agus féach do bhí ann a ghob duilléog chroinn ola noch do tharruing sí, as ar aithin Naói gur thraó­thadar na huisgidhe ó dhruim na talmhan.

12 Agus do fhan sé fós seachd lá oile, agus do chuir an colum amach, noch nar fhill chuige a rís ní is mó.

13 Agus tárla, sa náonmhadh agus sé cead bliaghan, san chéud mhí, san céud ló don mhi, do tiormuigheadh na huisgidhe súas ón talamh, agus do athruigh Naoi folach na háirce, agus damhairc sé, agus féuch do bhí aghaidh na talmhan tirim.

14 Agus annsa dara mí air a seachd­mhadh lá fichead don mhí do bhí an ta­lamh tirim.

15 Agus do labhair Día ré Naói, da radh:

16 Eírigh amach as an Aírc, thú féin agus do bhean, agus do mhic, agus mná do mhac leachd.

17 Beir leachd amach gach éinní béo dá bhfuil, agad don uile fheóil idir éun­laith, agus áirnéis, agus a nuile ni sníghtheach noch shníghios ar an ttalamh, ionnus go síolfuid go líonmhar ar an ttalamh, agus go rabhaid tórrthach, agus go ndeunaid imadughadh ar an ttalamh.

18 Agus do chuáidh Naói amach, agus a mhic, agus a bhean, agus mná a mhac maille ris.

19 A nuile bheathach, a nuile ní shní­gheas, agus a nuile éun, agus gach ni shnigheas ar an ttalamh do réir a gcinéil, do chúadar amach as a Náirc.

20 Agus do rinne Naói altóir don tighearna, agus do ghlac da gach éin­bheathach glan, agus dá gach uile éun glan, agus díodhbuir ofráil loifge ar a naltóir.

21 Agus do bholtnuigh an tighearna deaghbhaladh, agus a dubhairt an tighearna ann a chroidhe, ní mhillfidh mé a ris an talamh ar fon an duine ó so amach; óir as olc smuáineadh croidhe an duine ón óige, ní mó bhuáilfeas mé a rís ni is mó a nuile ní béo mar do rinne mé.

22 An feadh mhairfeas an talamh ní sguirfidh aimsir an tsiolchuir agus an foghmhar, agus an fuacht agus an teas, agus an samhradh agus an geimhreadh, agus an lá agus a noidhche.

CAIB. IX. Fuair Naoi Beannughadh agus sólas o Dhia 13 le comhthar a bhogh uisge. 22 Cionta Cham, agus a smachd.

AGus do bheannuigh Dia Naói agus a mhic, agus a dubhairt riú; Bighi tórrthach, agus jomaduighidh, agus lio­naidh an talamh.

2 Agus biaidh bhur neagla agus bhur núamhan ar gach uile ainmhidhe ar an ttalamh, agus ar gach uile éun a naiéir, ar gach uile ní da gcorruidheann ar an ttalamh, agus ar iásg na fairge uile; an bhur láimh tugadh jad.

3 Gach uile ni béo da ccorruigheann bia na bhiadh dhibhsi, amhuil mar an luibh nglais tug mé dhíbh a nuile ní.

4 Ach feóil maille ré na hanam, eadhon a fuil ní jósa sibh.

5 Agus go deimhin bhur bhfuil bhur nanma loirgfe misi; as láimh a nuile bheathuigh loirgfe mé i; agus as láimh an duine; as laimh dhearbhrathar gach duine íarfas mé anam an duine.

[Page]6 Gidh bé dhóirtfeas fuil duine, is lé duine dhóirtfighear a fhuilsion; oir is a ndeilbh Dé do rinne sé an duine.

7 Agus sibhsi bíghi tó [...]rthach agus jomaduighidh, geinidh go hiomarcach ar an ttalamh, agus jomaduighidh ann.

8 Agus do labhair Dia ré Naói, agus ré na mhacaibh maille ris, ag radh:

9 Agus misi, feuch, misi dhaingnígheas mo chunnradh ribhsi, agus ré bhur siol bhur ndíaigh;

10 Agus ré gach uile chréutuir béo dá bhfuil maille ribh do néunlaith, do náirnéis, do nuile bheathach ar talamh atá aguibh, ón uile da ndeachuidh amach as an airc do nuile bheathach ar talamh.

11 Agus daingneochaidh mé mo chunnradh ribh, agus ní sgriosfuighear amach gach uile fheóil ní is mó lé huis­gidhibh na dileann, agus ní mó bhias dile ann ni is mó do sgrios na talmh­an.

12 Agus a dubhairt Dia, ag so comhartha an chunnartha do uím eadrum féin agus sibhsi agus gach uile chréatuir béo dá bhfuil maille ribh, a ngeinea­lachuibh siorruidhe.

13 Suighim mo bhogha annsa néull, agus biadh sé mar chomhartha cunnartha ea­drum féin agus an talamh.

14 Agus as amhluidh bhías, a nuáir do bhéara mé néull ós cionn na talmhan go bhfaicfighear an bogha ann sa néull.

15 Agus cuimhneocbaidh mé mo chunnradh ata éadrum féin agus sibhsi, agus gach uile chréàtúir béo do nuile fheóil, agus ni thiocfaidh uisgidhe na dilionn do sgrios gach uile fhéola.

16 Agus bíaidh an bogha annsa néull agus féuchfa misi air, ionnus go cui­mhneocha mé an cunnradh biothbhúan eidir Día agus gach uile chréatúir béo do nuile fhéoil dá bhfuil ar an ttalamh.

17 Agus a dubhairt Dia lé Naoi, ag so comhartha an chunnartha dhaingighim eadrum féin agus gach uile fheóil da bfuil ar an ttalamh.

18 Agus mic Naói do chuáidh amach as a náirc, dob íad Sem, Ham, agus Japhet, agus sé Ham athair Chaná­ain.

19 A siad so tríur mac Naoi, agus as úatha do lionadh an domhan uile.

20 Agus do thósuigh Naói ar bheith na chríadhaire, agus do phlannduigh gardha fineamhna.

21 Agus do ibh sé do nfhion, agus do bhí sé ar meisge, agus do bhí sé lomnochda a stigh sa phailliun.

22 Agus do chonnairc Ham, athair Chanaáin, a athair lomnochd, agus do innis dá dhis dearbhrathar amu­igih.

23 Agus do ghlac Sem agus Ja­phet brat, agus do chuireadar ar a nguáillibh aráon é, agus do chuadar a ndiaigh accúil, agus do fholuigheadar lomnochd a nathar, agus do bhádar a­naighthe ar anais agus ní fhacadar lom­nochd a nathar.

24 Agus do mhúsguil Naói ó na fhíon, agus do thuig ciodh do rinne a mhac dob óige ris.

25 Agus a dubhairt, go madh mal­laighe bhías Cánáan; na sheirbhíseach seirbhísigh bhías sé aga dhearbhráithribh.

26 Agus a dubhairt, go madh bean­nuighe tighearna Dia Shem, agus biái Cánáan na sheirbhíseach aige.

27 Do dhéuna Día Japhet go fair­seang, agus áiteochaidh sé a bpuiblibh Shem, agus biaidh Canáan na sheirbhí­seach aige.

28 Agus do mhair Naói déis na dí­leanna trí chéud blíaghan agus cáogad.

29 Agùs dob íad laéthe Naói uile, náoi ccéud agus cáogad blíaghan, agus fuair sé bás.

CAIB. X. Geinealuigh thriur mhac Naoi. 8. Nemrod an céud Ri.

ANois a síad so geinealuigh mhac Naól, Sem, Ham, agus Japhet [...] agus rugadh mic dhóibbsin déis na dílionna.

2 Mic Japhet: Gomer, agus Magog, agus Madai, agus Jabhan, agus Túbal, agus Meiseich, agus Tíras.

3 Agus mic Ghómer: Ascenas, agus Riphat, agus Togarmah.

4 Agus mic Jabháin: Elisah, a­gus Tarsis, Kitim, agus Dodai­nim.

5 Is léó so do roinneadh oiléin na ngentlidheach ann a bhfearannuibh; gach áon do réir a tteangtha, do réir a muinntire ann a ccinidheachuibh.

6 Agus mic Ham: Cus, agus Misraim, agus Phut, agus Ca­náan.

7 Agus mic Chus: Seba, agus Habhilah, agus Sabtah, agus Ráamah, agus Sabtecha: agus mic Ráamah, Séba agus Dédan.

8 Agus do ghein Cus Nemrod; do thosaidh seision bheith na dhuine chumh­achdach ar an Talamh.

9 Ba mór an fear fiadhuighe é a la­thair an tighearna; uime sin a dubhradh, amhuil Nemrod an sealgaire mór.

10 Agus bá hé tosach a rioghachda Bábel agus Erech, agus Accad, agus Calneh a gcrích Shinair.

11 As an ttír sin do chuaidh Assur agus dfóirgnigh Nínibheh, agus an cha­thair Rehobot, agus Calach.

12 Agus Resen idir Nínibheh, agus Calach: is cathair mhór sin.

[Page]13 Agus do ghein Misraim Ludim, agus Anamim, agus Lehabim, agus Naphtuhim.

14 Agus Patrusim, agus Casluhim, (ó a ttainig Philistim) agus Caph­toirim.

15 Agus do ghein Canáan Sidon a chéad mhac, agus Het.

16 Agus an lebusitech, agus an Te­moritech, agus an Girgasitech.

17 Agus an Hibhiteach, agus an Taircíteach, agus an Siniteach,

18 Agus an Tarbhaditeach, agus an Semariteach, agus an Hamatiteach: agus na dhiaigh sin do leathnuigheadar treabha na Ccanaanitech amach.

19 Agus do bhí téorann na Cca­naanitech o Shidon, mar thig tú go Gérar, go Gása mar théid tu go So­dom, agus go Gomorrah, agus Ad­mah, agus Seboim, agus mar sin go Lasa.

20 A síad so mic Ham, do reir a ttreabha, do réir a tteangtha, ann a dti­orrthuibh, agus ann a gcinidheachuibh.

21 Do Shem mar an cceadna athair chloinne Eber uile, dearbhrathair Japhet an sinsior, rugadh fós dhósan clann.

22 Clann Shem: Elam, agus As­sur, agus Arphaxad, agus Lud, agus Aram.

23 Agus clann Araim; Us, agus Hul, agus Geter, agus Mas.

24 Agus do ghein Arphaxad Sa­lah, agus do ghein Salah Eber.

25 Agus rugadh días mhac Dé­ber: ainm áoin diobh Peleg, oir as ann a laéthibh do roinneadh an talamh: agus Joctan ainm a dhearbhrathar.

26 Agus do ghein Joctan Almodad, agus Seleph, agus Hasarmabhet, agus Jerah.

27 Agus Hadoram, agus Usal, agus Diclah.

28 Agus Obal, agus Abimael, agus Seba.

29 Agus Ophir, agus Habhilah, agus Jobab: dob iad so uile clann Joctan.

30 Agus do bhí a náitreabh ó Mhe­sa, mar théid tu go Sephar, sliabh don táoibh shoir.

31 A síadso mic Shem do réir a ttreabha, do réir a tteangtha ann a bfearannuibh, agus do réir a gcini­dheach.

32 Agus a siad so treabha mhac Naói do réir a ngeinealach ann a ccini­dheachuibh: agus leó so do roinneadh na cinidheacha annsa domhan a ndiaigh na díleann.

CAIB. XI. Tor Bhabel. 5. Amhluadh na Tteangtha. 10. Geinealuigh Shem.

AGus do bhí an domhan uile ar éin­teanguidh amháin agus ar éanghlór.

2 Agus tarla ar naistríughadh dhóibh ó náird shoir go bhfúaradar réiteach a ttír Shínáir, agus gur chomhnuigh­eadar ann sin.

3 Agus a dubhradar gach áon ré chéile, gluáisidh, déunam brícidh, a­gus loisciom go hiomlán íad: agus is bríce do bhi aca mar chloich, agus pic thalmhuighe mar mhoirtéar.

4 Agus a dubhradar, gluáisidh, déunam cathair dhuinn féin, agus tor a roitheachuidh a bhárr go neamh, agus déunam ainm dhuinn féin, dea­gla go spréighfigh sinn ar feadh na talmhan go huilidhe.

5 Agus táinic an tighearna a nshúas dféachuin na caithreach, a­gus an tuir do rinneadar clann na ndáoine.

6 Agus a dubhairt an tighearna; féch is áon an pobal uile, agus is éinteanga atá aca uile, agus do tho­suigheadar so do dhéunamh, agus a nois ni coinneóchar éinni úatha dar sháoilea­dar a dhéunamh.

7 Ag súd chuguinn, déunuimne síos agus buaidhrim a nglór, ionnus nach dtuigfid siad glór a chéile.

8 Mar sin do sgáoil an tighearna ó chéile íad as sin ar feadh na talmhan uile, agus do sguireadar an cathair do thógbháil.

9 Is uime sin goirthear Bábel dainm dhi, do chionn gur bhuaidhir an tighearna annsin teanga an domhuín uile, agus do spréigh an tighearna as sin íad ar feadh na talmhan uile.

10 Ag so geinealach Shém: Do bhi Sem céud bliadhain dáois, agus do ghein Arphaxad dhá bhliaghain a ndiaigh na díleann.

11 Agus do mhair Sem tar éis Arphaxad do gheineamuin, cúig céud bliaghan, agus do ghein mic agus ingheana.

12 Agus do mhair Arphaxad cúig bhliagna déug ar fhichid, agus do ghein Salah.

13 Agus do mhair Arphaxad tar éis Salah do gheineamhuin, ceithre chéad agus [...] i bliaghna, agus do ghein mic agus ingheana.

14 Agus do mhair Salah tríochad blíaghan agus do ghein Eber.

15 Agus do mhair Salah tar éis Eber dho gheineamhuin, ceithre chéad agus trí bliaghna, agus do ghein mic agus ingheana.

16 Agus do mhair Eber ceithre bliaghna agus triochad, agus do ghein Péleg.

17 Agus mhair Eber tar éis Pé­leg do gheineamhuin, ceithre chéud blia­ghan agus tríochad, agus do ghein mic agus ingheana.

18 Agus do mhair Péleg triochad blíaghan, agus do ghein Réu.

19 Agus do mhair Péleg tar éis [Page] Réu do gheineamhuin, dha chéd agus náoí mbliaghna, agus do ghein mic agus ingheana.

20 Agus do mhair Réu tríochad agus dá bhlíaghain, & do ghein Serug.

21 Agus do mhair Réu tar éis Sárug do gheineamhuin, dha chéud agus seachd mblíaghna, agus do ghein mic agus in­gheana.

22 Agus do mhair Serug tríochad blíaghan, agus do ghein Nahor.

23 Agus do mhair Serug tar éis Na­hor do gheineamhuin, dha chéud blia­ghan, & do ghein mic & ingheana,

24 Agus do mhair Nahor náoi mblí­aghna fichiod, & do ghein Terah.

25 Agus do mhair Nahor tar éis Térah do gheineamhuin, ceud & náoi mbliaghna déug, & do ghein mic & ingheana.

26 Agus do mhair Térah seachdmho­dhad blíaghan, & do ghein Abram, Na­hor, agus Háran.

27 A nois a síad so geinealuigh Thérah: do ghein Térah Abram, Na­hor, agus Haran; agus do ghein Há­ran Lot.

28 Agus do éug Háran roimhe a athair, ann a thír dhúthaigh féin ann Ur na Gcaldéanach.

29 Agus tug Abram & Nahor mná chugtha, ainm mhná Abram Sárai, & ainm mhná Nahor Milcah, inghin Haran athair Mhilcah, & athair Iscah.

30 Ach do bhí Sarai aimrid; ni raibh clann ar bith aice.

31 Agus do ghlac Térah Abram a mhac, & Lot mac Hárain mac a mhic, & a bhainchlíamhuln Sárai bean a mhic Abram, & do chúadar amach leó ó Ur na Gcaldéanach do dhul go tir Chanaáin; agus tangadar go Háran, & daitreabhui­gheadar ann sin.

32 Agus do mhair Térah dhá chéud agus cúig bhliaghna, agus do éug Térah ann Hátan.

CAIB. XII. Goirfear Abram. 10. Do chuaidb as Cannan do n Egipt. 11. Shéun a bhean tré éagal.

ANois a dubhairt an tighe [...] a ré Abram, éirigh romhad as do thir, agus ód gháol, agus ó thigh hathar go fearann thaisbenfus misi dhuit.

2 Agus do dhéuna mé cineadh mór dhíot, agus beannóchuidh mé thú, agus do dhcuna mé hainm mór; & biadh tú ad bheannughadh.

3 Agus beannóchuidh mê an mhéid bheannochus tú, agus mailleochuidh mé an té mhailleochas tú: is ionnadsa bhean­nóchar treabha an dómhuin uile.

4 Mar sin do imthigh Abram mar a dubhairt an tighearna ris, & do chuáidh Lot leis: agus do bhí Abram seachdmho­ghad agus cúig bhlíaghna dáois a nuáir do imthigh sé as Háran▪

5 Agus rug Abram Sarai a bhean leis agus Lot mhac a dhearbhrathar agus a substaint uile noch do chruinnigheadar agus na hanmanna fuaradar ann Há­ran: agus do chúadar amach do dhul go tir Chanaáin, agus tangadar go tír Chanaáin.

6 Agus do ghluais Abram thríd an bhfearann go háit Shichem go réitech Moreh: agus do bhian Canaaníteach ann tan sin san bhfearann.

7 Agus do fhoillsigh an tighearna é féin do Abram agus a dubhairt; is dod shiolsa do bheara me an duthaidhsi: & ann sin do rinne sé altóir don tighearna noch do thaisbein é féin dó.

8 Agus do athruigh sé as sin go slíabh taobh shoir do Bhétel, agus do shuidhigh a phailliún, ar mbheith du Bhetel don táobh shíar dhe, agus Hái don táoibh shoir, agus do rinne altóir an [...]sin don tighearna; agus do ghoir ar ainm an tighearna.

9 Agus do aistrigh Abram ag dul aragh­uidh a gcomhnuidhe don táobh ó dheas.

10 Agus do bhí gorta ann sa tir, agus do chúaidh Abram síos don Egipt do chomhnúighe ann sin, óir do bhí an ghorta doilgheasach sa talamh.

11. Agus tárla a nuáir do bhi sé ar teachd a bhfogus do dhul a steach don Egipt, go ndubhairt sé re Sárai a bhean, féuch annois as aithne dhamhsa go bhfúil tusa ad mhnáoi sgiamhaidh re féachúin ort.

12 Uime sin teigeómhadh a nuáir do chífid na Hégiptigh thú, go naibeorúid síad; a si so a bhean, agus múirfid misi agus cáoimhneochúid thusa beó.

13 Gúidhim thù, abair gur tú mo dheirbhshìur; chor go mbeithear go maith ar do shonsa leam, agus go mairidh manam ar do shonsa.

14 Agus tárla a nuáir tháinic Abram don Egipt, do choncadar na Hégiptigh an bhean go raibh si rosgiamhach.

15 Do choncadar mar an ccéadna pri­onnsuidhe Phárao í, agus do mholadar i a lathair Pharao, agus rugadh an bhean a sleach go tigh Phárao.

16 Agus do bhi Phárao go maith ré Abram air a son, agus do bhádar cáoirigh aige, agus daimh agus àsail, agus seirbisigh fhear agus seirbhisigh ban, agus banaffail, agus cámhúill.

17 Agus do phláigh an tighearna Phá­rao lé plághúibh móra ar son Shárai bean Abram.

18 Agus do ghoir Phárao Abram, agus a dubhairt; créad ê so do rinne tû oram, créd nár innis tú dhamh gur bhí do bhean í?

19 Créd fá ndubhairt tú, a si mo dhear­bhshíur í; mar sin do fhéadfuinnse a ta­bhairt mar mhnáoi; úime sin a nois féuch do bhean, gabh chugad í agus imthigh romhad.

20 Agus tug Phárao áithne dhá mhuinn­tir dhá táoibh, agus do chuireadar ar siu­bhal [Page] é féin agus a bhean agus a nuile ní do bhi aige.

CAIB. XIII. Do fhág Abram an Egípt. 7. Dealaigh se re Lot. 14. Do athnúaigh Dia gealladh uma shliochd.

AGus do chuaidh Abram súas as an Egipt é fein agus a bhean & a nuile ni do bhí aige.

2 Agus do bhí Abram ro shaidhbhir a náirnéis, a nairgead agus a nór.

3 Agus do imthigh ar aghaidh, ann a aistribh ón táobh ó dheas eadhon go Be­tel, gus an áit a raibh a pháilliún ar tús, eidir Betel agus Hái.

4 Go háit na haltóra do rinne sé ann sin ar ttús: agus do ghoir Abram ann sin ar ainm an tighearna.

5 Agus Lot mar anccéadna, do chuáidh le Abram, do bhádurtréuda agus airighe, agus páilliúin aige.

6 Agus ní tháinic do nfearann a niom­chur, ionnusgo náitreobhaidís a bhfochair a chéile: óir do bhí a substaint cómh­mór sin, nár bhféidir leó comhnuighe a náonait.

7 Agus do bhí imreasan eidir áodhai­ribh áirnéisi Abram, agus áodhairibh áirn­éisi Lot: agus do áitreabhadar na Ca­náanitigh, agus na Perisitigh an tan sin ann sa dúthaigh.

8 Agus a dubhairt Abram ré Lot, guidhim thú na bíodh ceannairge ar bith eadrumsa & tusa, nó idir máodhairibh & tháodhairibh: óir is dearbhráithre sinn.

9 Nach bfuil an duthaigh uile romhad? guídhim thú dealuigh thu fein riomsa: ma áil leat gabh don láimh chle; ann sin geabha misi don láimh dheis: nó [ma théid] tú don láimh dheis, ann sin ra­cha misi don láimh chlé.

10 Agus do thóg Lot a shuile súas, agus do chonnairc réiteach Jordan uile, go raibh uisge go maith an gach éun taobh suil do scrios an tighearna Sodom & Go­morrah, eadhon amhuil gáirdin an tigh­earna cosmhuil re talamh na Héigipte mar thig tú go Soar:

11 Ann sin do thogh Lot dó féin réi­tech Jordáin uile, agus do aistrigh Lot soir, & do dhealuigheadar iad féin gach áon o chéile.

12 Do chomhnuigh Abram a ttir Cha­náain, agus do chomhnuigh Lot accaithrea­chaibh an reitigh, agus do shuidhigh a phaillíun leath re Sodom.

13 Ach do bhádar dáoine Shodom go holc, agus na bpeacachuibh a bhfiaghnuisi an tighearna go hiomurcach.

14 Agus do ráidh an tighearna ré Abram tar éis Lot dimtheachd uadh: Tóg súas a nois do shúile, agus féuch ón áit a bhfuil tú do thuaigh, agus do dheas, soir agus siar.

15 Oir an fearann uile dochí tú do bheura misi dhuit é, agus dot shíol go bráth.

16 Agus do dheana mé do shiol amhuil luaithreadh na talmhan, iondus madh fhéudan neach luaithreadh na talmhan dáireamh, annsin aircomhthar do shíolsa mar an gceadna.

17 Eírigh, siubhail ar feadh a nfhearuinn ann a fhad agus ann a leithead. óir do bhéura misi dhuit é.

18 Ann sin do athruigh Abram a pháil­liún, agus táinic, agus do chómhnuigh a reitech Mhamre, noch atá ann Ebron, agus do chuir súas annsin altóir don tighearna.

CAIB. XIV. Lot a mbraighdionnas, saorfar le Habram é. 18 noch bheannúigthear ré Melchisedec.

AGus tarla a laéthibh Amraphel Rí Sinair, Arioch Rí Ellasar, Chedar­laomer Ri Elamh, agus Tidal Rí na gcineadhach.

2 Go ndearnadar so cogadh ré Bera Rí Sodom, agus re Birsah Rí Gomorrah, Sinab Ri Admah agus Seme­ber Ri Seboiim, agus ré Rí Bélah eadhon Soar.

3 Do iadhadurso uile re chéile a ngleann Siddim; noch ar bé an fhairge shaillte.

4 Da bhliadhain deúg do bhádur ag seirbhis do Chedorlaomer, agus ar an treas blia [...]han déug do chogadur na aghuidh.

5 Agus annsa ceathramhadh Bliadh­ain déug tainic Chedorlaomer, agus na Righthe do bhi na fhochair, agus do bhuaileadur na Rephamigh an Asterot Carnaim, agus na Susimigh ann Ham, agus na Hemimigh an Sabheh Ciria­taim.

6 Agus na Hoiritigh ann a sliabh, Seir go nuige Elparan noch ata láimh ris an bhfásach.

7 Agus do fhilleadar, agus tangadar go Henmispat eadhon Cádes, agus do bhuaileadur crioch na Namalecitech uile, agus mar sin na Hamoritigh do aitreabh­uigh Hafeson-tamar.

8 Agus do chuaidh amach ann sin righ Sodom agus righ Béla (edhon Soar) agus dfhearadar cath riu a ngleann Sid­dim.

9 Re Chedorlaomer rígh Elam, agus re Tidal rígh na gcineadhach, agus Am­raphel Ri Sináir, agus Harioch rígh Ella­sar. ceithre righthe ré cúig righthibh.

10 Agus do bhi gleann Siddim lán do lóguibh pice talmhuidhe▪ agus do theich righ Sodom agus Gomorrah agus do thui­teadur ionta sin; agus an mhéid do mhair do theitheadar fán tslíabh.

[Page]11 Agus rugadur léo maitheas Sho­dom agus Ghomorrah uile, agus a mbíadh uile agus do imthigheadar rompa.

12 Agus do ghabhadur Lot mac dear­bhrathar Abram, noch do áitreabh a Sodom, agus a mháoin, agus do imthighea­dur.

13 Agus táinig áon do chuáidh as, águs dinnis do Abram an teabhruidheach; óir do áitribh sé a réitech Mhamre, an Tamoritech, dearbhrathair Escoil, agus dearbhrathair Aner, agus do bhádur so a ccomhcheangal re Abram.

14 Agus a nuair do chúaluidh Abram go raibh a dhearbhrathair gabhtha na phriosúnach, do ármhuighse [a sherbhisigh] soighdiurtha rugadh ann a thigh féin, trí chéud agus ochd bhfir dhéug, agus do thóruigh iadsan go Dan.

15 Agus do roinn é féin na nagh­aidh, é féin agus a sherbhísigh sa noidh­che, agus do bhuail iád, agus do lean orra go Hoba atá ar an laimh chlé do Dha­mascus.

16 Agus tug na creacha uile ar a nais agus fós tug ar ais a dhearbhrathair Lot agus a mhaitheas, agus na mná fós, agus na dáoine.

17 Agus do chuaidh rígh Sodom amach na choinne tar éis filledh ó mharbhadh Chedorlaomer agus na righthe do bhi na fhochair an gleann Sabheh, edhon gleann an rígh.

18 Agus tug Melchisedec Righ Sálem amach arán agus fión; agus do bé sag­art an Dé ro áird é.

19 Agus do bheannuigh sé é, agus a dubh­airt: biodh Abram beannuighe on Dia as ro áirde, sealbhuighe neimhe agus tal­mhan.

20 Agus go madh beannuighe an Día as ro áirde, noch do thoirbhir do naimh­de ann do láimh: agus tug se deachmhadh a nuile neithe dhó.

21 Agus a dubhairt Righ Sodom ré Hábram: tabhair dhamhsa na pearsanna, agus glac an mháoin dhuit féin.

22 Agus a dubhairt Abram ré Righ Shodom: do thóg mé suas mo lámh chum an tighearna an Dia as ro áirde séalbhuighe neimhe agus talmhan.

23 Nach glacfaidh misi ó shnáithe go héill bróige, agus nach glacfa mé einní is leachdsa, deagla go naibéorthá, do rinne mé Abram saidhbhir.

24 Acbd amháin a nduadur na hogán­uigh, agus cuid ronna na muinntire do chuáidh liom, Aner, Escol, agus Mam­re, glacaidis sin a ccuid ronna.

CAIB. XV. Rinn Dia cunnradh re Habram, ag daing­niughadh, a ghallamhna dhó, adtimchiol a Shliochd do hheith lionmhur.

ANdíaigh na neitheannso, táinig bria­thar an tighearna chum Abram a dtaisbeanadh ag rádh; ná himeagluidh a Abram, is misi do scíath agus do luáidheachd romhór.

2 Agus a dubhairt Abram: a thighear­na Día, cread do bhéura tú dhamh, ó táim ag imtheachd gan chloinn, agus gu­rob é ann Teliezer so ó Dhamascus stíobh­ard mo thighe.

3 Agus a dubhairt Abram, féuch ní thug tú síol ar bith dhamh; agus féuch, áon rugadh ann mo thigh, asé is oighre oram.

4 Agus fèuch, táinig bríathar an tigh­earna chuige, dá rádh; ní hé fo bhus oighre ort, achd an té thiocfus amach as tinnibh féin bhus oighre ort.

5 Agus tug leis amach é, agus a dubh­airt; féuch annois air neamh, áirimh na rèulta más éidir leachd a náireamh: agus adubhairt sé ris, as marso bhías do shíol.

6 Agus do chreid seision ann sa tigh­earna; agus do mheas sé sin dó na fhiréuntachd.

7 Agus a dubhairt sé ris, as misi an tighearna tug amach thú as Ur na gcaldéanach do thabhairt na tírese dhuit, chum a beith na hoighreachd agad.

8 Agus a dubhairt sesion; a thighear­na Día, cionnus bhías a fhios agum go madh oighreachd dhamh í.

9 Agus a dubhairt ris; glac dhamhsa colpach thrí mblíadhan daóis, agus ga­bhar baineann thrí mbliadhan dáois, agus reithe thrí mbliadhan dáois, agus turtair agus colum óg.

10 Agus do ghlac sé iadso uile chuige, agus do rann se ann a lár iád, agus do chuir gach áon phíosa as coinne a chéile: ach níor roinn sé na héin.

11 Agus a nuáir tangadar a nénlaithe a nshúas ar na conablachoibh do dhíbir Abram íad.

12 Agus a nuáir do bhí an ghrian ag dul faoi, do thuit codladh trom ar A­bram, agus féuch do thuit úathbhás dor­chaduis mhóir air.

13 Agus a dubhairt Día ré Abram: bí­odh a fhios agad go dearbhtha go mbi­áidh do shíol na coimhightheacha a ndú­thaigh nach léo féin, agus do dhéanuid seirbhís dóibh, agus go mbéid a ndáoirse aca ceithre chead bliaghan.

14 Agus mar an gceadna an cineadh­fin dá ndéanuid serbhís bèuradsa breath orra, agus na dhiáigh sin tiocfaid a­mach maille re máoin mhóir.

15 Agus rachuidh tusa chum haithreach a siothchain, agus adhlocthar thú a naois fhoirfe mhaith.

[Page]16 Ach san cheathramhadh geinealach tiocfaid siad annso a rís; óir ní bhfuil éigceart na Namoritech iomlán fós

17 Agus tàrla a nuáir do chuáidh an ghrían fáoi, agus go raibh dorcha, féuch fuirnis dheatcha agus tóirsi le theinidh, noch do imthigh thríd na codchuibh sin.

18 Annsa ló cheudna sin do rinne an tighearna cunnradh ré Abram, dhá rádh; dot shíolsa thug mé an tírsi ó abhuinn na Héigipte go nuige an sruth mór, sruth Euphrátes:

19 Na Cinetigh, agus na Cineifitigh, agus na Cadmonitígh.

20 Agus na Hititigh, agus na Perisi­tigh, agus na Rephamitigh.

21 Agus na Hamoritigh, agus na Canaanitigh, agus na Girgasitigh, agus na Jebusitigh.

CAIB. XVI. An tan thoircheadh Hàgar, méaduighe a hardan; 6. cuirfear amach í. 19. Do Ghéill sí, 15. Agus rug Ismael.

ANois, ní rug Sáraí bean Abram clann ar bith dhó, agus do bhi innilt E­gipteach aice, dar bhainm Hágar.

2 Agus a dubhairt Sàrai ré Abram: féuch a nois do thoirmisg an tighearna misi ó bhreith: íarruim ort teigh a steach chum minnilte; dob éidir go bhfuighinn clann da táoibh; agus tug A­bram aire do ghlór Shárai.

3 Agus do ghlac Sáraí bean Abram Hágar a hinnilt an Tégipteach, a ndi­áigh Abram dáitreabh deich mbliadhna a ttír Chanáain, agus tug sí dá fear Abram í do bheith na mnáoi aige.

4 Agus do bhí sé ag Hágar agus do thorcheadh í, agus a nuair do chonnairc si go raibh si torrach, do bhí a maighis­treás tarcuisneach na radharc.

5 Agus a dubhairt Sárai ré Abram: bíodh méugcóir ortsa, tug mé mo chailín ad uchd, agus a nuáir do chonnairc sí go raibh torrach, do bhí mísi tarcuis­neach na radharc: go udéuna Día brei­theamhnus eadrumsa agus tusa.

6 Achd a dubhairt Abram ré Sárai: féuch atá do chailín ad láimh féin, déuna ría mar do chithear dhuit: agus a nuáir do mhasluigh Sárai í, do theith sí as a fiaghnuisi.

7 Agus fuáir Aingeal an tighearna í láimh ré tobar uilge, san bhfásach: laimh ris an ttobar ar a tslighe go Súr.

8 Agus a dubhairt sé; a Hágar, a chai­lín Shárai, cia as a ttainig tú? agus cáit a ttéid tú? Agus a dubhairt sísi; atáim ag teichtheamh ó radharc mo mhaighis­treás Sárai.

9 Agus do ráidh aingeal an tighearna ría: fill ar do mhaighistreás, agus umh­luigh thú féin fa na lámhuibh.

10 Agus a dubhairt aingeal an tigh­earna: méidiochuidh mé do shíol, nach budh féidir a aireamh ar iomadamhlachd.

11 Agus a dubhairt aingeal an tigh­earna ría; féuch atá tú torrach, agus béura tú mac, agus do bhéura tú Ismael dainm air: dochionn go ccúala an tigh­earna do bhuaidhreadh.

12 Agus bía sé na dhuine fhiadhta; biáidh a lámh a naghuidh gach áonduine, & lámh gach áonduine naaghuidh: & coi­mhneochuidh sé a lathair a dhearbhra­thar uile.

13 Agus do ghoir síainm an tighearna do labhair ría: thusa a Dhé do chí mé: óir a dubhairt sí, nar fhéuch misi mar an ccéudna annso a ndiáigh an té do chí mé.

14 Uimé sin do goireadh don tobar Beerlahai-roi: féuch, atá sé idir Chades agus Béred.

15 Agus rug Hágar mac do Abram, agus do ghoir Abram Ismael dá mhac rug Hágar.

16 Agus do bhí Abram ceithre fichid agus sé bliadhna dáois, a nuáir rug Há­gar Ismael dó.

CAIB. XVII. Ar claochlodh ainme Abram agus Sharai. 9. or­duighthear an Timchillghearradh. agus 16. geallfar mac dAbraham tríd Sharah.

AGus a núair do bhí Abram nóchad agus náoi mbliadhna dáois; do tha­isbéin an Tighearna é féin do Abram, agus a dubhairt ris; Is misi an Día uile chumhachdach, siubhuil am fhiadhnuisi agus bí diongmhalta.

2 Agus do dhéuna mé mo chunnradh eadrum agus tú, agus méideochuidh mé thú go hanmhór.

3 Agus do thuit Abram ar aghuidh, agus do chomhráidh Día ris, dá rádh;

4 Ar mo shonsa, féuch, atá mo chunn­radh riot, agus biáidh tú a tathair mhó­ráin cinidheach.

5 Agus ní Hábram bhus ainm ort ó so amach; ahc budh é hainm Abraham, óir ad tathair mhoráin do chinidheach­uibh do rinne mé thú.

6 Agus do dhéuna mé ro thórthach thú, agus do dhéuna mé cinidheacha dhíot, a­gus tiocfaid ríghthe asad amach.

7 Agus daingneochuidh mé mo chunn­radh eadrum féin agus tú, agus eadrum féin agus do shíol ad dhiaigh ann a nge­inealachuibhsin mar chunnradh síorrui­dhe, do bheith am Dhia dhuitse agus dot shíol ad dhiáigh.

8 Agus do bhéura mé dhuitsi agus dot shíol ad dhiáigh an fearann ann a bhfuil tu ar cuairt, tir Chanaáin uile, mar sheilbh shíorruidhe; agus bía mé mar Dhia aca.

9 A dubhairt Día ré Hábraham; coi­mhéudfuidh tú mo chunnradh ar a nadh­bharsin, thú féin agus do shíol ad dhiáigh ann a ngeinealachuibh.

10 A sé so mo chunnradh noch chomh­allfuidhigh eadrumsa agus sibhse, agus do shíol ad dhiaigh; gach uile ghéin mhic bhur measg biaidh sè timchillgh­éarrtha.

[Page]11 Agus timchillgearrfaid feóil bhur réumchroicinn, & biaidh sin mar chomh­artha an chunnartha eadrumsa agus sibhse

12 Agus an mac bhías ochd lá dáois eadruibh timchiollghearrfar é, gach uile ghein mhic ann bhur ngeinealachuibh, an té bhéarthar annsa tigh, no cheanno­char ar airgead ó choimhithigheach ar bith, nach bfuil dot shiolsa.

13 An té rugadh ann do thigh agus an té ceannchadh ar hairgead, is éigin a mbeith timchillghearrtha, agus biáidh mo chunnradh ann bhur bhfeóil mar chun­radh síorruidhe.

14 Agus an lenamh mic gan timchill­ghearradh, gá mbía feóil a réumhchroi­cinn gan timchillghearradh, gearrfuidh­ear an tanam sin amach ón a phobal: do bhris sé mo chunnradh.

15 Agus a dubhairt Día ré Hábra­ham; ar son Shárai do mhná, ní ghoirfe tú Sárai dhi; ach Sárah bhías dainm uirre.

16 Agus beinneochuidh misi í, agus do bhéura mé mac dhuitsi uaithe: fós beinneochuidh mé í, agus biáidh sí na mathair chineadhach; tiucfuidh Righthe cineadhach uaithe.

17 An sin do thuit Abraham ar aghuidh, agus do rinne gáire, agus a dubhairt ann a chroidhe, an mbéurthar mac don ti atá a ccionn a chéud bliadhan dáois, agus Sárah atá nóchad blíaghan dáois, an mbéura sí mac?

18 Agus a dubhairt Abraham ré Día: do bfearr liom go maireadh Is­mael ad fhiadhnuisi.

19 Agus a dubhairt Dia, béuruidh do bhean Sárah mac dhá ríribh dhuit, agus ghoirfe tú Isaac dainm dhe, agus daingneochaidh misi mo chunnradh ris na chunnradh shíorruidhe, agus ré na shíol na dhiáigh.

20 Agus ar son Ismael, do chúala mé thú: féuch, do bheannuigh mé é, agus do dhéuna mé sìolmhar é, agus oirlíon­fad go hiomarcach é: Dhá phrionnsa dhéug gheinfeas sé, agus do dhéuna mé cineadh mór dhe.

21 Ach mo chunnradh daingneochuidh mé ré Hisaac noch bhéuras Sárah dhuit si annsa nuáir chinntesi, annsa bhliadh­uinsi chuguinn.

22 Agus do scuir do bheith ag caint ris, agus do chuáidh Día súas ó Abraham.

23 Agus do ghlac Abraham Ismael, agus gach a rugadh ann a thigh agus gach ar ceannchadh ar a chuid airgid, gach uile fhirionnach a measg dháoine thighe Abraham, agus do thimchillghearr feóil a réumhchroicinn annsa ló sin fein mar a dubhairt Día ris.

24 Agus do bhí Abraham nóchad agus náoi mbliadhna a nuáir do timchill­ghearradh é a bhfeóil a réumhchroicinn.

25 Agus do bhí Ismael a mhac tri bliadhna déug dáois a nuair do timchill ghearradhé a bhfeóil a réumhchroicinn.

26 Ann sa ló chéudna, do timchill­ghearradh Abraham, agus a mhac Ismael

27 Agus a nuile fhear ann a thigh, rugadh sa tigh, agus do cheannchadh ar airgead ón choimhightheach, do timchill­ghearradh iad maille ris.

CAIB. XVIII. Abraham ag faghail rabhadh ar sgrios Shodom. 33 rinn eidirghuidhe arson na naitreabhthach.

AGus do fhoillsigh an tighearna e féin dó aréiteach Mhamre, agus do shuigh sé a ndorus na puible a tteas an láoi.

2 Agus do thóg a shúile suas, agu [...] damharc sé, agus féuch do chonnairc se triur fear na seasamh láimh ris, agus a nuáir do chonnairc sé íad do rith na gcoinne ó dhorus na puible, agus do chláon è féin go talamh.

3 Agus a dubhairt, a thighearna, máfuáir mé a nois fabhar an do radharc: guidh­im sibh ná himthigh ód sheirbhíseach.

4 Guidhim sibh, tugthar beagán uisge [chugaibh] agus ionnluigh bhur ccoffa agus déunuidh comhnuidh fáoi an chránn.

5 Agus do bhéura misi greim aráin leam, agus solàsuighidh bhur ccroidhthe: tar éis sin imtheachuigh sibh romhuimh: óir is uime sin tangabhair chum bhur searbfhoghantuigh; agus adubhradarsan; déuna mar a dubhairt tú.

6 Agus do dheifrigh Abraham don phubuil mar a raibh Sárah, agus a du­bhairt, deifrigh tráth trí meadha do mhin phlúir, súaith é agus déuna bairgh­eana ar an tteallach dhe.

7 Agus do rith Abraham gus a nairighe, agus tug leis láogh brisc maith, agus tug doganach é, agus do dheifrigh sé dá dheasughadh.

8 Agus do ghlac sé im agus bainne agus an láogh, noch do dheasuigh sé; agus do chuir na bhfiadhnuisi é, agus do shuidh láimh ríu faoi an chrann, agus a dúadarsan.

9 Agus a dubhradar ris: cáit a bfuil Sárah do bhean? agus do ráidh seision, féuchatá sí san phubuil.

10 Agus do ráidh seision: go deimhin fillfidh mé chugad do réir aimsire na beatha: agus féuch Sárah do bhean biáidh mac aice agus do chúaluidh Sárah sin andorus an phubail do bhi air a cúl.

11 A nois do bhí Abraham agus Sárah áosta agus do chuireadar morán dá naimsir thárrsa, agus do scuir do bheith ag Sarah do réir chúrsa na mban.

12 Uime sin do rinne Sárah gáire innte féin, dá rádh; tar éis mo bheish aofda foirfe, an bhfuighe mé solás, ar mbeith foirfe do mo thighearna mar an gcéudna.

13 Agus a dubhairt an tighear­na ré Habraham: créud fa ndeárna Sarah gáire, ag rádh; an dearbhtha go mbéura misi leanamh noch atáim foirfe?

14 An bhfuil éinní rochruaidh ag an ttighearna? ann sa nuáir chinnte fillfidh [Page] mé chugad do réir aimsire na beatha, agus biáidh mac ag Sarah.

15 Ann sin do shéun Sárah dhá rádh; ní dhearna misi gáire, óir do bhí eagla úirre: agus a dubhairt seision, ní headh ach do rinne tú gáire.

16 Agus déirgheadar na fir súas as sin, agus dféuchadar leath ré So­dom agus do chuáidh Abraham leó dá mbreith ar a tslighe.

17 Agus do ráidh an tighearna: an gceilfidh mé ar Abraham an ni si atáim do dhéunamh.

18 O chítear go ttiucfa Abraham go dearbhtha chum bheith na chineadh mhór cumhachdach, agus go mbéid cini­dheacha an domhuin uile beannu he ann san.

19 Oír is aithnidh dhamhsa é go ttiubhra aithne dhá chloinn, agus dá theaglach na dhiaigh, agus coimhéd­fuid slighe an tighearna do dhêunamh ceirt, agus breitheamhnuis; ionnus go ttiubhra an tighearna air Abraham an ní sin do labhair da thaobh.

20 Agus a dubhairt an tighearna: do chionn gur mór comhairc Shodom agus Ghomorrah, agus do chionn go bfuilid a bpeacuidh ro throm;

21 Rachuidh mê síos a nois, agus féu­chfa mé a ndearnadur thríd amach do réir a gcomarc tháinic go nuige mé, agus muna ndearnsad biáidh a fios agum.

22 Agus do filleadur na dáoine a naighthe as sin, agus do chúadar leath re Sodom: ach do sheas Abraham go fóill a lathair an tighearna.

23 Agus do thriall Abraham a bhfogus, agus a dubhairt: an sgriosfuid tú fós an firéun maráon ris an cion­tach?

24 Do bféidir go bhfuil cáogad fi­réun a stigh ann sa chathruigh; an scri­osfa tú mar sin, agus nach coigeola tú a náit arson an cháogaid firéun atá Innte?

25 Go madh fada sin uaitsi a dhéunamh marso; an fíréun do mharbhadh maille ris an cciontach: agus go mbiaidh an firéun mar an cciontach, go madh fada sin uaitsi: nach déuna breitheamh na talmhan uile ceart?

26 Agus a dubhairt an tighearna: ma gheibhim a Sodom caogad firéun a stigh san chathruigh, ann sin coigeoluidh mé a naít uile ar a son.

27 Agus a dubhairt Abraham ar bhfreagra dhó; féuch do ghabh misi orm labhairt ris an tighearna, nach bhfuil ionnam ach cré, agus luáithreadh.

28 Do bféider go tteisteabhuidh cúigear don cháogad firéun; an sgri­osfa tú an chathair uile ar son (easbhuidh) cúigir? agus a dubhairt seision, má ghei­bhim cúigear, agus dá fhichid ann, ní sgriosfa mé í.

29 Agus do labhair sé ris fós arís, agus a dubhairt: do bféidir go bhfuighthigh dhá fhichid ann: agus a dubhairt sesion: ní dhéuna mé é ar son dá fhichthiod.

30 Agus a dubhairt sé ris, oh ná bíodh an tighéarna feargach, agus laibhéora misi: do bféidir go bhfui­ghthí triochad ann; agus a dubhairt seision, ní dhéana mé é má gheibhim triochad ann.

31 Agus a dubhairt sesion; do bfei­dir go bhfuighthi fithche ann: agus a dubhairt sesion: ní sgriosfa me í air son fhithchid.

32 Agus a dubhairt sesion: oh ná bíodh fearg ar an ttighearna, agus ní laibheóra mé ach so amháin: do bféidir go bfhuighthi deithneamhar ann: agus adubhairt seision; ní sgriosfa me í ar son an deichneamhair.

33 Agus do imthigh an tighearna roimhe ar ball mar do scuir sé dha chomhrádh ré Habraham; agus do fill Abraham da áit féin.

CAIB XIX. Sgrios na gcaithreacha neimhdhíadha. 15 Saoradh Lot. 31 Geineadh Mhoab, agus Ammon.

AGus tangadar dá aingeal go Sodom trathnóna, agus do bhi Lot na shuighe a ngeata Shodom: agus a nuair do chonnairc Lot íad, do éirigh súas do theagmhail ríu: agus do chlaon sé é féin maille ré na ghnúis sios go talamh.

2 Agus a dubhairt sé: féuchuidh anois a thighearnadha, íarruim oruibh fillidh asteach go tigh bhur seirbhísigh, agus fhanuidh ar feadh na hoidhche, agus ionnluigh bhur ccosa, agus éireochuidh sibh súas go moch, agus rachaidh sibh romhuibh ann bhur tturus: agus a dubh­radar san; ni headh ach anfam ar a tsráid feadh na hoidhche.

3 Agus do sháruigh sé orra go mór, agus do fhilleadar a steach chuige, agus do chuadur don tigh; agus do rinne sé féusda dhóibh, agus do bhruith sé arán gan laibhín, agus a dúadur san.

4 Ach suil do shuigheadar síos tangadur dáoine na caithreach (edhon) dáoine Shodom ar cheana, a nuir thimchioll an tighe, eidir shean agus óg, an pobal uile as gach uile taobh.

5 Agus do ghoireadur ar Lot, agus a dubhradur ris: Cáit a bhfuilid na dáoine tháinig chugad a nochd? tabhair amach chuguinne iad, go mbeith a bhfios aguinn.

6 Agus do chuaidh Lot amach san dorus chuca, agus do dhruid sé an do­rus na dhíaigh.

7 Agus a dubhairt, guidhim sibh a dhear­bhráithre, ná déunaidh a chomholc sin do ghníomh.

8. Féuchuidh a nois, atáid agum [Page] días Inghean nar fhionn fear, Jarruim oruibh leigidh dhamha ttabhairt chuguibh amach agus déunaidh riú mar do chitear dháoibh: amháin na déunuidh éinní air na fearuibhse; óir is chuige sin tangadur fá dhíon mo thighese.

9 Agus a dubhradar san, seas síar: agus a dubhradur arís, na áonar tháinic an fearso ar chuáirt asteach agus ní fuláir leis bheith na bhreitheamh; a nois do dhéanam ní is measa riotsa na ríusan, agus do sháruigheadar go mór an toglach [eadhon Lot,) agus tangadur a bhfogus don dorus dá bhriseadh.

10 Ach do chuireadar na dáoine a lámh amach, agus do thairrngeadar Lot chuca asteach, agus do druideadur an dorus.

11 Agus do bhuaileadar na dáoine ag dorus an tighe le doille ó bheag go mór, ionnus gur thuirsigheadar iad féin ag íarruidh an doruis.

12 Agus a dubhradur na fir ré Lot; an bfuil agad annso éinneach eile, do chlíamhuin, dó mhaca agus hingheana, gidh bé ar bith ata agad annsa chathruigh tabhair iad amach as a naitsi.

13 Oir sgriosfuimne a náitse do chionn gur fhás a néighmhe mhór a lathair an tigearna. agus do chùir an tighearna sinné dhá sgrios.

14 Agus do chuáidh Lot amach, a­gus do labhair ré na chleamhnuibh noch do phós a ingheana, agus a dubhairt: gluaisigh, fágbhuidh a náitsi amach; óir sgriosfuidh an tigh­earna an chathair so; ach dar lè na chleamhnuighibh bá fear moguidh é.

15 Agus a nuàir do éirigh an mhai­dion, an sin do bhrosduighedar na haingil Lot ag rádh: éirigh, glac do bhean agus do dhías inghean atá ann so, deagla go ttuitfeá a ccionta na cai­threach.

16 Agus mar do bhí ag déunamh moille, rugadur na dàoine ar láimh air, agus ar láimh a mhná, agus air láimh a dheisi inghean, ar mbeith don tighearna grásamhuil dó, agus tugadur leó amach é, agus do shuigheadar taobh amuigh don chathruigh é.

17 Agus tárla a nuair thugadur léo amach íad, go ndubhairt sé, teith lé tanam, ná féuch ad dhiáigh, agus na fan annsa réiteach uile; teith fan tsliabh, deagla do aidhmhillte.

18 Agus a dubhairt Lot ríu; oh, ní mar sin a thighearna.

19 Féuch annois, fuair do shearbh­oghantuigh ghrása ad radharc, agus do méuduigh tú do thrócaire noch do thaisbèin tú dhamhsa ag cumhdach mhanma: agus ní fhéuduim teitheamh fan tslíabh deagla uilc éigin do bhuain damh, agus go bhfuighinn bás.

20 Feuch anois, is fogus an cha­thairsi re teitheamh chuice, agus is beag í; oh, léigthear dhamh teitheamh ann súd (a né nach beag í?) agus mai [...] fidh manam.

21 Agus a dubhairt sesion ris; feuc [...] do [...]ghabh mê hathchuinghidh chug [...] attáoibh an neithesi mar an cceud [...] nach millfe mé an chathairsi air son [...] labhair tú.

22 Deifrigh ort, teith ann sú [...] óir ní fheuduimsi einní [...] do dhéunan [...] no go ndeachaidh tú ann súd: uin sin do goireadh Soar dainm do chathruigh.

23 Dérigh an ghrían air an dtala [...] a nuáir do chuáidh Lot a steach [...] Soar.

24 Ann sin do fhear Día ar Shodo [...] agus ar Ghomorrah ruibh agus teine [...] tighearna amach as flaitheamhnus.

25 Agus do theilg seachad na caith reacha sin agus an fearann uile, ag [...] áitreabhuigh na ccaithreach uile, agus a [...] ní do fhás ar an ttalamh.

26 Ach do fhéuch a bhean na dhiáig [...] táobh shiar dhe, agus do rinnead Piléir saluinn di.

27 Agus do éirigh Abraham g [...] moch ar maidin go nuige a náit ar shea [...] sé as coinne an tighearna.

28 Agus do fheuch sé ar Shodo [...] agus ar Ghomorrah, agus ar fheara [...] an réitigh [...]uile, agus do amhairc, ag [...] féuch do chuáidh deatach na tíre su [...] amhuil dheatuigh fhuirnise.

29 Agus tárla a nuair do sgri [...] os Dia caithreacha an réitigh gur chuim [...] nigh Dia air Abraham, agus gur chuir [...] Lot amach as lár a náir, a nuáir d [...] sgrios sé na caithreacha ann a raibh L [...] na chomhnuidhe.

30 Agus do chuaidh Lot suas ama [...] as Soar agus do chomhnuidhe ar a tslíab [...] agus a dhías inghean na fhochair, óir do [...] eagal leis comhnuidhe do dhéunamh a [...] Soar; agus do áitribh sé a nuaimh [...] fein agus a dhias inghean.

31 Agus a dubhàirt an ti budh si [...] ris an tí dob óige: atá ar nath [...] foirfe agus ní bhfuil duine ar domha [...] do bhiáidh aguinn do réir modha a [...] tsháoghuil uile.

32 Gluais, tugam air ar nathai [...] fion dól, agus luighfiom na fhochair g [...] ccoimheudum síol ó ar nathair.

33 Agus tugadar ar a nathair fio [...] dól a noidhchesin, agus do chuaidh an bhean budh sine a steach ag [...] do luigh le na hathair, agus níor mhoth­uigh se a nuair do luigh nó a nuáir d [...] éirigh si.

34 Agus tárla ar na mhárach g [...] ndubhairt an inghean budh sine ris a [...] inghein dob óige, féuch do luidh misi a [...] réir leam athair, tugam air fion dól [...] nochd mar an ccéudna, agus éirighsi [...] steach, agus luidh leis, go ccongmham síol ó ar nathair.

35 Agus tugadar ar a nathai [...] fion dól an oidhche sin mar an gcéud­na, [Page] agus do éirigh an bhean dob óige, [...]gus do luidh aige, agus nior mhothuigh [...]eision a nuáir do luidh si sios, nó a nuáir do éirigh si.

36 Mar so do bhádar días inghean Lot torrach agá nathair.

37 Agus rug an bhean bá sine mac, agus tug Móab dainm air: a sé an fear céudna sin as athair do na Moabitibh [...]gus a niugh.

38 Agus an bhean dob óige rug si mac mar an gcéudna, agus do goir Ben-ammi dainm dhe: a sé sin as athair do chloinn Ammon gus a niugh.

CAIB. XX. Sarah ar na tabhairt ó Abraham, aisiogthar í saor. 17 Ag athchoinnidh Abraham slan­aighthear Abimelech.

Agus do ghluáis Abraham as sin don tir bu dheas, agus do áitreabh eidir Cades agus Súr, agus do rinne comhnuidhe ann Gerar.

2 Agus a dubhairt Abraham a ttáobh Shárah a mhná; a si mo dheirbhshiur [...]: agus do chuir Abimelech righ Gérar sios, agus do ghlac sé Sárah.

3 Ach táinic Dia go Habimelech a [...]aisling sa noidhché, agus a dubhairt ris: feuch, ní bhfuil ionnad ach duine marbh tres an mnáoi do ghlac tú: oir is bean fir í.

4 Ach ní tháinig Abimelech na gar; achd a dubhairt sé, a thighearna, an [...]nuirfidh tu mar sin cineadh ionnruic?

5 Nach dubhairt, seision riomsa, sí mo dheirbhshíur í? agus sisi mar an gcéudna, isi féin a dubhairt, sé mo dhearbhrathair é: a simplidheachd mo chroidhe, agus a neimhchionta mo lamh, do rinne misi so.

6 Agus a dubhairt Día a naisling ris: is fior, is aithnidh damhsa gur ó chroidhe ghlan do rinne tú so; óir do chonnuimh mé ó pheacadh do dheunamh am aghaidh thú: Uime sin nar léig mé duit buáin ria.

7 Uime sin annois aisig don fhior a bhean; óir is fáidh é, agus guidhfidh [...]r do shon, agus bíadh tú beó; agus muna aisiogtha tú í, bíodh a fhios agad go bhfuighe tú bás go deimhin, thú féin agus an mheid ghabhus leachd.

8 Uime sin do éirigh Abimelech go moch ar maidin, agus do ghoir a sher­bhísigh uile chuige, agus do innis na nei­thesi uile ann a gclúasuibh, agus do lio­nadar na dáoine deagla mhóir.

9 Ann sin do ghoir Abimelech A­braham, agus a dubhairt ris: créd do rinne tusa linne, agus créud a nurchóid do rinne mé féin duit, ás a ttug tú peacadh mór oram féin agus ar mo rio­ghachd? do rinne tú gníomha orumsa nár chóir a dhéunamh.

10 Agus a dubhairt Abimelech ré Abraham; créd do chonnairc tú as a [...]dearna tú an ní si?

11 Agus a dubhairt Abraham; do chi­onngur sháoil mé go deimhin nach bhfuil eagla Dé sa náitsi, agus go muirfidhe misi ar son mo mhná.

12 Agus go deimhin thairis sin a si mo dhearbhshiúr í; is inghean dom athair í, ach ní hinghean dom mhathair í: agus tugadh na mnáoi dhamh í.

13 Agus tárla a nuáir thug Dia ormsa imtheachd romham ó thigh mathar do ráidh ma ría; is è so do chinealtussa do dhéunas tú orumsa; ann gach uilé bhall iona ttiucfam, abair dom tháobhfa, a sè mo dhearbhrathair é.

14 Agus do ghlac Abimelech cáoi­righ agus daimh, agus ógláoich, agus inniltigh, agus tug do Abraham íad, agus do aisig Sarah a bhean dó.

15 Agus a dubhairt Abimelech, féuch atá mo dhuthaigh as do choinne, comhnuigh sa náit is fearr chitear dhuit.

16 Agus ré Sárah a dubhairt sé, féuch, tug mé dot dhearbhrathair míle [pio­sa] airgid, féuch atá sé dhuitsi na fholach súl, do nuile da bhfuil ad fhochair, agus a bhfochair a nule [eile:] mar sin fuáir si achmhusán.

17 Ann sin do ghuidh Abraham Dia, agus do leighis Dia Abimelech agus a bhean agus inniltigh, agus rugadar clann.

18 Oír do dhruid, an tigh [...]arna go daingean a nuile bhrú a ttigh Abimelech ar son Shárah bean Abraham.

CAIB. XXI. Geineadh Isaac ó Sharah. 4 A thimchill­ghearradh. 9 Fuadughadh Hagar agùs Is­mael.

AGus táinig an tighearna dféuchuin Shárah mar a dubhairt sé, agus do rinne Dia do Shárah mar a dubhairt sé.

2 Oír do toirrcheadh Sárah, agus rug mac do Abraham na áois fhoirfe, ann sa nam chinnte dar labhair Dia ris.

3 Agus tug Abraham Isaac dai­nim air an mac rugadh dhó, noch rug Sárah dhó.

4 Agus do thimchillghearr Abraham a mhac Isaac, ar mbeith ochd lá dáois, fá mar daithin Dia dhe.

5 Agus do bhí Abraham céud blía­ghan dáois a nuáir do rugadh a mhac Isaac dhó.

6 Agus a dubhairt Sárah, tug Dia orum gáire dhéunamh, ionnus gach a ccluinn, go ndéunuid gaíre liom.

7 Agus a dubhairt si, Cía a déu­radh ré Habraham go ttiubhradh Sárah cíoch do chloinn? òir rug mè mac dhó na áois fhoirfe.

8 Agus do fhás an leanamh agus do hoileadh é, agus do rinne Abraham féusda mór an lá céudna ar coisgeadh Isaac ó chích.

[Page]9 Agus do chonairc Sárah mac Há­gar an Tégipteach, noch do rug sí Da­braham, ag magadh.

10 Uime sin a dubhairt sí ré Habra­ham, teilg amach an bhean dhaorsa agus a mac, óir ní bhía mac na mná dáoire na oighre maille ré mo mhacsa, eadhon Isaac.

11 Agus do bhí an ní rodhoiligh a súilibh Abraham ar son a mhic.

12 Agus a dubhairt Día ré Hábraham; ná bíodh sé na dhoilgheas agad ar son a nogánuigh agus ar son do mhná dáoire: sa nuile ní dá ndubhairt Sárah, éisd ré na glór, óir is an Isaac goir­fídhear do shliochd.

13 Agus mar an gceudna do mhac na mná dáoire do dhéuna misi cineadh, do bhrígh gurab é do shíolsa é.

14 Agus do éirigh Abraham súas go moch ar maidin, agus do ghlac arán agus buidél uisge, agus tug sin do Há­gar, agus do chuir ar a gualuinn é, a­gus an leanamh, agus do chuir ar siubhal [...], agus do imthigh sí, agus do bhi ar fud fhásuigh Bheerséba.

15 Agus do caitheadh an tuisge do bhi san mbuidél, agus do theilg si an lea­namh sá áon do na toruibh.

16 Agus do imthigh agus do shuigh sios as a choinne, tamal maith uadh fa thuairim urchuir shoighde? óir a dubhairt si, ná faicim bás an leinimh. Agus do shuigh si as a choinne anunn, agus ar ttógbhail a gotha go hárd, do ghuil sí.

17 Agus do chúaluidh Dia guth an leinimh, agus do ghoir aingeal Dé ar Hágar ó neamh, agus a dubhairt ría: créd ghoilleas ort a Hágar; ná bíodh eagla ort, óir do chúaluidh Dia guth an leinimh mar a bhfuil sé.

18 Eirigh, tóg suas an leanamh, a­gus connaimh ann do láimh é, oir do dheuna misi cineadh mór dhe.

19 Agus do oscuil Dia a súile; a­gus do chonnairc sí tobar uisge, agus do imthigh, agus do lion an buidél do nuisge, agus tug deoch don lea­namh.

20 Agus do bhí Dia leis an leanamh, agus do fhás sé, agus do chomhnuigh san bhfásach, agus do bhí na shoighdíur.

21 Agus do chomhnuigh a bhfásach Pháran, agus tug a mhathair bean chuige ó chrich na Héigipte.

22 Agus tárla fa namsin gur labhra­dar Abimelech agus Phichol príomh­chaiptin a shlúagh ré Hábraham: ata Día leachtsa sa nuile ní dá ndéun tú.

23 Annois ar a nadhbharsin tabhair dhamsa Día do mhionnuibh, nach déuna tú bréag riom, ná ré mo mhac, no ré mac mo mhic: ach do réir an chinéil do rinne misi ort, go ndéuna tusa dhamh­sa agus don duthaidh ann ar fhan tú.

24 Agus a dubhairt Abraham, do bhéura mé mo mhionna.

25 Agus tug Abraham a chmhusan [...] bimilech fá thobar uisge do bhean [...] inntir Abimilech amach ar éigin.

26 Agus a dubhairt Abimelech, [...] fheidir misi cía rinne an ní si: n [...] innis tusa dhamh agus ní mó do ch [...] mé é achd a niugh.

27 Agus do ghlac Abraham cáoiri [...] agus daimh, agus tug Dabimel [...] íad, agus do rinneadar aráon cea [...] gal.

28 Agus do chuir Abraham sea [...] nuain bhoinonna don tréd ar leith [...] féin,

29 Agus a dubhairt Abimelech [...] Hábraham: créud as cíall do na seac [...] nuanuibh bainonnaso do chuir tú leith?

30 Agus a dubhairt seision: óir [...] seachd nuain bhainonnso géobhu [...] tusa as mo láimhse, ionnus go mbeid [...] bhfiadhnuisi agum gur thochuil mé [...] tobarso.

31 Uime sin do ghoir sé do náit [...] Beerseba, do chionn gurab ann tug [...] dar aráon mionna.

32 Mar so do rinneadar cunnradh, [...] Mbeerséba; ann sin do éirigh Abim [...] lech suas agus Phichol priomhchaip [...] a shlúagh, agus do fhilleadar go crich [...] Bhphílistineach.

33 Agus do chuir Abraham fás chra [...] a Mbeeréba, agus do ghoir ann f [...] ar anim an tighearna an Día bio [...] bhúan.

34 Agus do fhan Abraham a ccrích [...] Bhíphlistíneach morán do laéthibh.

CAIB. XXII. Ordughadh adtimcheall Isaac a Jodhbra [...] 3. umhlachd Abraham. 13. Saoradh Isaac

AGus tárla a ndiaigh na neitheanns [...] gur theasduigh Dia Abraham, agus go ndubhairt ris: a Abrahaim [...] agus a dubhairt seision; féuch n [...] annso.

2 Agus a dubhairt: glac annois d [...] mhac, háonmhac amháin, Isaac, ar [...] bbfuil grádh agad, agus eirigh go cri [...] Mhóriah, agus jodhbuir ann sin é ma [...] offráil loisge, air áon do na sléibhtibh i [...] neósus misi dhuit.

3 Agus do éirigh Abraham go moc [...] ar maidin, agus do ughmuidh a asal, a­gus rug días dá ógánchuibh leís, agus a mhac Isaac; agus do scoilt an co [...] ­nadh don offráil loisge, agus do éirig [...] súas, agus do chuáidh gus a náit a dubh­airt Dia ris.

4 An sin ar an treas lá do thóg A­braham a shuile súas, agus do chonnair [...] a náit a bhfad uadh.

5 Agus a dubhairt Abraham ré m [...] óganachuibh; fanuidhsi annso, a bhfochai [...] a nasail, agus rachaidh misi agus [Page] an leanamh ann súd, agus do dhéa­ [...]m adhradh, agus tiucfam chuguibhs [...] ris.

6 Agus do ghlac Abraham con­ [...]adh na hoffrála loisge, agus do [...]huir é ar muin a mhic Isaac, agus [...]o ghlac an teine na láimh, àgus [...]gian, agus do chúadur aráon le [...]éile.

7 Agus do labhair Isaac re na athair Abraham, agus a dubhairt, a athair; a­gus a dubhairt seision: ag so mé a mhic: agus a dubhairt seision: féuch ag so an teine agus an connadh, ach cáit a bhfuil an túan chum na hofrála lo­ [...]ge?

8 Agus a dubhairt Abraham; a mhic do gheabha Día úan dó féin chum of­frála loisge: do chúadur mar sin aráon [...]é chéile.

9 Agus tangadar aráon gus a náit do innis Día dhósan, agus do rinne A­braham altóir ann sin, agus do chuir an connadh go deas, agus do cheangail [...] mhac Isaac, agus do leag ar a nal­ [...]óir é ar úachdar an chonnuigh.

10 Agus do fhín Abraham a lámh amach, agus do ghlac an sgían do mhar­ [...]hadh a mhic.

11 Agus do ghoir aingeal an tighear­ [...]a air ó neamh, agus a dubhairt; Abra­haim, Abrahaim: agus a dubhairt seisi­on; ag so mé.

12 Agus a dubhairt sé, ná beanadh do [...]ámh ris an leanamh, agus ná déun éin­ [...]i ris: óir aithnighim a nois go bhfuil eagla Dé ort, ó nár chonnuimh tú do mhac, háonnimhac amháin uáim.

13 Agus do thóg Abraham a shúile súas, agus damhairc sé, agus féuch, do bhí táobh shiar dhe reithe ceanguilte lé na adharcuibh ann a ttor, agus do chuáidh Abraham agus do ghlac an reithe, agus do iodhbuir é mar ofrail loisge a náit a mhic.

14 Agus do ghoir Abraham dainm do [...]áitsin Jehobhah-Jireh, mar a dearthar gus a niugh; a sliabh an tighearna do chifidhear é.

15 Agus do ghoir aingeal an tigh­ [...]arna ar Abraham an dara huair ó [...]eamh.

16 Agus a dubhairt; do mhonnuigh mé oram féin, arsa an tighearna, do [...]hionn go ndearna tú an ní si, agus [...]ar choigil tú do mhac, hàon mhac [...]mháin:

17 Am beannughadh go mbeanno­had thú, agus go mèideochuidh mé do [...]iol amhuil rêulta nimhe, agus mar an [...]gaineamh ar thráigh na fairge, agus [...]albhochuid do shiol geataidhe a námh­ [...]d.

18 Agus ann do shiolsa bheid a nuile hineadh ar talamh beannuighe, do chionn ur umhluigh tú dom ghlór.

19 Mar sin do fhill Abraham a cci­ [...]un a ógánach, agus do éirgheadur suas agus do chúadur an néinfeachd go Beer­seba, agus do chomhnuidh Abraham a­mBeerseba.

20 Agus tárla tar éis na neitheannso, gur hinniseadh Dabraham, ag rádh; feuch Milcah mur rug sí mar an gcéudna clann dod dhearbhrathair Nahor.

21 Hus a cheidghin, agus Bus a dhearbhrathair, agus Cemuel athair Aram.

22 Agus Chesed, agus Haso, agus Pildas, agus Jidlaph, agus Betuel.

23 Agus do ghein Betuel Rebecah: an tochdar so rug Milcah do Nahor dearbhrathair Abraham.

24 Agus a leannán, dá ngoirthi Reu­mah, rug si mar an ccéudna Tébah, & Gaham, & Tahas, & Maacah.

CAIB. XXIII. Aois agus bás Shárah. 19. jonad a hadh­laicthe.

AGus do bhí Sárah céud & feachd mbliadhna fichiod dáois: a siad so bliadhna bheatha Shárah.

2 Agus fuáir Sárah bás a Cciriat-arba; a se sin Hebron a ttír Chanaáin: agus táinig Abraham do dhéunamh doilghis fa Shárah, & do ghul tríthe.

3 Agus do sheas Abraham súas ó la­thair a mhairbh, agus do labhair ré macuibh Het, dhá rádh.

4 Atáimsi am choimhightheach a­gus am fhior cuarta aguibhse, tugaidh dhamh áit adhluice aguibh, go nadhla­cuinn mo mhairbh as mo radharc.

5 Agus do fhreagradar clann Hét Abraham, ag rádh ris.

6 Eísd rinne a thighearna, a táoisi ad phrionnsa chumhachdach ó Dhia ead­ruinne, cuir do mhairbh an do rogha róimh adhlaice dá bhfuil aguinn; ní choinneochuidh áonduine aguinn a thú­ma uáit.

7 Agus do sheas Abraham suas, agus do umhluidh sé é féin do mhuinntir na tíre, eadhon do chloinn Hét.

8 Agus do labhair sé ríu, ag radh: má sí bhur ninntinn go nadhlacuinn mo mhairbh as mo radharc, éistigh rium, agus labhruidh ar mo shon re Hephron mhac Sohar.

9. Go ttugadh sé dhamh uáimh Mhac­pelah, noch atá aige, atá a ndeireadh a mhachaire; ar iomlán a nairgid as fiu é do bhéura se dhamh è, mar sheilbh áite adhlaice eadruibhsi.

10 Agus do bhi Ephron na chomhnui­dhe a measg chloinne Hét, agus do fhreaguir Ephron an Tititech Abraham a néisdeachd chloinne Héth, eadhon gach áoin dá ndeachuidh a steach a ngeatadhuibh a chaithreach, dá rádh.

[Page]11 Ní headh a thighearna, éisd rium­sa; an magh do bheirim dhuit, agus a nuáimh atá ann do bheirim dhuit é, a lathair chloinne mo dháoine bheirim dhuit é: adhluic do mhairbh.

12 Agus do umhluigh Abraham é féin sios a lathair luchd na tíre.

13 Agus do labhair ré Héphron a néisteachd phobuil na tíre, ag rádh; ach má bheir tusa uait é, íarruim ort éisd riumsa: do bhéura misi airgead duit ar an magh; glac uáim é, agus adhlaicfidh mé mo mhairbh ann.

14 Agus do fhreagair Ephron Abra­ham ag rádh ris.

15 A thighearna, éist riumsa, as fíu an fearann ceithre chéud secel airgid; créad é sin eadrumsa agus tusa; uime sin adhluic do mhairbh.

16 Agus tug Abraham airé Déphron agus do mheadhuigh Abraham an tair­gead Déphron fá mar dainmnidh sé a néisteachd mhac Hét, ceithre chéad secel airgid chorónta ag an cceannuighe.

17 Agus magh Ephroin, noch do bhí a Machpelah, as comhair Mhamre, an magh agus a nuaimh do bhí ann sin, agus a nuile chrann do bhí san mhachaire noch do bhi ann sna teórannuibh fá ccuairt, do rinneadh daingean íad.

18 Dabraham mar sheilbh, a lathair chloinne Hét, as coinne a ndeachuidh a steach a ngeatadhuibn a chaithreach.

19 Agus ná dhiáigh so do adhluic Abraham Sárah a nuáimh mhuighe Mhachpelah láimh re Mamre: a sé sin Hébron a ttír Chánaain.

20 Agus an magh, agus a nuaimh atá ann do rinneadh daingean íad Dabra­ham mar sheilbh áite adhluicthe o mhacuibh Hét.

CAIB, XXIV. Elieser ar ttabhaírt Rebecah leis as Mesopota­mia, 67 ghabh Isaac chuige na mnaoi phósda [...].

AGus do bhí Abraham áosta, agus ar ndul a láethibh, & do bheannuigh an tighearna Abraham sa nuile ní.

2 Agus a dubhairt Abraham ris an tsearbhfhoghantuigh fá sine na thigh, do riaghluidh a nuile ní dá raibh aige, Guidhim thú cuir do lámh faoi mo shlíasuid.

3 Agus do bhéur ort a mhionnughadh treas an ttighearna Día mór nimhe, & Día na talmhan, nach dtiubhra tú bean dom mhac dingheanuibh na Ccanaani­tech, a measc a náitreabhuim.

4 Ach rachaidh tu dom thír dhúthaigh agus go nuige mo gháol, agus do bhéura tú bean dom mhac Isaac.

5 Agus a dubhairt an searbhfoghan­tuigh ris▪ do bfeidir nach bíadh fonn ar an mnáoi misi leanmhuin don tírsi: an ccaithfidh mé do mhac do bhreith a [...] don tír as a ttáinic tusa.

6 Agus a dubhairt Abraham ti [...] tabhairsi dod aire nach béura tú mo mh [...] ann sin a ris.

7 An tighearna Día nimhe, noch t [...] misi ó thigh mathar agus ó dhúthuighe [...] chinidh, agus noch do labhair rium, tug a mhionna dhamh ag rádh; d [...] shiol do bheura mé an dúthaighsi, [...] fidh sè a aingeal romhad, & do bh [...] tú bean dom mhac as sin.

8 Agus muna áill ris an mn [...] do leanmhuin ann sin bhías tusa sáor [...] mhionnuibhsi; amhain ná beir mo m [...] an sin a rís.

9 Agus do chuir an [...]earbhoghant [...]i [...] a lamh faoi shliasuid Abraham a mh [...] ghistir, agus tug a mhionna dhó ttáoibh na cúisisin.

10 Agus do ghlac an searbhfhogh [...] tuigh deich ccámhuill do ccámhuillibh mhaighistir, agus do imthigh (óir do [...] máoin a mhaighisdir uile fa na lamhui [...] agus do éirigh sé, agus do chuáidh [...] Mesopotámia go cathair Nahor.

11 Agus tug ar a chámhulluibh a [...] gion ar a nglúinibh táobh a muigh d [...] chathruigh laimh ré tobar uisge a nai [...] sir an tráth nóna, eadhon sa na [...] ttéid mná amach do tharruing uisge.

12 Agus a dubhairt sé: a thighea [...] a Dhé mo mhaighistir Abraham, íam [...] ort rathaidh dhamh san ló so, & tais [...] cinealtus dom mhaighistir Abraham.

13 Feuch atáim am sheasamh ann [...] láimh ris an ttobar uisge, agus tig [...] ingheana mhuinntire na caithreach ama [...] do tharruing uisge.

14 Agus tigeadh a ccrích, an mhai [...] dean ré naibeóra misi, guidhim t [...] leig ar lár do shoitheach, go nibhe [...] deoch; agus a dèura sisi, ibh, agus [...] bhéura mé deoch dot chámhulluibh m [...] an ccéudna, go madh í sin an bhean [...] órduigh tusa dot sheirbhiseach Isaac; [...] ris sin aitheónus misi gur thaisbéin [...] cinealtus dom mhaighistir.

15 Agus tárla, fuil do sguir sé [...] chaint, feuch go ttáinic Rebecah ama [...] noch rugadh do Bhetuel mhac Mik [...] bean Nahor, dearbhrathair Abraham, [...] a soitheach ar a gúalainn.

16 Agus do bhí a nóighbhean [...] sgí [...]mhach ré seachuin uirre, na maigh [...] & níor chionntuigh éinfhear ría: & [...] chuáidh sios gus an ttobar, agus do [...] a soitheach, & táinig a nshíos.

17 Agus do rith an seirbhíseach [...] theagmháil ría, & a dubhairt: guidh [...] thú, leig dhamhsa beagan uisge ól as [...] shoitheach.

18. Agus a dubhairt sisi, ibh a t [...] ghearna: agus do rinne si deifir, ag [...] do leig síos a soitheach air a láimh, ag [...] tug deoch dhó.

19 Agus tar éis deoch a thabha [...] dhósan a dubhairt si, tarreonguidh [...] [Page] uisge fós dod chámhulluibh go nibhid [...] ndiol.

20 Agus do dheifrigh, agus do holmhuigh a soitheach ann sa numar, & [...]o rith a rís gus an ttobar, do thar­ [...]ng uisge, agus do tharruing dá chámh­ [...]uibh uile.

21 Agus ag déunadh iongantuis do [...]óglach, do bhí na thochd, da fhéuchoin [...] ndearna an tighearna a thurus sona, nó [...]ach dearna.

22 Agus tárla a ndiaigh na ccamhull [...] a sáith, go rug an tóglach ar hlúasfháinne óir, leith-shecel do chomh­ [...]rum, & dhá bhráisléd da lámhuibh do homhthrum dheich secel óir.

23 Agus a dubhairt, cía dar ab in­hean tú? guidhim thú, innis damh; [...]n bhfuil áit a ttigh hathar ann ar feidir [...]nn lóistín dfagháil.

24 Agus a dubhairt sisi ris: as misi [...]ghean Bhétuel mhac Milcah, noch rug [...] do Nahor.

25 A dubhairt sí fós, atá aguinne [...]ighe agus beatha go lór agus áit óistín.

26 Agus do chrom an tóglach a [...]eann síos, agus do onóruigh sè an tí­ [...]hearna.

27 Go madh beannuighe an tighearna [...]ía mo mhaighistir Abraham nach ar [...]hearmuid mo mhaighistir ann a thróc­ [...]ire, & ann a fhírinne: ar mbeith hamhsa ar slighe do threóruigh an tigh­ [...]arna mé go tigh dhearbhráithreach mo [...] haighistir.

28 Agus do rith a nóigbhean, agus [...]o innis do mhuinntir tighe a mathar [...]a neithesi.

29 Agus do bhí dearbhráthair ag Re­becah, agus a sé dob ainm dhó Lában, [...]gus do rith Lában amach gus a nóg­ [...]ch go nuige an tobar.

30 Agus tárla a nuáir do chonnairc sé [...]n fainne cluaise & na bráisléid ar lámh­ [...]bh a dheirbhsheathrach, agus a nuáir [...]o chuála bríathra Rebecah a dheirbh­ [...]eathrach ag rádh, mar so do labhair an [...]óglach rium; go ttáinic chum a nóg­ [...]oich, & féuch do bhi sé na sheasamh [...]imh ris na cámhulluibh ag an ttobar.

31 Agus a dubhairt sè, tárr a steach [...]sa atá beannuighe ón dtighearna, [...]éud fá seasann tú amuigh? óir do [...]léus misi an tigh agus áit do na [...]mhulluibh.

32 Agus táinig an toglach don tigh; [...]gus do sgáoil seision a chámhuill, agus [...]g tuighe & bíadh do na cámhullaibh, [...]gus uisge dionnladh a chos, agus cos na [...]uinntire do bhí leis.

33 Agus do cuireadh bíadh na bhfi­ [...]ghnuisi ré na ithe: achd a dubhairt seisi­ [...]n, ní íosuidh mé bíadh nó go ninnisi mé no theachdaireachd. Agus a dubhairt [...]eision, abair uáit.

34 As misi óglach Abrahaim.

35 Agus do bheannuigh an tighéarna [...]o mhaighistir go mór, agus do fhás sé mór, agus tug sé dhó tréuda agus airgheadha, & ór & airgead, agus seirbhísigh fear & seirbhísigh ban, agus cámhuill agus asail.

36 Agus Sàrah bean mo mhaighistir rug si mac dom mhaighistir a nuáir do bhí sí áosda, agus as dó sin tug sé a raibh aige.

37 Agus tug mo mhaighistir mionna ormsa, ag rádh; ní thiubhra tú bean dom mhac dingheanuibh na Ccanaaníteach, a ndúthaidh a bhuilim am chomnuidhe,

38 Ach rachaidh tú go tigh máthair, agus go nuige mo gháol, agus do bhéura tú bean dom mhac.

39 Agus a dubhairt misi r [...]m mhai­ghistir, gur bhféidir nach leanfadh an bhean mé.

40 Agus a dubhairt feision rium; an tighearna as comhuir a siubhluimsi cuirfidh sé a aingeal leachd, agus soir­bheóchuidh do shlighe, agus do bhéura tú bean dom mhacsa dom gháol, agus do thigh máthar.

41 Ann sin bhías tú sáor om mhi­onnuibhsi, a nuáir thiucfas tú go nuige mo gháol; & muna ttugaid síad bean duit, biáidh tú glan óm mhionnuibhsi.

42 Agus táinig mé a niuigh go nuige an tobar uisge, agus a dubhrus; ae thighearna Día mo mhaighistir Abraham, annois má shoirbhigheann tú mo shlighe ann a bhfuilim ag dul.

43 Feuch, atáim am sheasamh ag an ttobar uisge, agus teigeomhuidh a nuáir thiucfas an cailín amach do tharruing uisge, agus a déura misi ría, guidhim thu, tabhair dhamh beagán uisge as do shoitheach ré na ól.

44 Agus a déura sifi rium, ibh féin deoch, agus tarreonguidh misi mar an ccéadna dod chámhulluibh, go madh í sin an bhean do chinn Día do mhac mo mhaighistir.

45 Agus suil do sguir mé do labhairt am chroidhe, feuch táinic Re­becah amach, & a soitheach ar a gú­aluinn, agus do chuaidh sios gus an to­bur, agus do tharruing uisge: agus a dubhairt misi ría, guidhim thú léig dhamh deoch ól.

46 Agus do dheifrigh sisi, agus do léig a soitheach dá gúaluinn, agus a dubhairt; ibh, agus do bhéura mé deoch dod chamhulluibh mar an ccéadna ann sin do ibhios, agus tug sí deoch dom chámhulluibh mar ann ccéadna.

47 Agus do fhíafruigh misi dhi; cía darabh inghean thú? agus a dubhairt inghean Bhétuel mac Nahor, noch rug Milcah dhó, agus do chuir misi fáinne cluaisi air a haghuidh, agus bráisléd ar a lámhuibh.

48 Agus do chrom mé síos mo cheann, agus do adhrus an tighearna, & do bheannuigh mé an tighearna Día mo maighistir Abraham, noch do thréoruigh mé sa tslighe chóir, do thabhairt inghine [Page] dearbhrathar mo mhaighistir dá mhac.

49 Agus annois má ní tusa go ci­nealta, agus go firinnioch rem mhaighi­stir, innis damh; agus muna ndearnair innis damh, ionnus go niompoighe mé ar án láimh dheis nó chlé.

50 Annsin do fhreagair Laban agus Bétuel, ón tighearna thig an chúis: ni fhéudmuidne maith ná olc do radh riot.

51 Féuch, atá Rebecah as do choinne, gabh chugad 1, agus imthigh, & bíodh na mnáoi ag mac do mhaighistir mar do labhair an tighearna.

52 Agus tarla a nuáir do chúaluigh óglach Abraham a mbríathra, do onóruigh sé an tighearna go nuigean talamh.

5 [...] Agus thug an toglach amach séoid airgid, agus seoid óir, agus éuduighe, & tug iad do Rebecah, agus tug mar an ccéadna dá dearbhrathair & da mathair neithe morluáidh.

54 Agus a duadhur agus do ibhidur, eision agus an mhuinntir do bhi na fhochair, agus do fhanadur feach na hoidh [...]he, & do éirgheadur ar maidin, agus a dubhairt seision: cuiridh ar siu­bhal mé go nuige mo mhaighistir.

55 Agus a dubhairt a dearbhrathair agus a mathair, fanadh an cailín a­guinn beagán laéthe, deich lá an chuid as lugha, agus na dhia [...]gh sin imeo­chuidh sí.

56 Agus a dubhairt seision riú, ná toirmisgidh mé, ó shoirbhidh an tigh­earna mo thurus, cuiridh ar siubhal mé, go rachuinn chum mo mhaighistir.

57 Agus a dubhradursan, goirfeam an cailin, agus fiafrocham sin dá [...]éul.

58 Agus do ghoireadh Rebecah, & dfiafruigheadur dhi, an rechuidh tú leis an bhfear so? agus a dubhairt sisi, rachad.

59 Agus do chuireadur ar siubhal Re­becah, & a buime, & óglach Abrahaim, agus a mhuinntir.

60 Agus do bheannuigheadur Rebe­ca, & a dubhradur ría, as tú ar ndeirbh­fhiúr, bí ad mhathair mhílte do mhilliun­uibh, & sealbhuighidís do shíol geatuidhe an luchda lér fúath iad.

61 Agus do éirigh Rebecah, a­gus a mná coimhidechda, agus do chúa­dur ar na cámhuilluibh, agus do leana­dur an tóglach; agus do ghabh an tóglach Rebecah chuige, & do imthigh roimhe.

62 Agus táinic Isaac ó shlighe an tobair Lahai-roi, óir do áitigh sé ann sa tír ó dheas.

63 Agus do chuáidh Isaac amach durnaighe ar an machaire tráth nóna, agus do thóg suas a shúile, agus do chonnairc, agus féuch do bhádur na cámhuill ag teachd.

64 Agus do thóg Rebecah a súile suas, & a nuair do chonnairc sí Isaac, do thuir­ [...]ng don chámhull.

65 Oír a dubhalrt sí ris a nógl [...] cia hé an duinesi thríallus ann mhachaire do theagmháil rinn? agu [...] dubhairt an tóglach, a sé sud [...] mhaighistir: uimesin do ghlac sisi br [...] agus do fholuidh a haghaidh.

66 Agus do innis an tóglach dIsaac nuile ní dá ndearna.

67 Agus tug Isaac leis í go [...] buil a mhathar Sárah, & do gha [...] chuige Rebecah, agus do bhí na mn [...] aige, agus do ghrádhuigh í; agus [...] comhfhurtachduigheadh Isaac déis bh [...] a mh [...]thar.

CAIB. XXV. Sliochd Abraham th [...]d Chetúrah. 7. a [...] & a bhás. 24. Rugadh do Isaac, Esau [...] Jacob.

ANn sin tug Abraham bean, & be a hainm Cetúrah.

2 Agus rug sí dhó Simran, ag [...] Jocsan, agus Médan, agus Mídian, ag [...] Isbac, agus Suah.

3 Agus do ghein Jocsan Séba, agus D [...] dan: & dob iad mic Dhédain Asuri [...] Letusim, agus Leumim▪

4 Agus mic Mhídian Ephah, ag [...] Epher, agus Hanoch, agus Abid [...] agus Eldaah; dob íad sa uile cla [...] Chetúrah.

5 Agus tug Abraham a raibh a [...] Disaac.

6 Agus do chloinn na leannán [...] bhi ag Abraham, tug Abraham tiod [...] laicthe, agus do chuir sé air siubhal [...] ó na mhac Isaac (an fad do bhi fós bé [...] soirin don tir shoir.

7 Agus a s [...]adso láethe bhliadhna Abraham, noch do mhair, céud ag [...] tri fichid, agus a cúig déug do bhliad [...] nuibh.

8 Ann sin fuáir Abraham bás, ag [...] déug a náois mhaith, na sheandui [...] lán do bhliadhnuibh, agus do crui [...] gheadh dhá mhuintir é.

9 Agus do adhlaiceadur a mhic, Isaa [...] agus Ismael é a nuaimh Mhacpelah a ma [...] Ephron mhac Sohar an Hititeach no [...] atá as coinne Mhamre.

10 An magh do cheannuigh Abraha [...] ó mhacuibh Het: an sin do hadhlaicead [...] Abraham, & a bhean Sárah.

11 Agus tárla déis bháis Abraha [...] gur bheannuigh Día a mhac Isaac, & d [...] bhí Isaac na chomhnuighe láimh ré tobar Lahai-roi.

12 Annois asiád so geinealuigh [...] mael mhac Abrahaim, noch rug Hág [...] an Tégiptach cumhul Shárah, Dábra [...] ham.

13 Agus asiadso anmanna mh [...] Ismael ann a nanmannuibh do réir [...] ngeinealach; cédghin Ismael Nebaiot agus Cedar, agus Adbeel, agus Mib [...] sam.

14 Agus Misma, agus Dumah, agu [...] Massa.

[Page]15 Hadar, agus Tema, Jetur, Naphis [...]us Cedemah.

16 Asiad so mic Ismael, agus asiad [...] a nanmanna ó na mbailtibh, agus na ccaisleanuibh; dhá phriunnsa dhéug [...]o reír a ccinidheach.

17 Agus afiad so blíadhna sháoghail [...]smael, céd agus tríochad, agus seachd [...]bliadhna, agus do thréig a spiorad, [...]gus fuair bás, agus do cruinnigheadh dhá [...]huinntir é.

18 Agus do aítreabhadur ó Habhilah [...]o Sur, atá as coinne na Hégipte [...]ar do rachtha a ccionn na Hasiria: [...]gus do thuit sé a lathair a dhearbhra­har uile.

19 Agus asíad so geinealuidh Isaac [...]hac Abrahaim; do ghein Abraham [...]saac.

20 Agus do bhí Isaac ceathrachad [...]íadhain dáois a núair thug sé Rebecah [...]o mhnaoi, Inghean Bhétuel an Sírianach [...] Phadan-aram, deirbhshiúr do Lában [...]n Sírianach.

21 Agus do ghuidh Isaac an tighearna [...]ir son a mhná do chionn go raibh sí aim­ [...]id, agus do éisd an tighearna a ghuidhe, [...]gus do toirrcheadh a bhean Rebecah.

22 Agus do rinneadar an chlann [...]eannaruic a stigh na bruinn: agus a du­ [...]hairt sisi: más mar sin atá, créd as [...] bhfuilimsi mar so? agus do chuáidh [...]há fhíafruighe don tighearna.

23 Agus a dubhairt an tighearna ría; [...]á chineadh atá ad bhroinn, agus dhá [...]hinéil dáoine dhealóchthar ód chorp, [...]gus biáidh cineadh dhiobh as láidre ná [...]n cineadh eile, foigheónuidh an sinnsear [...]on tsósar.

24 Agus a nuáir do coimhlíonadh [...]áethe a tuismidhe, féuch do bhi cúpla [...]a broinn.

25 Agus táinig an chéudghin amach [...]earg go huilidhe, amhuil éudach clumh­ [...]ach, agus tugadar Esau dainm air.

26 Agus na dhiáigh sin tháinig a [...]hearbhrathair a mach, & do bhi greim [...]gá láimh ar sháil Esau; agus tugadh Iá­ [...]ob dainm air; agus do bhi Isaac trí­ [...]chid bliadhan dáois a nuáir dc rugadh [...]dsan.

27 Agus do fhásadur na buachuil­ [...]dhe, agus do bhí Esau na fhiadhghuidhe [...]hlic, duine don mhachaire, agus do bhi [...]cob na dhuine shoilléir ag áitreabh a [...]uiblibh.

28 Agus dob ionmhuin lé Hisaac Esau, [...]o chionn go nitheadh dá fhíadhach, [...]ch dob ionmhuin le Rebecah Jácob.

29 Agus do bhruith Jácob brochán, [...]gus táinic Esau ón mhachaire, agus dô [...]hi lag.

30 Agus a dubhairt Esau ré Iácob, [...]uidhim thú beathuigh mé leis an mbro­ [...]án ndeirg sin, óir atáim lag; uime [...]n do goireadh Edom dainm dhe.

31 Agus a dubhairt Jácob, Reac leam [...]n ló aniugh do cheart beirthe.

32 Agus a dubháirt Esau, féuch atáim ag dul a dhéug: agus cread an tarbha dhéunas an ceart-beirthesi dhamh?

33 Agus a dubhairt Jacob, mionnuigh dhamhsa san ló a niugh, agus tug sé a mhionna dhó, agus do reac a cheart­beirthe ré Jacob.

34 Ann sin tug Jácob arán agus broch­hán luibhionn dósan, agus a duaigh, agus do ibh sé, agus do éirigh suas, agus do imthigh roimhe: mar so do tharcuisnígh Esau a cheart-beirthe.

CAIB. XXVI. Rinne Isaac cuairt a measg na Bhphili­stineach. 31 & cumhnant ré Abimelech.

AGus do bhí gorta san tír, táobh am­uigh don cheud ghorta do bhí innte a láethibh abraham; agus do chuáidh I­saac mar a raibh Abimelech righ na Bhphílistíneach go Gerar.

2 Agus do thaisbein an tighearna é féin dó, agus a dubhairt ris: ná héirigh sios don Egipt, áitigh san duthaigh mhúin­f eas misí dhuit.

3 Comhnuidh sa tírsi, agus biáidh misi maille riot, agus beinneochaidh mé thú, óir duitsi agus dot shiol do bheura mé na tíorthaso uile, agus comhlionfuidh mé mo mhionna, noch tug mé Dábraham dot athair.

4 Agus do bhéura mé ar do shíol foir­líonadh mar réulta a naiéir, agus do bhéura mé dot shiol na tíorthaso uile, agus ann do shíol béid uile chinidhea­cha na talmhan beannuighe.

5 Do chionn gur áontuigh Abraham dom ghlór, agus gur choimhéd mo chúram, maitheanta, mo statúidigh agus mo dhli­gheadh.

6 Agus do chomhnuidh Isaac an Gé­rar.

7 Agus do fhíarfuigheadar dáoine na háite dhe a ttáobh a mhná; agus a du­bhairt seision, a sí mo dheirbhshíur í; óir dob eagla leis a rádh, a si mo bhean í: ar eagla, ar seision, go muirfidís muinntir na háite mé fá Rebecah, do chionn go raibh breádha re féachuin uirre,

8 Agus tárla, a nuáir do bhi annsin Tamall fada, gur fhéuch Abimelech rígh na Bhphílistineach amach as fuinn­eoig, agus go bhfacuidh, agus féuch do bhi Isaac ag súgradh ré na mhnáoi Rebe­cah.

9 Agus do ghoir Abimelech Isaac, agus a dubhairt; féuch go deimhin a s [...] do bhean í; agus cionnus a deir tusa, a sí mo dhearbhshiur í? agus a dubhairt Isaac ris, do chionn go ndubhairt mé, deagla go néugfuinn da cionn.

10 Agus a dubhairt Abimelec, créad é so do rinne tú linne? do bhéidir go luidhfeadh duine don mhuinntir léd mhnáoi, agus go ttiubharthá cionnta oruinne.

[Page]11 Agus do aithin Abimelech dá dháoinibh uile ag rádh; gidh bé bheanfas ris an bhfearso nó ré na mhnáoi, cuir­fighear go deimhin chum báis é.

12 Annsin do shíolchuir Isaac ann sa dúthaidh, agus fuair san bhlíadhain chéadna céad oiread: agus do bhean­nuigh an tighearna é.

13 Agus do fhás an tóglach go mór, agus do chuaidh ar aghuidh, agus do fhas nó go raibh romhór.

14 Oir do bhi aige sealbh thréad agus s [...]albh áodhaireadh, agus stór mór seirbhíseach, agus do fhuathuigheadar na Philistínigh é.

15 Oír a nuile thobar dar thochla­dar muinntir a athar a laéthibh Abra­ham a athar, do líonadur na Philisti­nigh íad do chriaidh.

16 Agus a dubhairt Abimelec ré Hísaac, imthigh uáinne: óir is cumh­achduighe thú go mór ná sinn.

17 Agus do imthigh Isaac as sin, agus do shuighigh a phubuil a ngleann Gérar, agus do áitribh ann.

18 Agus do thochuil Isaac a rís na toibreacha uisge noch do thochladur a naimsir Abraham a athar: óir do stopadur na Philistínigh íad déis bháis Abraham, agus do ghoir a nan­manna do réir na nanmann do ghóir a athair dhíobh.

19 Agus do thochladur muinntir Isaac annsa ghleann, agus fuaradar annsin tobar fíoruisge.

20 Agus do imreasadur áodhairidhe Gérar ré háodhairibh Isaac, ag rádh: as linne an tuisge: agus do ghoir sé dainm don tobar Esec, do chionn go ndearnsad imreasan ris.

21 Agus do thochladar tobar eile, agus teagmhaid ré chéile uime sin mar an ccéadna, agus do ghoir Sitnah dainm dhe sin.

22 Agus do athruigh an sin, agus do thochuil tobar eile, agus do chionn nar chuireadar na aghuidh tug Reho­bot dainm air; agus a dubhairt sé, óir a nois do rinne an tighearna ionad dhuinn agus bíamuid líonmhar annsa dúthaigh.

23 Agus do chuáidh sé súas as sin go Beerséba.

24 Agus tainig an tighearna chuige sa noidhche, agus a dubhairt, as misi Día Abraham hathair; ná biodh eagla ort, óir atáimsi maille riot, agus beinneo­chuidh mé thú agus foirlíonfad do shíol ar son mo sheirbhisígh Abraham.

25 Agus do chuir altóir súas ann sin, agus do ghoir ar ainm an tighearna, agus do shuighidh a phubuil ann sin: agus do thochladar seirbhísigh Isaac tobar ann.

26 Is ann sin do chuáidh Abime­lech chuige ó Ghérar, agus Ahussat àon dá chairdibh, agus Phicol príomh­chaiptín a shlógh.

27 Agus a dubhairt Isaac r [...] créud as a ttigthi chugamsa, ó thá [...] fúath aguibh orum, agus gur chuireabh air ar siubhail uáibh mé.

28 Agus a dubhradarsan, do cho [...] camhair go raibh an tighearna go direa [...] leachtsa, agus a dubhramar; bíodh [...] nois mionna eadruinn, eadra sinne ag [...] tusa, agus déunam ceangal riot;

29 Nach déuna tú dochur dhuin [...] mar nar bheanamairne riotsa, a [...] mar nach dearnamar enní ort a [...] maith, agus gur chuireamar uáinn [...] go síothchanta: a nois as tusa nea [...] beannaighe an tighearna.

30 Agus do rinne féusda dhóib [...] agus do itheadar, agus dóladar.

31 Agus do éirgheadar go mod ar maidin, agus tugadar a mion [...] dhá chéile, agus do chuir Isa [...] uádh íad, agus dimthigheadar rom [...] a síothcháin.

32 Agus tárla san ló chéudna [...] ttángadar seirbhísigh Isaac, ag [...] gur innsiodar dhó a ttáobh an toba [...] noch do thochladur, agus a dnbhrad [...] ris, fúaramar uisge.

33 Agus do ghoir seision Sébah dhe [...] uime sin as Beerséba as ainm d [...] chathruigh ó sin a leith.

34 Agus do bhí Esau dhá fhíchid b [...] dhan dáois a núair thug do mhn [...] Júdit Inghean Bheeri an Hititeach, [...] gus Basémat inghean Hélon an H [...] teach:

35 Noch bá doilghios inntinne I­saac, agus do Rebecah.

CAIB. XXVII. Fuair Jacob priomhbheannachd a athar [...] chomhairle a mhathar. 41. ar sin df [...] thuigh Esau, Jacob. 43 ach tug a m [...] thair fa deara air, teicheadh.

AGus tárla a núair do bhí Isa [...] foirfe, agus go rabhadur a sho [...] dall, ionnus nach bhfaiceadh sé, d [...] ghoir se Esau a mhac budh sh [...] agus a dubhairt ris; a mhic: ag [...] a dubhairt seision ris, féuch, atá [...] annso.

2 Agus a dubhairt sé; féuch, [...] nois ataimsi aosta: ní bhfuil fios l [...] mo bháis agam.

3 Guidhim thú ar an adhbhur [...] glac hairm, do bholgán, agus [...] bhogha, agus eírigh fan mhagh ama [...] agus fagh fíadhach dhamhsa.

4 Agus deúna bíadh sóbhla [...] dhamh don tsórt as ionmhuin Lea [...] agus tabhair chugam é go nithinn [...] ionnus go mbeinneóchadh manam [...] suil do gheachuinn bás.

[Page]5 Agus do chúalaidh Rebecah a nuair do labháir Isaac ré na mhac Esau, & do chuaidh Esau fan magh dfíadhach, agus dá thabhairt leis.

6 Agus do labhair Rebecah ré Jacob a mac, ag radh; féuch, do chúaluidh mé hathair ag labhairt ré Hésau do dhe­arbhrathair, ag rádh:

7 Tabhair fíadhach chugam, agus deana bíadh sóbhlasda dhamh, go nith­inn, & go mbeannuighinn thú a lathair an tighearna, roimh mo bhás.

8 A nois uime sin, a mhic, éist rem ghlórsa, do réir an neithe aithéonus mé [...]hiot.

9 Eirigh a nois gus an tréad, agus tabhair chugamsa as sin dhá mhionnán maithe óna gabhruibh, & do dhéana misi [...]ad na mbíadh shóbhlasta dod athair amhuil as ionmhuin leis.

10 Agus béuraidh tusa é chum hathar, chor go níosuidh sé, & go mbeinneoch­ [...]idh thú suil do gheabhus sé bas.

11 Agus a dubhairt Jácob re Rebecah à mhathair: féuch, atá Esau mo dhear­bhrathair na dhuine chlumhach, & atáimsi am dhuine mhín gan fhionnadh.

12 Do bféidir go moithéochadh máthair mé, & go measfudh mé mar mhealltóir, agus go ttiubhrainn mallachd oram féin a naít na beannachda.

13 Agus a dubhairt a mhathair ris: biodh do mhallughadh orumsa a mhic, amhain umhluigh dom ghlór, & éirlgh, agus tabhair leachd chugam iad.

14 Agus do imthigh seision ar a cceann, agus tug leis chum a mhathar iad, agus do rinne a mhathair bíadh sóbhlasta dhíobh, amhuil dob ionmhuin le na athair.

15 Agus do ghlac Rebecah culaidh thaitneamhach déaduighibh Esau a mic budh siné, noch do bhí aice sa tigh, & do chuir é ar Jácob a mac dob óige.

16 Agus do chuir sí croicne mheann­án na ngabhar ar a lámhuibh agus ar mhín a mhuinéil.

17 Agus tug an bíadh milis agus an tarán do ghléus si, a laimh a mic Jácob.

18 Agus táinig sé chum a athar, a­gus a dubhairt; a athair; & á dubhairt seision, ataim annso, cía thusa a mhic?

19 Agus a dubhairt Jácob ré na athair; misi Esau do chéadmhac, do rinne me mar a dubhairt▪ tú rium: éirigh, guidhim thú, suigh, agus ith dom sheilg, go mbeannnighe hanam mé.

20 Agus a dubhairt Isaac ré an mhac; cionnus fuair tú comhluath agus [...]n é, a mhic? agus a dubhairt seision do chionn go ttug do thighearna Díase [...]hamh é.

21 Agus a dubhairt Isaac ré na mhac: [...]uidhim thú tarr láimh riom, go [...]glacuinn thú a mhic, an tú dhá ríribh [...]o mhac Esau, nó nach tú.

22 Agus do dhruid Jácob láimh ré na athair Isaac, agus do spin sei­sion é, agus a dubhairt: a sé do ghuth guth Jacob, ach na lámha asiad lamha Esau íad.

23 Agus níor aithin é mar do bhádur a lámha clúmhach mar lámhuibh Esau: agus mar sin do bheannuigh é.

24 Agus a dubhairt, an tú mo mhac Esau dhá ríribh? agus a dubhairt seision, as mé.

25 Agus a dubhairt sé, tabhair láimh rium é, & íosuidh mé dfiadhach mo mhic go mbeannuighe manam thú: agus tug na chomhghar é, & a dúaigh: agus tug fion chuige, agus do ibh sé.

26 Agus a dubhairt a athair Isaac ris [...] tárr chugam a mhic, & póg mé a nois.

27 Agus táinic chuige, agus do phóg é▪ agus do bholtnuigh baladh éaduigh, & do bheannuigh é, agus a dubhairt: féuch atá baladh mo mhic mar bhaladh mhui­ghe do bheannuigh an tighearna.

28 Uime sin go ttugaidh Día dhuit do dhrúchd nimhe, & do shult na tal­mhan. & iomad arbha & fíona.

29 Go ndéana puibleacha seirbhís duit, agus go numhluighe cinidheacha síos duit: bí ad thighearna ós cionn do dhearbhráithreach, & umhluidís mic do mhathar dhuit: go má malluighe gach áon mhailleóchus tú, & go má beannuighe an té bheinneóchus tú.

30 Agus tárla mar as lúaithe do chuir Isaac crioch ar bheannughadh Jacob, agus nach mór go rainig Jácob fós as fiadhnuisi Isaac a athar, an tan thainig Esau a dhearbhrathair ón fhíadhach.

31 Agus do rinne bíadh blasda mar an cceadna, & tug chum a athar é, agus a dubhairt re na athair: éirghiodh má­thair, agus itheadh do sheilg a mhic, chor go mbeinneóchuidh hanam mé.

32 Agus a dubhairt Isaac a athair ris, cía thusa? & a dubhairt seision, as misi do mhac, do chéidghin Esau.

33 Agus do chriothnuigh Isaac do chrith úathbhásach, agus a dubhairt: cia hé, cáit a bhfuil an té do rinne fiadhach, & tug chugamsa é, & a dúaigh mé dá gach éinní, suil tháinic tusa, agus do bheannuigh mé é? agus fós bíaidh beannuighe.

34 Agus a núair do chualaidh Esau bríathra a athar, do éigh maille ré gárrthuibh móra searbha, & a dubhairt ré na athair; beannuigh misi, eadhon misi mar an ccéadna, ó a athair.

35 Agus a dubhairt seision, tháinic do dhearbhrathair le ceilg, agus rug leis do bheannachd.

36 Agus a dubhairt seision, nach cóir tugadh Jácob dainm air? óir tháinic sé fúimse an dá uáirsi; rug sé uáim mo cheart beirthe, agus á nois féuch rug sé mo bheannughadh uáim: & a dubhairt sé, a neadh nár choimhead tú beannu­ghadh dhamhsa

[Page]37 Agus do fhreagair Isaac agus a dubhairt re Hesau; féuch do rinne me eision na thighearna ort, agus tug mé a dhearbhraithre uile na serbhiseachuibh dhó; agus lé harbhar, agus le fíon do chonnuimh. mé súas é: agus créad do dhéun riotsa a nois, a mhic?

38 Agus a dubhairt Esau ré na athair, an bhfuil agad achd éinbheannachd amhain, a athair? beannuigh misi, eadhon misi mar an ccéadna, o a athair. Agus do thóg Esau a ghuth súas & do ghuil sé.

39 Agus do fhreagair Isaac, agus a dubhairt; ris; féuch, budh é háitreabh sult na talmhan, agus ó drúchd fhlaith­eamhnus a nsúas.

40 Agus led chloidheamh bhías tú ad bheathaidh, & biáidh tú ag seirbhís dot dhearbhrathaír: & tiucfuidh a ccrích a nuair do geabha tú úachdaranachd, go mbrisfidh tú a chuingsion dot mhuinéul.

41 Agus do fhuathuigh Esau Jacob ar son na beannàchda lear bheannuigh a athair é: & a dubhairt Esau na chroidhe, atáid láethe cumha ar son máthar a bhfogus, ann sin mhuirfeas misi mo dhearbhrathair, Jacob.

42 Agus do hinniseadh do Rebeca briathrasa Esau a mic budh sine: agus do chuir sí fios & do ghoir si Jácob a mac dob óige, agus a dubhairt ris; féuch, do dhearbhrathair Esau ar do shonsa do bheir sé solás dó féin ré cur roimhe thusa mharbhadh.

43 Anois ar a nadhbharsin a mhic, umhluigh dom ghlórsa, & éirigh go Lában mo dhearbhrathair go Háran.

44 Agus fan na fhochair beagán do láethibh no go ttráothuigh fearg do dhearbhráthar.

45 No go bhfillidh fearg do dhér­brathar úaid, agus go ndearmaduigh sé an ní do rinne tú ris: ann sin cuir­fidh misi fios, agus do bhéura mé as sin tú. Cread fá ccaillfinnsi sibh aráon a neunló?

46 Agus a dubhairt Rebecah ré Hísaac, atáim currtha dom sháoghal do chionn ingheana Hét: má phólan Jácob bean as ingheanuibh Hét, mar íad so, atá as ingheanuibh na tíre, créad an mhaith dhéunas mo bheatha dhamhsa?

CAIB. XXVIII. Cuairt Jácob a Mesopotamia. 12. Thaisbein Día dreímre neamhdha dhó. 13. & dhearbh dhó a gheallamhna.

AGus do ghoir Isaac, Jácob, agus do bheannuigh é, & do aithin de, & a dubhairt ris; ní thiubhra tú bean dingheanuibh Chánaain.

2 Eirigh, imthigh súas go Pádan-Aram, go tigh Bhétuel athair do mhathar, agus gabh chugad bean as sin dingheanuibh Lábain dearbhrathair do mhathar,

3 Agus go mbeannuighe Día uile ch [...] mhachdach thú, & go ndearna siolmh [...] thú, & go bhfoirlionuigh thú, go [...] tú ad iomad dáoine.

4 Agus go ttuga sé dhuit beannach Abraham, duit féin, & dot shiól mail [...] riot, go ngabha tú oighreachd na dúth [...] igh ann a bhfuil tú ad choimhighthead [...] noch tug Día do Abraham.

5 Agus de chuir Isaac, Jacob a siubhal go Pádan-Aram, go Láb [...] mhac Bétuel an Sírianach, dearbh [...] thair Rebecah, mathair Jácob, ag [...] Esau.

6 A núair do chonnairc Esau g [...] bheannuigh Isaac, Jacob, & gur chuir [...] siubhal é go Pádan-Aram, do thabha [...] mná as sin. & amhuil do bheannuigh í go ttug aithne dhó ag rádh; ní thiubh [...] tú bean dingheanuíbh Chánaain.

7 Agus gur umhluigh Jacob dá atha [...] agus dá mhathair, & go ndeachuidh g [...] Pádan-Aram.

8 Agus mar do chonnairc Esau [...] thaitin ingheana Chánaain ré na atha [...] Isaac.

9 Ann sin do chuaidh Esau chum Emael, agus tug a ccionn na mban d [...] bhí aige, Mahálah inghean Ismáel, mh [...] Abraham, derbhshíur Nebaiot, dá bei [...] na mnaói aige.

10 Agus do chuáidh Jacob a ma [...] as Beerséba, agus do ghluáis go [...] ran.

11 Agus do thuirling ar ionad áirigh agus do fhan ann feadh na hoidhch [...] mar do chuáidh an ghrían faói: & [...] ghlac cuid do chlochuibh na háite, & [...] chuir íad mar a cheannadhairt, agus [...] luigh síos sa náitsin do chodladh.

12 Agus do chonnairc aisling, & féur dréimre ar na chur súas ar an talamh, [...] ráinic a bhárr go flaitheamhnus: ag féuch, aingil Dé ag dul suas & ag teach a nfhúas ann.

13 Agus féuch, do sheas an [...] gherna ós a chionn, agus a dubhairt; [...] misi an tighearna Día Abraham hatha [...] agus Dia Isaac, an fearann ar a bhf [...] tú ad luighe do bhéura mé dhuitsi é, [...] dot shliochd.

14 Agus biáidh do shíol mar ghá neamh na talmhan; agus leithneachuid tú amach siar agus soir, budh thuaid [...] agus budh dheas; agus budh ionnad f [...] agus ann do shíol bhéid muinntir [...] talmhan uile beannuighe.

15 Agus féuch ataimsi maille rio [...] agus cuimhdeóchuidh mé thú ann ga [...] uile bhall a ngéubha tú, agus do bhéu [...] mé a rís don tírsi thú: oir ní fhágfaid mé thú, nó go ndéarna mé an ní d [...] labhair mé riot.

16 Agus do mhúsguil Jácob as [...] chodladh, agus a dubhairt: go dé mhin atá an tighearna sa náitsi, agus [...] raibh a fhios agamsa.

[Page]17 Agus do bhí eagla air, agus a du­bhairt: cread è úamhnuighe na háitesi, ní háit ar bith so ach tigh Dé, agus a sé so geata fhlaitheamhnuis.

18 Agus do éirigh lácob go moch ar maidin, agus do thóg an chloch do bhí fá na cheann mar adhairt, agus do chuair súas í mar philéir, agus do dhóirt ola ar a mullach.

19 Agus do ghoir Bétel dainm do máitsin; ach Lus bá hainm don cha­thair sin ar ttus.

20 Agus tug Iácob móid, ag rádh, má bhíonn Día liom, agus go ccuimhdea­cha mé san turus a bhfuilim ag dul, a­gus go ttiubhra dhamh arán ré a ithe, agus eádach re chur umum.

21 Ionnus go ttiucfaidh mé a rís go tigh máthar a síothcháin, annsin biaidh an tighearna na Dhia agam.

22 Agus an chlochsa do chuir mé mar philéir biaidh na thigh Dé: & do nuile ní dá ttiubhra tú dhamh do bhéura misi go dearbhtha a dheachmhadh dhuitsi.

CAIB. XXIX. Dfhoghain Jácob do Lában arson Rachel. 23 Tug sé Léah dhó na hionad. 28. phós sé Ràchel arís. 31 ach dfan fós aímrid.

ANn sin do ghluáis Iacob ann a thu­rus, agus táinic go tír na ndaoine don taoibh shoir.

2 Agus damhairc sé, agus féuch to­bar san mhachaire, agus ar cheana trí tréoid cháorach na luighe aige: óir is as an ttobar sin do bheirdís uisge dá ttréuduibh; agus do bhí cloch mhór air bhéul an tobair,

3 Agus is annsin do chruinnidís na tréada uile, agus do chorruighedís an chloch do bhéul an tobair, agus do beir­dís uisge do na cáorchuibh, agus do chuirdís an chloch na háit fein ar bhèul an tobair a rís.

4 Agus a dubhairt Jácob ríusan: a dhearbhráithre gá has díbhsi? agus a dubhradarsan, ó Háran dúinne.

5 Agus a dubhairt Jácob riu, an aithne dhíbh Lában mhac Nahor? agus a dubh­tadursan, as aithne dhúinn é.

6 Agus a dubhairt seision, an bhfuil­thear go maith aige? agus a dubhadur fan, atathar go maith, agus féuch atá Ráchel a inghean ag teachd leis na cáorchuibh.

7 Agus a dubhairt seision, achd chea­ [...]a as mór atá romhuinn don ló: ní mó [...] am na tréad do chruinniughadh a bfochair a chéile, tuguidhsi uisge do na cáorchuibh, agus éirghidh, agus ingheil­tigh íad.

8 Agus a dubhradursan: ní fhéad­máoid nó go rabhaid na sealbha uile a bhfochair a chéile, agus go ccurthar an chloch do bhéul an tobuir; ann sin do bhermíd uisge do na cáorchaibh.

9 Agus an feadh fós do bhí se ag caint ríu, tháinic Ráchel le cáorchuibh a hathar; óir a sí do bhí na mbun.

10 Agus tárla, á núair do cho­nnairc Jacob Ráchel inghean Lában, dearbhrathair a mhathar, & caóirigh Lábain dearbhrathair a mhathar, gur dhrui [...] Jácob léith, agus gur chuir an chloch do bhéul an tobair, agus tug uisge do thréad Laban dearbhrathair a mhathar.

11 Agus do phóg Jacob Ráchel, & do thóg súas a ghuth, & do ghuil.

12 Agus do innis Jacob do Ráchel, gurob é féin dearbhrathair a hathar, & gùrob é mac Rebecah é, agus do rith sisi, & do innis sin dá hathair.

13 Agus tárla, a núair do chúaluidh Lában sgéula mhic a dherbhsheathrach, gur rith sé na choinne, agus gur theann ris é, agus tug póg dhó, agus tug leis é dá thigh: agus do innis [Jacob] na neithe si uile do Lában.

14 Agus a dubhairt Laban ris; is deimhin gur tú mo chnáimh & mfeóil; & do fhan aige ar feadh miosa.

15 Agus a dubhairt Lában ré Jácob; an do chionn gur tú mo dhearbhrathair do dhéuntá seirbhís damhsa a naiscidh? in­nis damh créud an túarasdal bhías duit?

16 Agus do bhádar días inghean ag Lában: ainm an tsinnsir Léah, agus ainm an tsósair Ráchel.

17 Agus do bhádur súile boga ag Léah; agus do bhi Ráchel sgíamhach deaghnúiseach.

18 Agus do bhí grádh ag Jacob ar Ráchel, agus a dubhairt, foigheónuidh mé dhuit seachd mblíadhna ar son Ráchel hinghean as óige.

19 Agus a dubhairt Lában, as fearr dhamhsa a tabhairt duitsi ná a tabhairt dfior oile: fan am fhochair.

20 Agus do rinne Jacob seirbhís sheachd mblíadhan do cheannach ar Ráchel, agus níor taibhsiughadh dhó íad ach na mbeagán láethe, do mheid an ghradh do bhí aige uirre.

21 Agus a dubhairt Jácob ré Laban, tabhair mo bhean damh, (óir do choimh­líon mé maimsir) go ndearnar bean di.

22 Agus do chruinnigh Lában dáoine na háite uile, a bhfochair a chéile, & do rinne féusda dhóibh.

23 Agus tárla trath nóna gur glac sé Léah a inghean agus go ttug chuigesion í, agus do bhí na fhior aice.

24 Agus tug Lában dá inghin Léah Silpah a chailín, na hinilt.

25 Agus tárla ar maidin, féuch gurab í Léah do bhí ann: & a dubhairt seision ré Lában, créud an ní si do rinne tú rium? nach ar son Ráchel do rinne misi seirbhís duit? uime sin créd fár mheall tú mé?

26 Agus a dubhairt Lában, ní mar sin as gnáth do dhéunamh nar náitne a [...] [Page] sósar do thabhairt amach roimh an tfinnsior.

27 Choimhlíon a seachdmhuin di, & do bhéaruimne í so dhuit mar an gcéa­dna, ar son na seirbhísi do dhéuna tú dhamh seachd mblíadhna eile fós.

28 Agus do rinne Jacob sin, agus do chomhlíon a seachdmhuin di; agus t [...]g Ráchel a inghean dó mar mhnáoi mar an gcéudna.

29 Agus tug Lában do Ráchel dá inghin, Bilhah a chailin, do bheith na hinnilt aice.

30 Agus do rinne bean do Ráchel mar an ccéudna, & dob annsa leis fós Ráchel na Léah, & do rinne seirbhís aige seachd mbliadhna eile fós.

31 Agus a nuáir do chonnairc an tighearna go ráibh fúath ar Léah, do oscuil sé a brú, ach dó bhí Ráchel amrid.

32 Agus do toirrcheadh Léah, agus rug sí mac, & tug sí Reuben dainm áir; óir a dubhairt sí, go deimhin do fhéuchan tighearna ar mo bhuáidhreadh; a nois ar an adhbhar sin gráidheóchuidh mfear mé.

33 Agus do toirrcheadh a rís í a­gus rug sí mac, agus a dubhairt: do chionn go ccúaluidh an tighearna go raibh fuath oram, tug sé an mac so dhamh mar an gcéadna: & tug sí Sí­meon dainm air.

34 Agus do toirrcheadh a rís í, agus rug sí mác, & do ráidh; a nois bhias mfear a nuáirsi teanta riom, do chionn go rug mé tríur mac dhó: uime sin do goireadh Lébhi dhe.

35 Agus do toirrcheadh a rís í, agus rug sí mac; & do ráidh si, a nois mholfas mé an tighearna; uime sin do ghoir si Judah dainm dhe; agus do scuir do bhreith.

CAIB. XXX. Thúth na nseathracha ré chéile. 25. Cunnradh Jacob ré na Arhair chéile.

AGus a nuáir do chonnairc Ra­chel nách rug sí clann do Ja­cob, do bhí tnúth ag Ráchel lé na deirbhshiáir, agus a dubhairt sí re Jácob, tabhair dhamhsa clann, nó do gheabha mé bás.

2 Agus do las searg Jácob a naghuidh Ráchel, agus a dubhairt: an misi atá a náit Dé, noch do chonnuimh uáit toradh do bhronn:

3 Agus a dubhairt sisi, féuch mo cha [...]lín Bilhah, bi ad tfior aice, agus béuruidh si ar mo ghlúinibhsi, chor go mbi [...] clann agumsa mar an gceudna dá táoibhse.

4 Agus tug si dhó Bilhah a hinnilt mar mhnáoi, & do chuáidh Jácob na gnás.

5 Agus do toi [...]cheadh Bilhah agus [...]g sí mac do Jácob.

6 Agus a dubhairt Ráchel, dí­bhreathnuigh Día misi, agus do chuil­uidh mar an gcéudna mo ghuth, ag [...] tug mac dhamh: uime sin tug sí Da [...] dainm air.

7 Agus Bilhah cumhal Rachel, do toirrcheadh a rís í, agus rug sí an dan mac do Jácob.

8 Agus a dubhairt Ráchel, do spáin mé maille ré spárnuidheachd mhóir rea [...] deirbhshiáir, agus rug mé buáidh, & d [...] ghoir sí Naphtali dainm dhe.

9 A nuáir do chonnairc Lèah g [...] scuir sí do bhreith chloinne, rug [...] Silpah a cailín, agus tug do Jácob í [...] mnáoi.

10 Agus rug Silpah cailín Léah, m [...] do Jácob.

11 Agus a dubhairt Léah, atá ci­deachda ag teachd: agus tug Gal dainm air.

12 Agus rug Silpah cailín Léah [...] dara mac do Jácob.

13 Agus a dubhairt Léah, is so [...] misi, óir goirfid na hingheana bea [...] uighe dhíom: agus do ghoir sí As [...] dainm dhe.

14 Agus do chuaidh Reúben ama [...] a láethibh foghmhair na cruithneachd▪ agus fuáir mandrácuigh sa mhachalre, [...] tug leis íad chum a mhathar Léah: a [...] sin a dubhairt Ráchel ré Léah, g [...] dhim thú, tabhair dhamhsa cuid [...] mhandrácuibh do mhic.

15 Agus a dubhairt sisi ria, is be [...] an chúis mar rug tú mfhear uáim? ag [...] nar mhían leachd mandráic mo mh [...] do bhreith uáim mar an ccéadna? Ag [...] a dubhairt Ráchel, uime sin luidhfidhi leachdsa a nochd ar son mhandrác d [...] mhic.

16 Agus táinig Jácob a steach é [...] mhachaire tráth nóna, & do chuáidh Lé [...] amach na choinne & a dubhairt; caithfi [...] tú teachd liomsa a steach, óir go deimh [...] do cheannuigh mé thú air mhandrácui [...] mo mhic; & do luigh lé a noidhche s [...]

17 Agus tug Día aire do Léah, & [...] toirrcheadh í, agus rug si do Jacob [...] cuigeadh mac.

18 Agus a dubhairt Léah, tug Di [...] mo thúarasdal damh do chionn go tu [...] mé mo chailín dom fhear, agus [...] ghoir Isachar dainm dhe.

19 Agus do thoirrcheadh Léah arís [...] rug an seiseadh mac do Jácob.

20 Agus a dubhairt Léah: do leasuid [...] Dia mé lé crodh maith; a nois coim [...] neóchuigh mfear agum, do chionn [...] rug mé seisior mac dhó: agus tug [...] Sebulun dainm air,

21 Agus na dhiaigh sin rug sí inghea [...] agus tug Dinah damm uirre.

22 Agus do chuimhnigh Dia air Ríchel. agus do éisd Dia ria, agus d [...] oscuil a brú.

23 Agus do toirrcheadh í, agus r [...] si mac, agus a dubhairt; do chuir D [...] mo mhiochlú ar ccúl.

[Page]24 Agus tug sí Joseph dainm air; agus a dubhairt sí, cuirfidh an tighear­na mác eile na cheann chugam.

25 Agus tárla a nuáir rug Ráchel Jo­seph, go ndubhairt Jacob ré Lában; cuir ar siubhal mé go nreachuidh mé dom ionad fein agus dom thír.

26 Tabhair dhamh mo mhná agus mo chlann ar son a ndéarna mé do sheirbhis duit, agus léig dhamh imtheachd; óir is fios duit mo sheirbhis do rinne mé dhuit.

27 Agus a dubhairt Lában ris, guidhim thú más ionmhuin leachd mé, [fuirigh] óir dfoghluim me go dearbhtha gur bhea­nnuigh an tighearna mé air do shonsa.

28 Agus a dubhairt sé, ainmnigh do thúarusdal, agus do bhéura mé dhuit é.

29 Agus a dubhairt seision ris, atá a fhios agád cionnus do bhi mo sneirbhís duit, agus cionnus do bhí háir­néis agum.

30 Oir as beag do bhi agad fuil tháinig misi chugad, agus a nois tan­gadur chum bheith iomadamhail; & do bheannuigh an tighearna thú ó tháinig misi chugad, agus a nois cá huáir dhéu­nas mé solathar do mo thigh féin mar an gcéadna:

31 Agus a dubhairt seision, cread do bhéura mé dhuit? agus a dubhairt Já­cob, ní thiubhra tú einní dhamhsa: má ní tú éinní amháin ar mo shon, beathóchad & coimhéudfad do thréad a rís.

32 Rachsuidh misi tré a bhfuil do thréaduibh agad a niugh, & cuifidh mé ar leith a bhfuil ballach breac, agus a bhfuil don áirnéis donn a measg na ccáo­rach, & a bhfuil ballach breac a measg na ngabhar, agus is díobhfin bhías mo thúarusdalsa.

33 Marsin fhreigeórus mfíreuntachd ar mo shon sa naimsir atá chugainn, an tan thiocfas am mo thúarusdail do la­th [...]ir haighthe fein: gach áon nach bía ballach nó breac a measg na ngabhar, agus donn a measg na ccáorach, bíaidh meas gada air agumsa.

34 Agus a dubhairt Lában, féuch do bfearr liom go mbeith sin do réir do bhríatharsa.

35 Agus do dhealuigh sé an lásin na puic noch do bhí crosach, & ballach agus a nuile ghabhar bainionn do bhi breac ballach, & gach áon a raibh bán ann, & a raibh donn, agus tug iad a lámhuibh a mhac.

36 Agus do chuir sé aistior thrí lá idir é féin agus Jacob, agus do bheathaidh Jácob an chuid eile do thréaduibh Lábain.

37 Agus do ghabh Jácob chuige slata glasá do chrann critheach, & do choll, agus do chrann cnobhfrancach, agus do rinne síoga bána ionta, & tug ar an mbán taisbeanadh do thabhairt úadh, noch do bhí ann sna slatuibh.

38 Agus do shuighidh na slata do nochd sé, roimhe na tréada ann sna gúi­théaruibh, ann sna homuruibh a nibhdis uisge a nuair do thigdís na trèada dól a nuisge ar chor go ttoirrchidh iad a nuair do thigdís dól uisge.

39 Agus do toirrcheadh na tréada as comhair na slat, & do bherdis áir­néis shíogach bhreac & bhallach.

40 Agus do dhealuidh Jácob na buáin, agus do chuir aighthe na ttréad ar na stríocuibh, agus gach a raibh donn a ttréad Lában; agus do chúir a thréada féin ar leith, agus níor chuir a thréada Lábain íad.

41 Agus tárla, gidh bé ar bith uáir do chinneadh a nairnéis budh láidire go ccuireadh, Jácob na slata as coinne shúl na háirnéisi ann sna guitéaruibh, ar chor go ccinfidís a measg na slat.

42 Ach a nuáir do bhíodh a náirnéir lag, ni chuireadh sé ann í [...]d; marsin go mbiodh an chuid budh laige ag Lábán, & an chuid budh láidre ag Jácob.

43 Agus do fhas antóglach ro shaidh bhir, & do bhí iomad áirnéisi aige, & seirbhiseach fear, & seirbhíseach ban, & cámhuill, agus asail.

CAIB, XXXI. Ghahh Jacob go siobhal. 9. Dinnis gurab Dia tug eallach 6 Lában, dhósán. 22. lean Lá­ban tóir áir. 29. ach gur Shéol Dia reí­teadh dhóibh.

AGus do chúaluidh sé bríathra mhac Lában ag rádh; rug Jácob leis an mhéid bá lé ar nathair, agus is don ní bá lé ar nathair fuair sé ann ghlóirsi uile.

2 Agus do chonnuirc Jácob gnúis Lá­bain, agus féuch ní raibh leis mar do bhí roimhe.

3 Agus a dubhairt an tl [...]hearna re Jácob: fill go dúthuigh haithreadh, agus go nuige do chineadh, agus biáidh misi maille riot.

4 Agus do chuir Jácob fios nadha, agus do ghoir Ráchel agus Léah fáu machaire go nuige a thrêud.

5 Agus a dubhairt ríu, chím gnúis bhur nathar nach bhfuil sí leam mar do bhí roimhe; ach do bhí Día máthar leam.

6 Agus atá fhios aguibhsi g [...] ndéarna mé serbhís do bhur nathair rém uile chumhachda.

7 Agus dó mheall bhur nathair me, a­gus do mhalairt mo thúarusdal deich nuáire: ach níor leíg Dîa dhó dochar do dhéanamh dhamh.

8 Ma dubhairt sé mar so, biaidh a náirnéis bhallach na thúarusdal agad; ánn sinn do bhí a náirneis uile bal­lach: agus má dubhairt sé mar so; budh híad a nairnéis shíogach do thúa­rusdal; ann sin do bhi a rugadur a nairnéis uile siogach.

[Page]9 Mar so rug Día áirnéis bhur nathar uadh, agus tug dhamhsa iad.

10 Agus tárla a nuáir do reitheadh a náirnéis gur thóg misi mo shuile súas ar a nairneis go rabhadur s [...]ogach, ballach, measctha.

11 Agus do labhair aingeal Dé rium a naisling dá rádh, a Jácob; & do raidh misi, atáim annso.

12 Agus a dubhairt seision, tóg a nois súas do shuile, na reithe lingios súas ar a náirneis atáid uile síogach ballach, measctha: óir do chonnairc misi gach a ndéarna Lában ort.

13 As misi Día Bhétel, áit ar ungaidh tusa an piléir, agus mar ar mhóidigh tú móíd dhamhsa: a nois éirigh, fag an dúthaidhse amach, agus fill go tír do gháoil.

14 Agus do fhreagair Ráchel agus Léah, & a dubhradur ris: an bhfuil fós roinn ar bith nó oighreachd ar ccomh­airne a ttigh ar nathar?

15 A né nach meas coigcrích atá aige oruinn? óir do reac sé sinn, agus do anchaith sé mar an gcéadna ar nair­gead uile.

16 Oir a nuile shaidhbhrios rug Día ó ar nathair, a sé sin ar ccuidne, agus cuid ar ccloinne [...] a nois uime sin giodh bé a dubhairt Día riotsa, déana é.

17 Ann sin do éirigh Jácob súas, agus do chuir a mhic, agus a mhná ar chámhulluibh.

18 Agus rug leis a áirnéis, agus a mhaóin uile, uoch fuáir se, áirnéis a ghnodhuidh, noch fuair sé a Bpádan-Aram; chum imtheachd go Hisaac a athair a ttír Cánaain.

19 Agus do chuaidh Lában do lomadh a cháorach, agus do ghoid Ráchel na híomháighe bá lé na hathair.

20 Agus do éulóigh Jácob roimhe gan fhios do Lában an Sírianach, ó nár innis dó gur theith sé.

21 Mar sin do theith sé leis á nuile ní do bhi aige, & do éirigh, & do chu­áidh tar a nabhuin, & tug a aghuidh fa thuairim shliabh Gilead.

22 Agus do hinnseadh do Lában an treas lá gur theith Jacob.

23 Agus do thóg a dheárbhráithre leis, & do lean é aistior sheachd lá, & ruga­dur air ar shliabh Gilead.

24 Agus táinic Día go Lában an Sírianach a naisling sa noidhche, agus a dubhairt ris: tabhair dod aire nach laibhéora tú re Jácob go maith no go saith.

25 Ann sin rug Lában ar Jácob [...] a nois do shuighidh Jácob a phubuil ar a tslíabh: agus do shuighidh Lában gun a dhearbhráithribh air sliabh Gílead.

26 Agus a dubháirt Lában ré Já­cob, créad do rinne tú, far éulóigh tú gan fhios damhsa, agus fa rug tú mingheana leachd mar bhraighdibh do géubhtháoi le cloidheamh?

27 Cread fár theith tú uáim go [...] luigheach, agus fár éulóigh tú uái [...] agus nar innis tú dhamh go ccuirinna sirbhal uáim thú maille re sólás, ag [...] lé cantaireachd, le tabuirín, agus [...] cláirsigh?

28 Agus nár fhuiling tú dhamh mi [...] gheana, agus mo mhic do phógadh? nois as leamh do rinne tú súd.

29 Atá a gcumhachd mo láimhesi d [...] char do dhéanamh dhuit, ach do labha [...] Día hathar riom a réir, ag rádh: tab [...] air dod aire nach laibhéora tú re Jáco [...] go maith ná go saith.

30 Agus a nois mátha nach géubhth gan imtheachd do chionn go raibh fo [...] mór ort a ndiáigh tighe hathar, tha [...] sin, créad far ghoid tú mo Dhee.

31 Agus do fhreagair Jácob, ag [...] a dubhairt sé ré Lában: do chionn [...] raibh éagla orum, agus go ndubhairt [...] go mféidir go mbeanfa hingheana a [...] éigin díom.

32 Gidh bé ar bith gá bhfuighe [...] do Dhee, nar ab beó é: féuch a latha [...] air ndearbhráithreach má tá éinní agun [...] dod chuid, agus beir chugad fein [...] óir níor eidir Jacob gur ghoid Rách [...] iad.

33 Agus do chuaidh Lában go p [...] buil Jácob & go pubuil Léah, agus [...] puiblibh an dá chumhal; ach ní bhfu [...] sé íad aca. Ann sin do chuáidh sé a [...] pubuil Léah, agus do chuáidh a steach [...] bpubuil Ráchel.

34 A nois do ghabh Ráchel na h [...] mhaighe, agus do chuir a nughaim n [...] ccamhull íad, & do shuigh orra: ag [...] do spíon Lában an pubuil uile, ach [...] bhfuáir sé íad.

35 Agus a dubhairt sisi ré na hathair, na cuireadh fearg ar mó thighea [...] na nach bhféaduimse éirghe súas romhad óir atá gnáth na mban orum: ag [...] do spíon Lában an pubuil, agus [...] bhfuáir na híomháighe.

36 Agus do bhí fearg ar Jácob, ag [...] do chain Lában: & do fhreaga [...] Jácob, agus a dubhairt sé ré Lában [...] cread é maindligheadh [...] cread í mo choir, as ar lean tú choimhghéarso mé?

37 A náit ar spíon tú mo thruscán uile créud fuáir tú dod áirnés tighe agam cuir annso as coinne mo dhearbhráith reach & do dhearbhráithreachsa é, go mbeirid breath eadruinn aráon.

38 A nfichid bliadhanso atáím a [...] foghnamh dhuit, nior theilgeadar do cháoirigh a nuáin, ná do ghabhair bhai­nionna a mionnáin, agus ní dhuáigh mé reithe do thréuda.

39 An mhéid do mharbhadar na bea­thuigh, ní thug mé chugadsa é, is orum féin do bhí a dhul a mugha: as moláimhsi do íarr tusa é, má gadadh sa ló, nó má do ghadadh sa noidhche é.

40 Mar so do bhí mé, san ló do shear­gadh an tiormach mé, agus an sioc sanoidhche, [Page] agus do dhealuigh codladh [...]ém shuilibh.

41 Mar so do bhí mé fithche bliadhan [...]nn do thigh: do fhoghuin mé dhuit [...]eithre bliadhna déag ar son do dhías [...]nghean, agus sé bliadhna ar son tháirnéisi, [...]gus do áthruigh tú mo thúarasdal deich [...]uáire.

42 Muna bheith Día máthar, Día Abraham, agus eagla Isaac leam; go deimhin do churfeá ar siubhal a nois mé solamh: do chonnairc Dia mo leathtrom agus saothar mo lámh, agus tug aithfear [dhuitsi] a réir.

43 Agus do fhreagair Lában agus a dubhairt ré Jacob; a síad na hin­gheanaso mingheanasa, agus an chlannso mo chlannsa, agus a náirnéisse a síad màirnéisse íad, agus a bhfaicionn tú uile as liomsa íad; agus cread fhéaduim do dhéunamh san ló a niugh ríuso mingheana féin, nó rè na ccloinn do rugadar.

44 Ar a nadhbharsin, tárrsa a nois déunam cunnradh, misi agus tusà, agus bíodh sé mar fhíaghuin eadrum agus tú.

45 Agus do thóg Jacob cloch, agus do chuir na seasamh í mar phileir.

46 Agus a dubhairt Jacob ré na dhearbhráithribh, cruinnighidh clocha; agus do chruinnigheadar clocha, agus do rinneadar leachda, agus a dúadar bíadh ann sin ar an leachda.

47 Agus do ghoir Lában dainm dhe Iegar-Sahaduta, ach do goir Jacob Galeed de.

48 Agus a dubhairt Lában, is fi­adhnuisi an leachdaso éadrum agus tú a niugh: agus uime sin do goireadh Gáleed dainm dhe;

49 Agus Mispah, óir a dubhairt sé, déunadh an tighearna faire eadrum agus tú a nuáir bhéam gan bheith a laithair a chéile.

50 Má ní tú leatrom ar mingheanuibh, nó má bheir tú mná eile leith amuigh dom ingheanuibh, ní bhfuil áonduine ar bhfochair: féuch, atá Día dfhiaghuin eadruinn.

51 Agus a dubhairt Lában ré Jácob, séuch an leachdasa, agus féuch an piléir noch do thóg mé eadrum agus tú.

52 Bíodh an leachdasa dfiaghuin, agus bíodh an piléirsé dfíaghuin nach racha misi tar an leachdasa chugadsa, agus nach dtiocfa tusa tar an leachdasa chu­gamsa, agus tar an bpiléirse, do dhéu­namh dochair.

53 Déunadh Día Abraham agus Día Nahor, Día a naithreach breitheamhnus eadruinn: agus do mhionnuigh Jacob fá eagla a athar Isaac.

54 Ann sin do rinne Jácob íodhbuirt ar a tsliabh, agus do ghoir a dhear­bhráithre dithe aráin: agus a duadar arán, agus do fhanadar feadh na hoidhche sa tslíabh.

55 Agus go moch ar maidin do éirigh Lában súas agus do phóg sé a mhic agus a ingheana, agus do bheannuigh sé íad: agus do dhealuigh Laban riú, agus do fhill chum a áite féin.

CAIB. XXXII. Tárladar aingle dé ar Jácob. 9 Do Jarr sé ar Dhia a choimheud oná bhráthar Esau. 24 Ghleac sé re Aingil.

AGus do imthigh Jacob roimhe na shlighe, agus tarla aingle Dé ris.

2 Agus a nuáir do chonnairc Jacob íad, a dubhairt sé: a sé so slúagh Dé, agus do ghoir sé dainm do náit sin Mahanaim.

3 Agus do chuin Jacob teachda roimhe, go Héfau a dhearbhrathair go fearann Seir, eadhon talamh Edom.

4 Agus do aithin sé dhíobh ag rádh; mar so a déartháoi rem thighearna Esau: a deir do sheirbhiseach Jácob mar so: do chomhnuighe mé a bhfochair Labáin agus do fhan mé aige ann sin go ttí a nois.

5 Agus atáid daimh agus assail agam, tréada agus seirbhísigh fear agus seir­bhisigh ban: agus do chuir mé teachda uáim da innisin dom thighearna, ionnus go bhfagha mé grása ad radharc.

6 Agus do fhilleadar na teachda go Jacob, ag rádh; tangamairne go nuige do dhearbhráthair Esau, agus atá seision ag teachd mar an gcéudna do theag­mháil ort, agus ceithre chéud fear leis.

7 An sin do bhí Jácob lán deagla agus danbhuáin: agus do roinn sé na daoine do bhí aige, agus na tréada, a­gus na sealbha, agus na cámhuill a ndá chuideachduin.

8 Agus a dubhairt, má thig Esau cum cuideachda dhíobh, agus go mbuáil fidh íad, ann sin rachuid an chuideachda fhuigfidhear as uadh.

9 Agus a dubhairt Jácob, a Dhé mathar Abraham, agus a Dhé máthar Isaac, an tighearna noch a dubhairt rium; fill chum do thire féin agus chum do gháoil, agus do gheabhthar misi go maith ort.

10 Ni fiú mé an chuid as lùgha dot thrócaire, agus do nsítinne noch do thaisbéin tú dod óglach: óir lem bhata tháinig mé tar an lordáinse, agus a nois atáim dhá bhanna.

11 Sáor mé, íarrum ort, ó láimh mo dhearbhrathar, ó láimh Esau: óir atá eagla agum roimhe, dfaitchios go ttioc­fadh, agus go mbuáilfeadh mé, agus an mhathair maille ris an ccloinn.

12 Agus a dubhairt tusa, go dei­mhin do dhéuna mé maith dhuit, agus do dhéuna mé do shíol mar ghaineamh na fairge nach féidir áireamh ar a ioma­damhlachd.

[Page]13 Agus dofhosuidh se ann sin a noidh­che sin féin, agus do bhean sé as an ní ráinic chum a láimhe, bronntanus ré tha­bhairt dá dhearbhrathair Esau.

14 Dhá chead gabhar baineánn, agus fithche poc, dhá chêad cáora bhainean, agus fithche reithe.

15 Tríochad chámhall bainne goná mbromchuibh, ceathrachad bó, agus deich ttairbh, fithche affal baineann, agus [...]ich searruigh.

16 Agus do sheáchuid se íad a lámh­uibh a sherbíseach, [...]gach éntsealbh ar leith, agus a dubhairt ré na sherbhísea­chuibh; gluáisigh thairis a nonn romh­amsa, agus cuirigh spás eidir gach dá fheilbh.

17 Agus do aithin don chéad luchd, dá rádh: a nuáir theigeómhas mo dhear­chrathair Esau riot, agus fhíafrochus díot, ag rádh, cía lér leis tú? agus cáit a racha tú? agus cía lear leis íad so romhad?

18 Ann sin a déura tusa, is lé do sherbhíseach Jácob íad so; is tiodh­laiceadh é do cuireadh chum mo thighear­na Esau; agus féuch atá sé féin mar an gcéadna ar ndiáigh.

19 Agus is mar sin do aithin sé don dara, agus don treas luchd, agus don méid do lean na sealbha, ag rádh; ar an modh so laibhéorthaoi ré Hésau a nuáir do gheabhthaói é.

20 Agus abruidhsi ós a chionn sin; féuch, atá do sherbhíseach Jácob ar ndiáigh, óir a dubhairt; ceinnseochuidh mé é leis an mbronntanas rachas romham, agus na dhiáigh sin do chífe mé a ghnúis; do bféidir go ngéubhadh sé mo ghnúis chuige.

21 Mar sin do chuáidh an preasanta anonn roimhe, agus do chomhnuidh sé feín a noidhchesin ann sa chuideachduin.

22 Agus do éirigh sé súas a noidhche sin, agus do ghlac sé a dhías ban, agus a dhá chumhal, agus a éanmhac déag, agus do chuáidh sé tar áth Jabboc a nunn.

23 Agus do rug sé orra, agus do chuir tar an abhuinn a nunn íad, agus do chuir thairis anunn a raibh aige.

24 Agus do fágbhadh Jácob na áonar, agus do bhí duine ag gleic ris nó go [...]táinig éirghe na maidne.

25 Agus a nuáir do chonnairc sé nach deachuidh aige air, do bhean sé re log a [...]aghairce, agus do bhi log laghairce Jácob as alt, mar do bhí agfbáirn ris.

26 Agus a dubhairt sé, léig dhamh im [...]heachd, óir atá an lá ag éirghe: agus a dubhairt seision, ní léigfe mé dhuit imtheachd nó go mbeannuighe tú mé.

27 Agus a dubhairt seision, cá hainm thú? agus a dabhairt seision, Jácob.

28 Agus do ráidh seision, ní goir­pear Jácob dhíot seasda mar ainm, ach Israel: óir atá cumhachda agad mar fhrionnsa ré Día, agus ré daóinibh agus do rug tú buáidh.

29 Agus do fhiafruigh Jácob dhe, [...] a dubhairt ris: guidhim thú, [...] damh hainm: agus do raídh sei [...] cread an fath fá bfiafruighionn tú mai [...] agus do bheannuigh sé ann sin é.

30 Agus dó ghoir Jácob Peniel da [...] do náit sin; óir do chonnairc mé [...] aghuidh ar aghuidh agus do sabha [...] mo bheatha.

31 Agus mar do chuáidh a nunn [...] Pheniel, do éirigh grían air, agus do [...] sé bacach ann a ladhairg.

32 Uime sin nach ithid clanna rael gus a níugh don fhéich do ch [...] noch bhíos a log na ladhairge: do chi [...] gur bhean sé ré log na ladhairge ag Já [...] ann sa bhféich do chrup.

CAIB XXXIII. Dhearnadar Jàcob & Esau Réiteadh. 18 [...] Jacob go Salem, & do cheannaich mac [...] annsin.

AGus do thóg Jácob a shúile s [...] agus damhairc se, agus féuch [...] tháinic Esau agus ceithre chéad s [...] leis. Agus do roinn sé an chlann [...] Léah, agus do Ráchel, agus don [...] chumhal.

2 Agus do chuir sé na cumail ag [...] cclann a ttosach, agus Léah a [...] a clann na ndiáigh, agus Jóseph [...] dheireadh.

3 Agus do ghluáis anonn rom [...] agus do chláon é féin go talamh seac [...] nuáire, nó go ttáinig a bhfogus dá dhea bhrathair.

4 Agus do rith Esau na choinne, a [...] do theann ris é idir a dhá láimh, agus [...] luidh ar a mhuinéul, agus do phog [...] agus do ghuileadur.

5 Agus do thóg sé súas a shúile, a [...] do chonnairc na mná agus an chlan [...] agus a dubhairt, cia híad súd agad? ag [...] a dubhairt seison, an chlann tug Día g [...] grásamhuil dod sheirbhiseach.

6 Ann sin tangadur na cumhail, ag [...] a cclann a bhfogus, agus do cláonad [...] íad féin.

7 Agus tháinic Léah mar an gcéadn [...] gon a cloinn a bhfogus, agus do chláon­adur íad féin: agus fá dheireadh tháin [...] Joseph agus Ráchel a bhfogus, agus do chláonadar íad féin.

8 Agus a dubhairt sé, créad as cí [...]l duit ris a nealbhasa uile, thárla rium: agus a dubhairt seision, dfagháil grás a radharc mo thighearna▪

9 Agus a dubhairt Esau, atá go lór agamsa a dhearbhrathair, bíodh an r [...] as leachd agad féin.

10 Agus a dubhairt Jácob; ní headh, guidhim thú, má fuáir mé a nois grása ad radharc, ann sin glac mo bhronnta­nas as mo láimh: oir is uime sin do chonnairc mé do ghnuis amhuil mar do chifinn gnúis Dé agus do thaitin mé riot.

[Page]11 Guidhim thú glac mo bheannughadh tugadh chugad; do chionn go raibh Día go grásamhuil riom, agus do chionn go bhfuil go lór ágam: agus do shárúidh air, agus do ghabh sé an tiodhlaiceadh.

12 Agus a dubhairt seision, glúaisiom ann ar slighe, agus imthighiom, agus rachuidh misi romhad.

13 Agus a dubhairt seision ris: atá a fhios ag mo thighearna go bhfuilid na leinimh máoth, agus na tréada agus na healbhadha ré hóga agamsa: agus má thjomáinid daóine go hiomarcach íad a néanló, gheabhuidh an tréad uile bás.

14 Eirghiodh mo thighearna, íarruim ort, thairis anonn roimhe a sherbhíseach, agus leanfa misi thú go socair, réir mar fhéadfuid a nairnéis bhías romham agus an chlann fhulang, nó go ttí mé go núige mo thighearna go Seir.

15 Agus a dubhairt Esau, léig dhamh­sa a nois [cuid] don mhuìnntir atá am fhochair dfágbháil agad: agus a dubhairt seision, cionnus riochthar a leas? faghaim a nois grása a radharc mo thighearna.

16 Marsin do fhill Esau ann lásin féin ann a shlighe go Seir.

17 Agus do ghluáis Jácob go Succot, agus do rinne tigh dhó féin, agus do rinne máinreacha dhá áirnéis; uimesin goirthear Succot dainm do náit.

18 Agus táinic Jácob go Sálem, cathair Shechem noch atá a ttír Cánaain, a nuáir tháínic sé ó Phádan-Aram, agus do shuidhidh a phubuil as choinne na caithreach.

19 Agus do cheannuigh sé cuid do mhachaire, áit ar leathnuigh sé a phu­bail, as láimh chloinne Hámor athair Shechem ar chéad píosa airgid.

20 Agus do chuir altoir súas annsin, agus do ghoir sé dhi El-elohe-Israel.

CAIB. XXXIV. D [...] Truailligheadh Dinah. 13 Caithsid mic Jácob le ceilg súd do dhíoghladh ar aitre­oiridh Shéchem.

AGus do chuáidh Dinah inghean Léah, noch rug sí do Jácob, amach dféa­chuin ingheana na tire.

2 Agus a nuáir do chonnairc Sechem mhac Hámor an Hititeach prionnsa na criche í, do rug sé uirre, agus do luigh sé le, agus do thruáilligh sé í.

3 Agus do bhí a anam ceangailte do Dhínah inghean Jácob, agus do grádh­uigh sé í, agus do labhair go cinealta ris an gcailín.

4 Agus do labhair Sechem ré na athair Hámor, ag rádh, fagh dhamhsa an cailínsi na mnaói.

5 Agus do chualuidh Jácob gur thru­ailligh sé a inghean Dínah; a nois do bhádur a chlann san mhachaire ag a náirnéis; agus do thochd Jácob nó go ttáinic siad.

6 Agus do chúáidh Hámor athair She­chem amach do chomhrádh ré Jácob.

7 Agus tangadur mic Jácob ón mhath amuigh a nuáir do chualadur sin, agus do ghlac doilghios íad, agus do bhádur ro fheargach, fa go ndéarna sé leimhe a naghaidh Israel tré luighe lé hinghin Jácob, ni nar dhlightheach do dheanamh.

8 Agus do rinne Hámor comhrádh ríu, agus a dubhairt; atá anam mo mhic Sechem lán dfonn hinghine, athchuin­ghim ort a tabhairt dó na mnaói.

9 Agus déanuidhsi cleamhnuis rinne, a­gus tugaidh bhur ningheana dhúinn, agus glacuidh ar ningheana chuguibh.

10 Agus áiteochtháoi nar bhfochair: agus biáidh an talamh ar bhar gcuinne; comhnuighidh agus malairtighidh ann, agus fa ghaidh sealbha dhíbh féin ann.

11 Agus a dubhairt Sechem ré na hathair agus ré na dearbhráithribh, fa­ghuim grása an bhur radharc, agus gibh bé ní déartháoi riom do bhéar uáim é.

12 Ni bhfuil dá mhéid crodh nó ti­odhlaiceadh íarrfuidhe oram, nach ttiu­bhra mé uâim do réir mar a déarthaoi riom; ach go ttugthaoi an cailín damh na mnaói.

13 Agus do fhréagradur mic Jácob Se­chem agus a athair Hámor go cealgach. do chionn gur thrúailligh sé a ndeirbh­shiur Dinah.

14 Agus a dubhradur ríu, ni fhéadmáo­idne an ní si a dhéanamh, ar nderbhshíur do thabhairt do neach nach bhfuil tim­chillghéarrrtha; óir do budh masla dhúinn sin.

15 Ach áontocham dhibh mar so, má bhithísi mar a támáoidne, gach énfhirion­ach aguibh do bheith timchillghéarrtha.

16 Ann sin do bhéuram ar ningheana dháoibh, agus géubham bhur ningheana chuguinn, agus coimhneocham maille ribh, agus bíam ar néunphobal.

17 Ach muna éistí rinn fá bheith timchillgheártha; ann sin béuram ar nin­ghean linn, agus imeocham romhuinn.

18 Agus do thaitin a mbríathra le Há­mor agus le Sechem, mac Hámor.

19 Agus níor chuir an tóganach maill san ní do dhéunamh, do chionn go raibh dúil aige a ninghin Jácob; agus do budh ro onóruighe é ná tigh athar uile:

20 Agus táinic Hámor, agus Sechem a mhac go geata a ccaithreach, agus do la­bhradar re muinntir na caithreach, ag rádh.

21 Atáid na dáoinesi siothchánta rinn, uimesin áitrighidís an talamh, agus déin­dis malairt ann; óir féachuidh, atá an fearann fairsiong go lór dhóibh; glacam a ningheana na mnáibh chuguinn, agus tu­gam ar níngheana na mnáibh dhóibhsion.

22 Achd amhaín gurob mar so áon­tochuid na daoine linn, comhnuighe do dhéanamh ar bhfochair go mbemis ar néanphobal; gach áon fhirionnach aguinn do bheith timchillghëarrtha, mar a táidsion timchillghéarrthá.

[Page]23 Nach budh linne a náirneís, a máoin, agus gach ainmhidhe dá mbí aca? achd amháin tigiom léo, agus áitreochuid aguinn.

24 Agus do áontuigh a ndeachuigh a­mach as geata a gcaithreach lé Hámor, agus lé Sechem: & do timchillghearradh gach éinfhear, an mhéid do chuáidh amách as geata a gcaithreach.

25 Agus tárla an treas lá a núair do bhádur neimhneach, gur ghlacadar días mhac Jacob, Simeon agus Lébhi dearbhráithre Dhínah, gach áon aca a chloidheamh, agus tangadur ar an gcath­ruigh go dána, agus do mharbhadur na fir uile.

26 Agus do mharbhadur Hamor, agus Sechem a mhac le faobhar an chloidhimh, agus tugadar Dínah as tigh Schechem, agus do chúadur a mach.

27 Tangadur clann Jácob ar a nár, agus do chreachadar an chathair, do chionn gur thruáilligheadur a ndeirbh­shíur.

28 Do thógbhadur a gcaóirigh agus a ndaimh agus a nassàil, agus an mhéid do bhí sa ccathruigh, agus an mhéid do bhí ar an machaire léo.

29 Agus a saidhbhrios uile agus a nóga uile, agus a mná rugadar léo a láimh, agus do airgeadur go léir a raibh annsa tigh.

30 Agus a dubhairt Jácob ré Símeon, agus ré Lébhi; do chuireabhair buái­dhreadh orum, mo dhéanamh bréun a measg aitreabhadh na tíre, a measg na Cccanaanitech, agus a measc na Bperi­fitech: agus gan mé ach beagán a nui­mhir, cruinneoehuid íad féin uile am aghuidh, agus muirfid mé, agus sgrios­fuigher mé féin agus mo thigh.

31 Agus a dubhradur san, nar chóir dhósan a dhéanamh ré ar ndeirbhshiair­ne mar do dhéanadh sé ré meirdrigh?

CAIB. XXXV. Táinic Jacob go Betel. 16 Fuair Ráchel bás ar an tslighe re breith Bhenjamin. 28 Deúg & dadhlaiceadh Isaac.

AGus a dubhairt Día ré Jácob; éirigh, imthigh súas go Bétel a­gus comhnuigh ann sin: agus déun altóir ann do Dhía noch do fhoillsigh é féin duit a nuáir do theith tú ó lathair do dhearbhrathar Esau.

2 Ann sin a dubhairt Jacob ré na mhuinntir, agus ré a raibh na fhochair uile; cuiridh uáibh na Deé coimhighthea­cha atá eadruibh, agus bíghí glan, agus a­thruighidh bhur néuduighe.

3 Agus éirgheam agus teannum súas go Bétel, agus do dhéana misi altóir ann do Dhía, noch do fhreagair mé a nam mo chrúadhóige, agus do bhi liom ann gach slighe ar ghabhus.

4 Agus tugadur do Jácob a raibh do Dhéeibh coimhightheacha ann lámhuibh, agss do fholuigh Jácob íad fa [...] an daruigh noch do bhí laimh ré Seche [...]

5 Agus do ghluáseadur; agus [...] bhí eagla Dê ar na caithreachuibh do b [...] gacha táobh dhiobh, agus níor leanach síad clann Jácob.

6 Mar sin thainíc Jácob go Lus, noci atá a ttír Chánaan, eadhon Bétel, é fé [...] agus a raibh aige uile.

7 Agus do rinne altóir ann, agus [...] ghoir El-Bétel do náit, do chionn gur [...] ann do thaisbéin Día é féin dó, a nuai do teith sé ó lathair a dhearbhrathar.

8 Ach fuáir Debora banaltra Rebecà bás, agus do hadhlaiceadh í táo [...] shíos do Bhétel faói dharuigh: a [...] do goireadh Allonbachut dainm [...] náitsin.

9 Agus do thaisbéin Día a rís é fé [...] do Jácob a nuáir tháinic sé amac [...] as Pádan-Aram, agus do bheannuig [...] sé é.

10 Agus a dubhairt Día ris; Jácob as ainm dhuitsi; ni goirfighea feasda Jácob dhíot, ach Israel bhe ainm dhuit: agus do ghoir sé Isra [...] dainm dhe.

11 Agus a dubhairt Día ris: is m [...] Día uile chumhachdach, bí siolmh [...] agus foírlíon: tiocfuidh cineadh ag [...] morán do chinidheachuibh uáid, agus ti [...] faid ríghthe amach ód fhordhronnuibh.

12 Agus an dúthaidh tug misi d [...] Abraham, agus do Isaac, do bhé [...] mé dhuitsi í, agus dot shíol ad dhiáig [...] do bhéura me an dúthaigh sin.

13 Agus do chuáidh Día úadh súa [...] sa náit a raibh ag caint ris.

14 Agus do tóg Jácob piléir sa ná [...] a raibh ag caint ris, eadhon pileir cloiche agus do dhóirt ofrail dighe air, agus de dhóirt ola air.

15 Agus tug Jácob Bétel dainm ar a náit a raibh Día ag caint ris.

16 Agus do aistrigheadur ó Bhétel: agus ní raibh ach slighe ghearr ag teachd go Héphrat, agus do ghabh teinnio [...] cloinne Ráchel, agus fuáir sí saotha [...] docamhlach.

17 Agus tárla a nuair do bhí sí an [...] a sáothar éigeantach, go ndubhairt an bhean chunganta ría, ná bíodh eagla ort, biáidh an macsa agad mar a [...] gcéadnà.

18 Agus tárla a nuáir do bhí a hanam ag dul aiste (óir fuáir si bás) gur goir si Benoni dainm dhe: ach tug a athair Beniamin dainm air.

19 Agus fuáir Ráchel bás, agus do hadhluicedh í ar a tslighe a ngabhthaoi go Héphrat, noch re raidhtior Bétlehem

20 Agus do chuir Jácob Piléir ar a huáighe: sé sin Piléir uáighe Ráchel gus a niugh.

21 Agus do aistrigh Israel, agus do leathnuigh a phubuil táobh thall do thor Edar.

[Page]22 Agus tárla, a nuáir do bhí Isaac ná chomhnuighe sa duthaigh sin, go ndeachuidh Reuben, agus gur luigh re Bilhah leannán athar, agus do chúaluidh Israel sin. A nois clann Jácob bá dhá fhear dhéag iad.

23 Mic Léah Reuben céidghin Jácob Simeon, agus Lébhi, agus Júdah agus Is­sachar, agus Sebulun.

24 Mic Ráchel, Jóseph, agus Beníamin.

25 Mic Bhilhah, cumhal Ráchel, Dan agus Naphtali.

26 Agus mic Silpah, cumhal Léah, Gad agus Assur. Asiad so mic Jácob, noch do rugadh dhó a Bpádan-Aram.

27 Agus táinic Jácob go nuige a athair Isaac go Mamre go cathruigh Arbah, (eadhon Hébron) áit ar chomhnuidh Abraham agus Isaac.

28 Agus dob íad láethe Isaac céud agus ceithre fichid blíadhan.

29 Agus do thiomun Isaac a spiorad suas, agus fúair bás agus do cruinnigh­eadh chum a dhaóine é, ar mbeith foirfe lán dáois dó: agus do adhlaiceadur a chlann, Esau agus Jácob, é.

CAIB. XXXVI. Tríur ban Esau. 9 ó attainíg siol Edom. 31 Agus jomdha Rí.

ANois a síad so geinéaluigh Esau, rê ráidhter Edom.

2 Tug Esau a mhná dingheanuibh Chánaain, Adah inghean Elon an Hiti­tech, agus Aholibamah inghean Anah, inghean Sibeon an Hibhiteach,

3 Agus Basémat, inghean Ismael, deir­bhshíur Nebaiot.

4 Agus rug Adah do Esau Eliphas; agus rug Basémat Rebhel.

5 Agus rug Aholibamah Jeus, agus Iaalam, agus Córah: síad so mic Esau noch rugadh dhó a ttír Chána­ain.

6 Agus do thóg Esau Ieis a mhná, agus a mhic, agus a ingheana, agus a nuile phearsa dá theaghlach, agus a áirniés, agus a uile ainmhintighe, agus a shu­bstaint uile, noch fúair sé a ttír Chána­ain; agus do chuáidh fan tír, ó aghuidh a dhearbhrathair Jacob.

7 Oír budh mó a saidhbhrios ná mar do féadadur diomchar láimh ré céile: agus an tír ann a rabhadur na gcoi­mhighthibh, níor fhéad sí a niomchar le hiomad a máoine.

8 Marso do áitrebh Esau a gcnoc Seir: a sé Esau Edom.

9 Agus a síad so geinealuigh Esau athair na Nédomiteach a gcnoc Seir.

10 A síadso anm anna mhac Esau: Eliphas mác Adah, bean Esau; Rebhel mac Bhasémat, bean Esau.

11 Agus dob iad mic Eliphas, Témon, Omar, Sépho agus Gátam, agus Cénas.

12 Agus do bhí Timnah na leannán ag Eliphas, mac Esau, agus rug sí De­liphas Amalec: Dob iád so mic Adah bean Esau.

13 Agus dob iád so mic Rebhel, Na­hat, agus Sérah, Sámach, agus Misah: dob iád so mic Bhasémat bean Esau.

14 Agus dob iád so mic Aholibamah, inghean Anah, inghean Sibeóin, bean E­sau: agus rug sí do Esau Ieus, agus Ia­alam, agus Córah.

15 Dob íad so Duibhcidhe mhac E­sau: mic Eliphas cédghin Esau Duibhce Témon, Duibhce Omar, Duibhce Se­pho, Duibhce Cénas.

16 Duibhce Córah, Duibhce Gátam, Duibhce Amalec; asíadso na Duibhcidhe tháinig ó Eliphas a ttír Edom; dob íad so mic Adah.

17 Agus asíadso mic Rebhel mhac Esau: Duibhce Nahat, Duibhce Sérah, Duibhce Sámah, Duibhce Missah: a síad so na Duibhcidhe tháinic ó Rébhel a ttír Edom: a síad so mic Bh [...]sémat bean Esau.

18 Agus is íad so mic Aholibamah bean Esau; Duibhce Ieus, Duibhce Ia­álam, Duibhce Córah: a síad so na Duibhcidhe tháinic ó Aholibamah in­ghean Anah bean Esau.

19 A síad so mic Esau (noch is Edom) agus a síad so a Nduibhcidhe.

20 A síad so mic Sheir an Horiteach noch do áitribh an dúthaidh: Lótan, agus Sóbal & Sibéon, & Anah.

21 Agus Díson, agus Eser, agus Dísan: is íad so Duibhcidhe na Horiteach clann Sheir a ttír Edom.

22 Agus is íad so clann Lótain; Hóri, agur Héman: & deirbhshíur Lótain Timnah.

23 Agus dob íad so clann Hobail Albhan, agus Manahat, & Ebal, & Sépho & Onam.

24 Agus is íad so clann Shibeóin; aráon Aiah, agus Anah: sé so Anah, noch fuáir na muillidhe san bhfásach mar do bhí ag beathughadh asal Shi­beóin ó athar.

25 Agus dob íad so clann Anah, Díson, agus Aholibamah inghean Anah.

26 Agus dob íad so clann Dhísoin Hemdan, agus Esban, & Itran, & Chéran.

27 Agus á síad so clann Eser: Bilhan, agus Saabhan, agus Acan.

28 Agus a síad so clann Dhisain: Us agus Aran.

29 A siad so na Duibhcidhe (tháinic) do na Hóriteachuibh; Duibhce Lótan, Duibhce Sobal, Duibhce Sibeon, Duibhce Anah.

30 Duibhce Díson, Duibhce Eser, Duibhce Dísan: is íad so na Duibhcidhe tháinig ó Hóri, a measg a Nduibhcidhe a ttír Sheir.

31 Agus a síad na Ríghthe so fuái [...] ríoghachd a ttír Edom: suil dó bhí éinrigh a rioghachd ós cionn chloinne Isráel.

32 Agus Béla mhac Beor do bhí [Page] a rioghachd a Nédom: agus ainm a chaithreach Dinhabah.

33 Agus fuáir Béla bás: agus Jóbad mhac Sérah o Bhosra fá righ na ait.

34 Agus do èug Jóbad, agus Husam ó thir Themáni fa righ na áit.

35 Agus do éug Husam; agus Hádad mhac Bédad, noch do bhuáil Midian air mhagh Móáb, fá rígh na áit: agus dob é ainm a chaithreach Abhit.

36 Agus do éug Hádad, agus Samlah ó Mhasrecah fá rígh na áit.

37 Agus do éug Samlah, agus Saul ó Rehoboth ó nabhuinn, fá righ na áit.

38 Agus do éug Saul, agas Baalhanan mhac Achbor fa righ na áit.

39 Agus do éug Baalhanan mhac Achbor, agus Hádar fa rígh na áit; agus dob é ainm a chaithreach Pau; a­gus dob é ainm a mhná Mehetabel in­ghean Mhatred, inghean Mhesahab.

40 Agus a siad so anmanna na Ndui­bhceadha tháinic ó Esau, do réir a muinn­tire ar lorg a naithreach ann a nan­mannuibh: Duibhce Timnah, Duibhce Albhah, Duibhce Ietet.

41 Duibhce Aholibamah, Duibhce Elah, Duibhcé Pínon,

42 Dubhce Cénas, Duibhce Téman, Duibhce Mibsar,

43 Duibhce Magdiel, Duibhce Iram: is íad so Duibhcidhe Edom do réir a náitreabha, a ndúthaigh a seilbhe; sé sin Esau athair na Nédomiteach.

CAIB. XXXVII. Aislinge Jóseph. 18 Tnúth a dhearbhraithre 21 A reice & a thabharta don Egipt.

AGus do bhí Jácob na chomhnuighe sa tir a raibh a athair na choimhigh­theach, a ttir Chanaáin.

2 A siad so geinealuigh Jácob, ar mbeith do Jóseph seachd mbliadhna déag dáois, do bhí ag inghilt an tréada a bhfo­chair a dhearbhráithreach, agus do bhí an tóganach a bhfochair chloinne Bilhah agus chloinne Silpah, mná a athar: agus tug Jóseph a ndrochthúarusgbháil chum a athar.

3 A nois dob annsa le Hisrael Jóseph ná sa chlann uile, dó chionn gurab é mac a sheanáoisi éi agus do rinne cóta dhó diomad dathann.

4 Agus a nuáir do chonncadar a dhear­bhraithre gur bhannsa le na nathair é ná a dhearbhráithre uile, do fhuathigheadar é, agus ni séadaidis labhairt go siothchán­ta ris.

5 Agus do chonnairc Jóseph aisling, agus do innis dá dhearbhráithribh í, agus ba móide sós a bhfúath air.

6 Agus a dubhairt sé ríu: guidhim sibh éisdigh ris a naislingsi do taibhseadh dhamh:

7 Oir féachuidh do bhámar ag ceangal punnann ar an machaire; agus féachuidh, do éirigh mo phunnannsa agus do shea [...] súas go díreach, agus féuchuidh do bhadu [...] bhur bpunnanasa na seasamh na timchioll, & do rinneadar umhla dom phunnainns [...].

8 Agus a dubhradar a dhearbhráith­re ris; an mbía tusa go deimhin ag ríghe ós ar ccionne? nó an mbía go deimhin uachdaranachd agad oruinn! agus há móide fós a bhfuath air, tré na aislingibh, agus tré na bhriathruibh.

9 Agus do chonnairc seision fós aisling eile, agus do innis sé dá dhearbhraith­ribh í, agus a dubháirt; féachuidh, do chonnairc mé fós aisling elle, agus féach­uidh do rinne an ghrian agus an ghealach agus an táonréulta déug umhla dhamhsa.

10 Agus do innis seision da athai [...] agus dá dhearbhráithribh, agus do im­dhearguidh a athair é, agus a dubhairt ris; créd é a naislingse do chonnairc tusa? an deimhin go tiucfa misi, agus do mha­thair agus do dhearbhráithre dar ccláo­nadh féin sios duitsi go talamh?

11 Agus do fhuathuigheadar a dhearbh­ráithre é, ach do chomharthuigh a athair an glór.

12 Agus do chúadar a dhearbhráihre dingheilt thréada a nathar go Sechem.

13 Agus a dubhairt Israel ré Jóseph, nach bhfuilid do dhearbhráithre ag [...] beathughadh an tréada a Sechem? tárt águs cuirfe mé chugtha thú: agus a du­bhairt seision ris, ataim annso.

14 Agus a dubhairt sé ris, guid him thú, eirigh féuch an maith a tathar ag ad dhearbbráithribh, agus an maith a tathar ag na tréuduibh, agus tabhair scéula chu­gam a rís; mar sin do chuir sé amach é as gleann Hébron, agus táinig sé go Sechem.

15 Agus fuáir duine áirighe é, agus féuch do bhí ar seachrán ar an magh; agus do fhíafruigh an tóglach dhe, ag rádh; cía atá tú íarruidh?

16 Agus a dubhairt seision, atáim ag íarruidh mo dhearbhráithreach, gúidhim thú innis damh cáit á bhfuilid síad ag ingheilt?

17 Agus a dubhairt an tóglach, do imthigheadur as so; óir do chuala mé íád dhá rádh; déanam go Dótan. Agus do lean Jóseph a dhearbhráithre, agus fu­áír a Ndótan iad.

18 Agus a nuáir do chónncadar é a bhfad úatha, suil thainic sé na ngar, do comhairligheadur a mharbhadh.

19 Agus a dubhradar gach fear ré chéile, féuchuidh atá an taislingtheach so ag teachd

20 Déanam a nois ar a nadhbharsin agus marbham é, agus teilgeam a bpoll éigin é; agus a déaram gur mharbh drochbheitheach éigin é: agus do chí­feam créud thiucfas dá aislingibh.

21 Agus do chúaluidh Reuben sin, agus do sháor ó na lámhuibh é, agus do raidh, ná marbham é.

22 Agus do ráidh Reuben ríu, ná dóirtigh fuil; ach teilgidh é annsa bpoll so atá ar an bhfasach, agus ná cuiridh [Page] lámh ann; ionnus go mbeanfadh sé as a lamhuibh é, dhà thabhairt dá athair a rís.

23 Agus tarla a nuáir tháinig Jóseph chum a dhearbhráithreach: gur bheana­dar a chóta dhe, a chóta ioldhathach do bhi uime.

24 Agus dothógbhadar léó e: agus do theilgeadar a bpoll é: agus do bhi an poll folamh, agus ní raibh uisge ann.

25 Agus do shuigheadar sios dithe a­ráin, agus do thógbhadar súas a súile, agus do amhairceadar, agus féuch do tháinic cuideachda Ismaelitech ó Ghi­lead gun a ccamhulluibh, ag iomchar spíosra, agus balma, agus mirra, ag im­theachd dá bhreith sios do Néigipt.

26 Agus a dubhairt Júdah ré na dhearbh­ráithribh, ciodh an tarbha má mharbha­máoid ar ndearbhrathair, agus a fhuil a cheilt?

27 Déanam, agus rácam ris na His­maeliteachuibh é, agus ná beanadh ar lámha leis; óir isé ar ndearbhrathair agus ar bhfeóil é: agus do áontuighedar a dhearbhráithre sin.

28 Annsin do ghabhadar Midianuigh ré na ttáobh, ceannuighthe; agus do thairngeadar agus do thógbhadar súas Jóseph as an bpoll, agus do réacadur Joseph ris na Hismaeliteachuibh ar fhi­chid piosa airgid, agus rugadarsin Jó­seph do Négipt.

29 Agus dfill Reuben chum an phuill, agus féuch ní raibh Jóséph san pholl: a­gus do stíall sé a éudach.

30 Agus do fhill sé ar a dhearbh­ráithribh, agus a dubhairt; ní bhfuil an leanamh ann: agus misi cáit a ngéubha mé?

31 Agus do ghlacadar cóta Jóseph, agus do mharbhadar meannán do na gabhruibh, agus do thumadar an cóta ann sa bhfuil.

32 Agus do chuireadar an cóta iol­dhathach, agus rugadar chum a nathar é, agus a dubhradar, ag so mar fuaram­airne é; aithin a nois a né cóta do mhic é, nó nach é.

33 Agus do aithin seision é, agus a dubhairt, a sé cóta mo mhic é, do mharbh droichbheitheach é, atá Jóseph ar ná ghearradh na phiosuibh gan chunntabhairt.

34 Agus do stíall Jácob a eudach, a­gus do chuir éudach róinnigh uime, a­gus do rinne doilghios sá na mhac mó­rán do laéthibh.

35 Agus do éirgheadar a chlann mhac uile, agus a ingheana suas dá mheisniu­ghadh, ach do dhíult seision meisneach do ghlacadh, agus do ráidh sé, óir rach­nidh mé síos annsa nuáigh chum mo mhic ag déanamh doilghiosa: mar so do cháoin a athair é.

36 Agus do reacadar na Midianuigh é do Néigípt ré Potiphar oifigeach do [...]mhuinntir Phárao, agus càiptin a ghár­ [...].

CAIB. XXXVIII. Clann Jùdah. 7. & an drochbhéusa. 13. Inntleachd Támar. 27. & a geineoil.

AGus tárla sa namsin, go ndeachuidh Iudah sios ó na dhearbhráithibh, a­gus gur fhill a steach go Hadullami­teach áirighe dar bhainm Híra.

2 Agus do chonnairc Júdah annsin in­ghean Chanaanitigh áirighe dar bhainm Suah, agus do gabh sé chuige í, agus do chiomhríachduin sé ría.

3 Agus do torrcheadh í, agus rug si mac, agus tug sé Er dainm air.

4 Agus do tiorrcheadh a rís í, a­gus rug sí mac, agus tug Onan da­inm air.

5 Agus do toirrcheadh fós a rís í, agus rug sí mac, agus tug Sélah dainm air: agus do bhí sé ann Chesib a nu­áir rug si é.

6 Agus tug Júdah bean do Er a chédghin, dar bhainm Támar.

7 Agus do bhí Er cédghin Júdah go holc a bhfiaghnuisi an tighearna, agus do mharbh an tighearna é.

8 Agus a dubhairt Júdah ré Hónan, Bi ag mnáoi do dhearbhráthar, agus pós í, agus déuna sliochd dot dhearbhrá­thair.

9 Agus do bhí a fhios ag Onan nach budh leis féin an slíochd: agus tárla a nuáir do chuáidh sé do chomhriachd­uin ré mnáoi a dhearbhrathar gur dhóirt sé ar án ttalamh, ionnus nach dtiubhradh sé sliochd dá dhearbh­ráthair.

10 Agus do chuir an ní do rinne sé fearg ar an tighearna: uime sin do mharbh sé Onan mar an ccéadna.

11 Ann sin a dubhairt Júdah ré Tá­mar, a bhainchlíamhuin; fan ad bhain­treabhuigh a ttigh hathar nó go fhás­uigh mo mhac Sélah; (óir a dubhairt sé, deagla go ttigeamhadh go bhfuigheadh seision bás fós mar fuáir a dhearbhrái­thre) agus do imthigh Támar agus do rinne comhnuighe a ttigh a hathar.

12 Agus a ccionn aimsire do eug in­ghean Suah bean Júdah, agus do ghlac Júda meisneach chuige, agus do chuáidh súas go Timnah mar a raibh luchd béarrtha a cháorach, é féin agus a cha­ra Hirah an Tadullamíteach.

13 Agus do hinnseadh do Thámar, dá rádh; Féuch, téid hathair cleamhna súas go Timnah do bhearradh a cháo­rach.

14 Agus do chuir sisi a culuidh bàintreabhuigh dhi, agus do fholuigh sí í séin le folach, agus do fhill í féin a néudach, agus do shuígh a náit sho­fhaicsiana laimh ris a tslighe ag dul go Timnah óir do chonnairc gur fhás [Page] Sélah, agus nar tugadh í féin na mnáoi dhó.

15 A nuáir de chonnairc Júdah í, do shàoil gur méirdreach do bhí ann, do chionn gur fholuigh sí a haghaidh.

16 Agus do fhill sé uirre ar a tslighe, agus a dubhairt, guidhim thú luáithigh ort, leig dhamh a bheith agad; (oir ní raibh a fhios aige gur bhí bean a mhic í) agus a dubhairt sisi, créud do bhéura tú dhamh do chionn a bheith agam?

17 Agus a dubhairt seision, cuirfe mé meannán chugad ó na gabhruibh: agus a dubhairt sisi, an bhfuigfe tú geall a­gum nó go ccuirigh tú chugam é?

18 Agus a dubhairt seision, créud an geall do bhéura mé dhuit? agus a dubhairt sisi, do shéula, do bhráisléid, agus do bhata, noch atá ad láimh: agus tug sé íad sin di, agus do bhí aice, agus do toirrcheadh leis í.

19 Agus do éirigh sisi, agus do imthigh riompe, agus do chuir a folach dhi, agus do chuir a héudach baintrea­bhuigh uimpe.

20 Agus do chuir Judah an meannán chuice lé láimh a charad an Tadullami­teach, dfagháil a ghill as láimh na mná: ach ní bhfuáir sé í.

21 Ann sin do fhiafruigh sé do mhuinntir na háite sin, cáit a bhfuil an mheirdreach do bhí go hoscuilte ré táobh na sligheadh? agus a dubhra­darsan, ní raibh éinmhéirdreach sa náitsi.

22 Agus do fhill seision go Júdah, agus a dlbhairt, ní fhaghuim í; a­gus mar an gcéadna a dubhradar muinn­tir na háite, ní raibh éinmhéirdreach sa náitsi.

23 Agus a dubhairt Judah, bíodh aice deagla go bhfuighmís náire: féuch do chuir mé an meannánso uáim agus ní bhfuáir tú í.

24 Agus táinic a steach a ccionn thrí míosa na dhiáigh sin, gur hinniseadh do Judah ga radh, do rinne hinghean Támar meirdreachus: agus feuch fós atá si torrach ó stríopachus: agus a du­bhairt Judah, tugthar amach í, agus loiscthear í.

25 A nuáir tugadh amach í, do chuir sí fios chum a hathar cleamhna dá rádh, ón té léar leis íad so atáimsi torrach: agus a dubhairt sisi, guidhim thú, méas cía lear leis íad so, an séula, agus na bráisléide agus an bata.

26 Agus do adhmuigh Júdah íad, agus a dubhairt, dob fhíréunta isi ná misi, do chionn nach dtug mé dom mhac Sélah í: agus níor bhean ría a rís, ni is mó.

27 Agus tárla a naimsir a tuis­midh, féuch go rabhadar días iona broinn.

28 Agus tárla a naimfir a tuismidh gur chuir áon aca a lámh amach, agus gur ghlac an bhean chuidighe an lámh, agus gur cheanguil snáithe sgárláoide fan láimh, di [...] rádh; sé so tháinic amach ar ttús.

29 Agus tárla a nuáir rug sé a lámh ar a hais: féuch tháinig a dhear­bhrathair amach: agus a dubhairt sis [...] cionnus do bhris tusa amach? biodh a [...] briseadh so ort féin: uime sin tugad [...] Pháres dainm air.

30 Agus na dhiáigh sin tháinic ama [...] a dhearbhrathair ar a raibh an snáith [...] scárláoide ar a láimh, agus tugadh Zárah dainm air.

CAIB. XXXIX. Daóirse Joseph. 7. A gheanmnuidheac [...] 20 A chur a bpríosun. 21. Mhar a df [...] cairdeas Dé & daoine.

AGus rugadh Joseph síos do NEgipt, [...] gus Potipher oifigeach do mhuin [...] Phárao, caiptín a ghárda, Egiptea [...] do cheannuigh sé é as lamhuibh [...] Nismaeliteach, noch tug leó síos a [...] sin é.

2 Agus do bhí an tighearna ma [...] re Joseph, agus do bhí na dhuine sho [...] agus do bhí sé a ttigh a mhaighistir Tégipteach.

3 Agus do chonnairc a mhaigh [...] go raibh an tighearna maille ris, a [...] go ttug an tighearna ar gach ní ndearna sé rath do bheith air na mhuibh.

4 Agus fuáir Jóseph grása iona r [...] arc, agus do rinne seirbhís dó a [...] do rinne feithmheóir ós cionn a th [...] dhe, agus do chuir fá na láim [...] raibh aige.

5 Agus tárla ó nuáir fá ndé [...] sé feithmheóir dhe na thigh, agus cionn a raibh aige, gur bheann [...] Día tigh a Négiptigh ar son Jose [...] agus do bhí beannughadh an t [...] earna air a raibh aige a stigh, [...] amuigh.

6 Agus do fhág sé a raibh aig [...] láimh Joseph, agus níor bhfios dó [...] dá raibh aige féin, achd amháín an [...] rán do itheadh sé, agus do bhí Jose [...] deaghmhaiseach, agus sgíamhach.

7 Agus tárla a ndiáigh na neithe [...] so, gur leag bean a mhaig histir a air Jóseph, agus go ndubhairt fí l [...] luigh liomsa.

8 Ach do dhiúlt seision sin, ag [...] dubhairt re mnaói a mhaighistir; [...] ní feas dom mhaighistir créad atá ag [...] sa tigh, agus do chuir sé a raibh [...] fám lámhuibh.

9 Ní bhfuil duine is mó ná mé [...] thigh; agus níor chonnuimh sé [...] uaim, ach thusa, do chionn gur [...] bhean: cionnus fhéaduimse mar s [...] tolc mór sa, agus an peacadh do d [...] namh a naghuidh Dé?

10 Agus tárla mar do bhí [Page] lá air lá ag labhairt ré Joseph nach ar éist sé ría do luidhe lé, no do bheith aice.

11 Agus tárla timchioll na huáire sin go ndeachuidh Joseph don tigh do dheanamh a sheirbhise, agus ní raibh áonduine do mhuinntir an tighe astigh ann sin.

12 Agus do rug sisi ar éudach air, dá rádh; luigh liom: agus do fhág sei­sion an brat na láimh, agus do theith, agus do chuáidh sé amach.

13 Agus tárla a nuáir do chonnairc sisi gur fhág sé an téadach na láimh agus gur theith amach;

14 Gur ghoir sí ar mhuinntir an ti­ghe, agus do labhair sí ríu, agus do ráidh; feuchuidh, tug sé Eabhruigh­each a steach do mhagadh orúinn: táinic sé a steach chugamsa do luighe liom, agus do ghoir misi na chomhairc go hárd.

15 Agus tháinic dhe sin a nuáir do chúaluidh sé gur thóg misi mo ghuth ós áird, agus gur chomhairc mé, gur fhág á bhrat agum agus gur theith, agus gur imthigh sé amach.

16 Agus do chuir sí an téadach a ccumhdach láimh ría nó go ttáinig a tighearna a steach.

17 Agus do labhair sisi ris do réir na mbríatharso, dá radh: an serbhí­feach Eabhruigheach noch thuguis chu­guinn, tháinig sé a steach chugamsa do dhéanamh maguidh orum.

18 Agus tárla a nuáir do thog misi mo ghuth go hárd, agus do éigh mé, gur fhág sé a bhrat agam, agus gur [...]heith sé amach.

19 Agus táinic as sin a nuáir dho chúaluidh a mhaighistir bríathra a mhná noch do labhair sí ris, dá rádh, marso do rinne do sheirbhíseach rium, go raibh a shearg ar lasadh.

20 Agus do ghlac maighistir Jó­ [...]eph é, agus do chuir a bpríusún é, a [...]ait a rabhadur príusúnuigh an Righ [...]eanguilte; agus do bhí sé ann sin a [...]príosún.

[...]1 Ach do bhí an tighearna fa re Jó­ [...]eph, agus do thaisbéin grása dhó, agus [...]ug fabhar dhó a lathair fhircoimhéud [...]n phríusuin.

22 Agus tug fearcoimhéad an phrío­ [...]n fá láimh Joseph na príosunuigh [...]ile, noch do bhí san phríosun; agus [...]idh be ar bith do nidis ann sin, dob [...]ision do níodh é.

23 Ni fhéuchadh fearcoimhéad an [...]hríusúin do nì ar bith dá raibh fá na [...]imh: do chionn go raibh an tigh­ [...]arna maille rision; agus gach ní dá [...]déanadh sé go gcuireadh an tighearna [...]ath alt.

CAIB. XI. Aislinge dhías oifigeach Phárao eidirmhinighte le Jóseph. 14. Noch rinne iúl dá chomh­fhuasgladh.

AGus tárla a ndiáigh na neitheanso gur chuir buitléir agus báicéir Righ na Hégypte fearg ar a ttighearna Righ na Hégipte.

2 Agus do iearguidheadh Phárao a naghuidh deisi dá oifigeachuibh, a na­ghuidh an phriomhbhuitléir agus an phríomhbháicéir.

3 Agus do chuir sé a láimh íad a ttigh Chaiptíín an ghárda, don phrios­úin, a náit a raibh Jóseph a lá­imh.

4 Agus do chuir Caiptín an ghár­da a gcúram ar Jóseph, agus do bhà ag foghnamh dhóibh, agus do bhádur seal a bpríusún,

5 Agus do choncadur aráon ais­ling, gach áon aca a aisling féin a néanoidhche, gach neach aca do rèir fhriotail a aislinge; buitleir agús báicér Righ na Hégipte, noch do bhi ceanguilte san phríusún.

6 Agus táinig Jóseph a steach chugtha ar maidin agus do fhéuch orra, agus féuch do bhádar go dubh­ach.

7 Agus do fhiafruigh sé doificeachuibh Phárao do bhí na fhochair a gcoimhéud tighe a thighéarna, ag rádh: créad fa bhfuiltísi comhdubhach sin ani­ugh.

8 Agus a dubhradursan ris, do chon­camar aislinge, agus ni bhfuil fear a ccialluighe aguinn. Agus a dubhairt Jóseph riú, nach ré Día bheanas ci­allughadh? guidhim sibh, innisidh dha­mhsa íad.

9 Agus do innis an táirdbhuitléir a aisling do Jóseph, agus a dubhairt ris: ann maislingse, feuch, do bhí fin­eamhuin ar maghuidh.

10 Agus annsa bhfíneamhuin do bhá­dur trí beangáin, agus (do bhí) amhail do bhiadh ag scinneadh amach, agus go raibh a bhláth ag teachd amach, agus go ttugadur a ttríopuill cáora apuighe uatha.

11 Agus do bhí Cupán Phárao am láimhsi, agus do ghlac mé na grápui­ghe, agus dfáisg me a ccupán Phárao íad, agus tug mé an cupán a láimh Phá­rao.

12 Agus a dubhairt Jóseph ris, a sé so a chíall sin: na trí beangáin i [...] rrí lá ìad sin.

13 Gidheadh fáoi chionn trí lá fós toigeóbhuidh Phárao do cheann súas, a­gus cuirfidh ad áit féin thú, agus do bhéura tú Cupán Phárao na láimh, do nós an chéd mhódha a nuáir do bhi tú ad bhuitléir aige.

14 Ach cuimhnigh ormsa a nuáir beathar go maith agad, agus guidhim [Page] thú taisbéin cineal damh, agus cuimh­nigh do Phárao mé agus beir amach as a tighsi mé.

15 Oir as dearbh gur ab é mo ghoid as crích na Neabhruidheach do rinn­eadh, ni dhearna mé éinn í annso mar an gceadna as a ccuirfidis ann sa charcairsi mé.

16 A nuáir do chonnuirc an tárd­bháicéir gur mhaith brígh na haislinge; a dubhairt sé re Joseph, do bhí misi mar an gceadna am aisling, agur féach do bhí agam tri cléibhínigh bána ar mo chionn.

17 Agus annsa chleibhin uachdarach do bhí a nuile shórt bídh bhácalta do Phárao, agus a dúadar a néunlaith iad dom chionn as na cléibhínibh.

18 Agus do fhreagair Jóseph agus a dubhairt: sé so a chíall sin: na trí cléibhinigh, trí lá íad sin.

19 Gidheadh fáoi chionn thrí lá fós toigeóbhuidh Phárao do cheann uáitsi, a­gus crochfuidh sé ar crann thú, agus iósuidh a néunlaith thfeóil díot.

20 Agus tárla an treas lá, noch ba lá beartha Phárao, go ndearna sé féusta dá sheirbhíseachuibh uile, agus gur thóg súas ceann a nárdbhuitleir a­gus a nardbháiceir ameasc a sherbhí­seach.

21 Agus do aisig sé an tárd­bhuitléir chum a' bhuitléireachda a ris: a­gus tug sé an Cupán a láimh Phá­rao.

22 Ach do chroch sé an tárdbhái­céir: mar do innis Jóseph dhóibh.

23 Gidhéadh níor chuimhnigh an tárdbhuitléir air Jóseph, ach do dhear­muid se é.

CAIB. XII. Aislingidh Pharao. 14. ar na neidirmhíni­ughadh lé Joseph. 38. neach do dhearnadh na Riaghlóir ar an Egipt.

AGus tárla a gcionn dá bhlíadhan iomlán go bhfaca Phárao aisling, agus féuch do bhí sé na sheasamh lá­imh ris a nabhainn.

2 Agus féuch, tháinig a nfios as a nabhuinn seachd mbath sgíamhacha, agus íad ramhar a bhfeóil, agus do bhá­dur ag ingheilt ar mhóinshéar.

3 Agus féuch, tháinic na ndiáigh as a nabhuinn seachd mbath eile, gránda, agus trúagh a bhfeóil, agus do sheasa­dur a bfhochair na mbó eile, ar brúach na habhanna.

4 Agus dúadar na bath gránda feóiltrúagha na seachd mbath bréaghdha reamhra; agus ann sin do mhúsguil Phárao.

5 Agus do choduil sé, agus do chonn­airc sé aisling an dara huair; agus féuch, tangadur seachd ndíasa arbha ar éanchoinnlín mhéath agus mha­ith.

6 Agus féuch tangadur seach ndiása tana cáola, ar na ccáochadh [...] gháoith a nsoir, a nios na nd [...] igh.

7 Agus do shluigeadar na seach ndíasa tana cáola na seachd nd [...] ramhra lána. agus do mhúsguil Ph [...] rao, agus féuch dob aisling é.

8 Agus tárla air maidin go raibh [...] spiorad buaidheartha; agus do ch [...] fios, agus do ghoir ar dhráoithibh [...] Hégipte uile, agus ar a dhaóinibh [...] nna, agus do innis Phárao a ais [...] dhóibh, ach níor fríth áonduine do in [...] sadh a ccíall do Phárao,

9 Ann sin do labhair an tárdbhuit [...] ré Phárao ag rádh, cuimhnighim [...] lochda a niugh.

10 Do bhí Phárao feargach ré [...] sherbhíseachuibh, agus do chuir sé [...] a bpríosún a ttigh chaiptín an gh [...] mé féin agas an tárdbháicéir.

11 Agus do choncamair aisling a [...] noidhche amháin, misi agus eision, [...] taidhbhreadh dá gach neach aguin [...] réir eidirmhinighe a aislinge féin.

12 Agus do bhí ionar bhfochair [...] sin óganach Eabhruidheach, serbhís [...] chaíptin an ghárda, agus do innisio [...] dhó ar naislingidh, agus do shoill [...] cíall ar naislinghidh dhúinn, do [...] áon aguinn do réir a aislinge.

13 Agus tárla, do réir mar do fh [...] sigh sé dhúinn gur mar sin do b [...] do fhill Phárao misi a rís chum n [...] fige, agus do chroch sé eision.

14 Ann sin do chuir Phárao [...] agus do ghoir ar Jóseph, agus tug [...] léo é go deifreach amach as an b [...] sún; agus do bhéarr seision é [...] agus do athruigh a chuluidh, [...] táinic a steach go nuige Phárao.

15 Agus a dubhairt Phárao re [...] seph, do chonnairc mé aisling, [...] ní bhfuil neach fhéadus a heidirmh [...] ghadh, agus do chúala me teachd o [...] go ttuigeann tu aisling chum a hei [...] mhínighe.

16 Agus do fhreagair Jóseph [...] rao dá rádh; ní híonnamsa atá si [...] do bhéura Día do Phárao freagra [...] thchánta.

17 Agus a dubhairt Phárao re [...] seph: ann maisling féuch, do shea [...] ar bhrúach na habhanna.

18 Agus féuch, tháinig a nsíos [...] nabhuinn seachd mbath ramhra [...] mhara sgíamacha, agus do bhádur inghilt ar léana.

19 Agus feuch, tangadur se [...] mbath eile amach na ndiáigh, trú [...] granda, teircfheolach, a leithéid [...] bhfaca mé ríamh ar feadh chríche Hégipte ar olcas.

20 Agus a dúadar na bath [...] gha ghránna súas na seáchd mh [...] ramhra sin.

21 Agus a nuair a dúadar [Page] [...]ad, ní raibh a fhíos a ndúadar íad, [...]ch do bhádur granna do ghnáth, mar do bhádar ó thus: ann sin do mhúsg­ [...]il mé.

22 Agus do chonnairc mé ann mais­ling, agus féuch, tháinic as áonchoinn­lín amhain seachd ndíasa iomlán, agus maithe.

23 Agus féuch, tháinic súas na ndíaigh so seachd ndíasa críona tana, agus ar na ccáochadh ón ngaoith a [...]nsoir.

24 Agus do shluigeadur na diasa tana na seachd ndíasa maithe; agus do innis mé so do na draóithibh, ach ní frith éunduine dfoillseochadh a mbrígh dhamh.

25 Agus a dubhairt Jóseph re Phá­rao; is ionann aisling Phárao: do fhoillsigh Día do Phárao an ni as mí­an leis do dhéunamh.

26 Na seachd mbath maithe is seáchd mblíadhna iad, agus na seachd ndíasa maithe, is seachd mbliadhna íad; is [...]onann a naisling.

27 Agus na seachd mbath tana grànna tháinic a nsíos na ndiáigh, se­achd mblíadhna íad; agus na seachd ndíasa solmha, buáilte on ngáoith a nsoir, budh séachd mbliadhna gorta íad.

28 As é so an ní dubhairt mé re Phárao: an ní is áil le Día do dhéa­ [...]amh atá sé agá fhoillsiughadh do Pha­rao.

29 Bíódh a' fhios agad go bhfuilid seachd mbliadhna mórthórrthacha ag teachd ar feadh chríche na Hégipte uile.

30 Agus éiréochuid na ndiaigh sin seachd mbliadhna gorta, agus dearmad­suighear an fhairsinge úile a gcrich na Hegipte, agus millfidh an ghorta an [...]alamh.

31 Agus ní biá fios an Líonmhuire sa tír, do bhrigh na gorta sin thig na dhiáigh; óir biáidh sé ro throm,

32 Agus do chionn gur dùbluigheadh a naisling do Phárao fá dhó; is uime sin gur cinneadh an chúis lé Diá, agus do bhéara a ccrich é go goirid.

33 A nois uime sin, faghadh Phárao duine discrèideach crionna, agus cuir­eadh é os cionn chríche na Hégipte.

34 Déanadh Phárao mar so, agus orduigheadh sé oifigidh ós cionn na críche, agus tógbhadh an cúigeadh cuid do chrich na Hégipte, annsna seachd mbliadhnuibh tóirrtheacha.

35 Agus cruinníghedís uile beatha na mbliadhan maith sin do thiocfas, agus cuiredís arbhar a dtaisge faói láimh Phárao, agus cumhduighedís beatha ann [...]a caithreachaibh.

36 Agus biaidh an lónn sin na stór ag an talamh a noirchill sheachd mbli­adhan na gorta, noch bhias a ttalamh [...]a Hégipte; ionnus nach aidhmhill­ [...]dh an talamh trid an ngorta sin.

37 Agus do tháitin an ní sin ré Phárao: agus ré na sherbhiseachuibh uile.

38 Agus a dubhairt Phárao re na mhuinntir, an fèidir dhúinn duine ann a bhfuil spiórad Dé mar é so dfa­ghail?

39 Agus a dubhairt Pharao ré Jó­seph, do chionn gur thaisbein Día so uile dhuitsi, ni bhfuil duine is discréi­dighe agus is críonna ná thú féin.

40 Biáidh tú ós cionn mo thighe, agus is réir do bhréithre bhías riaghlú­ghadh mo dháoine uile: ann mo cha­tháoir ríogha amháin bhías mé ni is mó ná thú.

41 Agus a dubhairt Pháraó ré Jóseph; féuch do chuir mé ós cionn criche na Hégipte uile thú.

42 Agus do bheán Phárao a fháinne dá láimh, agus do chuir sé ar láimh Jó­seph é, agus do chuir sé culaidh shíoda uime, agus do chuir slabhra óir fa na bhraghuid.

43 Agus tug air dul air marcuigh­eachd san dara carbad do bhí áige: agus do fhúagradar roimhe, fillidh bhar nglún: agus do rinne sé úachdarán dho ós cionn criche na Hégipte uile.

44 Agus a dubhairt Phárao ré Jo­seph: is misi Phárao, agus gan tusa ní thoigeobhuidh éanduine a lámh na a chos súas a ttaalamh na Hégipte uile.

45 Agus do ghoir Phárao mar ainm do Jóseph Saphnat-Phaaneah, a­gus tug sé mar mhnáoi dhó Asénat inghean Photipherah sagart On: agus do chuáidh Jóseph amach ar feadh chríche na Hégipte uile-

46 Agus do bhí Jóseph tríochad blíádhan dáois a nuáir do sheas se a la­thair Phárao Rígh na Hégipte: agus do chuáidh Jóseph amach as fiaghnuisi Phá­rao, agus do chuaidh ar feadh críche na Hégipte.

47 Agus ann sna seachd mbliadnuibh tóirrtheacha tug an talamh torádh úadh na dhornánuibh.

48 Agus do chruinnigh seision súas beatha na seachd mbliadhan noch do bhi a ttalamh na Hégipte, agus do chuir an bbeatha a ttaisgidh ann sua caithrea­cuibh, toradh na bhfearann do bhí gach éantáoibh fá gcuáirt gach éanchaithreach do chuir sé a ttaisgidh innte féin é.

49 Agus do chruinnigh Jóseph arbhar mar ghainimh na fairge, rómhorán, nó go ndeachuidh sé ó chomháireamh, óir níor bhféidir a áireamh-

50 Agus rugadh dias mac do Jó­seph suil thangadar blíadhna na gorta, noch rug Asénat inghean Photiphera, sagart On, dó.

51 Agus tug Joseph Manasseh dainm ar an ccéidghin; óir do thug Día orum, air sé, mo uile sháothar, agus tigh máthar uile do dhearmad.

[Page]52 Agus tug sé Ephraim dainm ar an dara fear: óir do rinne Día síol­mhar mé a ttalamh mo bhuaidhridh.

53 Agus do críochnuighéadh na seachd mbliadhna tóirtheacha do bhí a tta­lamh na Hégipte.

54 Agus do thosuigheadar seachd mbliaghna na gorta teachd mar á du­bhairt Jóseph; agus do bhí an ghorta ann gach uile thír; ach do bhi arán a ttalamh na Hégipte uile.

55 Agus a nuáir do bhí gorta a gc­rích na Hégipte do éighmheadar na dáoine ar Phárao díarruigh aráin air: agus a dubhairt Phárao ris na Hégiptibh uile: imthighidh dionnsuighe Joseph, déanuidh an ní a déara sè ribh.

56 Agus do bhí an ghorta ar aghuidh na talmhan uile, agus do oscuil Jó­seph tighthe an stórúis uile, agus do reac ris na Hégiptibh: agus do [...]f hás an ghorta go trom á gcrích na Hé­gipte.

57 Agus táinig a nuile thír go Jó­seph don Egipt do cheannach arbha, do chionn go raibh an ghorta chomh­throm sin ann gàch entír.

CAIB. XLII. Teachd dhearbhraithre Jóseph don Egipt. 7. Le caíl eascaoin cheasdnuigh sé íad. 24 Nochd arïs a chaoin doïbh.

A Nuáir do chonnairc Jácob go raibh arbhar sa Négipt, a dubhairt Jácob ré na chloinn: créud fa bhfuiltí ag féa­chuin ar a chéile.

2 Agus a dubhairt seision, féuch do chúala mé go bhfuil arbhar sa Négipt: éirgidh sios ann sin, agus ceannchaidh dhúinn as sin ionnus go mairfeam, a­gús nach bhfugheam bás,

3 Agus do chúadar deithneamhar dearbhráthar Jóseph sios do Négipt do cheannach arbha.

4 Ach níór chuir jácob Beniamin, dearbhrathair Jóseph le na dhearbhrái­thribh; óir a dubhairt sé, ar eagla go nimeochadh tubuiste air.

5 Agus tangadur mic Israel do chea­nnach arbha a measc na ndaoine tháinic: óir dó bhí an ghorta a ttír Chánaain.

6 Agus dob é Jóseph dob uachda▪ rán ós cionn na tíre uile, agus is ei­sion do reacadh ré daoinibh na tire uile: agus tangadar dearbhráithre Jó­seph, agus do umhluighéadur íad féin sios dá lathair lé na naighthibh go talamh.

7 Agus du chonnairc Joseph a dhear­bhráithre, agus do aithin íad, ach do chonnaimh é féin úatha, agus dó la­bhair go garbh ríu: agus a dubhairt ríu, cáit as a ttangabhairsi? Agus a du­bhradarsan, as tir Chánaain, do cheann­ach bídh.

8 Agus do aithin Jóseph a dhearbh­ráithre, agus nior aithnigheadursan ei­sion.

9 Agus do chuimhnigh Jóseph air a naisling do chonnairc sé na ttimchioll­sán, agus do ráidh ríu, is luchd bra­tha sibh, tangabhair dféachuin éadain­gneach na tire.

10 Agus a dubhradursan ris, ní headh a thighearna, ach do cheannach bídh tan­gadar do sherbhisigh.

11 Is clann éanathar sinn uile: is da­óine firinneacha sinn, ni luchd bratha do sherbhisigh.

12 Agús a dubhairt seision riu, ní headh achd is dféachuin éadaingneach na tíre thangabhair.

13 Agus a dubhradarsan, ataíd do sherbhísigh dá fhear dhéag do dhear­bhráíthribh, mic éanduine amhain a ttir chánaain; agus féuch, atá an mac as óige a bhfochair ar nathár, agus á [...] mhac nach bhfuil.

14 Agus a dubhairt Jóseph ríu, sé s [...] an ní do labhair mé ribh, da rádh, [...] luchd bratha sibh.

15 Is mar so dearbhochar sibh: dar anum Phárao ni reachtháoi amach as so, muna ttí bhur ndearbhrathair as óigé annso.

16 Cuiridh duine agu [...]bh ar siubhal, agus tugadh sé bhur ndearbhrathair leis agus coinneochthar sibhsi a bpríosún nó go ndearbthar bhur mbriathra, an bhfu [...] fírinne ionnuibh: nó dar anum Phárao, go dearbhtha is luchd bratha sibh.

17 Agus do chuir sé íad uile a bprío­sún go ceann thrí lá.

18 Agus a dubhairt Jóseph ríu a [...] treas lá, déanuigh mar so, agus mairidh: óir atá eagla Dé orum.

19 Mas dâoine fírinneacha sibh, fág­bhuidh áon da bhúr ndearbhráithribh a ttigh bhur bpriosúin: imhthighidh­se, beiridh arbhar libh ar son gor [...] bhur ttighthe.

20 Ach tuguidh bhur ndearbhrathair as óige chugamsa, mar sin fhíorfuighe [...] bhur mbríathra, agus ní bhfuighthí bás: agus do rinneadur amhluidh sin.

21 Agus a dubhradur eatorra féin, atámaóid go deimhin ciontach a ttaobh ar ndearbhrathar, do bhrigh go bhfaca­mar doilghios a anma a nuáir do ghuidh sé sinn, agus nar éisdeamar ris; is uime sin tháinig an mhairgse oruinn.

22 Agus do fhreagair Reuben íad, dí radh, nach ar labhair misi ribh, dí rádh, ná peacuighidh a naghaidh an lei­nimh, agus nior éisdeabhhair rium? ar à nadhbharsin féuchuidh mar an cceadna, atá a fhuil dá leanmhuin oruibh.

23 Agus ní raibh a fhios aca gur thuig Jóseph íad; óir is lé fear edirmhínigh­the da labhair sé riu.

24 Agus do iompoigh a chúl ríu, agus do ghuil sé; agus do fhill orra a ris, a­gus do bhí ag cómhrádh ríu, agus rug sé Símeon úatha, agus do cheanguil é as coinne a súl.

[Page]25 Ann sin do aithin Jóseph a saic do lionadh, agus cuid airgid gach nduine aca do chur na shac féin, agus lónn do thabhairt dóibh chum na sligheadh; a­gus is marso do rinne sé ríu.

26 Agus do ualuigheadur a nas­sail leis a narbhar, agus do imthighea­dur as sin.

27 Agus a nuáir do oscuil fear aca a shac do thabhairt próantair dá as­sal sa tigh ósda, do chonnairc sé a chuid a [...]rgid: óir féuch do bhi sé a mbéul a tsaic.

28 Agus a dubhairt sé re na dhearbh­raithribh, do haisigeadh mo chuid airgid; agus féuch atá sé ann mo shac: agus do láguidh sin a ccroidh­the, agus do bhí eagla orra, da rádh eaturra féin, créad an ní si do rinne Día rinn?

29 Agus tangadur go Jácob a nathair go tír Chánaain, agus do innisea­dur dhó gach ní dá ttárla dhoibh, dá rádh:

30 An té is tighearna ar an tír, do labhair sé go garbh rinn, a­gus do ghlac sinn mar luchd bratha ar an dtír.

31 Agus a dubhramairne ris: is dáoine fírinneacha sinn, ní luchd bra­tha sinn.

32 Atámáoid dá fhear dhéag do dhearbhráithribh, mic ar nathar, atà aon mhac nach bhfuil, agus atá an mac is óige san ló a niugh a bhfochair ar nathar a ttír Chánaain.

33 Agus an tóglach, tighearna na tíre, a dubhairt sé rinn, as mar so aitheónus mé gur dáoine fírinneacha sibh: fagbhuidh áon dá bhur ndearbh­raithribh agamsa annso, agus beiridh beatha libh ar son gorta bhur tteagh­lach, agus bithí ag imtheachd.

34 Agus tugaidh bhur ndearbhrá­thair is óige chugamsa: annsin aitheónus mé nach luchd bratha sibh, ach gur dáoine fírineacha sibh: mar sin do bhéura mé bhur ndearbhrathair dhibh, agus do gheabhthaói ceannuigheachd sa tír:

35 Agus tárla a nuáir do fhol­mhuigheadur a saic, go raibh ceangla­chán airgid gach éanduine ann a shac féin: agus a núair do choncadar féin, agus a nathair na ceanglacháin airgid, do bhi eagla orra.

36 Agus a dubhairt Jacob a nathajr ríu, do bheanabhair mo chlann díom, ní bhfuil Jóseph ann, agus ni bhfuil Si­meon, agus béurtháo [...] Benjamin uáim: ataid na neithesi uile am aghuidh.

37 Agus dubhairt Reuben ré na a­thair da rádh, marbh mo dhías maesa, muna ttuga mé chugad é: tabhair am láimhsi é, agus do bhéura mé chugad a rís é.

38 Agus a dubhairt seision, ni racha mo mhacsa libh síos: óir déug a dhearbhrathair, agus do fágbhadh eision na áonar; má bheanann tubuisde dhó sa tslighe ann a rachthaóisi, ann sin béurthaoi mo ghrúag líathsa maille re dóbrón chum na huáighe.

CAIB. XLIII. Filleadh na mbrathar maille le Benjamin. 16 Noch da ttug Joseph cuireadh ridh­mheach.

AGus do bhí an ghorta go ro mhór sa tír.

2 Agus tárla a nuáir a dúadar an tarbhar, noch tugadar as a Négipt, go ndubhairt a nathair ríu, éirgidh fós, ceannchuidh dhuinn beagán bídh.

3 Agus do labhair Júdah ris, ag rádh, do dhearbh an tóglach dhuinn ag radh, ní fhaicfidhe mo ghnúis muna ttucthaói bhur ndearbhrathair libh.

4 Má chuirionn tusa ar ndearbhrathair linn, racham síos agus ceinneacham bea­tha dhuit.

5 Achd muna ccuire tú linn é, ni racham síos: óir a dubhairt an tóglach rinn, ní fhaicfidhe mo ghnúis, muna raibh bhur ndearbhrathair libh.

6 Agus a dubhairt Israel, cread as a ndearnabhair an tolc so oram, gur iuniseabhair do nóglach go raibh dearbh­ráthair eile aguibh?

7 Agus a dubhradursan, do fhíaf­ruigh an tóglach go cruádhógach dhínn, ar staid, agus ar gcinéul, ag rádh, an bhfuil bhur nathair beó fós? an bhfuil dearbhrathair eile aguibh? agus do innisimairne dhó réir bríghe na mbria­tharsa: nar bhféidir dhuinn a dheirbh­fhios do bheith aguinn, go naibéoradh sé, tuagidh bhur ndearbhrathair libh.

8 Agus a dubhairt Júdah re His­rael, a athair cuir an leanamh liomsa, agus éireócham, ionnus go mbíam beó. agus nach éagfam, sinn féin, agus tusa, agus ar náos óg.

9 Biaidh misi a nurrudhas duit air; as mo láimhsi íarrfas tú é; muna ttuga mé chugad é, agus a chur as do choinne, ann sin bíodh aithbhear go bráth orum.

10 Oír muna ndearnamaóis faddail, is dearbh go mbemís a nois air ar nais an dara huáir.

11 Agus a dubhairt Israel a na­thair ríu, más éigion a bheith mar sin a nois; déanuigh so; beirigh libh na tórrtha is féarr sa tír ann bhur soithi­ghibh, agus beiridh síos chum a nógla­oich tiodhlachadh, beagán balma, agus beagán meala, spíofra, agus miorr, cnó agus almoinne.

12 Agus beirídh airgead dúbalta ann bhur láímh, agus an tairgead tuga­bhair libh a rís a mbéuluibh bhur sac, beiridh libh a rís ann bhur láimh é; do béidir gur mainneachdna é.

[Page]13 Beiridh libh mar an gcéadna bhur ndearbhrathair: éirgidh, agus imthighidh a rís gus a nóglach.

14 Agus Día uile chumhachdach do thabhairt grás díbh a lathair a nóglaoich, ionnus go ccuirfidh sé libh bhur ndearbh­rathair eile, agus Benjamin: má chail­limsi mó chlann, do chaill me [me féin.]

15 Agus do ghlacadur na fir na tiodhlaícthe, agus do ghlacadar airgead dúbulata na láimh, agus Benjamin; agus do éirgheadur súas, agus do chuadar síos do Négipt, agus tangadur a lathair Jóseph.

16 Agus a nuáir do chonnairc Jó­seph Benjamin aca, a dubhairt sé re feadhmannach a thighe, tabhair íad so dom thigh, águs marbh agus ullmhuigh feóil; óir is agamsa íosaid so san mead­hon laói a niugh.

17 Agus do rinne an tóglach mar a dubhairt Jóseph ris: agus tug an tóglach na daóine a steach go tigh Jóseph.

18 Agus do bhí eagla ar na daói­nibh do chionn mar tugadh a steach go tigh Joseph íad: agus a dubhradur, is ar son a nairgid do filleadh ann ar sacuibh an chéad uáir, tugadh a steach sinn, go madh féidir ris cúis díarruigh ar naghuidh, agus luidhe oruinn, agus ar nglacadh mar dhaoinibh daora agus ar nassail.

19 Agus tangadur a bhfogus do fheadhmannach tighe Joseph, a­gus do labhradur ris ag dorus an tighe.

20 Agus dubhradur ris, ó a chara thangamar a nsúas go deimhin an chéad uáir, do cheannach bídh.

21 Agus tárla dhúinn a nuáir than­gamar don tigh ósta, gur osglamar ar saic, agus féuch go raibh airgead gach áonduine aguinn a mbéul a shaic, ar nairgead a ccomhthrom iomlán: agus tugamar linn a ris é nar láimh.

22 Agus tugamar airgead eile linn nar láimh do chean [...]ach bídh: ní feas dúinn cía chuir ar nairgead ann ar sacuibh.

23 Agus a dubhairt seision, sioth­cháin maille ribh: ná bíodh eagla oruibh; bhur Ndia, agus Día bhur nathar thug ionnmhus díbh ann bhur sacuibh; do bhí bhur nairgead agamsa: Agus tug sé Simeoin amach chugtha.

24 Agus tug an tóglach na daóine a steach go tigh Joseph, agus tug uisge dhóibh, agus do nígheadur a ccoffa, agus tug bíadh da naffa­luibh.

25 Agus do rinneadur na tiodh­laicthe réidh a ccoinne Joseph do theachd san mheadhon laói: óir do chúaladur go níosaidis aran ann sin.

26 Agus a nuáir tháinig Jóseph dha thigh tugadur chuige na tiodhlaicthe do bhí ann a láimh don tigh, agus do chláonadur íad féin go talamh dhó.

27 Agus do fhíafruigh sé dhíobh [...] rabhas go maith aca, agus a dubha [...] sé, an bhfuil bhur nathair go maith [...] an seanduine air ar labhrabhair, a [...] bhfuil sé béo fós.

28 Agus do fhreagradarsan, atá [...] sheirbhíseach ar nathairne a slai [...] mhaith, atá sé beó fós: agus do chr [...] madar síos a ccinn, agus do rinnead [...] umhla.

29 Agus do thóg seision a shúile a [...] do chonnairc a dhearbhrathair Benj [...] min mac a mhathar, agus a dubha [...] a né so bhur ndearbhrathair as óige [...] ar labhrabhair rium? agus a dubhairt [...] go raibh Día grásamhuil duit, a mhic.

30 Agus do rinne Jóseph deithne [...] óir do bhí a chroidhe ag lúth re [...] dhearbhrathair; agus do íarr áit nguilfiodh, agus do chuaidh a steach [...] sheómra, agus do ghuil ann sin.

31 Agus do ionnuil a aghuidh, [...] gus do chuáidh amach, agus do cho [...] nuimh air féin, agus a dubhairt, [...] arán ann so.

32 Agus do chuiredar ní rom [...] dhósan leis féin, agus dóibhsion [...] féi [...], agus do na Hégiptibh a duái [...] na fhochair, leó féin, do chionn [...] bhféidir do na Hégiptibh arán dithe l [...] na Heabhruighibh; óir is morghráin [...] ag na Hégiphtibh.

43 Agus do shuigheadur as a choi [...] an tí fá sine do réir a cheirt-beirt [...] agus an té dob óige do reir a ógántac [...] agus do bhí longnadh ag na daoinibh a [...] a chéile.

34 Agus do ghlac seision, agus [...] chuir míasa bídh chuca ona bhord féi [...] gidheadh fá mó oircheasachd Bheniam [...] cuig uáire ná cuid áonduiné acasan: [...] gus do ibheadar, agus do bhádur subé [...] ach aige.

CAIB. XLIV. Inntleacht Joseph do cbonbhail moille ar [...] Rhráithribh. 14 Athchoinnidh uir [...] Judah.

AGus do aithin sé do fheadhma [...] tach a thighe, ag radh, líon sa [...] na muinntire sin darbhar, oiread [...] fhéadfuid do bhreith leó, agus cu [...] airgead gach éanduine aca a mbéul [...] shaic féin.

2 Agus cuir mo chupansa, a [...] cupán airgid, a mbeul shaic an tí a [...] óige, agus airgead a arbha: agus d [...] rinne se do réir a nfocail a dubhair [...] Jóseph ris.

3 Agus comhlúath as déirghe an l [...] do cuireadh na dáoine ar siubhal, í [...] fèin agus a nassail.

4 Agus a nuáir do chuadar [...] mach as an gcathruigh, agus nach deachadur a bhfad fós, a dubhairt Jóseph re na fheadhmantach, éirigh suás, lea [...] a ndiaigh na muinntire úd, agus a nuá [...] [Page] bhéurus tú orra, abair ríu, cread fá [...]dearnabhair olc a naghuidh maitheasa.

5 Nach é so an cupán a nibhionn mo thighearna deoch, agus do deimhin [...]é ndéanann sé tairrgire? is olc do [...]inneabhair sin a dhéanamh.

6 Agus do rug sé orra, agus [...]o labhair sé ríu na bríathra cé­adna.

7 Agus a dubhradursan ris, cread fá nabair mo thighearna na briath­rasa? nar leigidh Día go ndéindís do sherbhísigh do réir an neithesi.

8 Féuch an tairgead fúaramar a [...]mbéuluibh ar sac, tugamar chugadsa a nsuasa a rís as tir Chanaain é: cionnus mar sin do ghoidfemís as tigh do thi­ghearnasa ór nó airgead?

9 Gidh bé air bith dod sherbhísea­chuibh agá bhfuighthear é, cuirthear eision chum báis, agus bimídne mar an gcéadna ar sclábhuidhibh ag mo thighearna.

10 Agus a dubhairt seision, a nois uimesin bíodh sé réir do bhríatharsa: gidh bé gá bhfuighthear é, biaidh na sherbhiseach agamsa, agus beithíse neimhchiontach.

11 Ann sin do leagadur a nsúas gach éanfhear aca a shac féin go luath go talamh, agus do oscuil gach éanduine a shac.

12 Agus do spíon seision, agus do thosuigh ris an tí fá sine, agus dó chríochnuigh ag an tí dob óige, agus do frith an cupán a sac Bhenia­min.

13 Ann fin do reabadur é néadach, agus do chuir gach éanduine a shac súas ar a asal, agus do fhilleadur don chá­thruigh.

14 Agus táinig Júdah, agus a dhearbhráithre chum Joseph (oír do bhí sé annsin fós) agus do léigeadur iad féin ar a ttalamh na fhiadhnuidhsi.

15 Agus a dubhairt Joseph riu, cread an gníomhso do rinneabhair? nach bhfuil a fhios aguibh go bhféadann duine mar misi fáidheadoireachd do dhéanamh.

16 Agus a dubhairt Judah, crèad a déaram ream thighearna? créad láibheó­ram? nó cionnus ghlanfam sinn féin? do fhoillsigh Día éacceart do sherbhise­ach: féuch, is serbhísigh dhar ttighearna sinne araon, agus an té ag ar frith an cup [...]n.

17 Agus a dubhairt seision, nár léige Día go ndeanuinnsi sin; achd an té ag ar fríth an cupán na láimh biáidh sé na sheirbhiseach agam; agus ar bhur sonsa éirgidh romhuibh súas go siothchanta a creann bhur nathar.

18 Ann sin táinic Judah a bhfo­gus dósan, agus a dubhairt sé, oh a thighearna, guidhim thú léig dot sher­bhiseachuibh focal do labhairt a néis­deachd mo thighearna, agus ná lasadh thfearg a naghuidh do sherbhísigh: oir is ionann tú agus Phárao.

19 Do fhíafruigh mo thighearna dá sherbhiseachuibh, ag rádh, an bfhuil athair nó dearbhrathair aguibh?

20 Agus a dubhramairne rem thi­gearna, atá athair aguinn, seanduine, agus leanamh rugadh dhó na aois fhoirfe, leanamh beag: agus fuair a dhearbhra­thair bás, agus do fágbhadh é féin na áo­nar óna mhathair, agus atá grádh agá athair air.

21 Agus a dubhairt tusa réd sherbiseachaibh, tugaidh chugamsa a nsúas é, ar chor go bhsaicfidh mé é dom shúilibh.

22 Agus a dubhramairne rem thí­ghearna ni fhéadann an leanamh a athair dfágbháil, óir dá bhfagbhadh sé a athair, do gheabha a athair bás.

23 Agus a dubhairt tusa réd sher­bhiseachaibh, muna ttí bhur ndearbh­rathair bhus óige libh a nsuas, ní fhaic­fidhe mo ghnúis níos mó.

24 Agus tárla a nuáir do chúa­mairne súas a gcionn ar nathar, do sheirbhíseách, gur inniseamar bríathra mo thighearna dhó.

25 Agus a dubhairt ar nathair, éirgidh a rís, agus ceannchuigh dhuinn beagán lóinn.

26 Agus a dubhramairne, ní fhéad­maoidne dul síos: má thig ar ndear­bhrathair is óige linn, ann sin rachum síos; óir ni fheadmaoid aghuidh a nóg­laoich dfaicsin, muna raibh ar ndearbh­rathair is óige linn,

27 Agus a dubhairt do sherbhisech, máthair, rinn: atá a fhios aguibh go rug mo bhean días mac dhamh.

28 Agus do chuáidh duine aca amach uáim, agus a dubhairt mé, is deimhin go ndéarnadh greamanna dhe; agus ní fhaca mé ó sin é.

29 Agus má bhearthaói so uáim, agus go nimeochuidh tubaisde air, do bear­thaói mo gh [...]íag líath maille ré doil­ghios síos chum na huáighe.

30 A nois uime sin a nuáir thioc­fas misi mar a bhfuil do sherbhíseach ma­thair, agus nach bía an leanamh linn, ó atá a anamsan ceangaílte a nanam an leinimh:

31 Tiocfaidh as sin a nuáir do chife sé nach biaidh an leanamh linn, go bhfuighe sé bás: agus do bhéuridh do sherbhísigh grúag líath ar nathar maille ré doilghios síos chum na huaighe.

32 Oír do chuaidh dó sherbhíseach a nurrudhas air an leanamh dom athair, ag ràdh, muna ttugadh mé chugad é, biáidh aithbhear go bráth ag mathair orumsa.

33 Annois ar an adhbhar sin guidhim thú, connuimh do sherbhiseach a náit an léinimh na sclábhuidhe ag mo thi­ghearna, agus léigthear don leanamh dul súas lè na dhearbhráithribh.

[Page]34 Oír cionnus rachus misi súas go nuige máthair, & gan an leanamh liom? deagla go tteigeomhadh go bhfaicfinn an dochar do thiocfadh ar máthair.

CAIB. XLV. Nochd Jóseph é fêin da dhearbhraithribh. 5 Tug comhfhurtachd dhoibh. 9 & chuir fios ar a athar.

ANn sin níor fhéad Joseph é féin do chongmháil a lathair ar sheas na fhochair: agus do éigh sé ag rádh, cuiridh gach éanduine amach uáim, agus níor fhan éanduine na fochair, an feadh do bhi Jóseph ag léigean a aithne chum a dhearbhraithreach.

2 Agus do ghuil sé ós áird, agus do chúaladur na Hégiptigh, agus tigh Phá­rao é.

3 Agus a dubhairt Joseph ré na dhearbhráithribh; as misi Joseph, an bhfuil máthair beó fós? agus níor fhéadadur a dhearbhráithre freagra do thabhairt air, óir do bhí buáidhreadh orra tré bheith na lathair.

4 Agus a dubhairt Jóseph re na dhearbhráithribh, druidigh riom, iar­ruim mar athchuinghidh oruibh; & do dhruideadar leis, agus a dubhairt seision, is misi Jóseph bhur ndearbhrathair, noch do reacabhair do Négipt.

5 Annois uime sin ná bíodh doil­ghios oruibh nó fearg aguibh ribh féin fa misi do reic annso: óir isé Día do chuir misi romhuibh do chumhdach [bhur] mbeatha.

6 Oír as dá bhlíadhuin atá an ghorta sa tír, agus atáid fós cúig bhlíadhna gan teachd, ann nach bía treabhadh na foghmhar.

7 Agus do chuir Día misi romhuibhsi do choimheud sleachda dhíbh san ta­lamh, agus do choimhéud bhur mbeatha re tárrtháil mhóir.

8 Mar sin annois nach sibhsi do chuir uaibh mé, ách Día, agus do rinne sé a­thair dhiomsa do Phárao, agus tighearna ós cionn a thighe uile, agus úachdaran ar feadh chriche na Hégipte uile.

9 Déanuidhsi deithneas, agus éirghidh súas chum máthar, agus abruidh ris; is mar so a deir do mhac Jóseph; do rinne Día tighearna dhiomsa ós cionn na Hégipte uile, tárr a núas chugamsa, na déana maill,

10 Agus áitreochuidh tú a bhfea­rann Gosen, agus biáídh tú láimh riom­sa, thú féin agus do chlann, agus clann do chloinne, agus do thréada agus heal­bhadha, agus gach uile ní bhus leachd.

11 Agus oilfe mé thú ann sin (oír atá fós chúig bhlíadhna gorta ann) deagla go ttiucfá fein agus do mhuinn­tir agus a nuile ní bheanas riot chum bochduine.

12 Agus féachuidh do chíd bhur súi [...] agus súile mo dhearbhrathar Ben [...] mín, gurob é mo bhéul atá ág lab [...] airt ribh.

13 Agus inneostaói dom atha [...] méid mo ghlóire sa Négipt, ag [...] gach éinni dá bhfacabhaír: ag [...] deanuidh deithbhir, agus tugaidh m [...] thair a núas annso.

14 Agus do luidh sé ar mhuin [...] a dhearbhráthar Benjamin, agus d [...] ghuil sé, agus do ghuil Benjamin [...] a mhuinéul san.

15 Os á chionn sin fós do phóg [...] a dhearbhráithre uile, agus do ghuil [...] ra: agus na dhláigh sin do chomhráidh [...] dar a dhearbhráithre ris.

16 Agus do chlos a thúaruscbh [...] sin a ttigh Phárao, ag radh, tan [...] dar dearbhráithre Jóseph: agus [...] thaitin sin go mór ré Phárao, agus [...] na sheirbhiseachuibh.

17 Agus a dubhairt Phárao [...] Joseph, abuir réd dhearbhráithri [...] déanuidh so: úaluighe bhur nainm [...] intighe, agus imthighidh súas go t [...] Chánaain.

18 Agus tuguidh libh bhur natha [...] agus bhur muinntir, agus tigidh chugan­sá: agus do bhéura mé dhibh maithe [...] chríche na Hégipte, agus do gheabhtha [...] ré ithé do méathas na tíre.

19 Annois fuáir tu fúagra, déanui [...] mar so: beiridh libh carbuid as cr [...] na Hégipte ar ceann bhur náos [...] agus ar ceann bhur mban, agus tugai [...] bhur nathair libh, agus tigidh;

20 Mar an gceadna ná cuiridh suim [...] bhur náirnéis tighe, oir maitheas chrích [...] na Hégipte uile is libhsi é.

21 Agus do rinneadur clann Isra [...] mar sin, agus tug Jóseph carbu [...] dhóibh do réir aithne Phárao, ag [...] tug lónn dóíbh chum na slig [...] eadh.

22 Dá gach áon aca fa leith tug [...] aith [...]arrach culadh: ach do Bheniam [...] tug sé trí chéad píosa airgid, ag [...] cúig culuidheacha éaduigh.

23 Agus do chuir sé chum a atha [...] ar an modh so; deich nassail ag iom­chur neitheann maith na Hégipte, ag [...] deich nassail bhainniona ag iomch [...] arbha, agus aráin agus bídh dá atha [...] chum na sligheadh.

24 Mar sin do chuir sé a dhearbh­ráithre ar siubhal, agus do imthighea­dur agus a dubhairt sé ríu, coimhéa­duigh nach brisfe sibh amach ré chéil [...] ar a tslighe.

25 Agus do chúadur súas as a Négipt [...] agus tangadur go tír Chanaain go Jácob [...] a nathair.

26 Agus do inniseadur dhó ag rádh, atá Joseph beó fós, agus isè is uachdarán ós cionn chríche na Hégipte uile. Agus do lagadh croidhe Jácob: óir níor chreid sé íad.

[Page]27 Agus do inniseadur dhó bríathra [...]óseph uile noch do labhair sé ríu: agus [...]a nuáir do chonnairc sé na carbuid do [...]chuir Jóseph dá iomchar, do aithbheó­ [...]ghuidh spiorad Jácob a nathar.

28 Agus a dubhairt Israel; is lór sin, atá mo mhac Joseph beó fós; rachuidh mé, agus do chife mé é suil éugfad.

CAIB. XLVI. Tainic Jacob do nEgipt, & a shliocht. 28 choinnigh Joseph é. 33 & chomhairligh a bhraithre.

AGus do ghluáis Israel maille ris a nuile ní dá raibh aige, agus táinic go Beerséba, agus do rlnne iodh­buirt do Dhía a athar Isaac.

2 Agus do labhair Día re Hisrael a ttaibhse na hoidhche, agus do ráidh, a Jácob, a Jacob: agus a dubhairt sei­sion, atáim annso.

3 Agus a dubhairt sé, as misi Dia, Dia hathar: ná bíodh eagla ort dul [...]íos do Négipt: óir do dheana misi ann sin díot cineadh mór.

4 Racha mé leachd síos do Négipt, agus do bhéura mé go deimhin mar an [...]céadna a ns [...]os a rís thú: agus cuirfidh Jóseph a lámh ar do shúilibh.

5 Agus do éirigh Jacob súas ó Bhéerséba, agus do iomchradar mic Israel a nathair Jacob, agus a náos óg, agus a mná, ann sna carbuduibh chuir Phárao dhá iomchur.

6 Agus rugadur leó a nairnéis, agus a maitheas, noch fuaradur a ttír Chá­naain, agus tangadur do Négipt Jacob agus a shliochd uile leis.

7 A mhic, agus mic a mhac maille ris, agus a ingheana, agus ingheana a mhac, agus a shliochd uile tug sé leis do Négipt íad.

8 Agus a síad so anmanna chloinne Israel noch do tháinic do Négipt, Ja­cob agus a mhic: Reuben cédghin Ja­cob.

9 Agus mic Reuben, Hanoch, a­gus Phallu, agus Hesron, agus Carmi.

10 Agus mic Shimeon, Jemuel, agus Jamin, agus Ohad, agus Jachim, agus Sohar, agus Saul mac mná Ca­ [...]anítigh.

11 Agus mic Lébhi, Gerson, agus Cohat, agus Merári.

12 Agus mic Júdah, Er, agus Onan, agus Sélah, agus Pháres, agus Zárah: ach fuair Er, agus O­ [...]an bás a ttír Chánaain, agus mic Pháres dob íad Hesron, agus Há­nul.

13 Agus mic Isachar, Tóla, [...]gus Phúbah, agus Jób, agus Sim­on.

14 Agus mic Sebulun, Séren, agus Elon, agus Jahleel.

15 Agus dob íad so mic Leah, noch rug sí do Jácob a Bpadan-Aram maille re na hinghin Dínah: anmann a mhac, agus a inghean uile bá tríur ar thriochad íad.

16 Agus mic Ghad, Siphion, agus Hadgai, Súni, agus Esbon, Eri, agus Aródi, agus Aréli.

17 Agus mic Aser, Jimnah, a­gus Isuah, agus Isui, agus Bériah, agus Sérah a ndeirbhshíur: a­gus mic Bhériah, Héber, agus Mal­chiel.

18 A síad so mic Silpah noch tug Lában da inghin Léah, agus rug sí íad so do Jácob, eadhon sé hanmanna déug.

19 Mic Rachel, bean Jácob, Joseph, agus Benjamin.

20 Agus do rugadh a gcrích na Hé­gipte do Joseph, Manasseh, agus Ephraim, noch rug Asenat inghean Photipherah sagart On dó.

21 Agus mic Bheniamin, Bé­lah, agus Bécher, agus Asbel, Géra, agus Náaman, Ehi, agus Ros, Muppim, agus Huppim, agus Ard.

22 Asíad so mic Ráchel, noch rugadh do Jácob, na hanmanna uile bá a ceathair déug íad.

23 Agus mic Dan, Hussim.

24 Agus mic Naphtali, Jasehel, agus Guni, agus Jéser, agus Sil­lem.

25 Asíadso mic Bhilhah, noch tug Lában dá inghin Ráchel, agus rug sí íad so do Jacob, na hanmanna uile bá móirsheisior íad.

26 Na hanmanna uile noch tháinic lé Jacob do Négipt, noch tháinic a­mach as a fhordhronnuibh, táobh amuigh do mhnáibh mhàc Jacob, bá trí fichid íad agus a sé.

27 Agus mic Jóseph rugadh dhó sa Négipt, bá dhá anum íad: a nuile anum do thigh Jácob, noch tháinic do Négipt, ba trí fichid, agus a deich íad.

28 Agus do chuir sé Judah roimhe go Joseph, do sheóludh a aighthe go díreach go Gosen, agus tangadur go tir Ghosen.

29 Agus do rinne Jóseph a char­bad réigh, agus do chuaidh súas do theagmháil ar Israel a athair go Gosen, agus do thaisbéin é féin dó, agus do luigh ar a mhuinéul, agus do ghuil ar a mhuinéul tamall maith.

30 Agus a dubhairt Israel ré Jó­seph, annois faghaim bás ó chon­nuirc mé do ghnúis, do chionn go bhfuil tú beó fós.

31 Agus a dubhairt Jóseph ré na dhearbhráithríbh, agus ré tigh a athar, racha misi súas, agus foillseochad [Page] do Pharao, agus a déara mé ris; tangadur mo dhearbhráithre agus tigh mathar noch do bhí a ttir Chanaain, chugamsa:

32 Agus is aodhaireadha cáorach íad, óir isé bá ceird doibh áirneis do bheathughadh, agus tugadur a ttréada agus a sealbha leó, agus a nuile ni dá bhfuil aca.

33 Agus teigeómhuigh a nuáir ghoir­seas Phárao sibhsi, agus a déara sé cred as ceird dhaóibh?

34 Abruidhsi do bí ceird do sher­bhíseach bheith timchioll áirnési ó ar nói ge go ttí a nois, sinn séin aráon agus ar naithre, ionnus go náítreo­chthaoi a bhfeárann Gosen: óir is grái­neamhlachd a nuile thréaduighe cáorach ag na Hégiptíbh,

CAIB. XLVII. Tug Joseph a bhraithre. 7 & a athair a lathair Pharao. 11 Tug ionad dhóibh. 13 Fuair an Egipt do nRi. 22 taobh amuigh do fhea­ronn na nSagart.

ANn sin táinic Joseph, agus do innis do Phárao, & a dubhairt. tán­gadur máthair agús mo dhearbhrai­thre, agus a tréada, agus a neal­bhadha, agus a bhfuil aca as tír Chánaain, agus féuch atáid siád a bhfearann Gosen.

2 Agus rug leis cuid dá dhearbh­raithribh eadhon cúigior dhíobh, agus do thaisbein do Phárao íad.

3 Agus a dubhairt Phárao ré na dhearbhráithribh, créad as ceird dha­oibh? agus a dubhradursan ré Phárao, áodhairighe cáorach do sherbhísigh, sinn féin aráon agus ar naithre mar an gcéadna.

4 A dubhradursan fós re Phárao, is do chomhnuidhe san bhfearann do thangamar; óir ní bhfuil féur ag ad sherbhíseachuibh dhá náirnéis, óir atá an ghorta go trom a ttír Chá­naain; a nois da bhrigh sin iarrmaoid dathchuinge ort, tabhair áítreabh dot sherbhiseachuibh a bhfearann Gosen.

5 Agus do lábhair Phárao ré Jóseph ag radh, tangadur hathair agus do dhearbhráithre chugad.

6 Atá críoch na Hégipte as do choinne; ann sa chuid is féarr don tir cuir hathair agus do dhearbhraithre na gcomhnuighe, áitreabhaidis a bhfearann Gosen: agus más aithne dhuit aonduine cumusach na measg, ann sin deana uachdarán diobh ós cionn máirnéisi.

7 Agus tug Joseph Jacob a a­thair a steach, agus do shuighidh é as choinne Phárao, agus do bheannuigh Jacob Pháráo.

8 Agus a dubhairt Phárao ré Jácob, cá haóis tú?

9 Agus a dubhairt Jacob ré Phá­rao, bliadhna laéthe moilithre céad agus tríochad bliadhan ìad fá tearc agus fá holc láethe bliadh [...] mo bheatha, agus ní rainic mé láeth bliadhna bheatha maithreach, a laeth [...] a noilithresion.

10 Agus do bheannuigh Jacob Phar [...] agus do chuaidh sé amach as fiag [...] nuise Phárao.

11 Agus do áitigh Joseph a thair agus a dhearbhráithré, ag [...] tug sealbh dhóibh a ccrích na [...] gipte, san chuid do bhféarr don [...] thaigh, a bfearann Rameses, mar [...] aithin Phárao dhe.

12 Agus do oil Joseph a athair [...] gus a dhearbhráithre, agus muin [...] thighe a athar uile lé harán do r [...] a muinntir.

13 Agus ní raibh arán ar bith s [...] tír uile, óir do bhí an ghorta ro thr [...] ionnus gur hanbhfainneadh críoch [...] Hégipte, agus tír Chánaain uile [...] bhrígh na gorta.

14 Agus do chruinnigh Joseph súa [...] nuile airgead fríth a ccrích na Hégip [...] agus a ttír Chánaain ar son a nar [...] do cheannchadur, agus tug Joseph [...] tairgead a steach go tigh Phárao.

15 Agus an tan do thraoth [...] tairgead a cc [...]ích na Hégipte, agus ttír Chánaain, tangadur na Hégipt [...] uile chum Jóseph, agus a dubhra [...] tabhair dhuinn arán; óir cread [...] bhfuighemis bás ad fhiaghnuisi? óir [...] imthigh an tairgead úainn.

16 Agus a dubhairt Joseph riu, [...] gaidh bhur náirnéis uáibh, agus [...] bhéura misi beatha dhíbh ar son b [...] náirnéisi, má dfaillidh an tairgead oru [...]

17 Agus tugadur a nairnéis Jóseph, agus tug Joseph árán do [...] ar a neachuibh, agus ar a ttréadu [...] agus ar áirnéis a néalbhann, agus a [...] nassaluibh, agus do bheathaidh sé [...] le harán ar son a náirnéisi uile ar fe [...] na blíadhna sin.

18 A nuair do críochnuigheadh [...] bhlíadhuin sin, tangadur chuige an d [...] bliadhuin, agus a dubhradur ris, cheilfiom ar mo thighearna gur caithe [...] ar gcuid airgid, fuáir ar ttighea [...] mar ar gceadna ar ttréada áirnéi [...] níor fágbhadh einni aguinn a lath [...] ar ttighearna achd ar gcuirp a [...] ar bhfeárann.

19 Uime sin cread fá bhfuighe [...] bás a bhfiaghnuisi do shúl, sinn féin ar [...] agus ar bhfearann? ceannuigh sinn [...] agus ar bhfearann ar arán, agus b [...] fein agus ar bhfearann ar serbhíseachu [...] ag Phárao: agus tabhair siol dú [...] ar chor go maiream, agus nach bhfui [...] eam bás, agus nach bía an fearann [...] fhásach.

20 Agus do cheannuigh Joseph feara [...] na Hégipte uile do Pharao, óir [...] reacadar no Hégiptigh gach éand [...] [Page] dhióbh a fhearann, do chionn go rug an [...]horta buáidh orra: mar sin tháinic an [...]earann chum Phárao.

21 Agus ar son na ndáoine, do á­ [...]hruigh sé íad do na caithreachuibh ó [...]heann bhruáich na Hégipte, go nuige [...]n ceann eile dhi.

22 Amháín fearann na sagart níor theannuigh sé é, óir do fuaradar na sag­ [...]irt comhroinn ó Phárao, agus a dúa­ [...]ur a ccomhroinn noch tug Pháraó dhó­ [...]h; uime sin níor reacadur a bhfearann.

23 Ann sin a dubhairt Jóseph ris an [...]pobal, féuchuigh do cheannuigh mé a [...]iugh sibh féin agus bhur bhfearann do Phárao; féuchuidh ag sin síol aguibh, [...]gus cuirfidhe an fearann.

24 Agús tiucfaidh a ccrích ann sa [...]biseach, go ttiubharthàoi an cúigeadh cuid do Phárao, agus biaidh cheithre chuid aguibh féin, chum sil a nfearainn, agus chum bhur mbeatha, agus do mhui­ [...]ntir bhur ttighe, agus mar bheatha dá bhur leanbuibh?

25 Agus a dubhradarsan, do shábháil [...]ú ar mbeatha: fághmaoid grása a ra­ [...]harc mo thighearna, agus biamáoid ar [...]erbhiseachaibh ag Phárao.

26 Agus do rinne Jóseph sin na dhli­ [...]headh ar feadh chríche na Hégipte gus a niugh, go bhfuighe Phárao an cúig­cadh cuid, achd amh [...]in fearann na sa­gart, noch nach ráinic chum Phárao.

27 Agus do bhí Israel na chomhnuighe a gcrích na Hégipte a bhfearann Gosen, agus do bhádur sealbha duthaigh aca aun sin, agus do fhásadur, agus do lionadur go hiomadamhuil.

28 Agus do mhair Jácob a gcrích na Hégipte seachd mbliadhna déug: mar sin gur bhí áois iomlán Jácob, céad a­gus dá fhichead agus seachd mbliadhna.

29 Agus do dhruid aimsir bháis Is­rael a ngar, agus do ghoir sé a mhac Joseph, agus a dubhairt sé rís: má fuair mé anois grása ad radharc; iarruim mar athchuinghe ort, cuir do lámh fáoim ladhairg, agus dèana do cinealta [...]irinneach riom; iárruim dathchuinghe ort, ná hadhlaic mé sa Négipt.

30 Ach luidhfidh me a bhfochair mo aithreach, agus béura tusa leachd mé as [...] Négipt, agús adhluic mé a náit a nadhlaicthesion; agus a dubhairt seision, do dhéaná mé mar a dubhairt tú.

31 Agus a dubhairt seision, tabhair do mhionna dhamh; agus tug sé a mhi­onna dhó: agus do chlaon Israel é féin ar cheannadhairt na leaptha.

CAIB. XLVIII. G [...]abb tinneas Jácob. 5. Rian Ʋchdchlainne do dhías mhac Jóseph. 9. & bheannuigh iad.

AGus tárla a ndíaigh na neitheannso, gur innis duine do Jóseph, féuch atá hathair tinn; agus rug sé leis a dhías mac, Manasseh agus Ephra­im,

2 Agus do innis duine do Jácob, agus a dubhairt, féuch, atá do mhac Jóseph ag teachd chugad: agus do near­thuigh Israel é féin, agus do shuigh ar a leabuidh.

3 Agus a dubhairt Jácob ré Jóseph, do fhoillsigh Dia uile chumhachdach é féin damh a Lus a ttir Chánaain, agus do bheannuigh sé mé.

4 Agus a dubhairt sé rium, féuch do dhéana mé tóirtheach thú, agus méi­deóchuidh mé thú, agus do dhéana mé dhíot iomad dáoine, agus do bhéura mé an duthaidhfi dod shiol ad dhiaigh mar sheilbh shíorruidhe,

5 Agus a nois do dhías mac, E­phráim agus Manasseh do rugadh dhuit a gcrich na Hégipte fuil thainig misi chugad do Négipt, is liomsa iad. mar Reuben agus Simeon is fa liomsa íad.

6 Agus do chlann noch béurthar dhuit ná ndiaigh budh leachd féin i [...]d sin; agus goirfighear íad do réir anma a ndearbhráithreach ann a noighreachd.

7 Agus ar mo shonsa, a n [...]áir thái­nig mé ó Phádan, fúair Ráchel bás a­gum a ttir Chánaain ann sa tflighe, a núair nach raibh ach beagán sligheadh re teachd go Héphrat; agus do adh­luic mé ann sin i, ar slighe Ephrath, agus sé sin féin Betelem.

8 Agus do chonnairc Israel mic Jó­seph, agus a dubhairt, cia hi [...]d so?

9 Agus a dubhairt Jóseph ré ná a­thair, mo mhicse iadsó, noch tug Dia dhamh annsa náitsi: agus a dubhairt seision, tabhair chugam iad, iarruim ort, agus beinneochuidh mé íad.

10 (Annois do bhádur súile Israel trom ó aóis, ionnus nach raibh radbarc aige) agus tug sé a ngar dhó íad a­gus do phóg sé iad, agus do theann ris íad.

11 Agus a dubhairt Israel ré Jóseph: níor sháoil misi go bhfalcfinn do ghnú [...]s gó bráth, agus féuch tug Dia dhamh radharc fós air do shiol.

12 Agus tug Joseph amach ó idir a dhá ghlún iad, agus do chláon é féin gon a ághuidh chum na talmhan.

13 Agus do ghlac Jóseph iad aráon Ephráim an a láimh dheis leath ré láimh chli Israel, agus Manasseh ann a láimh chlé leath re láimh dheis Israel, agus tug sé a bhfogus dó íad.

14 Agus do shin Israel a lámh dheas amach, agus do chuir ar cheann E­phraim í, eadhon an mac budh óige, a­gus a l [...]mh chlé ar cheann Mhanasseh, ag treórughadh a lámh go géurchuiseach; óir dob é Manasseh do rugadh ar ttú [...].

15 Agus do bheannuigh sé Joseph, agus a dubhairt; Dia os cuinne ar shio [...]h­ail mo aithreacha Abraham agus Is­aac, [Page] an Día do bheathuigh mé ar feádh mo shaoghuil gus a niugh,

16 An taingiol do fhúasguil mé ó nuile olc, go mbeannuighe sé na leinimh, agus goirthear mainmsi orra, agus ainm maithreach Abraham agus Isaac: agus fásaidis na niomadamhlachd a meadhon na talmhan.

17 Agus a nuáir do chonnairc Jó­seph gur chuir á athair a lámh dheas ar cheann Ephraim, do ghoill sé air: a­gus do chonnuimh súas lámh a athar da háthrughadh ó chionn Ephraim ar chionn Mhanasseh.

18 Agus a dubhairt Jóseph ré na athair, ní mar sin a athair, ó [...]r isé so an mac as sine, cuir do lámh dheas ar a cheann.

19 Agus do dhíult a athair, agus a dubhairt, atá a fhios agam a mhic, atá a fhios agam, biáidh seision mar [...]n gcéadna na phobal, agus biaidh sé [...]ó [...] mór, ach go deimhin budh mó a dhearbhráthair is óige ná é, agus fás­fuidh a shíol na niomad cineadhach.

20 Agus do bheannuigh sé íad an lá [...]iu, ag rádh; ionnadsa bheinneochus Israel, ag rádh, go ndeárna Día thusa mar Ephraim, agus mar Mhanasseh: agus do chuir sé Ephraim roimhe Mhanasseh.

21 Agus a dubhairt Israel ré Jó­seph, féuch atáimsi ag fagháil bhais, ach biáidh Día maille ríbhsi, agus do bh [...]ura sé a ris sibh go dúthuigh bhur naithreach.

22 Tuilleadh eile, tug me dhuitsi cuid ronna os cionn do dhearbhráith­reach, noch do bhean mé amach as laimh a Namoritgih leam chloidheamh, agus léam bhogha.

CAIB. XLIX. T [...]omna agus Faígheadóireachd Jácob. 19. Ordúghaah attimcheal a adhluice.

AGus do ghoir Jacob ar a mhac­aibh, agus a dubhairt [...]sé, cruinni­ghi [...]h sibh féin a bhfoch [...]ir a chéile, nó go ninneosa mé dháoibh cread theig­eamhus daóibh sna láethibh deighionach [...].

2 Cruinnighidh sibh féin a bhfochair a cheile, agus éisdigh a mhaca Jácob, a­gus tugaidh aire do Israel bhur na­thair,

3 A Reuben is tú mo chéidghin, mo chumas agus tosach mo neirt, oir­dhearcus dignite, agus oirdhearcus chumhachda.

4 Neamhf hosuigh mar uisge, ni ra­chuidh tú a ccumhachda, do bhrigh go ndeacha tú súas a leabuidh hathar: ann sin do s [...]aluigh tú í, do chuáidh [...] su [...]s a [...] chú [...]l.

5 Sim [...]on agus Líbhi dearbhraithre íad, ionstruimentigh fu [...]teachda ann náitreabhuigh.

6 O manum, ná tárrsa na secréi [...] O monóir na bí a naontuigh [...] na gcruinniughadh; óir do mharbh [...] dur duine ann a bhfeirg, agus ann nantoil féin do thochladur síos h [...] la.

7 Go madh malluighe a bhfearg, [...] do bhí sí nimhneach; agus a ndíb [...] feirg, óir dó bhí sí fuilteach: roinnf [...] me íad an Jácob, agus scaóilfead chéile íad an Israel.

8 A Júdah, as tusa an té noch mh [...] fuid do dhearbhraithre; biaidh do lá [...] a muinéul do námhad; cláonfu [...] clann hathar síos ad lathair.

9 Is coilén leomhain Júdah; ón chre [...] do chúáidh tú súas, a mhic: do chru [...] sé síos, do luigh sé mar leomhan, ag [...] mar sheanleómhan; agus cía dh [...] seochus súas é?

10 Ní dheileochuidh an tslat Ríog [...] ré Judah, nó fear tabhartha an dlig [...] ó bheith eidir a chosuibh, nó go tti [...] Síloh, agus is chuigesion bhías [...] nniughadh na ndaoine.

11 Ag ceangal a shearruigh [...] nfineamhuin, agus bromnigh a a [...] don rogha fíneamhna; do nigh [...] éudach a bhfion, agus á chuluidhea [...] a bhfuil grápuighe.

12 Béid a shuile dearg ó fhion, a [...] a fhíacla geal ó bhainne.

13 Aítreochuidh Sebulun á gcúan [...] fairge; agus biáidh sé na chúan lo [...] agus biáidh a imiol go nuige Sidon.

14 Isachar ís affal láidir é, ag [...] madh sios idír dhá úalach.

15 Agus do chonnairc sé gur mha [...] an ní suáimhneas, agus an dúthaigh [...] taitneamhach é; agus do chláon a gh [...] ala diomchur úaluigh, agus tàinig [...] sherbhiseach do áirdchíos.

16 Do dhéana Dan breitheamhnus [...] a dhaoinibh, mar aon do threabh [...] Israel.

17 Biaidh Dan na nathair nimhe [...] a tslighe, na ader ar an mbeala [...] noch ghearras sàla na neach, ion [...] go ttuitfidh an marcach a ndi [...]igh chúil.

18 Do bhí mè ag fuireach [...] shlánughadh a thighearna.

19 Gad, cláoifidh slúagh é, a béuruidh sesion buáidh fá dheireadh.

20 Amach ás Aser biáidh a arán [...] mhar, agus do bhéara uadh sógh Ri [...] gha.

21 Naphtali, is eilid ar na scá [...] ­leadh amach é, do bheir bríathra ma [...] úadh.

22 Jóseph, is cráobh thoruidh cráobh thoruidh dhá riribh láimh ré t [...] bar; noch a leathnuigh [...]onn a ghe [...] amach tar an mballa.

23 Do ghoílleadur na saigh deóin [...] áir go géur, agus do chaitheadur é, a [...] do fhuathuigheadar é.

[Page]24 Ach do mhair a bhógha láidir, a­ [...]s do rinneadh rightheach a lámh lái­ [...]r le lámhuibh Dé chumhachduigh Já­ [...]ob; Is as sin an táodhaire, cloch Is­ [...]ael.

25 Lé Dia hathar dá ríribh, noch [...]huidéochas leachd, agus leis a nuile­humhachdach, noch beinneóchus tú le [...]eannughadh nimhé shuas, beannughadh [...] naigéin atá a níochdar shíos, beann­ [...]ghadh na gcíoch, agus na mbronn.

26 Rugadar beánnachda hathar bu­aidh ós cionn beannachd mo shinnsiorsa go nuige an téórann as faide amach do na cnócuibh siorruidhe; béid síad ar cheann Joseph, agus ar choróin chinn an tí do dealuigheadh re na dheárbhrái­thribh.

27 Biáidh Benjamin fuaduigheach mar mhadra alla; ar maidín sluicfidh sé a fhiadhach, agus ann sa noidhche rann­fuidh sé an chreach.

28 Asíad so uile dhá threabh dhéag Israel; agus a sé so an ní do labhair a nathair riu, agus do bheannuigh íad; gach áon fa leith do réir a bheannachda do bheannuigh iad.

29 Agus do chuir cúram orra, agus a dubhairt ríu, atáimsi a nam mo chruinnighthe chum mo dhaóine féin, adhlaicidh mé a bhfochair maithreach, ann sa nuamhuigh atá a magh Ephron an Hititeach.

30 Ann sa nuamhuigh atá a magh Mhachpelah, noch atá as coinne Mham­re, a ttír Chánaain, noch do cheannuigh Abraham maille re magh Ephron an Hititeach mar sheilbh áite adhluicthe.

31 Ann sin do adhluiceadar Abraham, agus Sárah a bhean; Is ann sin do adh­luìceadar Isaac, agus Rebecah a bhean, agus is ann do adhluic misi léah.

32 Ceannuigheachd an mhachaire a­gus na húamha atá ann, is ó chloinn Héth do fríth í.

33 Agus a nuáir do chríochnuigh Jácob aitheanta do thabhairt dá chloinn, do chruinnigh súas a chosa san leabuigh, a­gus do fháeidh a spiorad súas, agus do chruinniughadh chum a dhaoine féin é.

CAIB. L. Adhlacadh Jacob. 15. tug Joseph Solás dà bhráithribh uirislighthe. 25. a jartas ma chnámbaíbh. 26. & a bhás.

AGus do luigh Jóseph ar aghuidh a athar, agus do ghuil air, agus do phóg é.

2 Agus do aíthin Joseph Dá shear­bhfoghantuibh na leagha, a athar do bhalmnughadh: agus do bhalmnuigh­cadur na leagha Israel.

3 Agus do coimhlíonadh ceathrachad là dhó: (óir is mar sin coimhlíontar laéthe na druinge do níthear a bhalmnu­ [...]hadh) agus do rinneadur na Hégiptigh doilghios ar a shoin, trí fichid agu [...] deich lá.

4 Agus a nuáir do chúadar laéthe a ndóbróin thárrsa, do labhair Jóseph ré tigh Phárao, ag rádh, a nois má fuáir mé grása ann bhur radharc, guidhim sibh, labhruidh a gclúasuibh Phárao ag rádh.

5 Do bhean máthair mlonna dhíom ag rádh, féuch atáim ag fagháil bháis: ann muáighe do thochuil mé dhamh fein a ttír Chánaain, ann sin adhlócus tú mé: Annois íarruim dathchuinge ort [...] léig dhamh dul súas, agus máthair dadhlacadh, agus tiocfa mé a rís.

6 Agus a dubhairt Phárao, imthigh súas, agus adhluic hathair mar do thug mionna ort.

7 Agus do chuaidh Jóseph súas dadh­lacadh a athar, agus do chuádar ser­bhísigh Phárao uile suas leis, seanóirig [...] a thíghe, agus seanóírigh chríche na Hegipte uile.

8 Agus tigh Jóseph uile, agus a dhearbhraithre, agus tigh a athar: achd amháin a miondaóine, agus a ttréada, agus a nealbhadha do fhagbha­dur a bhfearann Gosen.

9 Agus do chuáidh suas leis, carbuid fós agus marcshluágh, agus bá romhó [...] an chuideachda íad.

10 Agus tangadur gó hurlár bhu­áilte Atad, noch atá táobh thall d [...] Jòrdan agus ann sin do rinneadur cumha maille ré caóineadh adhbhalmhor: a­gus do rínne dóbrón ann sin ar son a athar seachd lá.

11 Agus a nuáir do choncadur ái­treabhuigh na háite, na Cananítigh, an chumha a nurlár Atad, dubhradur, is doilghiosach an chumhaso ar na Hé­giptibh; uime sin do ghoireadh Abe [...] Misraim dainm dhe, noch atá táobh thall do Jordan.

12 Agus do rinneadur a chlann mhac ris mar do aithin sé dhíobh.

13 Oír do rugadur a chlann leó é go tír Chánaain, agus do adhláicea­dar é a nuamhaigh mhaighe Mhac­pelah, noch do cheannuigh Abraham, maille ris an machaire mar sheilbh chum áite adhluicthe, ó Ephron an Hi­titeach as coinne Mhamre.

14 Agus do fhill Joseph do Né­gipt é féin agus a dhearbhraithre, agus a ndeachuidh leis súas uile dadhlacadh a athar.

15 Agus a nuáir do choncadur dear­bhraíthre soseph go bhfuáir a nathain bas, a dúbhradur, do bféidir go mbi­adh fúath ag Joseph dhúinne, agus go gcúiteochadh rinn gó deimhin a ndear­namar dolc air.

16 Agus do chuireadur teachda a gcionn Joseph, dhá rádh, do aithin ha­thair roimh a bhás; dá ràdh.

17 Màrso a déarthaói ré Joseph [...] [Page] guidhim thú annois, maith cionta do dhearbhráithreach agus a bpeacadh: ôir do rinneadur oic ort: agus a nois íar­muid dathchuingé ort, maith cionta shérbiseach Dé hathar: Agus do ghuil Joseph a nuáir do labhradur ris.

18. Agus do chuadur a dhearbhrai­thre mar an gceadna, agus do luighea­dur síos a bhfiagnuisi a aighthe, agus a dubhradur, feuch is sinne do sher­bhísigh.

19 Agus a dubhairt Joseph ríu, ná bíodh cagla oruibh: óir an bhfuilim­sí an áit Dé?

20 Achd ar bhur sonsa do smuainea­ [...]hhair olc am aghaidhsi, [ach] do mhea­dhuigh Día chum maitheasa é, dá tha­ [...]hairt a ccrích mar atá a niugh, do chongmháil móráin daóine beó.

21 Annois uime sin ná biodh eag­la oruibh, oilfidh misi sibh, agus bhur náos og; agus do chomhfhurtaigh íad, agus do labhair go cinealta ríu.

22 Agus do áitreibh Jóseph sa N [...] gipt, é féin agus tigh a athar, agus d [...] mhair Jóseph céad agus deich mb [...] adhna.

23 Agus do chonnairc Jóseph cla [...] Ephraim don treas geìnealach; cla [...] Machir mar an ccéadna mac Mhanaf [...]h do tógbhadh súas iad ar ghlúinib [...] Jóseph,

24 Agus do ráidh Jóseph ré na dhea [...] bhraithribh, atáimsi ag tug: agus fóir [...] Día oruibhsi go déimhin, agus béura [...] as an ttirsi sibh, gus an ttír do mh [...] onnuigh sé do Abraham, do Isaac, ag [...] do Jacob.

25 Agus tug Jóseph mionna ar chloi [...] Israel, ag rádh, féachfuidh Dia orn [...] go deimhin, agus beurthaói mo ch [...] mhasa súas as so.

26 Mar sin do éug Jóseph ar mbe [...] dhó céad agus deich mblíadhna da [...] agus do bhalmuigheadúr é agus do [...] readh a ccomhra sa Négipt é.

AN DARA LEABHAR DO MHAOISE DA NGOIRTHEAR EXODUS.

CAIB. I. Chionn [...]ionmhairiedehd fhine Israel. 16. Do ordaigh Pharao a cclann mhac do bhà­súghadh.

ANois ís íadso anmana chloinne Israel, noch thái­nic do Négipt; do tháinic gach duine gon a mhuin­tir lé Jácob.

2 Reuben, Simeon, Lé­bhi, agus Júdah.

3 Ishachar, Sebulun, agus Benjamin.

4 Dan agus Napthali, Gad, agus Aser.

5 Agus anuile anam dá ttaínic ó fhordhronnuibh Jácob bá seachdmho­dhad anam íad: oir do bhi Jóseph sá Négipt cheana.

6 Agus fuáir Jóseph bás, agus a dhear­ [...]hráithre uile, agus an dine sin go hiomlán.

7 Agus do bhádur clann Israel [...]ói [...]rtheach, agus do fhásadur go hiomarcach, agus do fasadur roneart­mhur, agus do liónadh an talamh leo.

8 A nois do éirigh súas Rígh nú [...] ós cionn na Hégipte, ag nach raibh eo [...]us ar Jóseph aige.

9 Agus a dubhairt sé re ná dhaói­nibh féuch [...]idh is mó agus is cumh­ach [...]ui [...]he clann Israel na sinne.

10 Tigidh uáibh, déanam ríu go cr [...] onna, deagla go líonfaidís, agus go tt [...] ucfadh chum criche, an tan theigeo­mhadh cogadh ann, go tteannfaidis ma [...] an gcéadna lear naimhdibh, agus d [...] ttroidfidís ar naghuidh, agus go rach f [...]idis mar sin amach as a tir.

11 Uime sin do chuireadur luchd da [...] oirmheasda ós a ccionn, dá bpianadh [...] na núaluighibh: agus do thógbhada [...] caithreacha do Phárao chum ion [...] mhuis, Pitom, agus Ramses.

12 Ach da mhéid do phíanadur iad [...] as móide do líonadur agus do fhása­dur é: agus do bhi doilghios orra tré chloinn Israel.

13 Agus tugadur na Hégiptigh a [...] chloinn Israel serbhís do dhéanamh l [...] dibhfeirg.

14 Agus do rinneadur a mbeath [...] searbh lé daoirsi chruaidh a moirtéur, a­gus a mbríce, agus ann a nuile shórt serbhíse ann annsa machhaire; a nuile sherbhís ann a ttugadar orra foghnamh, do bhi si maille ré díbhfeirg.

15 Agus do labhair Righ na Hégipte ré mnáibh tuismighe na Neabhruidheach [...] (bean aca dar bhainm Siphrah, agu [...] ainm an dara mná Puah.)

16 Agus a dubhairt sé, a nuáir do bheithi ag deanumh oifige mná tuismi­ghe do na mnáibh Eabhruidheach, agus do [Page] chifí íar tluismeadh íad, más mac bhías ann, marbhuidh é, ach mas inghean bhías ann, biáidh sí beó.

17 Ach do bhí eagla Dé ar na mnáibh tuismighe, agus ní dhearnadur mar a dubhairt Rí na Hégipte ríu, agus do chumhduigheadur an clann mhac beó.

18 Agus do ghoir Rí na Hégipte ar na mnáibh tuismighe, agus a dubhairt ríu, cred fá ndearnabhair an nísi, agus ar chumhduigheabhair an chlann mhac beó.

19 Agus a dubhradur na mná tuis­mighe le Phárao, do chionn nach bhfui­lid na mná Eabhruidheacha mar na mnáibh Eigipteacha; óir atáidsion beó­dha, agus beirid suil thigid na mná tuismighe a steach chuca.

20 Uime fin do rinne Día go maith ris na mnaibh tuismighe, agus do líona­dur na daóine agus do fhásadur ro láidir.

21 Agus tárla do chionn go raibh eagla Dé ar na mnáibh tuismighe, go ndearna sé tighthe dhóibh.

22 Agus do fhúagair Phárao dá mhuinntir uile, ag rádh, gach uile mhac da mbéurthar teilgidh é sa nabhuinn, agus gach uile inghean cuimhdeoch­thaoi beó í.

CAIB. II. Oileamhan riogba ag Maoisi. 11 a ghaisge. 15. a theicheadh. 21. & a phósadh.

AGus do chuáidh duine as tigh Lébhi agus do phós sé inghean do Lébhi.

2 Agus do toirrcheadh an bhean a­gus rug sí mac, agus a nuáir do chonn­airc sí go raibh sé na náoidhin bhréa­ghdha, do cheil si é ar feadh thrí mí­osa.

3 Agus a nuáir nár fhéad sí a cheilt ní budh faide, do rinne sí comhra buigbhinne, agus do chuir dóbáil lathuighe agus pic uirre, agus do chuir an leanamh innte; agus do chuir annsa tsoiliostar ar bhrúach na habhann é.

4 Agus do sheas a dheirbshiur a bhfad úadh, dfios cread do dhéantaói [...]is.

5 Agus táinig inghean Phárao a [...]úas dá nighe féin ag a nabhuinn, a­gus do bhádur a caílinigh ag siubhal ar bh [...]úach na habhann: agus a nuáir do [...]honnairc sisi an chomhra a measg an [...]soiliostair, do chuin sí a cailín dá tha­bhairt chuice.

6 Agus a nuáir do osguil sí í, do chonnairc sí an leanamh; agus féach do ghuil an naóidhean; agus do bhí [...]rúaighe aice dhó, agus a dubhairt sí, [...] aón do chloinn na Neabhruidheach so.

7 Ann sin a dubhairt a dheirbhshíur [...]e hinghin Phárao: an racha misi do ghairm banaltrann do na mnáibh Ea­bhruidheacha chugad, go noilfid an lea­namh dhuit?

8 Agus a dubhairt inghean Phárao ria, éirigh: agus do imthigh an cailin, agus do ghoir sí mathair an leinimh.

9 Agus a dubhairt inghean Phárao ría; beir an leanamh so leachd, agus oil damhsa é, agus do bhéura mé do thúarufdal duit: agus do ghlac an bhean an leanamh, agus do oil sí é.

10 Agus do fhás an leanamh, agu [...] tug sí do inghin Phárao é, agus do bhi na mhac aice; agus tug sí Máoise dainm air: agus a dubhairt sí, do chio [...] [...] gur thairuing mé as a nuisge é.

11 Agus tárrla sá nam sin a nuáir do fhás Máoisi go ndeachuidh sé amach mar a rabhadur a dhearbhráithre, agus gur fhéuch sé ar a núaluighibh: agus do chonnuirc Egipteach ag búaladh Eabhruidhigh, áon dá dhearbhráithríbh.

12 Agus do fhéuch sé annso agus ann súd, agus a nuáir do chonnairc nach raibh aonduine ann, do mharbh sé an Tégipteach, agus do fholuigh sé annsa ghaineamh é.

13 Agus a nuáir do chuáidh sé amach an dara lá, féuch do bhádur dias do na Heabhruidhibh ag troid: agus a dubh­airt seision ris an té do rinne a néa­ccóir, Créad fá mbuaileann tú do chom­panach?

14 Agus a dubhairt seision, cía rinne prionnsa, agus breitheamh dhíotsa ós ar ccionne? a né shaóilios tú misi mharbhadh, mar do mharbh tú an Té­gipteach? agus do ghlac eagla Maoisi, agus a dubhairt sé, is deimhin gur fríth fios an ghníomhasa.

15 A nnois a nuáir do chúaluidh Phá­rao an nísi, do íarr sé Máoisi do mhar­bhadh, ach do theith Máóisi as radharc Phárao, agus do chomhnuigh sé a gcrí [...]h Mhídian: agùs do shuigh sé sios láimh re tobar.

16 A nois do bhí ag sagart Mhídian móirshesior inghean: agus tangadur agus do thairngeadur uisge, agus do lionadar na humair do thabhairt uisge do thréad a nathar,

17 Agus tangadur na háodhairíghe, agus do chuireadur ar siubhal iad; ach do sheas Maóisi agus do chuididh leó, agus tug uísge dá ttréud.

18 Agus a nuáir tangadur mar a raibh Rebhel a nathair a dubhairt sé, cionnus tangabháir comhlúath so a ni­ugh?

19 Agus a dubhradarsan, do sháor Egiptach sinn ó lámhuibh na naodh­aireadh, agus fós do tharruing uisge go lór dhúinn, agus tug uisge don tréud.

20 Agus a dubhairt seision ré na in gheanuibh, cáit a bhfuil an té sin créad fár fhágabhair an tóglach? goi­ridh é a steach go nithidh sé arán.

21 Agus bá toil lé Maóisi comhnui­ghe a bhfochair a nóglaoich sin: agus [Page] tug sé do Mhaóisi Sipporah a inghean mar mhnaói.

22 Agus rug sí mac dhó, agus tug Gersom dainm air; óir ar seision, do bhí mé am choigcríoch a ttir choigrich.

23 Agus tárla a gcionn aimsire go bhfuáir Righ na Hégipte bás, agus do bhadur clann Israel ag osnadhuigh tré mhéid a ndaóirse: agus do eighmhea­dar; agus tháinic a néighmhe súas chum Dé tré na ndáoirse.

24 Agus do chúaluidh Día a nuch­bhadhach, agus do chuimhnigh Dia a chunnradh re Habráham, re Hísaac, a­gus ré Jácob.

25 Agus do fhéach Día ar chloinn Israel, agus do bhí truáighe ag Día dhóibh.

CAIB. III. An dos ag lasadh gan chaitheamh. 10. ghoir Día Maoisi. 16. & chúir teachd­aireachd leis.

Anois do bhí Máoisi ag cumhdach cháorach Jéthro a chlíamhuin Sa­gart Mhídian, agus táinic go slíabh Dé, eadhon go Hóreb.

2 Agus táinic aingeal an tighearna chuige a lasair theineadh amach as la [...] craóibhe, agus damhairc seision, a­gus féach do bhí an chráobh tré la­sadh ó theineidh, agus níor loisgeadh an chráobh.

3 Agus a dubhairt Máoisi, fillfidh mé a nois a leathtáoibh, agus féuchfa mé ar an radharc mórsa, cred fá nach loisgear an chraobh.

4 Agus a nuáir do chonnairc an ti­ghearna gur fhill sé a leathtaoibh dá fhaicsin sin, do ghoir Día air amach as lár na cráoibhe, agus a dubhairt sé, a Mhaoisi, a Mhaoisi; agus a dubhairt seision, atáim annso.

5 Agus a dubhairt seision, ná tárr a bhfogus annso: cuir dhíot do bhró­ga dod chosuibh: óir a náit ar a bhfuil tú ad sheasamh, is talamh naomh­tha é.

6 A dubhairt sé ós a chionn sin fós, is misi Día hathar, Día Abraham, Día Isaac, Día Jácob: Agus do fholuigh Máois a aghuidh, óir dob eagal leis féachuin ar Dhía.

7 Agus a dubhairt an tighearna, is deimhin go bhfaca misi scíursa mo phobuil, noch atá sa Négipt, agus do chúala mé a néighmhe, do bhrígh a mhaighistreach tascuidh: óir atá fiós a ndoilghis agam.

8 Agus tháinic mé a nuas dá sáo­radh as lámhuibh na Négiptach, agus dá mbreith súas a [...] an tír sin, go fearann maith fairsing, go fearann do bheir tuile bhainne agus mheala; go háit na Ccananítech, agus na Hititech, a­gus na Jebusiteach, agus na Namorítech agus na Bperisítech, agus na Hi [...] tech.

9 A nois uime sin, feuch, ta [...] dur comhairc chloinne Israel chuga [...] agus do chonnuirc mé mar an gcé [...] an fóirneart léar bhruigheadar na [...] giptigh íad.

10 Tárr a nois uime fin agus [...] misi dionnsuighe Phárao thú, ionnus ttiubhra tú mo phobal, clann Is [...] amach as a Négipt.

11 Agus a dubhairt Maóisi ré [...] cía misi as a rachuinn go Phárao, [...] as a tiubhruinn clann Israel a [...] as a Négipt.

12 Agus a dubhairt sesion, go [...] mhin bíáidh misi leachd, agus biái [...] mar chomhartha agad, gur chuir [...] ann tú; a nuáir do bhéura tú an [...] bal amach as a Négipt do dhé [...] serbhís do Dhía ar a tsliabhsa:

13 Agus a dubhairt Maóisi ré [...] féuch a nuair thiocfas misi a c [...] chloinne Israel, agus a déura mé [...] do chuir Día bhur naithreadh chu [...] mé, agus a déaruidsion riomsa, cá h [...] atá air? créad a déura misi ann [...] ríu?

14 Agus a dubhairt Día ré [...] si,: AS ME AN TI AS ME: [...] a dubháirt sé, marso a déura s [...] clannuibh Israel, ATA MISI, do [...] chuguibh mé.

15 Agus a dubhairt Día ós a ch [...] so ré Maóisi, déura tú re clan [...] Israel: an tighearna Día bhur n [...] readh, Día Abraham, Día Isaac, [...] Día Jácob, do chúir misi chuguibh [...] so mainm go bráth, agus sé so chuimhne do nuile gheinealach.

16 Eirigh, agus cruinnigh sinnsir [...] a bhfochair a cheile, agus abair [...] do fhoillsigh an tighearna, Día [...] naithreadh, Día Abraham, Día [...] agus Día Jacob, é fein damhsa ag [...] tháinic mé go deimhin dá bhur b [...] rúghadh, agus [do chonnairc mé] ní do rinneadh ribh sa Négipt.

17 Agus a dubhairt mé, béura súas sibh as buaidhreadh na Hég [...] go fearann na Gcananiteach, agus m [...] titech, agus na Namorítech, agu [...] Bperisiteach, agus na Nibhìteach [...] gus na Jebusitech; go tír do b [...] tuile bhainne, agus mheala.

18 Agus umhlochuidh siadsan [...] ghlór, agus tiucfa tusa agus si [...] Israel a cceann Rígh na Hégipte, [...] déura tú ris; tárla an tighearna [...] na Neabhruidheach rinn, agus a [...] iarrmaoid dathchuinge ort, leig dh [...] dul aistior thrì lá san bhfásach, go n [...] namáois iodhhairt don tighearna [...] Ndía féin.

19 Agus atá a fhios agumsa [...] léigfidh Rí ná Hégipte dhaóibh [...] theachd, agus ni léigfe achd lē l [...] láidir:

[Page]20 Agus sinfe misi mo lamh a­mach, agus buáilfe mé a Négipt leam uile iongántuibh, noch do dhéana mé ann a lár, agus na dhiáigh sin léigfidh sé dhaóíbh imtheachd.

21 Agus do bhéura misi do na daóin­ibhsi sabhar a bhfiagnuisi na Négip­teach, agus tiucfa dhe a nuáir imeoch­thaoi, nach folumh imeochthaoí.

22 Ach béuruidh gach éinbhean áir­leagadh ó na comharsain, agus ón mhnaói bhías ar cuáirt na tigh, seóid airgid, agus seóid óir, agus éaduighe; agus cuirfidhe íad ar bhur macuibh agus ar bhur ningheanuibh, agus creach­fuighe na Hégiptigh.

CAIB. IV. Ghahh Maoisi an teachduireachd do làimh fá dheire. 27 As scáthan Maosi & Aaron ar chairdeas uachdarain thuatha, & chill, ré cheile.

AGus do fhreagair Maóisi, agus a dubhairt, ach féuch, ní chreidfid siad mé, agus ní éisdfid rem ghuth; óir a déaruid síad, níor thaisbéin an tigh­earna é féin duit.

2 Agus a dubhairt an tighéarna ris, créad é an ní sin ad láimh? agus a dubhairt sesion, atá slat.

3 Agus a dubhairt sé, teilg ar ta­lamh í, agus do theilg seision ar talamh í, agus do rinneadh nathair nimhe dhi, agus do theith Maoisi roimpe.

4 Agus a dubhairt an tighearna ré Maoisi, cuir do lámh amach agus glac í ar earball, agus do chúir amach a lámh, agus do ghlac í, agus do rinneadh slat di iona láimh.

5 Ar chor ar sé, go gcreidfidís gur fhoillsigh an tighearna Día a nathar, Día Abraham, Día Isaac, agur Día Jácob é fein duit.

6 Agus a dubhairt an tighearna ris ós a chionn sin, cuir a nois dó lámh ad bhrollach; agus do chuirsé a lámh iona bhrollach; agus a nuair tug sé amach í, féuch, do bhí a lámh lubhrach mar shneachda.

7 Agus a dubhairt sé, cuír do lámh ad bhrollach a ris: agus do chuir a lámh na bhrollach a rís, agus tug amach as a bhrollach í, agus féuch do hiompóigheadh í a rís mar an gcuid eile dhá fhéoil.

8 Agus tiucfa a gcrích muna ccre­idid siad thú, agus nach tiubhruid éisdeachd do ghuth an chéadchomhartha, go gcreidfid síad guth an chomhartha dheighionuigh.

9 Agus tiucfá a gcrich mar an gcé­adna, muna ccreidid siad céachtar don dá chomharthasa, agus nach èisd­fid red ghuthsa, go nglacfa tú duisge na habhann, agus go ndóirtfe tú é ar an ttalamh tirim, agus an túisge bhéuras tú as a nabhuinn go mbía na fhuil ar an dtalamh tirim.

10 Agus a dubhairt Maoisi ris an ttighearna, ó mo thighearna ní bhfuilim­si deaghlabhartha, ná roimhe so, ná o labhair tusa réd sherbhiseach: Achd atáim mall a ccomhrádh, agus mall a dteanguidh.

11 Agus a dubhairt an tighearna ris, cía rinne béul an duine, nó cía rínne béul an duine, nó cía ní an balbh nó an bodhar, nó an té do chí nó an dall? nach misi an tighearna do rinne íad?

12 A nois ar a nadhbharsin imthigh, agus biáidh misi maille red bhéul, agus múínfe mé dhuit cread a déura tú.

13 Agus a dubhairt sesion, ó mo thighearna, guidhim thú, cuir uáit ris an té noch chuirfeas tú uait.

14 Agus do las fearg Dé re Máoisi agus a dubhairt, nach e Aáron an Lé­bhítech do dhearbhrathair? atá a fhios agam go labhrann sé go maith. Agus mar an gcéadna, féuch atá sé ag teachd a­mach do theagmháil riot, agus a nuair do chífe sé thú, biáidh lúthgháireach iona chróidhe.

15 Agus laibhéora tusa ris, agus cuirfe tú bríathra íona bhéul, agus biaidh misi maille red bhéulsa, agus le na bhéulsan, agus múinfe mé dháoibh cread do dhéantáoi:

16 Agus biáidh sesion na fhior edirmhí­nighe agad ris an bpobal, agus biáidh sé sion, biáidh sesion féin a náit béil duitsi, agus biáidh tusa a náit Dé dhósan:

17 Agus glacfa tú an tslatso ad láimh, le ndéana tú comharthuighe.

18 Agus do imthigh Máoisi, agus do fhill ar Jétro a chlíamhuin, agus a du­bhairt ris, guidhim thú léig dhamsa ím­theachd, agus filleadh ar mo dhearbhrái­thribh atá sa Négipt, dá fhéachuin an bhfuilid béo fós: agus a dubhairt Jétro ré Máoisi, éirigh a siothcháin.

19 Agus a dubhairt an tighearna ré Máoise a Mídian, éirigh, fill do Negipt, óir do éugadur uile an mhéid do bhí ag jarruidh do bháis.

20 Agus rug Maóisi a bhean agus a mhic leis, agus do chuir ar assal iad, agus do fhill go crích na Hegipte. Agus do ghlac Maóise slat Dé na láimh.

21 Agus a dubhairt an tighearna re Maóisi, a nuair iméochus tú chum filleadh don Egipt: féuch go ndéana tú na míorbhuílesi uile as coinne Phárao, noch do chuir misi ad láimh: ach cruá­dhéocha misi a chroidhe, ionnus nach léigfidh don phobal imtheachd:

22 Agus deura tusa re Phárao: marso a deir an tighearna: sé Israel mo mhac, mo chéidghin fós.

23 Agus a deirim riotsa, léig mo mhac ar siubhal, ionnus go ndéana sé serbhís damhsá, agus má dhiúltann tú léigean dó imtheachd, féuch muirfidh misi do mhacsa, do chéidghin fos.

[Page]24 Agus tárla ar an tslighe san tigh ósla, gur chas an tighearna air, agus gur iarr a mhárbhadh.

25 Ann sin do ghlac Sipporah cloch ghéur, agus do ghearr réumhchroiceann a mic, agus do theilg fa ná chosuibh é, agus a dubhairt: go deimhin is fear [...]i [...]teach dhamhsa thú.

26 Do leig sé uadha mar sin é: ann sin a dubhairt sisi, as fear fuilte­ach thú, do bhrígh an timchillghéarr­tha.

27 Agus a dubhairt an tighearna re Aáron: imthigh fan bhfasach do theag­mhail re Maoise: agus do imthigh sé, agus tárla leis é a slíabh Dé, agus do phóg é.

28 Agus do innis Maóisi do Aáron bríathra an tighearna uile, noch do chuir uadh é, agus a nuile chomhartha [...]r aithin de.

29 Agus do imthigh Maóisi, agus Aáron, agus dó chruinnigheadur a bhfoch­ [...]ir a chéile sinnseara chloinne Israel uile.

30 Agus do labhair Aáron a nuile shocal dár labhair an tighearna re Ma­ [...]si, agus do rinne na comharthadha a luth [...]ir an phobail.

31 Agus do chreideadur an pobal, agus a nuáir do chualadar go ttáinic an tighearna dfiosrughadh chloinne Israel, agus gur fhéuch lé ar chloinn Israel, agus go bhfacaidh sé a mbuaireadh, ann sin do chromadar a ccinn agus do rinneadur umhla.

CAIB. V. Pharao deís rabhadh fhaghail ó Mhaoisi & ó Aaroin, Israel do leigean ar Siobhal. 5 Do Mheúduigh se daoirse Israel.

AGus na dhiáigh sin do chuáidh Maóisi agus Aáron a steach, agus do inni­seadur do Phárao: marso a deir an tighearna Día Israel, léig dom phobal [...]mtheachd go ndearnaid féusda dhamhsa san bhfasach.

2 Agus a dubhairt Phárao, cía hé an tighearna da numhlochuinnsi dhá ghlór, as a léigfinn Israel dimtheachd uáim? ni haithnid damhsa an tighearnasin agus ní mó léigfeas mé Israel dimtheachd uáim.

3 Agus a dubhradursan, tarla Día na Neabhruidheach rinn: léig dhúinn im­theachd, iarmáoid ort, uidhe thri lá annsa bhfásach, agus iodhbuirt do dhéanamh don tighearna ar Ndía, deagla go luidh­fiodh sé oruinn le pláigh nó lé cloidheamh.

4 Agus do ráidh Rígh na Hégipte ríu, cread sa mbacthaoisi, a Mhaóisi agus a Aáron, do na daoinibh a nobair do dhé­anamh? éirgidhsi chum bhur núaluigh féin.

5 Agus a dubhairt Phárao, féuchuidh, atáid pobal na tíre annois lionmhar, agus do bhéurthaoise orra fuireach óna [...]iuluighibh.

6 Agus tug Phárao aithne an lá [...] féin do mhaighistríbh tasca an phob [...] agus dá noifigeachuibh, ag rádh.

7 Ní thiubharthaoi feasda tuighe d [...] phobal do dhéanamh brice, mar tho [...] bhair go ttí so: éirgidís agus crui [...] ghedís tuighe dhóibh féin.

8 Agus a nuibhir bhríceadh do rinne dur go nuige so, cuirfidhe sin orra, láighdeochthaói [a bheag] dhe: ó [...] táid díomháoin, agus is uime sin gh [...] rid síad, ag rádh, léig dhúinn imthea [...] do dhéanamh iodhbartha dár Ndía.

9 Cuirthear tuilleadh oibre ar na d [...] inibh go ndearnaid sáothar ann: a [...] nach dtugaid aire do bhríathruibh [...] omhaóin.

10 Agus do chúadur maighishi [...] dáoirsi an phobail amach, agus a i [...] figidh, agus do labhradur ris an bp [...] ag rádh: is mar so a deir Phárao, thiubhra misi tuighe dhaóibh.

11 Eirgidh, faghaidh tuighe mar féidir libh a fagháil: ní rachuidh bheag dá bhur nobair sios.

12 Mar sin do spréigh an pobal mach ar feadh chríche na Hégipte [...] chruinniughadh connluigh a náit tuigh [...]

13 Agus do bhrosduigheadar na ma [...] istríghe tasca íad, ag rádh, iomlán [...] bhur nobair, bhur ttasca láetheam [...] comhmaith agus a nuáir do bhí tuig [...] aguibh.

14 Agus do buáileadh oifigidh chloi [...] Israel, noch do chuireadur maighistri [...] tasca Phárao ós a gcionn; agus dos [...] afruigheadh dhiobh, cread fá nár co [...] lionabhair bhur ttasca a ndéanamh br [...] né águs a niugh, mar do rinneabh [...] roimhe sin.

15 Ann sin tangadur oifigidh chloi [...] Israel, agus do éigheadur ar Phín ag rádh, créad fá ndéan tú so réd she bhiseachuibh?

16 Ní tucthur tuighe dot sher [...] seachuibh, agus a deirid siad rin déanuidh bríce: agus féuch, gabhth ar do sherbhíseachaibh; achd as ar [...] dháoinibh féin atá an lochd.

17 Achd a dubhairt sesion, atáth [...] dîomháoin, atáthaoi díomáoin; uime sin dearthaoi. léig dhúin imtheachd go ndea namáois iodhbuirt don tighearna.

18 Inithighidh a nnois uime sin, aga déanuidh sáothar: óir ní tiubharth [...] tuighe ar bith dhaóibh, agus gídhea [...] do bhéurthaoi uáibh uibhir na mbrícead [...]

19 Agus do choncadur oifigidh chloin [...] Israel, gur bholc an náit ann a rabhad [...] tar éis a rádh; ní laighdeochuidh: bheag dá bhur mbrícidh ann bh [...] ttafca laétheamhuil.

20 Agus tárla re Maóisi agus re Aír [...] íad, noch do sheas annsa tslighe rom [...] mar thangadur amach ó Phárao.

21 Agus a dubhradur ríu, go bhfen chuidh an tighearna oruibh, agus beirt adh breath; do chionn go ndearnabhai [Page] ar mboladh domblasda a lathair Phárao agus a radharc a sherbhíseach, do chur cloidhimh ann a láimh dar marbhadh.

22 Agus do fhill Maóise chum an tighearna, agus do ráidh, a thighearna, créad fá ndeárna tú comholcso ris an bpobalsa? créad as ar chuir tú misi uáit?

23 Oír ó tháinic mé go Phárao do labhairt ad ainmse, do rinne sé olc ó shin don phobalsa, agus ní mó do sháor tusa do phobal ar éanchor.

CAIB. VI. Nochd Jehóbha e fein tré shaoradh Israel. 16 Mic Lébhi, ó á ttaínic Maoisi & Aaron.

ANn sin a dubhairt an tighearna ré Maóise: a nois do chífe túcread do dhéansa ré Phárao: óir is lé láimh láidir léigifeas sé dhóibh imtheachd, agus lé láimh láidir dhíbeorus sé as a dhúthaigh íad.

2 Agus do labhair Día ré Maóisi, agus a dubhairt sé ris, is misi an tighearna.

3 Agus do tháisbéin mé mé féin do Abraham, agus do Isaac, agus do Já­cob a nainm Dé uile chumhachduigh, achd ann mainm Jehóbhah níor bhaith­ne dhóibh mé.

4 Agus do dhaingnidh mé mochunn­radh ríu, tír Chánaain do thabhairt dóibh, fearann a noithlithre, ann a ra­bhadar na gcoimhighthibh.

5 Agus do chúala mé mar an gcéad­na osnadh chloinne Israel, noch chong­mhuid na Hégiptigh a ndaóirsi, agus do chuimhnidh mé mo chunnradh.

6 Uimesin abair ré cloinn Israel, is misi an tighearna, agus do bhéura mé amach sibh ó nualach far chuireadar na Hégiptigh sibh, agus sáorfa mé sibh óna ndaóirse, agus fuasgeólad sibh lé láimh shínte amach, agus maille re brei­theamhnusuibh móra.

7 Agus glacfa mé chugam sibhsi mar phobal, agus biáidh misi mar Dhía aguibhsi: agus áitheóntaoi gur mé an tighearna bhur Ndía, noch bhéu­rus amach sibh ó bheith fá úaluighibh na Négipteach.

8 Agus béura mé asteach sibh san tír le ttug mé mionna go ttiubhruinn í do Abraham, do Isaac agus do Jácob; agus do bhéur dhaóibhsi í mar oigh­reachd: is misi an tighearna.

9 Agus do labhair Maóise mar sin lé cloinn Israel, agus níor éisdeadar ré Maóise, tré chrádh spioraide, agus tre dhaoirsi roighéir.

10 Agus do labhair an tighearna re Maóisi ag rádh.

11 Eírgidh a steach, labhair ré Phá­rao Rígh na Hégipte, go léigeadh sé clann Israel dimtheachd as a thír.

12 Agus do labhair Maóisi as coinne an tighearna, ag rádh, níor éisdeadur clann Israel rium, mar sin cionnus eis­dfios Phárao rium, noch atáim ann mo ghlór neimhthimchill gheárrtha?

13 Agus do labhair an tighearna re Maóisi agus re Háaron, águs do chuir cúram leó go cloinn Israel, agus go Phárao Rígh ná Hégipte, do thabhairt chloinne Israel amach as crích na Hé­gipte.

14 Is íad so cinn tighe a naithreadh: Clann Réuben, [...]éidghin Israel, Hanoch. agus Pallu, Hesron agus Carmí: a s [...]d so sliochd Reuben.

15 Agus mic Shimeón, Jemuel, agus Jamin, agus Ohad, agus lachin, agus Sohar, agus Saul mac mhná Cananí­tigh; is íad so sliochd Shimeóin.

16 Agus is íad so anmanna mhac Lé­bhi, do réir a ngeinealuigh, Gerson, agus Cohat, agus Merári: agus dob íad blíadhna bheatha Lébhi céad, trío­chád agus seachd mblíadhna.

17 Mic Gherson, Libni, agus Simi, do reir a sleachda.

18 Agus mic Chohat, Amram, agus Isar, agus Hebron, agus Ussiel; agus dob íad bliadhna bheatha Cho­hat, céad agus tríochad, agus trí bli­adhna.

19 Agus mic Mherári, Maháli. agus Mussi; is íad so sliochd Lébhi do réir a ngeinealach.

20 Agus tug Amram Jochebed deir­bhshíur a athar na mnáoi chuige, agus do rug sí Aáron dó agus Maóisi: agus bá híad blíadhna bheathá Amraim cèad agus tríochad agus seachd mblí­adhna.

21 Agus mic Isar, Córah, agus Ne­pheg, agus Sichri.

22 Agus mic Issiel, Misael, agus Elsa­phan, agus Sitri.

23 Agus tug Aarón Eliseba inghean Aminadab, deirbhshíur do Naason, na­mnáoi, agus rug si dhó Nádab, agus A­bihú, Eleafar, agus Itamar.

24 Agus mic Chórah, Assir, agus El­canah, agus Abiasaph; is íad so treabha­na Ccoiritech.

25 Agus tug Eleasar mhac Aároin in­ghean Phutiel na mnáoi; agus rug si Phinehas dó: is íad so cinn aithreach na Lébhiteach do réir a dtreabha.

26 A síad so an Taaron sin agus an Maóise, ré a ndubhairt Díá, beiridh amach clann Israel as crích na Hégipte do réir a sluágh.

27 Agus a siad so do labhair ré Phárao Rígh na Hégipte, do thabhairt clóinne Israel amach as Négipt: is íad so ann Maóise agus an tAáron sin.

28 Agus tárla san ló ar labhair an tighearna ré Máoisi a ccrich na He­gipte.

29 Gur labhair an tighearna ré Maói­sé, ag rádh, is misi an tighearna; labhair [Page] thusa ré Phárao Rígh na Hégipte gach ni dá nabruimse riot.

30 Agus a dubhairt Maóisi a lathair an tighearna, féach atáimsi am bheul neimhthimchillgheárrtha, agus cionnus éisdfios Phárao rium?

CAIB. VII. Céud Phlágh na Hegipte.

AGus a dubhairt an tighearna ré Maóísi, féuch do rinne mé Día dhíot do Phárao, agus biáidh do dhear­bhrathair Aáron na fháidh agad.

2 Laibheóra tú gach uile ní aitheó­nuis misi dhíot, agus labheóruidh Aáron do dhearbhrathair ré Phárao, clann Israel do chur as a dhuthaigh.

3 Agus cruáidheóchuidh misi croidhe Phárao, agus meideóchuidh mé mo cho­mharthuighe, agus mo mhíorbhuileadh a gcrích na Hégipte.

4 Ach ní éisdfidh Phárao ribhsi, ar chor go leagfa misi mo lámh ar a Né­gipt, agus go ttiubhra mé mó shlúagh agus mo phobal clann Israel amach as crích na Hégipte, le breitheamh­nusuibh móra.

5 Agus aitheónuid na Hégiptigh gur mé an tighearna, a nuáir shínfeas mé amach mo lámh ar a Négipt, agus bhéurus mé clann Israel ó bheith na measg.

6 Agus do rinne Maóisi, agus Aáron mar do aithin an tighearna dhíobh, is mar sin do rinneadar.

7 Agus do bhí Maéise ceithre fichid bliadhan daois, agus Aáron trí bliadhna agus ceithre fichid a nuáir do Iabhra­dur ré Phàrao.

8. Agus do labhair an tighearna ré Maóisi, agus ré Háaron, ag radh;

9 A nuáir laibheórus Phárao ribh, ag rádh, taisbeanuidh miorbhuile ar bhur son fein: ann sin déara tusa ré Háa­ron, glac do shlat agus teilg a bhfi­aghnuisi Phárao í, agus do dhéantar nathair nimhe dhi.

10 Agus do chuáidh Maóisi agus Aa­ron a steach go Phárao, agus do rinnea­dar mar do aithin an tighearna dhiobh, agus do theilg Aáron a shlat sios a lathair Phárao, agus a mhuinntire, agus do rinneadh nathair nimhe dhi.

11 Ann sin do ghoir Phárao mar an gcéadna na dáoine ghoca, agus an luchd piséóg: a nois dráoithe na Hé­gipte, do rinneadursan fós ar an modh gcéadna le na ndroigheachduibh.

12 Oír do theilgeadar sios gach áon­duine aca a shlat, agus do rinneadh naithreacha nimhe dhíobh; ach do shluig slat Aaron súas a slatasan.

13 Agus do chruáidhigh sé croidhe Phárao, go nár éisd sé riu, fá mar dubhairt an tighearna.

14 Agus a dubhairt an tighearna [...] Maóise, do cruáidheadh croidhe Phára [...] do dhíult sé léigion don phobal [...] theachd.

15 Eirigh a ccionn Phárao ar m [...] din, féuch rachuidh sé amach chum nuisge, agus seasfa tusa ar bhrúach na [...] bhanna ag fuireach ré na theachd, a [...] an tslat dá ndéarnadh a naithir nim [...] glacfá tú ad laimh í.

16 Agus déara tú ris, do chuir [...] tlghearna Día na Neabhruidheach [...] chugad dá rádh, léig dom phobal [...] theachd, do dhéanamh serbhífe dhan [...] san bhfásach; Agus féuch go nuige▪ níor áil leachd méisdeachd.

17 Mar so a deir an tighean ann so aitheónus tú gur misi an tigh [...] na, feuch buáilfe mé leis an tslait [...] am láimh, ar na huisgidhibh [...] sa nabhuinn, agus iompóchthar íad bhfuil.

18 Agus do gheabhuidh an tíasg [...] sa nabhuinn bás, agus bréanfuid [...] nabhann, agus budh glonn leis na [...] giptibh uisge na habhanna dól.

19 Agus do ráidh an tighearna Maóisi, abair ré Háaron, glac [...] shlat agus sin amach do lámh uisgidhibh na Hégipte, ar a sroth [...] ar a naibhnibh, ar a lochánuibh, [...] ar a nuile chomhchruinniughadh [...] go ndéarntar fuil díobh; agus mbía fuil ar feadh chríche na Heg [...] aráon a soithighibh croinn agus soithighibh cloiche.

20 Agus do rinne Maóisi agus Aar mar sin, mar do aithin an tigh [...] na dhíobh, agus do thóg sé [...] an tslat, agus do bhuáil na huisgi [...] do bhí sa nabhuinn a radharc Phá [...] agus a radharc a sherbhíseach: agus [...] hiompóigheadh a raibh duisge sa [...] bhuinn a bhfuil.

21 Agus do fúair an tíasg do bh [...] nabhuinn bás, agus do bhréun a nabh [...] agus níor féadadar na Hégiptigh [...] na habhanna dól: agus do bhí fu [...] feadh chríche na Hégipte uile.

22 Agus do rinneadar dráoithe [...] Hégipte sin lé na ndroigheachd [...] agus do cruáidheadh croidhe Phán agus níor umhluigh sé dhóibh, fá m [...] dubhairt an tighearna.

23 Agus do fhill Phárao, agus [...] chuáidh dhá thigh, ní mó do chuir sé chroidhe leis sin mar an ccéadna.

24 Agus do thochladar na Hé [...] tigh uile fá gcuáirt na habhanna, d [...] ghail uifge rén ól, óir níor féada [...] uisge na habhanna dól.

25 Agus do coimhlíonadh feachd tar éis an tighearna do bhúaladh habhanna.

CAIB. VIII. An dara, treas, agus ceathramhadh pláigh na Hegipte.

AGus do labhair an tighearna ré Maóise; éirigh a ccionn Phárao, agus abair ris, mar so a deir an ti­ghearna, léig dom phobal imtheachd, ionnus go ndéanuid sérbhís damh.

2 Agus ma dhíultann tú léigean dóibh imtheachd: féuch buáilfe misi do theò­ranna uile le froguibh,

3 Agus geinfidh a nabhann froguidhe go líonmhur, noch rachus súas, agus thincfas a steach dot thighse, agus dot sheómra leaptha, agus ar do leabuidh, agus go tigh do sherbhíseach, agus ar do mhuinntir, agus ann do úamhain, agus ann do loistibh fuinidh.

4 Agus tiucfaid na froguidhe fúas aráon ort féin, agus ar do mhuinntir, agus ar do sherbhíseachuibh uile.

5 Agus do labhair an tighearna ré Maóis [...], abair ré Háaron, sín amach do lámh lé do shlait ós cionn na srothann, ós cionn na nabhann, agus ós cionn na lochán, agus tabhair fa deara froguidhe do theachd súas ar thalamh na Hégipte.

6 Agus do shín Aáron a lámh ós cionn uisge na Hégipte, agus tangadar na froguidhe amach, agus do fholuigh­eadar talamh na Hégipte uile.

7 Agus do rinneadar na dráoithe sin le na ndroigheachd, agus tugadar fro­guide súas ar talamh na Hégipte.

8 Ann sin do ghoir Phárao ar Mhaó­ise, agus ar Aaron, agus a dubhairt sé, guidhidh an tighearna go mbei­readh sé na frognidhe uáimse agus óm mhuinntir, agus léigfe mé don phobal imtheachd, go madh héidir leó iodh­buirt do dhéanamh don tighearna.

9 Agus a dubhairt Maóise ré Phárao, bíodh ónóir agadsa ós mo chionnsa; gá huair ghuidhfheas mé ar do shon agus ar son do sherbhíseach, agus ar son do phobuil do scrios na bhfro­guidh uáit, agus od thighthibh ionnus go bhfanuid síad sa nabhuinn amháin.

10 Agus a dubhairt seision, a má­rach: agus a dubhairt seision, bíodh do réir thfocailsi: ionnus go mbía a fhios agad nach bhfuil éinneach cosmhuil ris an ttighearna ar Ndíanne.

11 Agus imeóchuid na froguidh uáit féin agus ód thighthibh, agus ód sher­bhiseachuibh, agus ód phobal, agus fanfuid siad sa nabhuinn amháin.

12 Agus do chuáidh Maóise agus Aáron amach ó Phárao, agus do éigh Maóise ar an ttighearna, fá na froguibh tug sé a naghuidh Phárao.

13 Agus do rinne an tighearna do réir bhreithre Mhaóise, agus fúaradar na froguidhe bás as na tighthibh agus as na bailtibh, agus as na ma­chairibh.

14 Agus do cruinnigheadh a cceann a chéile íad ná gcrúachuibh, agus do bhréan an talamh.

15 Achd a nuáir do chonnairc Phárao go bhfuair cáirde, do chruáidh sé a chroidhe, agus níor éisd ríusan mar a dubhairt an tighearna.

16 Agus a dubhairt an tighearna ré Maóisi, Abair ré Háaron, sin amach do shlat agus buáil luaithreamh a nfearuinn go ndearntar miola dhi ar feadh críche na Hégipte uile.

17 Agus do rinneadar mar sin; óir do shín Aáron a lámh amach le na shlait, agus do bhuáil luáithreadh na talmhan, agus do rinneadh míola dhi, a nduine agus a mbeathach: do rinn­eadh míola do luaithreadh na talmhan uile ar feadh chríche na Hégipte.

18 Agus do thair geadar ná dráoithe mar an ccéadna le na ndroigheachd míola do chruthughadh, ach níor fhéada­dar: mar sin do bhádar míola ar dhuine agus ar bheathach.

19 An sin a dubhradar na dráoithe ré Phárao, sé so méur Dé; agus do crúaidh­eadh croidhe Phárao, agus níor éisd ríu, mar a dubhairt an tighearna.

20 Agus a dubhairt an tighearna ré Maóise, éirigh súas go moch ar mai­din, agus seas as coinne Phárao, féuch tiucfa sé amach chum a nuifge, agus abair ris: mar so a deir an tighearna, léig dom phobal imtheachd go ndéa­nuid serbhís damhsa.

21 Nó muna léigidh tú dom phobal imtheachd, féuch cuirfe mé saithe mhíol­tóg ort féín, agus ar do sherbhíseachuibh, agus ar do mhuinntir, agus a steach ann do thighthibh, agus béid tighthe na Négipteach lán do shaithibh míoltóg, agus mar an gcéadna an talamh ar a bhfuilid.

22 Agus dealócha mé an lá sin feárann Gosen a gcomhnuighid mo phobal, nach bía áon tsaithe mhíoltóg ann sin, ar chor go mbía a fhios agadsa gur misi an tighearna a meadhon an domhuin.

23 Agus cuirfe mé roinn idir mo dháoinibh féin agus do dháoine si: a márach bhias an comharthaso.

24 Agus do rinne an tighearna mar sin, agus táinic saithe dhoilghe mhíol­tóg a steach go tigh Phárao, agus go tighthibh a sherbhíseach, agus ar feadh chríche na Hégipte uile: do tru­áilleadh an talamh uile treas an tsaithe mhíoltóg.

25 Agus do ghoir Phárao ar Mhaóise agus ar Aáron, agus a dubhairt; éirgidh, déanuidh iodhbuirt do bhur Ndía ann sa talamh.

26 Agus a dubhairt Maóisi, ní hi­omchubhuidh an ni sin ré a dhéanamh, óir isé an ní is athúamhar do na Hégiptibh dhéunas sinne iodhbuirt don tighearna ar Ndia: feuch dá ndéanadh sinne an ní is [Page] athuamhar do na Hégiptibh iodhburt as coinne a súl, nach geubhaidis do chlo­chuibh oruiun?

27 Racham aistior thrí lá do shiubhal lan bhfásach, agus do dhéanam iodhbuirt don tighearna ar Ndía sa mar aitheónus fé dhinn.

28 Agus a dubhairt Phárao, léigfe mé dhaóibh imtheachd go ndearnthaoi iodhbuirt don tighearna bhur Ndia san bhfasach: amháin ní rachtaoi a bhfad; guidhidh ar mo shon.

29 Agus a dubhairt Maóise, féuch, racha mé amach uaid, agus guidhfe mé an tighearna go nimthighid na saitheadha mioltóg ó Phárao, ó na sherbhiseachuibh agus ó na phobal a márach: ach na him­readh Phárao cealg ní is mó, gan leigean don phobal imtheachd do dheanamh íodhbartha don tighearna.

30 Agus do chuáidh Maoisi amach ó Phárao, agus do ghuidh sé an ti­ghearna.

31 Agus do rinne an tighearna do réir fhocail Mhaóise, agus do atharruigh na saitheadha mioltóg ó Phárao, ó na shearbhfoghantuibh, agus ó na mhuinn­tir: nior fhan áon dhíobh.

32 Agus do chrúadhuigh Phárao a chroidhe a núairse mar an gcéadna, agus nior léig don phobal imtheachd.

CAIB. IX. An cúigeadh, an seiseadh, agus an seachd­mhadh pláigh na Hegipte.

ANn sin a dubhairt an tighearna re Maóise, éirigh a steach go Phárao, agus innis dó, is mar so a deir an [...]ighearna Día na Neabhruigheach, [...]ig dom phobal imtheachd go ndéa­nuid serbhís damhsa.

2 Oir má dhíultann tú léigean dóibh imtheachd, agus go ccuinneochuidh tú fos íad.

3 Feuch atá lámh an tighearna ar háir­neis atá ar an machaire amuigh, ar a [...]eachraidh, ar na hassaluibh, ar na cámh­ [...]lluibh, ar na damhuibh, agus ar na cáor­ [...]huibh: biaidh conach ródhoiligh orra.

4 Agus dealóchuidh Dia áirneís. Is­rael ó áirneís na Hégipte; agus ní ra­tha éinni is lé cloinn Israel déug.

5 Agus do órduigh an tighearna lá cinnte, dá rádh, a márach do dhéana an tighearna an ni si ann sa dúthaigh,

6 Agus do rinne an tighearna an ní sin ar na mhárach, agus fúaradar àirneis na [...]ire uile bás: achd ni bhfuáir éinbhea­ [...]ch d [...]irnéis na Nisraelach bás.

7 Agus do chuir Phárao fios amach, agus féuch ni dheachuidh áon amháin déug dáirneis Israel. Agus do cruadhui­gheadh croidhe Phárao, agus nior léig don phobal imtheachd.

8 Agus a dubhairt an tighearna ré Maóise agus re Haáron, glacuidh chu­guibh lán glaice do luáith na fuirné [...] agus croitheadh Maóisi sin chumnim [...] a radharc Phárao.

9 Agus do dhéuntar luáithreadh mi [...] de, ar feadh chríche na Hégipte, a [...] biáidh na bhriseadh amach a mbolguid [...] ar dhuine agus ar bheathach ar feach chríche na Hégipte.

10 Agus do ghlacadar luáith na fui [...] néise, agus do sheasádar a lathair Phá­raó, agus do chroith Maóise suas [...] chum nimhe, agus do rinneadh bolga [...] dhe ag briseadh amach a léasach a dhuine agus ar ainmhidhe.

11 Agus níor fhéadadur na dráoith seasamh a lathair Phárao do bhrígh [...] bolguidhe; óir do bhí an bholgach ar [...] dráoithibh, agus ar na Hégiptibh uile.

12 Agus do chrúadhuigh an tighe [...] na croidhe Phárao agus níor éisd [...] mar a dubhairt an tighearna re [...] óise.

13 Agus a dubhairt an tighearna [...] Maóise, éirigh súas go moch ar maid [...] agus seas as coinne Phárao, agus ab [...] ris, is mar so a deir an tighearna D [...] na Neabhruigheach, léig dom pho [...] imtheachd go ndéanaid serbhís damh.

14 Oir cuirfe mé a nois mo phlág [...] uile ar do chroidhe, agus ar do sherbh [...] seachuibh, agus ar do mhuinntir, ch [...] go mbia a fhios agad nach bhfuil [...] leitheid eile san domhan.

15 Oír a nois sinfe mé amach [...] lámh, go mbuáilidh mé thusa agus de dháoine lé pláigh, agus gearrfuighear [...] talamh thú.

16 Agus go deimhin is uime so [...] thóg mé thusa sùas, ionnus go tta [...] beanfuinn ionnadsa mo chumhachda, ag [...] go bhfoillseochuidh mainm ar feadh [...] domhuin uile.

17 Agus a nárduigheann tusa fós th [...] féin a naghaidh mo phobuil, nach ál leachd léigean dóibh imtheachd?

18 Féuch fa namsa a márach cuirse misi, cloichshneachda roighéar, a leiteir nach raibh sa Négipt ó chruthuíghead [...] í, gus a niugh.

19 Ar a nadhbharsin; fúagair annoi agus cruinnigh háirnéis, agus a bhs [...] agad annsa machaire; óir a nuile dhuine agus a nuile bheathach ar a mbeart [...] ar an machaire, agus nach bearthar [...] bhaile, tiucfa an chloichshneachda [...] núas orra, agus do gheabhuid bás.

20 An té ar a raibh eagla bhréith [...] an tighearna Día a measg sherbhisead Phárao, tug fá deara dhá sherbhíseach uibh, agus dá áirnéis teitheamh a stead do na tighthibh.

21 Agus an té ag nach raibh sui [...] a mbreithir an tighearna, do fhág sherbhisigh, agas a áirnéis ar an mach aire.

22 Agus a dubhairt an tigheárna ré Ma óise, sin amach do lámh chum nimhe, ior nus go mbía cloichfhneachda ar fead [Page] chriche na Hégipte ar dhuine agus ar ainmhidhe, agus ar gach uile luibh san mhachaire, ar feadh chríche na Hé­gipte uile.

23 Agus do shín Maóisi a shlat amach chum nimhe, agus do chuir an tighearna tóirneach agus cloichshneachd, & táinic an teine ar feadh na talmhan, & do fhear an tighearna cloichshnnea­chda ar chrich na Hégipte.

24 Mar sin do bhí cloichshneachda a­gus teine comaisce leis an gcloich­shneachda go ro dhoiligh, air chor nach dtáinic a leitheid á gcrích na Hégipte ó rinneadh tír dhi.

25 Agus do bhúáil an sneachda ar feadh chriche na Hégipte, gach a raibh amuigh san machaire idir dhuine & bhea­thach, & do bhuáil an sneachda gach áon luibh ar an machaire, & do bhris gach éanchrann ar an machaire.

26 Amháin a bhfearann Gosen mar a rabhadar clann Israel ní raibh cloich­shneachda ar bith.

27 Agus do chuir Phárao fios ar Mhaóisi agus air Aáron, agus do ráidh riú; do pheacuidh mé a nu­airsi; atá an tighearna fíréunta, agus atáimsi agus mo mhuinntir go holc.

28 Guidhidh an tighearna nach bía ní is mó do thóirnigh mhóir nó do chloch­shneachda; óir is lór a ndéarnadh, agus léigfe misi dhíbh, agus ní fhanfuidh sibh­si níos sía.

29 Agus a dubhairt Maóisi ris, comh­luath is rachas misi amach as an gca­thruigh, leithneocha mé mo lámha amach chum an tighearna, & scuirfidh an tóir­neach, & ní bhia ní is mó dó chloichsh­neachda; ar chor go naitheona tusa gur leis an ttighearna an domhan.

30 Achd ar do fhonia, agus ar son do sherbhíseach atá a fhios agam nach biaidh eagla an tighearna Día fós oruibh.

31 Agus do buáileadh an líon agus a neórna, óir do bhí a neórná [...]a ndéis & an lion a mbolguibh.

32 Ach níor buáileadh an chruith­neachd nó an seagal: óir níor fhása­dar súas.

33 Agus do chuáidh Maóise amach as an gcathraidh ó Phárao, & do leath­nuigh amach a lámha ar an ttighearna, agus do scuireadar na tóirneacha, agus an chloichshneachda, & níor dóirteadh a nfearthuinn ar an ttalamh.

34 Agus a nuáir do chonnairc Phárao gur scuir a nfearthuinn, an chloich­shneachda, & an tóirneach, do pheacuidh sé tuilleamh fós, agus do cruadhuigh a chroidhe, é féin agus a sherbhísigh.

35 Agus do cruadhuigheadh croidhe Phárao, agus níor léig do chlannuibh Israel imtheachd, mar do labhair an tighearna re Maóise.

CAIB. X. An tochdmhadh agus an naoimheadh plágh na Hégipte.

AGus a dubhairt an tìghearna re Ma­óise, éirigh a steach go Phárao; óir do chrúadhuigh misi a chroidhe, agus croidhe a sherbhíseach, ionnus go ttais­béanfuinn íadso mo chomharthadha dá lathair.

2 Agus ionnus go ninneostasa a gclúafuibh do mhic, agus mhic do mhic, ciodh íad na neithe do rinne misi sa Né­gipt, agus mo chomharthadha do rinne mé na measg, ionnus go mbía a fhio [...] aguibh gur misi an tighearna.

3 Agus táinig Maóise agus Aáron a steach go Phárao, agus a dubhradar ris, is mar so a deir an tighearna, Día na Neabhruigheach, gá fad bhias [...]tú ag díultadh thú féin dúmhlughadh dom la­thairse? léig dom phobal imtheachd go ndéanaid serbhís damh.

4 Nó má dhíultann tú léigion dom phobal imtheachd, féuch go ttiubhra misi a márach, na locuistigh ann do thóranna.

5 Agus faileochuid síad aghaidh na talmhuo, nach budh féidir le duine an talamh dfaicsin, agus íosuid síad an fuighioll do chuáidh as don ní noch do mhair aguibhsi ón chloichshneachda, & íosuid gach uile chrann dar fhás díbh as an ttalamh.

6 Agus lionfuid siad do thighthe, & tighthe do mhuinntire, agus tighthe na Négipteach uile; ní nach bhfacaidh ha­thair, nó athair hathar ón ló fa rabhà­dar ar an ttalamh, gus a niugh: agus do iompóigh sé é féin, agus do chuáidh amach ó Phárao.

7 Agus a dubhradar muinntir Phárao ris; cá fad bhías an fearsa na dhol oruinn? léig do na dáoinibh imtheachd, ionnus go ndéanuid serbhís don tighearna a Ndía: nach bhfuil a fhios agad fós gur milleadh a Négipt?

8 Agus tugadh Maóise agus Aaron a rís chum Phárao, agus a dubhairt sé riú; imthighidh, déanuidh serbhís don tighearna bhur Ndía: ach cía híad féin imeochus.

9 Agus a dubhairt Maóise ris, imeo­chum maille re ar nóguibh, agus re ar seanuibh, maille re ar macuibh agus re ar ningheanuibh, maille ré ar ttr­eaduibh agus re ar neálbhadhuibh imeo­chum: óir caithfeam féasda chong­mhail don tigheaona.

10 Agus a dubhairt seision riú [...]: bíodh an tighearna mar sin libhsi, fa mar léigfeas misi dhibhse imtheachd, agus dá bhur nóguibh: féachuidh, atá olc romhuimh.

11 Ní mar sin: imthighidh sibhse a nois atá bhur bhfearuibh agus déanuidh [Page] feirbhis don tighearna: óir isé sin do iarrabhair: agus do cuireadh amach íad as lathair Phárao.

12 Agus a dubhairt an tighearna re Maóise, sin amach do lámh ós cionn chriche na Hégipte, do thabhairt na locuistigh ann, ar chor go ttiucfaid súas ar thalamh na Hégipté; agus go nithid gach uile luibh ar an ttalumh, a nuile ní dár fhág an chloichshneachda.

13 Agus do shín Maóise a shlat amach ós cionn chríche na Hégipte, agus tug an tighearna gáoth a noir ar an ttalamh, feadh an láoi sin, agus ar feadh na [...]hoidhche sin uile; & íar dteachd na maidne, tug an gháoth a noir ló­cuistigh ann.

14 Agus do chúadar na lócuistigh súas ar feadh chríche na Hégipte uile, agus do fhosadar a ttóranuibh na Hé­gipte uile, do budh rodhoiligh íad: ní raibh a leitheid do lócuistibh rompa a riamh, agus ni mo bhias a leitheid na ndiáigh.

15 Oír do fholchadar aghaidh na talmhan uile, ionnus gur dorchuigheadh an talamh uile, agus a dúadar gachuile luibh ar an ttalamh, agus uile thoradh na gcrann, noch do fhág an chloichsh­neachda, agus níor fhan einní glas ar na crannuibh, nó a luibhibh na talmhan ar feadh chríche na Hégipte uile.

16 Ann sin do ghoir Phárao ar Mhaóise agus ar Aáron go deithfreach, agus do ráidh: do pheacaidh mé a nagh­áidh an tighearna bhur Ndía, agus bhur naghuidhsi.

17 Annois ar a nadhbharsin íarruim dathchuinghe ort, maith mo pheacadh a néanuáirse amháin, agus guidhidh an tighearna bhur Ndia, go mbéireadh se amhain an bás so uaim.

18 Agus do chuáidh sé amach ó Phá­rao, agus do ghuidh an tighearna.

19 Agus do iompóidh an tighearna gáoth ro láidir a níar, noch rug lé na locuistigh, agus do theilg fan mhuir ruáidh íad: níor fhan éanlócust amháin a gcrích na Hégipte uile.

20 Ach do chrúadhuigh Día croidhe Pharao, ionnus nár bháil leis léigion do chloinn Israel imtheachd.

21 Agus a dubhairt an tighearna re Maóise, sin amach do lámh chumnimhe, ionnus go ttiucfadh dorchadas tar chrích na Hégipte, dorchadas bhus éidir do ghlacadh.

22 Agus do shín Maóisi a lámh chum nimhe, agus do bhí dorchadas tiugh ar feadh chriche na Hégipte uile ar feadh thrí lá.

23 Ní fhaca duiné aca a chéile, ní mó do éirigh áonduine aca as áit ar feadh thrí lá, ach do bhí solus ag cloinn Israel ann a náitibh féin.

24 Agus do ghoir Pharao ar Mhaó­isi, agus a dubhairt, imthighidh, déa­nuidh serbhis don tighearna: amháin coinníghthear bhur ttréada, agus bh [...] nealbhadha; éirgedís bhur náos óg ma [...] an gcéadna libh.

25 Agus a dubhairt Máoise, caith [...] tú mar an gceádna iodhbuirt & ofrá [...] loisge do thabhairt dúinn, lé ndéana [...] iodhbuirt don tighearna ar Ndía.

26 Rachaid ar náirnéis linn mar [...] gcéadna, ní fhúigfeam ionga ar ndiáigh: óir is díobh sin chaithfeam do ghlacad [...] chum seirbhíse do dhéanamh don tigh earna ar Ndía; agus ni feas dúinn cread leis a ndéanam serbhís don tighearna, nó go ttigheam annsin.

27 Ach do chrúadhuigh an tigheam croidhe Phárao, agus níor bháil leis l [...] ­gion dóibh imtheachd.

28 Agus a dubhairt Phárao r [...] imthigh uáim, bí ar do coimhéad d [...] féin, ná faic mo ghnúis níos mó; óir [...] lá sin do chífeas tú maghuidh do gh [...] ­bha tú bás.

29 Agus a dubhairt Maóise, is ma [...] do labhair tú, ní fhaicfe mé hagh [...] a rís níos mó.

CAIB. XI. Do bhagair Máoise ó Dhia, an deachmb ei pláigh ar Phárao.

AGus a dubhairt an tighearna [...] Maóise; do bhéara mé fós éa [...] phláigh amháin eile ar Phárao agus a a Négipt: na diaigh sin leigfidh [...] dhíbh imtheachd as so: a nuáir lé [...] fidh sé dhibh imtheachd, dingf [...] sé go deimhin as so amach go hiomli sibh.

2 Lábhair a nois a néisdeachd an ph [...] bail, agus faghadh gach éanduine áirl [...] gadh ó na chomharsuin, & gach á [...] bhean ó na comharsuin seoid airg [...] agus seóid óir.

3 Agus tug an tighearna fabhar do phobal a radharc na Négipteach: ós [...] chionn sin do bhí an tóglach, Maói [...] ro mhór a ccrích na Hégipte, a n [...] dharc mhuinntire Phárao, agus a suili [...] an phobuil.

4 Agus a dubhairt Maóise, is [...] so a deir an tighearna, timchioll mhe [...] dhón oldhche, racha mé amach a lár [...] Hégipte.

5 Agus do ghebha céidghin gat áonduine ar feadh na Hégipte bás: chéidghin Phárao noch shuidheas ann [...] chathaoir ríogha, go céidghin an chai [...] tserbhíse atá ar chúl an mhuilinn; ag [...] céidghin a nuile bheathach.

6 Agus béid comhairc ar feadh chrích na Hégipte uile, is nach raibh a leithi [...] agus nach bía a leithid ní is mhó g [...] bráth.

7 Ach ní chorróchuidh madradh theangadh a naghuidh éanduine [...] chloinn Israel, a naghuidh duine nó be [...] [Page] thuigh, ar chor go mbía a fhios aguibh cionnus chuírios Día idirdhealadh idir na Hégiptibh agus Israel.

8 Agus íad so do sherbhísighse uile, tiucfaid siad síos chugamsa, agus cláonfuid íad féin síos damhsa, dha rádh, éirigh amach agus a nuile phobal leanas tú; agus na dhiaigh sin racha misi amach: agus do chuaidh sé amach ó Phárao air lasadh re feirg.

9 Agus a dubhairt an tighearna ré Maóise: ni éistfidh Phárao riotsa ion­dus go méideochthaoi mo iongantasa a ccrích na Hégipte.

10 Agus do rinne Maóisi, agus Aáron na hionganta so uile a lathair Phárao, agus do chrúadhuigh an ti­ghearna croidhe Pharao, ionnus nár lèig do chloinn Israel imtheachd amach as a dhúthaidh.

CAIB. XII. Do ordaigh Dia an Càsg. 29. Tuinig an deachmhadh Plâigh. 31. chuaidh sé céd míle fear amach as Egipt.

AGus do labhair an tighearna re Ma­óise, & re Háaron a gcrích na Hé­gipte, dá rádh;

2 Is í an mhíse bhías aguibhsi na tosach míos, is í bhus céad mhí don bhlíadhuin díbh.

3 Labhruidhsi re comhthional Israel uile, ga rádh, an deachmhadh lá don mise glacfuidh síad chuca gach áonduine aca úan do réir thighe a naithreach úan ar son gach éintighe.

4 Agus má bhíonn an teaghlach ro bheag do núan, glacadh seision é agus a chomharsa is foigse dhá thigh do reir uibhre na nannman; do dhéanuidh gach áonduine do réir mar íosas sé do chun­tas ar son a nuáin.

5 Biáidh bhur nuáin gan toibhéim, fi­rionnach don chéidbhliadhuin: beanfui­dhe ó na cáorchuibh nó ó na gabh­ruibh é.

6 Agus coinneochtáoi aguibh é go nuige an cceathramadh lá déag don mhí chéadna: agus muirfidh comhchruinniu­ghadh iomlan phobuil Israel é tráthnóna.

7 Agus glacfuidh síad cuid do nfuil, agus buáilfid í ar dhá ursoinn agus ar fhàrdorus na ttightheadh a nío­fuid síad é.

8 Agus íosuid síad a nfeóil a no­idhche sin: rósta ré teinidh, agus arán gan laibhín, re [luibheannuibh] fearbha íosuid síad é.

9 Ná hithidh éinní dhe amh, nó brui­the le huisge ar éanchor, achd rosta lé tinidh, a cheann maille re na chosa, & maille ré a mbeanann ris.

10 Agus ni fhuigfidhe èinni dhe go maidin, & an mhéid bhías gan ithe dhe go maidin loisgfidhe é le teinidh.

11 Agus is mar so íostáoi é: maille re bhur bhfordhronnuibh criosluigh­the, bhur mbróga ar bhur ccosuibh, agus bhur mbata an bhur láimh, agus íostáoi go deithneasach è; sé cáisg an Tighearna é.

12 Oír racha misi tré chrích na Hé­gipte a nochd, & buáilfead a nuile chéidghin san Négipt idir dhuine agus bheathach, & daimhdheóin uile Dhée na Hégipte cuirfeadh breitheamhnus a gcrích: as misi an Tighearna.

13 Agus biaidh a nfuil aguibhse mar chomhartha ar na tighthibh a mbeithí, agus a nuáir do chífe misi a nfuil, racha mé thoruibh, & ní bhía an phláigh oruibh da bhur marbhadh, a nuáir bhuáilfeas mé críoch na Hégipte.

14 Agus biáidh an lása aguibhsi mar chuimhne; & cuimhdeochtháoi é mar fhéusda don tighearna ar feadh bhur sáo­ghuil; cuimhdeochtháoi é mar fheúsda maille ré hórdughadh síorruidhe.

15 Seachd lá íostáoi arán gan laibhín: eadhon an chead lá cuirfídhe amach an laibhín as bhur ttighthibh: óir ciodh bé ar bhith íosas arán laibhín ón chead lá go nuige an seachdmhadh lá, gearrfhui­ghear amach an tanam sin ó Israel.

16 Agus an chead lá bíodh aguibh comhghairm náomhtha, & air a seachd­mhadh lá comhghairm náomtha mar an ccé [...]dna: ní dhéantar éinghné oibre ionta achd amháin an ní chaithfeas gach aon­duine dithe, sin amhain is éidir libh a dhéanamh.

17 Agus cuimhdeochtháoi féusda a na­ráin gan laibhín, óir is ann sa ló chéad­na sin tug misi bhur sluagh amach as crîch na Hégipte; uime sin coimhéud fáoi an lása feadh bhur sáoghuil maille re hórdughadh siorruidhe.

18 Ann sa chéad mhí ar an cceath­ramhadh lá déug don mhí trathnóna íostáoi arán gan laibhín, nó go tti an táonmhadh lá fichiod don mhí tráthnóna.

19 Ar feadh seachd lá ní fhuighthear laibhín ar bith an bhur ttighthibh: óir gidh bé ar bith íosas aran laibhín, gearrfui­ghear go háirighe an tanamsin amach ó choimhthionól Israel, madh coimhigheach é nó duine rugadh san tír.

20 Ni íostai éinni ar a mbía lai­bhín: an bhur nuile thigthibh íostáoi arán gán laibhín.

21 Ann sin do ghoir Maóisi ar uile shinnsear Israel, agus a dubhairt ríu [...] tigidh amach, agus glacuidh chuguibh úan do rèir bhur muinntire & marbhuidh an túan-casg.

22 Agus glacaidh ceanglachán io­sóipe, agus tumaidh è san bhfuil, noch bhías annsa bhaisín, agus buáilidh an fárdorus, agus an dá ursuinn leis an bhfuil bhías annsa bháisin, agus ni rachuidh [Page] áonduine aguibh amach as dorus a thighe go maidin.

23 Oir rachaidh an tighearna ar fad do bhúaladh na Hégipte; agus a nuáir do chífe sé a nfuil ar a bhfárdorus, agus ar a dá ursainn, géubhuidh an tighearna thar a ndorus. agus ní léigfe don mhill­teóir teachd a steach ann bhur ttighthibh dá bhur mbúaladh.

24 Agus coinneochtháoi so mar ór­dughadh dhaóibh féin agus dá bhur ccloinn go bhráth.

25 Agus teigeomhuidh, a nuáir thi­ucfuidhe ann sa dúthaigh bhéuras an ti­ghearna dhíbh do réir mar do gheall sé, go ccuimhdeochtháoi an tserbhíse.

26 Agus teigeomhuibh a nuáir a déa­ras bhur cclann ribh: ciodh as cíall daóibh annsa tserbhíse?

27 Go naibeortháoisi gurob í sin iodh­buirt chásg an tighearna, noch do shea­chuin tighthe chloinne Israel san Né­gipt, a nuáir do bhuáil se na Hégiptigh, agus do sháor ar dtighthenne; agus do chromadar an pobal a ccinn, agus do adhradar an tighearna.

28 Agus do imthigheadar clann Is­rael, & do rinneadar mar do aithin an tighearna do Mhaóisi, agus do Aáron: is mar sin do rinneadar.

29 Agus táinic a ccrich san mea­dhon oidhche gur bhuail an tighearna a nuile chéidghin san Négipt, ó chéidghin Phárao noch do shuidh na chathaóir río­gha, go céidghin na braighde do bhí san phríosún, agus a nuile chéidghin na Hairnéisi.

30 Agus do éirígh Phárao san noidhche, é féin agus a mhuinntir uile, agus na Hégiptigh uile, & do bhí gair ghuil mhóir san Négipt: oir ní raibh tigh gan duine marbh ann.

31 Agus do ghoir sé ar Mhaóise agus ar Aáron san noidhche, agus a dubha­irt riú, éirgidh súas, agus imthigh amach ó bheith a measg mo Phobail, sibh féin agus clann Israel: & éirgidh, déanuidh serbhís don tighearna mar a dubhrabhair.

32 Mar an gcéadna beiridh bhur ttréada & bhur nealbhadha libh, mar a dubhrabhair, agus ímthighidh: & beannui­ghidh misi mar an gcéadna.

33 Agus do bhadur na Hégiptigh du­thrachtach ar an bpobal chum go gcuirdís amach as a talamh íad, go deithneasach: óir a dubhradar, as da­óine marbha sinn uile.

34 Agus rugadar na daóine a ttáos leὁ; suil do bhí sé a laibhín, air mbeith dá loistibh fuinte ceangailte suas a néaduighibh ar a ngúaillibh.

35 Agus do rinneadar clann Israel do réir bhréithre Mhaóise, agus do airlicea­dar óna Hégiptibh seóid airgid agus seóid óir, agus éaduighe.

36 Agus tug an tighearna fabhar don phobal a bhfiaghnuise na Négip­teach, ionnus go ttugaidis dóibh n [...] neithe do íarradar orra; agus do shlada [...] dar na Hégiptigh.

37 Agus do ghluaiseadur clanna Israe [...] ó Rameses go Succot timchioll sé cea [...] míle fear dá ccois, taobh amuigh de leanbuibh.

38 Agus do chuadar mórán daoi [...] cumaisce leó suás, agus tréada agus ealb [...] adha, romhóran áirnéise.

39 Agus do bhruitheadar bairghea [...] gan laibhín don táos noch thugadar le amach as a Négipt, óir ní raibh laib [...] air: óír do dingeadh amach as a Négipt íad, agus níor fhéadadar fuiread ní mò do ullmhuigheadar bíadh at b [...] dhóibh féin.

40 Agus cuáirt chloinne Israel, noc [...] do chomhnuigh san Négipt, bá ceith [...] chéad, agus tríochad bliadhan é.

41 Agur tárlá ar gríochnughadh [...] gceithre ccéad agus na ttríochad b [...] dhan, an lá sin fein, go ttáinic a gcri [...] gur imthigheadar sluagh an tighear [...] uile amach as a Négipt.

42 Is oidhche sin re coimheád [...] mór don tighearna, ar son a t [...] bhairtsion ámach as crích na Hégipt [...] sí so a noidhche sin an tighearna [...] na coimhéad ag clannuibh Israel uile a [...] a ngein [...]lachuibh.

43 Agus a dubhairt an tighearna [...] Maòise, agus re Háaron: se so or [...] ghadh na cásg: ní iósaidh coimh [...] theach ar bith dhe.

44 Ach serbhíseach gach áonduin ceinneachthar ar airgead, a nu [...] thimchillgheárfus tú é, ann sin íosai [...] sé dhe.

45 Fear éanuáire nó serbhísea [...] túarusduil ni íosuidh sé dhe.

46 A néntigh amháin íostar é; [...] bhéura tú éinní do nfeóil amach as tigh, ni mó bhrisfidhe cnáimh dhe.

47 Do dhéanuid coimhthionol chloin Israel uile é.

48 Agus a nuair do dhéana coimb ghtheach comhnuighe ad fhochair ag choimheadfas an chaisg don tighear [...] timchillgheárthar a chlánn mhac [...] agus ann sin tigeadh a bhfogus as coimhéadadh é, agus biaidh sé [...] aon bhearthar san tír: oír ni íosuid éainneach gan timchillghearradh é.

49 Endligheadh amháin bhías ag an [...] bhearthar san tír, & ag an ccoimhig [...] theach choimhneochus bhur bhfocair.

50 Marso do rinneadur clann Is [...] el, fa mar do aithin an tighearna [...] Mháoise agus do Aáron; mar sin [...] rinneadur.

51 Agus tárla an lá fin féin, go t [...] an tighearna clann Israel amach as Négipt ré na slúaghuibh▪

CAIB. XIII. Disleachd an phobuil do Dhia, ar na dhaing­niughadb. 21. Stiúradh agus didean Dé orra trés an dá cholumhna, neill agus theineadh.

AGus do labhair an tighearna re Maóise, ag radh.

2 Coisrig dhamhsa gach én chéd­ghin; gidh bé ar bith fhoisceolus an bhrú a measc chloinne Israel, idir dhuine agus bheathach, is liomsa é.

3 Agus a dubhairt Maóisi ris an bpobal, cuimhnighidh an lá so a ttan­gabhair amach as a Négpit as tigh na daóirse: óir is maille re neart láimhe thug an tighearna amach sibh as a náit­se: ní hiostar arán laibhín.

4 San ló aniugh thangabhair amach, a mi abib.

5 Agus teigéomhuidh á nuair bhéurus an tighearna sibh go crich na Gcana­niteach, agus na Hititeach, agus na Namoritech, agus na Hibhíteach▪ & na Iebusíteách, noch do mhionnuigh sé dod aithribhsi go ttiubhradh dhuit fearann fa thuile bhainde agus mheala, go gcoimhéadfuidh tú an tserbhísi ann sa míse.

6 Seachd lá iósas tú arán gan lai­bh [...]n, agus annsa seachdmhadh la, biaidh la sáoire don tighearna.

7 Arán gan laibhín ióstar seachd lá, agus ní faicfidhear arán laibhín agad, agus ní mó cifidhear laibhin agad an do cheathramhnuibh uile.

8 Agus inneosa tú dod mhac ann sa lósin ag rádh, [do rinneadhso] do chionn an neithe do rinne Dia riumfa, a nuáir tháinic mé amach as a Négipt.

9 Agus biáidh mar comhartha dhuitsi ar do láimh, agus mar chuimhne eidir do shúilibh, ionnus go mbia dligheadh an tighearna ad bhéul: óir is lé láimh láidir thug an tighearna amach as a Négipt thú.

10 Cuimhdeocha tú ar a nadhbhursin an tórdughadhsa na am féin ó bhlíadhuin go blíadhuin:

11 Agus teigeomhuidh a nuáir bhéu­rus an tighearna thú go crích da Gcan­anitech, fá mar mhionnaidh fé dhuit féin agus dod aithribh, agus do bhéura sé dhuit é:

12 Go ccuirfe tú ar leith don ti­ghearna, a nuile ghein osclus an bhrú, agus a nuile chéadthuismeadh thig o bheathach, noch is leachtsa, na firionn­nuigh is leis an ttighearna.

13 Agus gach en chéd shearrach as­sail fuáisgéola tú é le húan, agus muna fhúasglair é, ann sin bri [...]fe tú a mhuinéul: agus a nuile chédghein bhearthair do dhuine a measg do chlo­inne, fuáisgéola tú é.

14 Agus biáidhsin a nuair fhiafro­chas do mhac dhiot sa naimsir atá ag teachd, ag rádh, cread é so? go naibé­ora tú leis, le neart láimhe thug an ti­ghearna sinne amach as a Négipt ó thigh na daóirse.

15 Oir tarla a nuair fár dheacair le Phárao léigean dúinn imtheachd, gur mharbh an tighearna a nuile chédghin a ccrich na Hégipte, araon cédghin an duine agus cédghin a nainmhidhe: uime sin do ním iodhbuirt don Tighearna, a nuile fhirionnach fhofclas an bhrú; ach cédghin mo chloinne fúasgluim.

16 Agus biaidh na chomhartha ar do láimh, agus mar éadanán idir do shúi­libh: óir le neart láimhe thug an ti­ghearna amach sinn as a Négipt.

17 Agus tárla, a nuair do léig Phá­rao don Phobal imtheachd, nach ar thréoruidh Dia iad tré shlighe na Bhphi­listíneach, gidh go raibh sin aithghearr: óir a dubhairt Día, deágla go tteigéo­mhadh go mbía aithreachus ar an bpo­bal a nuair do chífidís cogadh, agus go bhfillfeidís do Négipt.

18 Ach do thréoruidh Día an pobal fá ccuáirt tré shlighe fhásuigh na mara ruáidhe, agus do chúadur clann Israel suás éidighthe amach as crich na Hé­gipte.

19 Agus rug Maóisi cnámha Jóseph leis: óir tug sé mionna ar chloinn Is­rael ag radh, tiucfa Día go deimhin dá bhur bhfiosrughadh, agus béurtháoi mo chnámhasa as so libh.

20 Agus do ghluáiseadar ó Succot, agus do rinneadar foslungphuirt a Netam, a nimeal a nfasuigh.

21 Agus do chuáidh an tighearna rompa san ló a bpíleir néill, do mhú­nadh na sligheadh dhóibh, & sa noidh­che a bpíleir thineadh, do thabhairt so­luis dóibh, do imtheachd do ló agus doidhche.

22 Nior chorruigh sé úatha an piléir néill san ló, nó an piléir tineadh sa n [...] ­idhche, as fiadhnuife an phobuil.

CAIB. XIV. Báthadh na Nèigipteach, ag gérleanmhain Israel.

AGus do labhair an tighearna ré Ma­óise, ag radh.

2 Labhair lé cloinn Israel go bfhfillid, agus go ndéarnaid campa as coinne Phi­hahirot, eidir Migdol, agus a nfairge, thall ar aghuidh Baal-sephon; as a choinne do dhéantáoi campa láimh ris a nfairge.

3 Oír a déara Phárao a ttaobh chlo­inne Israel, atáid síad air seachrann san tir: do íadh an fásach na ttim­chioll:

[Page]4 Agus cruáidheocha misi croidhe Phárao, ionnus go leanfuidh sé íad, agus do gheabhadsa glóir a dtimchioll Phá­rao, agus a shlóigh uile; chor go mbía a fhios ag na Hégiptibh gur mé an ti­ghearna: agus do rinneadar sin.

5 Agus do hinnseadh do Rígh na Hegipte gur theitheadur an pobal: agus do cláochlóidheadh croidhe Pharao agus a mhuinntire a naghuidh an pho­buil, agus a dubhradar, créad sá ndear­namar so? as ar léigeamar Israel dim­theachd as ar serbhís.

6 Agus do réighidh sesion a charbad, agus rug a mhuíntir leis.

7 Agus rug leis sé céad carbad tógh­tha, agus carbuid na Hégipte uile, agus ceann feadhna os cionn gach éanchoda dhíobh.

8 Agus do chruáidhigh an tighearna croidhe Phárao Rígh na Hégipte, agus do ghluais sé a ndiáigh chloinne Israel: agus do chúadar clanna Israel amach lé láimh áird.

9 Achd do leanadar na Hégiptigh ná ndiáigh, (eich agus carbaid Phárao, agus a mharcshlúagh agus a shlúagh uile) agus rugadar orra a ccampa chois na fairge, ré táobh Píhahirot as coinne Baal-sephon.

10 Agus a nuair tháinic Phárao láimh ríu, do thógbhadar clann Israel a suile súas, agus féuch do shíneadur na Hégip­tigh na ndiáigh, agus do bhádursan lán deagla: águs do éimhgheadur clann Israel ar an ttighearna.

11 Agus a dubhradar re Maóise, do chionn nach rabhadar uaighe sa Né­gipt thug tú leachd sinn dfagháil bhàis san bhfásach? cread sa ndéarna tú marso rinn, ar ttabhairt amach as a Négipt?

12 Nach é so an focal do innseamar dhuit sa Négipt, ag rádh, léig dhuinn serbhís a dhéanamh do na Hégiptibh, óir do bfearr dhúinne serbhís do dhéa­namh do na Hégiptibh, ná bás dfagháil san bhfasach.

13 Agus a dubhairt Maóise ris an bpobal, ná bíodh eagla oruibh, fanuidh bhur seasamh, agus féuchuidh tártháil an tighearna, noch thaisbéanfás sé dhibh a niugh: óir na Hégiptigh do choncabhair a niugh, ní fhaicfidhe íad a rís do bráth.

14 Troidfidh an tighearna ar bhur son, agus beithise bhur ccomhnuighe.

15 Agus a dubhairt an tighearna re Maóise, cread fa néimhgheann tú orumsa? abuir ré cloinn Israel dul ar a naghuidh.

16 Achd tógsa súas do shlat, agus sín amach do lámh ós cionn na fairge, agus roinn í: agus imeochuid clann Israel ar talumh tirim tré lár na fairge.

17 Agus féuch crúaidheochaidh misi croidhe na Négiptach, agus leanfuid iad, agus do geabhadsa gloir a ttim­chioll Phárao, agus a shlóigh uile, ag [...] ar a charbaduibh agus ar a mhar [...] shluagh.

18 Agus aitheonuid na Hégiptigh g [...] mé an tighearna, a nuáir do gheab [...] mé onóir ar Phárao, ar a charbad [...] agus ar a mharcshluagh,

19 Agus aingeal Dé noch do b [...] roimhe Champa Israel, do atharruigh [...] agus do chuáidh na ndiáigh.

20 Agus táinic idir champa na [...] gipteach agus campa Israel, agus [...] bhí na néull, agus na dhorcha [...] dóibh súd, agus na sholus dóibh sa noidhche, ionnus nach dtáinic ceac [...] ar dhíobh a ngar a chéile ar feadh [...] hoidhche:

21 Agus do shin Maóise a lá [...] amach ós cionn na fairge, agus [...] an tighearna ar an bhfairge dul (a [...] hais) lé gáoith láidir a noir, ar fea [...] na hoidhche sin, agus do rinne a nfa [...] na talamh thirim, agus do roinne [...] na huisgidhe.

22 Agus do chúadar clann Israe [...] lár na fairge ar an ttalamh thirim, [...] do bhádur na huisgidhe na m [...] dhóibh ar a láimh dheis agus ar a c [...]

23 Agus dó leanadur na Hégipt [...] íad, agus do chúadar na ndiáigh go la [...] fairge, eadhon eich Phárao uile, a cs buid, agus a mharcshluagh.

24 Agus táinic timchioll fhaire [...] maidne gur fhéuch an tighearna ar s [...] aghuibh na Négipteach thríd an bp [...] tineadh, agus an néull, agus gur [...] aid hir slúagh na Négipteach.

25 Agus do bhean a mach roith [...] na gcarbad, gur thairngeadar íad trom, ionnus go ndubhradar na­giptigh, teitheamáoid as lathaír [...] rael: óir atá an tighearna ag troid a son a naghuidh na Négipteach:

26 Agus a dubhairt an tighearna Maóisi, sin amach do lámh ós cion [...] fairge, ionnus go ttigid na huisgidh rís ar na Hégiptibh, ar a ccarbad [...] agus ar a marshluagh.

27 Agus do shín Maóise a lám [...] mach ós cionn na fairge, agus do s [...] a nfairge iona néart féin a nuáir [...] fhoillsigh an mhaidin, agus do t [...] theadar na Hégiptigh na haghu [...] agus do bháith antighearna na Hégip [...] a lár na fairge.

28 Agus do fhilleadur na huisgi [...] agus do fholchadar na cárbuid, a [...] an marcshlúagh, agus slúagh P [...] rao uile, noch tháinic san bhfai [...] na diáigh: níor fagbhadh éinn [...] dhíobh [na bheathaidh.]

29 Agus do imtheadar clann Israel talamh tirim a lár na fairge, agus bhádur na huisgidhe na mballa dh [...] ar a láimh dheis, agus ar a cclé.

30 Mar so do sháor an tighea Israel an lá sin as lámhuibh na [...] gipteach, agus do chonnuirc Israel [Page] Hegiptigh marbh ar thráigh na fairge.

31 Agus do chonnairc Israel a no­bair mhór sin do rinne an tighear­na ar na Hégiptibh, agus do bhi eagla an tighearna ar an bpobal, agus do chreideadar an tighearna, agus a sher­bhíseach Maóise.

CAIB. XV. Caithreim M [...]áoisi, Israel, agus Mhiriam. 23 Ceud gearan an phobail ag na huisgea­chaibh searbha.

ANn sin do ghabh Maóise, agus clann Israel an dánsa don ti­ghearna, agus do labhradar, ag rádh, Geubha mé dán don tighearna; óir rug sé búaidh go glórmhar, an teach agus an marcach do theilg sé san bhfairge.

2 Asé an tighearna mo neart agus mo dhán, agus do bhí sé na thártháil damh: is eision mo Dhía, agus do dhéana mé áit comhnuighe ullmhughadh dhó: Día mathar, agus airdeocha me é.

3 Is fear coguidh an tighearna; sé an tighearna is ainm dhó.

4 Do theilg sé carbuid Phárao, agus a shluagh san bhfairge: atáid fós a chaiptínigh toghtha báite san mhuir ruáidh.

5 Do fholchadar na haigéin íad, do sluigeadh aníochdar íad mar chloich.

6 Do rinneadh do lámh dheas, ó a thighearna, glórmhar a ccumhachd: do bhris do lámh dheas, ó a tighearna, an námhuid na mbloghuibh.

7 Ré méud hoirdhearchuis do chlaoidh tú íad, noch do éirigh súas ad aghaidh: do chuir tú tfhearg amach, noch do chnáoi íad mar chonlach.

8 Agus le séideadh do shróna do cruinnigheadh na huisgidhe a ccionn a chéile: do sheasadar na tuilte súas mar chruaich, agus do ceangladh dhá cheile na haigéin a ninnmheadhon na fairge.

9 A dubhairt an namhuid, leanfad, béarad orra, roinnfead a néadail; sas­fuidhear manntoil orra, tairreonga mé mochloidheamh, fgriosfuidh mo lámh íad.

10 Do sheíd tú lé do ghaóith, do fho­luigh a nfairge íad: Do chúadar faói amhuil luáighe ann sna huisgidhibh laidre.

11 Cía as cosmhuil riot, a thighearna, a measc na Ndée: cía as cosmhuil riot, glórmhar a naomhthachd, eaglach a moltuíbh, ag déanamh iongantadh.

12 Do shín tú amach do lámh dheas, do shluig an talamh íad.

13 Dó thréoruígh tusa ann do thró­caire an pobal noch fhúascuil tú: tug tú éolus dóibh ann do neart chum hái­tribh náomhtha.

14 Cluinfid an pobal agus biáidh eagla orra: géubha dóbrón greim ar aitreoiribh phalestina.

15 Ann sin béid Duibhcidhe Edom lán diongantus: daóine cumhachdacha Moab, géubhuidh crith greim orra: leighfid áitreóirigh Chanaain uilé.

16 Tuitfidh uamhan agus eagla orra: lé méid do laimhe béid síad tochdach mar chloich, no go ndeachuidh do phobulsa thairis, a thighearna, no go ndeachuid an pobal thairis, noch do cheannuigh tusa.

17 Do bheara tú a steach íad; agus suidheocha tú íad a slíabh hoighre­achda: annsa náít, a thighearna, do rinne tú dhuit feín chum comhnuighe ann: annsa tsanctóra, a thighearna, nóch do dhaingnigheadar do lámba.

18 Biaidh an tighearna a rioghachd go saoghal na sáoghal.

19 Oír do chuáidh each Pharao a steach gon a charbaduibh agus gon a mharcshluagh san bhfairge, agus túg an tighearna uisgidhe na fairge a rís orra: ach do imthigh clann Israel ar talamh tirim a meadhon na fairge.

20 Agus Mírlam an bhanfháigh, dearbhshiúr Aáron, do ghlac sí tiompán na láimh, agus do chúadar na mná uile amach na diáigh maille re céol agus re damhsa.

21 Agus do fhreagair Míriam íad; canuidh don tighearna, oìr rug fé búaidh go glórmhar; an teach agus an mar­cach do theilg sé san bhfairge.

22 Marsin tug Maóise Israel ón mhuir ruáidh, agus do chuádar go fá­sach Súr, agus do shiubluigheadar trí lá san bhfásach, agus ní fhúaradur uisge.

23 Agus a nuáir thangadar go Má­rah, níor fhéadadar uisgidhe Mhárah ól; oír do bhádar searbh: uime sin tugadh Márah dainm air.

24 Agus do rinne an pobal munbhar a naghuidh Mhaóise, ag rádh, créad ibhiom.

25 Agus do eígh seision ar an ttighearna, agus do thaisbéin an tí­ghearna crann dó, noch a nuair do chaith sé is na huisgidhibh, do rinneadh na huisgidhe mílis: annsin do rinne sé gnáth, agus ordúghadh, agus is ann sin do dhearbh sé íad.

26 Agus a dubhairt, má eísteann tú go dúthrachdach re guth an tighearna do Dhía, agus do ndéana tú an ní is ceart na radharc; agus go ttiubhra tú aire dá aitheantuibh, agus go gcuimh­deocha tú a reachda uile: ni chuirfe me énni dona heasláintibhsi oruibh, noch thug mé ar na Hégiptibh: óir is misi an tighearna leighisios tú.

27 Agus tangadur go Hélim mar a rabhadar dhá thobar dheúg uisge, agus deich agus trí fichid crann Pailme agus do rinneadar comhnuidhe an sin láimh ris na huisgidhibh.

CAIB. XVI. An dara uair do dhearnadar clann Israel mún­bhar, éadhon, ioma fheóla. 4 Do Chuir Dia sáth gearghuirt & Manda, chuctha.

AGus do ghluáiseadar ó Elim, agus táinic comhchruinneaghadh chloin­ne Israel uile go fásach Sin, noch atá idir Elim agus Sínai, an cúigeadh lá déug don dara mí, tar éis a tte­achd as crích na Hegipte.

2 Agus do rinneadur comhcruinni­ughadh chloinne Israél uile munbhar a naghaidh Mhaóise agus Aároin san bhfásach.

3 Agus a dubhradur clann Isra­el ríu; do bfearr linn go bhfaghmáois bás re láimh an tighearna a gcrích na Hégipte, a nuáir do shuigheamar láimh ré potuighibh na féola, agus a nuair do ithmís arán ar sàith: óir tug sibhsi amach sinn san bhfásach so, do mharbhadh na coimhthionalasa uile lé hocrus.

4 An sin a dubhairt an tighearna re Maóise, féuch, fearfa misi arán ó neamh dháoibh, agus rachuid na dáoine amach, agus cruinneochuid suim áirighe gach lá, go ndearbha mé íad, an siubholuid ann mo dhligheadh, nó nach déanúid.

5 Agus tiucfaidh a ccrich an sei­seadh lá, go nu [...]lmheochuid an ní do bhéuruid léo a steach; agus biáidh sé fá dhó ní is mó na an ní chruinnighid go láetheamhuil.

6 Agus a dubhairt Maóise agus Aáron ré cloinn Israel uile; tráthnó­na, ann sin aitheóntáói gur bé an tigh­earna thug amach sibh as crích na Hé­gipte.

7 Agus ar maidin ann sin do chi­fidhe glóir an tighearna; óir dó chluin se bhur munbhar a naghaidh an tighear­na: agus créad sinne, as a ndéanadh sibh munbhar ar naghuidh?

8 Agus a dubhairt Maóise, bíaidh an ní marso, a nuáir do bheura an tighearna dhibh tráthnóna féóil re ithe, agus ar maidin arán bhur sáith; do chionn go gcluin an tighearna bhur munbhar, noch do nithí do mhunbhar na aghuidh: óir ciodh sinne? ní ar naghuidhne atáid bhur munbhar, achd a naghuidh an tighearna.

9 Agus do labhair Maóise ré Haá­ron, abair ré coímhthíonól chloinne Israel uile, tigidh a bhfogus a láthair an tighearna: óir do chúaluidh sé bhur munbhar.

10 Agus tárla, mar do labhair Aáron le coimhthionol chloinne Israel uile, gur fhéuchadur a leith a nfásaigh, agus féuch, do fhoillsigh glóir an lighearna annsa néull.

11 Agus do labhair an tighéarna Maóise, ag rádh.

12 Do chúala mé munbhar chloinne rael: labhair ríu ag rádh, tráthné [...] iostáoi feóil, agus ar maidin lí [...] fuighear le harán sibh, agus aith [...] óntáoi gur misi an tighearna b [...] Ndía.

13 Agus tárla trathnóna, go ttan [...] dar na gearraghuirt sú [...]s, agus g [...] fholuigheadar an campa▪ agus [...] maidin do luigh an drúchd fá gcuáin dtimchioll an tsluáigh.

14 Agus a nuair do imthígh [...] drúchd súas, noch do luigh: féuch, [...] luigh ar ghnúis an fhásuigh ni beag cr [...] coimh mion ris an tsioc líath ar [...] talamh.

15 Agus a nuáir do choncad [...] clann Israel é, do ráidheadar an di [...] re chéile, is Manna é: óir ni ra [...] a fhios aca créad é: agus a d [...] airt Maóise ríu, ag so an ta [...] thug an tighearna dhaóibh ré ithé [...]

16 A sé so an ní noch do aith [...] an tighearna: cruinnigheadh ga [...] áonduine dhe do réir mar iósas [...] Omer dá gach áonduine, do [...] uibhire bhur nanmann; beiridh [...] gach áonduine aguibh chuca sin ata [...] bhur lóistinibh.

17 Agus do rinneadar clann Isra [...] sin, agus do chuinnigheadar cuid ná [...] lugha, agus cuid ní bá mó.

18 Agus a nuair do thoimhsead [...] é le omer, an té do chruinnigh iom [...] cuidh, ní raibh [...]ainni dá bhárr ai [...] agus an té do chruinnígh beagan, [...] theasda éainní uadh: do chruinnigh ga [...] áon acá do réir mar do íosadh sé.

19 Agus a dubhairt Maóise [...] na fágbhadh áonduine ní dhe a ccoi [...] na maidne.

20 Gidheadh níor éisdeadar ré Ma [...] se, ach do fhág cuid dhiobh ní d [...] go maidin, agus do rinneadh cnumha dh [...] agus do bhréun sé; agus do b [...] Maóisi feargach riú.

21 Agus do chruinnigheadar é gat [...] éanmhaidin, gach áon do réir mar d [...] íosadh sé: agus a nuáir do lasadh a [...] ghrían do leaghadh sé.

22 Agus tárla ar a seisiodh [...] gur chruinnigheadar dhá uirid aráin dhá omer gach áonduine aca: ag [...] tangadar uachdaráin an choimhthion [...] úile, agus do innseadar sin do Mhaóise.

23 Agus a dubhairt sé riú, se [...] ann ní a dubhairt an tighearna, [...] márach atá suáimhneas na sáoire ná [...] mhtha don tighearna: bruithi [...] a niugh an mhéid aráin bhruithfígh [...] agus bruithigh an mhéid feo [...] bhruithfidhe: & an mhéid bhias ós [...] chionn sin, cuiridh súas dibh féin d [...] chumhdach go maidin é.

24 Agus do chuireadar fúas é [...] dtaiscigh go maidin, mar do aith [...] [Page] Maoisi dhíobh, agus níor bhréun sé a­ [...]is ní raibh én phéist ann.

25 Agus do ráidh Maóise: ithidh [...] a niugh; óir is Sabóid don tighear­ [...]a an lá a niugh: ní bhfuigthí a [...]iugh é, annsa mhachaire.

26 Sé la chruinneochtháoi é, achd an seachdmhadh lá, noch atá na [...]háoire, ní bhía sé ann.

27 Agus tárla, go ndeachadar [cuid] don phobal amach an seachdmhadh [...]á, do chruinniughadh, agus ni fhúara­dar éinni.

28 Agus a dubhairt an tighearna ré Maóise, gá fad bheithi ag diultadh maitheantadh, agus mo dhlighthe do choímhéud.

29 Féuch, ar a shon so tug an ti­ghearna an Tsábóid dháoibh, uime sin do bheir sé dháoibh air an seiseadh lá arán dha lá: fanadh gach áon aguibh na áit; ná héirgeadh einneach aguibh amach air a seachdmhadh lá.

30 Mar sin do fhosadar an pobal air an seachdmhadh lá.

31 Agus do ghoir teagh Israel Manna dhé sin mar ainm: agus do bhí sé geal mair shíol Coriander, agus a bhlas cosmhuil ré abhlainn do dhéan­ [...]áoi ré mil.

32 Agus a dubhairt Máoise, sé so an ní aithnighíos an tighearna; líonu­idh ómer dhé dá choimhéud fá choinne bhur sleachda; ar chor go bhfaicfidh síad an tarán lear bheathuidh mé sibh an bhsásach, a nuáir thug mé amach sibh as talamh na Hégipte.

33 Agus a dubhairt Maóise ré Háaron, glac póta agus cuir lán [...]mer do Mhanná ann, agus cuir a [...]h fiaghnuisi an tighearna é, dá choimh­eud do hhur sleachduibh.

34 Fá mar do aithin an tighearna [...]o Mhaóise, mair sin do chair Aaron [...]as é as coinne na fíadhnuise dá [...]humhdach.

35 Agus a dúadur clann Israel Manna [...]eathrachad bliadhan, nó go ttanga­ [...]ar go tir áitreabha: do bhádar ag [...]the Manna, nó go ttangádar go eóruinn thire Chánaain.

36 Omer annois ionnan í agus an [...]eachmhadh cuid do ephah.

CAIB. XVII. [...]elach an phobail an treas naire: 5 Tug Dia [...] uisge, dhoibb as carraig Hóreb. 8 bhúadh­uigheadar ár Amalec (an ceud namhad) tré urnaighe Mhaoise.

AGus do ghluáiseadur comhchruinni­ughadh chloinne Israel uile ó dásach Sin tar éis a naistior do réir [...]hne an tighearna, agus do chuireadar thadh a Re [...]hidim ag [...]s nî raibh uisge an bpobal ré na ól.

2 Uime sin do labhradar an pobal ré Maóise go géur, agus a dubhradar, tabhair dhuinn uisge go nibhimís é; a­gus a dubhairt Máoise ríu, cred fá ccáintí misi, créad as a ccurtháoi ca­thughadh ar an dtighearna?

3 Agus do bhí tart uisge ar a bpobal, agus do rinneadar an pobal ithiomradh a naghuidh Mhaóisi, agus a dubhradar, cred fá ttug tú leachd sinn súas as a Négipt dar marbhadh, agus do mharbhadh ar gcloinne, agus ar náirnéisi le tart.

4 Agus do éigh Maóise ar an tti­ghearna, ag rádh, créud do dhéuna mé ris an bpobalsa, is beag nach bhfuilid a ninmhe gabhála do chlochuibh orum?

5 Agus a dubhairt an tighearna ré Maóise, imthigh romhad a lathair an phobail, agus beir leáchd do shinsearuibh Israel, agus an tslat lear bhuail tú a nabhann beir leachd ad láimh í, agus imthigh.

6 Féuch, seasfa misi romhad ann sin ar an gcarruig ann Hóreb, agus buáilfe tusa an charrag. agus tiucfaidh uisge amach aiste, da nibhidh an pobal deoch: agus do rinne Maóise sin a lathair shinnsear Israel.

7 Agus do ghoir sé ainm na háite Massah, agus Meribah: do chionn cháinte chloinne Israel, agus do chionn gur chuireadar cathughadh ar an dti­ghcarna, ag rádh, an bhfuil an tighearna ar measg, nó nach bhfuil?

8 Ann sin thainic Amelec a­gus do throid sé ré Israel ann Re­phidim.

9 Agus a dubhairt Maóise ré Jo­sua, tógh dhuinn amach dáoine agus troid re Hamalec, a márach seasfa misi ar mullach an chnuic maille ré slat Dé am láimh.

10 Mar sin do rinne Josua mar a dubhaírt Maóise ris. agus do throid sé ré Hamalec, agus do chuáidh Maóise agus Aáron, agus Hur suas a mullach an chnuic.

11 Agus tárla a nuáir do chonnuimh Maóise a lámh súas, go rug Israel buáidh, agus a nuáir do léig a lámh síos, do rug Amalec buaidh.

12 Achd do bhádar lámha Mhaóise trom, agus do ghlacadar cloch agus do chuireadur fáoi Mhaóise, agus do­shuigh sé uirre, agus do chonnuimh Aáron agus Hur a lámha súas, áon diobh ar tháobh dhe, agus áon ar tháobh eile, a­gus do bhádur a lámha seasmhach go dul na gréine faoi.

13 Agus do chlaoidh Josuá Amalec. agus a dháoine le fáobhar an chloidhimh.

14 Agus a dubhairt an tighearna ré Maóíse, sgríobh so mar chuimhne ann a leabhar, agus aithris é a gcluasuibh [...]o­sua: óir cuirfe mé as go hiomlán cuimhne Amalec ó fáoi neamh.

[Page]15 Agus do thóg Maóise altóir, agus do ghoir Jehóvah Nissi dainm dhi.

16 Oír a dubhairt se, do chionn gur mhionnuigh an tighearna go mbíadh co­gadh aige ré Amalec ó gheinealach go geinealach.

CAIB. XVIII. Táinic Jetro athair Chliamhuin Mhaoise dá fhiosrughadh. 13 Daóntuigh Maoise da dheagh chomhairle.

A Nuair do chualuidh Jetro sagart Mhídian, clíamhuin Mhaóise, a nuile ní do rinne Día ar son Mhaóise, agus ar son Israel a phobál féin; agus go rug an tighearna Israel amach as a Négipt.

2 Ann sin rug Jetro, cliamhuin Mha­óise, Sipporah bean Mhaóise leis tar éis a cor ar a hais.

3 Agus a días mac dar bhainm dáon diobh Gersom; óir a dubhairt sé, do bhí mé am choigcríoch a ttír choimthigh.

4 Agus dob é ainm an fhir eile Elieser: óir dob é Día máthar mo chúngantach, agus do sháor mé ó chloidheamh Phárao.

5 Agus táiníc Jétro, cliamhuin Mha­óise, maílle ré na mhacuibh agus lé na mhnáoi go Maóise don fhásach, mar a ndearna sé foslungphurt a sliabh Dé.

6 Agus a dubhairt sé re Maóise; misi do chliamhuin Jéthro, thainíc mé chugad, agus do bhean agus do dhías mac lé.

7 Agus do chuáidh Maóise a mach a ccoinne a chleamhna, agus do rinne umhla agus tug póg dhó, agus do fhiar­fuigh gach neach dhiobh dá chéile cionnus do bhádar: agus tangadur don lóistín.

8 Agus do innis Maóise da chlí­amhuin a nuile ní do rinne an tighearna ré Phárao agus ris na Hégiptibh ar son Israel, agus a nuile aisdior dá ttainic orra ann sa tslighe, agus cionnus do sháor an tighearna íad.

9 Agus do gháirdigh Jethro ar son na huile mhaítheasa da ndearna an ti­ghearna do Israel, noch do sháor sé as lámhuibh na Negipteach.

10 Agus a dubhairt Jétro, gó madh beannuighe an tighearna, noch do sháor sibh ó lamhuibh na Négipteach.

11 Annois aithnighim gur mó an ti­ghearna ná a nuile Dhée: óir ann sa ni ann ar bheanadarsan go huáibhreach [do bhi sé] ós a ccionn.

12 Agus do ghlac Jethro clíamhuin Mhaóise ofráil loiscthe, agus iodh­bartha do Dhia, agus táinic Aaron a­gus sinnsir Israel uile dithe aráin lé cli­amhuin Mhaóise a bhfiaghnuisi Dé.

13 Agus tárla ar na mhárach gur suigh Maóise do bhreithniughad [...] an phobail, agus do sheasadar a [...] pobal ag Maóise ó mhaidin go trát [...] nóna.

14 Agus a nuáir do chonnairc clí [...] mhuin Mhaóise a nuile ní do rinne [...] ris an bpobal, a dubhairt sé, cread an [...] si do ní tú ris an bpobal? cread a suigheann tú féin ad áonar agus a pobal uile na feasamh agad, ó mhaidi [...] go tráth nóna?

15 Agus a dubhairt Maóise ré [...] chlíamhuin, do chionn go ttig an pob [...] chugam do cheasnughadh um Dhia.

16 A nuáir bhías cúis aca tig [...] chugamsa, agus beirim breath id [...] gach dá rann, agus do bheirim o [...] fios reachda Dé agus a dhlighe [...] bheith aca.

17 Agus a dubhairt clíamh [...] Mhaóisé ris, an read do ni tú ní ma [...] é.

18 Cnáoife tú as go deimhin, ár [...] thú féin agus an pobalsa ad fhocha [...] óir is rothrom an ní si dhuit, ní h [...] dhuit a chomhlionadh, thú féin ad áo [...]

19 Eist annois ream ghuthsa: [...] bhéura mé comhairle dhuit: agus bi [...] Dia maille riot: bídhsi ar son an p [...] buil leath ré Día; chor go mbéura a ccúis go Dia.

20 Agus múinfe tú órduight [...] agus dlighthe dhóibh, agus taisbéat tú dhóibh an tslighe ann a ccaith [...] síad siubhal, agus a nobair chaith [...] síad do dnéunamh.

21 Os a chionn so; gléasfa tú an bpobál dáoine acfuinneacha, drong [...] a mbí eagla Dé; dáoine fírinneac [...] fhuathuigheas saint, agus cuir ós a cci [...] íad, uachdaráin mileadh, uachdan céad, uachdarain cáogad, agus uach [...] ráin deithneamhuir.

22 Agus breathnuighidis an po [...] ann gach uile am, agus is amhla bh [...] go dtiubhruid chugadsa a nuile [...] mhór, ach gach uile chúis bheag br [...] neochuid féin: mar fin bhias soca [...] lach dhuitse, agus iomchoruidsion túalach) maille leachd.

23 Má ní tú an ní si, agus naitheonuidh Dia sin diot; ann bhus éidir leachd an túalach iomc [...] agus an pobalsa mar an gcéudna rach [...] da náit féin a síothcháin.

24 Mar sin do éist Maóise ré g [...] a chleamhna, agus do rinne a ndubh [...] sé uile.

25 Agus do thogh Maóise dáoine i [...] chubhuidh as Israel uile, agus do r [...] sé uachdaráin díobh ós cionn an pho [...] uachdaráin míleadh, uachdaráin ch [...] uachdaráin chaoghad, agus uachda [...] dheithneamhuir.

26 Agus do nídis breitheamhnus ar bpobal gach uile uáir: na cúise cruai [...] do bherdís go Maóise, achd gach chuis bheag do réighedís fein.

[Page]27 Agus do léig Maóise dá chli­ [...]mhuin imtheachd, agus do chúaidh sé dá dhuthaigh fein.

CAIB. XIX. [...]haisbein Dia é fèin a nsliabb Sinai. 10 Dorduigh sé do Mhaoise a iarraidh ar an phobul a naomhughadb fein, accoinne a reachd a fhaghala.

ANnsa treas mí a nuáir dó chuadar clann Israel amach as crích na Hégipte, an lá céadna thangadar go fasach Sinai.

2 Oir do bhádar ar n [...]mtheachd ó Re­phidim, agus tangadar go diothramh Sinai, agus do chomhnuigheadar san bhfasach, agus ann sinn do rinneadur clanna Israel comhnuighe as coinne an tsléibhe.

3 Agus do chuáidh Maóisi súas go Dia: agus do ghoir Dia air, as a tslíabh, ag rádh, is marso deurá tú re tigh Jácob, agus innis do chloinn Israel.

4 Do choncamhair cred do rinne mé ris na Hégiptibh, agus cionnus do iomchuir mé sibhsi ar eitibh iolair, agus cionnus tug mé chugam fein sibh.

5 Anois uime sin má umhluighthigh dom ghuth da ríribh, agus mo chunnradh do chomhall, annsin beithí mar nion­mhus spésialta agam os cionn gach uile phobal, óir is liomsa an talamh uile.

6 Agus beithi agum bhar rio­gachd sagart, agas bhar gcineadh naomh­tha: a siad so na bríathra labheor [...]s tú re cloinn Israel.

7 Agus táinic Maóise, agus do ghoir sé ar shinsearuibh an phobuil, agus do chuir as a ccoinne na bríathra so uile, noch do aithin an tighearna dhe.

8 Agus do fhreagradar an pobal uile [...] néinfheachd, agus a dubhradar, a nuilé ni do labhair an tighearna do dhéanuim [...]: Agus do fhill Maóise bríathra an phobuil chum an tighearna.

9 Agus a dubhairt an tighearna re Maóisi, féuch, tigimse chugad a neull [...]ugh, chor go gcluinfid an pobal a [...]íair laibhéorad riot, agus go creidfid thú go bráth; agus do innis Maóise briathra an phobail don ti­ghearna.

10 Agus a dubhairt an tighearna [...]e Maoise, éirigh gus an bpobal agus [...]aómhuidh iad a niugh, agus a márach, [...]us nighedis a néaduighe.

11 Agus bithi réigh a gcoinne an reas lá: óir an treas lá thiucsas an ighearna a núas a namharc an pho­ [...]il uile ar sliabh Sinai.

12 Agus cuirse tu teóranna ré iuchd an phobail timchioll fa ccuáirt, [...]g radh, tugaidh aire dháoibh fein, nach rachthaoi súas ar an tslíabh, nó nach beanfuidhe re na imeal; gidh be bheanfus ris a tslíabh, go deimhin cuirfighear chum báis é.

13 Ni bhainfe lamh ris, ach go dei mhin clochfuighear, no goinfighear thríd é, mas ainmhidhe é nó duine, ni mhairfe sé: a nuair sheidfeas se an stoc go sin­teach, tiucfaid súas chum a tsléíbhe.

14 Agus do chuaidh Maóise síos ón tslíabh chum an phobuil, agus do náomhuigh an pobal, agus do nígheadar a néuduighe.

15 Agus a dubhairt sé ris an bpobal▪ bithi rèidh a ccoinne an treas lá, ná tigidh a ngar bhur mban.

16 Agus tárla an treas lá air maidin, go rabhadar, tóirneacha agus tinnteacha, agus neul tiugh ar a tsliabh, agus guth an sduic ro árd; ionnus gur criothnuigheadar a raibh do dhaói­nibh annsa champa.

17 Agus tug Maóise an pobal amach as an ccampa do theagmháil re Día, agus do sheasadar ag an gcuid íochdaruigh don tsliabh.

18 Agus do bhí sliabh Sínai uile fá dheatuigh do chionn gur thuirling an tighearna air, a tteinidh; agus do chuáidh a dheatach suás amhuil dhea­tach fuirnise, agus do chriothnúigh an sliabh uile go mór.

19 Agus a nuair do fhuáimnigh guth an sduic a bhfad, agus do fhás níos airde, do labhair Maóise, agus do fhreagair Día é re guth.

20 Agus táinic an tighearna a núas ar shlíabh Sínai, ar mhullach an tsléibhe: agus do ghoir an tighearna Maóise súas go mullach an tsléibhe, agus do chuáidh Maóise súas.

21 Agus a dubhairt an tighearna re Maóise; éirigh sios, aithin don phobal deagla go mbrisfidís thríd chum an ti­ghearna dá fheitheamh, águs go dtuit­feadh morán diobh.

22 Agus na sagairt mar an gceád­na, noch thig a bhfogus don ti­ghearna, naomhaidis íad féin, deagla go mbrisfeadh an tighearna amach orra.

23 Agus a dubhairt Maóise rís an ttighearna, ní fhéadaid an pobal dul súas ar shliabh Sínai; óir do aithin tusa dhínn ag rádh, cuir tóranna tim­chioll an tsléibhe agus naomhaidh é.

24 Agus a dubhairt an tighearna ris, imthigh romhad, éirigh síos, agus tiucfa tú a niós, thú féin, agus Aáron leachd, agus ná léig do na sa­gartuibh, agus don phobal briseadh thríd, do theachd suás chum an tighear­na, deaglá go mbrisféadh sé amach orra.

25 Marsin do chuáidh Maóise síos gus an bpobal, agus do labhair sé riu,

CAIB. XX. Aláid na Maitheanta ar na ntabhairt seach. 18 Lé criothnughadh agus nambun an pho­bail.

AGus do labhair Día na bríathra so uile ag rádh.

2 Is misi an ttighearna do Dhía, noch do thréoruidh thusa amach as ttalamh na Hégipte, as tigh na daóirse.

3 Ní bíaidh Día ar bith eile agad am láthairse.

4 Ní dhéana tú dhuit féin [Jómháigh] ar bith ghrábhalta, nó cosamhlachd ar bith [éainneithe] dá bhfuil ar neamh shúas, nó dá bhfuil ar talamh shios, nó da bhfúil sa nuisge faói an ta­lamh.

5 Ní chláonfa tú, thú féin síos dóibh, ní dhéana tú serbhís dóibh; oír misi an tighearna do Dhía, is Día éadmhar mé, thig dféachuin pheacuidh na naithreadh ar an gcloinn, gus an treas agus an ceathramhadh glún don druing fhuathuigheas mé;

6 Agus thaisbéanas trócaire do mhíl­tibh don luchd ghráduigheas mé, agus choimhéadas maitheanta.

7 Na tabhair ainm an tighearna Dia go diomhaóin; oir ní mheasfuidh an tighearna neimhchiontach an té bheir a ainm go díomháoin.

8 Cuimhnigh lá na sábóide go náo­mh [...]hócha tú é.

9 Sé laéthe shàothrochuis tú, agus dheánas tú hobair uile.

10 Ach sè an seachdmhadh lá, sá­bóid an tighearna do Dhía, ní dhéana tú obair ar bith ann, tú feín, nó do mhac, nó hinghean, hóglach, nó do bhanoglach, nó do choimhightheach atá táobh a stigh dot dhoirsibh.

11 Oir is a sé láethibh do rinne an tighearna neamh agus talamh, a nfairge agus a nuile ni atá ionta, agus do scuir sé an seachdmhadh lá: uime sin d [...] bheannuidh an tighearna lá na sá­bóide agus da naomhuigh é.

12 Onoruigh hathair agus do mha­thair, ionnus go ma fada do laethe ar an ttalamh, noch do bheir an tigh­earna do Dhía dhuit.

13 Ní dhéana tú dúnmharbhadh.

14 Ní dhéana tú adhaltrannas.

15 Ní dhéana tú goid.

16 Ni bhéura tú fiaghnuisi bhréige a naghuidh do chomharsan.

17 Ní shainteocha tú ti [...]h do chomharsan, ní shainteocha tú bean do chomharsan, nó óglach do chomhars [...]n, nó a bhanóglach, nó [...] dhamh, nó a assal, nó énni is lé do chomharsín.

18 Agus do choncadar an pobal uile na toirneacha, agus na tinnteacha, agus fuaim an sduic, agus an sliabh ag deatughadh, agus a nuáir do chon [...] dar an pobal é, do athruigheadar, a [...] do sheasadar a bfad uádh.

19 Agus a dubhradar ré Maói [...] labhairsi rinne, agus cluinfiom, ach [...] labbradh Día rinn, deugla go bhfuig [...] mís bás.

20 Agus a dubhairt Maóise ris [...] bpobal, ná bíodh eagla oruibh: ói [...] do bhur ndearbhadh thainic Día, a [...] ionnus go mbía eagla as coinne b [...] naightheadh, ionnus nach bpeacuigh [...] sibh.

21 Agus do fheas an pobal am [...] agus do dhruid Maóise a ngar [...] dorchadas tiugh mar a raibh Dia.

22 Agus a dubhairt an tighearna Maóise: is mar so déaras tú ré ch [...] Israel, do choncabhair gur labhair [...] ribh ó neamh.

23 Ní dhéantáoi maille riomsa [...] airgid; ní mó do dhéantáoi dháoibh [...] óir.

24 Altóir do chriáidh do dhéa [...]a dhámhsa, agus iodhbóruidh tú uirre [...] hofrála loisge, agus hofrála síothchá do cháoirigh, agus do dhaimh; sa t [...] bhall a ttiubhra mé fa deara mainm chuimhniughadh, tiucfa mé chuga [...] agus beannocha mé tú.

25 Agus má ní tú altóir chlo [...] dhamh: nithoigeobha tu i do chloch [...] snoighte, óir má thógbhann tú huin súas uirre, do thruáill tú í.

26 Ní mó rachus tó súas lé coiscé [...] chum maltóra, ionnus nach biaidh lomnochduighe ar na taisbeanadh ui [...]

CAIB. XXI. Ata annnso tionnsgnadh aír an eachd [...] thambnuis, ordaigthe chum a bheith duine & duine.

ANnois is íad so na dlighthe ch [...] feas tú rompa.

2 Má cheanchann tú seirbhìs [...] Eabhruigheach, sé blíaghna bhías se seirbhis, agus annsa seachdmhadh bla [...] uin, rachuidh sé am [...]ch sáor gan éin [...]

3 Má thainic sé leis fein a st [...] rachuidh sé amach leis féin; ma sé pósda, ann sin rachaidh a bh [...] leis amach.

4 Má thug a mhaighistir bean dó, [...] go rug si mic, agus ingheana [...] biáidh an bhean, & an chlann ag an [...] ghistir, & rachuidh sesion amach leis [...]

5 Agus má deir an seirbh íseach follus, is ionmhuin liom mo mháigh [...] mo bhean agus mo chlann, ní rachá [...] a mach saor.

6 Ann sin do bhéará an Maigh [...] chum na mbreitheamhan é, do bhéa [...] mar sin chum andoruis é, nó chum [...] an doruis, agus tollfa a mhaigh [...] [Page] chlúas tríthe lé meanadh, agus foighe­ [...]gh sé dhó go bráth.

7 Agus ma réacann duine a inghean [...]o bheith na banóglaidh: ní rachaidh sí [...] mach mar do níd na hogláoich fear.

8 Muna ttaitnidh sí ré na maighistir, [...]och do cheanguil leis féin í; ann sin [...]éigfe se a fuasgladh: a reic re cineadh [...]oimhightheach, ní bhia cumhachda aige, [...] rinne sé go cealgaeh ría.

9 Agus ma cheanguil sé re na mhac [...]: Do dhéana ría do réir mhogha na [...]ínghion.

10 Má bheir sé bean eile, a beatha, [...] héadach, a dúalghas pósta ní laigh­ [...]eocháoidh sé.

11 Agus muna ndéarna sé na tri níse [...]ía, ann sin rachaidh si amach sáor gan airgead.

12 An té bhuailfeas neach, ionnus go néugfuidh sé, go deimhin cuirfighear chum báis é.

13 Agus muna luighe duine a bhfo­raire, ach go seachoduigh Día na laimh é, ann sin cinnfe mise áit dhuit a tteithfidh sé.

14 Ach má thig duine go dásachdach, ar a chomharsain dá mharbhadh le ceilg, béara tú óm altoir é go bhfuighe bás.

15 Agus an té bhúailfeas a athair, [...]ó a mhathair, cuirfighear gó deimhin chum báis é.

16 Agus an té ghadus duine, agus réacas é, no má gheibhtheár na láimh é, cuir fithear go deimhin chum báis é.

17 Agus an té mhalluigheas a athair nó a mhathair, cuirfithear go deimhin chum báis é.

18 Agus má imreas [...]uid daoine ré héile, agus go mbuáilfidh áon an fear eile, do chloich, nó do dhorn, agus nach bhfuighe bás, ach go gcuimhdeochuidh a leabuidh.

19 Ma éirghion sé a rís, agus go [...]iubholuidh a mach lé na bháta, ann sin áorfuighear an té do bhuáil é, amhain [...]o níocfuidh sé ar son dul amugha a [...]msire, agus go ttiubhra fá deara a lei­ghios go hiomlán.

20 Agus ma bhuáileann duine a sher­ [...]h seach nó a chailin, lé slait, agus go [...]hfuighe sé bás fáoi na làimh, dioghaltar [...]ir go deimhin é.

21 Ach má mhairean sé lá no dhó, [...] dhéantar dioghaltas air; óir is sé a irgead é.

22 Má imreasnuid dáoine▪ agus do goirteochuid bean torrach, ionnus go [...]meochuidh a toradh uaithe, agus ar [...]shon sin nach leansuidh olc ar bith the; coireochthar go deimhin air, do éir mar chuirfeas fear na mná air, agus [...]olfa mar óirdeochaid na breitheamhuin.

23 Agus má leanann urchoid ar bith he, annsin do bhéura tú anam ar fon [...]ma.

24 Súil ar shúil, fíacal ar fhíatuil, [...]imh ar láimh, cos ar chois,

25 Loscadh ar son loiscthe, cneadh ar son chneidhe, buille ar son buille.

26 Agus má bhuáileann duine súil a sherbhisigh, no súil a chailín lé a gcaill­fidh í, léigfidh dhóibh imtheachd saor ar son a súl.

27 Agus má bhéanann sé fiacail a [...] a sherbhiseach fir, no fiacail as a sher­bhífeach mná, leígfe dhóibh imhtheachd saór ar son a bhfiacal.

28 Má loiteann damh fear nó bean dá bhfuighíd bás, ann sin go deimhin clochfuighear an damh, agus ni hióstar a fheóil: ach saórfuighear sealbhadóir an daimh.

29 Ach má ghnáthuigh an damh sa­thadh le na adharcuibh sa naimsir roi­mhe sin, agus gur fiaghnuiseadh sin dá shealbhadhóir, agus nár choimhéad sé a stigh é, ach gur mharbh sé fear nó bean, clochfuithear an damh, agus cuirsighear fós an sealbhadóir chum báis.

30 Má leagthar suim airgid air, an sin do bhéara sé ar son fuasguilt a anma gidh bhé ar bith leagfuighear air.

31 Gidh bé aca do loit sé mac nó inghean, is do réir an bhreitheamhnuis so do dhéantar.

32 Má loiteann an damh serbhíseach fir nó serbhiseach mná, do bhéura sé dá Maighistir triochad secel, agus clo­chfuighear an damh.

33 Agus má osclann duine poll, nó má thochlann duine poll, agus nach bhfoileochuidh é, agus go ttuitfidh damh nó assal ann:

34 Do dhéana sealbhadóir an phoill go maith é, agus do bhéura airgead don té ler leis íad, agus budh leis féin an bea­thach marbh.

35 Agus mà ghortuigheann dam [...] aónduine, damh dhuine eile, go bfui­ghe sé bás, ann sin réacfuid an damh beó, agus roinnfid a airgead, a­gus roinnfid mar an ccéadna an damh marbh.

36 Nó má bhionn a fhíos go ngnáth­uigheadh an damh sathadh sa naimfir roimhe sin, agus nar choimhéad a sheal­bhadóir a stigh é, íocfaidh go deimhin dumh ar dhamh, ach biáidh an marbh aige féin.

CAIB. XXII. Leanmhuine ar na reachduibh Breitheamh­nuis.

MA ghadann duine damh nó caora, agus a marbhadh, nó má reacann sé í, aiseochuidh sé cúig daimh áir son an daimh, agus cúig caóirigh ar son na cáorach.

2 Má ghéibhthear gaduighe ag briseadh súas, agus go mbuáilfighear é go bhfuighe bás, ní dóirtfighear fuil ar a shon.

3 Má eirgheann an ghrian air, [Page] dóirtfighear fuil thríd: oír do dhéa­nadh sé aisioc iomlán: muna raibh éinní aige, annsin reacfuighear é ar son a ghaduigheachda.

4 Má geibhthear go dearbhtha án ghníomh ná laimh beó, madh damh, madh affal, nó caóra é, aiscocuidh dú­halta é.

5 Má bheir duine fá deara machaire nó fíneamhuin dithe, agus go gcuirfidhe a bheathach ann, agus go níosuidh mach­aire dhuine eile: don chuid is feárr dá mhachàire féin, nó don chuid is feárr dá fhineamhuin, do dhéuna sé aisioc dhó.

6 Má bhriseann teine amach, agus go [...]teigheamhuidh a ndosanuibh, ionnus go loisgfidhear na stácuidhe arbha, nó án tarbhar na sheasamh, nó an machaire: an té do a [...]huin an teine, go deimhin do dhéana se aisioc.

7 Ma bheir duine dá chomharsuin air­gead nó éadail a ttaiscidh, agus go ngad­fuighear sin as tigh an duine, má gheibhthear an gaduighe, díoladh sé dúbalta é.

8 Muna fhaghthar an gaduighe; ann sin do bhéurthar maighistir an tighe chum na mbréathamhan [dá fhéachuin] nar chuir a lámh a maitheas a chomh­aisan.

9 Ar son a nuile ghné sháruighth e, ar son doimh, nó ar son affaíl, ar son cáorach, ar son éaduigh, nó ar son áoin ghné neithe théid a mugha, noch a­grus neach eile, is leis féin: tiucfa cúis an dá rann a lathair na mbreitheamhan: gidh bé dháorfuid na breitheamhuin, íocfa sé dúbalta ré na chomharsain.

10 Má bhéir duine dá chomharsuin, as­ [...]al, nó damh, nó cáora, nó beathach ar bith dá chumhdach, agus go bhfuighe bás, nó go loitfighear, nó go rugadh ar siu­bhal é gan áonduine dá fhaicsin.

11 Ann sin biáidh mionna an tighear­na éatorra aráon, nach ar chuir seision a lámh a máoin a chomharsan: agus gé­ubhuidh an sealbhuighe sin úadh, agus ni dhéana seision go maith é.

12 Agus má gadthar uadh é, do dhéana sé aisioc don tsealbhuighe léar leis é

13 Má réubthar ó chéile é, ann sin tu­gadh leís mar fhíadhuin é, agus ní dhéa­na go maith an ní do réubadh.

14 Agus ma áirleagann duine éinní ó na chomharsuin, agus go loitfighear é, nó go bhfuighe bás, agus gan an seal­bhuighe a lathair, do dheantar go maith é go deimhin.

15 Achd má bhíonn an selbhuid he a la­thair, ní déana sé go m [...]ith é: más (ní) ar lúach s [...]othair é, tháinic sé ar son a lúach sáothair.

16 Agus má chealgann duine maigh­dean, nach bhfuil dáltach, agus go lui­ghfe sé lé, do bhéura sé go deimhin crodh dhi, chum a beith na mnáoi aige.

17 Ma dhíultann a hathair ar gach [...]anchor a tabhairt dó, díol f [...]idh sé air­gead do réir chruidh na maighdine.

18 Ní fhuileonga tú bean phiseóg [...] do mharthuinn.

19 Gidh bé ar bith luighfeas lé b [...] thach, cuirfighear go deimhin ch [...] bais ê.

20 Gidh bé iodhbórus do Dhía [...] bith, achd don Tighearna amhár scriosfuighear é go léir.

21 Ní bhuaidheóra tú agus ni bh [...] ghfe tú coimhightheach: óir do bhá [...] air féin bhur ccoimhightheachuibh [...] gcrích na Hégipte.

22 Ní dhéana tú léathtrom air bh [...] treabhuidh nó ar dhileachda air bith▪

23 Má ghortuigheann tú íad ar éanch [...] agus a ccomhairc do theachd chugam [...] éisdfe mé go deimhin á ccomhair [...].

24 Agus lasfuidh mfearg, agus m [...] fidh mé sibhsi leis an gcloidheámh, [...] gus béid bhur mná na mbaintreab [...] chuibh, agus bhur gclann na ndilea [...] uigh.

25 Má àirleagann tú airgead déand [...] dom phobal atá láimh riot ní bhí [...] amhuil úsuire ris, ní mó chuirfeas úsuireachd air.

26 Má ghlacann tú ar chor ar [...] éadach do chomharsan a ngeall, se [...] óduigh tú dhó é, fá am gréine [...] dhul fáoi.

27 Oír is é sin a fholach a mh [...] is é a chulaidh dhá chroiceann é: c [...] ann a ccoideoluigh sé? agus tioc [...] ccrich a nuáír éighfeas orumsa, [...] ccluinfe mé é, óir atáím grásamhuil.

28 Ní mhaisleocha tú na Dée, mhailleocha tú ríaghlóir do phobui [...].

29 Ni dhéana tú failligh primidi [...] thórtha abuidh, agus do dhighe [d [...] rail:] ceidghin do mhac do bhéur [...] dhamhsa.

30 Mar an gcéadna do dhéana tú [...] dhamhuibh, agus réd cháorchui [...] seachd lá bhías sé aga mhathair, ar ochdmhadh lá do bhéura tú dhamhsa [...]

31 Agus beithi bhur ndáoinibh náo [...] tha dhamhsa: ní mó íostáoi feóil ar [...] sráoilfighear lé beathuighibh sán m [...] aire, teìlgfidhe chum na madrá é.

CAIB. XXIII. An chuid oile da na eachdaibh Breithe [...] nais. 14. cuid do réachd na ngnàthug [...] 20 Agus na modhanadh, orduighthe.

NI thóigfe tú iomradh bréagach; cuír do lámh leis na drochdh [...] nibh chum bheith ad fhiaghuin nei [...] fhíréunta.

2 Ni lea [...]fa tú iomad do dheanas uilc, ní mó laibheôrus tú a gcúis [...] chláonadh lé morán do thobhach b [...] theamhnuis.

3 Ní mó choitheochus tú duine bo [...] ann a chúis.

4 Má theagmhann riot damh nó a [...] do námhad ag dul ar feachrán, do bh [...] ra tú go deimhin cbuige ar ais é.

[Page]5 Má chí tú affal an té lér fúath thú, [...]a luighe fin úalach, agus go bhfailleo­ [...]há a thártháil, cuideocha tú leis go deimhin.

6 Ní choimhéigneocha tú breitheamh­ [...]us do bhoichd ann a chúis.

7 Connuimh thú féin a bhfad ó chúis bhréugaidh; agus an neimhchiontach agus an fírean ná marbh: óir ní gheabha misi leithscéal an drochdhui­ne.

8 Agus ní ghéubha tú tiodhlaiceadh ar bith: óir dalluidh an tiodhlaiceadh an teagnuighe, agus iompóidh bunos­cionn bríathra an ionnruic.

9 Mar an gcéadna ní bhrúighfe tú coimhightheach; óir is aithnidh dhibh croidhe an choimhighthigh ó bhábhair féin bhur gcoimhightheachuibh a ccrích na Hégipte.

10 Agus sé bliadhna chuirfeas tú thfea­rann, agus chruinneochus tú a thór­tha á steach.

11 Achd an scachdmhadh blíadhan léigfe tú dhó luighe, agus bheith na chomhnuighe, ionnus go níosuid bóichd do phobuil de, agus go niosuíd beathuigh an mhachaire a bhf [...]igfid siad: ar an modh gcéadna do dhéana tú réd fhí­neamhuin, agus réd gháirdín ola.

12 Sé lá do dhéana tú hobair, agus do dhéana tú comhnuighc an seachd­mhadh lá, ionnus go gcomhneochuidh do dhamh agus hassal, agus go near­tuighe mac do chumhaile, agus an coimhightheach.

13 Agus ann gach uile ní dá ndubh­airt mé riot, bí go fuireachair, agus ná tárr thair anmanuibh Dée ar bith eile: narob mó chluinfighear as do bhéul é.

14 Trí huáire choinneochus tú féufda dhamhsa san mblidahuin.

15 Coinneocha tú féusda a naráin gan laibhín: agus íosa tú aran gan laibhín seachd lá, mar do aithin misi dhíot, ann sa nam chinnte don mhi Ahib: óir is innte tháinic tú amach as a Né­gipt, agus ní thiucfa einneach dom lá­thairsi folamh.

16 Agus féusda an fhoghmhair, céad­thórtha do sháothair, noch do chuir tú san mhachaire, agus féusda an chruinn­ighthe a steach, a ndeireadh na blíadh­na, a nuáir chruinneochus tú a steach do shaothar ón mhachaire.

17 Tri huáire san mbliadhuin thiuc­fuid thfir uile a lathair an tighearra Día.

18 Ní ofráile tú fuil mo iodhbarthasa le harán laibhín, ní mo fhanfas méa­thas mo iodhbartha go maidin.

19 An chéad chuid do chéad thór­thuibh thfearuinn do bhéura tú go tigh an tighearna do Dhia: ni bhruithfe tú meannán a mbainne a mhathar.

20 Féuch, cuirim aingeal romhad dot choimhéud annsa tslighe, agùs dot bhreith do náit do ullmhaigh mé.

21 Bi ar do choimhéad air, a­gus umhluigh dá ghuth, ná brostuigh é, óir ní thiubhra sé maithseachus do bhur gclontuibh: óir atá mainmsi annsan.

22 Achd má umhluigheann tú dhá ríribh dhá ghuth, agus go ndéarna tú ae nabruimsi uile, ann sin biaidh mé am námhuid dot naimhdibh, agus am eas­caruid dod eascairdibh.

23 Oir rachuidh maingeal romhad; agus do bhéura a steach thu chum na Namoríteach, agus chum na Hítiteach, agus na Bperisí [...]each, agus na Gca­naníteach, na Hibhíteach, agus na Jebusiteach: agús gearrfa mé amach íad.

24 Ní chromtha tú sios dá Ndeéibh, ní dhéana tú seirbhis dóibh, ni mó dhéanas tú do réir a noibreach, ach scriosfa tú íad go léir, agus brisfe tú go léir a niomhaighe.

25 Agus foigheontáoi don tighearna bhur Ndía féin, agus bein [...]eochuidh sé, harán agus huisge: agus béura misi heas­láinte as do lár.

26 Ní theilgfidh éinní a nóga, ní mó bhéid seasc ann thfearann: uibhir do láetheadh coimhlionfa mé.

27 Cuirfe mé meagla as do choinne agus scriosfa mé na huile dháoine a gcionn a ttiúcfa tú, agus do bhéura mé ar húile naimhde a ndruim diompógh riot.

28 Agus cuirfe me céarnabháin ro­mhad, noch dhíbeorus amach an Hibhí­teach, an Cananiteach, agus an Hití­teach, as do lathair.

29 Ní dhíbeóra mé amách romhad íad a néinbhlíadhuin: deagla go ttiuc­fadh an fearann chum fasuigh, agus go lionfadh beathach an mháchaire ad agh­uidh.

30 Air bheagán agus air bheagán dhí­beorus mé amach íad, ód lathair, nó go bhfoirlionuidh tusa águs go ngéubha tú oighreachd na talmhan.

31 Agus cuirfe mé do thóranna ón muir ruáidh go nuige fairge na Bhpi­lislineach, agus ón diothramh g [...]s a nabhuinn; óir seachóduigh mé ái­treabhuigh na dúth [...]igh ann bhur láimh, agus díbeóra tú amach romhad íad.

32 Ní dhéana tú cunnradh ar bith riú, no ré na Ndeéibh.

33 Ní choimneochuid ann do dhú­tháidh, deagla go ttiubhraidís ort peac­adh am aghuid [...]si; óir má fhoghnann tú dá Ndeéibh sin, biáidh sin go dei­mhin na lion romhad.

CAIB. XXIV. Saothair Chráibhtheach Mháoise. 12. Do bhi [...] ar an tsliabh, maille ré Dia dá fhichead ló & da fhichead oidhche, na tbrosgadh.

AGus a dubhairt sé ré Maóise, tarr súas cham an tighearna, thú [Page] féin, agus Aáron, Nadab agus Abihú, agus seachdmhodhad do shinnsear­uibh Israel: agus adhruidhsi a bhfad amach.

2 Agus tiucfa Maóise amhain a ngar don tighearna, achd ní thiucfaid siad­ [...]an a bnfogus: ní mó rachas an pobal f [...]as leis.

3 Agus tainic Maóise, agus do innis do [...] phobal uile bhríathra an tighearna, agus á uile bhreitheamhnus: agus do fhrèagradar an poball uile lé héanghuth amháin, agus a dubhradar; na huile bhriathra noch do labhair an tighear­na do dhéanaimne íad.

4 Agus do scríobh Maóise bríathra an tighearna uile, agus do eirghe go moch air maidin, agus do thóg altóir fan chnoc, agus dhá philéir dheúg do réír d [...]á threibh dhéag Israel.

5 Agus do chuir sé dáoine óga do chloinn Israel, noch do ofráil ofrála lo­is [...]e, agus do jodhbuir íodhburtha sioth­chana do dhamhuibh don tighearna.

6 Agus do ghlac Maóise leath na lola, agus do chuir a mbáisinibh i, agus dó chroith se leath na fola ar a nal­toir.

7 Agus do ghlac sé leabhar an chu­nnartha, agus do léigh a néisdeachd an phobuil, agus a dubhradarsan, a nuile ní a dúbhairt an tighearna, do dhéanam é, agus biam umhal.

8 Agus do ghlac Mhaoise a nfuil, a­gus do chroith ar an bpobal i, agus do r [...]i [...]h, ag so fuil an chunnartha do rinne an tighearna ribh a ttáobh na m [...]riathursa uile.

9 Ann sin do chuaidh Máoise súas & Aaron, Nadab agus Abihú, agus séachd­inhoghad do shinnsearuibh Israel.

10 Agus do choncadar Dia Israel, agus do bhi faoi na chosuibh mar do [...]heith obair phabhalta do chloich Sha­phir, agus amhuil do bhiadh corp nei­n [...]he ann à shoillse.

11 Agus ar uáislibh chloinne Israel níor le [...]g sé a lámh: mar sin do chon­cadar Dia, agus a duádar biadh, agus do ibheadar deoch.

12 Agus a dubhairt an tighearna re M [...]óise, tárr chugamsa suas ar a [...]s [...]bh, agus bí ann sin, agus do bhéura misi claír chloiche dhuit, agus dligheadh, agus aitheanta do scriobh mé, ionnus go m [...]infe tusa dhóibh iád.

13 Agus do eírigh Maóise súas, agus a mhinistir Josua, agus do chuáidh Ma­óise súas ar shliabh Dé.

14 Agus a dubháirt ris na sinnsear­uibh, fanuídhsi annso nó go ttigeam a a r [...]s chugaihh, agus féachuidh atá A­áron, agus Hur bhur bhfochair: má bh [...]onn cúis ag duine ar bith re dhéa­namh, tigeadh se chuca.

15 Agus de chuáidh Maóise suás ann sa tsliabh, agus do fholuigh neul an sli [...]bh.

16 Agus do chomhnuigh glóir an tí­ghearna ar shliabh Sinái, agus do fho­luigh an néull é sé lá, agus an seachd­madh lá do ghoir sé ar Mhaóise amach as lár an néill.

17 Agus da bhí radharc ghlóire a [...] tighearna cosmhuil re teinidh loisgnigh ar mhullach an tsléibhe a suilib [...] chloinne Israel.

18 Agus do chuaidh Maóise a lá an néill, agas rainic sé súas ar a tslíabh, agus do bhí Maóise ar [...] tsliabh ceathrachad lá agus ceathr [...] chad oidhche.

CAIB. XXV. Ofrála [...]oileamhla an phobail arson na S [...] ctora; 8. orduightbe lé Dia.

AGus do labhair an tighearna [...] Maóise, dá rádh.

2 Labhair re cloinn Israel, gó t [...] gaid ofráil chugam: ó gach uile dhui [...] dá ttiobhra uadha go toileamhail í, [...] na chroidhe, glacfuidhsi mofráil.

3 Agus sí so a nofrail gh [...] fuidh uatha; ór, agus airgead, an prás,

4 Agus gorm, agus scarláoid [...] gus linéadach finealta, agus fionna [...] gabhar,

5 Agus croicne reitheadh ar na n [...] thughadh deárg, agus croicne bro [...] agus croinn Sitim,

6 Ola chum an tsoluis: spíosra chua ola ungtha agus chum túisi deagh bholuigh,

7 Clocha Onix, agus clocha re c [...] annsa Néphod, agus annsa uchd [...] d [...]ch.

8 Agus déindís sanctóir dhamhsa chor go cocoimhneacha mé na meas [...]

9 Do réir a nune ni thaisbean [...]i [...] dhuit, do reir eifiomplára an tabernac [...] agus eisiomplára a ionnstruimintea [...] uile; is mar sin do dhéántaoi é.

10 Agus do dhéanuid áirc do chran Sitim, dhá chubhad go leith iona fa [...]o agus cubhad go leith iona leithe [...]é agus cubhad go leith íona hairde.

11 Agus foileochuidh tu é lé [...] fiorglan, táobh a stigh agus a muigh fh [...] leochus tú é: agus do dhéana tù a [...] coróin óir timchioll fa gcuáirt.

12 Agus teilgfe tú ceithre fhair [...] óír dhó, águs cuirfe tú iona cheith [...] chorruibh iád, agus béid dhá fháin [...] a ttáobh dhe, agus dhá fháinne sa táobh eile.

13 Agus do dhéana tú maididhe [...] chrann Sitim, agus foileochuidh tú [...] hór íad.

14 Agus cu irfe tú na maid idhe a [...] sua fainnibh, re táobhuibh na haír [...] chor go niomcharthar a náirc léo.

[Page]15 Béid na maididhe a bhfáinnibh na háirce, ní bearthar as íad,

16 Agus cuirfe tú annsa nairc, an fhiadhnuisi noch do bhéura misi dhuit.

17 Agus do dhéana tú cathaóir thrócaire dór fhiórghlan: dhá chubhad go leith a fad, agus cubhad go leith a leithead.

13 Agus do dhéana tú dhá chearubin dór: dobair shloighthe do dhéana tú íad, a ndá chionn an tsuidhe thrócaire.

19 Agus déana aon chearub ar cheann de, agus an chearub eile ar an g [...]eann eile, don tsuidhe thrócaire: do dhéana tú na chearubínigh ar a dhá cheann.

20 Agus sinfid na chearuibinigh a sciathaín a mach go hárd, ag folach an tsuidhe thrócaire le na sciathanuibh, a­gus a naighthe ag feitheamh ar a chéile: leath ris an tsuidhe thrócaire beid ai­ghthe na chearubinigh.

21 Agus cuirfe tú an suidhe trócaire snúas ar an áirc, agus annsa náirc cuirfe tú an fhiadhnuisi do bhéura misi dhuit.

22 Agus ann sin theigeomhas misi riot, agus comhráidhfe mé riot, ós cionn an tsuidhe thrócaire, ó eidir an dá chearubin noch atá ar aírc na fiadh­nuisi, do na huile neithibh do bhéura mo dhuit a naithne do chloinn Israel.

23 Do dhéana tú mar an ccéadna clár dochrann Sitim, dhá chubhad badh é a fhad, agus cubhad a leithead, agus cubhad go leith áirde.

24 Agus foileocha tú é dór fhiórghlan, agus do dhéana tú coróin oír dhó tim­chioll fa geúairt.

25 Agus do dhéana tú imeal dó, lei­thead buise timchioll fa gcúairt, agus do dhéana thú coróin oír timchioll fa gcúairt don imeal.

26 Agus do dhéana tú dhó ceithre fhainne oir iona cheithre coir [...]éuluibh, atá as a cheithre cho [...]uibh sin.

27 Thall as coinne an imil béid na [...]innidhe, mar áite dona maididhibh dío­mchar an chláir.

28 Agus do dhéana tú na maididhe do chrann Sitim, agus foileocha tú iád [...]é hór, chor go niomchùrthaoi an bórd léo.

29 Agus do dhéana tú a mhíasa [...]in, [...] liacha sin, & a bhfoluidhe sin, agus a [...]áluidhe sin, chum a bhfolach leó; dór [...]hiórghlan do dhéana tú iad.

30 Agus cuirfe tú ar an mbórd [...]án taisbeannta, a ccomhnuidhe ro­ [...]hamsa.

31 Agus do dhéana tú coinnléoir [...]r fhíorghlan; dobair sloighthe, do [...]héanntar an coinnleóir, a chos agus a [...]heangáin, a scaluìdhe, agus a clinapáin [...]gus a bhlátha, béid don ccéadna.

32 Agus tiucfuidh sé beangain amach as [...] tháobh: trí beangáin don choinnleoir [...] aóntaobh, agus trí bheángáin don [...]oinnleóir as an táobh eile.

33 Trí bhulla déanta amhuil almo [...] inne, maille re cnap agus bláth [...] néinbheangán; agus trí bhulla dean­ta amhuil almóinne annsa mbean­gán oile maille re cnap, agus re bláth: mar sin ann sna sé b [...]angánuibh thig a­mach as an ccoinnleóir.

34 Agus annsa choinnleóir béid cei­thre scala déanta cósmhuil re halmó­inne, maille re cnapuibh, agus re bla­thuibh.

35 Agus biáidh cnap faói dhá bheangán de, agus cnap faói dhá bhean­gán de, agus cnap sáói dhá bheangan de, do reir na sé mbeangán thig amach as an gcoinnleóir.

36 A ccnaip, agus a beangáin, béi [...] don ni céadna; biáidh sé uile na éan [...] ­bair shloighthe dór fhíorghlan.

37 Agus do dhéana tú a seacht soi [...]l­se sin, agus soillseóchuidh tú a sho­lus sin, lé ttiubhra solus anonn as a choinne.

38 Agus béid a theanchuiridh sin a­gus a mhiasa smóil dór fhíorghlan.

39 Do thalluinn dór fhiórghlan do dhéana sé é, maille ris na soithighibh sin uile,

40 Agus tabhair haire, go ndéana tá iad do reir a bpatruin noch do tais­béanadh dhait annsa tslíabh.

CAIB. XXVI. Cumadh an Tábernacuil. 31. Agus folach na haírce, ar na nordughadh.

OS a chionn sin, do dhéana tú an tabernacuil maille re deich gcúir­tín do líon fhineulta chasta, agus gorm, agus purpair, agus scairláoid: maille re Cherubínibh dobair ghéarchúisigh do dhéana tú iad.

2 Budh é fad gach éan chuirtin ochd ccubhaid fhichead, agus leithead gach éanchuirtín ceithre cubhaid; agus gach áon da na cuirtinibh áon mhiosúr bhías aca.

3 Cúipleochthar cúig cúirtínigh dá chéile, agus cúig cúirtinigh cúpluighe dá chéile.

4 Agus do dhéana tú lúba do ghorm ar imlibh gach éanchuirtin ón chumhais annsa gcoimhíadhagh: agus mar sin do dhéana tú an sa nimiol is faide amach do chúirtín eile, ó imíadhagh an dara coda.

5 Cáogad lúb do dhéana tú ann sa néan chúirtin, agus caógad lúb do dhea­na tú a nimial an chúirtín atá ag colmh­cheangal an dara, chor ga mbéaruid na lúba greim ar a chéile.

6 Agus do dhéana tú cáogad táitse dór, agus cúipleocha tú na cuirtiné dhá chéile, leis na táistibh, agus biaidh na éantábernacuil.

7 Agus do dhéana tú cúirtíne dfionnadh gabhar, do bheith na fholach ar an ta­bernacuil, do dhéana tú éanchuirtin déag.

[Page]8 Budh hé fad gach éan chuirtín tri­ochad cubhad, agus leithead gach éan chúirtín, ceithre cubhaid; agus béid an téanchuirtín déag uile dáoinmhio­s [...]r.

9 Agus coimhcheangeola tú cúig cúirtíne leó féin, agus sé cuirtíne l [...]ó féin, agus dúibleocha tú an sei­seadh cuirtin a néadan tosuigh an ta­bernacuil.

10 Agus do dhéana tú caogad lúb ar imiol a néanchúirtin atá táobh a muigh annsa ccoimhcheangal, agus cáogad lúb a nimiol an chúirtin noch cheingeo­ [...]us an dara cúpla.

11 Agas do dhéana tú cáogad táiste do phrás, agus cuirse tú ná tiistigh ann sna lúbuibh, agus cúipleocha an folach dha chéile, chor go mbradh sé na aon.

12 Agus an faigheall mhairseas do chúirtínibsi an lóistin, an leath chúir­tín mhairfeas, crochfuighear ós cionn chúil an tabernacuil é.

13 Agus cubhad a ttáobh, agus cu­bhad don táoibh eile, don fhuighioll a bhfad chúirtine an loistin: crochfuigh­ear sin ós cionn táoibh an tábernacuil don táoibhsi agus don táoibh úd dá fholach.

14 Agus do dhéana tú folach don lóistin, do chroicnibh reitheadh daite dearg, agus solach shúas do chroicnibh broc.

15 Agus do dhéana tú buird don tabernacuil, do chrann Sitim na sea­samh súas.

16 Deich gcubhuid bhías a bhfad an bhuird, agus cubhad go leith bhias a leithead éanbhuird.

17 Biáidh dhá láimh a néanbhuird, ar na fuighiughadh as coinne a chéile a nórd, is mar so do dhéana tú ar bhórduibh an tabernacuil uile.

18 Agus do dhéana tú na buird don tabernacuil, fithche bórd ar an táobh theas leath theas.

19 Agus do dhéana tú ceathra­chad soicéad dairgead faoi an fhichid bord, dhá shoicéad fáoi bhórd diobh cla dhá láimh, agus dá shoicéad fáoi bhórd eile da dhá láin [...]h.

20 Agus ar son an dara táobh don tabernacuil, don táobh thúaith (biaidh) fiche bórd ann sin.

21 Agus an da fhichid soicéad dair­gead, dá fhoicead fáoi aon bhórd agus dá shoiced fáoi bhórd eiie.

22 Agus do tháobhuibh an taber­nacuíl leath shíar, do dhéana tú sé buird.

23 Agus do dhéana tú dá bhórd do chornéuluibh an tabernacuil iona dhá tháobh.

24 Agus béid coimhcheanguilte dhá chéile fútha shíos, agus béid coimhchean­gailte dhá cheile os mullach a chinn dáon fháinne amháin: mar so bhías dóibh a raon, béid siad don dá chóirnéul.

25 Agus béid na nochd mbórd [...] agus a soicéid airgid, sé soicéid d [...] dhá shoicéd fáoi éanbhórd, agus [...] shoicéd fáoi bhórd eile.

26 Agus do dhéana tú barruidhe [...] chrann Sitim: a cúig do bhórd [...] éantáoibhe don tabernacuil.

27 Agus cuig bharra do bhórd [...] na táoibhe eile, don tabernacuil, [...] dá th [...]ioh leath shiar.

28 Agus an barra méadhonac [...] lár na mbórd, roithcheocha sé ó ch [...] go cionn.

29 Agus foileocha tú na b [...] le hór, agus do dhéana tú a bhf [...] dhe dór mar áit chum na mbarr [...] agus foileocha tú na barruidhe hór.

30 Agus tóigeobhuidh tú fúas tabernacuil, do réir an churr [...] noch do taisbeánadh dhuit an tslíabh.

31 Agus do dhéana tú folach ghorm, agus do phurpair, agus scairláoid, agus do lion fhinealta ch [...] dobair ghéarchúisigh: le Cherub [...] do dhéantar é.

32 Agus crochfa tú é ar chei [...] piléuruibh do chrann Sitim, ar bhfolach dór: beid a gcrúc [...] dór, ar na ceithre soiceaduibh [...] gid.

33 Agus crochfa tú súas a [...] ­lach fáoi na taistibh, chor go ttiubh [...] á steach annsin, táobh á stigh don [...] lach, Aírc ná fíadhnuisi, agus ranns [...] an folach dhíbh idir a náit náomir agus ro náomhtha.

34 Agus cuirfe tú an suidhe tró [...] ár Aírc na fíadhnuise ann sa ná [...] náomhtha.

35 Agus suidheocha tú an bórd t [...] a muigh don fholach, agus an cu leóir thail as coinne an bhuird ar th [...] an tabernacuil don leath theas, [...] cuirfe tú an bórd don leath thuái [...]

36 Agus do dhéana tú crochad [...] dhorus an lóistin, do ghorm, agu [...] phurpuir, agus do scarláoid, agus lion mhín chasda, oibríghthe le h [...] shnaithide.

37 Agus do dhéana tú don chroch cúig piléir do chrann Sitim, agus leocha tú iad ie hór; agus béid a [...] cuidh dór, agus teilgfe tú cúig for phráis dóibh.

CAIB. XXVII. Cumadh Altóra na hofrála loisgthe; gus gach inneal do bheanus di.

AGus do dhéana tú altóir do ch [...] Sitim: cúig cubhaid ar fad, gus cúig cubhaid ar leith [...] bíáidh a naltóir ceathairbhe [...] [Page] ach, agus bu tri cubhaid a háirde.

2 Agus do dhéana tú a beanna ar chei­ [...]hre coirnéuluibh: béid a beanna don ccéadna, agus foileocha tú le prás í.

3 Agus do dhéana tú a hoighne chum [...]uátha do ghlacadh chuca, agus a slu­ [...]iste, agus a baisínigh, agus a hadhuil, agus a hoighne tineadh, a huile shoith­ [...]ighe do dhéana tú do phrás.

4 Agus do dhéana tú dhi gráta do lionobair phráis, agus ar an lión do dhéana tú ceithre fháinne phráis ann a cheithre choirnéuluibh.

5 Agus cuirfe tó fa chompás na hal­tóra shíos é, chor go mbía an líon ionann go lár na haltóra.

6 Agus do dhéana tú maididhe don altóir, maididhé do chrann Sitim, agus foileocha tú le prás íad.

7 Agus cuirfighear na maididhe ann sna fáinnibh, agus béid na maididhe ar dhá tháobh na haltóra dá himochar.

8 Folamh (a stigh) do chláruibh do dhéana tú í, mar do taisbeanadh dhuit ann sa uliabh: mar sin do dhéanuid siad í.

9 Agus do dhéana tú cúirt an taber­nacuil don táoibh theas, leath theas: béid bruit don chúirt do lion mín chasda; céad clubhad ar fad déantáoibh.

10 Agus béid a fithche piléur sin agus fithche soicéid do phrás, biaidh crúcuidhe na bpiléur, agus a bhfiléid dairg [...]ad.

11 Agus mar sin don leath thuáith ar fad, béd bruit do chèad cubhad ar fad, agus aphfithche piléur, agus a bhfithche soicéad práis; béid crúcuidhe na bpiléur, agus a bhfiléid dairgead.

12 Agus do tháobh leithid na cuirte ar an taobh shíar, béid bruit do cháogad cubhad; a bpiléur a deich, agus a soi­chead ideich.

13 Agus leithead na eúirte ar a ttáobh hoir leath shoir, béid cáogad cu­bhad.

14 [...]ruit déantáobh don gheata, biáidh úig cúbhaid déug: a bpiléur a trí, agis a soicéid a trí.

15 Aus ar án ttáobh eile, béid bruit, cúig c [...]haid déug: a bpiléur a tri, agus a s [...]céid a tri.

16 Aus chum geata na cúirte, béid bruit dfihchid cubhad do ghorm, agus do phuruir, agus do scarláoid, agus do linéadch mhín chasta, oibríghthe le hobair sháithide: agus a bpiléur a cea­thair, agu a soicéid a ceathair

17 Bél na huile piléur fá gcuáirt timchioll a cúirte, ar na bhfilleadadh le hairgead, [...]áidh a ccrúcuidhe dairgead agus a soi [...]íd do phrás.

18 Bíaih fad na cúirte na chéud cubhad; gus a leithead cáogad ar gach áon tíobh, gus cúig cubhaid dáirde, do linéadach [...]inealta chasda, agus a soi­céid do phis.

19 Béid soithighe an tabernacuil uile, a nuil [...]herbhís, agus a nuile thair­nge, agus tàirngidh na cúirte uile béid do phrás.

20 Agus aitheonuidh tú do chloinn Israel go ttugaid chugad an ola fhíor­ghlan do chrann ola, brúite, chum an tsoluis, do thabhairt ar an lampa lasadh a gcomhnuighe.

21 A ttabernacuil an chomhchrui­nighe táobh amuigh don fholach, noch atá as coinne na fiadhnuisi, o [...]rdeochuid Aáron agus a mhic é ó thrathnóna go maidin a bhfiaghnuisi an tighearna: biáidh so na statúid go bráth da ngeinea­lachuibh, do tháoibh chloinne Israel.

CAIB. XXVIII. Ordughadh Aaroin agus a chlann Mac chum oifig an tsagairt. 2 Agus an eáduigh naomhtha, agùs na bheanus dcíbh.

AGus glacsa chugad Aáron do dhear­bhraithir, agus a mhic maille ris ó mheasg chloinne Israel, chor go ndéana sé miniostralachd dhamhsa a noi­fig an tsagairt, eadhon Aaron, Nadab. agus Abihú, Eleasar agus Itamar, mic Aáron.

2 Agus do dhéana tú éadach náomh­tha do Aáron do dhearbhrathair, mar ghlóir agus mar scéimh.

3 Agus laibheóra tú ris a nuile dhui­ne, atá eagnuidhe a gcroidhe, noch do lion misi le spiorad na heagna, chor go ndéanaid culaidh Aáron, dá choisreag­adh, ionnus go bhfoghnuidh se dhamhsa a noifig an tsagairt.

4 Agus a siad so na héaduighe do dhéanuid; uchdéideadh, agus ephod, agus róba, agus cóta bróidinealta, agus miochd agus crios: agus do dhéanuid éaduighe náomhtha mar so do Aàron do dhearbhraithir, agus da mhacaibh, ion­dus go bhfeaduigh miniostralachd do dhéanamh dhamhsa, a noifig an tsagairt.

5 Agus glacfuid ór agus gorm, agus purpair, agus scarláoid, agus linéadach finéalta.

6 Agus do dhéanuid an téphod dór, do ghorm, do pnurpair, agus do scar­láoid, agus do lí [...]éadach fhinealta chasda, maille re hobair ghlic.

7 Biáidh aige dhe sin dhá phíosa gúa­lann ceangailte agà dhá imeal, agus mar sin ceangaltar dhá chéile é.

8 Agus bíaidh an crios bróidine­alta a Nephoid, noch atá air, don ccéadna do réir a oibre sin: dór, do ghorm, do phurpair, agus do scar­láoid, agus do linéadach fhinealta chasda.

9 Agus glaca tú dá chloich Onix, agus grabháil anmanna chloinne Israel orra.

10 Sé dá nanmannuibh ar éan chloich agus na sé hanmanna eile, na coda eile, ar an gcloich eile, do réir a sin [...]sireachd.

[Page]11 Maille ré hobair ghrábhaluigh a gcloich, cosmhuil ré grábhail shignéd ghrabhalfus tú an dá chloich, máille re hanmannuibh chloinne Israel: cuir­fe tú fa deara a gcur a gcumhdui­ghibh óir.

12 Agus cuir [...]e tú an dá chloich ar ghuáillibh a Nephod, mar chlochuibh cuimhnighe do chloinn Israel, agus iomchóra Aáron a nanmanna as co­inne an tighearna, ar a dhá ghúaluinn mar chuimhne.

13 Agus do dhéaná tú failge dór.

14 Agus dhá shlabhra dór ghlan ar a gceannuibh; dobair shighthe do dhéa­na tú íad, agus ceangail na slabhruidhe fithe do na failghibh.

15 Agus do dhéana tú uchdéideadh an bhreitheamhnuis le hobai [...] chéarda­mhuil, amhuil oibre a Nephod do dhéa­na tú é; dór, do ghorm, do phurpair, agus do scarlaoid, agus do linéadach fine­al [...]a chasta do dhéana tú é.

16 Ceatháirbheannach bias sé ar na dhúbl [...]dhadh, réise bhias na fhad, agus reise bhias na leithead.

17 Agus cuirfe tú ann cuir do chloch­uibh, eadhon ceithre chúrsa do chlochuibh: biáidh an céad chúrsa do Shardius, do Thópas agus do Charbuncail: budh é fo an chéad chúrsa.

18 Agus biáidh an dara cursa, Eme­reud, Saphir, agus Diamond.

19 Agus an treas cúrsa, Ligur, Agat, agus Ametist.

20 An ceathramhadh cúrsa, Béril, a­gus Onix, agus Jasper: an ór cuirfighear [...]ad, ann a ndruid.

21 Agus béid na clocha maille re hanmannuibh chloinne Israel, a dó dhéag do réir a nanmann, grábhalta (a­mhail) ghrábhail shignóid: gach áon diobh lé a ainm, béid do réir án dá threibh dhéag.

22 Agus do dhéana tú ar an uchd­phláta slabhruidhe ag na ceannauibh do­ [...]air fhighthe dór fhíorghlan.

23 Agus do dhéana tú ar an uchd­phlata, dhá fhainne óir, agus cuirfe tú an dá fháinne ar dhá cheann an uchd­phláta.

24 Agus cuirfe tú an dá shlabhradh fhighthe dór annsa dá fháinne atá ar ceannuibh an uchdphláta.

25 Agus an dá cheann eile don dá shlabhradh fhighte, ceangola tú an sa dà fhail, agus cuirfe tú íad ar phi­osuighibh na gúalann an Ephod ar aghaidh.

26 Agus do dhéana tú dhá fháinne óir, agus cuirfe tú ar dhá ch [...]ann an uchdphláta íad, ina nimeal sin, noch atá leath re táobh an uchdphlata a sligh.

27 Agus dá fháinne eile óir do dhéana tú, agus cuirfe tú íad ar dhá tháobh an Ephóid shíos, láimh ris an gcuid thos­ [...]igh dhe, thall as coinne a chúpluidh­the, os cionn creasa ceardam [...] Ephod.

28 Agus ceangoluid siad an t [...]ch [...] deadh le na fháinnighibh, do fh [...] ghibh an Ephoid le lása do gho [...]m, go mbía ós cionn creasa céardam [...] Ephod, agus nach scáoilfighear an t [...] phláta don Ephod.

29 Agus iomchóra Aáron ann [...] chloinne Israel, [...]nn sa nuchdphlá [...] an bhreatheamhnuis, ar a chroid [...] nuáir rachus a steach do náit náom [...] mar chuimhne do lathair an tighe [...] gcomhnuighe.

30 Agus cuirfe tú a nuchdp [...] an bhreitheamhnuis an Urim a [...] Tuimim: agus béid ar chroidhe [...] a nuáir rachus sé a steach as [...] an tighearna: agus iomchóruidh áron breitheamhnus chloinne Israel [...] claroidhe, a bhfiadhnuisi an tighean gcomhnuighe.

31 Agus do dhéana tú róba an [...] do ghorm uile.

32 Agus biáidh poll iona mh [...] iona lár; biáidh ceangal dobair fhig [...] timchioll fa gcuáirt an phuill, ma bheith poll haberghion, go nach [...] tíghe é.

33 Agus shíos ar a fhathfhu [...]in dhéana tú pomgranáit do gho [...]m, [...] do phurpuir, agus do scarláoid t [...] fa gcuáirt na fathuáime; agus [...] óir eatorra timchioll fa gcuáirt.

34 Cluigín óir, agus pomgá [...] cluigín óir agus pomgranait, [...]r [...] thuáim an róba fa gcuáirt.

35 Agus biáidh sé ar Aáron ag [...] niostrálacht: agus cluinfighear [...] [...] a nuair rachus sé a sseach lo [...] náomhtha, a lathair an tighearn, [...] a nuáir thiocfas amach: go nah [...] ghadh bás.

36 Agus do dhéana tú plta [...] fhíorghlan, agus grabháil air ami ghrábhala signéid, NAOMHTIAC [...] DON TIGHEARNA.

37 Agus cuirfe tú é ar lása gh [...] ionnus go'mbiáidh ar an míter, [...]r ch [...] thosúigh an mhíter biáidh sé.

38 Agus biáidh sé ar éadar. Aán chor go niomchóruidh Aaroréac [...]e [...] na nitheann náomhtha, noch nomht [...] chuid clann Israel iona n [...]ront [...] náomhtha uile; agus biáidh séa gcon [...] nuidhe ar éadan, chor go nglcfuigh [...] íad, a bhfiaghnuisi an tighearna

39 Agus cuirfe tú bródái leis [...] gcóta do linéadach fhínealta agus [...] dhéana tú an Míter do linadach [...] nealta, agus do dhéana tù a crios [...] bair shn [...]ithide.

40 Agu [...] do dhéana tú ótuidhe é mhacuibh Aáron, agus do dhéana [...] creasanna dhóibh, agus do dhana tú be néit dóibh, mar ghlóir agus iar scéimh

41 Agus cuirfe tú ar Aáron d dhearbhrathair íad, agus ar mhacui [...] [Page] maille leis: agus ungfuigh tú íad, agus coisreochuidh tú íad, agus náomhtochaidh [...]ú íad, cor go ndéanuid miniostralachd dhamhsa a noifig an tsagairt.

42 Agus do dhéana tú brístíghe línéa­duigh dhóibh, dfolach a ttárnochd: ó ná háirnibh go nuige na slíasta roithe­ochuid siad.

43 Agus béid síad ar Aáron, agus ar a mhacaibh, a nuáir thiucfaid síad a s [...]each go tabernacuil an chomh­chruinnigh, nó a nuáir thiucfaid siad a bhfogus do naltóir, do mhiniostralachd an sa náit náomhtha; go nach iomchraid égceart agus go néagfuid: biáidh sé na reachd go bráth dhó féin, agus dá shli­ochd na dhiáigh.

CAIB. XXIX. Modh choisriogan na nsagart. 38 Na gnáth­ofrala Loisgthe. 41 Agús gealladh an ti­ghearna.

AGus is é so an ní do dhéana tú riú dá náomhadh, do mhiniostra­achd dhamhsa a noifig an tsagairt: glac éanbhulóg óg, agus dá reith gan cháidhe.

2 Agus arán gan laibhín, agus bair­gheana gan laibhin, ar na gcumasc le hola, agus abhlanna gan laibhín, ungh­tha le hola: do phlúr chruithneachda do dhéana tú íad.

3 Agus cuirfe tú a néinchléibhín íad, agus do bhéara tú leachd íad annsa chléibhín, maille ris an mbulóig, agus an dá reithe.

4 Agus do bhéura tú Aáron a­gus a mhic go dorus tabernacuil an chomhchruinnigh, agus nighfe tú íad le huisge.

5 Agus glacfa tú na culadha, agus cuirfe tú an cóta ar Aáron, a­gus róba an Ephod, agus an Té­phod maille ris an uchdphláta, agus criofluigh é lé crios céardamhuil an Ephód.

6 Agus cuirfe tú an Míter ar a cheann, agus cuirfe tú an choróin náomh­tha ar an miter.

7 Ann sin glacfa tú an ola ungtha, agus-dóirtfe tú ar a cheann í, agus ungfa tú é.

8 Agus do bhéura tú a mhic leachd, agus cuirfe tú cotuidhe orra.

9 Agus crióslochuidh tú íad le creas­annuibh (Aáron agus a mhic) agus cuir­fe tú ná boinéit orra; agus biáidh oifig an tsagairt aca mar reachd siór­ruidhei, agus coisreochuidh tú Aáron agus a mhic.

10 Agus do bhéura tú fa deara bulóg do thabhairt as coinne an taberna­cuil an chomhchruinnigh, agus cuirfe Aáron agus a mhic a lámha ar chionn na [...]ulóige.

11 Agus muírse tú an bh [...]lóg as coinne an tighearna, ag dorus táberna­cuil an chomhchruinnighe.

12 Agus glacfa tú dfuil na bulóige, agus cuirfe tú ar bheannuibh na haltora led mhéur, agus dóirtfe tu [...]a nfuil-uile ré táobh na haltóra.

13 Agus glacfa tú an méathas uile fholohus an mionach, agus án scairt bhíos ós cionn na náe, agus an dá dhu­bhan, agus an gheir bhías orra, agus loisg ar a naltoir íad.

14 Achd feóil na bulóige, agus a sheithe, agus othrach loisgfe tú le teine táobh a muich don champa íad: is ofráil pheacaidh í.

15 Glacfa tú mar an gcéadna éan­reith, agus cuirfe Aáron agus a mhic a lámha ar chionn an reithe.

16 Agus muirfe tú an reith, agus glacfa tú a fhuil, agus croithfe tú timchioll fa gcuáirt ar a naltóir í.

17 Agus gearrfa tú an reith na chod­chuibh, agu [...] nighfe tú a innidhe, agus a chòsa, agus cuirse tú (íad sin) a gceann a chodchan, agus a gcionn a chinn.

18 Agus loisgfe tú an reith iomlán ar a naltóir: is ofráil loisge don tighearna sin: is deaghbhaladh é ofráil déanta le tenidh don tighearna.

19 Agus glacfa tú an reith eile, agus cuirfe Aáron agus a mhic a lámha ar cheann an reithe.

20 Ann sin muirfe tú an reith, agus glacfa tú dha fhuil, agus cuirfe tú ar mháothán cluáisi deise Aáron, agus ar mháothán cluáise deisi a nihic, agus ar ordóig a láimhe deise, agus ar or­dóig a ccoise deise í, agus croiti [...] a nfuil ar a naltóir timchioll fa gcu­áirt.

21 Agus glacfa tú do nfuil atá ar a naltóir, agus don ola ungtha, agus croith i ar Aáron agus ar a chulaidh, & ar a mhacaibh, agus ar éaduighioh a mhac leis, agus biáidh sé náomhtha, agus a éáduighe, agus a mhic, agus éadui­ghe a mac leis.

22 Agus mar [...] an gcéadna beanf [...] tú dón reithe an gheir agus bun a nearbuill, agus an gheir fholchus na hineídhe, agus scairt na náe agus an dá dhubhán, agus an gheir atá orra, agus an slinnéun deas: oir is reithe choi [...] ­righe é.

23 Agus áon bhuilin arai [...], agus áon bhairghin darán oladha, águs éinabhlann as cléibhin a naráin gan laibhin, atá as coinne an tighearna.

24 Agus cuirfe tú sin uile a lámh­uibh Aáron, agus a lámhuibh a ma [...], agus croithfe tú anonn, agus a nall na nofráil chroithe a bh [...]iaghnuisi an tighearna.

25 Agus glácfa tú as a lúmhuibh iad, agus lois [...]fe tú íad, ar a naltoir mac ofráil lóisge, mar dheaghbh [...]ladh a lathair an tighearra, is of [...]áil déanta le teinidh i [...] tighearna.

[Page]26 Agus glacfa tú uchd reithe chos­ric [...]he Aáron, agus croithfe tú é mar ofráil chroithe íad a lathair an tighear­na: agus budh í sin do chuidsi.

27 Agus náomhthocha tú uchd na hof­rála tonnuighe, agus slinnéan na hofrála tógtha, noch tonntar agus noch tóg­thar súas do reithe an choisrighe, don ui is le Háaron, agus don ní atá dá mhacaibh.

28 Agus budh le Haáron agus le na mhacaibh sin maille ré reachd síor­ruidhe ó chloinn Israel: óir is ofráil thógtha í, agus budh ofráil thógtha ó chloinn Israel í, do iodhburt na hofrála sío-hchána í, a nofráil thógtha chum an tighearna.

29 Agus budh le macaibh Aáron a éaduighe náomhtha na dhíáigh féin, dá nungadh ionta sin, agus chum bheith coisreactha ionta.

30 Agus an mac sin bhias na sha­gart na áit, cuirfidh fé air íad seachd lá a nuáir thiocfas go tabhernacuil an chómi chruinnigh, do mhiniostralachd sa nait náomhtha.

31 Agus glacfa tú reithe an chois­reactha, agus bruithfe tú a fheóil sa náit náomhtha.

32 Agus íosa Aáron agus a mhíc feóil an reithe, agus an tarán bhías an sa chléibhin, ag dorus thabernacuil an chomhchruinnigh.

33 Agús iosáid ra néithe sin lé ndear­nadh an tsiodhcháin dá gcoisreagadh, agus dá náomhadh: achd ní íosa coi­mhightheach dhíobh sin, do chionn go bhfuilid náomhtha.

34 Agus má fhanan éanní don sheoil choisrighthe, nó don arán go maidin; ann sin loiscfe tú an fuigheall le teinidh: ní híostar é, do chionn go bhfuil sé náomhtha.

35 Agus is mar so do dhéana tú ré Haaron agus sé na mhacaibh, do réir a nuile neithe do aithin mé dhiot: seachd lá choisreocus tú íad.

36 Agus ofrálfaidh tú gach áon l [...] bulóg ar son ofrála pheacaidh, ar son siothchána: agus glansa tú a nal­tóir, a nuáir do dheana tú sith ar a son, agus ungfa tú í dá náomhadh.

37 Seachd lá do dhéana tú sith ar son na haltóra, agus náomhthocha tú í: agus biáidh na haltóir ro náomhtha: giodh bé ar bith bheanas ris a naltóir, biáidh se náomhtha.

38 A nois sé so an ní sin ofráil­fios tú ár a naltóir; dhá uan don chéidbhliadhuin ó lá go lá go comhnuigh­theach.

39 Aón lubhán díobh do dhéana tú ofráil ar maidin: agus an lubhán eile ofráilfe tú um nóin.

40 Agus le háon úan an deachmhadh rann plúir, comaisce leis an gceathra­mhadh cuid do hin dola bhúailte, a­gus an ceathramhadh cuid do hin fhíona, mar ofráil dighe.

41 Agus an túan eile ofrailfidh [...] um nóin, agus do dhéana tú ris do r [...] na hofrála bidh ua maidne, agus [...] réir na hofrála dighe na maidne, m [...] bholadh mhaith: is ofráil í déanta [...] teinidh don tighearna.

42 Biáidh so na hofráil chomnuig [...] theach loiscthe ar feadh bhur ngein [...] lach, ag dorus thabernacuil an chom [...] chruinnigh a bhfiaghnuisi an tighearn [...] áit a tteigeamha misi ribh, do labh [...]i ann sin riot.

43 Agus ann sin theigeomhus mé [...] cloinn Israel, agus do dhéantar an ( [...] bernácuil) náomtha leam ghlóir.

44 Agus náomhthocha mé taberna [...] an chomhchrúinnigh, agus a naltó [...] náomhthocha mé mar an gcéadna Aá [...] agus a mhic do mhiniostralachd dha [...] a noifig an tsagairt.

45 Agus do dhéana mé comhnuig [...] a measg chloinne Israel, agus béud a Dhia aca.

46 Agus aitheonuid síad gur [...] an tighearna a Ndia, noch thug mach íad as crích na Hégipte, ioca go gcoimhneochuinn na measg: is [...] an tighearna a Ndia.

CAIB. XXX. Cuma Alió [...]a na Tuise. 2 Earaic no ai [...] fúasglaidh chloinne Israel. 34 An [...] nughadh to naomhtha.

AGus do dhéana tú altóir do loscal túise uirre, do chrann Sitim é tú i.

2 Cubhad budh é fad, agus cubhad [...] leithead: ceathairbheannach bhías si, an biáidh a háirdé dhá chubhad: (biáidh) beanna don ccéadna.

3 Agus fóileocha tú dór fhíorgh [...] í, a húachtar agus a táobh timchi [...] fa gcuáirt, agus a beanna: agus [...] dhéana tú dhi coróin óir timchioll i gcuairt.

4 Agus do déana tú dhá fháinne ó [...] dhi, faoi an choróin, agá dá coirné [...] agá dhá taobh do dhéana tú íad, ag [...] béid siád mar áitibh do bhatuidhi [...]i dá hiomchar leó.

5 Agus do dhéana tú na maididhed [...] chrann Sitim, agus foileochuidh tú [...] hór íad.

6 Agus cuirfe tú as coinne an fh [...] luigh í, atá laimh re háirc na fiádh [...] uisi; as coinne ann tsuidhe thrócai [...] atá ós cionn an fhiadhnuisi, mar a tte­gamha misi riot.

7 Agus loisgfe Aáron túis dheagh bholuidh gach aon mhaidin uirre [...] nuáir dheiseocha sé na lampuidhe, loisgi sé túis uirre.

8 Agus a nuáir lasfas Aáron n [...] lampuidhe um noin, loisgse sé tú [...] uirre, túis bhiobhúan a bhfiagnuise a [...] [Page] tighearna, ar feadh bhur ngeinealach,

9 Ni loisgfidhe túis choimhidheach ar bioth uirre, nó íodhbuirt loisge, no ofráil bidh; ni mo dhoírtfidhe ofrála dighe uirre.

10 Agus do dhéana Aáron sith ar a beannuibh uáir san mbliadhuin, lé fuil (ofrála) pheacaidh na sithe: uáir san mbliadhuin do déana sé sidh uirre ar feadh bhur ngeinealach: atá si ro náomhtha don tighearna.

11 Agus do labhair an tighearna re Maóise, ga rádh.

12 A núair ghlacfas tú fuim chloinne Israel do reir a nuibhre; ann sin do bhéuruidh gach éanduine fuáscladh ar son anma don tighearna, a núair aireo­mhus tú íad, go nach biáidh plaígh na measc, a núair aíreomhas tú iad.

13 Is é so do bhéuruid uátha, gach éanduine da rachaidh thort na meafc atá áirmhithe; leithshecel do reír na sanc­tóra, (secel is é sin fithche gérah,) agus leithshecel ofráil an tighearna.

14 Gach uile dhuine dá tteíd thort na measg atá airmhithe, ó fhithchid bli­adhan dáois agus ós a chionn, do bhé­ura sé ofráil don tighearna.

15 Ní thíubhra sáidhbhir nios mó uádha, agus an bochd ní thiubhra níos lugha nó leith shecel, a nuáir do bhéa­ruid ofráil don tighearna, do déanamh, sithe dá bhur nanmannuibh.

16 Agus glacfa tusa an tairgead síthe ó chloinn Israel, agus cinnfe tú é do sherbhís thabernacuil an chomhchrui­nigh; Ionnus go mbía na chuimhne do chloinn Israel a lathair an tighearna, do dhéanamh sithe dá bhur nanmanuibh.

17 Agus do labhair an tíghéarna re Maóise dha rádh,

18 Do dhéana tú mar an gcéadna lá­bhêir práis, agus a chos mar an gcéad­na do phrás, do ionnladh (as;) agus cuirfe tú é idir thabernacuil an chomh­chruinnigh, agus a naltoír, agus cuirfe tú uisge ann.

19 Oir ionneoluid Aáron agus a mhic a lámha agus a gcosa aige.

20 Agus a núair rachuid go taberna­cuil an chomhchruinnigh, ionnoluid siád lé huisce, go nach bhfaghaid bás: nó a nùair thiocfaid a bhfogus do naltoir do mhiniostralachd, do lofgadh ofrála déanta lé tenidh don tighearna.

21 Mar sin nighfid a lamha agus a gcofa, go nach bhfaghaid bás: biáidh so na reachd dhóibh go bráth, dósan, agus da shiól ar feadh a ngeinealach.

22 Tuilleamh fós, do labhair an ti­ghearna re Maoise, ga rádh.

23 Glac thusa mar an gcéadna chu­gad spiósra oirdhearca, do Mhirr ghloin cúig chéad secel, agus do Shi­namon deaghbholuidh a leath oiread sin, dhá chéad agus caógad secel, agus do chalamus déaghbholuidh dhá chéad agus cáogad fecel.

24 Agus do Chassía cúig chéad secel do reir shecel na sanctóra, agus hin dola chroinn ola.

25 Agus do dhéana tú ola dhe, dola náomhtha, agus ola cumaischthe, do réir ealadhan an photechari: biáidh sí na hola naómhtha chum ungtha.

26 Agus ungsa tú tabernacuil an chomhchruinnigh lé, agus aírc na fiadh­nuise:

27 Agus an bórd, agus a shoithidhe uile, agus an coinnleóir agus a shoithi­dhe, agus altoir na túise.

28 Agus altoír na hofrála loisge, gon a huile shoithidhibh, agus an lábhéir, agus a cos.

29 Agus naomthocha tú íad. ionnus go mbéid ro naomhtha: giodh bé ar bith ní bheanus riu biádh se naomhtha.

30 Agus ungfa tú Aáron agus a mhic, agus coisreoca tú íad, chor go miniostrálfuid dhamhsa a noifig a [...] tsagairt.

31 Agus laibheóra tú re cloinn Israel, dá rádh: biáidh so na hola na­omhtha ungtha dhamhsa ar feadh bhur ngeinealach.

32 Ar fheóil duine ní doírtfighear i, ní mó dhéantaoi samhuil di, do reír a compóideachd: is naomhtha í, agus biaidh sí naómhtha dhaóibhsi.

33 Giodh bé ar bith dhéanas cu­musc cosmhuil ría, nó giodh bé ar bith chúirfeas di ar choimhightheach, géarr­fuighear cheana a mach óna dhaóinibh é.

34 Agus a dubhairt an tighearna re Maoise, glac chugad spiósra deaghbhal­uidh, stáct agus onicha, agus galbánum; na spiósra deaghbhaluidhsi maille re túis ghloin, oiread re cheille dá gach cuid díobh.

35 Agus do dhéana tú perfiúm dhe, cumasc do réir ealadhan an photeceári, cumuscthe ré chéile, fiórghlan (agus) naómhtha.

36 Agus brúidhfe tú cuid de sin ro mhin, agus cuirfe tú cuid de as coinne na fiadhnuise ann sa tabernacuil an chomhcruinnigh, aít a tteigeamha misi riot: biáidh sé ro náomhtha dhaóibh.

37 Agus ar son na perfiúime do dhéa­na tú: ni dhéantaoi dhíbh feín do reír a chumaisc sin: bíaidh sé dhuitsi na­omhtha don tighearna.

38 Giodh bé ar bioth dhéanas samhuil dó sin do bholtnughadh, géarrfuighear é amach ó na dhaóinibh.

CAIB, XXXI. Bésaleel maighisdir saothair ar obair an ta­bernaouil, 6 Agús a chomharbadha; de­únta lé Dia chum na hoibre.

AGus do labhair an tighearna re Maó­ise, dá rádh.

[Page]2 Féuch do ghoir mé go ainmnighe air Bhésaleel, mhac Uri: mhic Hur do threibh Júdah:

3 Agus do lion mé é do spioraid Dé, a neagna, agus a ttuigsin, agus a neólus, agus annsa nuile ghné oibre,

4 Do thionnscnamh oibreach ngéar­chúiseach, do oibriughadh a nór, agus a nairgeád, agus a bprás,

5 Agus a ngearradh cloch dá gcur, agus ag ceírbhereadh adhmuid, doibriu­ghadh ann gach uile shórt oibre.

6 Agus misi, féach, thug me maille leis, Aholiab mhac Ahisamach do threibh Dan; agus a gcroidhthibh gach a bhfuil glicchroidheach do chuir mé eagna; chor go ndéarnadaois a nuile ní do aithin mé dhiótsa:

7 Tabearnacuil an chomhchruinnigh agus aírc na fiaghnuisi, agus an suidhe trócaire atá uirre, agus uile shoithighe an tabearnacuil,

8 Agus an bórd, agus a mbeanann ris, agus an coinnleóir glan, gun a ghleú [...] uile, agus altoír na túise.

9 Agus altóir na hofrála loisge, maille re na huile ionstrumuintibh, agus a lá­bhéir agus a cos.

10. Agus na héaduidhe serbhíse, agus an rulaidh naomhtha do Aáron an sagart; agus na culadha dá mhacaibh, do mhini­ostralachd a noifig an tsagairt.

11 Agus a nola ungtha, agus an [...]ú is dhéaghbholaidh do naít naomhtha: do reir a nuile ní do aithin mé dhiót, do dhéanaid siád.

12 Agus do labhair an tigherna re Maóise, gá rádh.

13 Labhairse fós ré cloinn Israel ga rádh; go deimhin coimhéadfuidhe mo shábbóid: oir is comharth eadrum féin agus sibhse i, ar feadh bhur ngeinea­lach: go mbia a fhios aguibh gur mé an Tighearna náomhn [...] sibh.

14 Cuimhdeochtháoi an Sabbóid ar a­nadhbharsin: óir atá náomhtha dhaóibh. A nuile dhuine bhrisios i, cuirfighear go deimhin chum báis é: óir gidh bé neach oibrigheas éainní innte [...], gearrfuighear anam sin ó bheith a measg a dháoine.

15 Sé lá is fhédir obair do dhéanamh, a [...]hd an seachdmhadh lá sé Sábóid-an [...]soc [...]mhuil é, náomhtha don tighearna: gidh bé dhéanas obair ar bith a [...]ó na Sá­bóide, cuirfighear go deimhin chum báis é.

16 Ar a nadhbharsin cuimhdeochuid [...]lann Isráel an Tsabboid, do choimhéud­ [...]a Sabóide ar feadh a ngei [...]ealach mar chunnradh siorruidhe.

17 Is comhartha eadrumsa, agus clann Israel go brath é: óir ann a sé lá do ainne an tighearna neamh, agus talamh, agus ar an seachdmhadh lá do scuir sé, agus do léig scíth.

18 Agus tug sé do Mhaóise, a nuáir do chriochnuigh s [...] a chomhrádh leis ar shlíabh Sinai, dhá chlár-na fiadhnuise, [...]áir chloiche sgriobh [...]ha lè [...]éur-Dé.

CAIB. XXXII. An laogh órrdha. 1ó Fearg Dé, 19 [...] eadh na cclár cloiche; 27 Agus an n [...] bhadh dhàoine, tháinic re linn.

AGus a nuáir do chonnairc an pobal g [...] fhaddáil Maóise teachd a núas [...] tsliabh, do chruinnigheadar an po [...] íad séin go Haáron, agus a dubhradar [...] éirigh súas, déana dhúinn Dée rach romhuinn: Oír an Maóise so, an té th [...] as crích na Hégipte sinn, ni feas d [...] créad do i [...]nthigh air.

2 Agus a dubhairt Aáron riú, [...] sigh na clúasfháinnidhe óir atá chlúasuibh bhur mban, agus bhur [...] agus bhur ninghean, agus tugaidh ch [...] gamsa íad.

3 Agus do bhriseadar an pobal [...] clúasfháinnidhe óir diobh, noch do [...] iona cclúasuibh, agus tugadar go Haár. íad.

4 Agus do ghlac fé as a lámh [...] íad, agus do chum é lé hoirnís ghrabh [...] tair éis láoigh leaghtha do dhéana [...] dhe: agus a dubhradarsan, a síad so [...] Dhée si, ó a Israel, noch thug am [...] as crích na Hégipte tú.

5 Agus a nuáir do chonnairc Ai [...] sin, do thóg sé Altóir as a choi [...] agus tug Aáron fúagra, agus a [...] bhairt, is lá féasta a márach ag a [...] ghearna.

6. Agus do éirgheadar súas go [...] ar na mhárach, agus do ofráladar i [...]d buirt loisge, agus tugadar ofrála s [...] leó, agus do shuidh an pobal sios d [...] agus dól, agus do éirgheadar súas [...] shúgradh.

7 Agus a dubhairt an tighearna [...] Maólse, éirigh, imthigh romhad sios: [...] do phobal, noch thug tú amach a [...] [...] na Hégipte, do thruáilligheadar iad [...]

8. Do fhilleadar go hobann as [...] tslighe do aithin misi-dhíobh: do ri [...] dar láogh leaghtha dhóibh féín, agus [...] adhradar dhó, agus doí odhbradar d [...] agus a dubhradar, is íad so do Dh [...] s [...], ó a Israel. noch thug thu amach crích na Hégipte.

9 Agus a dubhairt an tighearna [...] Maóise, do chonnairc mé an poba [...] agus féuch is dáoine cruacihmh [...] íad.

10 Annois uime sin léigsi dhamb [...] ionnus go lasaidh mo dhibfhearg na [...] ghuidh, agus go scriosfa mé íad: agus [...] dhéana mé cineadh mór dhiotsa.

11 Agus do ghuidh Maóisi an [...] gheárna a Dhia, agus do ráidh, a [...] ghearna créad fa lassan thfearg a naghui [...] do phobail, noch thug tú amach [...] crich na Hegipte, lé cumhachtuibh mó [...] agus lé láimh láidír.

12 Créad as a laibhéoradis [...] Hégiptigh, agus a n [...]ibeoradís, N [...] [Page] olc rug sé leis amach íad, dá marbhadh ann sna slèibhtibh, agus dá scrios da­ghuidh na talmhan: iompóigh ód fheirg bhuirb, agus claochló don ulcso a na­ghaidh do phobail.

13 Cuimhnigh Abraham, Isáac a­gus Israel, do sherbhisigh, dá ttug tú thú féin mar mhionnuibh, & a dubhairt tú riu, do dhéana mé bhur siol comh­líonmhur re réultuibh nimhe, agus an dúthaidhsi uile air ar labhair mé, do bhéura mé dá bhur siol, agus béid iona hoighreachd gu bráth.

14 Agus do ghlac aithreachas an ti­ghe [...]rna fan olc do smuáin sé do dhea­namh dhi phobal.

15 Agus do fhill Maóisi, agus do chuaidh sé síos ón tslíabh, agus do bhí dhá chlár na fíadhnuisi na láimh: do bhádar an dá chlár scríobhtha ar gach táobh; ar an ttáobhsi, agus ar an ttáobh eile do bhádar scríobhtha.

16 Agus do bé obair Dé na cláir; & do bí an scríbhin, scribhinn Dé, ar na tarruing ar na cláruibh.

17 Agus a nuáir do chúala Josua gio­rac an phobuil mar do gháireadar, a dubhairt sé re Maóise, atá gáir chogáidh annsa champa.

18 Agus a dubhairt seision, ní hé guth na ndáoine noch gháireas fa bhuáidh, ní hé guth na ndáoine éimhgheas ar son a gcláoite: (achd) fuáim na ndáoine do ní-cantaireachd, do chluinimsi.

19 Agus tarla, ar ball a ttáinic sé láimh ris an gcampa, go bhfa­ [...]aidh se an láogh, agus an damhsa: agus do ghríosuigh fearg Mhaóisi, a­gus do theilg sé na cláir as a lámhuibh, do bhris fioi bhun an tsleibhe íad.

20 Agus rug sé ar an láogh noch do rinneadar, agus do loisc sé san teinidh é, agus do mheil sé na phúdar é, agus do leathnuigh sé ar a nuisce é, agus tug ar chloinn Israel cuid de sin dól.

21 Agus a dubhairt Maóise re Ha­áron, Créad do rinneadar na dàoinesi ort, as a ttug tú a chomhmór so do pheacadh orra?

22 Agus a dubhairt Aáron, ná hadh­nadh fearg mo thighearna: atá fios na ndáoine agadsa, go bhfuild siad ullamh chum urchóide.

23 Oír a dubhradar riomsa, déana Dee dhúinn noch rachus romhuinn; óir ar son an Mhaóisi si, an fear thug leis finn amach as crích na Hégipte, ni feas dúinn cread do imthigh air.

24 Agus a dubhairt misi riú, gidh bé agá bhfuil éinréud óir, briseadh sé dhe é: mar sin tugadar dhamhsa é: annsin do theilg mé san tenidh é, agus táinic an láoghsa amach as.

25 Agus a nuáir do chonnairc Maóise gó rabhadar na dáoine tárnochd (óir do rinne Aáron lomnachda íad mar náire dhóibh a measc a námhad.)

26 Ann sin do sheas Maóise a ngeata an champa, agus a dubhairt, cia atá do tháoibh an tighearna, (tigeadh sé) chugamsa: agus do chruinnigh­eadar mic Lébhi uile chuige a cceann a chéile.

27 Agus a dubhairt sé riú, is mar so a deir an tighearna Día Israel, cui­readh gach éanduine a chloidheamh ar a tháobh, agus éirgeadh a steach agus a mach ó gheata go geata ar feadh an champa, agus marbhadh gach áonduine a dhearbhrathair, agus gach áonduine a chompánach, agus gach áonduine a chomharsa.

28 Agus do rinneadar clann Lébhi, mar a dubhairt Maóise; agus do thuit don phobal an lá sin timchioll trí míle fear.

29 Oir a dubhairt Maóise, coisrea­guidh sibh fèin a niugh don tighearna gach uile dhuine ár a mhac, agus ar a dhearbrathair, chor go mbronnfa se beannachd dháoibh san ló a niugh.

30 Agus tárla ar na mhárach, go ndubh­airt Maóise ris an bpobal, do rinnea­bhair peacadh mór: agus annois racha misi suas gus an tighearna, dob éidir go ndéanuinn siothcháin ar son bhur bpeacaidh.

31 Agus do fhill Maóise gus an ttighearna, agus a dubhairt; oh, do pheacaidheadar an mhuinntirse peacadh mór, agus do rinneadar Dée óir dóibh féin.

32 Gidheadh annois, madh áill leachd, maith dhóibh a bpeacadh; nó muna ma­ithfe tú dhóibh, cuir misi as do leabhar (iarruim dathchuinge ort) noch do sgriobh tú.

33 Agus a dubhairt an tighearna ré Maóise, ciodh bé ar bith do pheacaidh am aghaidhsi, is é chuirfeas mé as mo leabhar.

34 Uime sin élrigh annois, treóruigh an pobal do náit a dubhairt mé riot; feuch, rachaidh maingeal romhad: gidh­eadh an lá thiucfas me dfheachuin orra, leanfuidh mé a bpeacadh orra.

35 Agus do chuir an tighearna plaigh ar a bpobal, do chionn an láoigh do dheanamh, noch do rinne Aáron.

CAIE. XXXIII. Aithreachus an tsluaigh. 14. iochd agus ann­sachd an tighearna.

AGus a dubhairt an tighearna ré Maóise, gluáis as so, agus éirigh súas as so thú fein, agus an pobal thug tú-leachd a mach as crich na Hé­gipte, don tir do mhionnuigh misi do Abraham, do Isaac, agusdo Jácob, dhá rádh, dot shiol do bhéura mé é.

2 Agus cuirse me Aingeal ro­mhad, [Page] agus dibeóra mé amach an Ca­naniteach, an Tamoríteach, an Hiti­teach, an Perisiteach, an Hibhíteach, agus an Iebusíteach:

3 Go tír fá thuile bhainne agus mhea­la: óir ni racha misi suas bhur measg­óir atátháoi bhar ndáoinibh cruadh­mhuiníl, deagla go ndíobháighfinn sibh ar a tslighe.

4 Agus a nuáir do chúala an po­bal na droichsceala sa, do dhubhadar, agus níor chuir éanduine a bhreadhachd air.

5 Oír a dubhairt an tighearna ré Maoise, abuir ré cloinn Israel, is Pobal crúadhmhuiníl sibh: tiucfa mé súas ion bhur Iár a moment, agus díogh­bháighfe mé sibh▪ uime sinannois cuir dhiot do dheiseachd uáit; íonnus go bhfeadarsa créad do dheana mé riot.

6 Agus do nochdadar clann Israel íad féin as a mbréadhachd, láimh re sliabh Hóreb.

7 Agus rug Maoise ar an tabernacuil agus do shuighidh táobh a muigh don champa é, a bhfad ón champa, agus do ghoir tabernacuil an chomhchruinnigh dhe: agus tárla gach áon da níarradh an tighearna, go ttigeadh amach go taber­nacuil an chomhchruinnigh, noch do bhí táobh a muigh don champa.

8 Agus tárla, a nuáir do chuaidh Maoise gus an tabernacuil, gur éirigh an pobal uile, agus gur sheas gach éanduine dhíobh ag dorus a lòis­tín féin, agus gur fhéuchadar a ndiáigh Mhaóise, nó go neachuidh don tabear­nacuil.

9 Agus tárla, mar do chuaidh Maoise a steach san tabearnacuil, go ttáinic an piléur néullach a núas, a­gus gur sheas ag dorus an taberna­cuil, agus do labhair an tigearna ré Maóise.

10 Agus do chonnairc an pobal uile an piléur néullach na sheasamh ag dorus an tabernacuil: agus do éirgheadar an pobal uile na seasamh, agus do adhair gach áonduine aca a ndorus a lóistin féin.

11 Agus do labhair an tighearna re Maóise aghuidh ar aghuidh, mar do lai­bheòradh duine re na chompánách. A­gus do fhill a rís don champa; achd a sherbhíseach Josua, mac Nun, an toga­nach, ni dheachuidh sé as an tabearna­cuil amach.

12 Agus a dubhairt Maóise ris an tighearna, feuch, a deir tú riumsa, beir súas an pobalsa: agus ní thug tú a fhios damh cia chuirfeá liom. Gidheadh a dubhairt tú, atá a fhios agum cía thú as hainm, agus fuáir tú grása mar ann gcéadna an mo radh­arc.

13 A nois uime sin iarruim dath­chuinghe ort; ma fuáir mé grása an do radharc, taisbéan damh a nois do shlighe, le mbía haithne agum, [...] a bhfuighe mé grása an do radharc [...] agus meas gurob iad an cineadhso d [...] phobal.

14 Agus a dubhairt seision, rachuid [...] maghuidh (leachd) agus do bheura [...] súáimhneas duit.

15 Agus a dubhairt sé ris, mu [...] ndeachuidh haghaidh (liom) ná beir s [...] as so sinn.

16 Oir cionnus bhías a fhios ann [...] go bhfuáir misi agus do phobal grá [...] ann do radharc? nach le thusa do dh [...] linn? mar sin deálochthar sinn, misi a­gus do phobal ó nuile phobal, d [...] bhfuil ar dhruim ná talmhan.

17 Agus a dubhairt an tighearna [...] Maóise, do dhéana mé an ní so mar a [...] gcéadna a dubhairt tusa: óir fuáir ti grása ann mo radharc, agus atá aith [...] agum ort ad ainm féin.

18 Agus a dubhairt seision, iarruin dathchuinge ort, taisbean do ghloe dhamh.

19 Agus a dubhairt seision, do bhé [...] ­ra mé ar mo mhaitheas uile dul ro­mhad, agus fuaigeora mé ainm an tigh [...] earna romhad: agus biad grásamh [...] don ti dá mbía mé grásamhuil, agus ta [...] béanfad trócaire don tí dá ttaisbéana [...] trócaire.

20 Agus a dubhairt seision, ní fh [...] dann tú maghuidh dfaicsin: óir [...] fhaicfe éanduine mé, agus marthuinn [...]a dhiáighsin.

21 Agus a dubhairt an tigheans, féuch, atá áit láimh riom, agus seas [...] tusa ar charruic,

22 Agus tiucfá dhe, an feadh bh [...] mo ghlóir ag gabháil thort, go ccui [...] mé thusa a scoilteadh don charruic, ag [...] foileocha mé thú leam láimh, an fea [...] bhías mé ag gabháil thort.

23 Agus toigeobha mé mo lámh, ag [...] do chífe tú an chuid shiar dhíom: ac [...] ní faicfighear mo ghnúis.

CAIB. XXXIV. Athnuaghadh na cclár. 9. Admhail a [...] urnaidh Mhaoise. 12. Reachda iomar [...] 28. Trosgadh, & folach ghnúis Mhaoisi.

AGus a dubhairt an tighearna re M [...] ­oise, snoigh dhuit féin dá chl [...] chloiche, már na céad chláir: ag [...] scriobhtha misi ar na cláruibhsin na bri­athra do bhí ann sna céadchláruibh d [...] bhris tusa.

2 Agus bi réidh ar maidin, agus tán súas ar maidin go sliabh Sinai, agus tai [...] béan thú féin ann sin damhsa a mullac [...] an tsléibhe.

3 Agus ní thiocfa éanduine leachd súas agus ná léig éanduine dfaicsin ar fead [...] an tsléibhe uile, agus ná ieig na tréd [...] nó na healbhadha dinghilt as coinne a [...] tsleibhe sin.

[Page]4 Agus do shnoigh sé dhá chlár chloi­che, do nós na gcéadchlár: agus do ei­righ Maóise go moch ar maidin, agus do chuáidh súas ar shlíabh Sinái, mar do ai­thin an tighearna dhe, agus rug iona láimh leis an dá chlár chloiche sin.

5 Agus tháinic an tighearna a núas annsa néull, agus do sheas na fhochair (annsin) agus do fhúagair ainm an ti­ghearna.

6 Agus do ghabh an tighearna thairis as a choinne, agus do fhógair; An ti­ghearna, an tighearna Día, trócaireach, agus grásmhuil, fadfhuilnghtheach, agus iomlán do mhaith agus dfirinne,

7 Ag coimhéad trocaire do mhíltibh, ag maitheamh éigceart, sáruighthe, agus pheacaidh, agus nach sáorfuidh ar ean­chor na ciontuigh, ag leanmhuin chion­tadh na naithreach ar an gclòinn, agus ar chloinn na cloinne, go nuige an treas agus an ceathramadh glún.

8 Agus do rinne Maóise deithneas, agus do chrom a cheann chum na talmhan, agus do adhair sé.

9 Agus a dubhairt, má fuáir mé an­nois grása ann do radharc, ó a tighearna, tigeadh an tighearna nar measg, guidhim thú, (óir is dáoine cruádhmhuiníl íad) a­gus maith ar ccoir agus ar bpeacadh, agus glac sinn mar hoighreachd féin.

10 Agus a dubhairt seision, feúch, do ním cunnradh: as coinne do phobail uile do dhéana mé ionganta; a leitheid nach déarnadh san domhan uile nó a néanchrich: agus do chífid an pobal uile a measc a bhfuil tú, do chifid obair an tighearna; oír is ní uathbhá­sach do dhéana mé riot.

11 Coímhedsa an ní áitheonus mé dhiot, annsa ló niugh, féuch tiomaínfe mé a mach romhad an Tamoríteach, agus an Cananíteach, an Hitíteach, agus an Perisíteach, agus an Hibhiteach agus an Jebusiteach.

12 Tabhair haire dhuit féin deagla go ndéantá cunnradh ré dúthchasuibh na tíre iona bhsuil tú ag dul: deagla go mbíadh sin na dhul ann do lár astigh.

13 Achd scrio [...]faidh sibh a naltóra, brisfigh sibh a niómháighe, agus gearr­fuidh sibh sios a ngarraín.

14 Oir ní adhrocha tú Dia ar bith eile: oír an tighearna, a bhfuil ainm eadmhur, as Día eádmhar é.

15 Deagla go ndéantá cunnradh ré dúthchasuibh na tire, agus go racha­daóis do striapachus a ndiáigh a Ndée sin, agus iodhbuirt do dhéanamh da Ndeeíbh, agus go ngairfeadh duine thusa, agus go níosfa dá iodhbuirt.

16 Agus go nglacfá a ninghiona dot mhacaibh, agus go rachadáois a níngheana do striapachus a ndiáigh na Ndée sin, agus go ttiubhraidís ar do mhacaibhsi dul do striapachus a ndi áigh a Ndeé.

17 Ni dhéana tú Dée leaghthà dhuit fein.

18 Cuimhdeocha tú féasta a naráin gan laibhín: séachd lá iósas tú arán gan laibhín, mar do aithin misi dhíot, a naimsir na míosa Abib: Oir is ann sa mhí Abib thàinic tú a mach as an Egipt.

19 A naile ní osclus an bhrú, is liomsa é: agus a nuile phrimidil a me­asc hairnéísi, más damh é na caóra (bhiás firionn.)

20 Achd céadghin afsail fuáisceola tú le húan: agus muna bhfuascla tú é, annsin brisfe tú a mhuinéul. Fuais­ceóla tú céidbhreith do mhac uile: agús ni thiucfa éanduine dom lathairsi folamh.

21 Sé lá dó dhéana tú obair; achd annsa seachdmhadh lá do dhéana tú comhnuigh; a naimsir treabhtha, agus annsa bfhóghmhar do dhéana tú suaimh­neas.

22 Agus cuimhdeocha tú féasta na sea­chdmhuineadh, na gcéadthoradh fogh­mhuir na cruithneachta, agus féásta an tárrloígh a ndeireadh na bliadhna.

23 Trí huáire san mblíadhuin tiocfaid do chlann mhac uile, a lathair an ti­ghearna Día, Día Israel.

24 Oír teilgfe misi na cinidheacha a mhach romhad, agus leígfe mé fairsinge chum do thórannadh': ni mó iarrfas éan­duine do dhúthaigh, an tan rachus tú súas dot thaisbeanadh feín a lathair an ti­ghearna do Dhía trí huaire san mblí­adhuin.

25 Ní ofráilfe tú fuil mo íodhbarta ma­ille re laibhín: ní mó léigfighear fhéasta iodhburtha na cásca chum na maidne.

26 An chéad chuid do chéad toradh thfearninn do bhéura tú go tigh an ti­ghearna do Dhía: ní bhruighfe tú mean­nan a mbainne a mathár.

27 Agus a dubhairt an tighearna ré Maóise; scríobhsa na focailsi: oír is do reír chéille na bhfocalsa do rinné misi cunnradh riot séin, agus re His­rael.

28 Agus do bhí sé ann sin a bhfochair an tighearna cheathrachad lá agus cea­thrachad oidhche: nior ith sé arán, agus niór ibh sé uisce: agus do sgriobh (an tighearna) ar na cláruibh focail an chunn­artha, na deich naitheanta.

29 Agus tárla, a núair tháinic Maó­ise a núas ó shlíabh Sinai, maille re dhá chlár na fiádhnuisi a láimh Mhaóise,) a núair tháinic sé anúas on tslíabh, nach raibh a fhios ag Maóise, gur dheall­ruigh croiceann aighthe an feadh do bhí ag comhrádh rision.

30 Agus a núair do chonnairc Aáron agus clann Israel uile Maóise, féuch do lonnruigh croicionn aighthé, agus do bhí eagla orra teachd na ghar.

31 Agus do ghoir Máoisi chuige íad; agus do fhill Aaron, agus úachda­ráin an chomhchruinnigh uiIe chuige: agus do labhair Maóise riú.

[Page]32 Agus na dhiáigh sin tangadur clann Israel uile a ngar dhó: agus tug se dhó­ibh aithne fa nuile ni dar labhair an ti­ghearná ris air sliabh Sinài.

33 Agus do chuir Maóise folach ar aghaidh, nó gur scuir se do labhairt ri [...].

34 Achd a núair do chuaidh Maóisi a steach as coinne an tighearna do la­bhairt ris, do chuir an folach dhe, nó go ttaínic a mach: agus táinic a mach agus do labhair re cloinn Israel, an ní do haithnígheadh dhe.

35 Agus do choncadar clann Israel aghuidh Mhaóisi, gur dheallraidh croic­eann aighthe Mhaóise: agus do chuir Maóisi an folach ar aghaidh a rís no go ndéachuidh a steach do chaint ris.

CAIB. XXXV. Aithne chinnteach uma nTsabboid. 4. & Saor­thiodhluicthe an phobuil.

AGus do chruinnigh Maóise comh­chruinniughadh chloinne Israel uile a gcionn a chéile agus do raídh riú, a siád so na bríathra do aithin an tigh­earna dhíbhsi go ndéarnadh sibh íad.

2 Sé lá do dheántar obair, achd an seachdmhadh lá biáidh sé na lá saòire aguibh, sábóid shúaimhneasa don tigh­earna: giodh bé ar bith oibhrigheas annsin, cuirfíghear chum baís é.

3 Ní dheargfuidhe teine ar feadh bhur náiteach a ló na sabóide.

4 Agus do labhair Maóise re comh­chruinniughadh chloinne Israel uíle, dha rúdh; as é so an ní do aithin an tigh­earna, gá rádh.

5 Tógbhuidh eadruibh ofrail don tigh­earna: giodh bé ar bith gá bhfuil cro­idhe toileamhuil, tugadh sé léis í, ofrál don tighearna; ór agus airgead, agus prás.

6 Agus gorm, agus purpuir, agus scárláoid, agus linéadach fínealta agus fionna gabhar.

7 Agus croicne reitheadh daite dearg, agus croicne broc, agus adhmad Si­tim.

8 Agus ola chum án tsoluis, agus spiosra chum ola ungtha, agus don túis dheaghbhaluidh.

9 Agus clocha Onix, agus clocha re gcur san ephod, agus annsa nuchd­phláta.

10 Agus tiocfa gach uile dhuine glicchroidheach eadruibh, & déanuidh gach éainní dar aithin an tighearna.

11 An tabernacuil, a lóistin, agus a fholach, a tháiste, a chláir agus a bhar­ruidhe, a philéir agus a shoicéid.

12 An airc agus a maididhe maille ris an tsúidhe thrócaire, agus folach a chinn.

13 An bórd, agus a mhaididhe, & [...] shoithighe uile, & an tarán taisbeanta.

14 An coinnleóir mar an ccéad [...] chum an tsoluis, agus a mbeanann ri [...] agus a lampuidhe maille ris a nola ch [...] an tsoluis.

15 Agus altoír na túisi, agus a m [...]i [...] idhe, águs a nola ungtha, agus an tú [...] deaghbholuidh, agus bruit an doru [...]s a [...] dul a steach an tabearnacuil.

16 Altoír na hofrála loisge mail [...] re na ghráta práis, gun a maididhibh, & a soithighibh uile, an lábhéir agus [...] chos.

17 Bruit na cúirte, a piléir, & a bhui [...] agus brat doruis na cúirte.

18 Tairngidhe an tabernacuil, ag [...] tairngidhe na cúirte, & a gcorduidhe.

19 Culadha na serbhíse, do dhéanam [...] serbhíse annsan (aít) naomhtha, a [...] téadach naomtha do Aáron an sag [...]i [...] agus éaduighe a mhac do mhiniostr [...] lachd a noifig an tsagairt.

20 Agus do imthigheadar co [...] chruinniughadh chloinne Israel uile [...] lathair Mhaóise.

21 Agus tangadur gach éanduine a [...] ar chorruigh a chroidhe suas é, ag [...] gach éanduine do rinne a spío [...] aontadhach, agus tugadar leó ofráil [...] tighearna chum oibre thabernacuil [...] chomhchruinnigh, agus chum a sherb [...] uile, agus chum a éaduighe náomhtha.

22 Agus tangadar ar áon fi [...] a [...] mná, an mhéid do bhí do chroidhe the­ileamhuil; agus tugadar bráisléid [...] cluasfháinnidhe leó, agus fáinnid [...] agus táibleíd, a nuile shéud óir, ag [...] gach áon dar ofráil, do ofráil sé o [...] oír don tighearna.

23 Agus gach áon agár frith gor [...] agus purpuir agus scarláoid, agus lin [...] ­dach finealta, agus fionnadh gabhar, [...] croicne dearga reitheadh, agus croi [...] broc, tugadar leó íad.

24 A nuile dhuine dar ofráil, of [...] airgid nó phraís, tug sé ofrail an tigh [...] na leis: agus gach áon ag ar frith [...] chrannuibh Sitim chum oibre na [...] bhise, thugadar leó iád.

25 Agus na huile mhná do bhi g [...] chroidheacha do sníomhadar le na [...] mhuibh, agus tugadar leó an ni [...] shníomhadar, ar áon do ghorm, agus [...] phurpuir, agus do scárláoid, agus do [...] neadach.

26 Agus na huile mhná ar chorn [...] a ccroidhe súas íad a ngliocus, do sh [...] mhadar fionnadh gabhar.

27 Agus tugadur na huachdar [...] clocha Onix leó, agus clochá da [...] ann sa Nephod, agus ann sa Nuchd [...] náomhtha.

28 Agus spíosra, agus ola chum an [...] luís, agus chum na hola ungtha, & [...] na túife deaghbholuidh.

29 Tugudar clann Israel ofráil th [...] teannach leó chum an tighearna: a [...] [Page] fhea [...] agus bhean a ndearna a ccroidhe toilteanach iad, do thabhairt neithe leó chum gach uile shórt oibre, noch do ai­thin an tighearna do dhéanamh lé láimh Mhaóise.

30 Agus a dubhairt Maóise re cloinn Israel: féuchaidh, do ghoir an tighearna go hainmneamhuil Besaleel mac Uri mhic Hur do threibh Júdah.

31 Agus do lión sé do spioraid Dé é, a agliocus, a ttuicse, agus a neolus, agus ann a nuile ghné oibre;

32 Agus do chuma oibreach gcúirialta, doibriughadh a nor, a nairgead, agus a bpr [...]s.

33 Agus a ngearradh cloch da gcur, & a snoigheadh adhmuid, do dheanamh gach aon ghné oibre eóluigh.

34 Agus do chuir ann a chroidhe go múinfeadh, é féin, agus Aholiab mac Ahisamach do threibh Dan.

35 Do lion sé íad sin do eagna chroi­dhe, doibringhadh a nuile gné oibre an tláoir, agus a noibríghe glic, agus an té oibrigheas lé snaithid a ngorm, agus a bpurpuir, agus a scarláoid agus a líon fhinéalta; agus a nfigheádóra, noch do ni obair ar bíth, agus chumus obair ghéarchúiseach.

CAIB. XXXVI. Pai [...]eas thabhartuis an phobail. 8. Ata obuir an Tabernacuil ar tionnsgnadh réir mar do ordaigh Dia.

AN sin do oibrigh Besaleel, Aholiab, agus gach éanduine glicchroidheach ann ar chuir an tighearna críonnachd, agus tuigse dfagháil eóluis cionnus do oibreochadh gach uile shórt oibre do sherbhís na sanctóra, do réir a nuile ní dar aithin an tighearna.

2 Agus do ghoir Maóisi Besaleel agus Aholiab, agus gach áonduine glic a ccroidhe, ar chuir an tighearna eó­ [...]us iona chroidhe, eadhon gach éanduine ar chorruigh a chroidhe é, do theachd chum na hoibre dá déanamh.

3 Agus do ghlacadar ó Mhaóise a nuile ofrail noch thugadar clann Israel leó chumoibre sherbhíse na sanctóra do dhéa­namh leis sin: & tugadar chuige fós of­ [...]ála dhá ttoil gach maidin.

4 Agus tangadar na daóine glioca [...]ile do oibrigh obair na sanctóra uile, gach aonduine óna obair nóch do rin­neadar.

5 Agus do labhradar ré Maóise, ghá rádh, ataid an pobalsa ag tabh­ [...]irt leó ní is ro mhó ná rigthear a leas [...]hum serbhíse na hoibre do aithin Día do dhéanamh.

6 Agus tug Maóise aithne, agus tuga­dar fá deara fógra ar feadh an champa dhá radh, Ná déanadh fear nó bean aguibh ní is mó dobair, ar ofráil na sanctora. Marso do toirmiosgadh an pobal ó (ní) do thábhairt leó.

7 Oir budh lór a ttugadar leó do dhéanamh na hoibre uile, agus ní budh mó.

8 Agus gach éanduine glicchroi­dheach na measc dar oibrigh obair an ta­bernacuil, do rinne sé deich gcúirtíne do lion fhínealta chasta, agus gorin agus purpuir agus scárláoid do chera­binibh, dobair chéardamhuil do rinne sé íad.

9 Budh é fad gach éanchúirtin fithche agus ochd gcubhaid, & do budh é lei­thead gach éanchúirtín ceithre cubhaic [...] do bhádar na cúirtine uile deinmheid.

10 Agus do coimhcheangail sé na cuig cúrtine aon dar oile, agus na cúirti­nigh eile do choimhcheangail se aon dar oile.

11 Agus do rinne lúba do ghorm ar imeal aon chuírtin ón cciumhuis ansu ccoimhcheangal: mar an gcéadna do rinne annsa taobh amuich do chúirtin eile a ccoimhcheángal an dara cúirtín.

12 Caogad lúb do rinne sé a néan­chúirtin agus cáogad lúb do rinne sé a nimiol an chúirtín do bhí a ccoimhchean­gal an dara cúirtín: do chongmhadar na lúba gach éanchúirtín re chéile:

13 Agus do rinne cáogad taítse oír, agus do choimhcheangail na cúirtíne gach aon dar óile les na taítsibh; Ionnus go bíadh sé na éantaberna­cuil.

14 Agus do rinne cúirtíne dfionnadh gabhar don lóistín ós cionn an ta­bernacuil: éan cúirtin déag do rinne dhíobh.

15 Do budh é fad éanchúirtín dí­obh, tríochad cubhad, agus ceithre cu­bhaid do budh é leithead déanchúir­tín: do bhádar an táonchúirtin déag déinmheid.

16 Agus do choimhcheanguil cúig cúirtine leó fein, agus sé cúirtine leo féin.

17 Agus do rinne cáogad lúb ar a ni­meal a muigh don chuirtín annsa choimh­cheangal, caógad lúb do rinne sé ar imeal an chúirtín, noch choimhcheanglas an dara cúirtín.

18 Agus do rinne sé cáogad táiste do phrás, do choimhcheangal an lóistin dá chéile, chor go mbia na éanlóistín.

19 Agus do rinne folach don lóis­tín do chroicnibh reitheadh daite dearg, agus folach do chroicnibh broc os a chionn.

20 Agus do rinne búird don ta­bernacuil do chrann Sitim na seasamh súas.

21 Do budh é fad bhuird dhíobh deich ccubaid, agus budh é leithead buird éan­chubhad go leith.

22 Do bhádar dhá mhoirtís a néan­bhord, ionann fad da gach aon diobh ó chéile: marso do rinne sé duile bhór­duibh an tabernacuil.

[Page]23 Agus do rinne buird don taber­nacuil: sithche bórd don taóibh ó dheas.

24 Agus do rinne ceathrachad soi­cead dairgead fáoi an bhfichid bórd, dhá shoicead fáoi éanbhórd da dhá mhoirtis, agus dhá shoicéad fáoi bhórd eile da dhá mhoirtis.

25 Agus don taobh eile don taberna­cuil, noch atá leith ris an gcoirnéal thuaidh, do rinne sé, fithche bórd.

26 Agus a gceathracad soicéad air­gid: dhá shoicéad fá éanbhord, & dhá shoicéad fa bhórd eile.

27 Agus do tháobhuibh an tabernacuíl leith shiar, do rinne se sé buird.

28 Agus do rinne sé dha bhórd do choirnealuibh an tabernacuil iona dhá thaobh.

29 Agus do bhádar coimhcheangailte shiós, & coimhcheangailte dá chéile agá cheann déanfháinne: mar so do rinne sé riu aráon ann sa dá choirnél.

30 Agus do bhádar ochd mbuird, agus a soicéid sé soicéid déag airgid, dha shoicead faói gach eanbhórd.

31 Agus do rinne barruidhe do chrann Sitim: cúig bharra do bhórduibh éan­táoibhe an tabernacuil.

32 Agus cúig bharra do bhórduibh an taoibh eile don tabernacuil, agus cúig bharra do bhórduibh an tabernacuil don táobh shíar.

33 Agus tug sé ar an mbarra meadhonach dul thríd na bórduibh ó cheann go ceann.

34 Agus do fholuigh se na buird le hór, & do rinne sé a bhfáinnidhe dòr, chum a mbeith na náitibh do no barruidhibh, agus do fholuigh na bar­ruidhe le hór.

35 Agus do rinne sé folach do ghorm, agus do phurpuir, & do scárlaoid, & do linéadach fhínealta chasda: maille ré cherubinibh do rinne sé é, lé hobair chéardamhuil.

36 Agus do rinne dhó sin ceithre piléir do chrann Sitim, & do fholuigh sé le hòr iad: do bhádar a ccrúcuidhe dór, agus do theilg sé dhoibh ceithre soicéid airgid.

37 Agus do rinne sé brat do dhorus an tabernacuil do ghorm, & do phurpuir, & do scárláoid, & do linéadach fhín­ealta chasda dobair shnáithide,

38 Agus a chúig piléir gun a ccrúcui­dhibh, & do fholuigh sé a gcaipitre & a bhfiléid lé hór, ach do bhi a ccúig sóicéid do phrás.

CAIB, XXXVII. Ata so ag leanmhuin fós ar obair an Taber­nacuil do ullmhughadh.

AGus do rinne Besaleel a Náirc do chrann Sitim: dhá chubhad go leith do bhí iona fad, agus cubhad go leith iona leithead, agus cubhad go leith iona háirde.

2 Agus do fholuigh í le hór f [...] ghlan amuith, agus a stigh, agus [...] rinne dhi coróin óir timchioll [...] gcuáirt.

3 Agus do theilg dhi ceithre fháin [...] óir, dá ceithre coirnealuibh, eadh [...] dhá fháinne ar áon táobh dhi, agus d [...] fháinne ar an ttáobh eile.

4 Agus do rinne sé maididhe [...] chrann Sitim, agus do fholuigh sé hór íad.

5 Agus do chuir na maididhe ann [...] fáinnidhibh ré táobh na hairce, dio [...] chur na háirce.

6 Agus do rinne an suidhe tró [...] dór fhiorghlan, dhá chubhad go [...] do bhi iona fhad, agus cubhad go [...] iona leithead.

7 Agus do rinne dhá cherubin [...] ar na mbúaladh, amach as énphíosa [...] rinne sé iad, ar dhá cheann an tsui [...] thrócaire:

8 Aon chérub ar an gcionn d [...] táobhsa, agus cherub eile ar an gce [...] don táoibh úd: amach as an tsu [...] thrócaire do rinne sé na cherubinigh [...] a dhá cheann.

9 Agus do leathnuigheadar na [...] rubínigh amach a sc [...]atháin go hárd, [...] gus do fholchadar lé na sciathánuibh [...] cionn an tsuidhe thrócaire, guna nai [...] thibh gach áon ar a chéile; leath [...] an tsuighe thrócaire do bhádar aigh [...] na cherubínigh.

10 Agus do rinne sé an bórd [...] chrann Sitim; dhá chubhad dob [...] fhad, agus cubhad a leithead, agus [...] bhad go leith a áirde.

11 Agus do fholuigh sé é lé [...] fiorghlan, agus do rinne dhó coróin [...] ghlan timchioll fá gcuáirt.

12 Mar an gcéadna do rinne sé [...] imiol do leithead baise timchioll fá [...] airt, & do rinne coróin óir dá imiol [...] timchioll fá ccuáirt.

13 Agus do theilg sé dhó cei [...] fháinne óir, agus do chuir na fáinn [...] ar na ceithre coirnéuluibh ann a che [...] chosuibh.

14 Thall ar aghaidh a nimil do [...] dur na fáinnidhe, áite na maide [...] chum an bhuird diomchur.

15 Agus do rinne sé na maididh [...] chrann Sitim, & do fholuigh sé dó [...] diomchur an bhuird.

16 Agus do rinne sé na soithighe bhí ar an mbòrd, a mhíasa, a hach [...] a chupáin, & a bhrat chum a fhol [...] dòr fhiorghlan.

17 Agus do rinne sé an coinnleóir [...] fhiorghlan; dobair bhuáilte do rin [...] an coin [...]leóir, a chos agus a bhean [...] a scáluidhe & a chnaip, agus a bhl [...] do bhádur don ccéudna.

18 Agus sé beangáin ag dul ama [...] a tháobhuibh, tri beangain don cho [...] leòir as táobh dhé, & tri bheangáin [...] chóinnleoir as an ttáobh eile.

[Page]19 Trí scála ar na ndéanamh do [...]eir chumtha almóinne a nénbheangán, [...]nap agus bláth; agus trí scála déanta amhail almóinne a mbeangán eile, cnap agus bláth; mar sin ar fad amach na sé mbeangan ag dul amach as an gcoin­ [...]eóir.

20 Agus do bhádur ceithre scala annsa choinnleoir deanta amhail almoinne, a chnaip agus a bhlátha.

21 Agus cnap faoi dhá bheangán don ccéadna, agus cnap faoi dhá bheanghán don ccéádna, do réir na sé mbeangán ag dul amach as.

22 Do bhádur a ccnaip agus a mbeangáin don ccéadna: do bhi sé uile a néan obair bhuáilte dór fhíorglan.

23 Agus do rinne sé seachd lampa, agus a smólghlantóire, agus a mhiása smóil dór fhíorghlan.

24 Do thallann dór fhiorghlan do rinne sé é, agus a shoighthighe uile.

25 Agus do rinne sé altóir na túise do chrann Sitim: bá cubhad a fad, a­gus cubhad a leithead: do bhí si cea­thairbheannach, agus dhá chubhad na háirde: do bhádar a beanna don ccéadna.

26 Agus do fholuigh sé í le hór fí­orghlann, araon a huachdar, agus a taóibh fa gcúairt, agus a beanna: mar an gcéadna do rinne sé dhi coróin óir tim­chioll fá gcuairt.

27 Agus do rinne dhá fháinne óir dhi fáoi na coróin, láimh ré na dá coirnéul, ar a dhá táobh, do bheith na náitibh ag na maididhibh lé na niomchórthuigh í.

28 Agus do rinne na maididhe do chrann Sitim, agus do fholuigh sé le hór íad.

29 Agus do rinne a nola ungtha a­gus an túis ghlan do sp [...]ósra deaghbholuidh do réir oibre an photecarígh.

CAIB. XXXVIII. Modh air a ttugadh chair an Tabernacuil go crích.

AGus do rinne sé altóir na nofrálach loisge do chrann Sitim: cúig cubhaid a fad, agus cúig cubhaid a lei­thead, do bhi si ceathairbeannach, agus trí cubhaid a hairde.

2 Agus do rinne sé a beanna ar a ceithre coirnéuluibh: do bhádar a be­anna don ccéadna, agus do fholuigh sé lé prás í.

3 Agus do rinne soithighe na haltóra uile, na potuighe, agus na sluáiste, agus na báis inigh, agus na hadhail, agus na hoighne teineadh: a soithighe uile do rinne sé do phrás íad.

4 Agus do rinne sé do naltóir gráta práis dobair lín, fáoi na compas shíos go nuige a lár.

5 Agus do theilg ceithre fháinne do cheithre chorruibh an ghráta phráis, dá mbeith nà náitibh do na maididhibh.

6 Agus do rinné na maididhe do chrann Sitim, agus do fholuidh le prás íad.

7 Agus do chuir sé na maididhe ann sna fainnidhibh ar tháobhuibh na haltora dá hiomchar: do rinne sé a naltoir toll lé cláruibh:

8 Agus do rinne an lábhéir do phrás, agus a chos do phrás, do sca­thánuibh na mban noireachduis, noch do chruinnioghadh ag dorus thabernacuil an chomchruinnigh.

9 Agus do rinne sé an chúirt: ar an ttáoibh ó dheas leath ó dheas bruit na cuirte do lion fhínealta chasda, do chéad cubhad.

10 Bá fithche a bpiléir, agus bá [...] fith­che a soicèid prais: crúcuidhe ná bpiléur agus a bhfiléid dairgead.

11 Agus chum an táoibh thuáigh bruit do chéad cubhad, bá fithche a bpiléir, agus fithche a soicéid phráis, crúcuidhe na bpileur, agus a bhfiléid dairgead.

12 Agus chum an táoibh shí­ar, bruit do cháogad cubhad, a bpi­léir a deich, agus a soicéid a deich; crúcuidhe na bpiléur agus a bhfileid dairgead.

13 Agus leithead na cúirte don táoibh shoir, leath shoir, cáogad cu­bhad.

14 Bruit éantáoibhe an gheata bá cúig cubhaid déug: a bpiléir a trí, a­gus a soicéid a trí.

15 Agus don taobh eile do gheata na cuírte ar an laimhese, agus ar an láimh úd, do bhádar bruit do chúig cubh­aid deug: a bpiléir a trí agus a soicéid a trí.

16 Bruit na cúirte uile timchioll fa gcúairt, do budh linéadach casda íad.

17 Agus na soiceíd do na piléur­uibh do phrás: crúcuidhe na bpiléar a­gus a bhfiléid dairgead; agus folach a gcaipitreach dairgead, agus piléir na cúirte uile ar na bhfilléideadh lé hair­gead.

18 Agus an crochadh chum geata na cúirte dobair shnáithide, do ghorm agus do phurpuir agus do scárláoid, agus do lineadach fhínealta chasda: agus ba fithche cubhad a fhad, agus cúig cubh­aid áirde a leithne, coimhfreagarthach do bhratuibh na cúirte.

19 Agus ba ceathair á bpiléir, agus a soiceid phráis a ceathair, a ccrúcuidhe dairgead, agus folach a gcaipitreach a­gus a bhfiléid dairgead.

20 Ach tairngìdhe an tabearnacuil uile, agus na cuirte fa gcúairt do budh prás íad.

21 Is é so suim an tabearnacuil, thabeárnacuil na fiadhnuise, mar do hair­eamhadh é, do réir aíthne Maoise, chum fherbhíse na Lebhiteach le láimh Ithamar mhac Aáron an sagart.

[Page]22 Agus befaleel mac Uri mhíc Hur do threibh Judah, do rinne a nuile ní do aithin an tighearna do Mha­óise.

23 Agus do bhí maille ris Aholiab mao Ahisamach do threibh Dan: gra­bhaluigh, agus oibrigh céardamhuil, agus bróidinéir a ngorm agus a bpurpuir, agus a scarláoid agus a lineadach fhi­nealta.

24 An mhéid óir do caitheadh uile leis a nobair, le uile obair na háite naomh­tha (eadhon) ór na hofrála, ba fithche agus naói ttalanna, agus seacht ccéad agus tríochad secel, do reir shecel na sanctóra.

25 Agus méid airgead na ndaoine do háirmheadh don chomhchruinniughadh, bu céad tallann, míle & seacht ccéad agus trí fithchid, agus cúig secel déug do reir shecel na sanctóra.

26 Beca ar son gach éanduine (is é sin) leath secel do réir shecel na fanctó­ra ar son gach aónduine da ndeachuidh dhá áireamh ó fhithchid bliadhan da­óis, agus ós a chionn, a sé céad míle, agus trí mhile agus cúíg chéud agus caogad fear.

27 Agus don chéud tallann airgid do teilgeadh foicéid na santora agus soiceid an fholuigh: céad soicéad don chéud tallann, talann ar son an tsoi­céid.

28 Agus don mhíle [...]eachd ceéad seachdmhoghad agus a ccúig fecel, do rinne se crúcuidhe dona piléuruíbh. agus do fholuigh a ccaipitre, agus do fhiléi­didh íad.

29 Agus do bhí prás na hofrala na sheachdmhoghad tallann agus na dhá mhile, agus na ceithre chéud secel.

30 Agus is leis sin do rinneadh soi­céid do dhorus thabernacuil an chomh­chruinnigh, agus a naltóir phráis, agus an gráta práis di; agus a nuile shoi­theach no haltóra.

31 Agus soicéid na cúirte timchioll fa gcúairt, agus soicéid gheata na cúirte, agus tairngidhe an tabearnacuil uile, agus tairngidhe na cúirte uile timchioll fá gcuairt.

CAIB. XXXIX. Atáid culadha naomhtha na nsagart ar na ndeunamh.

AGus don ghorm agus don phurpuir agus don scárláoid, do rinneadur eáduighe seirbhise, do dhéanamh ser­bhise an sa náit naomhtha, agus rinnea­dar na culadha naomhtha do Aáron: mar do aithin an tighearna do Mha­óise.

2 Agus do rinne an Téphod dór, do ghorm, do phurpuir agus do scárláoid, agus do linéadach mhin chasta.

3▪ Agus do bhuail [...]adar an tór na p [...] taduibh tana, agus do ghearradar [...] théaduibh é, da oíbriughadh a [...] ghorm, agus annsa phurpuir, agus a [...] scárlaoid, agus annsa linéadach fhinea [...] maille lé hobair ghéarchuisigh.

4 Do rinneadar piosuidhe gualana [...] dha choimhcheangal dá chéilé: leis an [...] imiol do coimhcheangladh dha chéile [...]

5 Agus crios cúirialta a Eph [...] do bhí air, do bhí don chéadna [...] réir a oibre sin; dór, do ghorm, do p [...] puir, do scárláoid, agus do línéadach [...] nealta chasta, mar do aithin an tigh [...] na do Mhaóise.

6 Agus do oibrigheadar clo [...] Onix ar na gcur a stigh a bhfail [...] òir, ar na ngrábháil mar ghrábha [...] signéid maille ré hanmannuibh chlo [...] Israel.

7 Agus do chuir sé ar ghuáill [...] an Ephod íad, ar chor go mbé [...] na gclochuibh mar chuimhne do chlo [...] Israel, mar do aithin an tighea [...] [...] Mhaoise.

8 Agus do rinne an tuchdphláta [...] bair ghlic, cosmhail ré hobair a l [...] phoíd, dór, do ghorm, do phurpuir, [...] scárláoid, agus do lìneadach fhinea [...] chasda.

9 Do bhí sé ceathairbheannach, [...] rinneadar an tuchdphláta dúbalta, [...] do bhí na fhad, agus réisi na leith [...] dúbalta.

10 Agus do chuireadar ann, ce [...]t [...] chúrsa do chlochuibh; cúrsa [...] Shardius, do Thópas, agus [...] Charbuncail; is é so an [...] chúrsa.

11 Agus an dara cúrsa, Eme [...] Saphir, agus Diamond.

12 An treas cúrsa, Ligur, Agat, [...] Ametist.

13 Agus an ceathramhadh [...] Beril, agus Onix, agus Jasper: [...] bháda [...] curtha a stigh a bhfáilgibh [...] iona ndruduibh.

14 Agus do bhádur na clocha [...] réir anmanna chloinne Israel, a [...] dhéag dó réir a nanmann, amhail gh [...] bháil shignéid, gach éanduine gun a ai [...] do reir an dá threibh dhéug.

15 Agus do rinneadar ar an [...] phláta, slabhruidhe ann a cheanm [...] dobair fhithche, dór fhiorghlan.

16 Agus do rinneadur dha fhail [...] agus dha fháinne óir: agus do chai [...] dár an dá fháinne ar dhá cheann uchdphláta.

17 Agus do chuireadar an dá sh [...] bhradh fhithche dòr, annsa dá fháinne cheannuibh an uchdphláta.

18 Agus dhá cheann an dá shlabhr [...] fhithche, do dhaingníodar annsa da fh [...] agus do chuireadar íad ar ghuuillib [...] Nephoid, roimhe.

19 Agus do rinneadar dhá fha [...] dór, agus do chuireadar íad ar [...] [Page] cheann an uchdphláta, ar a imeal, noch do [...]i ar tháobh a Néphoid taobh a stigh.

20 Agus do rinneadar dhá fhainne [...]e dór, agus do chuireadar íad ar [...]há tháobh a Nephoid shíos leath ris [...] gcuid thosuigh dhe, thall ar aghaidh [...]hoimhcheangail, ós cionn chreasa chui­ [...]alta a Nephoid.

21 Agus do cheangladar an tuchd­ [...]láta le na fháinnighibh, dfainnighibh [...] Nephoid, lé lása do ghorm, cor go [...]bia ós cionn an chreasá chuiríalta a [...]ephoid, agus nach scáoiltí an tuchd­ [...]lata ó Nephod; mar do aithin an [...]ghearna do Mhaóise.

22 Agus do rinne sé róba a Ne­ [...]hoid, dobair fhithche uile do ghorm.

23 Agus do bhí poll a lár anróba, [...]ar pholl hiirighe, maille ré fonnsa fa [...]cuáirt timchioll an phuill, go nach bri­ [...]adh se.

24 Agus do rinneadar ar chiumhu­ [...]bh an róba, pomgrana it do ghorm [...]gus do phurpuir, agus do scarláoid, a­ [...]s do lineadach chasta.

25 Agus do rinneadar cluigine dór [...]iorglan, agus do chuireadar na clui­ [...]e idir na pomgranatuibh, ar chiumh­ [...] an róba, timchioll fá gcuáirt idir na [...]mgranatuibh.

26 Cluigín agus pomgranat, cluigin [...]us pomgranat, timchioll fa gcuairt [...]athuaime an róba do dhéanamh mi­ [...]ostralachd ann; mar do aithin an ti­ [...]hearna do Mhaóise.

27 Agus do rinneadar cótuidhe do [...]éadach fhínealta dobair fhithche do [...]áron agus dá mhacuibh.

28 Agus Miter do linéadach fhínealta, [...]us bóineid mhaithe do linéadach fhine­ [...]ta, agus brísdidhe linéaduigh do lion [...]hin chásda.

29 Agus crios do linéadach chasda, [...]gus do ghorm, agus do phurpuir, agus [...] scárláoid, dobair shnáithide mar do [...]hin an tighearna do Mháoise.

30 Agus do rinneadar pláta na co­ [...]ne náomhtha dór ghlan, agus do [...]obhadar scríbhinn air, mar ghrábhail [...]ignéid, NAOMHTHACHD DON [...]GHEARNA.

31 Agus do cheangladur dhó sin [...]a do ghorm, dá cheangal go hárd an Míter; mar do aithin an tighearna Mháoise.

32 Mar so do criochnuigheadh uile [...]ir an tábernacuil, loislin an chómh­ [...]uinnigh: agus do rinneadar clann Is­ [...]el do reir a nuile ní do aithin an [...]heárna do Mhaóise, is mar sin do meadar.

33 Agus tugadar an tabearna­ [...]l chum Maóisi, an lóistín, agus [...]th ní bheanas ris uile, a táitsidhe, a [...]rd, abharruidhe a piléir, & a shoicéid.

34 Agus an folach do chroicnibh [...]theadh daite dearg, agus an folach [...] chroicnibh broc, agus cumhdach an [...]luigh.

35 Aírc na fiadhnuisi, agus a mai­didhe, agus an suidhe trócaire.

36 An bórd agus a uile shoithidhe, águs an tarán taisbéanta.

37 An coinnleóir fiorghlán, go na lampadhuibh, na lampuidhe dá suighi­ughadh a nórd, agas a uile shoithighe sin, agus a nola chum soluis.

38 Agus a naltóir órdha, agus a nola ungtha, agus an túis dheagh­bholuigh, agus brat do dhorus an ta­bernacuil.

39 A naltóir phráis, agus a gráta práis, a mhaididhe, agus a uile shoith­ighe, an lábhéir, agus a chos.

40 Bruit na cúirte, a piléir, agus a soicéid, agus brat do gheata na cúirte, a corduidhe, agus a thairngidhe, agus uile shoithighe ferbhíse an tabernacuil, do lóistin an chomhchruinnigh.

41 Eaduighe na serbhíse, do dhéanamh serbhíse annsa náit náomhtha, agus na culadha náomhtha do Aáron an sugart, agus c [...]ladha a mhac do mhiniostralachd a noifig an tsagairt.

42 Do réir a nuile ní do aithin an tighearna do Mhaóise, is mar sin do rinneadar clann Israel a nobair uile.

43 Agus do fhéuch Maóise ar an obaír uile, agus féuch do rinneadar í, mar do aithin an tighearna; is mar sin do rinneadar í, agus do bheannuigh Maóise íad.

CAIB. XL. Ata an Taibernacuil fein ar na chur suas. 13 do naomhuigheadh Aarcn & a Cblann mac chum oifig na nsagart. 34 Do líon gloir Dhé an Tabernacuil.

AGus do labhair an tighearna ré Maoise gá rádh,

2 Ar an gcéád lá don chèid mhí chuirfeas tu súas tabearnacuil loistín an chomhchruinnigh.

3 Agus cuirfe tú annsin á steach Aírc na fiadhnuisi, agus foileocha tú a Nairc leis an gcumhdach.

4 Agus do bheura tú a steach an bórd, agus suidheoc [...] tú a nordughadh na neithe atá ré shuidhiughadh a nórd air: agus do bhéura tú an coinnleóir a steach, águs las fa tú a lampuidhe.

5 Agus suidheocha tú á naltóir dór chum na túise, as coinne Aírc na fi­adhnuise, agus cuirfe tú brat an doruis leis an tabernacuil.

6 Agus suidheocha tú áltóir­na hofrala loifcthe as coinne dho­ruis thabernacuil loistin an chomh­chruinnigh.

7 Agus suidheocha tú an labhéir idir lòistin an chomhchruinnigh, agus an al­tóir, agus cuirfe tú uífce ann.

8 Agus cuirfidh tú súas an cúirt tim­chioll sa gcúairt, agus crochfa tú [Page] súas na bruit ag geata na cúirte.

9 Agus glacfa tú an ola ungtha, agus ungfa tú an tabearnacuil, agus a bhfuil astigh ann, agus naomhtha tú é, agus a shoithighe uile, agus bíaidh sé naomhtha.

10 Agus ungfa tú altoír na hof­rala loiscthe, agus a soithighe uile, a­gus naomhtha tú a naltoír, agus biaidh na haltoír ro naomhtha.

11 Agus ungfa tú an lábhéir agus a chos, agus náomhthocha tú é.

12 Agus do bhéara tú Aáron agus a mhic go dorus thabearnacuil an chomhchruinnigh, agus nighfe tú íad le huisce.

13 Agus cuirfe tú ar Aáron na héaduighe naomhtha, agus ungfa tú é agus naomhthocha tú é, chor go minios­drálfuidh sé dhamh sa a noifig an tsagaírt.

14 Agus do bhéara tú a mhic chugad, agus éideocha tú íad le cótuidhibh.

15 Agus ungfa tú íad, mar do ung tú a nathair, chor go bhféadfaid minio­stralachd do dhéanamh dhamsa a noifig an tsagairt: óir biaidh a nungadh go demhin na shagartachd shiorruidhe, ar feadh a ngeinealách.

16 Is murso do rinne Maóise: do réir an uile ní do aithin an tighearna dhe, is mar sin dó rinne sé.

17 Agus tárla annsa chéad mhí don dara bliadhain, ar an gcéad l ó don mhí, gur tógbh [...]dh súas an tabearna­cuil.

18 Agus do [...]óg Maóise an tabear­nacuil súas, agus do dhaingnidh a shoiceíd, agus do chuir súas a bhuird, agus do chuir a [...]arruidhe a steach, a­gus do thog súas a philéir.

19 Agus do leathnuigh amach an lóistin ós cionn an tabearnacuil, agus do chuir folach an lôistin timchioll air, mar do aithin an tighearna do Mhaóife.

20 Agus do glac sé agus do chuir an fhiadhnuise ann san áirc, agus do shuidhigh na maididhe ar an áirc, agus do chuir an suidhe trócaire súas ar an áirc.

21 Agus tug se an áirc chum an tabearnacuil agus do chuir súas cumh­dach an fholuigh, agus do fholuígh áirc na si [...]dhnuisi, mar do aithin an tighearna do Mhaóise.

22 Agus do chuir sé an bórd a lóistin an chomhchruinnigh, ar thaoibh an tabearnacuil leath thuaigh, taobh amuich don chumhdach.

23 Agus do chuir sé an tarán a nordughadh air a bhfiadhnuise an [...] ghearna, mar do aithin an tighearna [...] Mhaoise.

24 Agus do chuir sé an coinnle [...] a loistin an chomhchruinnigh thall [...] coinne an bhuird ar thaobh an tabea [...] nacuil leath theas,

25 Agus do las na lampuidhe a bh [...] adhnuise an tighearna, mar do aithin [...] tighearna do Mhaóise.

26 Agus do chuir sé an altóir ó [...] a lóistín an chomhcruinnigh a bhfiadh [...] an chumhduigh.

27 Agus do loisc sé túis dheaghb [...] luigh uirre. mar do aithin an tighea [...] do Mhaóise.

28 Agus do chuir sé súas an brat [...] dorus an tabernacuil.

29 Agus do chuir altoir na [...] rála loiscthe ag dorus thabearnacuil istín an chomhchruinnigh, agus do [...] ráil se uirre, ofráil loiscthe agus [...] fráil bídh; mar do aithin an tighe [...] do Mháoise.

30 Agus do chuir an lábhéir i [...] lóistín an chomhchruinnigh, agus [...] naltóir, agus do chuir uisce ann ch [...] ionnlaidh.

31 Agus Maoise, Aáron, agu [...] mhic do nigheadur a lámha agus a [...] sa aige.

32 A nuair do théighdis go lá [...] an chomhchruinnigh, agus a n [...] thigdis a bhfogus do naltóir, doi [...] laidís; mar do aithin an tighearna [...] Mhaóisi.

33 Agus do thóg sé súas an c [...] timchioll fá gcuáirt an tabernacuil, [...] na haltóra, agus do chuir súas [...] gheata na cúirte: mar sin do [...] ochnuigh Maóise a nobair.

34 Annsin do fholuigh néull lóis [...] chomhchruinnigh, agus do líon gló [...] tighearna an tabernacuil.

35 Agus nior bhféidir do Mh [...] dul a steach a lóistín an chomhchrui [...] do chionn gur chomhnuigh an néull [...] agus gur líon glóir an tighearna an bearnacuil.

36 Agus a nuair rugadh an [...] súas ó mhullach an tabernacuil, do [...] áidh clann Israel ar a naghaidh a [...] nuile thurusaibh.

37 Achd muna mbeurtháoi an [...] súas, ni aistreochaidis go nuige an l [...] mbéurtháoi súas é.

38 Oir do bhí néull an tigh [...] ar an tabearnacuil ann fa lo, [...] do bhí teine air sa noidhche, [...] radharc thighe Israel uile, ar [...] a naistir uile.

AN TREAS LEABHAR DO MHAOISE, DA NGOIRTHEAR LEBHITICUS.

CAIB. I. Dlidhe na Hofrála loisgthe, 3 Don chrodh, 10 Don mhionchrodh. 14 agus do na béunaibh.

AGus do ghoír an tighearna ar Mhaoise, agus do labh­air ris as tabernacuil an chomhchruinnighthe, gá rádh.

2 Labhair ré cloinn Isra­el agus abair riú, ma bheir [...]anduine aguibh ofráil chum an tighear­ [...]a, do bheártháoi bhur nofráil do narnéis, [...]adhon don airighe agus don t [...]éad.

3 Má bhíonn ofráil nó íodhbuirt [...]oi [...]cthe don airighe, ofráladh firionnach gan cháidhe: ofráladh sé é da thoil áon­ [...]aghaídh féin, ag dorus thabernacuil an [...]homhchruinnighthe a bhfiadhnuise an [...]ighearna.

4 Agus cuirfidh sé a lámh ar chionn na [...]ofrála loiscthe, agus géubhthar ar a [...]on í do dheanamh síodha ar a shón.

5 Agus muirfidh sé an bhulóg a bhfiadhnuise an tighearna, agus béa­ [...]uid na sagairt, clann Aáron, a nfuil [...]ó) agus croithfid a nfuil timchioll fá [...]cuairt ar a naltóir, noch atá laimh ré [...]orus thabernacuil an chomhchruinnigh­he.

6 Agus muirfidh sé a nosráil loiscthe, [...]us geárrfá na phíosuighibh é.

7 Agus cuirfid mic Aáron an sa­ [...]art, teine ar á naltóir, agus leag­ [...]id an connadh a nórd ar an teinidh.

8 Agus leagfuid na sagairt, mic Aáron, [...]a codcha, an ceann agus an gheir a [...]órd ar an gcunnadh bhías annsa teinidh, [...]ch bhías air a naltóir.

9 Achd na hinnighe agus na cosa [...]ghfidh sé a nuisce íad, agus loiscfidh [...] sagart an tiomlan ar a naltóir, do [...]eith na iodhbuirt loiscthe, ofrail ar na [...]éanamh lé teinidh, do bholadh cumh­ [...] don tighearna.

10 Agus mas do na tréaduibh bhías iodhbuirt, do na cáorchuibh nó do na bhruibh, mar ofraíl loiscthe, do bhé­ [...]a leis é na fhirionnach gan toibhéim.

11 Agus muirfidh sé é ar tháoibh [...]haltóra leath thuaigh a bhfiaghnuise [...] tighearna, agus na sagairt clann [...]ron croithfid an fhuil timchioll sa uáirt ar a naltóir.

12 Agús gearrfa sé na phíosuighibh é, go na cheann agus a gheir, agus leag­fuidh an sagart a nordughadh íad ar an gconnadh bhias ar an tteinidh atá ar a naltóir.

13 Achd nifigh sé na hinnighe agus na cosa a nuisce, agus do bheára an sagart leis (sin) uile, agus loiscfidh sé ar a naltóir é: is ofráil loiscthe é, ofráil déanta lé teinidh, do bholadh cumhra don tighearna.

14 Agus ma bhionn a iodhbuirt lois [...] ­the ar son a ofrala don tighearna, déa­nuibh; annsin do bhéura sé a ofráil do fhéaránuibh nó do cholumuibh óga.

15 Agus do bhéura an sagart é chum na haltóra, agus fáiscfidh a cheann de, agus loiscfidh ar a naltoir é, agus faiscfidhear a fhuil amach le táoibh na haltóra.

16 Agus tairreonguidh a ghaile as, guna chletibh, agus teilgfidh ré táobh na haltóra é, ar an gcuid shóir, ag áit na luatha.

17 Agus scoiltfidh sé é go na sciathánuibh, achd ní roinnfidh ó chéile é: agus loiscfidh an sagart ar a nal­tóir é, ar an cconnadh atá ar an teinidh: is ofráil loiscthe é, ofrail déantha le teinidh, do bholuidh cumhra don tighearna.

CAIB. II. Dlighe na saór-ofrala bídh.

AGus a nuair ofrálus éainnéach ofráil bidh don tighearna, biodh a iodh­buirt do phlúr mhin, agus dóirtfidh ola air, agus cuirfidh túis air sin.

2 Agus do bhéara sé go macaibh Aá­ron é, i. na sagairt, agus toígeobhuidh as sin lán a dhuirn dá phlúr, agus dá ola, maille le a thúis uile; agus loisg­sidh an sagart a chuimhne sin ar an al­toír, (do bheith) na ofráil déanta le te­nidh, do bholadh mhaith don tighear­na.

3 Agus fuighioll na hosrála bídh budh lé Hááron agus le na mhacaibh é: is ní ronáomhtha dofráluibh an tighearna déanta le tenidh é.

4 Agus má bheir tú leachd ofráil diodhbuirt bidh ar na bhácáil a mbacús, budh caca gan laibhin do phlúr mhin é, [Page] ar na chumasc le hola, nó abhlanna gan laibhín, ar na nungadh lé hola.

5 Agus ma bhionn hofrail na hof­ráil bidh bhruithe a noigheann, bía do phlúr mhin gan laibhín cumascthé le hola.

6 Roinnfidh tú na chodchuibh é, agus dóirtse tu ola air, is ofráil bhídh é.

7 Agus má bhionn hiodhbuirt na hof­ráil bhidh annsa oigheann friala, do dhéantar í do phlúr mhín le hola.

8 Agus do bheára tú an iodhbhuirt bhídh do dhéantar do na neithibhsi chum an tighearna, agus a nuaír thaisbeantar don tsagart é, do bhéura chum na halto­ra é.

9 Agus toigeobhuidh an sagart as a ofrail bhidh cuimhne uirre, agus lois [...] ­fidh sé ar an altór é: (is) ofráil sin déanta lé tenidh do bholadh mhaith don tighearna.

10 Agus an ní fhúigfíghear don of­ráil bhidh budh le Haáron agus le na chloinn é: is ní ro naomhtha é, dofráluibh an tighearna déanta le te­nidh.

11 Aon ofráil bhidh, noch do bheur­tha oi chum an tighearna, ní dhéantar le laibhín: oir ní loiscfidhe laibhín ar bith, nó mil, a néanofráil don tighearna, déan­ta lé teinidh.

12 Ar son ofrála na gcéadthórtha, ofráilfidhe don tighearna iad, achd ni loi­scfighear ar an altoír íad mar bholadh chumhra.

13 Agus a nuile ofráil bhídh leiseocha tú lé sálann: ní mó fhuileongas tú salann cunartha do Dhé bheith deas­bhuidh ar hofráil bhidh: ofrálfa tú salann lé do uile iodhbuirt.

14 Agus má ofrálann tú ofráil bhidh do na céadthórthuibh don tighearna, ofráilfe tú mar ofráil bídh dod chéadthor­thuibh, do dhéusuibh glasa arbha ár ná ttiormughadh leis an ttenidh, arbhar bu­ailte as déusuibh iomlána.

15 Agus cuirfe tú ola air, agus leag­fa tú túis áir: is ofrail bhidh é.

16 Agus loiscfidh an sagart a chuimhne sin, cuid dá ghrán buail­te, agus cuid dá ola, gun a thúis uile; is ofráil déanta lé tenidh é don ti­ghéarna.

CAIB. III. Reachd na híodhbarta síodhána, agus buidheachí [...]s.

AGus má bhíonn a ofráil na iodh­buirt shiothchana, mas don ai­righe ofrálas sé, má bhíonn firionn no baínionn, ofrálfuidh sé é gan tóibhéim a lathaír an tighearna.

2 Agus leagfa sé a lámh ar chionn a ofrála, agus muirfidh sé é, ag dorus thabernacuil an chomhchruinnighthe, agus croithfid mic Aaron, na sag [...] an fhuil ar an altóir timchioll gcuáirt.

3 Agus ofrálfuidh sé iodhbuirt hofrála síodha, ofrail déanta le [...] nidh don tighearna; an ghéir fhol [...] na hinnighe, agus a nuile mhéat [...] bhías ar an mionach;

4 Agus an dá dhubhán, agus [...] gheir bhíos orra, noch bhíos láimh ris [...] hárannuibh, agús an scairt ós cionn [...] naé; maille ris na dubhánuibh béa [...] sé sin leis as.

5 Agus loiscfid clann Aaron é [...] an altóir, ar an iodhbuirt lois [...] noch bhíos ar an gconnadh bhíos ar [...] ttenidh: ofrail déanta le tenidh do b [...] ladh chumhra don tighearna.

6 Agus má bhíonn a ofráil ar s [...] iodhbartha ofrála siothchána don tighe [...] na, don tréud, fhirionn nó bhainin [...] ofráilfidh sé é, gan cháidhe.

7 Má ofralann sé uan ar son a [...] rála, ann sin ofráladh é a lathair [...] tighearna.

8 Agus leagfa a lámh air cion [...] ofrála, agus muirfidh é as coinne [...] Tabernacuil an chomhchruinnighthe, [...] croithfidh clann Aaron a fhuil timch [...] fá gcuairt ar an altóir.

9 Agus ofralfuidh sé do iodhbui [...] hofrála siódha, ofráil déanta le ter [...] don tighearna; a gheir, agus a [...] ball uile, béarfuidh sé sin amach [...] ris an cenáimh droma: agus an g [...] fholchus na hionathuir, agus an [...] mhéathus bhíos ar na hinnighibh.

10 Agus an dá dhubhán, agus gheir bhios orra, noch bhíos laimh na hárannuibh, agus an scairt ós [...] na naé, maille ris na dubhánuibh b [...] faidh se sin amách as.

11 Agus loiscfidh an sagart ar [...] altóir é: (sé sin) biadh na hc [...] déanta lé tenidh don tighearna.

12 Agus má bhíonn a ofráil na [...] bhar, ann sin ofrálfuidh sé é a bhfiadh [...] an tighearna.

13 Agus leagfa a lámh ar a chi [...] agus muirfidh sé é, as coinne dh [...] thabearnacuil an chomchruinnighthe, a [...] croithfid mic Aaron a fhuil ar an a [...] timchioll sa gcuairt:

14 Agus ofrálfuidh sé a [...] de sin, ofráil déanta le tenidh è tighearna; an gheir fholchas hinnighe, agus a nuile mhéathus bhí [...] an ionathar.

15 Agus an dá dhubhán, agu [...] gheir bhios orra, noch bhios láimh na hárannuibh, agus an fcairt bhios cionn na naé, maille ris na dubhá [...] beanfa sé sin amach as.

16 Agus loisgfidh an sagart ar an altoir; (sé sin) biaidh na [...] ralá déanta le tenídh mar bho [...] cumhra; a nuile mhéathus is lé [...] ttighearna é, (biaidh sé) na reachd s [...] [Page] [...]idhe da bhur ngeinealachaibh ar feadh [...]hur náitreabh, nach ióstáoi méathus nó [...]il.

CAIB. IV. Dlighe na hofrala arson peacaidh do nithear tre ainbhfios, 3 Le Sagart, 13, lé coimh­thional, 22, le uachdaran, 27, no le duine don phobal.

AGus do labhair an tighearna ré Maóise da rádh.

2 Labhair re cloinn Israel, ga rádh; má pheacúigheann anum tré ainbhfios a naghuidh éanaithne án tighearna, (a ttáobh nitheadh nár chóir do dhéanamh) agus go ndéana sé ní a naghaidh éan­aithne dhíóbh.

3 Má pheacuighéann an sagart atá úngtha, do réir pheacaidh an phobail, ann sin tugadh sé ar son an pheacuigh do pheacuigh sé, bulóg óg gan toibh­éim chum an tighearna mar ofráil pheacaidh.

4 Agus do bhéara sé an bhulóg chum doruis thabernacuil an chomhchruinn­ighthe a lathair an tighearna, agus leagfa a lámh ós cionn na bulóige, agus muirfidh sé an bhulóg a bhfiadh­nuise an tighearna.

5 Agus glacfa an sagart bhías ung­tha cuid dfuil na bulóige, agus do bhéara les go tabernacuil an chomh­chruinnighthe í.

6 Agus tuimeóbhùidh an sagart a mhéur ansa bhfuil, agus croithfidh (cuid) do nfuil seachd nuáire as coinne an tighearna, as coinne bhruit na sanc­tóra.

7 Agus cuirfidh an sagart cuid do nfuil ar bheannuibh altóra na túisé dea­ghbholuigh a lathair an tighearna, noch [...]atí a ttabernacuil an chomhchruinn­ [...]ghthe, agus dóirtfidh sé fuil na bulóige uile ag bonn altóra na hofrala loiscthe, noch atá ag dorus thabernacuil an comh­chruinnighthe.

8 Agus beanfa sé dhe a uile gheir na bulóige, mar ofráil pheacaidh; an gheir fholchus an tionathar agus a nuile mheathus bhías ar an ionathar.

9 Agus an dá dhubhán, agus an gheir bhíos orra, noch bhios láimh ris na leasuibh, agus an scairt os cionn na nae, maille ris na dubhánuibh, béur­uidh sé sin leis.

10 Mar rugadh as bulóig iodh­bartha na siothchána: agus loifcfidh an sagart íad ar altóir na hofrála lóisc­the.

11 Agus croicionn na bulóige agus a nuile fheoil, maille ré na cionn, agus le na cosuibh, agus le na mionach, agus le na háoileach,

12 Eadhon an bhulóg uile béaruidh leis amach táobh amach don champa go hionad ghlan mar a ndóirtear an luáith amach, is ann loiscfighear é, le teine.

13 Agus má pheacuigheann uile chomh­chruinniughadh Israel tré ainbhfios, agus an ni do bheith fa cheilt a súilibh an oireachduis, agus go ndearnthar ní éigin a naghuidh aithneadh an tighearna, a ttáobh neítheadh nár chóir do dhéa­namh, agus go bhfuilid ciontach:

14 A nuáir bhías fios an pheacaidh do pheacuigheadar na aghuidh, ann sin ofrálfidh an comhchruinniughadh bulóg óg ar son an pheacaidh, agus do bhéura é as coinne thabernacuil an chomh­chruinnighthe.

15 Agus leagfuid sinnsir an chomh­chruinnighthe a lámha ar chionn na bulóigé as coinne an tighearna, agus muirfídhear an bhulóg as coinne an tighearna.

16 Agus an sagárt bhias ungtha, do bhéara cuid dfuil na bulóige, go taber­nacuil an chomhchruinnighthe.

17 Agus tuimeobhuidh an sagart a mhéur a gcuid dfuil na bulóige, agus croithfidh sé seachd nuáire í, as coínne an tighearna, as coinne an bhruit.

18 Agus cuirfidh sé cuid do nfuil ar bheannuibh na haltóra noch atá as coinne an tighearna, atá a tta­bernacuil an chomhchruinnighthe, agus dóirtfidh amách a nfuil uile ag bonn altóra na hofrála loiscthe, noch atá ag dorus thabernacuil an chomhchruínn­ighthe.

19 Agus bainfidh sé a gheir uile as, agus loiscfidh ar a nal­tóir é.

20 Agus do dhéana sé rís an mbu­lóig mar do rinne ré bulóig ar son na hofrala peacaídh, mar sin do dhéana sé ría so; agus do dhéana an sagart sioth ar a shon, agus maithfighear dhóíbh é.

21 Agus bearuidh sé an bhulóg leis táobh amach don champa agus loisc­fidh í, mar dò loisc an chéadbhu­lóg; is ofráil phéacuidh í ar son an chomhchruinníghthe.

22 A nuáir pheacaidheas uachdarán, agus go ndearna éainní a naghaidh éanaithne an tíghearna a Dhía, a ttáobh neitheadh nár chóir a dhéanamh, agus go mbia ciontach;

23 Nó ma thig a neolus an phéacaidh ionar pheacaidh sé; annfin do bhéara sé ofráil leis, meannan do na gabhruibh fiorannach gan cháidhe.

24 Agus leagfa a lámh ar chionn a [...] ghabhair agus muirfidh é ionsa náit a marbhuid a nofráil loiscthe as co­inne an tighearna: is ofráil phea­caidh í.

25 Agus glacfuidh an sagart dfuil na hofrála peacaidh lé na mhéur, agus cuirfe sé í ar bheannuibh altóra na hofrála loiscthe, agus doirtfidh [Page] amach a nfuil ag bonn altóra na hofrála loiscthe.

26 Agus loiscfidh sé a mhéathus uilè ar a naltóir amhuil mhéathus iodhbar­tha na hofrála siothchana, agus do dhéa­na an sagart síoth ar a shon a ttáoibh a pheacaidh, agus maithfíghear dho é.

27 Agus ma pheacuigheann anum do phobul na tíre tré ainbhfios, ar ndeanamh eainneithe a naghaidh éanaithne an ti­ghearna, a ttáobh neitheadh nár chóir a dhéanamh, agus go mbia ciontach.

28 Nó má bhíonn fios an pheacaidh ionar pheacaidh sé aige, annsin do bhéu­ra ofráil leis, meannan do na gabhruibh bainionna gan toibhéim ar son an pheac­aidh do pheacaidh sé.

29 Agus leagfaidh a lámh ar chéann na hof [...]ála peacaidh a náit na hofrala loiscthe.

30 Agus glacfuidh an sagart cuid do nfuil le na mhéur, agus cuirfidh ar bheannuibh altóra na hofrala loifcthe í, agus dóirtfidh amach a nfuil uile ag bonn na haltora.

31 Agus bainfidh sé amach an méathus uile, amhuil mar beantar amach méa­thus ó na hofrála siodha, agus loisc­fidh an sagart ar a naltóir é, mar bho­ladh chumhra don tighearna, agus do dhéana an sagart síoth ar a shon, agus maithfighear dhó é.

32 Agus má bheir uan leis mar of­ráil pheacaidh, do bheura sé leis uan bainionn gan toibhéim.

33 Agus leagfaidh sé a lámh ar cheann na hofrála peacaidh, agus muirfidh sé mar ofráil pheacaidh é, anla náit a marbhuid a nofráil loiscthe.

34 Agus glacfuidh an sagart dfuil na hofrála peacaidh, lé na mhéur, agus cuirfidh ar bheannuibh altóra na hofrála loiscthe í, agus dóirtfidh a­mach a fhuil uile ag bonn na hal­tora.

35 Agus bainfidh sé amach a mhéa­thus uile, mar beantar méathus a nuain amach ó iodhbuirt na hofrála síodha, a­gus loiscfidh an sagart ar a naltóir íad do réir na nofrálach do niothar lé teínidh don tighearna, agus do dhéana an sagart cadhachas ar son an pheácaidh do rinne, agus maithfíghear dhó é.

CAIB. V. Jomdha càs a ndearntar peacadh; 6. agus an modh ar a bfuighthear glanadh uatha.

AGus má pheacuigheann anum, agus go néistfé mionn, agus go mbia na fhiadhnuisi, an bhfacaidh nó nar fhionn sé an ni, muna fhoillsighe sé é annsin iomchóruidh a choir.

2 Nó má bheanann anum ré háoinní [...]alach, mas conablach éainníneamhghlan, nó conablach ainmhidhe neamhgh [...] nó conablach neitheadh neamhe [...] shnáidheas: má ceiltear leis é, biaid [...] neamhghlan & ciontach mar an gcea [...]

3 Nó má bhéanann sé le salchar [...] ne, gidh bé ar bith neamhghloi [...] saileochthar duine, agus go gceilfi [...] a nuáir bhias a fhios aige, an [...] biáidh sé ciontach.

4 Nó má bheir anum miónna, ga [...] ré na bhéul go ndéana sé olc, nó ndéana maith, gidh bé ar bith é f [...] aigeorus duine le mionnuibh, agus [...] raibh a fhios aige, agus go gce [...] é a nuair bhias a fhios aige, [...] sin biaidh sé ciontach a ní éigin [...] bhso.

5. Agus is amhluidh bhías a [...] bhias sé ciontach a néinní dhíobh go naideomhuidh sé bhfúil sé cio [...] annsa ní sin.

6 Agus do bhéura sé ofráil choire [...] an tighearna ar son an pheacaidh [...] rinne sé, bainionnach ón tréud, i. [...] nó meannán ó na gabhruibh, mar [...] pheacaidh, agus do dhéana an [...] sith ar a shon a ttaobh an pheacai [...]

7 Agus muna ttí dhé úan do th [...] airt leis: annsin do bhéura sé dhi [...] lum turtuire les ar son an phea [...] do rinne sé, nó dhá cholum óga [...] an tighearna: áon mar ofráil phea [...] agus an dara [héan] mar ofráil h [...] the,

8 Agus do bhéura chum an tsa [...] íad, noch ofráilfeas sin bhias a [...] na hofrala peácaidh an chéaduair, [...] fáisgfidh a cheann da bhrághaid, [...] ní roinnfeadh ó chéile é.

9 Agus dóirtfidh dfuil na h [...] peacaidh ar tháobh na haltora, [...] fáisgfighear án chuid eile don fhi mach ag bónn na haltóra: Is [...] peacuidh sin.

10 Agus ofráilfidh an dara ( [...] mar ofráil loiscthe do réir an ghn [...] gus do dhéana an sagart síothch [...] a shon, ar son an pheacaidh do rin [...] agus maithfighear dhó é.

11 Achd muna ttí dhe dhá é [...] tuire nó dhá cholum óga do tha [...] leis, annsin do bhéura an té do phea [...] leis ar son a ofrála, an deachmhad [...] do Ephah do phlúr mhin mar ofráil p [...] uidh: ni chuirfidh ola air, ní mó ch [...] se túis air: óir is ofráil pheacaidh

12 Annsin do bhénra sé chu [...] tsagairt é, agus glacfuidh án f [...] lán a dhuirnn de, eadhon na chui [...] sin, agus loiscfidh ar a naltóir [...] réir na nofrálach do níthear le nidh don tighearna; is ofráil [...] caidh sin.

13 Agus do dhéana an sagart [...] cháin do ar son a pheacaidh do ri [...] nion diobhso, agus maithfighear dh [...] agus biáidh an fuigheall ag an t [...] mar ofráil bhidh.

[Page]14 Agus do labhaír an tighearna ré [...]aóise dha rádh.

15 Má ní anum coír, agus go bpeacó­ [...]idh sé tré ainbhfios a neithíbh náo­ [...]hta an tighearna, annsin do bhéura [...] chum an tighearna ar son a shá­ [...]ighthe, reithe gan cháidhe as na tréu­ [...]ibh réir do mheassa lé seceluibh air­ [...]id do réir shecel na sanctóra, mar of­ [...]áil sháruighthe.

16 Agus do dhéana sé leafughadh [...]nnsa dochar do rinne annsa ní naomh­ [...]ha, agus cuirfidh an cúigeadh cuid na [...]hionn, agus do bhéura don tsagarté, agus do dhéana an sagart fíothcháin dó, le [...]eithe na hofrála saruighthe, agus maith­fighear dhó é.

17 Agus má pheacuigheann anum, a­gus go ndéana éinni do na neithibhsi do toirmioscadh uime do dhéanamh lé haith­ [...]antuibh an tighearna; matá nach raibh a fhios aige, thairis fin atá ciontach, agus iomchóruidh sé a choir.

18 Agus do bhéura sé reithe gan chaídhe as a tréud réir do mheassa mar ofráil sháruighthe don tsagart, agus do dhéana an sagart fith dho, ar son a ainbhfios iona ndéarna sé seachrán, agus nach raibh a fhios aige, agus mai­thfighear dhó é.

19 Is ofráil sháruighthe é: do chion­tuigh sé go deimhin a naghuidh an ti­ghearna.

CAIB. VI. Dlighe ofrala an fhir do sháruigheas an reachda le fios. 8 Agus ath-aithris ar ghnáth na niodhbarta.

AGus do labhair an tighearna ré Maóise, dha rádh.

2 Má pheacuigheann anum, agus go ndéana sárughadh a naghaidh an tigh­earna, agus go ndéana bréag ré na chomharsuin ann san ní tugadh dhó a ttaisgidh, nó a gcumann, nó rugadh uadh ar éigin, nó do mheall sé a chomh­arsa;

3 Nó go bhfuair sé an ni do chuáidh a mugha, agus go ndéarna bréag dá tháobh, agus a mhionna do thabhairt a néitheach; a néinní dhí­óbh so do ní duine, iona bpeacuigh­eann sé:

4 Ann sin budh amhla bhias, do chi­onn gur pheacuidh sé agus go bhfuil ci­ [...]ntach, go naiseogtha sé an ni rug ar éigin leis, no an ní fuair sé gó ceal­gach, nó an ní tugadh dho a ttaiscidh nó an ní do chuáidh a mugha noch fuair sé,

5 No a nuile ní timchioll a ttug a dhrochmhionna: aiseóguidh sé go hi­omlán iona phrinnsipail, agus cuirfidh an cuigeadh cuid do bharr na chionn, agus do bhéura don tí dár chóir é, a ló ofrála ar son a chionta.

6 Agus do bhéura a ofráil fháruigh­the chum an tighearna, reithe gan chai­dhe as a tréud, réir do mheasa, mar ofráil sháruighthe don tsagart.

7 Agus do dhéana an sagart síth a lathair an tighearna (dhó) agus maith­fighear dhó arson éinneithe dá ndéar­na sé, ag sarughadh ann.

8 Agus da labhair an tighearna ré Maóise ga rádh.

9 Aithin do Aáron agus dá mha­caibh, da rádh, is é so dligheadh na hof­rála loiscthe: (is ofráil loiscthe í, ar son a loiscthe ar a naltoir ar feadh na hoidhche go maidin, agus biáidh teíne na haltóra ag loscadh innte.)

10 Agus cuirfidh an sagart a chu­laidh lín uime, agus cuirfidh a bh [...]íste lín fá nfeóil, agus tóigeobhuidh súas an luáith do loisc an teine maille ris a nofráil loiscthe ar a naltóir, agus cuirfighear laimh ris a naltóir íad.

11 Agus cuirfidh a éadach dhe, a­gus cuirfidh éadach eile uime, a­gus iomchóruidh amach an luaith táobh a muich don champa go hionad ghlan.

12 Agus biáidh an teine ar a nal­tóir ag loscadh innte, ní múchfuighear í; agus loiscfidh an sagart conna [...]h uirre gach áon mhaidin, agus leagfa a nofráil loiscthe a nórd uirre, agus loiscfidh uirre méathas na nofrálach síothchána,

13 Biáidh an teine ar lasadh choi­dhche ar a naltóir; ní cuirfíghear a­mach go bráth í.

14 Agus a sé so dligheadh na ho­frála bidh: ofráilfid mic Aáron í a lathair an tighearna, as coinne na haltôra.

15 Agus glacfuidh lán a dhuirn do phlúr no hofrála bídh, agus dá hola, agus an tuís uile bhías ar a nofrail bhídh, agus loiscfidh ar a naltóir mar bho­ladh chumhra (eadhon) na chuimhne sin don tighearna.

16 Agus iosfuidh Aáron agus a mhic an fuigheall: le harán gan laibhín íostar é annsá náit náomhtha, a gcuirt thabernacuil an chomhchruinnigh íosaidh siad é.

17 Ní bruithfíghear maille re lai­bhín é, thug mé dhóibhsion é ar son a gcoda do mofráluíbh déanta le tei­nidh: atá sé ro náomhtha mar tá a nofráil pheacaidh, agus a nofráil shár­uíghthe.

18 A bhfuil dfirionnchaibh a measc chloinne Aáron íosaid de: biáidh na reachd go bráth ionbhur ngeinealachaibh a ttáobh ofrálach an tighearna do ni­thear lé teinidh; gach áon dá mbeanfa riú biáidh náomhtha.

19 Agus do labhair an tighearna ré Maóise, dhá rádh.

20 Is í so ofráil Aáron agus a mhac, noch ofrálfuid síad don tighearna annsa ló a nungfuighear é, an deachmh­mhadh [Page] cuid do Ephah do phlúr mhín mar ofráil bhídh go siorruidhe, (I.) a leath ar maidin, agus a leath ionsa noidhche.

21 A noigheann dó dhéantar é, maille ré hola, agus a nuáir bhías bruithe do bhéura tú a stéach é, agus na piosuidhe bruithe do nofráil bhídh, ofráilfidh tú mar bholadh cumhra don tighearna.

22 Agus an sagart dá mhacaibh ata ungtha na áit, ofráilfidh sé é: búdh slatúid choidhche don tighearna í, loiscfighear go híomlán í.

23 Oir loisgfíghear gach uile ofráil bhídh ar son an tsagairt go hiomlán: ní híostar é.

24 Agus do labháir an tighearna ré Maóise dhá rádh.

25 Labhair ré Haarón agus le na mhacaibh, gá rádh, is é so dligheadh na hofrála peacaidh: annsa náit a marbh­thar a nofráil loiscthe, is ann muirfígh­ear a nofráil pheacaidh a bhfíadhnnise an tighearna: atá sé ro náomhtha.

26 An sagart ofrálas é ar són pea­caidh, íosuióh sé féin é, ansa náit na­omhtha iostar é, a ccúirt thabernacuil an chomhchruinnighthe.

27 Goidh bé ar bith ní bheanas re nfeóil sin, biaidh sé ro naómhtha: agus a nuair croithfighear dhá fhuil ar éa­dach ár bith; nighfe tú a náit dár bhean an crothadh annsa náit náomh­tha.

28 Achd an soitheach críadh ionar bruitheadh é, brisfighear é: agus mas a bpota phrais do bruitheadh é, sci­ [...]írfuighear é, agus meascfuighear an pota a nuisce.

29 Na húile fhiríonnach a measc na sagart iosuidh dhe; atá sé ro náomh­tha.

30 Ní hióstar ofrail pheacaidh ar bith a mbéarthar éanchuid dá fhuil go tabernacuil an chomhchruinnighthe do dhéanamh siothchána (leis) ansna náít ná­omhtha: loiscfíghear annsa teinidh í.

CAIB, VII Trá ghnée jodhbarta siothchána & reidhteadb. 12. Mar bhreith bhuidheachuis. 16. mar mhóid, ngus mar ofrail thoileamhla.

MAr an gcéadna is é so dlígheadh na hofrála saruighthe, atá sé ro náomhtha.

2 Annsa náit a marbhuid si­ad a nofráil loiscthe, is ann mhuir­fid a nofráil sháruíghthe, agus croi­thfidh sé a fhuil timchioil ar a nal­tóir.

3 Agus osráilfidh sé dhe méathas uile a niorbuil, agus an méathas fhol­chus na hinnídhe.

4 Agus an dá dhúbhán agus an méathas bhiós orra, noch atá sa ni rann; agus an scairt atá os cionn na na [...] maille ris na dubhánuibh, bainfidh s [...] sin a mach as.

5 Agus loiscfidh an sagart é ar [...] naltóir mar ofráil déanta lé tei­nidh don tighearna: Is ofráil sharuigh­the sin.

6 Jósuidh gach aón fhirionnach [...] measc na sagart de sin; an sa ná [...] náomhtha íostar é: atá ro náomhtha.

7 Mar atá a nofráil phéacaidh, is amhluidh atá a nofràil fháruighthe: is éaindligheadh atá orra: an sagart do dhéanas síth les, is aige bhías sé.

8 Agus an sagart iodhbras oft [...] loiscthe dhuine air bith; is ag an tsaga [...] fein bhios croicionn na hofrala loisce do ní íodhbuirt.

9 Agus gach uile ofráil bhídh d [...] mbácáltar annsa bhácus, agus gach uile dheasuighthear annsa bhfrithóighear [...] agus annsa noighean, biaidh ag an ts [...] ­gart of [...]álus é.

10 Agus gach uile ofráil bhidh o [...] maiscthe le hola, agus tirim, bíaidh [...] cloinn Aáron uile, oiread re chéile [...] gach nduine dhíobh.

11 Agus as é sin dligheadh iodh [...] tha na hofrála siothchána, noch ofr [...] feas sé don tighearna.

12 Má ofrálann sé é mar bhre [...] bhuidheachuis, ann sin ofráilfidh sé mai [...] re íodhbuirt bheirthe bhuidheachuis, b [...] gheana gan laibhín cumaiscthe le ho [...] agus abhlanna gan láibhin ungtha le s [...] agus cacaidhe cumascthe le hola do ph [...] mhin, fríalta.

13 Táobh a muich dona cácuibh, d [...] ráilfidh mar ofrail aran laibhin; ma [...] ré iodhbuir [...] bheirthe bhuidheachuis [...] ofráil shiodha.

14 Agus de fin ofráilfidh sé a [...] as a nofráil iomlán mar ofráil thógth [...] don tighearna, agus budh leis an [...] ­gart do chroith fuil na hofrála si [...] ­chána, sin.

15 Agus féoil íodhbartha ofrála siodi [...] ar son buidheachuis, ióstar an ló s [...] féin iódhbarthar í, ní fhúigfidh sé éai [...] dhe chum na maidne.

16 Achd má bhíonn iódhhuirt a [...] rála, na moíd, nó na hofráil toileamh [...] ióstar an lá sin féin í ofrálas a íódhb [...] agus ar na mhárach mar an gcéad [...] ióstar an fuigheall.

17 Achd fuigheall fheóla na hiodh [...] tha, an treas lá loiscfighear le teinidh▪

18 Agus ma hichtior eainní dfe­iodhbhartha a ofrála siodha ar éancb [...] an treas lá, ní geabhthar í, ní mó meas [...] do nofráil í: biáidh sí na hadh [...] mhuireachd, agus an tanam íofas [...] iomchóruidh sé a choir.

19 Agus a nfeóíl bheanas ré háoi [...] salach, ní híostar í, loiscfighear le t [...] nidh í: agus ar son na feóla, an mb [...] bhias glan, íosuíd di.

[Page]20 Achd an tanam itheas dfeóil íodh­bartha na hofrála siothchána, noch is­leis an ttighearna, gá bhfuil á neamh­ghloine air: gearrfuighear an tanam sin thríd amach as a mhuinntir,

21 Os a chionn so gidh bé anum bhea­nas ré ní salach, mar atá salchar duine no beathaidh neamhghloin, nó re héa­inní adhuathmhar neamhghlan, agus ío­sas cuid dfeóil iodhbartha na hofrála sí­odha, noch bheanas ris an tighearna, gearrfuighear an tanamsin thrid amach ó na dháoinibh.

22 Agus do labhair an tighearna re Maóise, dhá rádh.

23 Labháir re cloinn Israel dá rádh, ni íostáoi éainghné mhéathas doimh, nó cíorach, no gabhair.

24 Ach geir an bheathaidh do gheibh bás uàdha féín, agus méathas a nain­mhidhe réubuid beathaidh, is eidir sin do chur a núsaid ar bith eile, gidh­cadh ní íostáoi éinní dhe ar éanchor.

25 Oír gidh bhé ar bith íosas do gheir an bheathaidh íodhbruid dáoine mar ofráil déanta le teinidh don tighearna, fós an tanam íosas de sin gearrfui­ghear amach ó na mhuinntir é.

26 Tuilleamh eile, ní íostáoi gné fho­la ar bith, mas déun no daínmhighe, a náon dá bhur náitreabhadh.

27 Gidh bé ar bith anum íosas éain­ghné fola: gearrfuighear cheana an tanamsin ó na mhuinntir.

28 Agus do labhair an tighearna ré Máiose, dhá rádh.

29 Labhair ré cloinn Israel, dá rádh: an té osrálus íodhbuirt ofrála síodha don tighearna, do bhéura sé ófráil chum an tighearna, do íodbhuirt of­rála shiodha.

30 A lámha féin bhéurus leis ofrail an tighearna déanta lé teinidh, an gheir maille ris an gclíathán do bhéura sé leis, cor go gcroithfidis an clíathán ar son ofrála luáimhnighthé as coinne an ti­ghearna.

31 Agus loiscfidh an sagart an gheir ar a naltóir, achd budh lé Ha­áron agus le na mhacaibh an tuchd.

32 Agus do bheartháoi an slinneán deás don tsagart mar ofráil thóg­tha don íodhbuirt do nofráil shíoth­chána.

33 An té do mhacaíbh Aáron ofrá­lus fuil na hofrala fiothchána, agus an méathus, is é do gheabha an slinneán deas ar son a choda.

34 Oír do bhean misi an tuchd lu­áimneach agus an slinneán tógtha do chloinn Israel do íodhbuirt a nofrála siothchána, agus thug mé do Aáron an sagart íad, agus dá mhacaibh mar sta­túid go bráth, ó mheasc chloinne Is­rael.

35 Is é so comhroinn ungtha Aáron, agus ungtha a mhac, as ofráluibh an tighearna déanta le teinidh; annsa ló ar chuir se a steach íad, do mhiniostra­lachd don tighearna a noisig an tsa­gairt.

36 Noch do aithin an tighearna do thabhairt dóibh ó chloinn Israel annsa ló ar ungadh íad, lé statúid go bráth ar fad a ngeinéalach.

37 Is é so dligheadh na hofrála lo­iscthe, na hofrála bidh, na hofrála peacaidh, agus na hofrála sáruighthe, agus na gcoisreagadh, agus íodhbartha ná nofrálach siodha:

38 Noch do aithin an tighearna do Mhaóisé an sliabh Sinai, annfa ló ar aithin sé do chloinn Israel an iodhbuirt dofráil don tighearná a bhfásach [...] ­nai.

CAIB. VIII. Do cuireadh na pearsa Eagluise 14 & na neitheann oile ar leith, fa choinne sherbhis aírighthe an tighearna.

AGus a dubhairt an tighearna ré Maoise, dhá rádh.

2 Beir leachd Aáron agus a mhic maille ris, agus a néaduighe agus an ola ungtha, agus bulóg chum na hof­rá [...]a peacaidh, agus dá reithe, agus clíabh darán gan laibhín.

3 Agus cruinnigh an coímhthionól uile go dorus thabernacuil an chomh­chruinnigh.

4 Agus do rinne Maóise mar do aithin an tighearna dhe, agus do chru­innnigh an toireachdus a gcionn a chéile, chum doruís thabernacuil an chomhchruinnigh.

5 Agus a dubhairt Maóise ris an gcoímhthionól, is é so an ni do aithin an tighearna do dhéanamh.

6 Agus tug Maóise Aáron agus a mhic leis, agus do nigh le huisce íad.

7 Agus do chuir an cóta uime, a­gus do chuir crios thairis, agus do chuir an róba uime, agus do chuir an Téphod air, agus do chuir crios cúirí­alta a Nephod thairis sin, agus do chean­guil leis sin, uime é.

8 Agus bo chuir sé an tuchdeadach air, agus do chuir annsá nuchdéadach an Urim agus an Tumim.

9 Agus do chuir an Míter ar a cheann: ar an Míter mar an gcéadna, éadhon ar éadan an Mhíter do chuir sé an pláta óir, an chóróin náomh­tha, mar do aithin an tíghearna do Mhaóise.

10 Agus do ghlac Maóise an ola ungtha, agus do ungaidh an tabear­nacuil, agus a raibh ann uile, agus do náomhadh iad.

11 Agus do chroith sé dhi ar a [Page] naltóír seachd nuáire, agus do unguidh a naltóir, agus a soighithe uile, a­ráon an lábheir agus a chos, da náo­mhadh.

12 Agus do dhóirt as an ola ung­tha, ar cheann Aáron, agus do ungaidh é, da náomhadh.

13 Agus tug Maóise mic Aáron leis, agus do chuir cótuidh orra, agus do chri­osluidh íad lé creasannuibh, agus do cheangail buinéid orra, mar do aithin an tighearna do Mhaóise.

14 Agus tug leis an bhulóg ar son ofrála peacaidh, agus do leag Aáron agus a mhic a lámha ar chionn na bul­óige, chum ofrála an pheacaidh.

15 Agus do mharbh sé é, agus do ghlac Maóíse a nfuil, agus do chuir ar bheannuibh na haltóra fá gcuáirt lé ná mhéur í, agus do ghlan a naltóir, a­gus do dhóirt a nfuil ag bonn na hal­tóra agus do dhóirt a nfuíl ag bonn na haltóra, agus do náomhadh í, do dhéa­namh aíthshíothchána uirre.

16 Agus do ghlac a raibh do gheir ann a nionathar, agus an scairt ós ci­onn na náe, agus an dá dhubhán agus a méathas, agus do loisc Maóise ar a naltóir íad.

17 Achd do loisc an bhulóg, agus a leithigh agus a feoil, agus a hothrach táobh a muich don champa, mar do aíthin an tighearna do Mhaóise.

18 Agus tug an reithe leis chum na hofrála loiscthe, agus do chuir Aá­ron agus a mhic a lámha ar cheann an reithe.

19 Agus do mharbh sé é, agus do chroith Maóise a nfhuil ar a naltóir fá gcuáirt.

20 Agus do ghearr sé an reithe na phíosuighibh, agus do loisc Maóise an ceann, agus na píosuidh, agus an gheir.

21 Agus do nigh an mionach agus na cosa a nuisce; agus do loisc Ma­óise an reithe uile ar a naltóir: do bhí na íodhbhuirt loiscthe, na bhaladh chúmhra, agus na hosráíl déanta lé tei­nidh don tighearna, mar do aithin an tighearna do Mhaóise.

22 Agus tug an reithe eile leis, reithe an choisrichthe: agus do leag Aáron agus a mhic a lámha ar cheann an reíthe.

23 Agus do mharbh sé é, agus do ghlac Maóise da fhuil, agus do chuir ar bhárr cluáise deise Aáron, agus ar ordóig a láimhe deise, agus ar ordóig a choise deise.

24 Tug fós mic Aáron leis, agus do chuir Maóise cuid do nfuil ar bhárr a ccluás deas, agus ar ordóguibh a lámh ndeas, agus ar ordóguibh a ccos ndeas, agus do chroith Maóise a nfuil ar a naltóir fá gcuáirt.

25 Agus do ghlac an gheir, agus an tiorbull, agus an gheir do bhí ar an mionach uile, agus an sgairt ós cionn na náe, agus an dá dhubhán, agus an ghe [...] agus an slinnéun deas.

26 Agus do bhean áon bháirghean d [...] ran gan laibhin as a gclíabh do b [...] as coinne an tighearna, agus cáca d [...] rán smeartha le hola, agus éan abhlann amhain, agus do chuir ar úachd­ar na geire agus a tslineáin deis íad [...]

27 Agus do chuir sin uile ar lámhuibh [...] Aáron, agus ar lamhuibh a mhac, ag [...] do luáimnigh iad mar ófráil luáimnigh­the as cóinne an tighearna.

28 Agus do ghlac Maóise as a lámh­uibh íad, agus do loisc ar a naltóir íad, ar a nofráil loiscthe: do bhádar na gcoisricthibh do bhaladh chumbra; is of­ráil sin déanta lé teinidh don tighear [...]

29 Agus do ghlac Maóise an tuch [...] agus do mháilligh é, mar ofráil luáim­nighthe a lathair an tighearna: óir de bi sin cuid Mhaóise do reithe án choi [...] ­reactha, mar do aithin an tighear [...] do Mhaóise.

30 Agus do ghlac Maóise cuid d [...] ola ungtha, agus do nfuìl do bhí a [...] a naltóir, agus do chroith é ar Aáru [...] agus ar éadach, agus ar a mhacaibh agus ar éaduighibh a mhac maílle [...] agus do náomhuigh sé Aáron agus [...] chuladh agus a mhic agus a cculad [...] mar áon ris.

31 Agus a dubhairt Maóise [...] Haáron, agus ré na mhacaibh, bruit [...] ghe a nfeóil ag dorus thabernacuil a [...] chomhchruinnigh: agus ithíghe an sin i, maille ris a narán atá a gcl [...] na gcoisreacthadh, mar do aithin m [...] dá rádh, ítheadh Aáron agus [...] mhic é.

32 Agus an fuigheall bhías ag a nfeóil, agus ag a narán, loiscfídhe [...] teinidh é.

33 Agus ní rachtáoi amach tar dho [...] thabearnacuil an chomhchruinnigh [...] seachd lá, nó gó rabhuid laéthe bh [...] gcoisricthe ooimhlíonta: óir seachd [...] bhìás sé dá bhur gcoisreagadh.

34 Mar do rinne sé a niugh, is m [...] sin do aithin an tighearna a dhéanam [...] do dhéánamh síodha dháoibh.

35 Uime sin anfuidhe ag donis th [...] ­bearnacuil an chomhchruinnigh do [...] agus doidhche, seachd lá, agus coimhéad fuidhe cúram an tighearná, nach bhfag [...] ­tháoi bás: óir is mar sin do haith [...] gheadh dhióm.

36 Mar sin do rinne Aáron agus mhic gach uile ní, dar aithin an t [...] ghearna tré láimh Mhaóise.

CAIB. IX. Tús na miniostralachd choitchinne, uma c [...] bhuidh. 24 Noch do thaitin ré Dia.

AGus táinic a gcrích ar a nochdmh [...] lá, gur ghoir Maóise Aá [...] [Page] agus a mhic agus sinnsir Israel.

2 Agus a dubhairt ré Haáron, glac [...]áogh óg mar ofráil pheácaidh, agus [...]eithe mar ofráil loiscthe, gan cháidhe, [...]gus ofráil íád a bhfiadhnuisi an tighear­na.

3 Agus laibheoruidh tú ré cloinn Is­rael, gá rádh, glacaidhsi meannán do na gábhruibh ar son ofrála pheacaidh: agus láogh, agus úán, aráon don chéd­bhliadhain, gan chaidhe, mar ofráil lo­iscthe.

4 Bulóg agus reithe, mar an gcéadna mar ofráil shíodha, díodhbuirt a bhfia­ghnuisi an tighearna; agus ofráil bhídh cumaiscthe le hola: óir foillseochaidh an tighearna é féin a niugh dháoibh.

5 Agus tugadar leó an ní do aithin Maóisi, a lathair thabearnacuil an chomh­chruinnigh, agus tangadar an coimh­thionól uile a gcomhghar, agus do shea­fadar as coinne an tighearna.

6 Agus a dubhairt Maóise, as é so an ní do aithin an tighearna dhíbh do dhéanamh: agus foillseochthar glóir an tighearna dháoibh.

7 Agus a dubhairt Maóise ré Háaron, imthigh chum na haltóra, agus íodhbuir hofráil pheacaidh, agus hofráil loiscthe, agus déana síoth dhuit féin, agus don pobal: agus íodhbuir ofráil an phobuil, agus déana sioth dhóibh; mar do aithin an tighearna.

8 Ar a nadhbharsin do chuáidh Aáron chum na haltóra, agus do mharbh laogh na hofrála peacaidh, noch do bhí ar a shon féin.

9 Agus tugadar mic Aáron a nfuil chuige: agus do thum a mhéur annsa nfuil, agus do chuir ar bheannuibh na haltóra í, agus do dhóirt a nfuil amach ag bonn na haltóra.

10 Achd do loisc sé an gheir, agus na dubháin, agus an scairt ós cionn na nae, do nofráil pheacaidh, ar a naltóir: mar do aithin an tighearna do Mha­ióse.

11 Agus do loisc a nféoil agus an tseithe le teinidh, táobh a muich don champa.

12 Agus do mharbh sé a nofráil loiscthe agus tugadar mic Aáron a nfuil chuige, noch do chroith sé timchioll fá gcuáirt ar a naltoír.

13 Agus tugadar a nofráil loiscthe chuige, maille re na spólluidhibh, agus an ceann: agus do loisc ar a naltóir (íad.)

14 Agus do nigh an mionach, agus na cosa, águs do loisc íad ar a nofrail loiscthe ar a naltóir.

15 Agus tug ofráil an phobuil leis, agus do ghlac an gabhar do bhí mar ofráil pheacaidh an son an phobail, agus do mharbh é, agus do íodhbuir ar son pheacaidh mar an gcéadna é,

16 Agus tug leis a nofráil loiscthe, agus do ofráil í do réir ghnátha.

17 Agus tug a nofráil bhídh, agus do ghlac lán duirn di, agus do loisc í ar a naltóir, táobh a muigh diodhbuirt loiscthe na maidne.

18 Do mharbh mar an gcéadna an bhulóg, agus an reithe, mar iodhbuirt ofrála siodha, noch do bhí ar son an phobail: agus tugadar mic Aáron a nfuil chuige, (noch do chroith se ar a naltóir fá gcuáirt.)

19 Agus méathas na bulóige agus an reithe, an tiorbull, agus an ní fholchas an mionach, agus na dubháin, agus an scairt ós cionn na náe.

20 Agús do chuireadar an méathas ar na cliathánuibh, agus do loisc an méathas ar a naltóir.

21 Agus do mháilligh Aáron na clia­tháin, agus an slinnéun deas, mar ofráil chroithte a bhfiadhnuisi an tighearna; mar do aithin Maóisi.

22 Agus do thóg Aáron súas a lámh leath ris an bpobal, agus do bheannuidh sé íad: agus táinic a núas ó íodhbhuirt na hofrála peacaidh, agus na hofrála loiscthe, agus na hofrála siodha.

23 Agas do chuáidh Maóisi agus Aáron go tabearnacuil an chomhchruin­nighthe, agus tangadar amach agus do bheannuigheadur an pobal: agus do foill­siughadh glóir an tighearna don phobal uile.

24 Agus táinic teine amach ó fhíadh­nuisi an tighearna, agus do dhíobháidh ar a naltoir a nofráil loiscthe, agus an gheir: noch a nuáir do chonairc an pobal, do gháireadar, agus do thuitea­dar ar a naghaidh.

CAIB. X. Do tharruing Teine coimhíghtheach lasta a nsanctóra Dé, teine eile da smachdughadh.

AGus do ghlac Nadab agus Abihú, mic Aáron, sionnsa gach nduine aca, agus do chuir téine ann, agus do chuir túis uirre, agus do ofráladar teine choi­mhightheach a lathair an tighearna, nach ar aithin sé dhíobh.

2 Agus do chuáidh teine a mach ón tighearna, agus do dhiobháidh sí íad, agus fúaradair bàs a bhfiaghnuisi an tighearna.

3 Ann sin a dubhairt Maóise re Há­aron, is é so an ní do labhair an tighear­na, gá rádh, biáidh mé náomhtha annsa droing thig a ngar dhamh, agus as coinne an phobail uile biáidh glóir dhamh, agus do thochd Aáron.

4 Agus do ghoir Maóise Misael, agus Elsaphan, mic Uisiel, dearbhrathair athar Aáron, agus dubhairt riú, tigidh a leith, beiridh libh bhur ndearbhrai­thre ó fhíadhnuisi na sanctóra, amach as an gcampa.

5 Mar sin tangadar a ngar dhóibh [Page] agus rugadar léo íad ann a ccótadhuibh a mach as an gcampa; mar a dubhairt Maóise.

6 Agus a dubhairt Maóise re Aáron, agus re Heleásar agus re Hitamar a mhaca, ná nochtuigh bhur gcinn, na­rab mó bhrisfidhe bhur néádach; dea­gla go murfidhe sibh, agus deagla feirge do theachd ar an pobal uile: achd cao­indís bhur ndearbhraithre, tigh Israel uile, an loscadh noch do las an ti­ghearna.

7 Agus ní reachtaoi a mach ó dhorus thabernacuil an chomhchruinnighthe, deagla go bhfuigheadh sibh bás: óir atá olá ungtha an tighearna oruibh, agus do rinneadár do réir fhocail Mha­óise.

8 Agus do labhair an tighearna re Haáron, dhá rádh.

9 Ná hibhidh fion, nó deoch ládir, nó do mhic maille leachd, a nuáir rach­táoi go tabernacuil an chomhchruin­nighthe; deagla go bhfuigheadh sibh bás: biáidh sin na reachd go bráth ar feadh bhur ngeinealach.

10 Agus chor go ccuirfidhe difir edir náomhtha, agus neamhnáomhtha, agus edir ghlan agus neamhghlan.

11 Agus chor go múinfidhe clann Is­rael ansa nuile statúid do labhair an tighearna riu lé láimh Mhaóise.

12 Agus do labhair Maoise re Ha­áron, agus re Heleásar, agus re Hita­mar a mhíc do mhair, gá radh, gla­cuidh a nofráil bhídh as fuigheall do­fráluibh án tighearna déanta le teinidh, agus ithidh gan láibhin í, láimh ris a nal­tóir: óir atá ró náomhtha.

13 Agus íostaoi é annsa náit náomhtha, chionn gurob é do chéartsa é, agus ceart do mhac as íodhbarthaibh an tighearna do níthear lé teinidh: óir s már sin do haithnigheadh dhí­omsa.

14 Agus íostaoi an tuchd croithte, agus an slinnéun tógtha a náit ghloin; thú féin, agus do mhic, agus hingheana maille leachd: oir is ceart duitse íad, agus ceart do mhac, noch do bhéar­thar as íodhbuirt na hofrála siodha, ó chloinn Israel.

15 Do bhéaruid léo an slinnéan to­gtha, agus an tuchd croithte, maille ris na hofráluibh do nithear le teinidh don gheir, dá chrathadh mar ofráil chroite a bhfiadhnuise an tighearna, agus budh leatsa é, agus léad mhacaibh ma­ille leachd, a statúid go bráth; mar do aithin an tighearna.

16 Agus do lorgair Maóise go dithchiollach a ndiáigh ghabhar na hofrála peacaidh, agus féuch, do loisceadh é: agus do bhí sé feargach le Heléasar, agus re Hitamar mic Aaron, do fágbhadh beó, gá rádh.

17 Cread fá nár itheamhair a nofráil Pheacuidh an sa náit náomhtha: ó tá sé ró náomhtha, agus do thug Día [...] bhsi é, diomchar chionta an cho [...] chruinnighthe do dhéanamh siódha a [...] son a latháir an tighearna.

18 Féuch nír tugadh a fhuil astea [...] taobh asteach don áit náomhtha: [...] budh cóir dhaóibh go demhin it annsa naít naomhtha, mar do aith [...] mise.

19 Agus a dubhairt Aáron re M [...] óise, féuch, a niugh do ofraladar [...] nofráil pheacaidh, agus a nofráil [...] scthe as coinne an tighearna, agus [...] tharládar a leitheid sin do neithibh dh [...] mhsa: águs dá nithinn a nofráil phe [...] caidh a niugh, an ngéabhthaoi a bh [...] dhnuise an tighearna é.

20 Agus a núair do cuálaidh Ma [...] do bhí se ríartha.

CAIB. XI. Na beathaigh atà glan agús neamhg [...] 9 Na héisg. 13 Na heúnlaithe. 20 [...] crèatuiredh gluaisteach.

AGus do labhair an tighearna [...] Maóise, agus re Haáron, gá [...] riú.

2 Labhruidh re cloinn Israel, gá r [...] is iádso na beathaidh ióstaoi a m [...] na nainmhinteadh atá ar an talamh.

3 Giodh bé ar bíth roinneas a [...] onga, agus a bhfuil a chos scoilte, a [...] chognas a chíor a measc na nainmh [...] ­teadh ar an talamh, ióstaoi sin.

4 Giodheadh, ní ióstaoi iádso, [...] mheid chognas an chíor, no roind [...] a nionga: mar atá an cámhall, [...] chionn go gcognann an chíor, achd [...] roinneann a nionga: atá sé neamhgl [...] dhaóíbh.

5 Agus an coinin, do chionn [...] gcognann an chior, achd ni rann [...] a nionga: atá sé neamhghlan d [...] ­óibh.

6 Agus àn gearrfhiadh, do chionn [...] gcognann an chíor, achd ní ranna [...] nionga: atá sé neamhghlan.

7 Agus na muca, má tá go bhfuili [...] ccosa scoilte, ni chognuid an chíor, [...] táid neamhghlan dhaóibh.

8 Ní íostaoi dhá bhfeóil, agus [...] bheanfuidhe re na gconabluidh, [...] neamhghlan dhaóibh.

9 Is iád so íostaoi, do nuile [...] atá is na huisgidhibh, a nuile ni [...] bhfuilid eiteach, agus sligneach, an [...] huisgidhibh, annsna fairgibh, agus a [...] na srothaíbh, iostaoi iádsin.

10 Agus an mheid ar nach bhfuil [...] teach no lanna annsna fairgibh, [...] annsna srothaibh, don mhéid corruig [...] annsa nuisce, agus déinní béo dhá bh [...] sna huisgidhibh; béid adhfhuathm [...] aguibh.

11 Béid síad na nadhfhúathmhairea [...] [Page] aguibh: ní iostaoi dá bhféoil, achd biáidh a [...]cuirp na nadhfhúathmhaireachd aguibh.

12 Giodh bé ar bith air nach bía ei­ [...]each nó lanna annsna huiscidhibh, bi­ [...]idh sin na adhfhúathmhaireachd dhíóibh.

13 Agus is íad so bhías an adhúath­mhaireachd aguibh a measc na neún, ní hiostar íad, is adhfhuathmhaireachd íad: an tiolar, an préachán ceanann, an tiasgaire caírneach.

14 An badhbh, préachán na gcéarc, do reir a chinnéil.

15 Gach uile fhíach do reír a chinéil.

16 Agus an tulchabhcan, agus an sea­bhac oidhche, agus an chúach, agus gach uile chinéul seabhaic.

17 Agus an tulchabhcan beag, agus an f [...]h mor, agus an tulchabhcan mór.

18 Agus a neala, agus an pelicán, agus an tiolar gréagach.

19 Agus an chorrghlas; agus an chorrghrían, do reír a gcinéil, agus an [...]bín, agus a níaltóg leathair.

20 Gach uile éun ghluáiseas ag im­theachd, ceathair chosach, béid adhfhú­athmhar dhaóibh.

21 Gidheadh féadfaói íadso dithe, gach uile ní eitiollach shnáidheas, gá bhsuilid ceithre chosa, ga bhfuilid cosa ós cionn a ttroigheach, lé lingid ar an talamh.

22 Iád só cheana is éidir libh a nithe: án lócuiste do réir a chinéil, agus an lócuiste ceanann, mar bhíos a chínéil, agus an bunnán gona chinéil, agus gra­sóper guna chineil.

23 Achd a nuile ní éitollach, glu­áisteach, noch gá bhfuilid ceithre chosa, béid adhfhuathmhar dhaóibh.

24 Agus ar a son so béithi neamh­ghlan: giodh bé ar bith bheanas ré na cconabluidhe biáidh neamhghlan go tráthnóna.

25 Agus giodh bé ar bith iomchoras énni dá gconabluidh, nígheadh a éadach, agus biáidh neamhghlan go tráthnona.

26 Cónablach gach uile ainmhídhe noch roinneas a nionga, agus nach biáidh a nionga scoilte, no nach ccognann a chíor, a táid neamhghlan dhaóibh: gach uile dhuine dá mbeanfa riu, biáidh sé neamhghlan.

27 Agus giodh bé ar bith imthigheas ar a chrobhuibh a measc a nuile shórt be­athach imthigheas a néinfheachd ceathair chosach, a táid neamhghlan díbh: gach áon bheansas re na cconabluidh biáidh se neamhghlan go tráthróna.

28 Agus an té iomchorus an conablach, nighfidh a éadach, & biáidh neamhghlan go tráthnona atáid neamhghlan dhaóibh.

29 Biad só mar an ccéadná neamhghlan díbh, measc na neitheadh ngluáisteach ghluáiseas ar an talamh: an easog, agus an luch, agus an tortóis, gun a chinéil.

30 Agus an firéud, agus án camélion, agus a nearcluachra, agus an selíde, agus an talpa.

31 A táid so neamhghlan dhaóibh a measc an uile shnáidheas: giodh bé ar bith bheanas ríu, a nuáir bhid marbh, biaidh neamhghlan go tráthnóna.

32 Agus giodh bé ar bith ní ar a dtuitfidh énni dhíobh, a nuáir bhías marbh, biáidh sé neamhghlan; más soitheach croinn é, nó éadach; no croi­ceann, nó sac, nó giodh bé ar bith soi­theach é, lé ndéantar obair ar bith, caithfighear a chur a nuisce, biáidh nea­mhghlan go nóin; glanfuighear mar sin é.

33 Agus gach uile shoitheach críadh ann a ttuitfidh éainní dhiobh, giodh bé ar bith bhias ann, biáidh sé neamhghlan; agus brisfidhe é.

34 A nuile bhíadh is éidir dithe, ar a rachaidh an tuisce sin, biáidh sè neamh­ghlan: agus gach uile dheoch is éidir dol ann gach éantsoitheach mar sin, biáidh sé neamhghlan.

35 Agus gach uile ní ar a ttuitfidh áoinní da gconabluidhe, biáidh se neamh­ghlan; más bácús é, no rainnesidhe do photuibh, brisfighear sios íad: óir a­táid siad neamhghlan: agus béid neamh­ghlan dhaóibhse.

36 Thairls sin, tobar nó curr iona mbía go lór uisce, biáidh glan: achd an cuid bheanas re na gconabluidh sin, biáidh neamhghlan.

37 Agus ma thuiteann éanchuid da cconablach ar shíol cortha, bhias chum a chora: biáidh sin glan.

38 Achd má cuirthear uisce ar bith ar a tsíol, agus go ttuitfidh áon chuid don chonabluidh ann; biáidh sé neamhghlan.

39 Agus ma éugann áoinbheathach dar féidir libh ithe, an té bheanas re na chonabluidh sin, biáídh sé neamhghlan go nóin.

40 Agus an té itheas dá chonabluidh, nigheadh a cadach, agus biáidh neamh­ghlan go nóin: an té mar an gcéadna iomchras a gconablach, nighfidh a éa­dach agus biáidh neamhghlan go nóin.

41 Agus gach uile ni snaidhtheach shnáidheas air an talamh, biáidh na adhfhuathmhaireachd: ni híostar é.

42 Giodh bé ar bith imthigheas ar a mbolg, agus giodh bé ar bith ímthigheas ar cheithre cosaibh, nó giodh bé ar a bhfuil ní is mó do chosuibh a measc na nuile neitheadh shnáidhtheach, snáidheas ar an talamh, ní híostar íad, óir a táid na nadhfhuamhaireachd.

43 Ni dhéantáoi sibh féin grái­neamhuil lé héinni snáidhtheach shnái­dheas, ní mó do dhéantaói sibh féin neamhghlan léo, lé ttruáilleochthaói sibh na dtáobh.

44 Oir is mise an tighearna bhur Ndía: ar an adhbharsin naómhthoch­thaoisibh sibh féin, agus beithí naómh­tha; óir atáimse naómhthá: ni mó thru­aillfidhe sibh féin lé héantsórt neitheadh ngluáisteach, noch ghluáiseas ar an talamh.

[Page]45 Oir is mise an tighearna do bheir a mách sibh as talamh na Hé­gipte, do bheith am Dhía aguibh: beithí ar an ádhbhar sin náomhtha, óir a táimsi náomhtha.

46 Asé so dligheadh na mbeathach agus na néun, agus gach uile chréatúir béo da gcorruighean annsna huiscidhibh, agus gach uile chréutúir dá ngluáisionn ar an talamh.

47 Do dhéanadh eidirdhealuighe idir an glan agus an neamhghlan, agus edir an mbeathach as éidir dithe agus an beathach nach éidir dithe.

CAIB. XII. Glanta na mban tar eís tuismeadh.

AGus do labhair an tighearna re Ma­óise, dhá rádh.

2 Labhair ré cloinn Israel, ga rádh, má ghabh bean siol agus go mbéara mac; ann sin biáidh si neamhghlan seachd lá; do reír láétheadh dealuighthe a laige ria, biáidh si neamhghlan.

3 Agus annsa nochdmhadh lá timchill­ghearrfuighear feóil a réamhchroicinn.

4 Agus fanfa si ann sin a bhfuil a hannaicthe, trí lá agus triochad: ní bheanfa si re héainní naomhtha, agus ni thiucfa don tsanctóir, nó go ccoimhlíon­tar láethe a hannaicthe.

5 Ach mas leanbh mná bhéurus sí, biáidh si neamhghlan caoicidhis amhuil iona dealughadh: agus fanfuidh a bhfuil a hannaicthe, sé lá agus trí fithchid.

6 Agus a nuáir choimlíontar láethe a glanta, ar son mic, nó inghine, do bhéura sí úan don chéidbhliadhuin le, agus colum óg no éun turtuir, mar osráil pheacaidh go dorus thabernacuil an chomhchruinnigh chum an tsagairt.

7 Noch ofráilfios é a lathair an ti­ghearna, agus do dhéana síth ar a sonsa, agus biáidh si glan ó rith a fola, sé so is dligheadh do mhnaói bhéuras mac nó inghean.

8 Agus muna fhéadfa sí úan do thabhairt lé, ansin do bhéara dhá thurtuir lé, no dhá cholum óga; áon diobh mar ofráil loiscthe, agas an dara mar ofráil phea­caidh, agus do dhéana an sagart sith ar a son, agus biáidh si glan.

CAIB. XIII. Reachd, ágús comhthardha Phlágha na lú­bhra, ann a nduine. 47 Agus a neúdach.

AGus do labhair an tighearna re Ma­óise, agus re Háaron, dhá rádh.

2 A nuáir bhías ag éanduine at, nó gearb, nó léus a ccroiceann a fhéola, agus go mbia a gcroiceann a fhéola amhuil plágha lubhra: bearthar ann sin chum Aáron an sagart é, [...] go mac dhá mhacaibh, bhías na shagai [...]

3 Agus féachfuidh an sagart ar an l [...] a gcroicionn a fhéola, agus má iomp [...] gheann an bán annsa loit, agus go mb [...] an loit níos doimhne re a faicsin [...] croiceann a fhéola, is loit lubhra s [...] agus féachfuidh an sagart air, agus f [...] géoruidh a bheith neamhghlan.

4 Dá bhionn an léus bán a ccroicea [...] a fhéola, agus ré faicsin nach bía ní [...] doimhne ná an croicionn, agus nách io [...] tochuidh a fhionnadh bán; ann [...] íadhuidh an sagart ar an tè ar a m [...] an loit seachd lá.

5 Agus féuchfuidh an sagart air [...] seachdmhadh lá: agus féuch, má bhí [...] loit ag fuireach, agus nach leithn [...] ­chuidh annsa chroicionn, annsin drui [...] ­sidh an sagart air seachd lá eile.

6 Agus féuchfuidh an sagairt air [...] rís an seachdmhadh lá: agus féuch, [...] bhíonn an loit réadéigin dorcha, agus m [...] leithneochuidh an loit annsa chroicio [...] ann sin fuáigeoruidh an sagart a bhei [...] glan: ní bhfuil ann achd léus: ni [...] sé a éadach, agus biáidh glan.

7 Achd má leathnuigheann an lé [...]; mach go mór annsa chroicionn, tar [...] a faicsiona don tsagart ar son a ghl [...] ­ta, féuchfuidh an sagart air a rís.

8 Agus má chí an sagart sin, [...]erri go leithneochuidh an léus ansa chr [...]i ionn; annsin fuáigeoruidh an sag [...] neamhghlan é: is lúbhra í.

9 A nuáir bhías loit na lúbhra [...] nduine, ann sin béarthar chum an ti [...] ­gairt é.

10 Agus féuchfuidh an sagart [...] agus féuch, má bhíonn an tat bán a [...] chroicionn, agus go diontochuidh sé [...] fionnadh bán ánnsa chroicíonn, agus [...] mbiá feóil bhéo dhearg annsa nat;

11 Is seanlúbhra sin a gcroicionn [...] fhéola, agus fuáigéoruídh an sag [...] neamhghlan é, agus ní chuirfidh a ste [...] é: óir atá neamhghlan.

12 Agus má bhrisionn an lúbhra [...] mach ar fud an chroicinn, agus g [...] bhfoileochuidh an lúbhra an croicio [...] uile (an té ar a mbía) an loit óna chi [...] go nuige a chosa, ann gach áonbhall bhféuchfuidh an sagart.

13 Ann sin measfuidh an sagart agus féuch má dfoluigh an lúbhra chorp uile, fuáigeoruidh sé glan an [...] ar a mbía an lúbhra: do hionntóídh uile bán, atá se glan.

14 Achd a nuáir fhásfas feóil dhe [...] ann, biáidh sé salach.

15 Agus féuchfuidh an sagart ar [...] bhfe óil dheirg, agus fuáigéoruídh é [...] bheith neamhghlan: óir atá a n [...] neamhghlan, is lúbhra í.

16 No má ionntóigheann a nfeóil d [...] a rís, agus go ttiucfa chum bheith bá [...] tiucfa sé chum an tsagairt.

17 Agus féuchfuidh an ságart air [Page] agus féuch, má ionntóigheann an loit ar bheith bán; an sin fuáigeoruidh an sagart glan (an té ar a mbía) an loit: atá se glan.

18 A nfeóíl mar an gcéadna, noch a raibh an neascóid iona croicionn, agus do leighisiodh,

19 Agus a náit na neascóide go mbía at bán, no ballscóid shiollseach bhán agus gné dheirge ann, agus go ttais­béantar don tsagart é.

20 Agus a nuáir do chífe an sagart é, féuch, má bhionn a fhaicsin ní is ísle nó an croiceann, agus go diontochuidh a fhionnadh bán, foillseochuídh an sagart neamhghlan é; is loit lúbhra é; ar na bhriseadh a mach ó neascóid.

21 Achd má féachann an sagart air, agus séuch, nach bía fionnadh ar bith bán air, agus muna raibh ni is ísle nó an cro­iceann, achd go mbía ní éigin dorcha air, annsin druidfidh an sagart air seáchd lá.

22 Agus má leathnuigheann go mór a mach annsa chroicionn, ann sin fuáigeor­nidh an sagart neamhghlan é, is loit sin.

23 Achd mí fhanann an bhallscóid shoillseach na áit, agus gan leathnughadh dhó, is neascóid loiscneach í, agus fuái­geora an sagart glan é.

24 Nó má bhionn feóil ar bith san chroicionn, as a ttiucfa teas loiscneach, agus a nfeóil bhéo bhías da loscadh, go mbia guirín bán loinreach innte, ní éigin dearg no bán.

25 Ann sin féuchsuidh an sagart air, agus féuch má athruigheann an fionnadh ann sa ghuirín shoillseach bhán, agus go mbía ré a fhéachuin ní is doimhne nó an croicionn; is lúbhra í ar mbriseadh a mach as an lassadh: uime sin fuáigé­oruidh an sagart neamhghlan é; a sé sin loit na lúbhraidh.

26 Achd má féuchann an sagart air. agus féuch nach bía fionnadh bán ar bith annsa nguirín shoillseach, agus nach bí ni is ísle nó án croicionn eile, achd go mbía ní éigin dórcha air; annsin drui­dfidh an sagart air, go ceann sheachd lá.

27 Agus féuchfuidh an sagart air, an seachdmhadh lá; & má leathnuigheann go mór annsa chroicionn, ann sin fuái­georuidh an sagart neamhghlan é, a sé sin loit na lúbhra.

28 Agus má fhanann ann bhallscóid shoillseach na áit féin, agus gan leathnu­ghadh sa chroicionn, achd go mbi ní éigin dorcha, is at lasta é, agus fuái­georuidh an sagart glan é; óir is ainteas lasta é.

29 Má bhíon an loit ar fhear nó ar mhnáoi, iona gceann nó san bhfeasfóig.

30 Annsin féuchfuidh an sagart an loit, agus féuch, má chí ní is isle nó an croicionn é, agus go mbí fionnadh tana buidhe innte, annsin fuáigeoruidh an sagart neamhghlan é: is carruídhe thirim í, eadhon lubhra ar an gcionn, nó ar an bhféusóig.

31 Agus má fhéuchann an sagart ar an loit carruigh, agus féuch, muna raibh nís doímhne annsa chroicionn, agus nach bía grûag dhubh ar bith innte: annsin iadhadh an sagart ar an té ar a mbía an phláigh charruidhe, seachd lá.

32 Agus an seachdmhadh lá féuchfuidh an sagart ar an loit: agus feuch, muna leathnuighidh an charruidhe, agus nach bíaidh grúag bhuidhe ann, agus nach bía an carruidhe, a radharc nís isle nó an croicionn.

33 Bearrfuighear é, achd ní bhéarrfa sé an charruidhe: agus druidfidh an sagart ar an tí air a mbí an charruidhe, seachd lá eile.

34 Agus an seachdmhadh lá féuchfuidh an sagart ar an gcarruidhé: ag us féuch, muna leathnuighidh an charruidhe an sa chroicionn, nó a bhfaicsin nís doimhne nó an croicionn: annsin foillseochuidh an sagart glan é: agus nighfidh a éa­dach agus biaidh glan.

35 Achd má leathnuigheann an char­ruidhe go mór ansa chroicionn tair éis a ghlanta.

36 Annsin séuchfuidh an sagart air agus téuch má leathnuigeann an charrui­dhe annsa chroicionn, ná híarradh an sa­gart gruág bhuidhe; atá sé neamhghlan.

37 Achd má bhíonn an charruidhe re fhéachuin comhnuidhtheach, agus go bfás­fuidh grúag dhubh súas innte: atá an charruidhe slán, atá sé glan, agus fuágeo­ruidh an sagart glan é.

38 Má bhíonn ar fhior nó ar mhnáoi mar an gcéadna, builgléasach shoill seach a gcroicionn a bhfeóla, eadhon builgléasach bán soillseach.

39 Annsin féuchfuidh an sagart, agus féuch, má bhíonn an bhuilgléusach gcroicionn a bhfeóla, nó iona bhfeóil, dorcha; bánléusa teasbhuidh íad fhasas annsa chroicionn; atá sé glan.

40 Agus an duine a ttuiteann a ghrú­ag dá cheann, bí sé máol, gidheadh atá sé glan.

41 Agus an té a ttuiteann a ghrúag dá cheann leath ré na aghaidh, atá sé máoiléadanach; gidheadh atá sé glan.

42 Agus má bhíonn iona cheann máol, nó iona mháoiléadan, créachd bán dearg; is lúbhra sin do fhás súas iona chionn máol, nó iona mháoiléadan.

43 Annsin féuchfuidh an sagart air; agus féuch, má bhíonn at an chréachda, bán déarg iona mháoilchionn, nó iona mháoiléadan, mar thaisbeanus an lúbhra a gcroicionn ná feóla.

44 Is fear lubhair é, atá séneamhghlan; foillseochuidh an sagart thríd amach neamhghlan é: atá loit iona cheann.

45 Agus an lubhar iona mbía an loit, brisfíghear a éadach, agus biáidh á cheann nochduidh, agus cuirfidh fo­lach ar a phuisín úachdarach, agus fuai­georuidh, Neamhghlan, neamhghlan.

46 Na huile láethe a mbía an loit [Page] ann, biáidh sé salach, atá sé neamhghlan, comhnochuidh ná áonar, táobh a muich don champa (bhías) áitreabh.

47 An téadach mar an gcéadna iona mbia loit na lúbhra, más éadach olla e, nó éadach lin,

48 Mas a ndlúth nó a ninneach bhías, do líon, nó doluinn, más a gcroicionn, nó a ní ar bith do níthear do chroicionn.

49 Agus go mbía an loit uáine nó dearg ansa néadach, nó annsa chroici­onn, annsa dlúth nó annsa ninneach, nó a neinní do chroicionn, is loit lúbhra é, agus foillseochthar don tsagart é.

50 Agus féuchfuidh an sagart ar a loit, agus druitfidh ar an ní, a mbia an loit, seachd lá.

51 Agus féuchfuidh ar an loit an seachdmhadh lá: má leathnuigheann an loit sa néadach, san dlúth nó sa ninn­each, nó a ccroicionn, nó a nobair ar bith do níthear do chroicionn, is lúbhra chrinteach an loit; atá sé neamhghlan.

52 Loiscfidh sé an téadach sin, uime sin; más dlúth nó inneach é, a noluinn nó a linéadach, nó a néainní do chroicionn iona mbía an loit: óir is lúbhra crín­teach é; loiscfighear a tteinidh é.

53 Agus má fhéuchann an sagart air an loit, agus féuch, muna leathnuighidh sé annsa néadach, annsa dlúth, no annsa ninneach, nó a néainní don chroíceann:

54 Annsin fuáigeoruidh an sagart an ní ar a bhfuil an loit do nighe, agus cuirfidh fá íadhadh é seachd lá eile.

55 Agus féuchfuidh an sagart ar an loit a ndiáigh a nighthe: agus féuch, munar áthruigh an loit a dath, agus nar leathnuigh an loit; atá sé neamh­ghlan, loiscfidh tú annsa teinidh é, atá sé cnáidhteach táobh a stigh, más lom a stigh nó a muigh é.

56 Agus má fhéuchann an sagart, agus féuch, go mbia an loit ni eigin dorcha tar éis a nighthe, annsin bris­fidh sé amach as a néadach é, no a­mach as an gcroicionn, nó as a ndlúth, nó as a ninneach.

57 Agus má thaisbeanann sé fós ann­sa néadach, nó annsa dlúth nó annsa ninneach, nó a néainni don chroicionn, is loit leathnuighthe é, loisgfidh tú an ní sin iona mbía an loit le teinidh.

58 Agus an téadach, más dlúth nó inneach, nó gidh bé ar bíth ní do chroi­cie [...]n da mbía, noch nighfeas tú, má fhágbhann an loit íad, annsin nighfighear an dara huáir íad, agus (biáidh) glán.

59 Is é so dlighidh loite na lúbhra a néadach olla, nó lin, annsa dlúth nó annsa ninneach, nó, a néainní do chroic­nibh, dá fhúagra glan, nó dá fhúagra neamhghlan.

CAIB. XIV. Modh ghlanta na Lúbhra, a nduine. 33 Agús a [...]tigh.

AGus do labhair an tighearna r [...] Maóise, dhá rádh.

2 Budh é so dligheadh an lobha [...] a ló a ghlanta: do bhearthar ch [...] an tsagairt é.

3 Agus rachuidh an sagart amac [...] as an bhfoslongphort: agus féuchfui [...] an sagart é, agus féuch, má bhíon [...] loit na lúbhra léigheasta anna l [...] ­bhar.

4 Annsin do bhéura an sagart fá dea [...] dhá éun do ghabháil beó, agus glan, do [...] tí bhías ré a ghlanadh, agus connadh c [...] ­dair, agus scárláoid, agus íosoip.

5 Agus aitheonuidh an sagart é [...] dhíobh do mharbhadh a soitheach ch [...] aidh ós cionn uisce reatha.

6 Ar son a neóin bheó glacfuidh [...] agus an connadh céadair, agus an sci [...] ­laoid, agus tumfuidh íad agus an té [...] bcó a bhfuil a neóin do mharbhadh [...] cionn a nuisce reatha.

7 Agus croithfidh ar an tí bhías [...] ghlanadh on lúbhra seachd nuáire [...] agus foillseochadih é bheith glan, ag [...] scáoilfidh amach an téun beó fán ma [...] ­aire réidh.

8 Agus nighfidh an té bhías [...] ghlanadh éadach agús béarfuidh a fhi [...] ­nadh uile dhe, agus nighfidh é fé [...] nuisce, cor go mbía glan, agus na dhiá [...] sin tiucfa do nfoslungphurt, agus fa­fuídh a muich as a lóistin seachd lá.

9 Achd is ar an seachdmhadh [...] bhéarrfas a fhionnadh uile, dá chea [...] agus da fhéasóig, agus do mhailghi [...] shúl, eadhon bearrfuidh a fhionta [...] uile dhe, agus nighfidh a éadach. nigh [...] fós a fheóil a nuisce, agus biáidh sé gh [...]

10 Agus annsa nochdmhadh lá gh [...] fuidh sé dhá úan fhirionna gan cháidh [...] agus úan buinionn don chéadbhliadh [...] gan cháidhe, agus trí deachmhadh [...] do phlúr mhín mar ofráil bhídh, [...] aiscthe le hola, agus éanlog ola.

11 Agus an sagart do dhéanas g [...] é, béaruidh se an duine bhías ré gh [...] ­nadh, agus na neithesin do latha [...] [...] tighearna, ag dorus thabearnacuil [...] chomhchruinnighthe.

12 Agus glacfuidh an sagart éan [...] firionn, agus ofrálfuidh é mar of [...] sháruighthe, agus an log ola, agus [...] ithfidh íad mar ofráil luáimnigh do [...] thair an tighearna.

13 Agus muirfidh sé án t [...]an, a [...] náit a muirfidh a nofráil pheacaidh, a [...] a nofráil loiscthe, ann [...]a náit náomh [...] óir mar is leis an tsagart a no [...] pheacaidh, is leis mar sin a nofráil [...] ruighthe: atá sí ró náomtha.

14 Agus glacfuidh an sagart [...] dfuil ofrála an tsáruighthe, agus [...] fidh an sagart sin ar bharr cluáise d [...] an té bhías ré ghlanadh, agus ar dóig a láimhe deise, agus ar ord [...] choise deise.

[Page]15 Agus glacfuidh an sagart cuid don log ola, agus dóirtfidh ar chlár a dhéar­noide clé féin í.

16 Agus tumfuidh an sagart a mhéar deas annsa nola atá iona láimh chlé, & croithfidh a nola lé ná mhéur, seachd nuáire as coinne an tighearna.

17 Agus cuid eile do nola atá iona láimh, cuirfidh an sagart ar bhárr clu­aise deise an té bhías ré ghlanadh, agus ar ordóig a láimhe deise, agus ar ordóig a choise deise, ar fhuil na hofrála sár­nighthe.

18 Agus fuigheall na hola bhias a láimh an tsagairt, dòirtfidh sé ar cheann an ti bhias ré ghlanadh; & do dhéana an sagart sioth ar a shon a lathair an tighearna.

19 Agus ofráilfidh an sagart a nofráil pheacaidh, agus do dhéana sith ar son an tí bhías ré ghlanadh ó na neámh­ghloine, agus na dhiáigh sin muirfidh a nofráil loiscthe.

20 Agus ofráilfidh an sagart ofrail lo­iscthe, agus a nofráil bhidh ar a naltóir; agus do dhéana an sagart sith ar a shon, agus biáidh glan.

21 Agus má bhíonn bochd, agus nach bhfuighe an olread sin, annsin glac­fuidh éan úan amháin mar ofráil shár­uighthe, ré na chrothadh, do dhéanamh sithe dhó, & áoindeachmhadh cuid do phlúr mhín chumaiscthe le hola, mar of­ráil bhídh, agus log don ola;

22 Agus dhá thurtuire nó dhá cho­lum òga, an ní is éidir leis a fha­gháil; agus biáidh éun diobh na ofráil pheacaidh, agus an dara héan na ofráil loiscthe.

23 Agus do bhéura leis an tochd­mhadh lá íad, ar son a ghlanta, chum an tsagairt, go dorus thabernacuil an chomhchruinnighthe, a bhfiaghnuise an tighearna.

24 Agus glacfuidh an sagart úan na hofrála saruighthe, & an log ola, agus croithfidh an sagart íad, mar ofráil chroitthe as coinne an tighearna.

25 Agus muirfidh sé úan na hof­rála sáruighthe, agus glacfuidh an sa­gart cuid dfuil na hofrála sáruighthe, agus cuirfidh é ar bhárr cluáise deise an té bhías re ghlanadh, agus ar or­dóig a láimhe deise, agus ar ordòig a choise deise.

26 Agus dóirtfidh an sagart do nola ar chlár a dhéarnoide clé féin.

27 Agus dóirtfidh an sagart lé ná mhéur deas, cuid no nola bhías iona láimh chlé, seachd nuáire a bhfíadhnuise an tighearna.

28 Agus cuirfidh an sagart do nola bhías iona láimh uadha, ar chluáis deis an té bhias ré ghlanádh, agus ar ordóig a láimhe deise, agus ar ordóig a choise deise, ar áit ola na hofrá [...]a sáruighthe.

29 Agus an chuid eile do nola bhías a láimh an tsagairt, cuirfidh sé ar cheann an té bhías ré ghlanadh, do dhéanamh siodha dhó a bhfiaghnuisi an tighearna.

30 Agus ofrálfuidh áon do na héa­nuibh turtuire, nó do na columuibh óga, gidh bé aca gheabhas an tí bhías ré a ghlanadh,

31 Eadhon an ní fhéadfas dfagháil, áon ar son ofráil peacaidh, agus an dara héun ar son ofrála loiscthe, maille ris a nofráil bhídh, agus do dhéana an sagart síth ar son an té bhías ré ghlanadh, as coinne an tighearna.

32 As é so dligheadh an té iona mbía loit na lúbhra, ag nach bhfuil do chumus na láimh, an ní bheanas ré na ghlanadh [...]fagháil.

33 Agus do labhair an tighearna ré Maóise, agus ré Háaron, dha radh.

34 A nuáir thiucfuidhe go tír Chanáin, noch do bheirimsi dháoibh mar sheilbh, agus chuirfeas mé loit na lúbhra a ttigh da bhur bhfearann seilbhe.

35 Agus go ttiucfa an té ler leis an tigh, agus inneosa sé don tsagart, dá rádh, do chíthear dhamh­sa mar do bhíadh pláigh (lubhra) annsa tigh.

36 Annsin fuáigeoruidh an sagart dóibh an tigh fholmhughadh, suil rachus an sàgart a steach ann, dféachuin na loite: chor nach deantaoi a mbía annsa tigh uile neamhghlan: agus na dhiáigh sin rachuidh an sagart a sdeach dféuchuin an tighe.

37 Agus féuchfuidh ar an loit, agus feuch, mas a mballuidhibh an tighe bhías a loit lé striochuibh tolla, gla­samhla no gné dheirge, noch is ísle ré a fhéuchuin nó an balla.

38 Annsin rachuidh an sagart a­mach as an ttigh go dorus an tighe, agus druidfidh súas an tigh seachd lá.

39 Agus tiucfuidh an sagart a rís an seachdmhadh lá, agus féuchfuidh: agus feuch ma leathnuigheann an loit a mballuibh an tighe.

40 Annsin aitheonuigh an sagart dhíobh na clocha do bhuáin as, iona mbía an loit, agus teilgfidh amach a náit shal­aidh íad táobh a muich don chathruigh.

41 Agus do bhéura fá deara an tigh do scriosadh fa gcuáirt táobh a stigh, agus dòirtfidh amach an luáithreadh scriosfuidh síad dhe, táobh amach don chathruigh a náit neamhghloin.

42 Agus glacfuidh clocha eíle, agus cuirfidh a náit na gclochsin íad, agus glacfuidh moirtéul eile, agus pláistreo­chuidh an tigh.

43 Agus ma thig an loit a ris, agus go mbrisfidh amach annsa tigh, tar éis na gcloch do bhuain as dó, agus tar éis an tighe do scríobadh, agus tar éis a dhóbalta.

[Page]44 Annsin tiucfuidh an sagart, agus féuchfuidh, & féuch, má leathnuigheann an loit annsa tigh is lúbhra crínteach é annsa tigh: atá neamhghlan.

45 Agus brisfidh síos an tigh, a chlo­cha agus ádhmad, & moirtéul an tighe uile; agus jomchóruidh amach as an gcathruigh íad chum ionaid neamhghloin

46 Os a chionn so gidh bé ar bith ra­chus a steach san tigh, ar feadh na haim­sire ata druite súas, biaidh neamhghlan go nóin.

47 Agus an té luighfeas annsa tigh, nighfigh a éadach: agus an té iosas annsa tigh, nighfidh a éadach.

48 Agus má thig an sagart a steach agus féachuin air, agus féuch, muna ar leathnuigh an loit annsa tigh tar éis an tighe do phlástráil: annsin suáigeoruidh an sagart an tigh glan, do chionn gur leighiseadh an loit.

49 Agus glacfuidh sé do ghlanadh an tighe, dhá éun, agus maide cédair, agus scárláoid agus íosoip.

50 Agus muirfidh éun díobh a soitheach chríadh, ós cionn uisce reatha.

51 Agus glacuidh an maide cédair, agus an íosoip, agus an scárláoid, agus an téun beó, agus tumfuidh íad a bhfuil a neóin mhairbh, agus annsa nuisce reatha, agus croithfidh san tigh seachd nuáire é.

52 Agus glanfuidh an tigh lé fuil a neóin mhairbh, agus leis a nulsce reatha agus leis a néun bheó, agus leis an maide cédair, agus leis a níosoip, agus leis a scárláoid.

53 Achd léigfidh do néun bheó im­theachd amach as an gcathruigh, chum an mhachaire réidh, agus do dhéana sé sith don tigh, agus biáidh glan.

54 As é so dligheadh gach uile shórt loite lúbhra, agus charra.

55 Agus do lúbra éaduigh agus tighe.

56 Agus ar at, agus ar gheirb, agus ar bhallscóid shoillsigh.

57 Da theagasg a nuáir bhías neamh­ghlan, agus a nuáir bhías glan: a sé so dligheadh na lúbhra.

CAIB. XV. Créachd silt na mfear. 13. agus an glanadh. 19 Silt na mban. 28. agus a nglanadh.

AGus do labhair an tighearna re Ma­óise agus ré Haáron, gá rádh.

2 Labhair ré cloinn Israel, agus abair ríu, a nuàir bhías creáchd ar silt ar aon­duine as a fheóil, do bhrígh créachd a shilte, atá se neamhghlan.

3 Agus budh e so a neamhghloine io­na chreachd: má rithionn a fheóil leis an ccréacht, no má fhanann a fheóil óna chreachd, is é a neamhghloine é,

4 Agus gach uile leaba ar a luighfid [...] sesion ar a bhfuil an tsilt, atá neamh­ghlan: agus gach ní ar a suidhfe sé bi­áidh neamhghlan go nóin.

5 Agus giodh bé ar bith bheanfus r [...] na leabuidh, nighfidh sé a éadach ag [...] fóthruichfidh é féin a nuisce, agus biáid [...] neamhghlan go nóin.

6 Agus giodh bé ar bith shuidhfeas [...] an áit ar shuigh an té ar abhfuil a [...] chréachd, nighfidh a éadach agus foth­ruicfidh é féin a nuisce, agus biáid [...] neamhghlan go nóin.

7 Agus an té bheanas re feóil an té ar a bhfuil an chréacht, nighfidh a éadach, agus fothruicfidh é [...] a nuisce, agus biáidh neamhghlan g­nóin.

8 Agus má chuirionn an té ar a bhf [...] an chréacht, a shilt ar an tí bhíos glan; an [...]sin nighfidh an té sin a éadach, d [...] fothruicfidh é féin a nuisce, agus biáid [...] neamhghlan go nóín.

9 Agus giodh bé ar bith díalláoid i [...] suidhfe sesion ar a mbía an chréacht, biaidh neamhghlan.

10 Agus giodh bé ar bith bhea [...] re háoinní dá mbía faói, biáidh neamb­ghlan go nóin: agus giodh bé ar bi [...] iomchras éinní dhíobh sin, nighfidh a [...] ­dach, agus fothruicfidh é féin a nuisce, agus biáidh neamhghlan g [...] nóin.

11 Agus giodh bé ar bith re mbean­fa an té ar a mbía an chréacht, a [...] nar mheasc a lámha a nuisce, nighf [...] sé a éadach, agus fothruicfidh sé é féin [...] nuisce, agus biaidh neamhghlan g [...] nóin.

12 Agus an soitheach críadh ré mbe [...] ­fa an té ar a bhfuil an chréachd, b [...] ­fíghear é, agus meascfuighear gach [...] shoitheach croinn a nuisce.

13 Agus a nuáir ghlantar an tí ar [...] mbía an tsilt, óna chréacht; ann [...] àireomhuigh sé dhó féin seacht lá ch [...] a ghlanta, agus nighfidh a éadach, a [...] fhothruicfidh a fheóil a nuisce rithe, [...] gus biáidh glan.

14 Agus ar a nochdhmhadh lá g [...] fuidh chuige dhá éun turtuire, nó dh [...] cholum óga, agus tiucfa a lathair [...] tighearna, go dorus thabernacuil [...] chomhchruínnighthe, agus do bhéura d [...] tsagart íad.

15 Agus ofráilfidh an sagart íad, á [...] aca ar son ofrala peacaidh, agus an d [...] ra héun ar son ofrála loiscthe; agus [...] dhéana an sagart sìth ar son a shilte [...] lathair an tighearna.

16 Agus ma imthigheann a shíol coi [...] riachtanuis ó éanduine; annsin nighf [...] a fheóil uile a nuisce, agus bi [...] neamhghlan go nóin.

17 Agus gach uile éadach agus ga [...] uile chroicionn ar a mbía síol an cho [...] riachdanuis, nighfighear lé huisce [...] agus biáidh neamhghlán go nóin.

[Page]18 An bhean maran gcéadna lé luidhfe sear maille re siol an choimhríachdanuis, sothruicfidh íad a ráon a nuisce, agus béid neamhghlan go nóin.

19 Agus má bhíon silt ar mhnáoi, agus go mbía a silt iona feóil, na fuil, cuirfighear ar leith seacht lá i: & giodh bé ar bith bheanás ría, biáidh neamh­ghlan go nóin,

20 Agus gach uile ní iona luidhfídh si iom leithreachus, biáidh neamhghlan: gach einni mar an gcéadna ar a suidhsidh si biáidh neamhghlan.

21 Agus giodh bé ar bith bheanas ré na leabuidh, nighfidh sé a éadach agus fothruicfidh (é féin) a nuisce, & biáidh neamhghlan go nóin.

22 Agus gidh bé ar bith bheanas ré héainní air ar shuidh si, nighfidh sé a éadach, & fothruicfidh sé (é féin) a nuis­ce, de biaidh neamhghlan go nóin.

23 Agus mas ar a leabuidh nó ar éainní air ar shuidh sí, a nuáir bheanfas se ris, biáidh neamhghlan go nóin.

24 Agus má luighíonn duine ar bith aice ar éanchor, agus a fuil mhíos bheith air, biáidh sé neamhghlan seachd lá: & biáidh an leaba uile ar a luidhfidh sé neamhghlan.

25 Agus má bhíonn silt fhola ar mhnáoi mórán do láethibh ós aimsir a leithreachuis, no má rithionn tar aimsir a leathreachuis; láethe silte a neamh­ghlaine béid uile mar láethe a leithrea­chuis: biáidh sí neamhghlan.

26 Gach uíle leaba ar a luidhfidh sí feadh láetheadh a silte, biáidh sí mar lea­buigh a leithreachus: gidh bé ar bith ní ar a suidhfidh sí, fōs biáidh neamhghlan, mar neamhghloine a leithreachuis.

27 Agus gidh bé ar bith bheanas ris na neithibh sin, biáidh neamhghlan, agus nighfidh a éadach, agus fothruicfidh (é féin) a nuisce, agus biáidh neamhghlan go nóin.

28 Agus má ghlantar í óna silt, annsin air [...]omhuidh dhi fein seachd lá, agus na dhiaigh sin biáidh glan,

29 Agus ar a nochdmhadh lá géabhuidh si chuicthe dhá thurtuire, nò dhá cholum óga, agus béura chum an tsagairt íad, go dorus thabernacuil an chomh­chruinnighthe.

30 Agus ofráilfidh an sagart áon ata mar ofráil pheacaidh, agus an dara mar ofráil loiscthe; agus do dhéana an sagart síth ar a son a la­thair an tighearna, ar son silte a neamh­ghloine.

31 Mar so dheileóchuid clann Israel ré na neamhghloine; ionnus nach bhfaghaid bás iona neamhghloine, a nuáir thruáillid mo thabeárnacuilsi atá na measc.

32 Is é so dligheadh an té ar a mbí silt, agus an té a rachuidh a shíol uadha, agus a saileochthar leis sin é.

33 Agus an bhean bhías tinn ó na bláth. agus an tí ar a mbía créachd shil­teach, an fhir, & na mná, agus an té luidheas lé, noch ata neamhghlan.

CAIB. XVI. Ofrala agus Feust ghlanta [...]air san bhlíadhan arson an tsaguirt fein agus an phobail uile.

AGus do labhair an tighearna ré Maóise▪ déis bháis dheisi mac Aáron, a nuáir do ofráladur a bhfíadh­nuisi an tighearna, agus do éagadar.

2 Agus a dubhairt an tighearna re Maóise, labhair ré Haáron do dhearbh­rathair, gan teachd gach éanuáir do náit náomhtha, táobh a steach don fholach, as coinne an tsuidhe thrócaire, noch atá ar a náirc; go nach bhfuigheadh bás: óir taisbéanfa misi mé féin annsa néull ar an tsuidhe thrócaire.

3 Mar so thiucfas Aáron sa náít náomhtha: maille ré bulóig óig mar of­ráil pheacaidh, agus reithe mar ofràil loiscthe.

4 Cuirfidh sé uime an cóta náomhtha línéaduigh, agus béid na brístidhe línéaduigh ré na chroicionn, agus ar na chrioslúghadh lé crios línéaduigh, agus leis an Míter línéaduigh éideochthar é; is èaduighe náomhtha iadso; uime sin nighfidh sé a fheóil a nuisce, agus ann­sin cuirfidh uime íad.

5 Agus tóigeobhuidh do chomhchruinniu­ghadh chloinne Israel, dá mheannan do na gabhruibh ar son ofrala pheacaidh, & áon reithe mar ofráil loiscthe.

6 Agus ofráilfidh Aáron a bhulóg na hofrála peacaidh noch bhías ar a shon féin, do dhéanamh síotha ar a shon féin agus ár son a thighe.

7 Agus glacfuidh an dá ghabhar agus taisbéanfuidh íad as coinne an ti­ghearna ag dorus thabearnacuil an chomhchruinnigh.

8 Agus cuirfidh Aáron crannchar ar an dá ghabhar: eadhon crann ar son an tighearna, agus crann ar son an ghabh­air a rachus as.

9 Agus do bhéura Aáron leis an gabhar air ar thuit crannchair an ti­gehearna, agus ofrálfuidh é mar ofráil pheacaidh.

10 Achd an gabhar air ar thuit crann­chair a léigthe as, béarthar beó as coinne an tighearna é, do dhéanamh síotha leis, agus léigfe dhó imtheachd mar ghabhar sháor fán bhfásach.

11 Agus do bhéura Aáron bulóg na hofrála peacaidh leis, noch bhías ar a shon féin, agus do dhéana síth dhó fein, agus dá thigh, & muirfidh bulóg na hof­rála peacaidh atá ar a shon féin.

12 Agus glacfuidh sionnsa lán do smeorthòidibh teineadh ó a naltóir as coinne an tighearna, agus lán a ghlaice [Page] do thúis dheaghbholuidh, brúite go mion, agus do bhéura táobh a stigh do nfolach é.

13 Agus cuirfidh an túis ar an teinidh a bhfíadhnuise an tighearna, chor go bhfoileochuidh néull na túise an suidhe trócaire, atá ar an bhfiaghnuise, go naeh bhfaghaidh bás.

14 Agus glacfuidh dfuil na bulóige, agus croithfidh sé lé na mhéur ar an tsuidhe thrócaire í, leath shoir: agus ar aghuidh an tfuidhe thrócaire croithfidh do nfuil seachd nuáire, lé na mhéur.

15 Annsin muirfidh gabhar na hof­rála peacaidh bhías ar son an phobail, a gus do bhéura a fhuil táobh a steach do nfolach, & do dhéana ris an bhfuil sin mar do rinne sé ré fuil na bulóige, agus croithsidh í ar an suidhe trócaire, agus ar aghuidh an tsuidhe thrócaire.

16 Agus do dhéanuidh síoth ar son an ionaid náomhtha, do bhrigh neamh­ghloine chloinne Israel, agus do chionn a saruighthe iona uile pheacadhuibh: & do dhéana mar sin ar son thabernacuil an chomhchruinnighthe, noch chomhnuigh­eas na measc, a meadhón a neamh­ghloine.

17 Agus ní bhía éanduine a ttaberna­cuil an chomhchruinnighthe, a nuáir ra­chus sé a steach do dhéanamh na síodha annsa náit náomhtha, nó go tî amach, & go ndéarna síth ar a shon féin, agus ar son a thighe, & ar son chomhchruinn­ighthe Israel uile.

18 Agus rachaidh amach chum na haltóra atá as coinne an tighearna, & do dhéana síth ar a son; & glacfuidh dfuil na bulóige, & dfuil an ghabhair, & cuirfidh ar bheannuibh na haltóra fá gcuáirt í.

19 Agus croithfidh do nfuil uirre lé ná mhéur seachd nuáire, & glanfuidh í, agus náomhthochuidh í ó neamh­ghloine chloinne Israel.

20 Agus a nuáir chuirfeas críoch ar dhéanamh sithe do náit náomhtha, agus do thabernacuil-an chomhchruinni­ghthe, agus do naltóir, do bheura an ga­bhar beó leis.

21 Agus leagfuidh Aáron a dhá láimh ar chionn an ghabhair-bheó, agus aide ómhuidh ós a chionn olc chloinne Is­rael uile, agus a sarúighthe iona bpeac­adhuibh uile, dá gcur ar chionn an ghabh­air, & cuirfidh ar siubhal é lé láimh dhuine iomchubhaidh, fán bhfásach,

22 Agus iomchoruidh an gabhar air féin a néigceart uile, go fearann gan áitreabh: agus leigfidh an gabhar uadha san bhfásach.

23 Agus tiucfaidh Aáron a ttabearna­cuil an chomhchruinnighthe, & cuirfidh sé na héaduighe lín de, noch do chuir air a nuáir do chuáidh do náit náomhtha, agus fúigfidh annsin íad.

24 Agus nighfidh a fheoil le huisce an sa náit náomhtha, agus cuirfidh éadach air, agus rachfui [...]h amach agus ofrálfuidh iodhbuirt loiscthe, agus ofrail losct [...] an phobail, agus do dhéana sioth di [...] féin, agus don phobal.

25 Agusloiscfidh sé méathas na hol­rála peacaidh ar a naltóir.

26 Agus an té do léig an gabh [...] uadha, mar ghabhar sháor, nighfid [...] sé a éadach, agus fothruicfidh sé [...] fheòil a nuisce, agus na dhiáigh sin [...]i­ucfa sé don champa:

27 Agus an bhulóg ar son na hofrá [...] peacaidh, & an gabhar ar son na hofrá [...] peacaidh, a ttugadh a bhfuil a steachd [...] dhéanamh síodha annsa náit náomh [...] béurfuidh óglach amach as an ccanp [...] (iad) & loiscsidh annsa teinidh a g [...]r [...] icne, & a bhfeóil, agus a notrach.

28 Agus an té loiscfeas íad, nighfidh [...] éadach, agus fothruicfidh a fheóil [...] nuisce, agus na dhiáigh sin tiucfa do [...] fhoslungphort.

29 Agus biáidh so na statúid go brá [...] aguibh: bhur nanmanna do chrádh [...] an seachdmhádh mí, ar an deachmha [...] lá don mhí, & ní dhéantáói obair [...] áonchor, más do bhur ttír féin é, [...] coimhthidheach chomhnuigheas b [...] measg.

30 Oír is ar an lá sin do dhéana ( [...] sagart) sith ar bhur son, dá b [...] nglanadh, lé mbeithí glan a bhfiaghn [...] an tighearna ór bpeacuighibh uile.

31 (Biáidh sé) na shábòid shuáimh [...] sa aguibh, agus cráifidhe bhur nanma [...] lé statúid go bráth.

32 Agus an sagart ungfas, agus ch [...] reógas sé chum miniostralachd a n [...] an tsagairt a náit athar, is é do dhé [...] an tsith, agus cuirfidh an téadach [...] air, an chuluidh náomhtha.

33 Agus do dhéana sith don t [...] tóir náomhtha, agus do dhéana sith [...] thabearnacuil an chomhchruinnighthe, don naltóir: agus do dhéana sith son na sagart, agus ar son phobuil [...] chomhthionóil uile.

34 Agus biaidh so na statúid shí [...] dhe aguibh, do dhéanamh síodha [...] chloinn Israel, ar son a bpeacuig [...] uile, uair san mbliadhuin: agus rinne sé mar do aithin an tighearna Mhaóise.

CAIB. XVII. Ni bfeídir f [...]il ithe; 15. no feóil do [...] le beathachaibh.

AGus do labhair an tighearm Maóise, dá rádh.

2 Labhair ré Hiaron, agus [...]é chloinn, agus ré cloinn Israel uile, [...] abair riú, is é so an ni do aithin a [...] ghearna, dá rádh.

3 Gidh be ar bith duine bhías do [...] Israel, mhuirfeas damh, no úan, [...] bhar, annsa champa, no mhuirfeas [...] a muich don champa.

[Page]4 Agus nach dtiubhra go dorus tha­bearnacuil an chomhchruinnighthe é, do [...]frail íodhbartha don tighearna as coinne [...]habernacuil an tighearna; cuirfighear fuil a leith an fhirsin, do dhóirt sé fuil: agus gearrfuighear an duine sin amach ó niheasg a dáoine.

5 Ar chor go ttiubhraidis clann Israel a niodhbartha, noch ofráilfid ar an machaire a muigh, don tighearna go dorus thabernacuil an chomhchruinn­ighthe chum an tsagairt, agus go nof­railfid mar ofráluibh fíotha don tigh­earna íad.

6 Agus croithfidh an sagart a nfuil ar altóir an tighearna, ag dorus thaberna­cuil an chomhchruinnighthe; & loisg­fidh an méathas mar bhaladh deagh­bholaidh [...]on tighearna.

7 Agus ni ofrailfid nis mó a níodh­bartha do dhíabhluibh, a ndiáigh ar imthigheadar lé stríapachus: biáidh so na statúid aca go bráth ar feadh a ngeinealach.

8 Agus déara tusa riú, gidh bé ar bith duine do thigh Israel, nó do na coimhighthibh bhíos ar cuáirt eadruibh, ofráilfeas ofráil loiscthe, nó íodhbuirt,

9 Agus nach dtiubhra go dorus tha­bearnacuil an chomhchruinnighthe é, dá ofrail don tighearna, gearrfuighear chea­na an té sin amach as lár a mhuinntire.

10 Agus gidh bé ar bith duine bhías do thigh Israel, nó do na choimhighthibh bhíos ar cuairt bhur measg, itheas éain­ghné fhola; cuirfidh misi umarro ma­ghaidh a naghaidh a anma sin itheas fuil, agus gearrfa mé amach ó na dháoi­nibh é.

11 Oir is annsa bhfuil atá anam na feóla, agus tug misi dháoibhsi í ar a naltoir, do dhéanamh siodha dá bhur nanmannuibh: óir a sí a nfuil do ní síth ar son a nanma.

12 Uime sin a dubhairt mé le cloinn Israel, ni iosaidh áonduine aguibh fuil, ní mó íosas áonchoimhightheach da bhur gcoimhighthibh fuil, do chomhnuigheas bhur measc.

13 Agus gidh bé ar bith duine bhías do chloinn Israel, nó do na coimhighthe­achuibh chomhnuigheas bhur measc, do ní fíadhach agus bheireas ar bheathach nó ar éun is éidir ithe, doirtfidh amach a fhuil sin, agus foileochuidh lé luáith­readh i.

14 Oir is í beatha gach uile fheóla í, is arson a bheatha bhíos a fhuil; is uime sin a dubhairt mé re cloinn Israel, ní íostáoi fuil fheóla ar bith: óir is í a fhuil anam gach uile fheóla: gidh bé ar bith [...]osas í, gearrfuighear amach é.

15 Agus gach uile anam íosas a nfeóil fuáir bás (uáithe fein) nó do mharbhadh (lé beathadhachaibh) más duine dot thír féin é, nó coimhidhtheach, nighfidh aráon éadach, agus fothruicfidh (é féin) a nuiscthe, & biáidh neamhghlan go nóin: annsin biáidh sé glan.

16 Achd muna nighfidh sé (íad), nó a chorp do fhothrughadh, annsin iomch­óruidh sé a choir.

CAIB, XVIII. Céimeadb na ngáol-fogus, do bhacfas pósadh. 19 na mianghusa [...]ì [...]bneasda.

AGus do labhair an tighearna ré Maóise, dá rádh.

2 Labhair re cloinn Israel, agus abair riú, is misi an tighearna bhur Ndía.

3 Ní dhéantáoi do réir gníomhartha chriche na Hégipte, mar ar áitighea­bhair: agus do réir oibreach thire Cá­naain, iona bhfuilim dhá bhur ttabhairt, ní dhéantáoisi: ní mó imeochtháoi lé na nórduighthibh.

4 Do dhéantáoi mó bhreitheamhnuisi agus coimhéadfuidhe mórduighthe, ag siubhal ionta: is misi an tighearna bhur Ndía.

5 Coimhéadfuidhe ar a nadhbharsin mo statúidigh, agus mo bhreitheamh­nuis: noch má ni duine, mairfidh sé ionnta: misi an tighearna.

6 Ní thiucfa éanduine aguibh a ngar áoin dá mbía a ngáol fhogus dáoibh: chum a ttárnochd dfoillsiughadh: mísi an tighearna.

7 Tárrnochd hathar, nó tárrnochd do mhathar, ní léigfe tú leis: is í do mhathair í, ní léigfe tú a tárrnochd leis.

8 Ní léigfe tú tárrnochd mhná háthar leis: is í sin tárrnochd hathar.

9 Tárrnochd do dheirbhsheathrach, inghean hathar, nó inghean do mhathar, más annsa tigh béarthar í, nó a muigh, ní léigfe tusa cheana a ttárr­nochd ris.

10 Tárrnochd inghine do mhic, nó inghine hinghine, a ttárnochd sin um­urro ní léigfe tú ris, óir is í do thárr­nochdsa a ttárrnochdsan.

11 Tárrnochd inghine mhná hathar do gineadh ód athair, (is i do deirbhshíur í) ní léigfe tú leis a tárrnochd.

12 Ní léigfe tú tárrnochd dheirbh­sheathrach hathar ris, is í bean fhogus gháoil hathar í.

13 Ní léigfe tú náire dheirbhsheath­rach do mhathair leis; óir is í bean fhogus gháoil do mhathar í.

14 Ní léigfe tú tárrnochd dhearbh­ráthar hathar leis, ní racha tú a ngar a mhná: óir is í bean dearbhráthar hathar í.

15 Ni léigfe tú tárrnochd do bhain­chleamhna leis, is í bean do mhic í; ní leigfe tú a tárrnochd leis.

16 Ní léigfe tú tárrnochd mhná do dhearbhrathar leis, is í sin tárrnochd do dhearbhrathar.

[Page]17 Ni léigfe tú tárrnochd mna agus a hinghine leis, agus ní thiubhra tú inghean a mic, nó inghean a hinghine, chum a ttárnochd dfoílsiuchadh; óir is íad a mná foigse gáoil sin íad, ís coir é.

18 Ni mó bhéurus tú bean a gcionn a deirbhsheathar, dá buáireadh, chum a tárrnochd dfoilsiughadh, táobh a muigh don mhnáoi eile, ar feadh a beatha.

19 Mar an gcéadna ní racha tú a ngar mhná do choimhríachduin ria, an feadh bhías ar na cur ar leith ar son a neamhghloinne.

20 Tuilleamh eile, ní luighfe tú go colluidhe lé mnáoi do chomharsan, dot thruáilleadh féin lé.

21 Agus ní léigfe tú déanduine dot shliochd dul thríd (an teinidh) go Mó­lech, ní mó dhisbeagfas tú ainm do Dhé: misi an tighearna.

22 Ní luighfe tú le cinéul feardha, mar an gcinéul mbanda: is gráineamh­lachd é.

23 Ní mó luighfeas tú le beathadhach ar bith, dot thruáilleadh fein leó: ni mó fhansas bean ag beathach ar bith do luidhe lé; ís damnadh é.

24 Ná truáillidh sibh féin a neinní do na neithibhsi, óir is ionta so uile do truáilleadh ná dáoine do theilg mé amach romhuibh.

25 Agus ata an talamh truáillidh­the: uime sin agruimsi a choir féin air, agus atá an talamh féin a sceith a dhúthchusuidh dhe.

26 Coimheóltáoi ar a nadhbharsin mo statúidigh, agus mó bhreitheamhnuis, & ní dhéantáoi éinní do na néithibh gráin­eamhlasa; ceachtar aca, duine dá bhur ttír féin, nó an coimhidhtheàch chomh­nuigheas bhur measc.

27 (Oir do rinneadar muinntir na tire an ghráineamhlachdsa uile, noch do bhí romhuibhsi, agus atá an talamh tru­áillighthe.)

28 Cor nach sceithfidh an talamh sibhsi amach mar an gcéadna, a nuair thruaillfidh sibh é, mar do sceith na cineadhacha do bhí romhuibh ann.

29 Oír gidh bé ar bith duine dhéanas éainní do nadhúathmhuireachdso, eadhon na hanmanna féin do ní íad, gearrfui­ghear amach ó na muinntir íad.

30 Ar a nadhbharsin coimhéad­fuidhe morduighese, cor nach déantáoi éainni do na gnáthuighthibh gráineamh­lasa, do rinneadh romhuibh, agus nach dtruáillthí sibh féin ionta: misi an tighearna bhur Ndía.

CAIB. XIX. Míniughadh na Naitbeanta, ró dhiagha.

AGus do labhair an tighearna ré Ma­óise dá rádh.

2 Labhair ré comhchruinniughadh chloinne Israel uile, agus abair [...] beithi náomhtha: óir (atáimfe) an [...] ghearna bhur Ndía náomhtha.

3 Biáidh eagla bhur maithreach ag [...] bhur naithreach aguibh (ar gach áon leith) agus coimhéaduigh mo sháb [...] misi an tighearna bhur Ndía.

4 Ná hionntoighidh lé hiodhaluibh [...] gus ná déanaidh Dée leaghtha dháoib [...] misi an tighearna bhur Ndía.

5 Agus ma thairgthí íodhb [...] dofráil shíodha don tighearna bh [...] Ndia; ofráilfidh í ar bhur tt [...] féin.

6 Iostar í an lá sin féin ofr [...] fighear í, agus ar na mhárach, [...] gus má mhairionn fuighioll go [...] an treas lá, loiscfíghear annsa [...] nidh é.

7 Agus má hithtear ar [...] ar bith an treas lá é, is gráinea [...] uil é; ní ghéubhthar é mar í [...] buirt.

8 Ar a nadhbharsin gach [...] duine da niosuidh é, biaidh a pheac [...] dhó, ar a nádhbhar gur thruáillidh [...] ní náomhtha an tighearna; agus g [...] suíghear an tanam sin amach as lír mhuinntire.

9 Agus a nuair bheanfuidhe fo [...] mhar bhur bhfearuinn, ní bheanfui [...] coirnéil bhur machaire go híomlán, [...] mó chruinneochus tú díoghluim th [...] mhuir.

10 Agus ní dhioghlumfuidh tú t [...] neamhuin, ní mó chruinneochus tú [...] éancháor dot fhíneamhuin; fúigse [...] ag na bochduibh íad, agus ag g [...] mhightheach: misi an tighearna b [...] Ndía.

11 Ní ghadfuidhe; agus ní dh [...] táoi ní neimhfhírinneach, ni mó [...] dhéantáoi bréag ré cheile.

12 Agus ní thiubhartháoi mai [...] se a mbréig: ní mó thruáille [...] tú ainm do Dhé: misi an tigh [...] na.

13 Ní mheallfa tú do chomha [...] ni mó shladfas tú é: ní choínne [...] tú agad tuarasdal an té fhoiste [...] thair, ar feadh na hoidhche [...] maidin.

14 Ní mhailleochuidh tú an [...] dhar, agus ní chuirfe tú ceap [...] lidh roimhe an ndall, achd bi [...] eagla do Dhé ort: misi an tigh [...] na.

15 Ní dhéantáoi éacceart a mbr [...] eamhnas; ní mheasfuidh tú pearsa [...] bhoichd, agùs ní onórfuigh tú pearsa [...] chumhachduigh: a bhfíreantachd [...] dhéana tú breitheamhnus ar do cho [...] arsain.

16 Ní imeochuidh tú sios agus [...] amhuil scéaluighe a measg do dhá [...] ní mó sheasfas tú a naghaidh fhola chomharsann: misi an tighearna.

[Page]17 Ni fhúathocha tú do dhearbh­athair ann do chroidhe: achd iomaith­ [...]heora tú ar gach uile chor do chomh­ [...]rfa, agus ní fhuileongtha tú péacadh [...]o bheith air.

18 Ní dhéana tú dioghaltas, ní bhía nioscuis ar bith agad re cloinn do [...]háoine féin, achd gráidheocha tú do [...]homharsa mar thú féin: misi an ti­ [...]hearna.

19 Coimhéadfuidhe mo statúidigh: ní léicfidhe dá bhur náirnéis ginea­mhuin ré ci [...]eul éagsamhuil: ní [...]h [...]irfe tú thfearann lé siol cumaisce: agus ní mó chuirfeas tú éadach [...]maisce do lion agus doluinn io­ [...]mad.

20 Agus gidh bhé ar bith luidheas go colluidhe lé mnáoi dháoir, cunnar­thach ag sear, agus nar fúasgladh í, ag [...] nach bhfuáír sáoirse; sciúrs­ [...]ghear í: ni chuirfighear chum bas íad, do chionn nach raibh sise saor.

21 Agus do bheura seision ofráil sháruigbthe chum an tighearna, go dorus thabearnacuil an chomhchruinnigh­the, reithe mar ofrail sháruighte.

22 Agus do dhéana an sagart síth ar á shon lé reithe na hofrála sáruighthe a lathair an tighear­na, ar son an phéacaidh do rinne sé: agus maithfíghear dhó an péacadh do rinne sé.

23 Agus a nuáir thiucfuidhe don tír, agus chuirfidhe gach uile shórt crann chum beatha; annsin measfuidhe a thoradh neimhthimchillgheárrta: trí bliadhna bhías neimhthimchillgheárrtha aguibh: ní íostáoi dhe.

24 Achd annsa cheathramhadh blí­adhan biáidh a thoradh uile náomhtha, do mholadh an tighearna (leó).

25 Agus íostáoi an toradh an [...]úigeadh blíadhan, chor go ttuga sé biseach dháoibh: misi an tighearna bhur Ndía.

26 Ni íostáoi (ni ar bith) maille ris an bhfuil, ní mó ghnaítheochtháoi geasadóireachd, ní chuirfídhe beann ar aimsearuibh (áirighe.)

27 Ni bhearrfuidhe mulluighe bhur gceann, agus ní mó mhillfeas tú coirnéul [...]féasóige,

28 Ni dhéantaoi gearradh ar bith [...]on bhur bhfeóil ar son na marbh, nó comhartha ar bith do chlóghughàdh ion­ [...]uibh: misi an tighearna.

29 Ní ofráilfe tú hinghion, dá [...]habhairt uirre bheith na stríapuidh, [...]leagla go ttuitfeadh an dúthaidh a stría­ [...]achas, agus go tiucfadh chum bheith án dulc.

30 Coimhéadfuidhe mó shabboidigh, agus [...]nórfuidhe mo shanctóir: misi an ti­ [...]hearna.

31 Ná biodh suim aguibh annsa [...]ruing ga mbídh spioraid mhuinnteardha, agus ná hiarruidh luchd fáistine da bhar ndéanamh truáilligh léo: misi an ti­ghearna bhur Ndía.

32 Eírecchuidh tú súas roimhe an cceann líath, agus onórfuigh tú adhuigh an tseanóra, agus biáidh eagla agad roimhe Dhía; misi an tighearna.

33 Agus má chomhnuigheann duine éanuáire, aguibh ansa dúthaidh, ní ghoirtheochtháoi é.

34 Achd an coimhidhtheach chomh­nuigheas o bhur bhfochair, biaidh amhuil duine bhéarthar bhur measc, agus grái­dheocha sibh é mar sibh fein; óir do bhabhair féin bhur ccoimhighthibh a gcrích na Hégipte; misi an tighearna bhur Ndía.

35 Ni dhéantaoi éacceart a mbrei­theamhnus, a ttomhas slaite, a gcomh­throm, nó a miosúireachd.

36 Scáluidhe comhthroma, comhthruim chomhthroma, ephah comhthrom, hean chomhthrom, bhías aguibh: misi an tighearná bhur Ndía thug a mach as crích na Hégipigte sibh.

37 Ar a nadhbharsin coimhdeoch­thàoi mo statúidigh uile, agus mo bhrei­theamhnuis uile, agus do dhéantáoi íád: misi an tighearna.

CAIB. XX. Daingniughadh na naitheanta, tré smachd fhuágra ar gach aon chor, ar a mhristear iad.

AGus do labhair an tighearna re Ma­oise, dhá radh.

2 Déara tú a rís re cloinn Israel, giodh bé ar bith do chloinn Israel, no do choimhidhtheachuibh chomhnui­gheas a Nísrael, bhéurus éainní dá shíol do Mhólech; go deimhín báiseochthair é, clochfuid muinntir na tíre lé clochuibh é,

3 Agus suid héochuidh misi maghaidh a naghaidh an duine sin, agus gearrfad a mach é as lár a dhaóine, do chionn go ttug cuid dà shíol do Mhólech, do thru­ailleadh mo shanctórá, agus do thar­cuisníughadh manma náomhtha.

4 Agus má cheilid daóine ná tíre ar mhodh ar bith a súile ón duine sin, a nuáir do bheir dá shíol do Mhólech, agus gan a mharbhadh.

5 Ann sin suidheacha misi maghaidh anaghaidh an duine sin, agus a naghaidh a mhuinntire, agus gearrfa mé a mach é as lár a dhaóine, agus an mhéid leanfus a nstríapachus é, do dhéanámh stríapachuis le Mólech.

6 Agus an tanam ionntochus leis an druing ga mbídh leannáin sighe, agus a ndiáigh luchd fáistine, do dhul do stría­pachus na ndiaigh, cuirfe mé cheana maghaidh a naghaidh a nanma, agus géarrfa mé as làr a muinntire íad.

[Page]7 Náomhuidh sibh féin ar a nadhbhur sin: agus bíthi náomhtha: óir misi an tighearna bhur Ndía.

8 Agus cuimhdéochthaoi mo statúi­digh, agus do dheantaoi íad: misi an tighearna naomhas sibh.

9 Oír gach uile dhuine mhallui­gheas á athair, nó a mhathair, báiseoch­thar é go demhin: do mhalluich sé a­thair nó a mhathair; (biáidh) a fhuil air féin.

10 Agus an té dhéanas adhaltrannas ré mnaoi dhuine eile, do dhéanas adh­altrannus re mnáoi a chomhársan, cuir­fighear go demhin an tadhaltrannach fir agus mná cum báis.

11 Agus an duine luidheas lé mnáoi a athar, do léig tarrnochd a athar leis, báiseochthar íad a ráon; biaidh a bhfuil orra féin.

12 Agus má luighionn duine lé mnáoi a mhic, cuirfighear íad a ráon go demhin chum báis; do oibrigheadar buáidhirt: biaidh a bhfuil orra féin.

13 Má luidheann fear mar an gcéadna le fear eile, mar luighios lé mnáoi, do rinneadar a ráon gráineamh­lachd: báiseochthar go dearbhthá íad; biáidh a bhfuil orra féin.

14 Agus má bhéir fear bean agus a mathair, is peacadh (gráineamhuil) sin; loifcfíghear a tteinidh íad a ráon, eision agus íadsan: ionnus nach biáidh peacadh bhúr measg.

15 Agus má luighionn fear lé bea­thach, báiseochthar eision go demhin, agus muirfighear an beathach.

16 Agus má thig bean a ngar beathuigh agus luidhe síos dó, muirfe tú an bhean agus an beathach: cuirfighe, go demhin chum báis íad; biaidh a bhfuil orra féin.

17 Agus má bheir duine a dheirbhshíur, inghean a athar, nó inghean a mathar, agus go bhfaicfe a tárnochd, agus go bhfáicfe sisi a thárnochdsan; is droch ní sm; agus gearrfuighear a mach íad a ra­dharc a muinntire: do léig sé tarnochd a dheirbhsheathrách leis, iomchóruidh sé a choir.

18 Agus má luighinn fear lé mnáoí a mbia a tinneas uirre, agus go léicfidh a tárrnochd leis; do thaisbean sé a to­bar, agus do léig sisi tobar a fola leis: agus gearrfuighear íad aráon a mach ó bheith a measc a muinntire.

19 Agus ní leigfe tú tárnochd dheir­bhsheathar do mhathar leis, nó dearbh­sheathar hathar: óir leígidh a ghaol fogus leis; íomchóruid síad a ccoir féin.

20 Agus má luighionn fear lé mnáoi dhearbhrathar a athar, do léig sé tárrnochd dhearbhrathar athar leis: bi­áidh a bpeacadh orra, do gheabhaid bás gan chloinn.

21 Agus má bheir duine bean a dhear­bhráthar, is ni neamhghlan sin: do léig sé ris tárrnochd a dhearbhráthar, béid gan chloinn.

22 Uime sin cuimhdeochtháoi mo túidih uile, agus mo bhreitheamb [...] uile, agus déanaidh íad: ionnus nach [...] thfeadh an fearann iona bhfuilim dá [...] ttabhairt do chomhnuighe, sibh.

23 Agus ní shiubholtuighe a mbéas [...] an chinidh, noch theilgimsi amach r [...] huibh: óir do rinneádar na neithesi [...] agus ar a nádhbharsin do fhuaithigh [...] ìad.

24 Achd a dubhairt mé ribhsi, ghea [...] tháoi óighreachd a ndúthuíghe, ag [...] [...] bhéara misi dhíbh é, da shealbhugh [...] fearann líonas do mhil agus do bhaí [...] misi an tigheárna bhur Ndía, noch [...] dhealuigh sibh ré daóinibh oile.

25 Ar a nádhbharsin cuirfighe d [...] bhir idir ainmhidhibh ghlana & nea [...] ghlana, & edir éanlaith neamhghlan [...] glan, agus ní dhéantáoi bhur nanm [...] adhuathmhar lé beathach, nó lé héa [...] no lé ní ar bith béo shnámhas ar an [...] lumh, noch do scar misi ribh mar nea [...] ghloine.

26 Agus beithí náomhtha dhamb [...] óir misi an tighearna (a táim) náomh [...] agus do dhealuigh mé sibhsi ó dháoi [...] eile, ionnus gó mbeithí agum féin.

27 Mar an gcéadna fear nó beán [...] mbía spiorad tathuightheach, nó [...] na fháistineach, cuirfighear do de [...] chum báis íad; géabhuid do chloch [...] orra, bíaidh a bhfuil orra féin.

CAIB. XXI. Aóigeasg an deagh-shagairt.

AGus do labhair an tighearna ré [...] óise, labhair ris na sagartuibh [...] Aáron, agus abair ríu: ní bhia [...] duine ar na thruáilleadh ar son na m [...] a measc an phobail.

2 Achd ar son a gháoil, bhías [...] dó, ar son a mhathar, agus ar [...] a athar, agus ar son a mhic, agus [...] son a inghine, agus ar son a dhearb [...] thar.

3 Agus ar son a dheirbhsheathra [...] atá na maighdin, a bhfogus dó, [...] nach raibh fear ar bith: ar a [...] sin, as éidir leis bheith ar na thr [...] leadh.

4 Ach ní thruaillfidh é féin, ar mb [...] na dhaine onórach a measc a dháoín [...], dhéanamh féin míothaitneamhach.

5 Ni dhéanuid maóile na gceann [...] ní bhearrfuid táobh a bhféasog, ni [...] dhéanuid gearradh ar bith na bfeóil.

6 Béid síad náomhtha chum a [...] agus ní tharcuisneochuid siad ain [...] Ndée: óir ofrála an tighearna déant [...] teinidh, agus arán a Ndé ofráluid [...] uime sin béid náomhtha.

7 Agus ní thiubhraid bean bhías [...] striapuidh, nó truaillighthe; ní mo b [...] ruid bean chuirfighear ó na fear: atá sé náomhtha dá Dhia.

[Page]8 Naómhthochùibh tú é ar a nadh­har sin, óir ofráluidh sé arán do Dhé, sáidh sé náomhtha dhuit: óir misi an ghearna, noch náomhthas tusa, (a [...]im) náomhtha.

9 Agus ma thruaillighean inghean arisagairt í féin lé stríapachus, truáill­ [...]dh sí a hathair: loiscfíghear le tei­ [...]idh í.

10 Agus an té bhias na árdfha­ [...]art a measc a dhearbhráithreach, air ar [...]óirteadh a nola ungtha ar a cheann, agus do coisreagadh do chur na néadúi­ [...]he air, ní nochdfuidhe a cheann, agus [...]í bhrisfídhe a éadach.

11 Ní mó rachus a steach go héan­ [...]horp marbh, nó shaileochus é féin ar [...]on athar nó a mhathar.

12 Ni mó rachus a mach as an tsan­ctóir, nô thruáillfeas sanctóir a Dhe; [...]óir atá coróin ola náomhtha a Dhé air: misi an tighearna.

13 Agus do bhéura sé bean iona maighdionas.

14 Baintreabhach, nó bean dhealuigh­the, nó bean thruáillighthe, nó méir­dreach, ni thiubhra sé íad sin: achd do bhéura sé maighdion da dhaóinibh féin, na mnáoi.

15 Ní mó thruaillfeas a shíol a measc a dhaóine: óir misi an tighearna ná­omhuim é.

16 Agus do labhair an tighearna re Maóisi, dhá rádh.

17 Labhair re Háaron, ga rádh, gi­odh bé ar bith bhías dot shliochd iona ngeineleachuibh, ar a mbia aineamh ar bith, ná tigeadh a gcomhfhogus dofráil aráin a Dhé:

18 Oír giodh bé ar bith duine ar a mbía áineamh, ní thiucfa sé a ngar dhi: dall, no bacach, no an té gá mbía srón leachta asteach, no éinni iomarcach.

19 Nó duine aga mbí a chos briste, nó a lámh briste.

20 Nó cruitín, nó abhac, nó air a bhfuil aineamh ar a shúil, nó bhías [...]lamh nó gearbach, nó an té ga mbris­fighear a chlocha.

21 Ni thiucfa áonduine do shíol Aá­ron an sagart, ar a mbía aineamh, a ngoire díodhbuirt ofrála an tighearna déanta lé teinidh: atá sé aineamhach, ni tiucfa sé a bhfogus dofráil aráin a Dhé.

22 Iósuidh sé arán a Dhé, a ráon don ro náomhtha, agus náomhtha.

23 A mháin ní rachuidh táobh a steach do nfolach, nó a bhfogus do naltóir, do chíonn go bhfuil aineamh air, ionnus nach ttruáillfidh mó shanctóir: óir misi an tighearna do náomhuidh mé íad.

24 Agus do innis Maóisi sin do Airon, agus dá mhacaibh, agus do cnloinn Israel uile.

CAIB. XXII. Cáil na neitheann sin íobarthar do Dhia.

AGus do labhair an tighenrna ré Maóise, dhá rádh.

2 Labhair ré Háaron, agus ré na mhacaibh, íad féin do sheachna ar neithibh náomhtha chloinne Israel, agus gan mainm náomhthasa do thruáilleadh, ann sna neithibh naómhthochuid dhamh: misi ann tighearna.

3 Abair ríu, giodh bé ar bith dá bhur síol uile a measc bhur ngeinealach, rachus chum na neithe náomhtha, noch náomhuid clann Israel don tighearna, ar mbeith a neamhghloine air; geárrfui­ghear an tanum sin a mach as mo radh­arcsa: is misi an tighearna.

4 Giodh bé ar bith duine do shli­ochd Aáron bhias na lobhar, nó ar a mbía créachd shilteach; ní íósfuidh sé do na neithibh náomhtha nó go raibh sé glan: agus giodh bé ar bith bheanas re héinni neamhghlan ó mharbh, nó ó dhuine a nimthighionn a shíol uadh.

5 Nó giodh bé ar bith bheanas ré hé­inni snáidhtheach, lé ndéantar neamhghlan é, nó ré duine ó bhfuigheadh salchar, gi­odh bé ar bith salchar bhías air.

6 An tanum a bheanas ré heinni don tsórt sin, biáidh falach go nóin, a­gus ní iósuidh do na neithibh náomhtha, achd muna nighfidh a chorp le huisce.

7 Agus a núair rachas an ghria [...] faói, bíaidh sé glan, agus íosuidh na dhiáigh sin do na neithibh náomhtha, do chionn gur bí sin a bheatha.

8 An ni do gheibh bás uádh féin nó réubthar lé beathachuibh, ní íosuid, da salcha féin leis: is misi an tighear­na.

9 Coimhéudfuid uime sin mordú­ghadh, deagla go mbíadh na phéacadh dhóibh, agus go bhfaighdis bás thrid, dá dtruailldís é: misi an tighearna ná­omhas íad.

10 Ní iosuidh éanchoimhidheach don ni náomhtha: fear éanuáire don tsagart, nó ferbhiseach túarusdail ní íosuidh don ní náomhtha.

11 Achd má cheannchann an sagart éanduine lé na chuid airgid, íosuidh sé dhé; agus an té rugadh iona thigh iosuídh sé dhá bhiadh.

12 Má phóstar inghion an tsagairt mar an gcéadna le coimhidheach, ní fhéadann sá ithe dofráil na neitheann ná­omhtha.

13 Achd má bhionn inghion an tsa­gairt na baíntreabhuigh nó dealuighe, nó nach bia clann aice, agus go bhfillfidh sí go tigh a hathar, do nós a haoise óige, íosuidh sí do bhiadh a hathar; achd ní íossuidh éancoimhidheach dhe.

[Page]14 Agus má ithionn duine don ní ná­omhtha gan fhios dó féin, annsin cuirfidh an cúigeadh cuid de na chionn, agus do bhéura don tsagart é, maille ris an ní náomhtha.

15 Agus ní thruáillfid neithe ná­omhtha chloinne Israel, noch ofráluid don tighearna.

16 Ní mó fhuileonguidh úalach a bpeacaidh orra fa shárughadh, a nuáir íosuid na neithe naomhtha: óir is misi an tighearna náomhas íad.

17 Agus do labhair an tighearna re Maóise, dá rádh.

18 Labhair ré Haáron, agus ré na mhacuibh, agus ré csoinn Israel uile, a­gus abairriu, Giodh bé ar bith é do chloinn Israel, no do na choimhidhthibh a Nis­rael, ofráilfios iodhbuírt ar son a mhói­deann uíle, agus ar son a ofrálach toi­leamhla uile, noch ofráilfid don tighear­na mar ofrail loiscthe.

19 (Ofráilfidhe) dá bhur ttoil féin firionnach gan toibhéim, do na buáibh, no do na caorchuibh, nó do na gábhruibh.

20 Achd giodh bé ar bith ar a bhfuil toibhéim ní ofrálfuidhe sin, óir ní géabh­thar ar bhur son é.

21 Agus giodh bé ar bith ofrálas ofráil íodhbartha shíothchána don tighear­na, do chomhall a mhóide, nó ofrail áontadhach do bhuáibh, no do chaor­chuibh, bìaidh iomlan, ré na ghlacadh; ní bhîa toibhéim ar bith air.

22 Doille, nó briseadh, nó ciorr­bhadh, no air a mbía sineach, nó claimh nó gearba, ní offráilidh íadso don ti­ghéarna, agus ní dhéantáoi ofráil lé téi­nidh dhíobh don tighearna ar a naltóir.

23 Achd bulóg, nó úan áir a mbía iomarcaidh, nó easbhuigh ar a bhalluibh, féaduigh tú sin díodhbuirt mar ofráil thoilteanuigh, achd ní ghéubh­thar é ar son móide,

24 Ní ofrálfuidhe don tighearna an nì bhias brúite, nó combrúite, nó brifte, nó geárrtha; ní mó dhéana sibh ofráil ar bith dhe ion bhur bhfearann.

25 Ní mó ofráilfidhe bíadh bhur Dé as láimh choimhighthigh déainní dhíobhso; do chionn go bhfuil a mor­gádh féin ionta, agus go bhfuilid ainmhe orra; ní ghéubhthar ar bhur son íad.

26 Agus do labhair an tighearna ré Maóise, ghá rádh.

27 A nuáir do bhéurthar bulóg nó cáora, nó gabhar, ann sin biáidh seachd lá faói na mathair: agus ó nochdmhadh lá, agus uadh sin amach géubhthar é mar ofráil déanta lé teinidh don tighear­na.

28 Agus mas do bhoin, nó do chaoi­righ bhías sí, ni mhuirfe tú i fein, agus a hóg a néanló.

29 Agus a nuáir ofráilfidh íodhbuirt bhuidheachuis don tighearna, ofráilfidh dá bhur ttoil féin i.

30 Iósfuighear súas án lá sin fé [...] ní fhúigfidhe éinní dhi go maidin; [...] an tighearna.

31 Uime sin coimhéadfuidhe mai [...] anta, agus do dhéantaoi dá réir: misi tighearna▪

32 Ní mó thruáillfidhe mainm [...] omhtha, achd biáidh mé ar mo nao [...] adh a measc chloi [...]ne Isráel: misi an ghearna náomhas sibh.

33 Thug a mach as crích na Hég [...] sibh, dom bheith mar Dhía aga [...] misi an tighearna.

CAIB. XXIII. Dlighthe na gcruinniughadh, sna [...] sta.

AGus do labhair an tighearna re [...] óise, dhá radh.

2 Labhair re cloinn Israel, [...] abair ríu (a ttáobh) fhéastadh [...] tighearna, noch fhuáigeorthaoi (bh [...] na ccomhghairm náomtha, is íad mféastaidhse.

3 Sé lá do dheantar obair, ach [...] é an seachdmhadh lá sábóid an tsua [...] neasa, comhghairm náomhtha é; [...] dhéantaoi obair ar bith ann, ísí [...] an tighearna í ann bhur náitibh.

4 Is íad so féastaidh an tighe [...] comhchruinnighe náomhtha, noch s [...] áigeortháoi iona naimsir féin.

5 Ann sa cheathramhadh lá d [...] annsa chéidmhí tráthnóna, bhías cái [...] [...] tighearna.

6 Agus ar an gcúigeadh lá [...] don mhí chéadna, bhías fea [...] naráin gan laibhín don tighean [...] seachd lá íosfuidhe arán gan [...] bhín.

7 An chéad lá biaidh comhgh [...] naomhtha aguibh; ní dhéantáoí [...] sháothrach ar bith ann.

8 Achd ofràilfidhe íodhbuirt d [...] le teinidh don tighearna [...] lá: annsa seáchdmhadh lá [...] an chomhghairm náomhtha, ní [...] antaoi obair sháothrach ar [...] ann.

9 Agus do labhair an tighean [...] Maoise, da radh.

10 Labhair ré cloinn Israel, ag [...] bair ríu, a nuáir thiucfuidhe don thaigh, a táimsi do thabhairt dha [...] agus bheanfuidhe a fhoghmhar, ann s [...] bhéurtáoi punnann do chéadthoradh [...] bhfógmhair ch [...]m an tsagairt.

11 Agus croithsidh an phunna [...] bhfiághnuise an tighearna, dá gl [...] air bhur son: ar na mhárách déis [...] boide chroithfios an sagart í.

12 Agus ofráilfidhe an lá sin a [...] chroithfidhe an phunnann, úan fr [...] ga [...] aineamh, don chéidbhlíad huin, [...] ofrail loiscthe don tighearna.

[Page]13 Agus budh hé a ofrâil bhídh sin, [...]há dheich gcuid do phlúr mhín chu­ [...]aiscthe lé hola; mar ofráil déanta lé einidh don tighearna mar bholadh [...]umhra: agus a hofráil dighe sin, [...] dfion bhias, eadhon an ceathramh­ [...]dh cuid do hin.

14 Agus ní íostáoi aran, nó [...]rán bórtha, no diása glasa, go [...]ti an la céadna á ttugabhair ofráil ch [...]m bhur Ndé: biáidh na statúid shiorruidh ar feadh bhur ngeinealach, [...]on bhur nuile áit chomhnuighe.

15 Agus comháírfidhe dhaóibh ón lá ar na mhárach dèis na saóire, ón ló sa dtiubhartháoi libh punnann na hofrála croithte, seachd sábóidigh choimhlíonfuighear,

16 Eadhor go nuige ar na mhárach a ndiáigh an seachdmhadh sá­boid, áireomhthaói cáogad lá, agus ofráilfidhe ofráil núadh bhidh don ti­ghearna.

17 Do bhéurtháoi a mach as bhur ttightibh dhá bhuilín craithte do dhá dheáchmhadh cuid; do phlúr mhín bhéid fiad, bácalfuighear maille re laibhin íad, atáid siad na ccéadthoradh don tighearna.

18 Agus ofráilfidhe leis a narán seachd nuáin gan aineamh, don chéid­bhlíadhuin, agus bulóg óg, agus dhá reithe, béid mar ofráil loiscthe don tighearna maille re na nofráil bhídh agus le na nofráil dighe, eadhon ofráil deanta le teinidh, do bholadh chumra don tighearná.

19 Ann sin do dhéantaoi iodhhuirt do mheannán dona gabhruíbh, ar son of­ [...]ála peacaidh, agus dhá úan don chéaid­bhlíadhuin ar son íodhbartha ofrála sioth­chána.

20 Agus croithfidh an sagart íad maille ré árán an chéadthoruidh mar ofráil chroithte a lathair án tighear­na maille leis an dá úan: béid síad náomhtha don tighearna chum an [...]sagairt.

21 Agus fuáigeortháoi an lá sin féin, go mbía na chomhghairm naomh­ [...]ha dhaoibh: ní dheantaoi obair sháo­ [...]hrach ar bith ann: biáidh na statúid [...]o brádh ann bhur nuile áit ar feadh [...]hur ngeinealach.

22 Agus a nuáir bheanfuidhe fogh­ [...]har bhur bhfearann, ní dhéantaói cár­ [...]adh ghlan ar imlibh an mhachaire a [...]uáir bheanfuidhe é; ní mó chruinne­chthaoi díoghluim bhur bhfóghmhair: úigfidhe ag ná bochtuibh íad, agus ag [...]n ccoimhidheach: is misi an tighear­ [...]a bhur Ndía.

23 Agus do labhair an tighearna re [...]aóise, dá radh.

24 Labhair re cloinn Israel, dhá [...]dh, annsa seachdmhadh mí, annsa [...]éadlá don mhí bhias sábóid aguibh, cui­mhne shéideadh stoc, comhghairm na­omhtha.

25 Ní dhéantaoi obair sháothrach ar bith ann: achd ofráilfidhé ofráil déanta lé teinidh don tighearna.

26 Agus do labhair an tighearna re Maóise, dhá rádh.

27 Mar an gcéadna an deachmhadh lá don tseachdmhadh mí biaidh na lá síotha, biáidh na chómhghairm ná­omhtha dhaóibh, agus cráidhfidhe bhur nanmanna, agus ofráilfidhe ofráil déanta lé teinidh don tighearna.

28 Agus ní dhéantaoi aóinghné oibre fan ló sin óir is lá síodha é, do dhéa­namh síotha dhibh a bhfíadhnuise an ti­ghearna bhur Ndía.

29 Oír giodh bé ar bith anum nach bía doilghiosach an lá sin féín: géarrfui­ghear an tanum sin a mach as lár a mhuinntire.

30 Agus giodh bé ar bith anum do dhéanas obair ar bith ann sa lá sin féin, scriosfa misi an tanum sin as lár a mhuinntire.

31 Ní dhéantaoi énghné oibre: biáidh sé na statúid go bráth ar feadh bur ngei­nealach, ionbhur náitibh uile.

32 Biáidh na shabbóid suáimhneasa dhaóibh, agus cráidhfidhe bhur nan­manna annsa náomhadh lá don mhí trá­thnóna: ó thráthnóna go tráthnóna chuinneochtaoi bhur sabbóid.

33 Agus do labhair an tighearna re Maóise, dha rádh.

34 Labhair re cloinn Israel, da rádh, an cúigeadh lá déag don tseachdmhadh mí bhías féasta na ttabernacuil ar feadh sheachd lá don tighearna.

35 Ar an gcéud lá biáidh comh­ghairm náomhtha, ní dhéantaoi éanobair dháor ann.

36 Seachd lá ofrálfuidhe íodhbuirt déantá le teinidh don tighearna, ar a nochdmhadh lá biáídh comhghairm náomhtha aguibh, agus ofrálfuidhe ofráil déanta le teinidh don tighearna: is cruinniughadh sollamanta é, agus ní dhéantáoi obair ar bith sháothrach ann.

37 Is íad so féastuidh an tighearna noch fhuáigeortháoi do bheith na ccomhghairm náomhtha, dofráil ofrála déanta lé teinidh don tighearna, ofráil loiscthe agus ofráil bhidh, íodhbuirt agus ofrála díghe gach éainní an a ló féin.

38 Táobh a muigh do Shabbóidibh an tighearna, agus táobh a muigh dâ bhur mbrontuibh, agus táobh a muigh dá bhur móidibh uile, agus táobh a muigh da bhur nofráluibh ó thoil áontadhuigh, noch do bhéurtháoi don tighearna.

39 Mar an gcéadna annfa chúigeadh lá déug don tseachdmhadh mí a nuáir chruinneochtháoi a steach sochar na bhfearann, cuinneochtháoi féasda don tlghearna seachd lá: ar an gcéad lá bi­áidh Sabbóid agus ar a nochdmhadh lá biáidh Sabbóid.

[Page]40 Agus géubhtháoi chugaibh ar an ccéud lá, cráobha chrann mbreádha, géaga do chrannuibh pailme, agus beangain do chrannuibh tiugha, agus soileóga an tsrotha; agus gáirdeochtháoi a bhfíadh­nuise an tighearna bhur Ndia seachd lá.

41 Agus coimhdeochtháoi féasta don tighearna seachd lá san mbliaghuin: (biaidh sé) na statuid go bráth ag bhur ngeinealach, coimhéudfuidhé é annsa seachdmhadh mí.

42 Fanfuidhe a mbothuibh seachd lá: an mhéid do rugadh na Nísraelitibh, coimhneochuid a mbothuibh.

43 Ionnus go mbía a fhios ag bhur sleachtuibh go ttug misi ar chloinn Israel áitreabh a mbothuibh a nuáir thug mé as crích na Hégipte íad; is misi an tighear­na bhur Ndía.

44 Agus do fhoillsigh Maoise do chloinn Israel féastuidhe an tighearna.

CAIB. XXIIII. Dlighthe eúgsambla. 10 eachdardha, 23 agus bás an fhir do mhasluigh agus do mhallu­igh Dia.

AGus do labhair an tighearna ré Ma­óise, dhá rádh.

2 Fúagair do chloinn Israel ola fhior­glan do thabhairt chugad brúite chum an tsoluis, do thabhairt ar na soillsibh lasadh a gcomhnuidhe.

3 Táobh a muigh dfolach f híadhuuise thabearnacuil an chomhchruinnighthe óirdeochus Aáron é, ó thráthnóna go maidin, a bhfiadhnuise an tighearna go síorruidhe: (biáidh) na statúid a gcomh­nuidhe ann bhur sleachduibh.

4 Oirdeochuidh sé na lampuidhe ar an ccoinnleóir ghlan a bhfíaghnuise an tighearna go gnáthach.

5 Agus géubha tú plúr mín chu­gad, agus bruithfe tú dhá bhairghin déag dhe: dhá dheachmhadh cuid bhias annsa bhairghin díobh.

6 Agus suidheocha tú a ndá chúrsa íad, a sé annsa chúrsa dhiobh, ar an mbord fhíorghlan a bhfiaghnuise an ti­ghearna.

7 Agus cuirfe tú túis fhíorghlan ar gach cúrsa, cor go mbía ar a narán mar chuimhne, (eadhon) ofráil déanta lé teinidh don tighearna.

8 Cuirfidh sé a nórd é, gach áon tsabóid a bhfíaghnuise an tighearna do shíor, (ar na ghlacadh) ó chloinn Israel lé cunnradh suthuin.

9 Agus budh lé Háaron, agus lé na chloinn é, agus íosuid é annsa náit náomhtha: óir atá sé ró náomh­tha aige do [...]ráluibh an tighearna déanta lé teinidh lé statúid sniosh­bhuáin.

10 Agus do chuáidh mac mná Israeldha, ag ar Bhégipteach a athair, a measc chloinne Israel: a [...] do throid an macsa na mná Israeld [...] agus duine do Israel ré chéile [...] champa.

11 Agus do mhasluigh mac na [...] Israeldha ainm an tighearna, agus [...] mhalluigh é, agus tugadar chum [...] óise é: agus do bé ainm a mhat [...] Selomit, inghean Dibri, do threi [...] Dan.

12 Agus do chuireadar a bp [...] sún é: go mbeith fios inntinne an [...] ghearna aca.

13 Agus do labhair an tighearna [...] Maóise, dhá rádh.

14 Tabhair amach an té do rinne [...] mallughadh táobh amach do nfosl [...] phurt, agus leagdáois an mhéid doch [...] laidh é, a lámha ar a chíonn, agus ó [...] chadh an comhchruinniughadh uile é.

15 Agus labheóruídh tú ré [...] Israel, dá rádh, gidh bé ar bith ni [...] luigheas a Dhia, fuileonguidh a p [...] cadh.

16 Agus an té scannluigheas [...] an tighearna cuirfighear go dei [...] chum bais é, agus clochfuid an co [...] chruinniughadh go dearbhtha é: co [...] maith an coimhidheach, agus an té be [...] thar annsa tír, a nuáir mhaisleoch [...] ainm an tighearna cuirfighear c [...] báis é.

17 Agus an ré mharbhus [...] duine cuirfighear go deimhin [...] báis é.

18 Agus an té mharbhus b [...] do dheana díol ar a shon, eadhon [...] thach ar bheathaigh.

19 Agus mas ciontach duine [...] haineamh do bhreith ar a cho [...] sainn: amhuil do rinne sé, is amb [...] do dhéantar ris.

20 Briseadh ar son bhriste, s [...]il son súile, fíacal ar son fiacaile; [...] thug sé aineamh do dhuine, m [...] dheantar ris a ris.

21 Agus an té mhuirfeas bea [...] aiseóguidh sé é, agus an té mhar [...] duine cuirfighear chum báis é.

22 Biáidh éanmhodh amháin d [...] aguibh, chomhmaith ar son coim [...] thigh, agus ar son an té rugadh [...] bhur ttír féin; óir is misi an tig [...] na bhur Ndia.

23 Agus do labhair Maóise cloinn Israel, an té do rinne an [...] lughadh, do thabhairt leó amach as gcampa, agus gabháil do chlochuibh [...] agus do rinneadar clann Israel m [...] aithin an tighearna do Mhaóise.

CAIB. XXV. Dlighthe an Jubile a gceann an tseachd [...] Sabboid do bhliadhnuibh. 1 san c [...] bhliadhan.

AGus do labhair an tighearna ré [...] a slíabh Sínai, gá rádh.

[Page]2 Labhair ré cloinn Israel agus abair [...]í a nuáir thiucfuidhe don dúthaidh [...]o bheirimse dháoibh, annsin cuinn­ [...]chuid an dúthaidh Sábóid don tighearna.

3 Sé blíadhna chuirfeas tú do shíol, [...]gus sé bliadhna leiseóchus tú thf ínéamh­ [...]n, agus chruinneochus tú a steach a [...]radh.

4 Achd annsa seachdmhadh blíadhan [...]iáidh sáoire shuáimhneasa don dúthaigh, [...]áibóid don tighearna: ní chuirfe [...]í thfearann, agus ní dheiseocha tú [...]hfineamhuin.

5 An ní fhásas úadh féin dod fhó­ghmhar, ní bheanfa tú é, agus ní mó thruinneochus tù grápuighe thfineamh­ [...]a gan deasughadh: óir is bliadhuin [...]huáimhneasa don dúthaidh í.

6 Agus biáidh Sábóid na dúthaidh na bhíadh aguibh, dhuit féin, agus dod sherbhíseach, agus dod chaisin, [...]gus dod óglach túarasdail, agus don choimhidhtheach chomhnuigheas [...]ad fhochair;

7 Agus do náirnéis agus don bhea­ [...]hach bhias ann do dúthaigh: biáidh [...]a mbiseach sin uile mar bhíadh dhuít.

8 Agus áireómhuìdh tú seachd Sábói­digh do bhliadhnuibh dhuit, seachd nu­áire seachd mblíadhna, agus spás na seachd Sábóid biáidh dhuitse na gcea­thrachad águs ná náoi mbliádhnaibh.

9 Annsin cuirfe tú fa deara stoc Ju­bile do shéideadh ar an deachmhadh [...]á don tseachdmhadh mi, a ló na sio­ [...]ha cuirfídhe an stoc dhá shéideadh ar [...]eadh bhur gcríche uile.

10 Agus naomhochuidh tú an cáogad­mhadh bliadhan, agus fuáigeortháoi [...]oirse ar feadh na criche uile, do nuile [...]itreabhach innte: biáidh na Jubile a­gaibh, agus fillfe gach áon aguibh dá [...]heilbh féin, agus fillfidh gach áonduine [...]guibh chum a mhuintire féin.

11 Biáidh an cáogadmhadh blíadhan sin na Jubile aguibh: ní chuirfidhe a­gus ní bheanfuidhe an ní fhásas uaithe féin inte, agus ní chruinneocha inte [...]áora thfinéamhna gan deafughadh.

12 Oir is é sin an Jubile, biáidh náomhtha agaibh, jostáoi a bhiseach a­ [...]ach as an machaire.

13 A mbliadhuin an Jubhile so fill­ [...]dhe gach áonduine aguibh dá sheilbh [...]éin.

14 Agus má reacann tú éainní red [...]homharsainn, nó má cheannchann tú [...]ainní as láimh do chomha [...]sann, ní shái­ [...]eochtáoi a chéile.

15 Do réir uibhre na mbliadhan tar is an Jubile, ceinneochuidh tú ód chomh­ [...]fuinn, águs do réir uibhre bhliadhan [...]a ttórtha, reacfas sé riot.

16 Do réir iomad na mbliadhan, [...]éideochuidh tú a lúach sin, agus do [...]éir laighead ná mbliadhan laighdeo­ [...]húidh tú a lúach: [...]ir is é uibhir na [...]órtha reacfus seision riotsa.

17 Ar a nadhbharsin ní chuirfidhe a chéile sios: achd biaidh eagla do Dhé ort: óir is misi an tighearna bhur Ndía.

18 Uime sin do dhéantáoi mo sta­túidigh, agus coimhéadfuidhe mo bhreitheamhnus, agus do dhéantáoi íad agus áiteochtháoi annsa dúthaigh gan fhaitchios.

19 Agus do bhéura an talamh a thoradh, agus íóstaoise bhur sáith, a­gus áiteochtháoi ann gan fhaitchios.

20 Agus má déartháoi, créud íosam annsa seachdmhadh blíadhan? féuch ni dhéanam síolchur, agus ní chruinneo­cham a steach ar mbiseach.

21 Annsin áitheonuidh misi dom bhea­nnughadh theachd oruibh annsa sei­seadh bliadhan, agus do bhéura toradh thri mbliadhan úadh.

22 Agus cuirfidhe (síol) an tochd­mhadh blíadhan, agus íostáoi fós don tseantoradh go nuige an náomhadh blíadhan, nó go ttí a tharbha a steach íostaoi don tseantoradh.

23 Ní reacfuighear an fearann go siorruidhe; oir is liomsa an fearann; óir do bhidhbhairse bhur ccoimhighthibh, agus bhur náos éanuaire am fhochairsi.

24 Agus ar feadh fhearuinn bhur seilbhe, áontochtháoisi fúasgladh ar a dúthaidh.

25 Ma bhochduighear do dhearbhra­thair, agus go reacfuidh dhá sheilbh uadh, agus go ttiucfadh éanduine dá gháol dá fhúasgladh, annsin fuáisgeola sé an ni do reac a dhearbhráthair.

26 Agus muna raibh éanduíne ag an óglach fhúasglas é, agus go mbía féin cumhachdach ar a fhúasgladh.

27 Annsin áirmheadh sé bliadhna an reactha, agus aisigeadh an bárr do nóg­lach, rer reac sé é, cor go ma héidir leis filleadh iona sheilbh féin.

28 Achd muna mbía cumhachdach ar aisiog dhó, annsin an ní do reac sé, fui­reóchtháoi a láimh an ti do cheannuigh é, nó go ttí bliadhuin an Jubile: agus rachuidh amach ionsa Jubile, agus fill­fidh seision iona sheilbh.

29 Agus má reacann duine tigh comh­nuidhe a gcathruigh bhalla, annsin féa­duigh se a fhúasgadh a ccionn bhlíadh­na go hiomlán tar éis a reaca: a gcionn bhliadhna iomláine féaduigh sé a fhú­asgladh.

30 Agus muna fhú [...]scaltar é táobh a sligh do spas bliadh [...]a iomláine, ann­sin an tigh bhias san cathruigh bhalla biáidh daingion go bráth ag an té chea­nnochus é, ar feadh a shleachda: ní rachuidh amach annsa Jubile.

31 Achd tighthe na mbailteadh nach bíadh balla na ttimchioll, measfuighear íad mar mhachaire ná tire: is éidir a bhfúas [...]ladh, agus rachuidh amach ann­sa Jubilé.

32 Gidheadh caithreacha na Lebhí­teach, [Page] agus tighthe caithreach a seilbhe, [...]adfuid na Lebhítigh a bhfúasgladh gach éanuáir.

33 Agus má cheannchann duine ó na Lebhítibh, annsin an tígh do reacadh, agus cathair a sheilbhe rachuid amach a mblíadhuin an Jubilé: óir is íad tighthe chaithreach na Lebhíteach a sealbh a measc chloinne Israel.

34 Achd ní féadthar machaíre [...] oth­chaithreacha a gcaithreach do reic: oir as i sin a sealbh shiorruidhe.

35 Agus má bochduigheadh do dhearbhráthair agus go ttuitfidh a na­ [...]nnisi agad, annsin tarthochuidh tú é, fos má bhionn sé na choimhidhtheach nó na oidhe; ionnus go bhféudfadh sé marthuin ad fhochair.

36 Ná glacsa úsúireachd nó biseach ar bíth uadh: achd bíodh eagla do Dhé ort, ionnus go bhféudfadh do dhear­bhráthair marthuin ad fóchair.

37 Ni thiubhra tú thairgead dhó ar úsúireachd, agus ní áirlicfe tú dó bhiadh dhó ar bhiseach.

38 Is misi an tighearna bhur Ndia, thug amach as crich na Hegipte sibh do th [...]bhairt tire Chánaain dháoibh, a­gus dom bheith am Dhía aguibh.

39 Agus má tháinic do dhearbhrá­thair bhias láimh riot chum bochduine, agus go reacfuighear riot é, ní chuirfe tú dfíachaibh air foghnamh dhuit amhuil dhuine dháor.

40 Achd amhuil sherbhiseach tuarus­dail, agus mar oighidh bhías agad, a­gus foígheonuidh dhuit go bliadhuin an Jubilé.

41 Agus annsin imeochuidh uait, a­ [...]áon é fein, agus a chlann maille ris, agus fillfidh ar a mhuinntir féin, agus fillfidh seision go seilbh a aithreadh.

42 Oir is íad mo sherbhísighsi iad, noch thug mé amach as crich na Hé­gipte: ní reacfuighear mar dhaoinibh [...]aora í [...]d,

43 Ní riaghlocha tú ós a gcionn lé dibhfeirg, achd bíáidh éagla do Dhe ort.

44 A ráon do dháoirsineach fear, agus do dháóírsineach ban, noch bhias agad, béid do na geintibh atá ar gach táobh di [...]ot: is diobh sin cheinneochus tú fir [...]háora agus mna dáora.

45 Os a chionn sin, do chloinn na gcoimhidhtheach b [...]ias eanuáire bhur [...]ea [...]c, uatha sin cheinneochaói, agus ó na dteaghlach bi [...]as mar [...]on ri [...]h, noch rugadh ann bhur t [...]ir: agus beid na seilbh aguibh.

46 Agus glacfuidhe chugai [...]h iad, mar oighreachd da bhur gcloinn bhur ndi [...]igh, da s [...]l [...]hu [...]hadh mar oighreachd, beid na ndáoirsi [...]eachui [...] aguibh go brath: achd os cionn bhur ndearbhrai­threach, clann Israel, ni dhé [...]nt [...]oi uachd­arénachd ar a c [...]éile go dibhfheirgeach.

47 Agus má fh [...]s [...]nn o [...]he nó coimhidheach faidhbhir láimh riot, [...] do dhearbhrathair chomhnuigheas lá [...] ris dfás bochd, agus go reacfuidh é [...] ré hoidhe, nó re coimhidheach láimh [...] or, nó ré bunadh mhuinntire an cho [...] dhthigh.

48 Tar éis a reaca as éidir a fh [...] gladh a rís; féudfuidh duine dá dhe [...] bhráithribh a fhúasgladh.

49 Féaduigh dearbhráthair a a [...] nó mac a dhearbhráthar a fhuasgla [...] nó gach áonduine dá bhfuil fogus [...] ngáol dó dá chineadh, is éidir dh [...] fhúasgladh, nó ma thig sé dhe f [...] féuduigh é féin dfúasgladh.

50 Agus do dheana cuntas ris an [...] do cheannuigh é, on bhliadhuin ar [...] cadh ris é, go blíadhuin an Jubilé, [...] gus biáidh lúach a reaca do réir [...]b [...] ná mbliadhan, dó réir aimsire óglá [...] túarusdail bhías sé aíge.

51 Má bhíonn morán bliadhan [...] gcúl fós, do bhéura dhó dá réir [...] lúach a fhúascuilte, as a nairgead [...] ar ceannchadh é.

52 Agus muna raibh achd be [...] bliadhan go bliadhuin an Jubile, a [...] do dhéana cuntás ris, agus do ré [...] [...] bhliadhan do bhéura dhó a ris lú [...] fhúascailte.

53 Agus bíáidh sé aige do nós [...] luídh túarasduil blíadhnamhuil, ag [...]s [...] bhía riaghladh díbhfeirgeach ag ( [...] bhfear eile) ós a chionn ánn do radi [...]

54 Agus muna bhfúascaltar a [...]n [...] bliadhnuibhsi é, annsin rachuidh a [...] a mbliadhuin an Jubilé, é fein ag [...] chlann leis.

55 Oir is agamsa atáid [...] Israel na serbhíseachuibh, is íad [...] sherbhísigh íad, noch thug mé a [...] ás crích na Hégipte: misi an tigh [...] bhur Ndia.

CAIB. XXVI. Séula agus comhdhúnagh an lagh. 3 [...] oibh beannachd ina coimhead. 14 [...] mallaehd do luchd a dísbeagadh.

NI dhéantaoi dháoibh féin íod [...] ar bíth, nó iomháigh ghr [...] t [...], ní mó chuirfeas sibh súas iomh [...] sheasmhach, ní mó chuirfidhe éníomh [...] chloiche súas ionbhur bfearann, do [...] madh sios di: oir misi an tigh [...] bhur Ndia.

2 Coinneochuidhe mo Sháboid [...] ónóruidhe mó shanctóra: misi an ghearna.

3 Má shíubhluighthi ann mo s [...] dibh agus maitheanta do choimhé [...] [...] gus a ndéanamh.

4 Annsin do bhéura mé fearth [...] dhibh na ham fein, agus do bhé [...] talamh a bhíseach, agus do bhé [...] [...]oinn an mhachaire a ttoradh.

[Page]5 Agus béaruidh bhur mbúaladh go [...]am faisce ná ngrápuigheadh, agus béaruidh fáscadh na ngrapuigheadh gus [...]n síolchur: agus jostaoi bhur naran go madh lán, agus áiteochtháoi íonbhur [...]d [...]thaigh go daingean.

6 Agus do bhéura misi síothcháin ánnsa tir, agus luidhfighe sios, agus ní chuirfe éanduine eagla oruibh, agus [...]oiscfidh mé droichbheathaígh don dú­thaigh, ní mó rachas an cloidheamh [...]ré bhur bhfearann.

7 Agus leansuidhe bhur naimhde, a­gus tuitfid romhuibh ris an ccloi­dheámh.

8 Agus brisfidh cuigear aguibhsi ar chéad, águs cuirfe céad dhíbhsi míle chum teithmhe, agus tuitfid bhur námh­uid romhaibh leis an gcloidheamh.

9 Oír biáidh meas agum oruibh, a­gus do dhéana mé siolmhar sibh, agus méideocha mé sibh, agus daingneochaidh mé mo chunnradh ribh.

10 Agus íostáoi an sean lónn, agus do bhéurtháoi an sean amach, do bhrígh an lóinn nuadh.

11 Agus suidheocha mé mo tha­bearnacuil bhur measc, agus ní bhia gráin ág manam oruibh.

12 Agus síubholuidh me bhur measc, agus bíá mé am Dhía aguibh, agus beithíse bhar bpobal agamsa.

13 Is misi an tighearna bhur Ndía, noch tug amach sibh as crích na Hé­gipte, chor nach bíáidh sibh bhur ndao­arsineachuibh aca, agus do bhris mé cuibhríghe bhur gcuinge, agus thug mé oruibh imtheachd go direach.

14 Gidheadh muna éisti rium, agus nach déantáoi na haitheanta so uile.

15 Agus má tharcuisnighthi mo sta­ [...]úidigh, nó má bhíonn gráin ag bhur [...]anam roimh mo bhreitheamhnus, [...]onnus nach croimhlionfaoi maitheanta uile, achd go mbrisfidhe mo chunnradh.

16 Do dhéana misi mar an gceadna so richse, cuirfe mé critheagla oruibh, cnáoi agus fiabhrus tinntighe, noch [...]hnáoidhfeas na súile, agus do bhéura doilghios croidhe: agus cuirfidhe bhur [...]íol go diomháoin, óir is íad bhur [...]ámhuid íosas é,

17 Agus cuirfe misi maghuidh bhur [...]aghuidh, agus muirfighear roimhe bhur [...]àmhaid sibh: an drong air ar beag [...]bh, ís íad ríghfios os bhur gcionn, a­ [...]us teithfidhe a nuáir nach bía éan­ [...]uine dá bhur ttóruigheachd.

18 Agús muna néistighe riom fós [...] a shon so uile, annsin píanfa mé [...]ibh seachd nuáire eile ar son bhur [...]peacaidh.

19 Agus réubtha mé néart bhur [...]úabhair, agus do dhéana mé [...]hur neamh amhail íarann, agus [...]hur ttalamh amhail phrás.

20 Agus caithfidhe bhur neart go [...]íomháoin, oir ní thiubhra bhur bhfea­rann a shochar, ní mó do bhéaruid na croinn á ttoradh.

21 Agus má shiubhluighthí con­trardha dhamhsa, agus nách éisdfidhe rium, do bhéura mé seachd nuáire eile tuilleamh plaighe oruibh, do réir bhur bpeacadh.

22 Cuirfe me mar an gcéadna béa­thadhuigh allta bhur measc, noch shla­dfas sibh fá bhur gcloinn, agus mhuirfeas bhur [...]áirnéis, agus do dhéanas tearc a nuibhir sibh, agus béid bhur slighthe (móra) na bhfasach.

23 Agus muna ttigthí ar bhur nais leis na neithibhsi, achd go siubholfáo [...] contrárdha dhamhsa.

24 Annsin siubholuidh misi mar an gcead [...]a contrárdha dháoibhsi, agus sinachdeocha mé fos seachd nuaíre eile sibh, ar fon bhur bpeacadh,

25 Agus do bhéura mé cloidhiomh oruibh dhigheolus cúis mo chunnar­tha; agus a nuáir chruinneochtháoi a bhfochair á chéile a stigh ionar gcai­threachaibh, cuirfe me an phláigh bhur measc, águs seachódthar a láimh na námhad sibh.

26 Agus a nuáir bhrisfeas mé bata bhur naráin, bruithfidh deithneamhar ban bhur narán a néanbhácus amháin, a­gus do bhéaruid bhur narán dibhsi ar na thomhas, agus íostáoi é, agus né bheithí sáthach.

27 Agus muna éistí riomsa ar a shon so uile, achd síubhal contrárdha dhamh,

28 Annsin fiubhóluigh misi ionbhur naghuidhsi a bhfeirg mhóir, agas misi fein smaichdeochus sibh seachd nuaire ar son bhur bpeacaidh.

29 Agus íostáoi féoil bhur mac, agus feóil bhur ninghion iostáoi.

30 Agus scríosfa misi bhur náite árda, agus gearrfa mé fíos bhur ni­omhaighe, agus teilgfe mé bhur geo­nablach ar chonablachuibh bhur nio­dhal, agus fuaitheochuidh manam sibh.

31 Agus do dhéana mé bhur gcaith­reacha na bhfásách, agus do bhéura mé bhur sanctóra chum uáignis, agus ní bhoiltneocha me boladh bhur mboltan­uis ndeaghbholuidh:

32 Agus do bhéura mé an tír chum uáignis, agus bhur náimhde áiteochus innte, biáidh úamhán orra fan ní sin.

33 Agus scainnreocha mé sibh a measc ná ngenteadh, agus tairreonga mé▪ cloidheamh amách bhur ndiáigh, a­gus bláidh bhur ndúthaigh uáigneach, agus bhur gcaithreacha na bhfasach.

34 Annsin choinneochus an talamh a Sabbóidigh, an fad bhias sé folamh, agus beithíse a ttir bhur námhad, is annsin shuáimhneochus an talamh, agus buáidh­eochtháoi a Sabbóidigh.

35 An feadh bhias sé gan áitreabh biáidh fuáimhneach, do chionn nar shuàí­mhnigh [Page] sé ionbhur sáboidibhsi [...]n feadh do chomhnuigheabhair féin ann.

36 Agus cuirfe mé loige a gcroidh­thibh an mhéid fhúicfíghear beó a­guibh a ccríochuibh a námhad, agus cuirfe torann an duìlleabhair a tteitheamh íad, agus teithfid mar do theithfidís roimhe chloidheamh, agus tuitfid a nu­áir nach bía éanduine dhá leanmhuin.

37 Agus tuitfid ar muin a cheile amhuil do dhéandáois roimhe chloidhi­omh, a nuáir nach biáidh éanduine na ndiáigh; agus ní bhía cumas aguibh a lathair bhur námhad.

38 Agus tuitfidhe a measc na ngenn­teadh, agus íosuidh talamh bhur ná­mhad súas sibh.

39 Agus an mhéid mhairfeas dhíbh seargfuid ann a nolc, a ttír a námhad; agus mar an gcéadna a ccoirthibh a náithreadh seargfuid malle riú.

40 Má admhuid síád a neagceart, agus éacceart a naithreadh maille ré na sárughadh léur sháruigheadar a magh­aidhsi, agus mar an gcéadna gur shiubh­luigheadar contrárdha dhamh:

41 Agus gur shiubhuil misi contrár­dha dhóibhsion, agus go ttug mé a ttír a námhad íad; annsin má bhíd a gcroidhthe neamhthimchillghéarrtha, u­mhall; agus go nglacfuid pionús a nuilc.

42 Ann sin cuimhneocha misi mo chunnradh ré Jácob, agus mar an gcéad­na mo chunradh ré Hísaac, agus cuimh­neochá mé mar an ccéadna mo chun­radh ré Habraham, agus cuimhneocha mé an dúthaigh.

43 Thairis sin fúicfid síad an tír, a­gus géubhuidh sí a sabóidigh an feadh bhías uáigneach gan íadsan inte, agus géubhuid síad pionús a néigceirt, do chionn-gur tharcuisnigheadar mo bhrei­theamhnuis, agus do chiónn gur fhúa­thaigh a nanam mo statúidigh.

44 Gidheadh fós ar a shon sin, a nu­áir bhéid siad a ttír a námhad ní theilgfe mé seachad íad, agus ní mó fhuathochus mé íad, dá scrios thríd a­mach uile, agus do bhriseadh mo chunn­artha ríu, oir is misi an tighearna a Ndia.

45 Achd cuimhneocha mé ar a son­san cunradh a sinnsear, noch thug mé a mach as crích na Hégipte a radharc na ngenteadh, Ionnus go mbéinn am Dhia aca; is misi an tighearna.

46 Is íad so na statúide agus na breitheamhnuis, águs na dlighthe, noch do rinne an tighearna, ider é féin, a­gus clann Israel a slíabh Sínái lé láimh Mhaóise.

CAIB. XXVII. Dlighe na Móide. 32 ní bfeidir an deach­mhadh do mhal [...]rtughadh.

AGus do labhair an tighearna ré Maóise, dhá rádh.

2 Labhair ré cloinn Israel, agu [...] bair ríu, a nuáir do bhéura duin [...] mhóid sningil, budh leis an tighe [...] an duine reir do mheassasa.

3 Agus búdh é so do mheas: nfiór o fhichid blíadhan daóis nuige seascad, budh é do mheas t [...] gad secel airgid, do réir shecel sanctóra.

4 Agus más bean í, ann sin budh é [...] mheas tríochad secel.

5 Agus más ó chúig bhlíadh [...] daóis bhías go nuige fithche blía [...] an sin budh é do mheás do nfior [...] che secel, agus don mhnaoi deich [...] cél.

6 Agus más ó mhí daóis bhia [...], [...] nuige cúig bhlíadhna daóis, ann [...] budh é do mheas don fhior cúig [...] cel dairgead, agus don mhnáoi [...] secel.

7 Agus más ó thrí fichid bliád [...] daóis bhías, agus ós a chíonn: mas [...] é, annsin budh é do mheas cúig [...] déug, águs don mhnáoi deich fecel.

8 Achd más boichte é nó do mh [...] ann sin foillseochuidh é f [...]in a h [...] an tsagairt, agus measfuidh an f [...] é: do réir chumuis fhir na m [...] mheasfas an sagart é.

9 Agus más beathach dá t [...] na dáoine ofráil a lathair an tigh [...] gach uile ní do bhéir duine do [...] [...] ghearna dón tsórt sin, biáidh ná [...] tha.

10 Ní áthróchuidh tú é, a [...] mhalairtfe tú é, ní maith air dh [...] ní, nó droch ni ar ní maith: má [...] airteann tú ar áon chor beathac [...] [...] bheathach, ann sin biáidh féin ag [...] mhalairt náomhtha.

11 Agus más beathach neamh [...] e, dá nach déanuid íodhbuirt ofráli [...] tighearna, ann sin taisbéanfuidh s [...] beathách a látháir an tsagairt.

12 Agus measfuidh an sagart é, maith nó an saith é; mar mheasas [...] bhias ad shagart é, is mar sin [...] sé.

13 Achd má fhúasclann ar éanch [...] ann sin cuirfidh an cúigeadh cui [...] ccionn do mheastasa.

14 Agus a nuáir naómhthochus d [...] a thigh, da bheith náomhtha don [...] earna, ann sin measfuidh an sagart é [...] maith nó an saith é: mar mhear [...] sagart, is mar sin bhías seasmhach

15 Agus má fhúasglann an té naomhaidh a thigh, é, ann sin c [...] an cúigeadh cuid dairgead an mh [...] na chionn, agus biáidh aige.

16 Agus ma náomhann duine d [...] ghearna cuid éigin do mhachaire a [...] bhe, annfin biáidh do mheas do [...] shíl sin, measfuidhear cáogad secel [...] gid do hómer síl eórna.

17 Má náomhann a mhacha [...] bhliadhuin an jubilé, seasfuidh do [...] do mheastasa.

[Page]18 Achd más tar éis na Jubilé ná­ [...]mhthochas sé a fhearann, annsin comh­ [...]irf [...]h an sagart an tairgead chuige, do [...]eir bhliadhan a nfuighill go bliadhuin [...] Jubhile, agus léigfíghear sin sios dod [...]heas.

19 Agus má fhúasglann an té dó [...]omhuidh a fhearann ar éanchor é, ann­sin túirfidh ná chionn an cúigeadh cuid do [...] mheassa, agus daingneochar dhó é.

20 Agus muna bhfúascla se an [...]earann, nó má reac se an fearann ré [...]h [...]ine eile, ní fhuaisceoltar nís mó é.

21 Achd an fearann a nuáir rachus [...]amach annsa Jubilé, biáidh náómhtha don tighearna, mar fhearann tabhartuis bi­ [...]dh a shealbh ag an tsagart.

22 Agus má náomhann duine don ti­ghearna, fearann do cheannuigh sé, nach do mhachairighibh a sheilbhe.

23 Annsin comháirfidh an sagart lú­ach dhó, mar measfas tusa, go nuige [...]dhuin an Jubilé; agus do bhéura do meaffa úadh an lá sin, mar ní náomh­tha don tighearna.

24 A mblíadhuin an Jubilé, fillfidh anfea­ránnchum an té ór ceanchadh é, eadhon chum an té lér leis sealbh a nfearuinn.

25 Agus biáidh do mheassa uile do réir secel na sanctóra, fithche gerah bhías annsá tsecel.

26 Amháin primidíl na mbeathach, b [...]dh cóir do bheith na phrimidil ag an ttighearna, ní naómhthochuídh éanduine é, mas damh, nó cáora é, Is leis an [...]tighearna é.

27 Agus más beathach neamhghlan é annsin fuáisceoluidh sé é, do réir do mheastasa, agus cuirfidh an cúigeadh cuid de na cheann, agus muna bhfúascaltar é, annsin reacfuighear é, do réir do mhea­stasa.

28 Gidheadh bronnta bhronnfas duine don tighearna do nuile ní dá mbía aige, do dhuine, nó do bheathach, agus dá fhearann sheilbhe, ní reacfuighear agus ní fhuáisceoltar é: atá gách uile ní bronntar do Dhía rónáomhtha ag an tighear­na.

29 Einní bhronntar, noch bhronntar ó dháoinibh, ni fhuáisceoltar é, achd cuir­fighear sin chum báis go deimhin.

30 Agus is leis an ttighearna uile dheachmhadh a nfearuinn, más do shíol an fhearuinn, nó do thoradh an chroinn, ceachtar dhíobh; atá náomhtha don ttighearna.

31 Agus má fhuasglann neach ar éan­chor éinní dá dheachmhuidh, cuirfidh an cúigeadh cuid de na chionn.

32 Agus a ttáobh áirghe nó tréada fá na ndeachmhuidh, gidh bé ní imthi­gheas fán tslait, biáidh a dheachmhadh náomhtha ag an tigheárna.

33 Ní spíonfa an maith nó an olc é, ní mó mhalairtfeas é, agus má mhalair­teann ar eanchor é, annsin biáidh féin a­gus an malartach náomhtha; ní fhuáis­ceoltar é.

34 Is íad so na haitheanta do aithin an tighearna do Mhaóise chum cloinne Israel a slíabh Sínai.

AN CEATHRAMHADH LEABHAR DO MHAOISE, DA NGOIRTHEAR UIBHREACHA.

CAIB. I. Com [...]áireamb na nslôigh do thainic as E­gipt 1. 603550 t [...]obh amuich do thré [...]bh Lébhi, noch nar bu cóir an uibhir do gblacadb, maille re cách.

AGus do labhair an tighearna ré Maóise a bhfásach Sínái, a tta­bernacuil án chomhchruinnighthe, an [...]héad lá don dara mí, an dara blía­ [...]han tar [...]is a tteachd amach as crích [...]a Hégipte, dá rádh.

2 Glacuidh suim chomhchruinnigh­ [...]he chloinne Israel uile, dó réir a muinn­ [...]earadh, do réir thigheadh a naith­ [...]adh maille ré uibhir a nanmann, [...]ach uile fheardha do reir a cceann.

3 O chíonn fhichid bliadhan dáois & [...]s a chionn, an mhéid atá iondula amach [...]o dhéanamh cogaidh a Nísrael, áireomh­ [...]dh tusa agus Aáron íad dó réir a slúaigh.

4 Agus biodh ad fhochairsi duine dá [...]ch éaintreibh: gach éancheann tig he [...] lorg a naithreadh.

5 Agus a siadso anmanna na ndáoine sheasfas ad fhochuirse: do threibi [...] Réuben, Elisur mhac Sedeur.

6 Do threibh Simeóin: Selumíel ma [...] Surishaddai.

7 Do threibh Judah: Nason mac Amínadab.

8 Do threibh Isachar: Netaneel mac Suar.

9 Do threibh Sebulun: Eliab mac Helon.

10 Do chloinn Joseph: ó Ephraim Elisama mac Amihud: ó Mhanasseh Gamaliel mac Pedasur.

11 Do threibh Beniamin: Abidan mac Gideoni.

12 Do threibh Dan: Ahieser mac Ammishaddai.

13 Do threibh Aser: Pagiel mac Ocran.

14 Do threibh Gad: Eliásaph mac Deuel.

15 Dó threibh Naphtali: Ahira mac Enan.

16 Ba híadso dob óirdhearca [Page] don chomhchruinniughadh, prionnsuidh do threabha a naithreadh, cinn mhilte a Nísráel.

17 Agus do ghabh Maóise agus Aáron na dáoinesi chuca, noch atá ar na bhfoillsiughadh ré na nanmannuibh.

18 Agus do chruinnigheadar an co­imhthionol uile á bhfochair a chéile an chead l [...] don dara mí, agus do fhoillsi­gheadar a ngeinealach do réir a muinn­ [...]ire, le ti [...]h [...]ibh a naithreadh, do réir [...]ibhre a nanmann ó fhichid b [...]i [...]dhan dáois agus [...]s a chionn, do reir a cceann.

19 Fa mar do aithin an tigh [...]arna do Mhaóise, is mar sin do áir se iad a bl [...]s [...]s [...]h Sinái.

20 Agus clann Reuben, an mac sá sine ag Israel, lé na [...]geinealach do réir a muinntire, do réir thighe [...] n [...]ith­readh, do réir uibl [...]re a namma [...], do réir a cceann, gach fi [...]ionnach o fh [...] [...]li [...]dhan dáois, agus d [...] a chionn▪ [...] mhéid do bhí iondula amach ch [...] coguidh.

21 An mhéid do hairmheadh dhíobh, eádhon do threi [...]h Reuben (do bhá­dar) sé mhile, agus dá fhíchid mile, a­gus cúigcheud.

22 Do chlannuibh Síméon maille ré [...]a ngeinealach, do reir a muinntire as tigh a naithreadh, an mhuiuntir do háir­mheadh dhío [...]h, do réir nibhre a nan­ [...]ann, do r [...]i [...] a gceann, gach firionnach [...] fhichid bliadhan dáois agus os a chi­ [...]nn, an mheid do bhí iondul amach chum coguidh.

23 An mh [...]íd so do háirmheadh dhí­o [...]h, eadhon do threibh Shímeon, do b [...]dh [...]ogad agus naoi mile, agus tri ch [...]ad íad.

24 Do ch [...]nnuibh Gad do réir a ngi­nealach do réir a muinteara, as tigh a naithreadh, do réir uibhre a nanmann ó fhichid bliadhan daóis agus os a chionn, an mhéid do bhi ion [...]ul amach a gcogadh.

25 An mhéid so do háirmheadh dhí­o [...]h, i. do th [...]eibh Gad do bhadar na ccúig agus ceathrachad míle, se chéud agus caogad.

26 Do chlannuibh Júdah do réir a ngi­nealach do réir a muinnteara, as tigh a naithreadh, do réir áireamh a nanmann, ó fhíchid bliadhan daois agus ós a chionn, an mhéid do bhí iondul chum co­gaidh.

27 An méid do hairmheadh dhíobh, i. do threibh Júdah, do bhádar ceithre mhile dhéug, agus tri fichid, agus sé chéud.

28 Do chlannuibh Issachar do réir a nginealach do réir a muinntear as tígh a naithreadh, do réir uibhre na nanmann, ó fhichid bliadhan dáois agus ós a chionn, an mhéid do bhí iondul chum cogaidh.

29 An mheid do hairmheadh dhíobh, eadhon do threibh Issachar, do bhádar caogad, agus ceithre mhile, agus ceithre chéud.

30 Do chlannuibh Sebulun gun a [...] nealach do réir a muintear as tig [...] naithreadh, do reir uibhre a nanma [...] fhichid bliadhan daois agus ós a chi [...] an mheid do bhi iondul a mach [...] chath.

31 An mhéid do hairmheadh dhi [...] eadhon do threibh Sebulun do bh [...] caogad, agus seachd mile, agus ce [...] ch [...]ud.

32 Do chloinn Jóseph (eadhon) [...] chloinn [...]p [...]aim guna nginealach [...] réir a m [...]ntear as tigh a naithre [...] do reir uibhre a nanm [...]nn ó aois fh [...] bliadhan, agus ós a chionn, an m [...] do bhi iondul amach chum cogaidh.

33 An mhéid do háirmheadh dhi [...] eadhon do threibh Ephraim, do bl [...] dh [...] sichid míle agus cúig chéud.

34 Do chloinn Mhánasseh do réir a [...] nealach, do réir a muinntear as tig [...] naithreadh, do réir uibhre a nanman [...] [...] aóis fhichid bliadhan agus ós a chiona, [...] mhéid dá ttai [...]ig dul amach chum [...] [...]aidh.

35 An mhéid so do háirmheadh [...], eadhon do threibh Mhanasseh, [...] b [...]ar dhá mhíle agus tríochad, [...] dá chéud.

36 Do chloinn Bheniamin do ré [...] ngin [...]lach as tigh a naithreadh, [...] reir u [...]hrea nanmann ó fhichid bl [...]d [...] daois agus ós a chionn, an mheid [...] bhi iondul amach chum cogaidh.

37 An mhéid do háirmheadh dh [...] eadhon do threibh Bheniamin, do [...] dar cúi [...] mhile, agus tríochad, agus [...] thre chéud.

38 Do chloinn Dan do réir a [...] nealach, do réir a muinntear as [...] a naithreadh, do réir uibhre a [...] mann, ó aois fhichid bliadhan ag [...] a chionn, an mhéid do bhí io [...] amach chum cogaídh.

39 An mhéid do háirmheadh dh [...] i. do threibh Dan, do bhádar dha m [...] thar trí sichid, agus seachd gcéad,

40 Do chloinn Aser do reir a [...] nealach, do réir a muinntear as [...] a naithreadh, do réir uibhre a nanm [...] ó aois fhichid bliadhan, agus ós a [...] onn, an mhéid da dtáinic dul amach [...] ccogadh.

41 An mhéid do háirmheadh [...] obh, eadhon do threibh Aser, do [...] dar aon agus dá fhíchid mile, [...] cúig cheud.

42 Do chloinn Naphtali, ar s [...] a nginealach do réir a muinn [...] as tigh a naithreadh do réir uibhr [...] nanmann ó aois fhichid bliadhan a [...] ós a chionn, an mhéid do bhí io [...] amach chum cogaidh.

43 An mhéid do háirmheadh [...] obh, eadhon do threibh Naphtali, [...] bhádar trí mhíle agus caogad, [...] ceithre chéud.

44 Ag so íad sin do háir [...] [Page] [...]d [...], noch do áir Maóise, agus Aá­ [...]on agus prionnsuighe Israel, ar [...] [...]th dhóibh na ndá fhear dhéag: do bhí gach éinneach dhiobh ar son tighe [...] aithreadh féin.

45 Mar sin do bhádar uile an mhéid do háirmheadh do chlannuibh Israel do réir tighe a naithreadh ó aois fhichid bli­ [...]dhan agus ós a chionn, an mhéid do bhí [...]ondul amach do chum cogaidh an Is­rael.

46 An mhéid umurro do háirmheadh uile, do bhadar sé chéud mile, agus trí mhile, agus cúig chéud, agus caogad.

47 Achd nior háirmheadh na Lebhi­tigh do réir treibhe a nai [...]hreadh, iona measc.

48 Oir do labhair an tighearna re Maóise, dha rádh.

49 A mháin ni chomháirfe tú treabh Lébhi, agus ná glac a nuibhir a measc chloinne Israel.

50 Achd oirdéocha tú na Lebhitigh ós cionn thabearnacuil na fiaghnuisi, agus ós cionn a shoitheach uile, agus ós cionn gach éinneithe da mbeanann ris: iomchó­ruid siad an tabernacuil agus a uile shoi­theach, agus do dhéanuid friothólamh dhó, agus do dhéanuid foslungfort fa gcúairt timchioll an tabearnacuil.

51 Agus a nuáir ghluaisfios an ta­bernacuil ar aghaidh, a siad na Lebhí­tigh leacfas a nuas é, agus a nuair bhias an tabearnacuil da chur na sheasamh, is íad na Lebhítigh chuirfeas suas é: agus an coimhidheach thiucf [...]s na chomh­ghar cuirfighear chum báis é.

52 Agus suidheochuid clann Israel a lóistiníghe gach éanduine aca a bhfo­chair a fhoslun [...]phuirt féin, agus gach éanduine láimh ré na bhratuigh féin ar fad a slúagh.

53 Achd suidheochuid na Lebhítígh a scálain fa gcuairt timchioll thabernacuil na fiadhnuise, chor nach bia dibhfhearg ar bith ar chomhchruinniughadh chlo­inne Israel: agus is íad na Lebhitigh bhias a gc [...]ram coimhéada thabernacuil na fiadhnuise.

54 Agus do rinneadar clann Israel do réir a nuile neithe do ráid [...] an ti­ghearna ré Maóise, is mar sin do rin­neadar san.

CAIB. II. [...]achd suighiughadh na nTreabba a mfoslung­phort.

AGus do labhair an tighearna ré Maoi­se, agus re Haáron, da rádh.

2 Suigheochuidh gach uile dhuine do chloinn Israel láimh re ná bhra­tuigh féin maille ré bratuigh thigheadh a naithreadh: a bhfad a mach tim­chioll fa gcúairt thabernacuil an chomh­chruinnighthe shuidheochuid siad.

3 Agus don taobh shoir leath ré héir­ghe na gréine suidheochuid luchd brat­uidhe fhoslungphuirt Júdah ar feadh a sluáigh, agus Nason mac Aminadab bhias na chaiptin ar cloinn Júdah.

4 Agus ba hé hon a shluaigh, agus an mhéidsi do háirmheadh dhiobh, do bhádar ceithre mhíle dhéug agus tri fichid, agus sé chéud.

5 Agus an luchd shuidheochus ní i [...] foigse [...]hó, budh iad treabh Issacar, agus N [...]taneel mac Suar sé bhus caip [...]ín do chloinn Issach [...]r.

6 Agus a shluagh agus an mhéid d [...] do h [...]icmheadh d [...]iobh, do bh [...]dar ca [...] ­gad agus coithre m [...]il [...] [...]gus ceithre ch [...].

7 An [...]sin treabh S [...]bulun, agus E [...] ab mac Helon se bhus caiptín ar chloinn Sebulun.

8 Agus a shluagh, agus an mhéid do háirmheadh dhiobh, do bhádar caogad agus seachd mile, agus ceithre chéud.

9 A nuile do háirmheadh a bhfoslung­phort Júdah, do hudh céad mile, agus ceithre fichid mile, sé míle agus ceithre chéad líon a slùaigh: is íad so rachus a mach ar tús.

10 Don taoibh theas bhias bratach champa Reuben do réir a sluagh: agus budh é Elisur mac Sédeur caiptin chloinne Reube [...].

11 Agus a shlu [...]gh, agus an mhéid do háir mheadh dhiobh sin, dó bhádar dhá shichiod agus se mhile, agus cúig chéad.

12 Agus an luchd shuidhfeas láimh ri [...] budh íad tre [...]bh Shimeon, agus caip­tin chloinné Shimeon budh é Selumie [...] mac Surishadd [...]i.

13 Agus a shluagh, agus an mhéid do háirmheadh dhiobh, do bhádar na gcaogad agus na naoi mile, agus na ttri ccéad.

14 Ann sin treabh Gad: agus budh é Eliasaph mac Rebhel caiptín chloinne Gad.

15 Agus do budh é a shluagh agus an mhéid do háirmheadh dhiobh, ceathra­chad agus cúig mhile, agus sé chéad agus caogad.

16 An mhéid do háireamh a bhfo­slungphort Reuben, do bhádar cèad mhile agus caogad agus a háon, agus ceithre chéud agus caogad, líon a shluaigh [...] agus is íad rachas amach ansa dara hordúghadh.

17 Annsin gluaisfidh tabernacuil án chomhchruinnigh [...]he ar aghaidh lé campa na Lebhíteach ameadhon an champa: mar as gnath a ccampa shuigheadh, mar sin rachuid siad ar a naghaidh, gach éanduine na áit féin a bhfocair a mbratach.

18 Don taoibh shiar bhias bratach champa Ephráim do réir a sluaigh: agus budh é caiptin chloinne Ephraim Elisama mac Amihad.

19 Agus a shluagh, agus an mhéid do háirmheadh dhiobh, do budh ceathrachad mile, agus cúig chéad.

20 Agus láimh ris bhías treabh Mha­nasseth, [Page] agus budh é caiptín chloinne Mhanasseh Gamaliel mac Pedahsur.

21 Agus a shluagh agus an mhéid do háirmheadh dhíobh, do budh tríochad agus dá mhíle agus dá chéad.

22 Annsin treabh Bheniamin, agus budh é Abidan mac Ghideoni caiptín chloinne Bheniamin.

23 Agus a shluagh agus an mhéid do háirmheadh dhíobh, do budh tríochad agus cúig mhíle agus ceithre chéad.

24 An mhéid do hairmheadh do champa Ephraim do bhádar céad mile agus ochd mile agus ceud▪ lion a sluaigh: agus rachuid air a naghaidh san treas ranc.

25 Bratach champa Dan biaidh si don taobh thuáidh maille ré na sluaghaibh, agus budh é Ahieser mhac Amishaddai, caiptin chloinne Dan.

26 Agus a shluagh agus an mhéid do háirmheadh dhíobh, do budh tri fichid agus dá mhile agus seachd gcéad.

27 Agus an drong dhéanas campa na ghar, budh íad tréabh Aser, agus cai­ptín chloinne Aser budh é Pagiel mac Ocran.

28 Agus á shluagh agus an mhéid do háirmheadh dhiobh, do budh dhá fni­chid agus aon mhile agus cúig chéad.

29 An sin treabh Naphtali, agus budh é Ahirah mac Enan caiptín chloinne Naphtali,

30 Agus a shluagh agus an mhéid do háirmheadh dhiobh, do budh caogad agus trí mhile, agus ceithre chéad.

31 An mhéid do háirmheadh a ccam­pa Dan, do budh céad míle agus cao­gad agus seachd, is íad sin rachus fa dheireadh lena mbratachaibh.

32 Is íad so an mhéid do háirmheadh do cloinn Israel do réir thighe a nai­threadh an mhéad uile do háirmheadh do na foslungphortuibh ar feadh a sluagh, do budh sé chéud mile, agus tri mhíle agus cúig chéad agus caogad.

33 Achd níor háirmheadh na Lebhi­tigh a measc chloinne Israel mar do aithin an tighearna do Mhaóise.

34 Agus do rinnéadair clann Israel do réir gach a ndubhairt an tighearna re Maóise: mar sin do shuidheadair a bfho­chair a mbratacha, agus mar sin do chua­dair ar a naghaidh, gach éanduine do réir a mhuinntire, do réir tigheadh a naithreadh.

CAIB. III. Tug Dia na Lebhitigh do na Sagartaibh chúm fritheoilte don Täbearnacuil, 11 An ionad cheídghin Israel uile. A nuibhir 22000. na ce [...]d ghin, 22273. 45, do fhúasgladh an corr.

AS íadso mar an gcéadna genealuigh shleachda Aáron agus Mháoise, annsa ló ionair labhair an tighearna re Maóise air sliabh Sinai.

2 Agus is íad so anmanna chl [...] Aáron, Nadab an chéaidghin, agus [...] hu, Eleasar, agus Itamar.

3 Is íad so anmanna mhac Aáron [...] sagairt do hungadh, noch do choi [...] sé chum serbhise do dhéanamh a [...] an tsagairt.

4 Agus fuair Nadab agus Abih [...] a lathair an tighearna a nuair do [...] neadar of áil do thenidh coimhidh [...] a lathair an tighearna a bhfasach [...] agus ni raibh clann aca: agus Ele [...] agus Itamar do bhádar ag min [...] lachd a noifig an tsagairt a ra [...] Aáron a nathar.

5 Agus do labhair an tighea [...] Maóise dha rádh.

6 Tabhair treabh Lébhi a lathair [...] taisbean íad a lathair an tsagairt [...] ron; iondus go ndearnaidís frithe [...] dhó.

7 Agus cuinneochuid siad a ch [...]i [...] san, agus cúram an chomhchruin [...] uilë as coinne thabearnacuil an cho [...] chruinníghthe, do dhéanamh frith [...] te an tabérnacuil.

8 Agus taisgeochuid uile io [...] meíntigh thabernacuil an chomhch [...] ighthe, agus cúram chloinne Israel, [...] dhea amh fritheoilte an tabernacuil.

9 Agus do bhéara tú na Leb [...] do Aáron agus dá mhacaíbh: [...] ar na ttabhairt dó go hiomlán [...] as cloinn Israel.

10 Agus óirdeocha tú Aáron, ag [...] mhic, agus béid ag feitheamh ar [...] fig an tsagart: agus an co [...] dheach thiucfas na ghar, cuirfighear [...] báis é.

11 Agus do labhair an tighearn [...] Maoise, da rádh,

12 Agus misi, féuch misi, do thóg [...] na Lebhitigh amach as cloinn Isr [...] náit a nuile chéidghin da bhfoscla [...] bhrú a measc chloinne Is [...]ael: [...] budh liomsa na Lebhitigh.

13 Do chionn gur liom a nuile [...] idghin: óir an lá do bhuáil mé [...] uile chéidghin a gcrích ná Hégipte, [...] náomhuidh mé dhamh féin a [...] chéidghin an Israel, edir dhuine [...] ainmhidhe, budh liomsa iad: is [...] an tighearna.

14 Agus do labhair an tighea [...] ré Maóise a bfhasach Sínái, [...] rádh.

15 Comháir clann Lébhi do réir [...] a naithreadh, do réir a muinntire [...] nuile fhirionnach ó mhí suas agus [...] chionn, comháirfe tú íad.

16 Agus do chomháir Maóise íad réir bhreithre an tighearna, mar [...] haithnigheadh dhe.

17 Agus dob íad so mic Lébhi [...] réir a nanmann, Gerson agus Cho [...] agus Merári.

18 Agus is íad so anmanna m [...] [Page] Gerson do réir a muinntire; Lební, [...]gus Siméi.

19 Agus mic Chohat do réir a muinn­ [...]re; Amram, agus Isahar, Hébron [...]gus Ussiel.

20 Agus mic Mherári do reír a [...]intire; Mahlí agus Musí: is íad [...]o sleachda na Lebhíteach do rèir [...]highthe a naithreadh,

21 O Gherson átá cineadh na Lib­ [...]teach, agus cineadh na Simìteach, [...] íad so sleachda na Ngersoníteach.

22 An mhéíd do háirmheadh dhíobh réir uibhre a nuile fhirionnach ó mhí suas agus os a chionn, an mhéid do háirmheadh dhíobh, do bhádar seachd mile agus cûig chéad.

23 Suigheochuid muinntir na Ngerso­ní [...]éach ar chúla an tabernacuil taoibh shíar.

24 Agus budh é Eliasaph mac Láel ceann tighe athar na Ngersoníteach.

25 Agus budh é cúram mhac Gerson a ttabearnacuil an chomhchruinnigthe, an tabearnacuil agus an lóistín, agus a bhfolach sin, agus crochadh chum doruis thabernacuil an chomhchruinnighthe.

26 Agus crochadh na cúirte, agus an cúirtín chum doruis na cúirte noch atá laimh ris an ttabearnacuil, agus láimh ris a naltóir fa gcuairt, agus a gcórduidhe sin chum a serbhíse sin.

27 Agus ó Chohat bhádar muinntear na Namramiteach, agus muinntear na Nisehariteach, agus muinntear na Ne­bróníteach, agus muinntear na Nuisie­liteach: is íad so muinntear na Gcoha­titeach.

28 A nuile uibhir a bhfiriónach ó mhí daois agus ós a chionn do bhádar ochd mile, agus sé chéad, ag cóimhéad chúraim na íanctora.

29 Muinnteara mac Chohat suidheo­chuid ré taobh an tabernacuil don ta­oibh theas.

30 Agus budh é Elisaphan mac Uis­siel ceann tighe athar mhuinntear na Gcohatíteach.

31 Agus budh é a ccúram, a Náirc, agus an bórd, agus an coinnleóir, agus na haltóra, agus soithighe na sanctó­ra lé ndéanuid friotholamh, agus an crochadh, agus a nuile sherbhís bhe­anas ris.

32 Agus budh é Eleásar mac Aáron an sagart, bhías na cheann ós cionn na druinge airde do na Lebhítibh: agus is aige bhias feitheamh ós cionn an luchd choiméadas cúram na sanctora.

33 O Mherári do bhí muinntear na Mahliteach, agus muintear na Musiteach: íad so muinnteara Mherári.

34 Agus an mhéid do háirmheadh dhíobh do réir uibhre na bhfirionach uile ó mhí daois, agus ós a chionn, bá sé mhíle agus dá chéad.

35 Agus dob é Suriel mac Abihail ceann tighe athar mhuintire Merári [...] cuirfid so sutha ré táobh an tabearna [...]uil budh thuaigh.

36 Agus béid buird an tabearnacuil fa chumhdach agus fa cúram mhac Merári, agus na barruidhe bheanas ris, agus na piléir, agus na soicéid, agus a uile shoithighe sin, agus a nuile ní fhoghnas dó.

37 Agus piléir na cúirte timchioll fa gcuáirt, agus a soicéid, agus a ttairn­gídhe agus a gcórduidhe.

38 Achd an luchd so do ní foslung­phurt as coinne an tabearnacuil leath shoir, eadhon as coinne thabearnácuil an chomhchruinnighthe leath shoir, budh iad Maoise agus Aáron agus a mhic bhias ag coimhéad chúraim na sanctóra. ar son chúruim chloinne Israel; agus an coimhidhtheach thiucfas a ngar, báiseo­char é.

39 An mhéid do háirmheadh do na Lebhitibh noch do chomháir Maóise agus Aáron le haithne an tighearna ar feadh a muinntear, a nuile fhear ó mhi daóis & ó [...] a chionn, do bhádar fithche, & dá mhile.

40 Agus a dubhairt an tighearna r [...] Maóise, comháir a nuile chéidghin fhear­dha do chloinn Israel maille re uibhir a nanmann ó mhí daóis agus ós a chionn, agus glac uibhir a nanmann.

41 Agus glacfa tú na Lebhitigh dha­mhsa (misi an tighearna) a náit a nuile chéidghin a measc chloinne Israel, agus áirnéis na Lebhitheách ar son gach céaid­bhreith a measc áirnéise chloinne Israel.

42 Agus do chomháir Maóise mar do aithin an tighearna dhe, a nuile chéid­ghin a measc chloinne Israel.

43 Agus a nuile chéídghin fheardha maille ré uibhir a nanmann ó mhí daois, agus ós a chionn, an méid do hái [...] ­mheádh dhíobh do bhádar fithche agus da mhíle agus dá chéud, agus trí fichid, agus a trí déug.

44 Agus do labhair an tighearna re Maoise, dha radh.

45 Glac chugad na Lebhítigh a nái [...] a nuile chéidghin a measc chloinne Israel, agus áirnéis na Lebhiteach a nio­nad a náirnéise, agus budh liomsa na Lebhitigh: misi an tighearna.

46 Agus ar son an mhéid atá re na bhfúascladh dón dá chéad agus don tr [...] fichid, agus a trídéag, do na céaid­ghinibh chloinne Israel, noch is mó ná na Lebhítigh.

47 Glacfa tú eadhon cúig secel ón duine do réir a cceann: do réir shecel na sanctóra ghlacfas tú íad, is fithche géarah an secel.

48 Agus do bhéara tú an tair­giod uait lé bhfuascaltar a uibhir chorr dhíobh, do Aáron águs dá mhacaibh.

49 Agus do ghlac Maóise airgead na fuasculta ón luchd do bhí ós a ccionn sin, noch do fuascladh leis na Lebhitibh.

[Page]50 O chéidghinibh chloinne Israel do thóg sé an tairgiod, míle a­gus tri chéad, agus trí fichid agus cúig secel, do réir secel na san­tóra.

51 Agus tug Maoise airgead an mhéid do fuascladh dhiobh do Aáron agus dá mhacaibh, do réir bhréithre an tighearna, mar do aithin an tighearna do Mhaóise.

CAIB. IV. Aóis agus aimsir fritheola na nLébhiteach. 5 Agus neitheann oile bheanus dá noifig.

AGus do labhair an tighearna ré Maóise, agus ré Hàaron, gha rádh.

2 Glacuidh uibhir mhac Chohat ó bheith a measc uibhre mhac Lébhí, do réir a muinntear tre thigh a naithreadh,

3 O thríochad bliadhan daois, agus ós a chionn, go nuige umurró caogad bliadhan daois, a nuile dhuine rachus ann­sa tsluagh do dhéanamh saothair a ttaber­nacuil an chomhchruinnighthe.

4 Sí so serbhís bhias ag macaibh Chohat a ttabernacuil an chomhchruin­nighthe timchioll na neitheann ro náomhtha.

5 Agus a nuair rachus an sluagh ar a naghuidh, tiucfa Aáron agus a mhic, agus leagfuid sios an brat fo­ [...]uighe, agus foileochuid aírc na fiagh­nuisi leis.

6 Agus cuirfid air an bhsolach do chroicnibh broc, agus leithneochuid táobh a muigh air éadach do ghorm uile, agus cuirfid a mhaididhe a steach ann.

7 Agus ar bhord an aráin thais­béanta, leathneochuid siad éadach do ghorm, agus cuirfid na míasa ar sin, agus na líacha, agus na scáluidhe, agus na foluigh fhoileochus; agus biáidh an [...]arán síorruidhe air.

8 Agus leithneochuid fiad éadach scárláoide orra, foileochuid siad sin lé folach do chroicnibh broc, agus cuirfid a mhaídidhe a steach ann.

9 Agus géabhuid chuca éadach do ghorm agus foileochuid coinnleóir an tsoluis, agus a lampuidhe, agus a theann­chuiridhe, agus a mhiása smóil, agus a uile shoithighe ola, lé ndéanuid siad frio­tholumh dhó.

10 Agus cuirfid siad é féin agus a shoithighe uile a stigh a bhfolach do chroi­cnibh broc, agus cuirfid siad air bhar­ra é.

11 Agus ar a naltóir órdha leith­neochuid siád éadach do ghorm, a­gus foileochuid é dfolach do chroi­cnibh broc, agus cuirfid na maididhe faoi.

12 Agus geabhuid chuca uile ion­strumintigh an fhriothoilte lé ndéa [...] serbhís annsa tsanctóir, agus cu [...] iad a néadach do ghorm, agus fo [...] chuid íad dfolach do chroicnibh br [...] agus cuirfid ar bharra íad.

13 Agus béaruid leó an luaith [...] altóir agus leithneochuid éadach pur [...] air.

14 Agus cuirfid air a shoithighe [...] le ndéanuid friotholamh gacha tá [...] dhe, martá cionseur na túise, na [...] dhala, agus na sluaiste, agus na bais [...] agus uile shoithighe na haltóra, [...] gus leithneochuid siad air folach [...] chroicnibh broc, agus cuirfid a mh [...] idhe fáoi.

15 Agus a nuair chríochnochus [...] ron, agus a mhic, folach na sanctóra, [...] gus uile shoithighe na sanctora, mar b [...] an campa ag gluasachd ar aghaidh; [...] éis sin tiocfuid mic Chohat dá iomch [...] achd ni bheanfuid re héinní beann [...] the, deagla a mbásuighthe. Ag so [...] lach mhac Chohat a ttabearnacuil [...] chomhchruinnighthé.

16 Agus ré hoifig Eleásair mhic [...] ron an sagart bheanus a nóla ch [...] an tsoluis, agus an túis dheaghbho [...] agus a nofráil laétheamhuil bh [...] agus a nola ungtha, agus fe [...] eamh ós cionn an tabearnacuil [...] agus gach uile neithe da bhfuil [...] í. annsa tsanctóir, agus iona sh [...] ­thighibh.

17 Agus do labhair an tighearna [...] Maóise agus ré Haáron, gá rádh.

18 Ná gearruidh a mach tr [...] mhuinnteara na Gcohatíteach ó bh [...] a measc na Lebhíteach.

19 Achd dé anuidh mar so ríú, [...] go mairfid siad, agus nach bhf [...] bás a nuair thiocfaid a ngar na [...] theann ro naomhtha: rachuidh Aá [...] agus a mhic a steach, agus oirdeoch [...] gach éinneach dhíobh iona sh [...] féin agus iona ualach.

20 Achd ní rachuid siad a s [...] dféachuin an uair fhoileochtar na n [...] naomhtha, deaglá go bhfuighedís b [...]

21 Agus do labhair an tighearna [...] Maóise dhâ rádh.

22 Glac chugad mar an gcé [...] uibhir mhac Gerson, líon tighe a n [...] readh do réir a muinntear.

23 O thríochad bliadhan daois, [...] ós a cionn go nuige caogad bli [...]g [...] dáois áireomhus tú an mhéid ata io [...] chum coguidh, do dhéanamh na hoib [...] ttabearnacuil an chomhchruinnighth [...]

24 Sí so serbhís mhuintire na Ng [...] soníteach, serbhís do dhéanamh agus [...] lach diomchar.

25 Agus iomchoruid siad cúirtínigh [...] tabearnacuil, águs tabearnacul an cho [...] chruinnighthe, a fholach, agus an fo [...] do chroicnibh broc bhías shuas [...] agus brat doruis thabearnacuil [...] chomhchruinnighthe.

[Page]26 Agus crochadh na cúirte, agus crochadh do dhorus geata na cúirte, nóch bhías láimh ris an tabearnacuil agus ris a naltóir timchioll fa ccuairt, a­gus a ccorduidhe, agus a nuile instru­meint a sherbhíse, águs gach uile ní da adearnadh dhóibh: is mar sin do dhéa­nuid a bhfriotholamh.

27 Ar ordughadh Aáron agus a mhac bhías serbhís na Ngersoníteach uile iona nualuighibh agus iona seirbhís uile: agus oirdeochuidh sibh dhóibh a gcúram, a nualuighe uile.

28 Sí so serbhís mhuinntire mhac Gérson a ttabearnacuil an chomh­chruinnighthe, agus biaidh a gcúram fáoi láimh Itamar mac Aáron an sa­gart.

29 Ar son mhac Mherári comháirfe tú iad do réir a muinntear tre thigh a naithreadh;

30 O thríochad bliadhan daois agus ós a chionn, go nuige caogad bliadhan daóis, airéomhas tú íad, gach uile dhuine da rachaidh chum serbhíse, do dhéanamh oibre thabearnacuil an chomh­chruinnighthe.

31 Agus sé so cúram a nualaigh do réir an uile sherbhíse a ttabearnacuil an chomhchruinnighthe, cláir an tabear­nacuil, agus a bharruidhe, agus a philéir agus a shoicéid.

32 Agus piléir na cúirte timchioll fa gcuairt, agus a soicéid agus a tairrngi­dhe, agus a gcórduidhe maille re na nuile instrumentibh, agus maille re na nuile sher­bhís: agus áireamha sibh go hainmneamh­uil ionstrúmentigh chúruim a nualuidh.

33 Si so serbhís mhuintire mhac Mhe­rári do réir a serbhíse uile a ttabear­nacuil an chomhchruinnighthe so láimh Itamar mhic Aáron an sagart.

34 Agus do áir Maóise agus Aáron agus deaghdháoine an chomhchruinn­ighthe, na Cohatitigh do réír a muinn­tear, agus do réir thighe a naithreadh;

35 O thríochad bliadhan daóis, agus ós a chionn, go nuige caogad bliadhan dáois, gach éinneach da dtéid san tserbhís chum na hoibre a ttabearnacuil an chomhchruinnighthe.

36 Agus an mhéid do háirmheadh dhiobh do réir a muinntear, do bhádar dá mhíle, seachd ccéud, agus caogad.

37 Agus is íad so an mhéid do háir­mheadh do mhuinntearuibh na Ccohatí­teach, an mhéid dár bhféidir serbhís do dhéanamh a ttabearnacuil an chomhch­ruinnigh, noch do áir Máoise agus Aáron do réir aithne an tighearna lé láimh Mháoise.

38 Agus an mhéid do háirmheadh do mhacaibh Gerson, líon a muinntear, agus tre thigh a naithreadh.

39 O thríochad bliadhan dáois agus ós a chionn, go nuige cáogad bliadhan dáois, a nuile dhuine da rachaidh annsa tserbhís chum oibre thabernacuil an chomhchruinnighthe▪

40 An mhéid do háirmheadh dhíobh lion a mhuintire, tre thighthibh a naith­readh, do bhádar dha mhíle sé céad agus tríochad.

41 Is iad so an mhéid do háirmheadh do mhuinntearuibh mhac Gerson, don uile dá ttáinic serbhís do dhéanamh a ttabearna­cuil an chomhchruinnighthe, noch do áir Máoise agus Aáron do réir aithne an tighearna.

42 Agus an mhéid do háirmheadh do mhuintearuibh mhac Merári, ar feadh a muinntear, tre thigh a naithreadh;

43 O thriochad bliadhan dáois, agus ós a chionn go nuige caógad bliadhan dáois, anuile dhuine da dtéid annsa tserbhis, chum oibre thabernacuil anchomhchruinnighthe

44 An mhéid do háirmheadh dhiobh do réir a muinntire, do bhadár trí mhíle agus dá chéud.

45 Is íad so an mhéid do háirmheadh do mhuinntír mhac Mherári, nóch do áir Máoise agus Aáron, dó réir bhréithre an tighearna se láimh Mháoise.

46 An mhéid sin uile dár háirmheadh do na Lebhitibh, noch do áir Máoise & Aáron, & maithe chloinne Israel, do réir a muintire, & do réir thighe a naithreadh;

47 O thríochad bliadhan dáois agus ós a chionn go nuige caogad bliadhan dáois, gach éandune da ttáinic dul do dhéanamh serbhíse miniostralachda, agus serbhise a nualuidh a ttabernacuil an chomhchruinnighthe:

48 An mhéid do háirmheadh dhíobh do bhádar ochd míle agus cúig chéud, agus ceithre fichid.

49 Do réir aithne an tighearna do háir­mheadh íad lé láimh Mháoise, gach éan­duine do réir a sherbl íse agus do réir a ualuigh: mar so do comháireadh íad leis, mar do aithin an tighearna do Mháoise.

CAIB. V. Gloine an Champa. 5 Aisiog ar an Eagora. 11 Agus ceasdughadh na héada.

AGus do labhair an tighearna re Maóise, dha rádh.

2 Aithin do chloinn Isràel go ccuiri [...] amach as an gcampa gach éan lobhar, agus gach aon ar a bhfuil silt, agus giod [...] bé ar bith bhias truaillighthe o mharbh.

3 An feardha agus an bannda araon cuirfidhe amach, táoibh amuigh don champa chuirfídhe iad: chum nach ttru­aillfid siad a bhfoslungphuirt, noch a ccomhnuighimsi na meadhon.

4 Agus do rinneadar clann Israel sin, agus do chuireadar a mach táoibh a muigh don fhoslungphort íad: mar a du­bhairt an tighearna ré Máoise, is mar sin do rinneadar clann Israel.

5 Agus do labhair an tighearna ré Máoíse, dha rádh.

6 Abair re cloinn Israel, a nuair do dhéaná fear no bean peacadh ar bith, [Page] noch do níd dáoíne, do dhéanamh sár­uighthe a naghaidh an tighearna, agus go mbí an duine sin ciontach;

7 Ann sin aideomhuid siad a bpea­cadh noch do rinneadar: agus aiseo­guidh sé a choir maille ré na phrinnsio­pail sin, agus cuirfidh na chionn an cúigeadh cuid de, agus do bhéara don té a ndearna an choir na aghaidh, é.

8 Achd muna raibh brathair gàoil ag an duine ré leiseochta sé an díoghbháil, déantar an choir do leasughadh ris an tighearna, eadhon don tsagart; taobh amuigh do reithe an fhosuigh le ndéan­tar siothcháin dó.

9 Agus gach uile ofráil do na huile neithibh naomhtha bheanas re cloinn Is­rael bhéaruid siad chum an tsagairt, budh leis féin é.

10 Agus budh leision neithe náomh­tha gach uile dhuine: giodh bé ar bith ní bhronnfas duine don tsagart, budh leission é.

11 Agus do labhair an tighearna re Maóise, dha rádh.

12 Labhair re cloinn Israel agus abair riú, ma theid bean fhir ar bith do leath táoibh, agus coir do dhéanamh na aghaidh.

13 Agus go luidhfeadh feár le go col­luidhe, agus go bhfoileochtar sin as radharc a nfir, agus go ccuimhdeoch­thair é go secréideach, agus isi do thruailleadh, agus nach beith siad huin ar bith na haghaidh, agus nach mo bhéarthar uirre san ngniomh;

14 Agus go ttiucfa spiorad éada air­sion, agus go mbia sé éadmhar ré na mhnaoi, agus ise ar na truailleadh: nó má thig spiorad an éada air, agus go mbía éadmhar do tháoibh a mhná agus nach ttruaillighear isi.

15 Annsin bhéaruidh an fear a bhean chum an tsagairt, agus do bhéara sé ofráil ar a son, an deachmhadh cuid do Ephah do mhin éorna: ní chuirfidh sé ola ar bith air: óir is ofráil éada í, ofráil chumhnighthe ag tabhairt uilc a ccuimhne.

16 Agus do bhéara an sagart ise a ngar, agus suidheochuidh sé a lathair an tighearna í.

17 Agus glacfuidh an sagart uisce coisreactha a soitheach criadh, agus cuid don chriaidh bhias ar urlár an tabernacuil glacfuidh an sagart é, agus cuirse annsa nuisce é.

18 Agus suidheochuidh an sagart an bhean as coinne an tighearna, agus nochdfuidh ceann na mná, agus cuir­fidh ofráil an chuimhnighthe iona lámhuibh, sé sin ofráil a néada; biaidh ag an tsagart na láimh an tuisce searbh do bheir fa deara mallughadh.

19 Agus béuruidh an sagart mi­onna uirresi, agus déara ris an mnáoi, mun ar luidh éanduine leachd & muna ndeachuidh tú do leath táoibh a neamh­ghloine le fear oile a náit thfir féin, bídi­si saor ó nuisce searbhso, noch do chuire [...] an mallúghadh.

20 Achd ma chuaidh tú do leat [...] táobh chum duine eile a náit thfir ph [...] ­sta, agus má tá tú ar do thruaillea [...] agus gur luidh fear éigin leachd, ta [...] a muigh dot fhear pósta féin:

21 Ann sin cuirfidh an sagart [...] chúram air an mnáoi maille re mic [...] nuibh an mhalluighe, agus déara a [...] sagart ris an mnaói, Go ndearna an t [...] ­ghearna mallughadh agus mionna dh [...] a measc do mhuinntire, a nuáir do bhé [...] an tighearna ar do thairbhfhéich l [...] ­bhadh agus ar do bholg at:

22 Agus an tuiscesi chuireas an mal­lughadh rachaidh sé ann do mhionach [...] thabhairt ar do bholg at, agus air [...] cheathramhain lobhadh: agus a dé [...] an bhean Amen, Amen.

23 Agus scríobhthuidh an sagart [...] malluighthesi a leabhar, agus teilgfidh [...] ­mach íad leis a nuisce searbh:

24 Agus do bhéura fa deara d [...] mnaoi an tuisce searbh dól, agus [...] tuisce do bheir an mallughadh rach [...] sé innte, agus biaidh searbh.

25 Ann sin glacfuidh an sagart a ofrail éada as láimh ná mná, agus to [...] ­fuidh an ofráil a lathair an tighear [...], agus ofráilfidh í ar an altóir.

26 Agus glacfuidh an sagart lán gh­ice don ofráil, i. a cuimhne sin, agus [...] iscfidh ar an altôir é, agus na dhía [...] sin do bhèara ar an mnáoi an tuisce [...]

27 Agus a nuair bhéara sé uirre [...] tuisce ól, tiocfuidh a ccrîch ann [...] ma bhionn sí ar na truailleadh ag [...] go ndéarna coir a naghaidh a fir, [...] rachuidh an tuisce do bheir an m [...] ­ghadh, innte, agus go mbiaidh sear [...] agus atfuidh a bolg, agus lobhthuigh [...] tairbhféich, agus biaidh an bhean ma [...] ­luighthe a measc a daóine.

28 Agus muna raibh an bhean [...] na truailleadh, achd go mbia glan, an sin biaidh sí saor agus tuismeochth [...] síol lé.

29 Sé so dligheadh na néud a [...] théid bean a leath taoibh go fear eile [...] náit a fir fein, agus go mbía truaillight [...]

30 Nó a nuair thiocfas spion [...] a néuda airsion, agus go mbía éud [...] re na mhnáoi, agus go ccuirfidh a [...] bhean a lathair an tighearna, agus [...] gcríochnochuidh an sagart an dlighea [...] so uile, uirre.

31 Ann sin biaidh an fear neim [...] chiontach ó éaíccéart, agus fuileong [...] an bheanso ar son a [...]éicceirt.

CAIB. VI. Dlighe mhóide na Násaritéach. 22 [...] beannughadh an Phobail.

AGus do labhair an tighearna re M [...] óise, dha rádh.

[Page]2 Labhair re cloinn Israel agus abair [...]iú, A nuair dheileochus fear no bean [...]o thabhairt moide mar mhóid na Na­ [...]aríteach, agus íad féin dedirdhealu­ghadh don tighearna.

3 Seachonuldh sé é féin ar fhion agus [...]ar dhigh láidir, agus ní iobha fineagra fiona nò fineagra dígh láidre, águs ní mó ibhthios deoch do shúgh caor ar bith, ní mo iósas caora fliucha no tior­ma.

4 Ar feadh laétheadh a sheachanta ní íosa einní do nithear do chrann na fínea­mhna ón sceallán go nuige an mogull.

5 Ar feadh laétheadh mhóide a scar­tha ní racha scían bhéartha ar a chionn: go rabhaid na láethe coimhlionta ar edirdhealúigh é féin don tighearna biaidh sé naomhtha, agus léigfidh sé dó thiabhuibh gruáige a chinn fás.

6 Ar feadh na laetheadh a rachaidh air leith don tighearna ní thiocfa a ngar éanchuirp mhairbh.

7 Ní dhéana sé é féin neamhghlan ar son a athar, nó air son a mhathair, nó ar son a dhearbhrathar, nó ar son a dheirbhsheathar a nuáir rachuid déug: oir atá beannughadh a Dhé ar a chionn.

8 Ar feadh aimsire a iomscartha atá sé naomhtha don tighearna.

9 Agus má gheibh duine ar bith bás go rò obann na fhochair, agus go tt [...]illfidh sé ceann a naomhthachda, agus ann sin beárrfa sé a cheann a ló a ghlanta, ar an seachdmhadh lá bheárr­ [...]as sé é.

10 Agus ar an ochdmhadh lá do bhéara sé dhá thurtuire, nó dhá cholum óga chum an tsagairt go dorus thabearnacuil an chomhchruinnighthe.

11 Agus ofráilfidh an sagart aon aca ar son ofrala peacaidh, agus an téun eile ar son ofrala loiscthe, agus do dhéana sith ar a shon; óir do pheacaidh leis an marbh, agus naomhthochuidh se a cheann san ló chéadna.

12 Agus coisreochuidh se don tighear­na laéthe iomscartha, agus do bhéara [...]an don chéad bhliadhuin leis ar son ofrála eigcéirt: achd do chaill na [...]aithe do chuaidh thairís ar an adhbhar [...]ur truailleadh a iomscaradh.

13 Agus sé so dligheadh an Na­ [...]aritigh: a nuair choimhliontar [...]aéthe a edirdhealuighthe, bearthar é go dorus thabernacuil an chomhch­ [...]uinnighthe.

14 Agus ofralfuidh sé a ofráil don [...]ighearna, eadhon éan uan firionn don [...]héad bhliadhuin gan toibhéim ar son [...]frála loiscthe, agus én uan bainionn [...]on chead bhliadhuin gan toibhéim, [...]rson ofrála peacaidh, agus éainreithe gan [...]ibheim air son ofrala síodha.

15 Agus cleibhin darán gan [...]ibhín, cácuidhe do phlúr fhinealta [...]nnuiscthe lé hola, agus abhlanna da­ [...]án gan laibhin ungtha lé hola, a­gus an ofráil bhídh, agus a nofrála dighe.

16 Agus do bhéara an sagart íad a lathair an tighearná, agus do dhéana of­ráil pheacuidh agus ofráil loiscthe.

17 Agus ofráilfidh sé an réithe mar iodhbuirt ofrála siodha don tighearna maille ris an ccléibhín darán gan laibhín: ofrálfuidh an sagart mar an gcéadna of­ráil bhídh, agús a ofráil dighe.

18 Agus beárrfuidh an Nasaríteach ceann a iomscartha, ag dorus thabearna­cuil an chomhchruinnighthe; & glacfuidh gruag chinn a dhealuighthe, & cuirfidh annsa teinidh noch atá fáoi iodhbuirt of­rála na síodha.

19 Agus glacfuidh an sagart sli [...] bruithe an reithe, agus éancháca g [...] láibhín as an ccléibhín, agus éanabhlann gan laibhín, agus cuirfidh sé íad ar lámhuibh an Nasarítigh tar éis gruaige a iomscartha do bhearradh.

20 Agus tonnfuidh an sagart íad mar ofráil tonta a lathair an tighearna: is naomhtha so don tighearna maille ris a nuchd tonta agus an slinnéun tógtha: agus na dhiaigh sin is éidir leis an Na­sarítheach fíon dól.

21 Se so dligheadh na Nasariteach noch thug móid, agus a ofráil don ti­ghearna ár son a iomscartha, taobh a­muigh don ní do gheabhas a lámh: do réir na móide thug sé is már sin chaith­seas sé a dhéanamh, do réir dhlighe a iomscartha.

22 Agus do labhair an tighearna ré Maoise, dha rádh.

23 Labhair lé Haáron agus le na mha­caibh, ag rádh, Ar an modh so bheinneo­chuidh clanna Israel, dha rádh riú.

24 Go mbeannuighe an tighearna sibh, agus go ccoimhéada sé sibh:

25 Go niompóighe an tighearna a ghnúis shuilbhir ribh, agus go raibh grásamhuil dáoibh:

26 Go ttògadh an tighearna a ghnúis maille ribh, agus go ttugaidh sioth­chain dáoibh.

27 Agus cuirfid siad mainm ar chloinn Israel, agus beinneocha me íad.

CAIB. VII. Ofrála phrionnsuidhe Israel, a ló thog­bhála an Tabearnacuil, 10 agus na haltòra. 89. Labhair Dia re Maoise on tsuidhe Thròcaire.

AGus tárla an lá do chríochnuigh Máoise go hiomlan án tabearnacuil do chur suas, agus gur ungaidh é, agus gur náomhuigh é, agus a raibh dio [...] ­strumentibh aige, araon a naltóir agus a huile shoithighe, agus gur ungaidh íad, agus gur naomhuidh íad.

[Page]2 Sí so ofráil do rinneadar prionn­fuidhe Israel, cinn tighe a naithreadh, (noch do bhí na bprionnsuidhibh ar na treabhuibh, agus do bhí ós cionn an mheid do háirmheádh).

3 Agus tugadar a nofráil a lathair an tighearna, sé carbuid fholuighthe, agus dhá dhamh dhéug; carbad do dhís do na prionsuidhibh, agus damh do gach éanduine: agus tugadar íad as coinne an tabernacuil.

4 Agus do labhair an tighearna re Máoise dha rádh.

5 Glac uatha é, cor go mbeidís chum serbhíse thabearnacuil an chomh­chruinnighthe, do dhéanamh; agus do bhéara tú íad do na Lebhítibh, da gach éan duine do réir a sherbhíse:

6 Agus do ghlac Máoise na carbuid agus na doimh, agus tug do na Lebhítibh íad.

7 Tug sé dhá charbad agus ceithre doimh do mhacaibh Gerson, do réir a se rbhíse.

8 Agus tug sé ceithre carbuid agus ochd ndoimh do mhacuibh Merári, do réir a serbhíse fa láimh Itamar mhic Aáron an sagart.

9 Achd ní thug se éncheann do mha­caibh Chohat, do chionn gurob í serbhís na sanctóra do bhean ríu, agus gu­rob air a nguaillibh do chaithfidís sin iomchar.

10 Agus do rinneadar na prionnsuidhe ofrála, a ttógbhala na haltóra san ló a raibh sí ar na hungadh, eadhon is ann do ofráladar na prionnsuidhe a nofráil a láthair na haltóra.

11 Agus a dubhairt an tighearna ré Máoise, ofráilfid siad a nofráil, gach prionnsa dhíobh an a lá féin ar son tóg­bhála na haltóra.

12 Agus dob é Nason mhac Ammína­dab an céad neach do ofráil do threibh Júdah, an chéad lá.

13 Agus sí dob ofráil dó, éan bháisín a mháin airgid, iona raibh comhthrom chéud agus triochad secel, éan bhulla airgid iona raibh seachd­mhodhad secel, do réir secel na sanctó­ra: íad araon lán do phlúr mhín cumuiscthe le hola mar ofrail bhídh.

14 Eàn liach a mháin comhthrom dheich secel óir, lán do thúis.

15 Eán bhulóg óg, éanreithe, éan uan don chéaid bhliadhuin chum iodh­barcha loisc [...]he.

16 Eá [...] mheannán do na gabhruibh ar fon íodhbartha an pheacaidh.

1 [...] Agus ar son ofrála íodhbartha na síodha, dhá dharuh, cúig reithe, cúig ga [...]h [...]ir fhirion [...]a, cúig uain don chéad bhliadhuin: is íad so bá hofráil do Na­son mhac Amininadab.

18 An dara lá do ofráil Netaniel mhac Suar prionnsa Issachar.

19 Do ofráil se ar son of [...] éan bháisin amháin airgid, a cho [...] throm sin do budh céud [...] tríochad secel, éan bhulla airgid [...] chomhthrom seachtmhoghad secel, [...] réir secel na sanctóra, íad araon lán [...] phlúr mhín cumuiscthe le hola, [...] ofráil bhidh.

20 Eán liach a mháin dór do ch [...] throm dheich secel, lán do thúis.

21 Eán bhulóg óg, éan reithe, [...] uan don chéad bhliadhuin, mar [...] buirt loiscthe,

22 Eán mheannán do na gabhruibh [...] son ofrála peacaidh.

23 Agus mar iodhbuirt ofrála s [...] chana, dá dhamh, cúig reithe, [...] gabhair fhirionna, cúig huáin d [...] chéad bhliadhuin: is so bá hofráil [...] Netaniel mhac Suar.

24 Ar an treas lá do iodhbuir [...] mac Helon, priunnsa mhac Sebulun.

25 Do budh í a iodhbuirt éanbh [...] dairgead, a chomhthrom sin céud [...] triochad secel, éan bhulla airgid [...] chomhthrom seachdmhodhad secel, [...] réir shecel na sanctora; íad aráo [...]l [...] do phlúr mhín cumuiscthe le hola, [...] ofráil bhídh.

26 Eán líach a mháin órdha doch [...] throm dheich secel lán do thúis.

27 Eán bhulóg óg, éan reithe, [...] lubhán don chéad bhliadhuin, ma [...] [...] ráil loiscthe.

28 Eán mheannán do na gabhruibh [...] son ofrála peacaidh.

29 Agus ar son íodhbuirt o [...] siothchána, dhá dhamh, cúig ré [...] cúig gabhuir fhirionna, cúig huain [...] chéaid bhliadhuin: sí so bá hofràil [...] Eliab mhac Helon.

30 An ceathramhadh lá do o [...] Elisur mhac Sedeur, prionnsa chlo [...] Reuben.

31 Agus do budh í a ofráil éan [...] sín airgid, comhthrom chéud agus [...] ochad secel, éanbhulla airgid do cho [...] throm seachdmhoghad secel, do [...] secel na sanctóra, íad araon lán [...] phlúr fhínealta cumuiscthe lé hola, [...] ofráil bhídh.

32 Eàn liach amháin órdha do cho [...] throm dheich secel, lán do thúis.

33 Eán bhulóg óg, éan reithe, [...] uan don chéad bhliadhuin, chum na odhbartha loiscthe.

34 Eán mheannan do na gabhraib [...] son ofrála peacaidh.

35 Agus àr son íodhbuirt ofrála s [...] dhá dhamh, cúig reithe, cúig b [...] cúig huain don chéidbhliadhuin: do [...] í so ofráil Elisur mhac Sedeur.

36 An cúigeadh lá Selumiel [...] Surishaddai, prionnsa chloinne Sim [...] sé do ofráil.

37 Sí budh ofráil dó, éanbháis [...] mháin airgid, dob é a chomhthrom céud & triochad secel éan bhulla ar [Page] do sheachmhodhad secel, do réir secel na sanctora, íad araon lán do phlúr mhín cumaiscthe le hola mar ofrail bhídh.

38 Ean liach órdha do chomhthrom dheich secel lán do thúis.

39 Ean bhulóg óg, éan reithe, ean [...]an don chéad bhliadhuin mar ofráil loiscthe.

40 Ean mheannán do na gabhraibh ar son ofrála peacaidh.

41 Agus ar son iodhbartha ofra­la siodha, dá dhamh, cúig rêithe, cúig puic, cúig húain don chéad bhliadhuin: si so budh hofráíl do Shelumeil mhic Surishaddai.

42 An seiseadh lá do rinne Elisaph mhac Deuel prionnsa chloinne Gad iodhbuirt.

43 Do budh í a ofráil êanbháisín air­gid do chomhthrom céud agus triochad secel, bulla airgid do sheachdmhoghad secel do réir secel na sanctora: íad araon lán do phlúr mhín chumaiscthe lé hola mar ofráil bhídh.

44 Eán líach amháin órdha do chomh­throm dheich secel lán do thúis.

45 Eán bhulóg óg, ean reithe, éan uan don chéid bhliadhuin chum ofrala loiscthe.

46 Eán mheannán do na gabhruibh ar son ofrála peacuidh.

47 Agus ar son íodhbartha ofra­la siodha, dá dhamh, cúig reithe, cúig puic, cúig huain don chead bhli­adhuin: sí so budh ofráil do Eliasaph mhac Deuel:

48 Agus do ofráil Elisama mhac Am­mihud prionnsà chloinne Ephraim an feachdmhadh lá.

49 Do budh í a ofráil éanbháisín a mháin airgid, dar chomhthrom céad agus tríochad secel, éanbhulla airgid do chomhthrom seachdmhodhad secel do réir secel na sanctóra; íad araon lán do phlúr mhín cumaiscthe lé hola mar ofraíl bhídh.

50 Eán líach amháin órdha do chomh­throm dheich secel lán do thúis.

51 Eán bhulòg óg, éan uan don chéad bhliádhuin mar ofráil loiscthe.

52 Eán mheannán do na gabhruibh ar son ofrála peacaidh.

53 Agus ar son iodhbartha ofrala siothchána, dá dhamh, cúig reithe, cúig puic, cúig huain don chéaid bhlia­dhuin: sí so budh ofráil do Elisama mhac Ammihud.

54 Ar an ochdmhadh lá do ofráil Ga­maliel mhac Pedasur, prionnsa chloinne Manasseh.

55 Do budh í a ofráil éanbháisín a mháin airgid, do chomhthrom ceud agus triochad secel, ean bhulla áirgid do chomhthrom seachdmhoghad secel do réir secel na sanctóra: íad araon lán do phlúr mhín chumuiscthe le hola mar ofrail bhídh.

56 Eán liach órdha do chomhthrom dheich secel lán do thúis.

57 Eán bhulóg óg, éan reithe, éan uan don chéid bhliadhuin mar ofráil loiscthe.

58 Eán mheannán do na gabhraibh ar son ofrála peacaidh.

59 Agus ar san ofrála iodhbartha siothchána, dhá dhamh, cúig reithe, cúig puic, cúig húain don chéad bhliadhuin: do bí so ofráil Ghamaliel mhac Peda­sur.

60 Ar an naomhadh lá do ofráil Abidan mac Gideoni priunnsa chloinne Benjamin.

61 Do budh í a ofráil sin éanbháisín airgid dar chomhthrom céud agus trío­chad secel, bull [...] airgid do sheachd­mhoghad secel do réir secel na sanctóra íad araon lán do phlúr mhín cumuiscthe lé hola ar son ofrála bídh.

62 Eán liach amháin órdha do chomh­throm dheich secel lán do thúis.

63 Eán bhulòg óg, éan reithe, ean uan don chéid bhliadhuin, mar ofráil loiscthe.

64 Aon meannán do na gabhraibh ar son ofrála peacaidh.

65 Agus ar son iodhbartha ofrála síothchana, dhá dhamh, cuig reithe, cúig buic, cúig huain don chéaid bhliadhain.

66 Ar an deachmhadh lá do ofráil Ahiefer mhac Ammisaddai prionnsa chloinne Dan.

67 Do budh í a ofráil éan bháisín amháin airgid, do chomhthrom céad agus tríochad secel, éan bhulla airgid do sheachdmhoghad secel, do réir secel na sanctóra: íad araon lán do phlúr mhín cumaisce lé hola mar ofráil bhídh.

68 Aon liach amháin órdha do chomh­throm dheich secel lán do thúis.

69 Eán bhulóg óg, éanúan don chéa­idbhliadhuin mar ofráil loiscthe.

70 Eán mheannán do na gabhruibh mar ofráil pheacaidh.

71 Agus mar íodhbuirt ofrala síoth­chána, dhá dhamh, cúìg reithe, cuig buic, cúig huain don chéaid bhlíadhuin; do bí so ofráil Ahieser mhic Ammisadda.

72 Ar an éanmhadh lá déug do ofráil Pagiel mhac Ocrain prionnsa chloinne Aser.

73 Do budh í a ofráil éan bháisín a­mhain airgid, dar chomhthrom céad agus tríochad secel, éan bhulla airgid do chomhthrom seachdmhoghad secel, do réir secel na sanctóra; íad araon lán do phlúr mhín chumaiscthe le hola már ofráil bhidh.

74 Eán liach amhain órdha do chomh­throm dheich secel lán do thúis.

75 Eán bhulóg óg, éan reithe, éan uan don chéíd bhliadhuin mar ofráil loiscthe.

76 Eán mheannán do na gabhruibh mar ofráil pheacaidh.

77 Agus mar íodhbairt ofrála síoth­chána, dhá dhamh, cúig reithe, cúig buic, [Page] cúig huain don cheaidbhliadhuin: do budh í so ofráil Phagiel mhic Ocrain.

78 Ar an dara lá déug do ofráil Ahira mhac Enan prionnsa chloinne Naphtali.

79 Do budh i a ofráil éanbháisin a­mháin airgid dar chomhthrom céad & triochad secel, ean bhulla airgid do chomhthrom seachdmhoghad secel do réir secel na sanctóra; iad araon lán do phlúr mhín cumaiscthe le hola, mar ofráil bhidh.

80 Aon liach amháin órdha do dheich secel lán do thúis.

81 Eán bhulóg óg, éan reithe, éan uan don chéad bhliadhuin mair ofrail bhidh.

82 Eán mheannán do na gabhruibh ar son ofrála peacaidh.

83 Agus ar son iodhbartha ofrála síothchana, dhá dhamh, cúig reithe, cúig buic, cúig huain don chéaidbhliadhuin; do budh í so ofráil Ahira mhic Enan.

84 Dob íad so tabhartuis na haltora, ann sa lá ar hungadh í, ó phrionnsadh­uibh Israel: dhá bháisin déug airgid, dá chupán déug airgid, dhá líach dhéag óir.

85 Gach éan bháisin airgid ag comh­thromadh chéúd secel agus triochad, gach éan bhulla seachdmhoghad: do comhthromaigh na huile shoithighe airgid dhá mhile agus ceithre chéud secel, do réir secel na sanctóra.

86 Na liacha airgid do bhàdar a dó dhéug lán do thúis ag comhthromadh deich secel gach líach dhíobh, do réir secel na sanctóra: ór na líacha uile bá céad agus fichthe secel é.

87 Na daimh uile don ofráil loiscthe do bhádar dhá bhulóig dhéug, na reith­eadh a dó dhéug, na huain don chéidbh­liadhuin a dó dhéug, maille re na nof­ráil bhídh: agus méannáin na ngabhar ar son ofrála peacaidh, a dó dhéug.

88 Agus na huile damh chum íodh­bartha na hofrála fíothchána do bhá­dar a ceathair fithchiod do bhuloguibh, na reitheadha sé fichid, na buic sé fichid, na huain don chéadbhliadhuin sé fichid: dob íad so tabhartuis na haltóra tár éis a beith ungtha.

89 Agus a nuair do bhi Máoise ar ndul a steach a ttabearnacuil an chomh­chruinnighthe do labhairt re Día, ann sin do chuala sé guth fir ag labhairt ris a mach as cathaoir na trócaire, noch do bhí air Airc na fiadhnuise, ó edir an dá Cherubhin: agus a dubhairt sé ris:

CAIB. VIII. Lasadh na nlampuidbeadh. 5. Coisreacadh na n Lebhiteach. 23. Aóis agus aimsir a nserbhise.

AGus do labhair an tighearna re Máoise dha rádh.

2 Labhair ré Haáron agus abair ris, a nuair lasfas tú na lampuidhe, bhéa­ruidh na seachd lampuidhe solus thall ar aghuidh an choinnleora.

3 Agus do rinne Aáron sin, do l [...] sé a lampuidhe ar aghaidh an choinnl [...] ra thall, mar do aithin an tighean [...] do Mháoise.

4 Agus do bhí a nobairsi an choi [...] ­leora dór bhuailte go nuige a chos, [...] nuige a bhláthá do bhí dór bhuailte: [...] réir na cosamhlachda do thaisbén an t­ghearna do Mháoise, mar sin do rin [...] sé an coinnleóir.

5 Agus do labhair an tighearna [...] Máoise, dhá rádh.

6 Beir na lebhítigh ó bheith a me [...] chloinne Israel, agas glan íad.

7 Agus marso dhéanas tú riú [...] nglanadh: croith uisce glanta om agus bearraidís a bhfeóil uile, a [...] nighdís a néaduighe, agus mar [...] déaindìs íad féin glan.

8 Ann fin glacaidís bulóg [...] maille re na hofráil bhídh, ead [...] plúr mín cumaiscthe le hola, [...] glacfa tusa bulóg óg eile mar offr [...] pheacaidh.

9 Agus do bhéara tú na Leb [...] tigh as coinne thabearnacuil an cho [...] chruinnighthe, agus cruinneocha tú bhfochair a chéile coimhthionól chloi [...] Israel uile.

10 Agus do bhéara tú na Lebh [...] a lathair an tighearna, agus ni [...] fid clann Israel a lámha ar na l [...] bhítibh.

11 Agus do dhéana Aáron [...] Lebhítigh díodhbuirt a lathair [...] tighearna mar ofráil ó chloinn I [...] rael, chor go ndéanuid serbhis [...] tighearna.

12 Agus cuirfid na Lebhítigh a [...] mha ar cheannuibh na mbulóg, agus [...] dhéana tú íodhbuirt daon aca [...] ofráil pheacaidh, agus don d [...] buloíg mar ofráil lolscthe don [...] gearna, do dhéanamh siódha do [...] Lebhitibh.

13 Agus cuirfe tú na Lebhitigh a [...] thair Aáron agus a lathair a mhac, [...] ofráilfidh tú íad mar ofráil don [...] ghearna.

14 Mar so scarfas tú na Lebhitig [...] bheith a measc chloinne Israel: a [...] budh liomsa na Lebhitigh.

15 Agus na dhiaigh sin ra [...] na Lebhitigh a steach do dhéan [...] serbhíse thabearnacuil an chomhchn [...] nighthe, agus glanfa tú íad, [...] do dhéana tú a nofráil mar lo [...] buirt.

16 Oír tugadh dhamhsa go hi [...] lán íad ó bheith a measc chloinne [...] rael a náit gach aoin dá nosclann [...] bhrú, eadhon a náit na céidghire [...] chloinn Israel uile do ghlac misi [...] gam íad.

17 Oír is liomsa uile céidg [...] chloinne Israel, idir dhuine agus [...] thach, ann sa ló ar bhuail mé g [...] uile chéidghin a ccrích na He [...] te [Page] do naomhuigh mé íadsan dhamh féin.

18 Agus do ghlac mé na Lebhítigh ar son a nuile chéaidghin do chloinn Israel.

19 Agus thug mé na Lebhitigh mar thiodhlacadh do Aáron agus dá mhacaibh as measc chloinne Israel do dhéanamh serbhise chloinne Israel a ttabernacuil an chomhchruinnighthe, agus do dhéunamh siodha chloinne Israel, cor nach bía pláigh a measc chloinne Israel a nuáir thiocfaid clann Israel a bhfogus don tsanctóir.

20 Agus do rinne Máoise agus Aa­ron agus comhchruinniughadh chloinne Israel uile do na Lebhítibh, do réir a nuile ní dar aithin an tighearna do Mháoise a ttaobh na Lebhíteach, mar sin do rinneadar clann Israel riu.

21 Agus do ghlanadh na Lebhítigh agus do nigheadar a néaduighe, agus do ofráil Aáron íad a lathair an tighear­na, agus do rinne Aáron síth dhóibh di nglanadh.

22 Agus na dhiaigh sin do chuadar na Lebhítigh a steach do dhéanamh a ser­bhise a ttabearnacuil an chomhchruin­nighthe a lathair Aáron agus a mhar, mar do aithin an tighearna do Mhaóise a ttaobh na Lebhíteach, is mar sin do rinneadar riú.

23 Agus do labhair an tighearna ré Máoise, dha rádh,

24 Sé so an ní bheanas ris na Le­bhitibh; ó chúig bliadhna fithchiod dáois, agus ós a chionn rachuid siad a steach dfuirfheithiomh ar sherbhís tha­bearnacuil an chomhchruinnighthe.

25 Agus ó aois chaogad bliadhan scuirfidh gach aon dfuirfheithiomh ar a sherbhís sin, agus ní dhéana sé ní is mó do sherbhís.

26 Achd do dheanuid fritheolamh a bhfochair a ndearbhráthrar a ttabearna­cuil an chomhchruínnighthe do choi­mhéud an chúruim, agus ní dhéanaid serbhis ar bith: Mar so do dhéana tú ris na Lebhitibh a ttaoibh a gcúruim.

CAIB. IX. Ordaghadh na Cásga a rís. 6. am oile don Cháisg. 15. Gluaiseadh & suidheadh chlainn Israel, do réir an néull.

AGus do labhair an tighearna re Máo­ise a bhfasach Sínai annsa chéaidmhí don dara bliadhuin tar éis a tteachta amach as crích na Hégipte, dha rádh,

2 Cumhdaighdís clanna Israel mar an gcéadna an Cháisg iona am iomchu­bhuidhe féin.

3 Annsa cceathramhadh lá déag don mhíse, trathnóna, cuimhdeochtháoi é iona am cinnte féin: do réir a uile ghnátha, agus do réir a uile chustuim chuimhdeoch­tháoi é.

4 Agus do labhair Máoise re cloinn Israel, da rádh ríu, an Cháisg do choimhéad.

5 Agus do choimhéid síadsan an Cháisg an ceathramhadh lá déug don cheaidmhí trathnóna a bhfasach Sínái: do réir a nuile neithe dar aithin an ti­ghearna do Mháoise, is mar sin do rin­neadar clann Israel.

6 Agus do bhádar dáoine áirighe do bhi truaillighe le corp dhuine mhairbh, go nar bhféidir leó an Cháisg do choimhéud an lasin; agus taugadar a lathair Mhaóise agus a lathair Aaron an lasin féin.

7 Agus a dubhradar na dáoine sin ris, At [...]muid neamhghlan ó chorp dhuine mhairbh: uimesin atamáoid gar gcong­mhail nach bhféadmáoid ofráil diodh­buirt don tighearna na am cinnte féin a measc chloinne Israel.

8 Agus a dubhairt Máoise riú, Fa­nuidh bhur gcomhnaighe, agus cluinfe misi créud aithéonus an tighearna bhur ttaobh.

9 Agus do labhair an tighearna ré Màoise, ga rádh,

10 Labhair ré cloinn Israel, gá rádh, Má bhíonn éanduine aguibh no dá bhur sliochd, neamhghlan ó chorp mharbh, no má bhíthi a tturus a bhfad uaibh, thairis sin cuimhdeochthaoi an Cháisg don tighearna.

11 An ceathramhadh lá déag don da­ra mí trathnóna chuimhdeochtháoi é, íostaoi é maille ré harán gan láibhín agus re luibhionaibh searbha.

12 Ní fhúigfid siad éinní dhe go maidin, ni bhrisfid siad aonchnáimh dhe, do réir uile órduighthe na Cásga cuimhdeo­chuid siad é.

13 Achd an duine bhias glan agus nach bía ar turas, agus léicfeas thaíris gan an Cháisg do choimhéad, gearrfui­ghear an tanam céadna amach ò na mhuinntir, do chionn nach ttug sé leis ofrail an tighearna na ham cinnte féin, biaidh ualach á pheacuidh air an bfear sin.

14 Agus ma thig coimhidhtheach ar cuairt bhar measc, agus go ccuimhdeo­chuidh sé an Chaisg don tighearna, do réir órduighthe na Cásga agus do réir a mhodha sin do dhéana sé: éan ordú­ghadh amháin bhías aguibh araon don choimhídhtheach agus don té bearthar san tír.

5 Agus an lá do tógbhadh suas an tabearnacuil, do fholuigh néull an tabearnacuil, eadhon páilliún na fiadh­nuisi: agus trathnóna do bhí ar an tta­bearnacuil, mar do bhiadh táimhsea­nadh tineadh go maidin.

16 Is mar sin do bhí se a gcomhnui­dhe, do fholchadh an néull é san ló, agus cosamhlachd shoillsi teineadh sa noidhche

17 Agus a nuáir do tógfuidh an néull súas ón tabearnacuil, annsin do ghluaiseadh clann Israel: agus annsa [Page] nait a ccomhnuigheadh an néull, annsin do shuidheadh clann Israel a lóistine.

18 Ar aithne an tighearna do ghlu­aiseadh clann Israel▪ agus ar aithne an tighearna do shuidhedis a bhfoslung­phort: an feadh do fhanfadh néull ar an ttabearnacuil do chomhnuighedís annsna lóistinibh.

19 Agus [...] nuáir do fhanadh an néull a bhf [...]l morán do laéthibh ar an ttabearnacul [...], annsin do choimhéadaidis clann Israel cúram an tighearna, agus ní aistrighedis.

20 Agus is mar sin do bhí a nu­áir bhiodh an néull beagán do lué [...]hibh air a ttabearn [...]culi: do réir aithne an tighearna do fhanaidís iona lóistínibh, agus do [...]eir aithne an tighearna do ghluaisidis.

21 Agus is ma [...] sin do bhí a nu­áir do fhanadh an néull ó thráthnóna go maidin, agus go ttógtháoi an néull suas ar maidin, annsin do ghluaisidís; mas do ló nó doidhché tógfuidh an néull suas, do [...]hluaisidís.

22 No da madh dhá lá é, nó mí. nó bliadhuin [...] fhanfadh an néull ar an ttabearnacuil, ag fuireach air, do chomhnuighedis clann Israel ann a lóistinibh, agus ní ghluaisidis: achd a [...]u [...]r a tógtháói súas é, do ghluai­sedís.

23 Do réir aithne an tighearna do chomhnuighedís iona lóistínibh, agus ar aithne an tighearna do ghluaisidis: do choimhéad [...]idis cúram an tighearna ar aithne an tighearna le láimh Mhaóise.

CAIB. X. Foghna na nsdoc airgid. 14. Orduighe ghluásachd an phobail. 35. Guidhe. Mhaoise an am gluasachd, & an am comhnuighe na hAirce.

AGus do labhair an tighearna ré Ma­óise, do rádh:

2 Déana dhuit féin dha thrumpa airgid: do phiosa iomlán dhéanas tú íad, go ngnathuighidh tú íad ag gairm a noi­reachduis, & do ghluaiseachd na sluagh.

3 Agus a nuáir shéidfuighear íad, cruinneochuid cách uile chugad ag dorus thabearnacuil an chomhchruin­nighthe.

4 Agus muna séidfid achd éantrum­pa, annsin cruinneochuid na prionnsuidhe noch as cinn ar mhíltibh chloinne Israel, íad féin chugad.

5 A nuáir shéidfidhe lárum, annsin ra­chaidh na foslungphoirt noch bhias don táobh shoir, ar a naghaidh.

6 A nuáir bhuailfeas sibh lárum an dara huáir, annsin gluaisfid na sluaigh bhias don táoibh theas ar a naghaidh: séidfid lárum chum a naistir.

7 Achd a nuair bhias an chomhthionól ag cruinniughadh a gcionn a chéile, b [...] fe tusa; achd ní bhuailfe tú lárum.

8 Agus is íad clann Aáron an sag [...] shéidse [...]s na trumpuidhe; agus bi [...] aguibhsi mar ordúghadh siorruidhe, [...] feadh bhur ngeinealach.

9 Agus má théid sibh a ccog [...] ann bhur ndúthaigh a naghaidh na [...] mhad noch bhuaidhrios sibh, annsin [...] ailf [...]dhe lárum leis na trumpadhuibh. [...] cuimhneochthar sibh a lathair an t [...] ghearna bhur Ndí [...], agus f [...]orfuigh [...] sibh ó bhur námhuid.

10 Mar an gcéadna a ló bhur l [...] gháire, agus ann bhur laethibh feash, [...] a ttofuighibh bhur mi [...]s, buailfidhe bh [...] ttrumpuidhe ós cionn bhur ncfrála l [...] the, agus ós cionn iodhbartha bhur [...] r [...]la siochch [...]na; cor go mbéid ag [...] mar chuimhniughadh a sathair bhur N [...] misi an tighearna bhur Ndía.

11 Agus táinic a ccrích an f [...]ithch [...] mhadh lá don dara mí, annsa d [...] blí [...]dhan, gur tógbhadh súas an n [...] thabearnacuil na fi [...]dhnuise.

12 Agus do ghluaifeadar clann I [...] rael iona tturus as fasach S [...] agus do fhosuigh an néull a bhfa [...] Pháran.

13 Agus do thionnscnadar a t [...] ar tús do r [...]ir aithne an tighearna [...] láimh Mhaóise.

14 Annsa chead áit do chuaidh [...] tach champa chloinne Júdah, do réir [...] sluagh: agus do bhi Nason mhac A [...] minadab os cionn a shluaigh.

15 Agus òs cionn sluaigh threi [...] chloinne Isachar, do bhí Nataneel mh [...] Suar.

16 Agus ós cionn sluaigh threibh chloinne Sebulun, do bhí Eliab m [...] Helon.

17 Agus rugadh an tabearnacuil f [...] agus do ghluaisiodar mic Gherson, a [...] mic Mherári ar a naghaidh ag iom [...] an tabearnacuil.

18 Agus do ghluais bratach cha [...] Reuben ar a haghaidh do réir a sl [...] agus do bhí Elisur mhac Sedeur ós c [...] a slóigh.

19 Agus do bhí Selumiel m [...] Surisaddai ós cionn slóigh thre [...] chloinne Simeon.

20 Agus ós cionn slóigh threibhe [...] inne Gad, do bhí Elisaph mhac Deue [...]

21 Agus do ghluaisiodar na Cohat [...] ag iomchar na sanctóra: agus do ch [...] eadarsan eile an tabearnacuil suas gcoinne a tteachda.

22 Agus do ghluais bratach cha [...] chloinne Ephráim do réir a sluagh, [...] ós cionn a narmála do bhí Elis [...] mhac Ammihud.

23 Agus ós cionn slóigh threi [...] chloinne Manasseh do bhí Gam [...] mhac Pedasur.

24 Agus òs cionn sloigh threib [...] chloinne Benjamin, do bhi Abidan mh [...] Gideoni.

[Page]25 Agus do ghluais bratach cham­pa chloinne Dan rompa, noch do bhí ar dheireadh na gcampadh uile ar fad a sluagh: agus óscionn a sloigh sin do bhì Ahiefer mhac Amisaddai.

26 Agus ós cionn slóigh threibhe chloinne Aser, do bhi Págiel mhac Ocran.

27 Agus ós cionn slóígh threibhe chloinne Naphtali do bhí Ahíran mhac Enan.

28 Mar so do bhí aiftior chloinne Israel do reir a sluagh a nuáir do ghluaiseadar ar a naghaidh.

29 Agus a dubhairt Maóise ré Hobab mhac Raguel an Mídianiteach athair mhná Mhaóise, Atamáoidne ag tríall gus a náit ar labhair an tighearna, ga rádh, Do bhéura mé dháoibhsi é; tártsa linn agus do dhéanam maith dhuit: óir do labhair an tighearna maith do tháoibh Israel.

30 Agus a dubhairt seision ris, ní rachad libh, achd rachad dom dhúthaigh fein agus go nuige mo ghaol.

31 Agús a dubhairt seision, na fág sinn, iarruim mar athchuinghidh ort, ó tharla a fhios agad go bhfuilmid ar tí campa dhéanamh san bhfásach, agus go mbia tusa a náit súl dúinn.

32 Agus is amhla bhías, má thig tú linn, go deimhin biáidh, gach maith da ndéana an tighearna dhúinne, do dhéanuimne a leithéid duitsi.

33 Agus do imthigheadar ó shliabh an tighearna aistear thrí la, agus Airc chunnartha an tighearna ag imtheachd rompa a naistior na ttrí lá, diarruidh áite comhnuidhe dhòibh.

34 Agus do bhíodh néull an tighear­na orra san ló, a nuáir do théidís amach as an bhfoslungphort.

35 Agus tàrla a nuáír do ghlu­áiseadh a Náirc ar a haghuidh go na­bradh Maóise, Eirigh súas a thighearna agus biodh do naimhde ar na scabadh, agus an drung fhuathuigheas tú, teithidís romhad.

36 Agus a nuair do chomhnuigheadh a Nairc, déaradh sé, Ionntoigh a thighear­na chum na niomad milteadh chloinne Israel.

CAIB. XI. Do smachduigheadh talach an phobuil le teine. 18 Gheall Dìa sáth feóla dhóibh 24 Do orduigh Dia an Sanhedrim, no an 70 Seanoireadh.

AGus a nuáir do iomchasáoid an pobal, do chuir sin fearg ar an tighearna, agus do chualuidh an tighearna sin, agus do lasadh a fhearg, agus do las teine an tighearna na measg, agus do loisg an luchd dó bhí a nim­libh an champa.

2 Agus do éigheadar an pobal ar Mhaóise, agus a nuáir do rinne Maóise urnaighe chum an tighearna, do múchadh an teínidh.

3 Agus tug Taberah dainm ar a náit, do chionn gur loisc teine an ti­ghearna na measg.

4 Agus iomad dá raibh na measc do ghlac ainmhian íad, agus clann Is­rael mar an gcéadna do ghuiléadur a rís agus a dubhradar, Cia bhéarus feóil dúinn ré na hithe?

5 Cuimhnígheamáoid ar a níasc do ithmís annsa Négipt a naisgidh, na c [...]la­rain, agus na mealbhucain, agus an lus, agus na huinniuin, agus an ghairleóg,

6 Achd a nois atá ar nanum ar ttiurmúghadh súas; ní bhfuil ní ar bith aguinn annois achd an Mannasa amháin ion ar radharc.

7 Agus do bhí an Manna amhuil síol Coriander, agus a dhath amhuil dath Bdellium.

8 Agus do imthigheadh an pobal fa gcuáirt, agus do chruinnighedís é, a­gus do mheiledís a muiltibh é, no do bhrúighedís é a móirteur, agus do bhruithedís a noighnibh é, agus do nighdís cácuidhe dhe: agus do bhí a bhlas amhuil blas nuadhola.

9 Agus a nuáir do thuiteadh an drúchd air an ccampa sa noidhche, do thuiteàdh an Manna air.

10 Annsin do chualuidh Maóise an pobal ag gul ar feadh a muinntire uíle, gach áon díobh a ndorus a lóistin féin: agus dó hadhnadh fearg an tighearna go mór: do bhí Maóise feargach mar an gcéadna.

11 Agus a dubhairt Maóise ris an tti­ghearna, Créad fár chrádh tú do shér­bhíseach, agus créad fá nach bhfuáir mé fabhar ad lathair, as ar chuir tú ualach na ndáoinesi uíle orum?

12 An misi do ghein an pobalso uile? an damh rugadh iad, as a nairbear­thá riom, Iomchair ann tfochras iad, (mar iomchras an tathair-altrannus le­anbh na cíche) gus an bfearann do mhi­onnaidh tú da naithribh?

13 Cáit as a bhfaghuinnsi feóil ré tabhairt don phabalso uile? óir guil id siad orum, gá rádh: tabhair dhúinn feóil go níthmís í.

14 Ní fhéaduimsi na dáoinesi uile diomchar am áonar, do chionn go bhfuil so ro throm agum.

15 Agus mas mar so dhéanas tú rium, guidhim thú, marbh mé ar ball; agus ma fuáir mé muinnteardhus ad la­thair, ná faicim mo thruaighmhéile.

16 Agus a dubhairt an tighearna ré Maóise, cruinnigh chugamsa seachdmho­chad fear do shinnsearuibh Israel, noch is aithne dhuit bheith na sinsir an phobail, agus na noifigidh ós a ccionn; agus tabhair íad go tabearnácuil an chomh­chruinnighthe, go rabhaid na feasamh ad fhochairsi annsin.

[Page]17 Agus tiucfa misi a nuas a­gus laibheóra me riot ánnsin; agus beanfa mé don spioraid ata ortsa, agus cuirfe mé orrasan é; agus iomchóruid siad ualach na ndáoine leachtsa, íonnus nach iomchoruidh tusa leachd féin é.

18 Agus abairsi ris an bpobal, Beannuigidh sibh féin a ccoinnean láoi márach, & iostáoi feoil (óir do ghuilea­bhair a ccluasaibh an tighearna, da rádh, Cia bhéuras feoil dúinn ré na hithe? óir is maith do bhádhas aguinn sa Né­gipt) uime sin do bhéura an tighearna feóil dáoibh, agus íostáoi í.

19 Ní héanlá amháin íostaoi, nó dhá là, nó cúíg lá, nó deich lá, nó fhithche lá.

20 Achd an feadh míosa iomláine, nó go tti sé amach ar bhur bpolláiribh agus go ráibh glonnmhar aguibh: do chionn gur tharcuisnigh sibh an tighearna, noch atá bhar measc, agus gur guileabh­air dá lathair, gá rádh; Créad as a ttan­gamar amach as a Négipt?

21 Agus a dubhairt Maóise, an po­bal a bhfuilim na measc, ataid siad sé chéad míle coisighe, agus a dubhairt tusa, Do bhéura mé feóil dàoibh ar feadh miosa ré na hithe.

22 An muirfighear na tréada, agus na halbhadha dhóibh da sasadh, nó an ccruinneochthar íasc na fairge uile a bhfochair a chéile dhóibh da sásadh:

23 Agus a dubhairt an tighearna ré Maóise: an ndearnadh lámh an tighear­na níos giorra? do chífe tú a nois an ttiocfa mfocalsa a gcrích dhuitsi, nó nach ttiocfa.

24 Agus do chuaidh Maóise amach, agus do innis don phobal briathra an tighearna, agus do chruinnigheádar a bhfochair a chéile an seachdmhoghad do shinnsearuibh an phobuil, & do shuighea­dar fá ccuàirt timchioll an tabearnacuil.

25 Agus táinic an tighearna a nuas a néull agus do labhair ris, agus do thóg cuid don spioraid do bhí air, agus tug don tseachdmhodhad séanóir é: agus tárla a nuáir do chomhnuidh an spiorad orrasan go ndearnadar fáigheadoireachd, agus nár stadadar.

26 Achd do fhanadar días do na dáoinibh annsa champa, is é dob ainm do dhuine aca Eldad, agus ainm an fhir eile Medad; agus do chomhnuidh an spiorad orra, agus do budh don luchd do bhí scriobhtha iad, achd ní dheachadar amach chum an tabearnacuil, agus do rinneadar fáigheadóireachd san champa.

27 Agus do rith duine, agus do innis do Mhaóise, agus a dubhairt, Atá Eldad agus Medad ag fáigheadóireachd san champa.

28 Agus do fhreagair Josua mhac Nun serbhíseach Mhaóise ón áois óig, agus a dubhairt sé, A thighearna a Mhaóise, toirmisc íad.

29 Agus a dubhairt Maóise ris, [...] bhfuil tnúth ortfa ar mo shonsa: [...] bfearr liom go mbeidís pobal an tigheana uile na bhfáighibh, agus go co [...] feadh an tighearna a spiorad orra.

30 Agus do chuaidh Maóise d [...] champa é féin agus sinnsir Israel.

31 Agus do chuaidh gáoth ama [...] ón ttighearna, agus tug gearraguirt [...] bhfairge, agus do léig sios láimh ris [...] ccampa íad, mar do bheith sé ui [...] láoi don táoibhse, agus uidhe láoi d [...] táoibh eile fá gcuáirt timchioll an cham­pa, agus timchioll dhá chubhád dá [...] ar gnúis na talmhun.

32 Agus do sheasadar an pobal s [...] ar feadh an láoi sin, agus ar feadh [...] hoidhche, agus ar feadh an láoi ar [...] mhárach, agus do chruinnigheadar [...] gearraguirt: an té is lugha do cruinnigh do chruinnigh sé deich homer, agus [...] leathnuigheadar íad fá gcuáirt timch [...] an champa uile dhóibh féin.

33 Agus an feadh do bhí an n [...] fós idir a bhfiuclaibh, agus fós [...] mhe na cognadh, do hadhnadh se [...] an tighearna a naghuidh an phobuil, ag [...] do bhuáil an tighearna an pobal [...] pláigh romhóir.

34 Agus do ghoir sé Cibrot-hataabh [...] dainm do náit, do chionn gurob ann­sin do adhlaiceadar an luchd air a ra [...] an tainmhían.

35 Agus do aistrigheadar an pobal [...] Cibrot-hataabhah go Haserot, agus [...] fhosadar ann Haserot.

CAIB. XII. Do liaighiseadh lubhra Mhiriam.

AGus do labhair Miriam agus [...] ron a naghaidh Mhaóise ar [...] na mná don Etiophia noch do p [...] sé; óir do phós sé bean do Ne [...] ­pia.

2 Agus a dubhradar, An [...] Mhaoise amhain do lubhair an tighear­na, a né nach ar lubhair sé thrid [...] mar an gcéadna: agus do chualuidh [...] tighearna sin.

3 Annois do bhí an duine Ma [...] romhacánta ós cionn a nuile dhuine [...] raibh ar ghnúis na talmhan.

4 Agus do labhair an tighea [...] go hobann ré Maóise agus ré Ha [...] agus ré Miriam, Tigidh amach [...] ttriúr go tabearnacuil an ch [...] chruinnighthe; agus ttangadar ama [...] na ttríur.

5 Agus táinic an tighearna a [...] a bpiléir néill, agus do sheas a [...] rus an tabearnacuil, agus do g [...] Aáron agus Miriam, agus tanga [...] aráon amach.

[Page]6 Agus a dubhairt seision, éis­ [...]igh annois mo bhríathra, matâ fádh bhar measc, misi an tighearna foillseo­ [...]had mé féin dó a bhfis, agus laibheora mé ris a naislíng.

7 Mo sherbhiseach Maóise ni bhfuil [...]é mar sin, noch atá fírinneach measc mo thighe uile.

8 Is rission laibheorus mé béul ar bhéul, fós go soilléir, agus ní a nglór dhor [...]ha, agus do chífe sé cosamh­lachd an tighearna: créud fa nach rabh­abhairsi ar a nadhabharsin eaglach um labhairt a naghaidh mo sherbhísigh Maóisi.

9 Agus do las fearg an tighearna na naghaidh, agus do imthigh sé uatha.

10 Agus do imthigh an néull ón ttabernacuil, agus féuch thàinic lúbhra ar Mhiriam (coimhgheal) lé sneachda: a­gus do fhéuch Aáron ar Mhiriam agus féuch do bhí lubhra uirré.

11 Agus a dubhairt Aáron ré Maóise, Uch a thighearna, iarruim dathchuinge ort, ná léig an peacadh oruinne ánn a ndearnamar go leamh, agus ar pheacuigheamar.

12 Ná biodh sí so mar áon marbh; dá ttráothann leath a fheola a nuáir thig amach as broinn a mhathar.

13 Agus do éigh Maóise air an ttighearna, ga rádh, Slánuidh a nois í, a Dhé, iarruim dathchuinghe ort.

14 Agus a dubhairt an tighearna ré Maóise, muna ndearnadh a hathair achd seile do theilgean na haghaidh, nach biadh náire uirre seachd lá? curthar amach as an champa í seachd lá, agus na dhiaigh sin glacthar a steach i.

15 Agus do cuirfeadh Miriam ón champa seachd lá, agus nior aistrighea­dar cách nó gur tugadh Miriam a steach a ris.

16 Agus na dhiaigh sin do áthruighea­dar an pobal ó Haserot, agus do fhosa­dar a bhfasach Páran.

CAIB. XIII. Do chuireadur luchd rannsaghadh thír na geallamhna uadha.

AGus do labhair an tighearna ré Ma­óise, dá rádh.

2 Cuir dáoine amach go spindis tár Chanaáin noch do bheirimsi dochloinn Israel: do gach éintreibh dá naithribh chuirfeas tú duine amach, gach éanduine na riaghlóir na measc.

3 Agus do chuir Maóise le haithne an tighearna amach íad as fásach Phá­ran: na daoine sin uile do budh ceann ar chloinn Israel.

4 Agus do budh íadso a nanmanna, Do threibh Réuben, Sammua mhac Sac­cur.

5 Do threibh Simeoin, Saphat mhac Hori.

6 Do threibh Judah, Caleb mhac Je­phunneh.

7 Do threibh Issachar, Igal mhac Jóseph.

8 Do threibh Ephraim, Osea mhac Nun.

9 Do threibh Benjamin Palti mhac Raphu.

10 Do threibh Sebulun, Gaddiel mhac Sodi.

11 Do threibh Joseph, eadhon, do threibh Manasseh, Gaddi mhac Súsi.

12 Do threibh Dan, Ammiel mhac Gemalli.

13 Do threibh Aser, Setur mhac Micháel.

14 Do threibh Naphtali, Nahbi mhac Uophsi.

15 Do threibh Gad, Gebhel mhac Machi.

16 Is íad so anmanra na ndáoine, noch do chuir Maóise amach do bhrath na dúthaighe: agus do ghoir Maóise Je­hosua do Osea mhac Nun.

17 Agus do chuir Maóise íad do bhrath thire Canaáin, agus a dubhaírt riú, gluaisigh romhuibh do náird ó dheas, agus éirgidh suas ar a tsliabh.

18 Agus féachuidh créd é an fea­rann, agus na dàoine aitreabhas ann, an bhfuilid laidir nó lag, na mbeagan nó na moran dáoine.

19 Agus créd is fearann é ann a gcomhnuighid siad, an maith nó an olc é, agus créad na caithreacha ann a nái­tighid siad, an ann lóistínibh nó a náitibh daingne áitighid.

20 Agus créd é an fearann féin, an truagh é nó an méith, an bhfuil coill ann nó nach bhfuil: agus bithisi beódha, agus tugaidh libh cuid do tho­radh na tire: annois do bé sin aimsir na gcéadghrápuigheadh.

21 Marsin do chuadar suas, agus do spionadar an tír ó fhásach Sin go Re­hob, mar a ttigid dáoine go Ha­mat.

22 Agus do chuadar suas budh dheas go ttangadar go Hebron mar a rabhadar Ahiman, Sesai, agus Tal­mai, clann Anac: a nois do rinneadh Hebron seachd mbliadhna roimhe Soan sa Négipt.

23 Agus tangadar gus a nabhuinn Escol, agus do ghearradar annsin beangan fá éintriopall cáor fíneamh­na, agus do iomchradar é idir dhis air mhaide, agus tugadar leó do na pomgránada, agus do na fígidhe.

24 Do goireadh do naitsin gleann Escol, do bhrigh an tríopuill cáor do ghearradar clann Israel as sin.

25 Agús do fhilleadar ó spio­nadh na tíre, déis dhá fhichid lá.

26 Agus do ghluaisiodar agus tan­gadar go Maoise agus go Haa­ron, [Page] & go comhchruínniughadh chloinne Israel uile go fasach Pháran go Cades, agus tugadar scéula chucasan, agus chum an chomhchruinnigh uile, agas do thais­beanádar toradh na tire dhóibh.

27 Agus do innisiodar dhoibh, agús a dubhradar, Tangamairne gus an ttír ionar chuir tú sinn, agus go deimhin atá si ar sileadh dó bhainne agus do mhil, agus a sé so a toradh.

28 Gidheadh atáid na dáoine áitrea­bhas annsa dúthaigh láidir, agus atáid a gcathireacha do bhalladhuibh, agus táid romhór: agus fós do chonncamar clann Anac annsin.

29 Aítreabhuid na Hamalecitigh annsa bhfearann táobh ó dheas: agús na Hititigh agus na Jebusítigh, agus na Hamorítigh áitreabhas ar a tsliabh: águs na Canaanitigh áitrebhas láimh ris an bhfairge, agus láimh ré leithimeal Jordáin.

30 Agus giodh gur shocruigh Caleb an pobal a lathair Mhaóise, agus a du­bhairt sé, Déanam súas a néinfeachd, agus sealbhuigheam é, óir atámáod cumusach air a bhuain amach.

31 Gidheadh na dáoine do chuaidh leis súas, a dubhradar, Ni bhfuilmidne ion­dula súas a nághaidh na ndáoine: óir is láidre íad ná sinn.

32 Agus tugadar drochthuarusc­bháil do chloinn Israel ar an ndúthaigh noch do spíonadar, ga rádh; An fearann thríd a ndeachamár da spíonadh, is ta­lumh é íosas súas a áitreabhuigh; agus na huíle dháoine da bhfacamair ann, atáid na dáoine árrachda.

33 Agus do choncamar annsin ai­thigh mic Anac, is mó nó aithighe eile; agus do bhádhma [...]ne ann ar radharc fein mar dhreóllánuibh teasbhuidh, agus do bhámar ann a radharcsion fós mar án ccéadna.

CAIB. XIV. Ithiomràdh an phobail. 6 Ataid Josua agus Caleb aíleas. 24 Noch dar gheall Dia maith dá chionn.

AGus do thóg an pobal uile a nguth ós áird, agus do éigheadar, agus do ghuileadar an pobal a noidhche sin.

2 Agus do rinneadar clann Israel uile ithiomrádh a naghaidh Mhaóise agus a naghaidh Aáron, agus a dubhradar an comhchruinniughadh uile riú, Do bfearr linn go bhfuìgheamaois bás a ccrich na Hégipte, nó do bfearr linn go bhfui­ghemaois bás annsa bhsásach [...]o.

3 Agus créd fa ttug an tighearna don tirsi sin do thuitim leis an gcloidheamh, chor go mbeidís ar mn [...] agus ar▪ cclann na gcr [...]ích? nach ar bhfearr dhúinn fil­leadh do Négipt.

4 Agus a dubhradar ré ar [...] déanam caiptin agus filleamh do [...] gipt.

5 Annsin do thuit Maóise agus Aár [...] ar a naighthibh a lathair oireach [...] chomhchruinnighthe chloinne Israel [...]

6 Achd Josua mhac Nun agus C [...] mhac Jephunneh, noch do bhi don l [...] do fhéuch an fearann, do réubádar [...] néaduighe.

7 Agus do labhradar ré hoireach [...] as chloinne Israel uile, dha rádh, [...] fearann ar ghabhamair thríd dá fhéach [...] is fearann sármhaith é.

8 Matá dúil ag an ttighearna io [...] inne, annsin béaruidh sé don dúthai [...] si sinn, agus do bhéara dhuinn í; [...] tháigh noch líonas do bhainne agu [...] [...] mhil.

9 Amháin ná héirghidhsi a ccogad [...] naghaidh an tighearna, agus ná b [...] eagla oruibh roimh dháoinibh na t [...] óir is arán dúinne íad: do dhealui [...] ccumhdach riú, agus atá an tighea [...] linne: ná bíodh a neagla oruibh.

10 Achd do aithnigheadar an co [...] chruinniughadh uile a gclochadh lé ch [...] uibh: & do thaisbein glóir an tighea [...] féin á ttabearnacuil an chomhchruinn [...] the a lathair chloinne Israel uile.

11 Agus a dubhairt an tigheaná [...] Maóise, Gá fad bhías an pobalso ag [...] feirge oram? agus gá fad nach ccre [...] mé ar son na nuile comharthadha [...] thaisbean mé eatorra?

12 Buáilfe mé íad lé pláigh, a [...] beanfa mé a noighreachd díobh, ag [...] [...] dhéana mé dhíotsa cineadh is mo [...] is neartmhuire ná íadsan.

13 Agus a dubhairt Ma [...] ris an ttighearna, Achd cluinfid [...] Hégiptigh sin (óir thug tusa [...] amach ó bheith na measc léd ch [...] achduibh.)

14 Agus inneo suid siad do mh [...] tir na tíresi é: óir do chualadar, [...] thighearna, go bhfuil tusa a measc [...] phobailsi, go bhfaicthear thusa, a [...] ghearna, aghaidh ar aghaidh, ag [...] [...] mbí do néull ós a ccíonn, agus [...] ttéid tú rompa san ló a bpiléur néill, [...] a bpiléur teinidh sa noidhche.

15 Annois má mharbhann tú an po [...] so uile mar éanduine, annsin la [...] ruid na criocha do chualuidh do thasc, [...] rádh.

16 Do chionn nach éidir leis an [...] ghearna na dáoinesi do thabhairt [...] tir do gheall sé dhóibh, uime sin mharbh se iad annsa bhfásach.

17 Agus annois íarruim dathch [...] ort, biodh cumhachda mo thighea [...] mor amhuil do labhair tú, da rádh.

18 Atá an tighearna fad- [...] lingeach agus mórthrócaireach, maitheamh éacceart agus péacaidh [...] gus gan an ciontach do shíoradh [...] [...]anchor, ag aithbhear péacaidh [...] [Page] naithreadh ar an ccloinn go nuige [...] treas agus an ceathramhadh [...]ún.

19 Maith, iarruim dathchuinge [...]t, éacceart na ndaóinesi do réir [...] do thrócaire; agus mar do mhaith [...] don phobalsa ó Négipt go ttí a [...]s.

20 Agus a dubhairt an tighear­ [...]a, do mhaith mé do réir do bhréith­ [...]efi.

21 Achd coimhdhearbhtha agus atáim­ [...]i am bheathaidh, lionfuighear an do­ [...]han uile do ghlóir an Tighearna.

22 Do bhrígh na muinntiresi uile [...]o chonnairc mo ghlóir agus mo ionganta [...]o rinne mé sa Négipt, agus annsa [...]hfasach, agus do chuir cathughadh [...]orm a nois deich nuáire, agus nár èisd [...]em ghuth:

23 Go deimhin ní fhaicfid siad an [...]dáthaigh do gheall mé dá naithribh: [...]i fhaicfidh éainneach dhíobhso dar chuir [...]arg oram é.

24 Achd mo sherbhiseach Caleb, [...]do chionn gó raibh aithearrach spioraid [...]ann, agus gur lean sé misi go hiom­ [...]án; béura mé eision don dúthaigh [...]ona ndeachaidh sé, agus sealbhochuid a [...]shliochd é.

25 (Annois do áitreabhadar na Hamalecítigh, agus na Cananítigh annsa ghleann) Fillidhsi a márach agus im­thighidh don fhásach a slighe na mara [...]úidhe.

26 Agus do labhair an tighearna ré Maóise agus ré Háaron, gá rádh.

27 Gá fad iomchórus mé leis a [...]drochphobalsa, noch do ní ithiomrádh [...]m aghaidh? do chúala mé ithiomrádh chloinne Israel, noch do nid do mhun­mhur am aghaidh:

28 Abair riú, Mar mhairim, a deir an tighearna, amhuil do labhrabhairsi [...]m chlúasuibhsi, is mar sin do dhéana misi [...]ibh.

29 Tuitfid bhur cconablacha annsa [...]hfasachsa, gach ar háirmheadh dhibh [...]o réir bhur nuibhre iomláine ó fhithchid [...]liadhan dáois agus ós a chionn, do rinne [...]hiomrádh am aghuidhse.

30 Gan chunntabhairt ní thiucfuidhe [...]on tir a sleach a ttáoibh ar mhionna [...]é go náitreochadh sibh innte, achd [...]mhain Cáleb mhac Jephunneh, agus Jo­ [...]ua mhac Nun.

31 Ach bhur náoidhin a dubhrabhair [...]o bheith na gcreich, béara mé íad sin a [...]each, agus aitheonuid siad an fearann, [...]och do tharcuisnigheabhairsi.

32 Achd ar bhur sonsa tuitsid [...]ur cconablacha annsa bhfásachsa.

33 Agus béid bhur gclann ar sea­ [...]rán annsa bhfálachso ceathrachad blia­ [...]an, agus íocfuid ar son bhur stría­ [...]chuis, nó go leaghaid bhur ccuirp [...]nsa bhfásach.

34 Do réir uibhre na laétheadh a rabhábhair ag féuchuin a nfearuinn, ceathrachad lá, (gach éanlá ar son bli­adhna) iomchortháoi bhur néicceart, sé sin ceathrachad blíadhan, agus aitheon­táoi mo bhriseadh geallamhnasa.

35 Misi an tighearna a dubhairt, do dhéana mé go deimhin é ris a ndroch chomhchruinniughadhso uile, noch atá ar na gcruinniughadh a ccionn a chéile ám aghuidh: annsa bhfasachso tuitfid síad, agus annsin báiseochthar íad.

36 Agus na dáoine do chuir Maóise dféachuin a nfearuinn, noch do fhill agus tug air an gcomhchruinniughadh ithiomrádh do dhéanamh iona aghaidh lé droch thúarusgbháil do thabhairt air an bhfearann;

37 An mhuinntir chéadna sin thug leó an droch thúarusgbháil ar an ttír, fuaradar bás don phlaigh a lathair an tighearna.

38 Achd Iosua mhac Nun agus Cáleb mhac Jephunneh (noch ba) don luchd do chuáidh dféachuin a nfearuinn, do mhaireadar a gcomhnúighe.

39 Agus do innis Maóise na briath­raso do chloinn Israel uile, agus do cáoi­dheadar an pobal go mór.

40 Agus do éirgheadar an pobál go moch ar maidin, agus do chúadar súas go mullach an tsléibhe, gá rádh, Féuch atamáoid annso, agus racham súas go nuige a náit do gheall an tighearna: óir do pheacuigheamar.

41 Agus a dubhairt Maóise, créd a nois fá saruighthigh aithne an tighearna? ach ní bhíá maith dhíbh ann,

42 Ná héirgidhe suás, óir ní bhfuil an tighearna bhar measc, chor nach buailtear sibh as coinne bhur namhad.

43 Oír atáid na Hamalecítigh agus na Cananítigh annsin romhuibh, agús tuitfidhe leis an gcloidhiomh: do chionn gur hionntóigheabhair ón tighearna; uime sin ní bhía an tighearna libh.

44 Ach do chuireadarsan rompa dul súas go mullach an chnoic: gidheadh níor imthigh Airc chunnartha an ti­ghearna, ná Maóise, amach as an ccampá.

45 Ansin tangadar na Hamalecítigh a núas agus na Cananitigh, noeh do chomhnuigh san chnocsin, agus do bhuaileadar íad, agus do bhrisiodar orra air fad go Hormah.

CAIB. XV. Na hofrala bheuraid leó, an tan tiucf [...]id don tír chombnuighe. 30 Smacbd ar a phe­acadh dhán. 32 Agus ar bhriseadh na Sabboide.

AGus do labhair an tighearna re Má­oise, dá rádh;

2 Labhair re cloinn Israel, agus abair [Page] riú, a nuáir thiucfuidhe da bhur ttír chomhnuidhe, noch do bheirimse dháoibh.

3 Agus do dhéantáoi ofráil le teinidh don tighearna, ofráil loiscthe, nó iodh­buirt a gcoimhlíonadh móide, nó a nofráil thoileamhuil, nó ann bhur bhféa­sluibh sollamanta, do dhéanamh dea­ghbhólaidh don tíghearna, do nealbhdha nó don tréud:

4 Annsin an té ofrálas ofráil don tighearna, béuruidh leis ofráil bhídh do dheachmhadh cuid do phlúr cu­maiscthe le ceathramhadh do hin ola.

5 Agus gléusfa tú ceathramhadh do hin fhiona mar ofrail dighe, maille re hofrail loiscthe nó lé hiodhbuirt, ar son gach uain.

6 Nó ar son reithe, gléasfa tú mar ofráil bhidh dhá dheachmhadh cuid do phlúr cumaiscthe leis an treas cuid do hin ola.

7 Agus ofrála tú mar ofráil dighe an treas cuid do hin fhìona mar bholadh chumhra don tighearna.

8 Agus a nuair ghléasfas tú bulóg mar ofráil loiscthe, nó mar iodhbuirt a ccoimhlionadh móide, ná ofrála siodha don tighearna:

9 Annsin do bhéura sé maille lé bu­lóig ofráil bhídh leis do thri dheach­madh cuid do phlúr cumaiscthe le leath hin dola.

10 Agus do bhéura tú leachd mar ofráil dighe leath hin dfion mar ofráil déanta lé teinidh do bholadh chumhra don tighearna.

11 Mar so do dhéantar ar son éan­bhuloige, no ar son éinreithe, nó ar son uain nó meannáin.

12 Do réir na huibhre do ghléas­fuidhe, mar sin do dheantáoi ris gach áon do réir a uibhre.

13 An mheid rugadh don tír, do dheanuid uile na neithesi mar so, ag ofráil ofrála déanta lé tei [...]idh do bho­ladh chumhra don tighearna.

14 Agus ma thig c [...]imhidhtheach do chomhnuighe eadruibh, nó gidh bé ar bith bhias bhár measc ann bhur ngei­nealachuibh, agus ofrálfus ofrail déanta lé teinidh do bholadh chamhra don ti­ghearna: mar dheantáoise, seadh do [...]héana s [...]ision.

15 Eánordughadh amháin bhias orui­bhsi don chomhchruinniughadh, agus m [...]r an gceadna don choimhidhtheach chomh [...]uigheas (bhur measc) órdughadh si [...]rruidhe ann bhur slicchd: mar tá­tháoise, is mar sin bhias an coimh­idhtheách a lathair an tighearna.

16 Eándligheadh agus éanmhodh bhías ag [...]bh, agus ag an ccoimhidhtheach ch [...]mhnuigheas maille ribh.

17 Agus do labhair an tighearna ré Maóise, dhá rádh.

18 Labhair re cloinn Israel agus abair riú, a nuáir thiocfuidhe don [...] thaigh a mbéara misi sibh.

19 Annsin is amhluidh bhías, a [...] í ostáoi darán na tire, ofráilfidhe o [...] thógtha don tighearna.

20 Ofráilfidhe súas cáca don chead c [...] dá bhur ttáos mar ofráil thógtha: [...] do níthí ofráil thógtha don lár (s [...] bhuáilthe) mar sin thóigfighe é.

21 Don chéad chuid dá bhur [...] do bhéartháoi don tighearna ó [...] thógtha ion bhur sleachduibh.

22 Agus má rinneabhair seach [...] agus nach ar choimhéadabhair na [...] aithne noch do labhair an tighearna [...] Maóise,

23 A nuile ní dar aithin an tighe [...] na dhíbh re láimh Maóise; ón ló [...] aithin an tighearna do Mhaóise, ag [...] so amach a measc bhur ngeineala [...]

24 Annsin is amhlaidh bhías, má [...] thear éainní tré aínbhfios gan fhiós [...] chomhchruinniughadh, go ttiubh [...] an pobal uile éanbhulóg óg uath [...] [...] ofráil loiscthe, mar bholadh chu [...] dón tíghearna, maille lé na ofráil b [...] agus ofráil dighe do réir a nordu [...] agus éanmheannán do na gabhruibh [...] ofráil pheacaidh.

25 Agus do dhéana an sagart [...] ar son chloinne Israel uile, agus m [...] fighear dhóibh uile é, óir is ainbh [...] águs do bhéaruid a nofráil leó, [...] buirt dhéanta lé teinidh don tighea [...] agus a nofráíl pheacaidh a lathair [...] ghearna ar son a nainbhfios.

26 Agus maithfighear do ch [...] chruinniughadh chloinne Israel [...] agus don choimhidhtheach choi [...] chus na measc, ó thárla don ph [...] uile bheith a nainbhfios.

27 Agus má pheacuigheann a [...] bith tré ainbhfios, annsin do bhé [...] leis gabhar bainion don chéidbhli [...] mar ofrál pheacaidh.

28 Agus do dhéana an sagart [...] ghníomh ar son a nanma pheac [...] go hainbhfiosach, a nuáir do [...] peacadh go hainbhfiosach a lathai [...] tighearna, do dhéanamh lóirghníom [...] a shon, agus maithfighear dhó é,

29 Eándligheadh amháin bhías a [...] don té pheacuigheas tré ambhf [...] ráon don té béarthar a measc chl [...] Israel agus don choimhidhtheach [...] mhnuigheas na measc.

30 Achd an tanam do ní éai [...] handóthchusach, mas don tír é tó [...] mhidheach, scannluigh sé an tigh [...] agus gearrfhuighear an tanamsin [...] a dhaóine.

31 De chionn gur tharcuisnig [...] briathar an tighearna agus gu [...] [...] a aithne, gearrfuighear an tana [...] th [...]íd amach; biáidh a olc air féin.

32 Agus an fad do bhádar [...] Israel annsa bhfáfach, fúaradar [...] do cruinnigh maideadha annsa thb [...]

[Page]33 Agus an luchd fuáir ag cruinni­ [...]hadh máideadha é, thugadar é chum [...]óise agus chum Aaron agus chum an [...]omhchruinnigh uile.

34 Agus do chuireadar a láimh é, [...]o chionn nar foillsiughadh cread do [...]é [...]taói ris.

35 Agus a dubhairt an tighearna re [...]e, c [...]i [...]fighear an tóglach go dei­ [...]hin chum báis, clochfuid an comh­ [...]i [...]iughadh uile lé clochuibh é táoibh [...]ch don champa.

36 Agus tugadar an coimhthionól [...]e táobh amach dón champa é, agus do [...]lochadar lé clochuibh é, agus do éug [...] mar do aithin an tighearna do Mha­ [...]se.

37 Agus do labhair an tighearna ré [...]aóife, dhá rádh.

38 Labhair ré cloinn Israel agus [...]ir dhóibh go ndéandáois fabhra a [...]i [...]bh a néaduigheadh ar feádh a [...]ealach, agus cuirid ruibín gorm [...] fhabhradhuibh a nimil.

39 Agus biáidh sé aguibh na bhfabh­ [...]dhuibh, chór go bhfeachtáoi áir, agus [...]o mbía sé aguibh mar chuímhne ar [...]chea [...]uibh an tighearna, agus go ndéan­ [...]oi dhá réir, agus nach leantáoi lorg [...] gcroidhtheach féin agus bhur fúl [...], a ndiáigh a ngnáthuigheann sibh [...] do stríapachus.

40 Ionnus go ccuimhneochtháoi agus [...]o [...]déantáoi maitheanta uile, agus go [...]ia sibh náomhtha da bhur Ndía.

41 Misi an tighearna bhur Ndía, noch [...]ng amach sibh as crich na Hégipte [...]h [...]m beith mo Dhía aguibh: misi an [...]ghearna bhur Ndía.

CAIB. XVI. [...]easain Chorah, Datan & Abìram, 31 ar na smachdughadh gu géur. 41 agus ithiom [...]ádh 14700 do lean an lorg.

ANnois Córath mhac Isar mhic Co­hath mhic Lébhi, agus Dátan agus [...]bíram mic Eliab, agus On mhac Pé­ [...]t mhic Réuben, do ghlacadar chuca [...]óine.

2 Agus déirgheadar súas a lathair Mha­ [...]se maille re cuid áirigh do chlann­ [...]bh Israel, dhá chéud agus cáogad pri­ [...]a don choimhthionól, óirdhe [...]c ann­ [...] chomhchruinniughadh, dáoine aínm­ [...]amhla.

3 Agus do chruinnigheadar íad féin ccionn a chéile a naghaidh Mháoise, [...]us a naghuidh Aáron, agus a dubhradar [...]; Is mór ghabhtháoise oruibh féin ó [...]árla an chomhchruinniughadh uile ná­ [...]htha, gach aon díobh, agus an tigh­ [...]rna na measc; ar a nadhbharsin cred [...] ccurtháoisi sibh féin súas ós cionn pho­ [...]l an tighearna?

4 Agus a nuair do chúalaidh Máoise [...], do thuit sé ar aghaidh.

5 Agus do labhair sé re Córah agus ré na chuídeachduin uile, dhá rádh: a márach féin taisbeanfuidh an tighearna cía is leis, agus cia atá naomhtha; a­gus do bhéara aír teachd láimh ris: an té sin féin do thogh sé, is air do bhéara teachd a ngar dhó.

6 Déanuidhst so, glacaidh sionsuidhe chugaibh, Córah agus a chuideachda uile.

7 Agus cuiridh teinidh ionta, agus cuirfidh túis ionta a lathair an tigh­earna a márach: agus is amhluidh bhías, gídh bé duine thoghas an tighearna, biaidh sé naomhtha: gabhann sibh a niomar­cuigh oruibh féin, a chlann Lébhí.

8 Agus a dubhairt Máoise re Córah, guidhim sibh, éistigh a chlann Lebhi:

9 An saoilti gur ní gan éifeachd mar do dhealuigh Dia Israel sibhsi ó chomh­chruinniughadh Israel da bhur ttabhairt a ngar dhó féin, do dhéanamh serbhíse thabernacuil an tighearna, agus seasamh a lathair an chomhchruinnigh do fhrio­tholamh dhóibh?

10 Agus thug sé thusa a bhfogus dó, agus do dhearbhráithre uile mic Lé­bhi maille riot; agus an bhfuiltí ag íarruigh na sagartachda mar an gcéadna?

11 Ar son na cúisesin, thusa agus do cuideachda uile do chruinníghea­bhair sibh féin a ccionn a chéile a naghuidh an tighearna: agus créd é Aáron as a ndéantaoi ithiomrádh na aghaidh?

12 Agus do chuir Máoise gairm at Dhátan agus air Abíram, clann Eliab, noch a dubhaírt, Ní rachuimne súas.

13 An ní gan éaifeachd go ttúg tu­sa sinn as dúthaigh líonas do bhainne a­gus do mhil, dar marbhadh annsa bhfá [...] sach, acht muna ndéana tú prionns [...] dhíot féin thríd amach ós ar ccionn?

14 Tuilleamh fós, ní thug tú sinn go tír líonus do bhainne agus do mhil, a­gus ni mó thug tú oighreachd fearuinn nó fíneamhna dhúinn: an gcuirfe tú súile na ndáoine amach? ní rachuimne súas.

15 Agus do bhí Máoise rofheargach, agus a dubhairt ris an tighearna, Ná ta­bhairsi meas ar a nofráil so; níor bhean misi éanassal ámhain díobh, agus ní mó do ghortuigh mé áon aca.

16 Agus a dubhairt ré Córah, bídhs [...] agus do chuideachda uile a lathair an ti­ghearna a márach, thusa agus íadsan a­gus Aáron.

17 Agus glacadh gach aon aguibh sionnsa, agus cuiridh túis ionta, agus tugadh gach áon aguibh a shionnsa féin a lathair an tighearna, dhá chéad agus caogad sionsa; thusa mar an gcead­na agus Aáron gach áon aguibh a shi­onnsa.

18 Agus do ghlac gach áon áca a shionnsa, agus do chuir teinidh ionta, agus do chúireadar túis ar an [Page] tteinidh, agus do sheasadar a ndorus thabernacuil an chomhchruinnigh, maille re Máoise agus Aáron.

19 Agus do chruinnigh Córah an comhchruinniughadh uile na naghaidh go dorus thabernacuil an chomhchruinn­igh, agus do foillsiughadh glóir an ti­ghearna don chomhchruinniughadh uile.

20 Agus do labhair an tighearna re Maoise agus ré H [...]aron, dá radh.

21 Dealuighidh sibh fein as lár an phobailsi, go sgriosa mé iad a mói­ment.

22 Agus do thuiteadarsan ar a na­ghaidh agus a dubhradar, A Dhé, Dia spiorad gach uile fhéola, an bpeacóch­uidh áonduine amháin, agus an mbía tú feargach ris an bpobal uile?

23 Agus do labhair an tighearna re Máoise, dhá rádh,

24 Labhair ris an gcomhchruinniugh­adh, dhá rádh, éirgidh suas o bheith a ttimchioll thabearnacuil Chóradh, Dhá­tan, agus Abíram.

25 Agus deirigh Máoise súas, agus do chuaidh go Dátan agus go Habiram, a [...]us do leanadur sinnsir Israel uile é.

26 Agus dó labhair sé ris an bpo­hal, gá radh, Gaídhim sibh dealuighe si [...]h fein ó loistinibh na ndrochdháoine­se, agus ná buáinidh ré héanni is leó, deagla go muirfidhe sibh uile iona bpea­cuibhsion.

27 Mar sin déirgheadar súas ó tha­bérnacuil Chórah, Dhátan agus Abí­ram ar gach éantáoibh, agus tháinic Dátan agus Abíram a mach, agus do sheasadar a ndorus a lóistin, agus a mná agus a mic, agus a cclann bheag.

28 Agus a dubhairt Máoise, leis so aitheontaoi gur chuir an t [...]ghearna misi do dheanamh na [...]oibreachso uile: óir ni dhéarna mé íad as minn­tinn fein.

29 Ma gheibhid so bás coitcheann a nuile dhuine, [...]ó más mar thicthear ar ra huile dha [...]i [...]i [...]h thiocfuighear orra, ann sin ni hé an tighearna do chuir misi úadh.

30 Ach má ni an tighearna ni núadh, agus go bhfoisceoluidh an talamh a bhéul, agus a slugadh súas gun a nuile i [...] dhá mbeanann riú, agus go ra­ [...]huid síos beo annsa pholl, annsin t [...]gfidhe gur chuireadar an mhuinntirse fe [...]rg air an ttighearna.

31 Agus tárla mar do sguir sé do labhairt na mbriatharso uil [...], gur scoilt an talamh do bhi futha ó [...]heile.

32 Agus dfoscuil an talamh a bh [...]ul, agus do shluig súas iad f [...]in, agus a ttighthe, agus a nuile dhaine d [...]r bhain ré Córah, agus a máoin uile.

33 J [...]d féin agus an mhéid do bhean riú, do chuadar beó sios annsa bpoll, agus do dhruid an talamh ar a muin, agus do éugadar as lár an chomh­chruinnigh.

34 Agus do theitheadar na Híósra­elitigh uile do bhi na ttimcioll fa gc [...] ­áirt roimh a néigheamh: óir a dubhra­dar, deagla go sluighfiodh an talumh sinne mar an ccéadna.

35 Agus táinic teine a mach o [...] ttighearna, agus do loisc an di chéad agus an cáogad do ofráil a [...] túis.

36 Agus do labhair an tighearna re Maoise, dhá rádh.

37 Labhair lé Heleásar mhac Aáron an sagart, na fionnsuidhe do thógb [...] súas as an loscadh; agus spreig [...]se an teine ann súd: óir atáid náomh­tha.

38 Sionnsuidhe na bpeacachso a ra­ghuidh a nanmann féin, déantar plátui­dhe leathna dhiobh mar fholach do naltóir: óir do ofráladar íad a lathair an tighearna; uime sin atáid náomhtha, & béid na ccomhartha do chloinn Israel.

39 Agus do tóg Eleásar an sagart na sionnsuidhe práis le ndeárnadar an luchd do loisceadh, ofráil, agus do rineadh plátuidhe leathna dhibh mar fholach do naltóir:

40 Chum a mbeith na ccuimhne do chloinn Israel, iondus nach dtio [...]f [...]dh éanchóimhidheach nach do shíol Aáron dofráil túise a lathair an tighearna; th [...]r nach biáidh sé mar Chórah, agus mar [...] chuideachduin, mar do ráidh an tigh­earna ris ie láimh Mháoise.

41 Achd ar na mhárach do rincad [...] comhchruinniugadh chloinne Israel [...] ithiomrádh a naghaidh Mháoise ag [...] Aáron, ga rádh, do mharbhabh [...] muinntir an tighearna.

42 Agus tárla a nuair do chruinnigh­eadar an pobal uile a naghuidh Mha­oise agus a naghaidh Aáron, gur fhé­uchadar leath ré tabernacuil an chomh­chruinnigh, agus féuch, do fholuigh [...] réull é, agus do thaisbéin gloir an tighearna.

43 Agus tháinic Maóise agus A [...] ­ron as coinne thabernacuil an comh­chruinnigh.

44 Agus do labhair an tighearna [...] Maóise, dhá rádh.

45 Eirigh amach ás an gcuideachd [...] go mbásuighe misi íad a móiment: agus do thuiteadarsan ar a naghaidh.

46 Agus a dubhairt Maoise re H [...] ­ron, glac sionnsa agus cuir teinidh a [...] ón naltóir, agus cuir túis uirré agus [...] righ go lúath chum an chomhchruinnig [...] agus déana loirghniomh ar a son: [...] do chuáidh dio [...]halt [...]s amach ón dti [...] earna: do thionsguin an phláigh.

47 Agus do ghlac Aáron mar a d [...] airt Maoise ris, agus do rith a l [...] phobuil, agus do bhi an phlaigh ar d [...] sughadh a measc án phobail, agus d [...] [Page] chuir túis chuige, agus do rinne síth ar son an phobail.

48 Agus do sheas sé eidir na beó­dhaibh agus na marbhuibh, agus do cois­ceadh an phláigh.

49 Annois an mhéid déug don phbigh, do budh ceithre mhile dhéug agus seachd gcéud, leath amuigh don mhuinntir déug sa chúis Chórah.

50 Agus do fhill Aáron chum Maóise go dorus thabernacuil an chomhchruinnigh, águs do coisceadh an phláigh.

CAIB. XVII. Tug Dia ar slat Aaroin blátha do chur [...]aithe, 10 mar chuimhne gurab fi [...]e Lebhi do thogh sé chum na Sagartachd.

AGus do labhair an tighearna re Ma­óise, dhá rádh,

2 Labhair re cloinn Israel, agus glac slat ó gach éauduine aca do réir tighe a naithrea [...]h, ó na bprionnsuidhibh uile, do réir tighe a naithreadh, dhá shlait déug: scriobhsa ainm gach éanduine ar a shlait féin.

3 Agus scriobhtha tú ainm Aáron ar shlait Lébhi: óir budh éanslat amháin bhias ag ceann tighe a naithreadh.

4 Agus cuirfe tú súas íad a tta­bernacuil an chomhchrúinnigh, a lá­thair na fiadhnuise mar a tteigeamha misi riot.

5 Agus tiucfa a ccrích go ttiucfa bláth air shlait an té thoighfeas mísi: agus do bhéara misi fa deara go scuirfidh ithiomrádh chloinne Israel díom, lé ndéanuid ithiomrádh bhur naghaidhsi.

6 Agus do labhair Maóise ré cloinn Israel, agus tug gach áon da bprionn­suidhibh slat dhó: áon ar son gach éain­phrionnsa do reir tighe a na [...]threadh, dhá shlait déug, agus do bhi slat Aáron a measc a slat.

7 Agus do chuir Maóise na slata suas a lathair an tighearna a ttabear­nacuil na fiadhnuise.

8 Agus tárla ar na mhárach go ndea­chuidh Maóise go tabearnacuil na fi­adhnuise, agus féuch do bhi slat Aáron ar son tighe Lébhi ar ngeagadh amach, agus tug uaithe máothain agus blátha, agus tug almóinne uaithe.

9 Agus do thug Maóise na slata uile amach ó lathair an tighearna, chum cloinne Israel uile, agus do fhéachadar, agus do ghlac gach neach dhiobh a shlat séin.

10 Agus a dubhairt an tighearna re Maóise, Tabhair slat Aáron a r [...]s a la­thair na fiadhnuise dá taiseidh mar cho­mhartha a naghaidh na gcogthach; a­gus tóigfe tú thrid amach a monabhar dhiomsa go nach básuighthear íad.

11 Agus do rinne Maóise sin; mar do aithin an tighearná dhe, is mar sin do rinne sé.

12 Agus do labhradar clann Israel re Maoise, gha rádh; féuch atámáoid ag éug, dó imighiomair seachad, do chúadhmar uíle seachad.

13 Gidh bé ar bith thiucfas a ngoi­re do thabearnacuil an tighearná do gheabha sé bás: an ccnaoidhfighear sinne lé básughádh?

CAIB. XVIII. Cúram na nsagarta. 6 fritheoladh na nLebhiteach. 9 Fiach-saothair na nsagart. 21 agus na nLebhiteach.

AGus a dubhairt an tighearna re Háaron, iomchora tusa agus do mhíc agus tigh hathar maille leachd éigceart na sanctóra: agus iomchora tusa agus do mhíc maille leachd aind­ligheadh bhur sagartachda:

2 Agus dó dhearbhráithre mar an ccéadna do threibh Lébhi, treabh ha­thar, tabhairsi leachd íad go niaghthar leachd íad▪ agus go ndéanuid fritheolamh dhuit: achd do dheána tusa agus do chlann maille riot miniostráláchd as co­inne thabearnacuil na fi [...]dhnuise.

3 Agus coimheadfuid síad do chú­ram agus cúram an tabearnacuil uile: achd amháin ní thiucsaid a ngar soi­theach na sanctóra, agus na haltórá, go nach néugaid síadsan, ná thusa mar an gcéadna.

4 Agus ceangoltar leachd íad, águs coimheadfuid curam thabearnacuil an chomhchruinnigh, do dhéanamb serbhise an tabearnacuil uile: agus ní thiucfa coi­mhidhtheach bhar ngoire.

5 Agus coimhéadfuidhe cúram na sanctóra agus cúram na haltóra, go nach biáidh feasda fearg ár bith os cionn chloinne Israel.

6 Agus misi, féuch rug mé bhur ndearbhraithre na Lebhitígh ó bheith a measc chloinne Israel: dhuitsi tugadh íad mar thabhartas don tighearna, do dhéanamh serbhise thabernacuil an chomhchruinnigh.

7 Ar á nadh [...]harsin coimhéudfa tu­sa agus do chlann maille riot oifig bhur sagartachda an gach éinni do nal­tóir, agus táobh a stigh don bhrat, agus do dhéan táoi serbhís: thug mé bhur no [...]fig shágartachda dháoibh mar sherbhis thiodhluichthe: agus an coimh­idhtheach thiucfas a ngar, cuirfighear chum báis é.

8 Agus do labhair an tighearna re Haaron, féuch, thug mé dhuit mar an ccéadna cúram mosrála tógthá do nuile ni náomhtha chloinne Israel; dhuitsi thug mé iad do bhrigh a nungtha, agus do [...] mhacaibh, re hordughadh siorruidhe.

[Page]9 Budh leachtsa so do na neíthibh [...]onáomhtha (do congmhadh) on teinidh: gach uile ofráil is leósan, gach uile ofrail bhídh is leósan, gach ofráil pheacaídh is leósan, agus gach ofráil aindlighidh is leósan, noch do bhéuruid dhamhsa, biáidh si ronáomhtha dhuitsi, agus dod mhacaibh.

10 Annsa náít is ronáomhtha íosas tú sin, gach áon feardha íosas é: biáidh sé náomhtha dhuit.

11 Is leachtsa so mar an ccéadna; ofráil thógtha a dtiodhluicthe, maille re uile ofrála thonnta chloinne Israel: thug mé dhuitsi íad, agus dod mhacaibh agus dod ingheanuibh maille riot, lé statúid shiorruidhe: gach áon dá mbía glan ann do thigh, íosuidh sé dhe.

12 A nuile chuid is fearr do nola agus a nuile chuid is fearr don nfíon, agus don chruithneachd, a gcéadthoradh sin noch ofráilfid don tighearna, thug mé íad sin duitsi.

13 Agus gidh bé is táosca bhías a [...]uidh annsa dúthuigh, noch do bhéur­ [...]id chum an tighearna, budh leachtsa sin gach áon dá mbiá glan ann do thigh, [...]os [...]idh sé dhe.

14 A nuile thiodhlaicthe náomhtha an Israel budh leaschtsa iad.

15 A nuile ni f hosclas an bhrú, annsa nui [...] fheoil noch bheirid siad chum an tighear [...]a, mas do dháoinibh nó do bhea­ [...]achuibh, budh leachtsa íad; gidheadh [...]éidahin an duine fuáisceola tú go dei­mhia, agus céidbhreith na mbeathach neamnghlan fuáisceola tú.

16 Agus an mhéid bhías ré a bhfúas­el [...]dh ó mhi dáois, fuáisceola tú iad do [...]ir do mh [...]asta fein, ar airgiod chúíg secel, do réir secel na sancthóra, noch is [...]thche Geran.

17 Achd céadláogh bó, nó céadúan [...], no cédmheannan gabhair, ní [...]i [...]ceola tú, ataid sin náomhtha: cro­ [...]e t [...] a bhfuil ar a naltóir, agus loisg­ [...] tu a meathas mar ofráil déanta lé [...]ini [...]h, mar bholadh chumhra don ti­ghearna.

18 Agus budh leachtsa a bhfeóil sin, [...] is léachd an cliathán tonnach a­gus an slinnéun deas.

19 A nuile ofráil thógtha do nei­ [...] naomhtha, noch ofraluid clann Israel don tighearna, thug mé dhuitsi agus dod mhacaibh agus dod inghea­na [...]oh maille riot le statúid shíorruidhe: [...] connradh salainn é go bráth a lathair [...]n tighearna dhuitsi agus dod shíol ma­ [...]le riot.

20 Agus do labhair an tighearna ré H [...]aron, ní bhiáidh oighreachd ar bhith ag [...]d iona ndúthaighsion, ni mó bhías roinn ar bith agad na measg: is misi do chuidsi agus hoighreachd a measg chloinne Israel.

21 Agus féuch, thug mé do chloinn Lebhi g nuile dheachmhadh a Nisrael mar oighreachd ar son a serbhise do níd, mar atá serbhis thabearnacuil an chomhchruínnigh.

22 Ní mó thiucfaid clann Israel feas­da a ngar thabearnacuil an chomh­chruinnigh, deagla go ndéan aídis peác­adh, agus go bhfuighedís bás.

23 Achd na Lebhítigh dhéanas serbhís thabearnacuil an chomhchruinnigh, agus iomchóruid síad á ccionta: budh sta­túid shíorruidhe sin a measg bhar ngei­nealach nach bhfuighid oighreachd air bith a measc chloinne Israel.

24 Achd deachmhacha chloinne Israel, noch ofrálaid siad mar ofráil thógtha don tighearna, thug mé sin do na Le­bhitibh mar oighreachd: ar a nadh­bharsin a dubhairt mé ríu, ní bhfuighid oighreachd ar bith a measg chloinne Israel.

25 Agus do labhair an tighearna re Maóise, gá radh.

26 Labhair mar so ris na Lebhitibh, agus abair riú, a nuáir bheanfuidhe na deachmhacha do chloinn Israel, noch thug misi dhibh mar oighreachd uatha­san; annsin ofráilfidh sibh ofráil thóg­tha dhe sin don tighearna, an deach­mhadh cuid don deachmhuidh.

27 Agus a nofráil thogtha so aguibh [...], coimeorthar chugaibh í mar arbhar ur­láir an bhuáilte, agus iomláine shoithigh brúite an [...]nfiona.

28 Mar so ofráilfe sibhse fós ofr [...]l thógtha don tighearna da bhur nui [...]e dheachmhuidh, noch ghlacfuidhe ó chlo­inn Israel, agus do bhéartháoi dhe f [...] ofráil thógtha an tíghearna do Aáron [...] sagart.

29 Amach as bhur nuile thabharta ofráilfe sibh a nuile ofráil thógtha a tighearna, da uile mhéathas sin [ofr [...] fidh] an chuid náomhtha dhe.

30 Uime sin déara tú ríú, a ma [...] thoigfeas tú an chuid is fearr dhe [...] uadh; ansinn coimheorthar do na Le [...] tibh é mar bhiseach urláir an bhuáil [...], agus mar bhiseach shoithlgh bruite [...] nfíona.

31 Agus íostáoi é ann gach áonbh [...]ll, sibh féin agus bhur dteaghlach: óir sé lúach bhur serbhise a ttabearnacuil & chomhchruinnigh é.

32 Agus ní bhía peacadh ar b [...] oruibh da bhrígh sin a nuáir thóigf [...] dhe an chuid is fearr dhe; ni [...] thrúailleocht [...]oi neithe náomhtha chloinne Israel, deagla go néugfadh sibh.

CAIB XIX. An glanadh do dh [...]anta le luáithe na [...] dhe loiscthe 11 An cor ar a ngnáthe [...] thear súd.

AGus do labhair an tighearna ré Ma [...] ise agus ré Háaron, gá rádh.

2 Sé so ordughadh an dlighe, noch [...] aith [...]n an tighearna, gá radh, labhair [...] [Page] cloinn Israel go ttugdáois chugad colpach bhainnean dheargbhuidhe gan toibhéím, ann nach bía cron, agus ar nar cuireadh cuing a ríamh.

3 Agus do bheartháoi Deleásar an sa­gart í, chor go ttugadh sé amach as an ccampa í, agus go marbhadh áon í ann a fíadhnuise.

4 Agus glacfuidh Eleásar an sagart dí fuil le na mhéur, agus croithfidh a fuil go díreach as coinne thabearna­cuil an chomhchruinnigh seachd nuáire.

5 Agus loiscfidh (áon) an cholpach ann a radharc; a croicionn, agus a feoil, agus a fuil maille ré na háoileach loiscfeas sé.

6 Agus glacfuidh an sagart crann céadair, agus isóip, agus scárláoid, agus caithfidh é a lár loiscthe na colpuidhe.

7 Annsin nighfidh an sagart a éa­dach, agus fothraicfidh a chorp a nuisge, agus na dhiáigh sin tiucfaidh sé don champa, agus biáidh an sagart neamh­ghlan, go tráth nóna.

8 Agus an té loisgfeas í nighfidh sé a éadach a nuisge, fothruicfidh a chorp a nuisge, & biaidh neamhghlán go tráthnóna.

9 Agus cruinneochuidh duine bhías glan luáith na colpuidhe agus cuirfidh a ttaisgidh é táóbh a muich don champa a niniod ghlan, agus cuimhdeochthar é do choimhthiónol chloinne Israel mar uisge dealuighthe: is glanadh ar son peacaidh é.

10 Agus an té chruinnighis luáith na colpuidhe, nighfidh sé á éadach, agus biáidh se neamhghlan go tráthnóna: agus biáidh sé ag cloinn Israel, agus ag an ccóimhidhtheach chomhnúigheas na measc, na reachd síorruidhe.

11 Agus an té bheanas ré corp marbh dhuine ar bith, biáidh sé neamhghlan go cíonn feachd lá.

12 Glanfuidh sé é féin leis sin ar an treas lá, agus an seachdmhadh lá biáidh sé glan: achd muna nglana sé é féin an treas lá; annsin ní bhiáidh sé glan an seachdmhadh lá.

13 Gidh bé bhéanus ré corp marbh dhuine ar bith éugsas, agus nach glan­fuidh é féin, salchaidh sé tabearnacuil an tighearna, agus gearrfuighear an tanam sin ó Israel: do chionn nar croitheadh uisge an dealuighthe air, biáidh sé nea­mhghlan; atá a neamhghloine fós air.

14 Sé so an dligheadh, a nuáir gnea­bhus duine bás a lóistín: an mhéid thiucfas a steach annsa lóistin, ague an mhéid bhias a stigh annsa lóistin, béid neamhghlan seachd lá.

15 Agus gach eansoitheach fhoscailte, ar nach bfuil folach ceanguilte uime, ata ne­amhghlan.

16 Agus gidh bé bheanas ris an tí do mharbhadh le cloidheamh sná machair­idhibh réidh, nó re corp marbh, no ré chnáimh dhuine▪ no re uaighe, biaidh neamhghlan seachd lá.

17 Agus glacfuid siad air son duine neamhghlain do luaith no col [...]ni­dhe loiscthe, an ghlanta ar son peacaídi [...], agus cuirfidhear uisge reatha na chionn a soitheach:

18 Agus glacfuidh duine gia [...] isóip agus tumthuigh annsa nuisge é, a­gus croithfidh ar an lóistin e, águs ar na soithighibh uile, agus ar na d [...]oi­nibh do bhí annsin, agus ar an té do bhean ré cnáimh, nó ré duine do mar­bhadh, nó ré duine fuáir bás, nó ré huáigh.

19 Agus croithfidh an duine gla [...] air an neamhghlan an treas la, agus an seachdmhadh lá; agus ar an seachd­mhadh lá glanfuidh é féin, agus nighsidh a eadach, agus fothruicfidh é féin a nuisge, agus biáidh sé glan tráthnóna.

20 Achd an té bhías ne [...]hghlan, agus nach glanfuidh é féin, gearrfuighear an tanam sin amach as an ccomhchruinniu­ghadh, do chionn gur thruáill sé sanctó­ra án tighearna: níor croítheadh uisge an dealuighthe air, atá sé neamhghlan.

21 Agus biáidh sé na reáchd sior­ruidhe dhóibh: an té chroitheas uisge an dealuíghthe nighfidh sé a éadach, agus an té bheanas ré huisge an dealuighthe bi­áidh sé neamhghlan go trathnona.

22 Agus gidh bé ní ré mbeanfuidh an duine neamhghlan, biáidh sé nea­mhghlan: agus an tanum bheanfas ris, biaidh sé neamhghlan go trath nóna.

CAIB. XX. Gearan an tsloigb ag uisce an chonnfadh. 8 tug Maoise uisce ó charraig. 23. Fa­air Aaron bás.

ANnsin thangadar clann Israel, an comhchruinniughadh uile, go dic­thramh Sin annsa chéad mhí; agus do bhí ann pobal na ceomhnuidhe ann Cades, agus déug Miriam annsin, agus do hadhluiceadh annsin í.

2 Agus ní raibh uisge ag an bpo­bal, agus do chruinnigheadar íad fein a ccionn a chéile a naghuidh Mhaoise agus Aáron.

3 Agus do spreagadar an pobal Maoise, agus do labhradar, dhá rádh, Trúagh a Dhé, nar éagamar an tan do éugadar ar ndearbhraithre a lathair an tighearna.

4 Agus créd fa ttugabh [...]irse li [...] comhchruinniughadh an tighe [...]r [...]a [...]on bhfasachso, ionnus go bhsaighmis fein a­gus ar náirnéis bás?

5 Agus créd fa ttugabhair fa deara dhúinn teachd amach as a Négipt [...] ttabhairt a steach don droch áit [...]o [...] fearann sil é, nó figeadh, [...] finea [...]h [...]a, nó pomgránat, ní mó ata uisge ré o [...] a [...],

6 Agus do chuáidh Maóise agus Aaron as lathair an phobuil go dorus thabear­nacuil an chomchruinnigh, agus do thu [...] ­teadar ar a naghaidh, agus do fhoillsigh glóir an tighearna í fein doibh.

7 Agus do labhair an tighearna re Maóise, dhá rádh;

[Page]8 Glac an tslat, agús cruinnigh an toi­reachdas a bhfochair a chéile, thú féin agus Aáron do dhearbhrathair, agus la [...]hruidh ris an gcarruic as coinne a súl, agus do bhéura a huisge uaithe; agus do bhéara tusa amach as an ccarruic uisge dhóibh: mar sin do bhéara tú deoch don chon [...]hchruinniug [...]adh agus dá náirneis.

9 Agus do ghlac Maóise an tslat as lathair an tighearna, mar do aithin sé dhe.

10 Agus do chruinnigh Maóise agus Aáron, an pobal a bhfochair a chéile as coinne na cairrge, agus a dubhairt sé, Eisdigh a nois a mheirleacha, an gcaith-fimne uisge do thabhairt daóibh as an carruicsi?

11 Agus do thóg Maóisi a lámh súas, agus lé na sh [...]ait do bhuáil sé an char­ruic fá dhó: agus táinic an tuisge a­mach go hiomarcach, agus do ibhea­dar na dáoine agus á náirnéis mar an gcéadna.

12 Agus do labhair an tighearna re Maóise agus ré Háaron, Do chionn nar creideabhair dhamh dom náomhadh a lathair chloinne Israel; uime sin ni thiu [...]hartháoi an chuideachdasa don dú­thaigh thug mé ch [...] ibh.

13 Sé so uisge Mheribah, do chionn go ndéarn [...]dar clann Israel ceannairg ris an dtighearna, agus gur náomhadh é i [...]nta.

14 Agus do chair Maóise teachda ó Chades go Righ Edom: Is mar so a deír do dhearbhrathair Israel, atá a fhios ag [...]d ar gach ní dar éirigh dhui­nne ann ar tturus:

15 Mar do chúadar ar naithre síos do Négipt, agus mar chomhnuíghea­mairne s [...]n N [...]gipt aimsior fhada; a­gus gur chráidheadar na Hégiptigh sinn féin agus ar naithre.

16 Agus a nuair do éigheamar ár an ttighearra, do chúaluidh sé ar nguth, agus do chuir sé aíngeal uadh, agus thúg leis amach sinn as a Négipt: agus fé [...]ch, atámàoid a Ccádes, an chathair is faide amach ann do theó­ruinusi.

17 Tabhair cead sligheadh dhúinn, iar­ruim mar athchuinge ort, thrid do dhú­thaigh: ní gheabham thríd na machair­ighibh, nó thrid na fíneamhnuibh, ní mó ibhthiom duisge na ttoibreach: ime­ocham ród an Righ, ni fhilleam con láimh dheis nó don láimh ch [...]i, nó go tteighiom thar do theóruinn­si.

18 Agus a dubhairt Edom ris, Ni gheabha tú thriomsa, deagla go ttiuc­fuinn amach ad aghuidh leis an ccloidh­eamh.

19 Agus a dubhradar clann Israel ris, rachaimne ar feadh na sligheadh móire: agus má ibhiom fein ná máir­néis deoch dod chuid uisge, annsin dio [...] mé ar a shon; rachad amhain (g [...] éinní oile) thríd a tir dom ch [...] uibh.

20 Agus a dubhairt seision, ní rac [...] sibh thrid; agus tháinic Edom ama [...] na naghuidh lé móran sluáigh, agus láimh láidir.

21 Mar so do dhíult Edom ce [...] sligheadh do thabhairt do chloinn I [...] rael tré ná theoruinn: uime sin [...] fhilleadar clann Israel uadh.

22 Agus do ghluaisiodar clann I [...] rael, an chomhchruinniughadh uile, [...] Chades agus tangadar go fl [...]i Hor.

23 Agus do labhair an tighea [...] re Maóise agus re Háaron a slo [...] Hor laimh re brúach fearuinn Ed [...]e gá rádh.

24 Béarthar Aáron a gcionn a dháoir [...] óir ni rachaidh sé don tír noch th [...] misi do chloinn Israel, do chionn gr [...] chathuigheabhair a naghaidh mo bhre­thre ag uisce Mheribah.

25 Glac chugad Aáron agus a mha [...] Eleásar, agus tabhair súas a slí [...]bh [...] iad,

26 Agus bean a éadach do A [...] agus cuir ar Eleásar a mhac é, [...] cruinneochthar Aáron chum a dhá [...] agus do geabha bás annsin.

27 Agus do rinne Maóise mar [...] dubhairt an tighearna ris, agus [...] chúadar súas ar sliabh Hor a radh [...] an phobuil uile.

28 Agus do bhean Maóise a éad [...] do Aáron, agus do chuir ar Eleás [...] mhac é, agus fuáir Aáron bás an [...] ar mhullach an tsléibhe: agus t [...] ­nic Máóise agus Eleasar a nsúas [...] tsliabh.

29 Agus a nuáir do choncadar [...] pobal uile go bhfuàir Aáron bás, [...] rinne tigh Israel uile dóbrón a ndi [...] Aáron triochad lá.

CAIB. XXI. Do Scrios Israel na Cananíngh. Taínic orra na naithreacha [...] teinntighe. 7 an nathair phrás, 21 milleadh Sìhon, 33 agus Og.

AGus a nuáir do ch [...]nh [...] Righ Arad an Cananite [...] noch do chomhnuigh budh dh [...] go ttáinic Israel a slighe [...] luchd bratha; annsin do th [...] se a naghaidh Israel, agus [...] ghabh cuid aca na bprios [...] aibh.

[Page]2 Agus tug Israel móid don tighearna, agus a dubhairt, ma sheachadann tú go dearbhtha [...]a dáoinesi am láimhse, annsin scrio [...]fa mé go hiomlán a ccaithreacha.

3 Agus do éist an tighearna ré glór Israel, agus do sheachaid dóibh na Cananitigh, agus do scriosadar go hiomlán iad féin agus a ccaith­reacha; agus do ghoir sé Hormah dainm do náit.

4 Agus do ghluáisiodar ó shliabh Hor láimh ré slighe na mara ruáidhe chum teachd timchioll ch [...]íche Edom: agus do bhi anam na ndaoine ar na dhro­ichmheisniughadh go mór do bhrígh na sligheadh.

5 Agus do labhair an pobal a na­ghaidh Dé, agus a naghaidh Mhaóisi, Créd fá ttugabhair amach as a Négipt sian dfagháil bháis san bhfásach? oir ni bhfuil arán nó uisge ar bith ann, agus do fhuathaidh ar nanam an tar [...]n eut­tromse.

6 Agus do chuir an tighearna naithreacha nimhe tinntighe a measc an phobail; agus do chognadar an po­bal, agus fuáir mórán dáoine do Is­rael bás.

7 Uimé sin tangadar an pobal chum Maóise, agus a dubhradar, Do pheacuigheamar, óir do labhramar a raghaidh an tighearna agus ad agha­idhsi; guidh an tighearna go mbeireadh na naithreacha nimhe uáinn: agus do ghuidh Maóise ar son an phobail.

8 Agus a dubhairt an tighearna ré Maóise, Déana dhuit nathair nimhe thinntighe, agus cuir ar chrann í; agus tiucfa dhe sin gach duine loit­fighear, a nuair fhéachfus uirre, go nuirfidh sé.

9 Agus dó rinne Maóise nathaír ni­mhe do phrás, agus do chuir air chrànn í; agus tárla, dá loiteadh nathair ni­mhe éanduine, a nuáir do fhéachadh sé air a nathair nimhe phráis, go maireadh sé.

10 Agus do ghluáisiodar clann Is­rael rompa, agus do shuidheadar ann Obot.

11 Agus do ghluáisiodar ó Ohot, agus do shuidheadar ag cárnuibh Aba­rim, annsa bhfáfach, noch atá as coinne Mhoab leath ré heirghe gréine.

12 Do áthruigheadar as sin, agus do shuigheadar a ngleann Sared.

13 Do áthruigheadar as sin, agus do shuigheadar ar an ccuid thall do Ar­non, noch atá annsa bhfásach, noch thig amach as imlibh na Namoríteach: oir sé Arnon teórann Mhoab idir Mhoab agus na Hamorítigh.

14 Is uime sin a deirthear a leabh­ruibh coguidh an tíghearna, Gidh bé rinne sé san muir ruáidh, agus ag srothuibh Arnon.

15 Agus ag sruth na naibhneadh, nóch théid sios go tír Ar, agus luidhios ar theóruinn Mhoab.

16 Agus do chúadar as sin go Beer: se sin an tobar air ar labhair an tighearna ré Maóise, cruinnigh an pobal a bhfochair a chéile, agus do bhéara misi uisge dhoibh.

17 Annsin do chan Israel an chain­ticsi: Tibir a nsios a thobair: freag­ruidhsi dhó.

18 Do thochladar na prionnsuidhe an tobar, do thochladar uáisle an phobail maílle re feartabhartha an dlighe le na mbatuidhibh é: agus (do imthigheadar) ón bhfásach go Mattanah.

19 Agus ó Mhattánah go Na­haliel, agus ó Nahaliel go Bamot.

20 Agus ó Bhamot annsa ghleann atá a t [...]ír Mhoab go mullach Pisgah, noch fhéachus leath re Iesimon.

21 Agus do chuir Israel teachda go Sihon Ri na Namoriteach, gá rádh.

22 Léig dhamh ghabhail thríd do dhúthaigh, ni fh [...]llfiom annsna mach­airghibh, nó annsna finea [...]hnribh, ni iobhtham duisce an tobair, achd ime­ochum ród an Righ nó go reachfam thair do theórannuibhsi.

23 Agus mor bháill lé Sihon cead do thabhairt do Israel gabháil tré na dhúthaigh, ach do chruinnigh Sihon a dháoine uile a bhsochair a chéile, agus do chuáidh sé amach a naghaidh Israel san bhfasach, agus tháinic go Iahas, agus do throid a na [...] haidh Israel.

24 Agus do bhuáil Israel é lé fáobhar an chloidhímh, agus do sh [...]albhuidh a dhúthaidh ó Arnon go Jabb [...]c, eadhon gó nuige cloinn Ammon: óir do bhí teórann chloinne Ammon lá [...]dir.

25 Agus do ghabh Israel na caith­réacha so uile, agus do chomhnuigh Is­rael a ccaithreachaibh na Namoriteach, ann Hesbon, agus ann a uile bhailtibh.

26 Oír dó bé Hesbon cathair Sihon Righ na Namoriteach, noch do cha­thuigh a naghuidh chéidrigh Mhoab, agus do bhean a dhúthaidh uile as a láimh go nuige Arnon.

27 Uime sin an drong labhras a seanthocl [...]ibh, a deirid, Tigidh go Hes­bon, cuirthear súas agus ullmhuighthear cathair Sihon.

28 Oír do chuaidh teinidh amach as Hesbon, lasair ó chathruigh Sihon▪ do loisc Ar Mhoab, agus tighearnuidhe áiteach árd Arnon.

29 A mhairg dhuitsi a Mhoab, atá tú millte a phobal Chemos; tug sé a mhic do chuaidh as, agus a ingheana a mbraighdionas do Shihon Rígh na Namoríteach.

30 Do thollamar re saighdibh íad, do milleadh Hesbon go nui [...]e Dibon, agus do rinneamar fásach dhiobh go nuige Nophah, noch roichtheas go Medeba.

31 Mar sin do áitribh Israel a ndú­thaigh na Namoriteach.

32 Agus do chuir Maóise brath ar Iáaser, agus do ghabhadar á bhail­te, [Page] agus do theilgeadar amach na Ha­morítigh do bhí ionta.

33 Agus do fhilleadar, agus do chúadar súas a slighe Bhasan, agus do chúaidh Og Rígh Basan amach na na­ghuidh, é féin agus a mhuinntir uile chum catha ann Edrei.

34 Agus a dubhairt an tighearna ré Maóise, ná biodh eagla ort roimhe: óir do sheachaid misi ad láimh é, agus a dháoine uile, agus a dhúthuigh; agus do dhéana tú ris mar do rinne tú re Sihon Rígh na Namoríteach, noch do chomhnuigh an Hesbon.

35 Mar sin do bhuaileadar é féin, agus a mhic agus a dháoine uile, nó go nar fágbhadh áonduine beó aige: agus do shealbhuigheadar a dhúthuigh.

CAIB. XXII. Labhair an assal re Balaam.

AGus do ghluaiseadar clann Israel ar a naghaidh, agus do chuíreadar fútha a réiteach Mhoab don táoibhsi do Jordan láimh ré Jerico.

2 Agus do chonnairc [...] Balac mhac Sippor a ndeárnadar clann Israel ris na Hamorítibh.

3 Agus do bhí Moab lán deagla na ndáoine, do chionn go rabhadar líon­mhur, agus do bhí Moab buáidheartha do bhrígh chloinne Israel.

4 Agus a dubhairt Moab ré sinnsio­ruibh Midian, a nois lighfid an mhuinn­ [...]irse súas a bhfuil ar ttimchioll uile, mar ligheas an damh féur na faithche: agus dob é Balac mhac Sippor budh Rígh ar na Moabíteach an tansin.

5 Do chuir sé teachda úadh uime sin chum Bálaam mhac Beor go Petor, noch atá láimh ré habhuinn dúthaigh chlo­inne a mhuinntire, dá ghairm, ag rádh, féuch, tháinic pobal amach as a Né­gipt: féuch, do fholchadar aghaidh na talmhan, agus atáid na ccomhnuighe as mo choinne fi.

6 Tárr a nois ar a nadhbharsin. íar­ruim mar athchuinge ort, malluigh na dáoinesi alr mo shonsa, óir atáid ro neartmhar agam: dob éidir go mbéu­ruinn buáidh le ccláoidhfemís íad, agus le ndibeóruinn as an ttír íad: óir atá a fhios agum, gidh bé bheinneochus tusa, go bhfuil beannuighe, agus gidh bé mhailleochus tú go bhfuil malluighe.

7 Agus do imthigheadar sinnsir Mhoab agus sinnsir Mhídian maille re tio­ghlaicthibh na droidheachda ann a láimh: agus tangadar go Bálaam, agus do labhradar bríathra Bhálac ris.

8 Agus a dubhairt seision riú, fa­nuigh annso a nochd, agus do bhéara misi focal chugaibh mar a deir an ti­ghearna rium; agus do fhanadar prionnsuidhe Mhoab a bhfochair Bhála [...]

9 Agus tháinic Día chum Bála [...] agus a dubhairt, Cred íad na dáo [...] ad fhochair.

10 Agus a dubhairt Bálaam ré D [...] Bálac mhac Sippor Rígh Moab do ch [...] fios chugam (dhá rádh.)

11 Féuch tháinic pobal amach a [...] Négipt, noch fholchus aghaidh na [...] mhan: tárr annois malluigh dh [...] iad, dob éidir go béinn cumusach chu [...] ccláoidhte, agus go ccuirfinn as an ttir i [...]

12 Agus a dubhairt Día ré Bála [...] ni reacha tusa leó, ní mhailleocha [...] an pobal: óir atáid beannuighe.

13 Agus do éirigh Bálaam súas [...] maidin, agus a dubhairt ré prio [...] dhibh Bhálac, éirgidh da bhur [...] thaidh féin, óir do dhíult an tighear [...] cead do thabhairt damhsa dul libh.

14 Agus do éirgheadar prionnf [...]ch [...] Mhoab súas, agus do chúadar ch [...] Bálac, agus a dubhradar, do d [...] Bálaam teachd linn.

15 Agus do chuir Bálac a rís [...] mó do phrionnsuidhibh agus nios [...] ruigh ná íadsan.

16 Agus tangadar go Bálaam, [...] a dubhradar ris, mar so a deir Ba [...] mhac Sippor: ná-toirmisgeadh é [...] thú, íarruim dathchuinge ort, fá thea [...] chugam:

17 Oir cuirfe mé súas thú a noc [...] romhóir, agus do dhéana mé gach [...] déarus tú rium: Tárr ar a nad [...] bharsin, guidhim thú, malluigh dha [...] na dáoinesi.

18 Agus dó fhreagair Bálaam, a [...] a dubhairt re searbhóntuibh Bhálac, [...] ttugadh Bálac dhamh lán a thighe [...] gead agus dór, ni fhéaduimsi dul th [...] fhocal an tighearna mo Dhía, [...] dhéanamh níos lugha nó níos mó.

19 A nois uime sin, guidhim st [...] fanuidh a nochd annso, chor go mb [...] fhios agam cred eile a déaras an tighe [...] na riom.

20 Agus tháinic Día go Bálaam [...] noidhche, agus a dubhairt ris, má th [...] ­gid na dáoine dod ghairm, éirgidh f [...]as agus imthigh leó: gidheadh an focala déara misi riot, go madh é sin dhé [...] nas tú.

21 Agus do éirigh Bálaam [...] maidin, agus do chuir díalláoid aír [...] assal, agus do chuaidh lé prionnsuidhi [...] Mhoab.

22 Agus do las fearg Dé do c [...] onn gur imthigh sé, agus do sheas A [...] ­geal an tighearna annsa tslighe ma [...] easccaruid na aghuidh: annois do bh [...] seision ag marcuidheachd ar a a [...] agus do bhádar a dhá sherbhiseach ma [...] áon ris.

23 Agus do chonnairc an tassal Aingeal an tighearna na sheasamh ar a tslight agus a chloidheamh nochduighe io [...] láimh: agus do ionntóigh an tassal a [Page] a tslighe amach, agus do chuáídh ar seadh an mhacaire, agus do bhuáil Bá­laam an tassal dá fhilleadh annsa tslighe.

24 Ach do sheas áingel án tighearna a slighe na bhfineamhan, balla don táoibhsi, agus balla don táoibh oile.

25 Agus a nuáir do chonnairc an tassal aingel an tighearna, do thio­máin si í féin a naghaidh an bhalla: agus do bruigheadh cos Bhálaam ris an mballa, agus do bhuàil sé a rís í.

26 Agus do chuáidh aingeal an ti­ghearna ní is faide, agus do sheas a náit chumhainn, mhar nach raibh áon­bhall seachanta ar a láimh dheis nó ar a láimh chlí.

27 Agus a nuáir do chonnairc an tassal aingeal an tighearna, do thuit sí sios faoi Bhálaam, agus do las fearg Bhálaam, agus do bhuáil sé an tassal le bata.

28 Agus dfoscuil an tighearna béul a nassail, agus a dubhairt si re Bálaam, Cred do rinne misi riot as ar bhuáil tú mé a nois trí huáire?

29 Agus a dubhairt Bálaam ris a nassal, Do chionn go ndeárna tú ma­gadh orum; do bfearr liom go mbeith cloidheamh am láimh, óir do mhuirfinn a nois thú.

30 Agus a dubhairt an tassal re Bá­laam, Nach misi hassal ar a ndeárna tú marcuídheachd ó fuáir tú riamh mé gus a niugh? nar gnáthuigh mé so dhéanamh riot? agus a dubhairt seision, Nior (gnáthuighis.)

31 Annsin dfoscuil an tighearna súile Bhálaam, agus do chonnairc Bálaam aingeal an tighearna na sheasamh san tslighe, agus a chloidheamh tairngthe iona láimh: agus do chláon sé sios a cheann, agus do thuit sínte ar a aghuidh.

32 Agus a dubhairt Aingeal an ti­ghéarna ris, cred fár bhuáil tú hassal na trí huáresi? féuch do chuáidh misi amach dód thoirmiosc, do chionn go bhfuil do shlighe go crosanta am lathair.

33 Agus do chonnairc an tassal mé, agus do fhill uáim na trí huái­rési: agus muna bhfilleadh si uáim, go dearbhtha annois mar an ccéad­na do mhuirfinn thusa, agus do sháor­fuinn isi beó.

34 Agus a dubhairt Bálaam re hain­geal an tighearna, do pheacaidh mé: óir ní raibh a fhios agam gur sheas tusa annsa tslighe am aghuidh: uime sin annois muna budh toil leachd é, [...]llfe misi ar mais a rís.

35 Agus a dubhairt Aingeal an ti­ghearna ré Bálaam, imhthigh leis na dáoinibh: achd amháin an focal a déaras misi riot, sé sin a déaras tú: mar sin do imthigh Bálaam le prionnsuidhibh Bhálac.

36 Agus a nuáir do chúaluidh Bálac go ttáinidh Bálaam, do chuáidh sé a­mach na choinne go chathair Mhoab, noch atá a tteóruinn Arnon, noch atá annsa nimiol as faide amach.

37 Agus a dubhairt Balac re Bálaam, n [...]ch ar chuir misi fios go dithchi­ollach chugadsa dod ghairm? cred fa nach tráinic tú chugam? nach dear­bhtha go ttig dhíomsa do chur súas a nonóir?

38 Agus a dubhairt Bálaam re Bá­lac, féu [...]h tháinic mé chugad: an bhfuil cumhachda ar bith a nois agam éinní rádh? an focal chuirfios Día am bhéul sé sin laibheórus mé.

39 Agus do chuáidh Bálaam le Bá­lac, agus tangadar go Círiat-husot.

40 Agus do ofráil Bálac daimh agus cáoirigh, agus do chuir go Bálaam agus chum na bprionnsadha do bhí na fhochair.

41 Agus tárla ar na mhárach gur ghlac Bálac Bálaam, agus go rug súas é go háitibh árda Baal, ionnus go bhfaicfeadh sé as sin leithimiol an phobail.

CAIB. XXIII. Bíodh gur jarr Bálac ar Balaam (an d [...]aoithe) mallughadh do Israel. 7 Do Bbeannuigh sesion iad fá dhó.

AGus a dubhairt Bálaam re Bálac, tóg dhamh annso seachd naltóra, agus gléus damh annso seachd ndaimh agus seachd reithe.

2 Agus do rinne Bálac mar a du­bhairt Bálaam, agus do ofráil Bálac agus Bálaam ar gach áon altóir bulog agus reithe.

3 Agus a dubhairt Bálaam re Bá­lac, seas ag hofráil loiscthe, agus imeo­cha misi: dob éidir go ttiucfadh an tighearna do theagmháil riom, agus gidh bé ar bith thaisbeanfuis sé dham [...], inneósad dhuitsi; agus do chuáidh f [...] chum áité áirde.

4 Agus tárla Día re Bálaam, agus [...] dubhairt ris, Do ghléus mé seachd ra [...]t [...] ­ra, agus do ofráil mé bulóg agus reithe ar gach éanaltóir.

5 Agus do chuir an tighearna S [...] a mbéul Bhálaam, agus a dubhairt, F [...] air Bhálac, agus is mar so lai [...]eo [...]u [...] tú.

6 Agus do fhill sé air, agus f [...], do bhí sé na sheasamh ag a nof [...]ail ioi [...] ­the, é féin agus prionnsaidhe Mho [...] uile.

7 Agus do thóg seision súas a [...] cho­samhlachd, agus a dubhairt, Thug B [...] ­lac Righ Moab misi ó A [...]am as s [...]é­ibhtibh a noirthir, dhá rádh, ta [...], malluigh dhamhsá Jácob; agus tarr, tabhair mo shlán fa Israel.

8 Cionnus mhailleochus misi an [...] [Page] nar mhaliuigh Dia? agus cionnus do bhéur mo shlán fan té nach ttug Día a shlán fáoi?

9 Oír ó mhulluighe na gcairrgeach do chim é, agus ó na cnocuibh amhair­cim é: féuch, aiteochuid an pobal leó féin, agus ní háireomhthar íad a measc na ccineadhach.

10 Cía fhéadas luáithreadh Jácob dáireámh, agus uibhir an cheathramhadh cuid do Israel? faghaimsi bás na bhf [...] ­réun agus bíodh mo chríoch dheíridh cosmhuil ris.

11 Agus a dubhairt Bálac re Bá­laam, Ciodh so do rinne tú orum? do ghlac me thú do mhallughadh mo námhad, agus féuch do bheannuigh tú íad go huilidhe.

12 Agus do fhreagair seision, agus a dubhairt, nach ccaithfe mé aire tha­bhairt an ní sin do rádh, do chuir an tighearna am bhéul?

13 Agus a dubhairt Bálac ris, gui­dhim tú, tárr uáit liomsa a náit eile as ar feidir dhuit a bhfaicsin: ní fha­icfe tú achd an chuid amuich dhíobh, agus ní fhaicfe tú uile íad; agus mal­l [...]igh dhamhsa íad as sin.

14 Agus rug sé leis é go machaire Zóphim go mullach Pisgah, agus do thóg seachd nal [...]ora, agus do ofráil bulog agus reithe ar gach altoir dhiobh.

15 Agus a dubhairt sé re Bálac, seas annso ag hofhráil loiscthe, go tteige­omha misi ris an ttighearna ann súd.

16 Agus tárrla an tighearna ré Bá­laam, agus do chuir f [...]cal na bhéul, agus a dubhairt, éirigh a ris go Báluc, agus abair ris mar so.

17 Agus a nuáir tháinic sé chuige féuch do bhi sé na sheasamh agá ofráil loiscthe, agus prionnsuidhe Mhoab ma­ille ris: agus a dubhairt Bálac ris, créd do labhair an tighearna?

18 Agus do thóg seision súas a cho­s [...]mhl [...]chd agus a dubhairt, cirigh súas a Bhálac a [...]us éist, tabhair haire dhambs [...] a mhic Zipp [...]r.

19 Ni duine Dia as à ndéanadh bré­ag, ní mó is mac daine é [...]as a ndéanadh se aithreachus: a ndubhairt sé éinni, [...]gus nach béara chum críche é?

20 Feuch, do ghlac misi ai [...]hne bean­nus hadh; agus do bheannuigh seision, agus ni fhéad [...]imsi a fhilleadh.

21 Ni fhacuidh s [...] [...]i [...]ceart an Jácob, agus ni fhacaidh olc a Nis [...]ael: atá an tighearna a Dhia maille ris, agus atá siansa Righ eat [...]rra.

22 Thug Dia amach as a Négipt íad; atá aige amhail neart Unicorn.

23 Go deimhin ni bhfuil droigheachd ar bith a naghaidh Jácob, ni mó at [...]id pile [...]ga ar bith a naghaidh Isráel; do réir na haimsi [...]esi a déarthar re Já­cob agus re Hisrael gach ní dar oibrigh Dia.

24 Féuch, éireochuidh an pobal s [...] mar leomhan mhór, agus tóigfidh é [...] súas mar leomhan óg: ní luidhfidh [...] sios nó go nithidh don chreich, agus [...] go nibhidh sé suil na marbh.

25 Agus a dubhairt Bálac ré Bálaa [...] ná malluigh íad ar éanchor, agus [...] beannuigh íad ar éanchor.

26 Achd do fhreagair Bálaam agus dubhairt ré Bálac, nach ar innis [...] dhuit, dá rádh: a nuile ní a déara [...] tighearna rium, sé sin chaithfios mé [...] dhéanamh?

27 Agus a dubhairt Bálac re Bálaam tárr guidhim thú, béara mé liom th [...] háit oile: do bféidir go madh to [...] [...] Día go mailleochthá dhamh íad as sin.

28 Agus rug Bálac Bálaam [...] mullach Peor, noch fhéuchus leath [...] Jesimon.

29 Agus a dubhairt Bálaam re Bál [...] déana dhamh annso seachd nalt [...] agus gléus damh annso seachd mbul [...] agus seachd reithe.

30 Agus do rinne Bálac mar a d [...] bhairt Bálaam, agus do ofráil sé b [...] agus reithe ar gach éanaltóir.

CAIB. XXIV. Balaam ag leigeadh draoitheachd dhe, 3 D [...] rinne sé faigheadoireachd ioma sho [...]a [...] Is­rael, 15 Agus ioma Chríosd re teacht.

AGus a nuáir do chonnairc Bála [...] gur thoil leis an ttighearna Isr [...] do bheannughadh, níor imthigh sé [...] na huairibh oile díarruidh droigh [...] chda, achd do chuir sé a aghuidh a an bhfásach.

2 Agus do thóg Bálaam a shuile [...] agus do chonnairc Israel na cco [...] nuighe iona lóistínibh do réira ttrreabh [...], agus tháinic spiorad Dé air:

3 Agus do thóg súas a chosan [...] lachd, agus a dubhairt, Bálaam mh [...] Be [...]r a dubhairt, agus an té agá bh [...] lid a shúile foscuilte, a dubhairt.

4 A dubhairt an té do chúalui [...] bríathra [...]é, noch do chonnairc fis [...] nuilechumhachtuigh, ar ttuitim (a súa [...] achd a s [...]úile foscuil [...]e.

5 Créd é a fheabhus atáid do lóisti [...] a Jácob, águs do thabearnacuil a Israel

6 Atáid sinte amach mar na glean [...] ibh; mar gháirdinibh láimh ris a nabhuin [...] mar chrannuibh do choill Aloes, noch d [...] phlannduigh an tighearna, & mar chran­nuibh Céadair láimh ris na huisgedhich

7 Dóirtsidh sé an tuisge amach a [...] bhuicéaduibh, agus biáidh a shiol a mórán uisceadh; agus budh háirde a Rígh ná Agag, agus áirdeochthar a r [...] ­ghachd.

8 Thug Dia amach as a Négipt é, [...] aige amhail neart Unicorn; íosuid [...] sé súas na cinidheacha a naimhde, ag [...] [Page] brisfidh sé a ccnámha, agus tollfuidh sé íad thriotha le na shaighdibh.

9 Do chrap sé, do luidh sé sios mar leomhan mhór: cía chorróchus súas e? is beannuighe an té bheannochus thusa, & is malluighe an té mhailleochus thú.

10 Agus do las fearg Bhálac a na­ghaidh Bhálaam, agus do bhuail a bhasa ar a chéile, agus á dubhairt Bá­lac re Bálaam, do ghoir mé thú do mhallughadh mo naimhde, agus féuch do bheannuigh tú íad na trí huai­resi;

11 Ar a nadhbharsin a nois teith dod ionad féin; do mheas mé do thógbháil chum onóra móire, ach féuch do chon­nuimh an tighearna ó onóir thú.

12 Agus a dubhairt Bálaam re Bálac, nach ar labhair misi red theachduibh mar an ccéadna, noch do chuir tú chugam gá rádh,

13 Da ttugadh Bálac dhamhsa a thigh lán dairgead agus dór, ní fhéaduim dul thar aithne an tighearna, do dhéanamh maitheasa nó uilc as minntinn féin: gidh bé ní déaras an tighearna, sé sin laibheoras misi?

14 Agus féuch a nois atáim ag dul chum mo dháoine féin: ar a nadhbhur­sin tárr agus foillseocha mé dhuit, cred do dhéanuid na dáoinesi red dháoinibhsi annsna laéthibh deigheanacha.

15 Agus do thóg sé súas a chosamh­lachd, agus a dubhairt, Bálaam mhac Beor a dubhairt, agus an té ga bhfuilid a shúile soscuilte a dubhairt.

16 A dubhairt an té do chúaluidh brí­athra Dé, agus do thuig eólus an té is roáirde, do chonnairc fis a nuilechu­mhachduigh, ag tuitim [a néull] achd a shúile foscuilte.

17 Do chifead é, achd ní annois; a­mhaircfe mé é, ach ní a bhfogus: tiuc­fuidh Réalt amach as Jácob, agus éireo­chuidh Slat Riogha as Israel agus buail­fidh tré Phrionnsuidhibh Moab, agus scriosfuidh sé clann Shet.

18 Agus sealbhochthar Edom, agus biáidh Seir fós na sheilbh agá naimhdibh, agus do dhéana Israel go cródha.

19 Amach as Jácob thíucfas an té gá mbia tighearnus, agus chlaoidhfeas an té mhaireas don chathruigh.

20 Agus a nuáir do fhéuch sé air Amalec, do thóg sé súas a chosamh­lachd agus a dubhairt, do bé Amalec priomhthús na ccinneadhach, ach budh i a chrioch dheighionach, go mbia scriosta go bráth.

21 Agus do fhéuch sé ar na Cenítibh, agus do thóg súas a chofamhlachd agus a dubhairt, is láidir háit chomhnuighe, agus cui [...]igh tú do nead a cearruig.

22 Gidheadh bánfuighear an Ceníte­ach, nó go mbeiridh Assur leis a láimh thú.

23 Agus do thóg a chosamhlachd agus a dubhairt, uch, [...]ia bhias beó a nuair do dhéana Dia so?

24 Agus tiucfuid longa ó imiol Chit­tim, agus craidhfid Asur agus crái [...]hfid Eber, agus imeocha seision fós seachad go bráth.

25 Agus do éirigh Bálaam súas, àgus do imthigh, agus do fhill da ait fein, agus do imthigh Bálac mar an gcéadna roimhe.

CAIB. XXV. Adhaltrannús & iodholadhradh chloinn Is­rael, 7 Ar ná smachdughadh le Phineas.

AGus do chomhnuigh Israel a Sittim, agus do thosuigheadar an pobal stríopachus do dhéanamh lé hinghio­nuíbh Mhoab.

2 Agus do ghoireadar an pobal chum iodhbartha a Ndée, agus do ithéa­dar an pobal, agus do cláonadar sios dá Ndéeibh.

3 Agus do íadh Israel é féin lé Baal-Peor, agus do las fearg an tighearna a naghuidh Israel.

4 Agus a dubhairt an tighearna re Maóise, glac uile uachdaráin na ndáoi­ne, agus croch súas íad a lathair an tighearna as coinne na gréine, chor go bhfillfighear fearg fhíochmhar an ti­ghearna ó Israel.

5 Agus a dubhairt Maóise re brei­theamhnuibh Israel, marbhuidh gach áon aguibh a mhuinntir, noch do íadh lé Baal-Peor.

6 Agus féuch, thug áon do chloinn Israel chum a dhearbhráithreach bean do na Midianchuibh a radharc Mhaóise, agus a radharc chomhchruinnigh chlo­inne Israel, noch do bhi gul ag dorus thabernacuil an chomhchruinnigh.

7 Agus a nuáir do chonnairc Phineas mhac Eleásar mhic Aáron an sagart, sin, do éirigh súas a measc an chomh­chruinnigh, agus do ghabh gath beag iona láimh.

8 Agus do chuáidh a ndlaigh a nfhir do Israel don lóistin, agus do shaith thriotha aráon, an fear do Israel, agus an bhean tré na broinn: mar sin do coisgeadh an phl [...]igh ó chloinn Israel.

9 Agus an mhéid fuáir bás don phláigh do budh ceithre mhíle shithchiod íad.

10 Agus a dubhairt an tighearna re Maóise, gha rádh.

11 Do fhill Phineas mhac Eleásar mhic Aáron an sagart mfearg ó chloinn Israel, an tan do bhi sé teasghrádhach ar mo shonsa na measc; go nar mharbh mé clann Israel tré mo éud.

12 Uime sin abair, féuch, do bhei­rim dhó mo chunnradh siothchána.

13 Agus do gheabha seision é, agus a shiol na dhiáigh, martá cunnradh sagar­tachd [...] siorruidhe; do chionn go raibh [Page] teasghrádhach do Dhía, agus go ndeárna síoth ar son chloinne Israel.

14 Annois ainm an Israelítigh do marbhadh, noch do marbhadh maille leis an mnáoi Mhídianuigh, do budh é Simri mhac Salu, prionnsa prímhthi­ghe a measc na Simeónach:

15 Agus bá hé ainm na mná Midia­nuighe do marbhadh, Cosbi inghean Sur, noch bá ceann ós cionn phobail agus tighe móire a Mídian.

16 Agus do labhair an tighearna re Maóise, dha rádh,

17 Buáidhir na Mídianuigh, agus buáil íad.

18 Oir atáidsion dod bhuaidhreadh­fa le na ccealguibh, ler mhealladar sibh a gcúis Pheor, agus a gcúis Chosbhi inghean phrionnsa do Mhídian a ndeir­bhshíur, noch do marbhadh a ló na pláighe, ar son Pheor.

CAIB. XXVI. Ʋibhir chloinn Israel ar na ccomhâireamh annois an dara huair 601730 le amuigh do 23000 Lebhitibh. 63 Cáleb & Josua amhaín beó do na dhaírmheadh attús.

AGus tárla a ndiáigh na pláighe, gur labhair an tighearna re Maóisi agus re Heleásar mhac Aáron an sagart, gá rádh;

2 Glac uibhir chomhchruinnigh chlo­inne Israel uile, ó fhithchid bliadhan dáois, agus ós a chionn, ar feadh thighe a naithreadh, gách a bhfuil cumusach ar dhul san chogadh á Nísrael.

3 Agus do labhair Maóisc agus Eleásar an sagart riú a réiteach Mhoab láimh re Jordan a bhfogus do Jericho, ghá rádh;

4 Airmhidhe ó fhithchid blíadhan dáois, agus ós a chionn, mar do aithin an tighearna do Mhaóise, agus do chloinn Israel, noch do chuáidh amach as crích na Hégipte.

5 Réuben an mac is sine ag 'Israel: clann Réuben, Hanoch (ó ttáiníc) treabh na Hanochiteach: ó Phallu, treabh na Bpalluiteach:

6 O Hesron treabh na Nesroníteach: ó Charmi treabh na Ccarmíteach.

7 Is íad so treabha na Reubení­teach: agus an luchd do háirmheadh dhíobh do budh ceathrachad, agus trí mhile, agus seachd gcéad agus tríochad.

8 Agus mic Phallu, Eliab.

9 Agus mic Eliab, Nemuel, agus Dátan, agus Abíram: siad so an Dátan agus an Tabíram, noch do bhi iom­ráidhteach annsa chomhchruinniughadh, noch do crioncháin a naghaidh Mhaó­ise, agus a naghaidh Aáron a ccuidea­chda Chórah, a nuáir do chrionchánadar a naghaidh an tighearna.

10 Agus dfoscuil an talamh a bhéul, agus do shluig síos íad maille re Córa [...] a nuáir do éug an chuideachda s [...] san nam ar loisc an teinidh dhá ch [...] agus caogad fear: agus do rinnea [...] sompla dhiobh.

11 Gidheadh níor éugadar ch [...] Chórah.

12 Mic Shimeon do réir a ttreabh [...] ó Nemuel, treabh na Nemuelíteach: [...] Iámin treabh na Iáminíteach: ó Iach [...] treabh na Iáchiníteach.

13 O Shérah, treabh na Sèrahíteac [...] ó Shaul tréabh na Saulíteach.

14 Síad so treabha na Sime [...]r­teach: fichthe agus dá mhíle agus [...] chéud.

15 Clanna Ghad do [...] a ttreabh [...] ó Shéphon, treabh na Sephoniteach [...] Haggi, treabh na Haggíteach: ó Sh [...] treabh na Suniteach.

16 O Osni treabh na Nosníteach: [...] Eri treabh na Neríteach:

17 O Aród treabh na Nároideach: ó Areli treabh na Narelíteach.

18 Síadso treabha chloinne Gad, [...] réir ar háirmheadh dhíobh, ceath [...] chad míle, agus cúig chéud.

19 Mic Júdah dob íad Er, agus O [...] agus fuáir Er, agus Onan bás a [...] Chánaain.

20 Agus do budh íad mic Júdah [...] réir a ttreabha: ó Shélah treabh a Selaníteach: ó Pháres treabh na Ph [...] resiteach: ó Shérah treabh na Sera [...] teach.

21 Agus mic Phares do bhádar: [...] Hesron treabh na Nesroníteach: ó [...] mul treabh na Namulíteach.

22 Siadso treabha Júdah do ré [...] [...] hairmheadh dhíobh, trí fichthid agus [...] mhíle dhéug, agus cúig chéad.

23 Do mhacuibh Issachar do t [...] a ttreabha; ó Thóla, treabh [...] Ttolaiteach: ó Phua, treabh na B [...] iteach:

24 O Jásub, treabh na Jasubiteach: i Shimron, treabh na Simroníteach:

25 Siadso trebha Issachar do réir r [...] háirmheadh dhíobh, trí fichthid ag [...] ceithre mhile, agus trí chéad.

26 Do mhacaibh Sebulun, do réir [...] ttreabha: ó Shéred, treabh na She [...] teach: ó Elon, treabh na Nelóníteac [...] ó Jahleel treabh na Jahleeleach.

27 Síadso treabha Sebulun do réir [...] háirmheadh dhíobh, trí fithchid míle ag [...] cúig chéud.

28 Mic Ioseph do réir a ttreabha de [...] íad, Manasseh agus Ephraim.

29 Do mhacuibh Manasseh: ó M [...] chir, treabh na Machiríteach; an rugadh Gilead do Mháchir: ó G [...] lead tháinic treabh na Ngilea [...] teach.

30 Siadso mic Ghílead: ó Iees [...] treabh na Ieeseríteach: ó Hélec, trea [...] na Helecíteach.

31 Agus ó Asriel, treabh [...] [Page] Nasrielíteach: agus ó Shechem, treabh na Sechemíteach.

32 Agus ó Shemida treabh na Semi­díteach: agus ó Hépher, treabh na He­pheriteach.

33 Agus Selophehad mhac Hepher, ni raibh éanmhac aige, achd ingheana: agus dob íad so anmanna inghean Selo­phehad: Mahlah, agus Noah, Hoglah, Milcah, agus Tirsah.

34 Síadso treabha Mhanasseh, agus an mheid do háirmheadh dhíobh, cáogad agus dhá mhile, agus seachd gcéad.

35 Siadso mic Ephraim do réir a ttreabha: ó Shutelah, treabh na Su­talíteach: ó Bhecher, treabh na Beche­riteach: ó Tháhan, treabh na Ttaha­níteach.

36 Agus is íadso mic Shutelah: ó Eran treabh na Neraniteach.

37 Síadso treabha mhac Ephraim do réir ar háirmheadh dhiobh, triochad agus dá mhíle agus cúig chéad. Siadso mic Ióseph do réir a ttreabha.

38 Mic Bheniamin do réir a ttreabha: ó Bhéla, treabh na Mbélateach: ó Asbel, treabh na Nasbélach: ó Ahíram, treabh na Nahiramach.

39 O Shúphám, treabh na Supha­miteach: ò Hupham treabh na Hupha­míteach.

40 Agus dób íad so mic Bhéla, Ard, agus Náaman: ó Ard, treabh na Nar­diteach: agus ó Náaman, treabh na Naamaníteach.

41 Síadso mic Bheniamin do réir a ttreabha: agus an mhéid do háirmheadh dhíobh do bhádar ceathrachad agus cúig mhíle, agus sé chêud.

42 Siadso mic Dan do réir a ttreabha: ó Shuhan, treabh na Suhaní­teach: síadso treabha Dan do réir a ttreabha.

43 Treabha na Suhaníteach uile do réir ar háirmheadh dhíobh do bhádar trí fichthid, & ceithre míle agus ceithre chéad.

44 Do chloinn Aser do réir a ttreabha: ó Jimna, treabh na Jimnach: ó Iesui, treabh na Niesúiteach: ó Bhéria treabh na Mberíteach.

45 Do mhacaibh Béria: ó Heber, treabh na Heberíteach: ò Mhalchiel, treabh na Malchieliteach.

46 Agus Sarah dob ainm dinghin Aser.

47 Síadso treabha mhac Aser do réir ar háirmheadh dhíobh, noch bá cáogad agus trí mhile, agus ceith re chéad.

48 Do mhacaibh Naphtali do réir a ttreabha: ó Iáseel, treábh na Niásee­liteach: ó Ghúni, treabh na Nguní­teach.

49 O Jeser, treabh na Jeserí­teach: ó Shillem, treabh na Sillemí­teach.

50 Síadso treabha Naphtali do réir a ttreabha: agus an mhéid do háir­meadh dhíobh do budh dhá fithchiod, agus cúig mhile, agus ceithre chéad.

51 Síadso an mhéid do háirmheadh do chloinn Israel, fé chéad míle agus míle, seachd gcéad agus tríochad.

52 Agus do labhair an tighearna re Maóise, dá rádh.

53 Dhóibhso roinnfighear an fearann mar oighreachd do réir a nuibhir anmann.

54 Do mhorán do bhéara tú ní is mó doighreachd, agus do bheagán ní is lugha doighreachd, do gach áon bhearthar oigh­reachd do réir ar háirmheadh dhiobh.

55 Gidheadh roinnfighear an fearann le crannchar: do réir anmann treabha a naithreadh do gheabhuid oighreachd.

56 Do réir an chrannchair roinnfighear a shealbh, idir mhorán & bheagán.

57 Agus siadso do háirmheadh do na Lebhítibh do réir a ttreabha: ó Gher­shon, treabh na Ngersoniteach: ó Cho­hat, treabh na Ccohatíteach: ó Mherári, tteabh na Meraríteach.

58 Síadso treabha ná Lebhíteach, treabh na Libníteach, treabh na Nebroníteach treabh na Mahliteach, treabh na Musi­teach, treabh na Gcohatíteach: agus do ghein Cohat Amram.

59 Agus do bé ainm mhná Amraim, Iochebed inghean Lébhi, noch rugadh do Lébhi san Negipt: agus rug sí do Amram, Aáron agus Maóise, agus Miriam a ndeirbhshíur.

60 Agus rugadh do Aáron Ná­dab agus Abihu, Eleásar agus Ita­mar.

61 Agus do éug Nádab agus Abihu, a nuáir do ofráladar teinidh choimhidh­theach a lathair an tighearna.

62 Agus an luchd do háirmheadh dhí­obh, do bhádar fichthe agus trí mhíle, a nuile fhirionnach ó mhí dáois, agus ós a chionn: óir níor háirmheadh íad a measg chloinne Israel, bo bhrígh nár tugadh oighreachd air bith a measg chloinne Israel, dóibh.

63 Síadso do háirmheadh lé Maóise agus le Heleásar an sagart, noch do chomháirimh clann Israel a rèitibh Mho­ab ag Iordan abhfogus do Jerico.

64 Ach na measg so ní raibh duine dhíobh dar chomháirimh Maóise agus Aáron an sagart a bhfásach Sínaí a nuair do háirmheadh clann Israel.

65 Oír do labhair an tighearna orra, Do gheabhuid go deimhin bás annsa bhfa­sach: agus nior fagbhadh duine dhiobh ach Cáleb mhac Jephunneh agus Josua mhac Nun.

CAIB. XXVII. Oighreachd inghine Selophehad. 12. Maoise ar tí éuga 18. do iarr an tighear­na air cù [...]am an phobuil do abur ar Josua.

ANnsin tangadar ingheana Se­lophehad mhic Hepher, mhic Gilead, [Page] mhic Machir, mhic Manasseh, do shliochd Manasseh mhic Joseph: agus is íad so anmanna a inghean; Mahlah, Noah, agus Hoglah, agus Milcah, agus Tirsah.

2 Agus do sheasadar a lathair Mha­óise, agus a lathair Eleásar an sagart, agus a lathair na bprionnsadha agus an comhchruinnigh uile, ag dorus thabear­nacuil an chomhchruinnigh, gá rádh.

3 Déug ar natháir annsa bhfásach, agus ní raibh sé annsa chuideachduin do chruinnigh íad féin a ccionn a cheile a naghuidh an tighearna accuideachda Chó­rah: ach déug sé iona pheacadh féin, & ní raibh mic ar bi [...]h aige.

4 Cred fa múchfuidhe ainm ar nathar ó bheith a measc a mhuinntire ar son nach bhfuil éanmhac aige? Tabhair dhúinne (ar a nadhbharsin) sealbh a measc dhearbhráithreach ar nathar.

5 Agus thug Maóise a ccúis a lathair an tighearna,

6 Agus do labhair an tighearna re Maóise, gá radh;

7 Do labhradar ingheana Shelophehad go ceart: do bhéura tú dhóibh go deimhin sealbh oighreachda a measc dhearbhraithreach a nathar; agus do bheara tú fadeara oighreachd a nathar do theachd chuca.

8 Agus laibheora tú re cloinn Is­rael, gá rádh, Má gheibh duine bás a­gus nach bía áonmhac aige, annsin do bheártháoi fá deara a oighreachd do theachd chum a inghine.

9 Agus muna raibh éaininghean aige, annsin do bhéartháoi a oighreachd dá dhearbhráithribh.

10 Agus muna raibh dearbhráithre aige, annsin do bhéartháoi a oighreachd do dhearbhráithribh a athar.

11 Agus muna rabhaid dearbhraithre agá athair, do bhéartháoi a oighreachd dá chomhgháol as foigsi dhó dá threibh, & sealbhochuidh sé é: agus bíáidh sé na reachd breitheamhnuis ag cloinn Israel, mar do aithin an tighearna do Mhaóise.

12 Agus a dubhairt an tighearna re Maóise, éirigh súas ar a tshabhsa Aba­rim, agus féuch an fearann thug misi do chloinn Israel.

13 Agus a nuáir do chife tú é, cruinne­ochthar thú mar an gcéadna chum do mhuintire féin, mar do cruinnigheadh Aáron do dhearbhráthair.

14 Oir do rinnsabhair cathughadh a naghuidh maithnesi (a ndiothramh Sin a nimreasan an chomhchruinnigh) dóm náomhadh ag a nuisge as coinne a súl: sé sin uisge Mheribah a Ccádes a bhfá [...]ach Sin.

15 Agus do labhair Maóise ris an ttighearna, dhá radh;

16 Cuireadh an tighearna Día spio­rad a nuile sh [...]ola, duine ós cionn an chomhchruinni [...].

17 No [...]h [...]headsas dul amach rompa, agus fhéadf [...]s dul a steach rompa, agus noch threórochus amach íad, agus n [...] do bhéara a steach íad, go nach bi [...] comhchruinniughadh an tighearna [...] cháorcha ag nach bía áodhuire.

18 Agus a dubhairt an tighearna [...] Maóise, glac chugad Josua mhac N [...] duine iona bhfuil an spiorad, agus [...] do lámh air.

19 Agus cuir a lathair Eleásar [...] sagart é, agus a lathair an cho [...] chrùinnigh uile; agus tabhair cúr [...] dhó dá lathair.

20 Agus cuirfe tú cuid dod cnóir a [...] chor go mbía comhchr [...]inniugha [...] chloinne Israel uile umhal.

21 Agus seasfa sé a lathair Eleasar [...] fagart, noch íarrfus comhairle dhó [...] réir breitheamhnus Urim a lathair [...] tighearna; do réir a fhocailsion rac [...] fuid síad amach, agus do réir a fhoc [...] sion tiocfuid síad a steach, eision s [...] agus clann Israel uile maille ris, eadh [...] an comhchruinniughadh uile.

22 Agus do rinne Maóise mar [...] aithin an tighearna dhe, agus do gh [...] sé Josua, agus do chuir as coinne Ele­sur an sagart é, a lathair an chom [...] ruinnigh uile.

23 Agus do chuir sé a lámh air, a [...] thug cúram dhó mar do aithin an t [...] ghearna lé láimh Mhaóise.

CAIB. XXVIII. Atá aith-iomradh ar reachd na ni [...] bartha.

AGus do labhair án tighearna re Maóise, dá rádh;

2 Aithin do chloinn Israel agus a [...]a [...] riú, coimhéadfuid mofráil, agus [...] ­rán chum iodhbartha déanta lé teinich mar dheaghbholadh dhamhsa, dá [...] dhamh na am iomchubhaidh féin.

3 Agus déara tusa riú, sí so a [...] ráil déánta le teinidh noch íodhbarthici don tighearna. dhá úan don chéidh [...] liadhuin gan chaidhe, gach lá mar [...]í ráil loiscthe go gnáthach.

4 Uan diobh ofráilseas tú ar maid [...] agus an túan oile tráthnòna.

5 Agus an deachmhadh cuid do Eph [...] do phlúr mar [...]fráil bhidh cumuisd [...] leis an gceathramhadh cuid do hin d [...] bhrúidh [...]e.

6 Is [...]fráil loiscthe shiorruidhe í. n [...] do hórdui [...]headh a sliabh Sinai n [...] dhea [...]hbholadh, íodhbartha déanta [...] teinidh don tighearna.

7 Agus budh hé ofráil dighe dhó f [...] an cea [...]hramhadh cuid do hin ar [...] éanuáin; annsa náit náomhtha do bhorr [...] tú fa deara an fion láidir do dhort [...] don tighearna mar ofráil dighe.

8 A [...]us an túan [...]ile do dhéa [...]a [...] íodhbuirt trathnóna: amhail ofrail bh [...] na maidne, agus amhail a ofráil d [...] [Page] [...]in, ofráilfe tú é, íodhbuirt déanta [...]é teinidh do bholadh chumhra don [...]ighearna.

9 Agus a lá na Sabbóide dhá úan don chéidbhliadhuin gan cháidhe, agus dhí dheachmhadh cuid do phlúr mar of­ráil bhídh cumuiscthe le hola, agus a ofráil dighe sin.

10 Sí so ofráil loiscthe gach Sábóide, táobh amuich do nofráil loiscthe ghná­thuigh, agus a hofráil dighe.

11 Agus a ttosach bhur míos ofrálfui­dhe ofráil loiscthe don tighearna, dhá bhulóig óga agus éainreithe, seachd nu­áin don chéidbhliadhuin gan cháidhe.

12 Agus trí dheachmhadh cuid do phlúr mar ofráil bhídh cumuiscthe le hola, déan bhulóig ámháin; & dhá deach­mhadh cuid do phlúr mar ofráil bhídh cumaiscthe le hola, déinreithe amháin.

13 Agus an deachmhadh cuid do phlúr cumaiscthe le hóla mar ofráil bhídh lé gach éanúan, mar ofráil loiscthe do dheaghbholadh, iodhbartha déanta lé teinidh don tighearna.

14 Agus budh í a nofráil dighe leath hin fhíona lé gach bulóig, agus an treas cuid do hin le reithe, agus an ceathra­mhadh cuid do hin le húan: sí so a nofráil loiscthe ánn gach éinmhi ar feadh mios na bliadhna.

15 Agus éanmheannán do na gabh­raibh mar ofráil pheacaidh do dhéantar diodhbuirt don tighearna, táobh amuigh do nofráil ghnathaigh loiscthe agus a ofráil dighe.

16 Agus an ceathramhadh la déag don chéidmhi atá Cáisg an tighearna.

17 Agus an cùigeadh lá déag don mhisi atá an féasta; seachd lá bhîas an taran gan laibhín dhá ithe.

18 Annsa chéad ló (biáidh) comh­ghairm náomhtha, ní dhéantáoi gné ar bith oibre sáothruigh (ann)

19 Achd ofrálfuigh íodhbuirt déanta lé teinidh mar ofráil loiscthe don tighear­na, dhá bhulóig óga, éanreithe, agus seachd nuáin don chéidbhliadhuin, caith­fidhe a mbeith aguibh gan cháidhe.

20 Agus biáidh a nofráil bhidh do phlúr chumaiscthe le holá, tri dheach­mhadh cuid ofráilfidh lé gach bulóig, agus dhá dheachmhadh cuid lé reithe.

21 Deachmhadh cuid ar leith ofrail­fios tú lé gach éanúan ar feadh na seachd núan.

22 Agus éanghabhar amhain ar son of [...]ala peacaidh do dhéanamh sioth­chána dháoibh.

23 Ofráilfidh íadso táobh amuigh do nofráil loiscthe ar maidin, noch atá ar son ofrála loiscthe gnáthuigh.

24 Ar an modhso ofráilfidhe go lae­theamhuil ar feadh na seachd lá, biadh na híodhburth a déantá lé teinidh do [...]holadh chumhra don tighearna: iodh­ [...]órthar é táobh amuich do nofráil lo­scthe ghnáthaigh, & a ofráil dighe.

25 Agus air an seachdmhadh lá biáidh comhghairm náomhtha aguibh, ní dhéan­taoi obair sháothrach ar bith.

26 Mar an gceádna a ló na gcéad­thoradh a nuair do bhéartháói ofráil nu­áidhbhídh chum an tighearna, déis bhur seachdmhuineadh do bheith caimhthe, biáidh aguibh comhghairm náomhtha: ní dhéantáoi obair sháothrach ar bith.

27 Achd ofráilfidh an nofráil loisc­the mar dheaghbholadh don tighearna, dhá bhulóig ógá, éainreithe, seachd lubhain don chéid bhliaghain.

28 Agus a nofráil bhidh do phlúr cumaiscthe le hola, trí dheachmhadh cuid lé éanbhulóig, dhá dheachdmhadh cuid déanreithe.

29 Deachmhadh cuid ar leith lé gach é [...]núan, ar feadh na seachd núan.

30 Agus éainmheannán do na gabh­ruibh do dhéanamh síodha dáoibh.

31 Ofrailfidh íad taobh amuigh do nofráil loiscthe ghnáthuigh, agus a of­ráil bhídh: béid iomlán aguibh gun a nofrála dighe.

CAIB. XXIX. Leanmhuinne ar reachd na njodhbarta agus na nofrala, ar na laithibh Sollamhanta.

AGus annsa seachdmhadh mí, ar an ccéad lá don mhí, biáidh comh­ghairm náomhtha aguibh; ni dhéantáoi obair sháothrach ar bith: is lá na stoc do shéideadh dhíbh é.

2 Agus ofráilfidh ofráil loiscthe mar dheaghbholadh don tighearna, éanbhu­lóg óg, éanreithe agus seachd nuáin don chéidbhlíadhuin gan cháidhe;

3 Agús a nofráil bhídh, biáidh do phlúr cumaiscthe le hola, tri dheach­mhadh cuid le gach éanbhulóíg, agus dhá dheachmhadh cuid lé reithe.

4 Agus éaindeachmhadh cuid lé gach uan ar feadh na seachd núan.

5 Agus éainmheannan do na gabhruibh ar sen ofrála peacaidh do dhéanamh siodha dhibh.

6 Taobh amuigh dofráil loiscthe na míos, agus a ofráil bhídh, agus a níodh­buirt loiscthe laétheámhuil, agus a of­ráil bhídh, agus a nofráil dighe, do réir a ngnáthuighe, mar dheaghbholadh, íodh­buirt dhéanta lé teinidh don tighearna.

7 Agus biáidh aguibh ar an deach­mhadh lá don seachdmhadh mí comh­ghairm náomhtha, & cráidhfe sibh bhur nanmanna: ní dhéantáoi obair ar bith ann.

8 Achd ofrailfidhe ofrail loiscthe don tighearna mar dheaghbholadh, éanbhulóg óg, éanreithe, & seachd nuáin don chéid­bhlíaghuin: & béid dháoibh gan cháidhe.

9 Agus biáidh a nofráil bhídh do phlúr cumaiscthe le hola, tri dheach­mhadh cuid lé gach bulóig, agus dhá dheachmhadh cuid le héainreithe.

[Page]10 Dhá dheachmhadh cuid ar leith lé gach úan ar feádh na seachd núan.

11 Einmheannán do na gabhruibh ar son ofrála peacaidh, táobh amuich dof­ráil peacaidh na síodha, agus na hof­rála loiscthe gnáthuigh, agus ofrála bídh agus a nofráil dighe.

12 Agus ar an ccuigeadh lá déug don tseachdmhadh mí biaidh aguibh comhghairm náomhtha: ní dhéantáoi obair shaothrach ar bith, & cuimhdeóch­tháoi féasta don tighearna seachd la.

13 Agus ofràilfidh ofráil loiscthe, agus íodhbuirt déanta lé teinidh do dheagh­bholadh don tighearna, trí bulóga déug óga, dhá reithe, agus ceithre huáin déug don chéidbhliaghain: béid siad gan toibhéim.

14 Agus biáidh a nofráil bhídh do phlúr cumaiscthe le hola, trí dheach­mhadh cuid le gach éanbhulóig do na trí bulóguibh déug, dhá dheachmhadh cuid lé gach reithe don dá reithe.

15 Agus deachmhadh cuid ar leith le gach úan do na ceithre húanuibh déug.

16 Agus éinmheannán do na gabhruibh mar ofráil pheacuidh, táobh amuich don nofráil ghnáthuigh loiscthe, agus dá hof­ráil bhídh, agus dá hofráil dighe.

17 Agus ar an dara lá ofráilfidh dhá bhulóig dhéag don chéidbhliaghai [...] gan cháidhe.

18 Agus a nofráil bhídh agus a nof­ráil dighe do na bulúguibh, do na huanuibh, agus do na reithibh, biáidh do réir a nuibhre, do réir an gnátha.

19 Agus éainmheánnán do na gabhruibh mar ofráil pheacaidh, taobh amuigh don nofráil loiscthe ghnáthuigh, agus dá hof­ráil bídh, agus dá hofráil dighe.

20 Agus ar an treas lá éanbhulóg déag, dhá reithe, ceithre huàin déag don chéidbhliadhuin gan cháidhe:

21 Agus a nofráil bhídh agus a nof­ráil dighe, do na bulóguibh, do na rei­thibh, agus do na húanuibh, biáidh do réir a nuibhre, do réir an gnátha.

22 Agus éanghabhar ar son ofrála peacaidh, táobh amuigh don nofráil loíscthe ghnáthaigh, agus dá hofráil bhídh agus dá hofráil dighe.

23 Agus ar an gceathramhadh lá, deich mbulóga, dhá reithe, agus ceithre huâin déug don chéaidbhlíadhuin gan cháidhe.

24 Agus a nofrail bhídh agus a nof­rála dighe, do na bulóguibh, do na reithibh, agus do na húanuibh, biaidh do rêir a nuibhre, do réir an gnátha.

25 Agus éinmheannán do na gabhruibh mar ofráil pheacaidh, táobh amuich don nofrâil loiscthe ghnáthuigh, & dá hof­ráil bhídh agus dá hofráil dighe.

26 Agus ar an gcúigeadh lá, náoi mbulóga, dhá reithe, ceithre huáin déag don chéaidbhlíadhuin gan cháidhe.

27 Agus biáidh a nofráil bhídh, agus a nofrála dighe, do na bulóguibh, do na reithibh, agus do na huanuibh, do réir a nuibhre, do réir an gráth [...]

28 Agus éinmheannân mar [...] pheacuidh, tàobh amuigh don ro [...] loiscthe ghnáthuigh, agus dá hof [...] bhídh, agus dá hofráil dighe.

29 Agus ar an seiseadh lá ochd mb [...] ga, dhá reithe, agus ceithre huáin d [...] don chéidbhliadhain gan toibhéim.

30 Agus a nofráil bhidh, agus a [...] rála dighe do na bulóguibh, do na r [...] thibh, agus do na húanuíbh, biâidh [...] réir a nuibhre, do réir an ghnátha.

31 Agus éanghabhar mar ofráil phea [...] aidh, táobh amuigh don nofráil loi [...] ghnáthaigh, agus dá hofráil bhídb, [...] dá hofráil dighe.

32 Agus ar an seachdmhadh lá, seac [...] mbulóga, dhá reithe, agus ceithre h [...] déug don chéidbhlíadhuin gan cháidhe

33 Agus a nofráil bhidh, agus a [...] rála dighe do na bulóguibh, do [...] reithibh, agus do na húanuibh, biáidh [...] réir a nuíbhre, do réir an ghnátha.

34 Agus éanghabhar mar ofr [...] pheacaidh, táobh amuigh don nofr [...] loiscthe ghnáthaigh, & dá hofráil b [...] agus dá hofráil dighe.

35. Ar an ochdmhadh lá biaidh co [...] chruinniughadh sollamanta aguibh [...] dhéantáoi obair sháothrach ar bith a [...].

36 Achd ofráilfidh ofráil loidh [...] íodhbuirt déanta le teinidh do bho [...] chumhra don tighearna, éan bhulóg, [...] ­reíthe, agus seachd nuáin don cheil­bhliadhuin gan cháidhe.

37 A nofráil bhídh agus a rof [...] dighe, don bhulóig, don reithe, a [...] do na húanuibh, biaidh do réir a nuib [...] do reir an ghnatha.

38 Agus éanghabhar mar ofráil phe [...] ­aidh, táobh amuigh don nofráil loisct [...] ghnáthuigh, agus dá hofráil bhídh, ag [...] dá hofráil dighe.

39 Do dhéantáoi na neithesi do [...] [...] ghearna ann bhur bhféastuibh cia [...], táobh ámuigh dá bhur móidibh agus de bhur nofrála toileamhla, ar son bh [...] nofrálach loiscthe, agus ar son bh [...] nofrálach bídh, agus ar son bhur [...] rálach dighe, agus ar son bhur m [...] lach siodha.

40 Agus do innis Maóise do chlo [...] Israel do réir a nuile ni dar aithin [...] tighearna do Mhaóise.

CAIB. XXX. Dligheadh na móide. 3. leath a maigh [...] mhóid mbaighdiona. 6 mhná phósta, 9 Bh [...] treabhthach, & mhnà dhealuighthe.

AGus do labhair Maòise re cean [...] na ttreabh a ttáobh chloinne Isra [...] ghá rádh, sé so an ní do aithin a [...] tighearna.

2 Má bheir duine móid don tigher­na, nó má bheir mionna do che [...] gal a anma lé banna; ní bhrisfidh se [...] [Page] fhocal, do dhéana sé réir a nuile bhría­ [...]hra thiocfas amach as a bhéul.

3 Má bheir bean mar an gcéadna [...]nóid don tighearna, agus í féin do theangal a mba [...]na, a ttigh a hathar ann a hóige.

4 Agus go ccluinfe a hathair a móid, agus a banna lear cheanguil sí a hanam agus go néistfidh a hathair ría: annfin [...]easfuid a móide uile, agus seasfuid gach [...]anna ler cheanguil sí a hanam.

5 Ach má chrosann a hathair í, an [...]á chluinfeas sé sin, ní sheasfuidh éan­ [...]nhóid nó éanbhanna ler cheangail si a hanam, agus maithfidh an ti­ghearna dhi, do chionn gur thoirmisg a hátháir í.

6 Agus má bhí feár ar éanchor aice, a nuair thug si a móid, nó má labhair si éainni amach as a béul lér cheangail si a hanam;

7 Agus go gcualuidh a fear é, agus nár labhair an lá do chúaluidh é: ann­sin seasfuidh a móide, agus seasfuidh a banna lér cheangail si a hanam.

8 Ach má neamháontuigh a fear lé, an lá do chúaluidh é; annsin do dhéana sé a móid noch do mhóidigh si, agus an ni do labhair si lé na béul, ler cheanguil sí a hanam, gan éifeachd air bith; agus maithfidh an tighearna dhi é.

9 Ach gach uile mhóid baintrea­bhuigh, agus na mná sgartha, ler chean­gladar a nanmanna, seasfuidh sé na haghuidh.

10 Agus má mhóidigh si a ttigh a fir, nó gur cheanguil si a hanam le banna maille re mionnuibh;

11 Agus go ccúaluidh a fear é, agus gur éist ria, agus nar thoirmisc i; annsin seasfuidh a móide uile, agus seasfuidh gach éanbhanna ler cheanguil si a hanam.

12 Ach ma rinne a fear díomháoin íad an lá do chúaluidh sé íad; annsin gidh bé ni thig as a béul amach a ttáobh a móid­eadh, nó a ttáobh bhanna a hanma, ní sheasfuid síad; do rinne a fear diomh­ [...]áoin íad, agus maithfidh an tighearna dhise.

13 Gach uile mhóid agus gach uile mhionna ceangailteach do chrádh a nanma, féaduigh a fear a dhaingniugh­ [...]adh, nó féaduigh a fear a chur ar ccúl.

14 Ach ma bhíonn a fear thríd a­mach na thochd ó ló go ló; annsin daingnidh sé a móide uile, nó na huile bhannadha dà bhfuil uirre: comhdhain­gnigh sé íad, do chionn gur éist se ría, annsa ló a ccúaluidh sé íad.

15 Ach má ní sé diomháoin íad ar mhodh ar bith tar éis íad do chloisdean, [...]nnsin iomchoruidh sé a peacadhsan.

16 Síadso na reachda do aithin an ti­ghearna do Mhaóise, idir fhear agus a [...]hean, idir a nathair agus a inghean, ar [...]beith dhi ann a hóige a ttigh a hathar.

CAIB. XXXI. Do Chreachadur na Mídianuigh. 8 Agus do mharbhadar Baláam.

AGus do labhair an tighearna re Maó­ise, ghá rádh;

2 Dioghail clann Israel ar na Mídian­chuíbh: na dhiáigh sin cruinneochthár chum do dháoine thú.

3 Agus do labhair Maóise ris an bpobal, dhá rádh, gabhadh cuid aguibh airm chum an chogaidh a naghuidh na Midianach, agus dioghlaidis an tighearna ar na Midianchuibh.

4 Míle as gach éintreibh, ar fad treabh Israel uile, chuirfidhe chum an chogaidh.

5 Mar sin do tugadh amach as míl­tibh Israel, mile as gach éintreibh, dhá mhile dhéug a narm chum coguidh.

6 Agus do chuir Maoise chum an cho­gaidh íad, míle as gach eintreibh, íadsan & Phineas mhac Eleasar an sagart, chum an chogaidh, leis na hinnilibh naomhtha & na stocaibh fhuaimneach, iona laimh.

7 Agus do chathuigheadar a naghaidh na Mídianach mar do aithin an ti­ghearna do Mhaóise, agus do mharbha­dar a bhfir uile.

8 Agus do marbhadar fós Righthe na Mídianach, táobh amuigh don chuid eile dhíobh do marbhadh, Ebhi, & Recem, & Sur, & Hur, & Reba, cúig Righthe Mí­dian: Bálaam mar an ccéadna mhac Beor do mharbhadar leis an ccloidheamh é.

9 Agus do ghabhadar clann Israel mná na Mídianach uile na mbraighde, agus a leinibh, agus rugadar leó éadail a náirnéise uile, agus a ttréada uile, agus a máoin uile.

10 Agus do loisceadar a gcaithrea­cha uile, ionar áitreabhadar, agus a gcaisléin sgíamhacha uile le teinidh.

11 Agus rugadar leó na héadála uile, agus na creacha uile, idir dhuine agus ainmhidhe.

12 Agus tugadar na braighde & na creacha & na héadála leó go Maóise, & go Heleásar an sagart, & go comhch­ruinniughadh chloinne Israel go nuige an gcampa a maghuibh Mhoab, noch atá láimh ré Jordan a bhfogus do Jerico.

13 Agus do chuáidh Maóise agus Eleá­sar an sagart agus prionnsuidhe an cho­mhchruinnigh uile amach do theagmhàil riú táobh amuigh don fhoslungphort.

14 Agus do bhí Maóise feargach ré hoi­figeachuibh an tsluáigh, ris na caiptinibh ós cionn mílteadh, agus ris na caiptínibh ós cionn chéud, noch tháinic ón chath.

15 Agus a dubhairt Maóise riú, nar chumhduigheabhair na mná uile na mbeathaigh?

16 Féuch, tugadar so ar chloinn Is­rael tré chomhairle Bhálaam, peacughadh a naghaidh an tighearná a gcúis Pheoir, agus do bhí pláigh a measc chomchruin­nigh an tighearna.

[Page]17 Uime sin a nois marbhuidh gach éanfhirionnach a measc na mbeag, agus marbhuidh gach éinbhean agá raibh fios fir re luighe leis.

18 Ach na leinibh ban uile, ag nach raibh fios fir re luighe ris, coimhéaduigh beó íad dháoibh fein.

19 Agus déanuidh comhnuighe táobh amuigh don champa seachd lá, gidh bé mharbh éainneach, agus gidh bé bhéan re corp marbh, glanuidh sibh féin agus bhur mbraighde ar an treas lá, agus ar an seachdmhadh lá.

20 Agus glanuidh bhur néaduighe, & gach éainní dá ndeárnadh do chroicnibh, agus gach uile obair dfionna [...]h gabhar, & gach éinni do rinneadh do chrana.

21 Agus a dubhairt Eleasar an sa­gart ris an lachá coguidh, noch do chuaidh chum an chatha, sé so órdughadh an dligne, noch do fhúagair an tigh­earna do Mhaoise;

22 Amháin an tor agus an fairgead, an prás agus an tiarann, an stán agus an luáighe,

23 A nuile ní dá bhfuileonguidh an teinidh, do bhéa [...]tháoi air dul th [...]íd an tfeinidh, agus biáidh sé glan; gi­dheadh glanfuighear é lé huisge an dealuighe: agus a nuile ní nach bhsui­leang an teioidh, do bhéartháoi fá deara a dhul thrid a nuisce.

24 Agus nighfidhe bhur néaduighe ar an seachdmhadh lá, agus hei [...]hí glan, agus na dhiaigh sin tiocfuidhe don champa.

25 Agus do labhair an tighearna re Maòise, dhá rádh;

26 Glac suim na héadala do beanadh amach idir dhuine agus bheathach, thusa agus Eleásar an sagart, agus priomh­aithreacha an chomhchruinnigh:

27 Agus roinn a néadail a ndà chuid, idir an mhuinntir do ghlac orra an co­gadh, noch do chuáidh amach san chath, águs eidir an comhchruinniughadh uile.

28 Agus tóg áirdchíos don tighearna ón luchd coguidh do chuáidh amach chum an chatha; éananam as cúig chéad, do na dáoinich; agus do na buáibh, agus do na hassalaibh, agus do na cáorchuibh.

29 Buáin dá leathsan, é, agus tabhair do Eleásar an sagart é, mar ofráil thóg­tha don tighearna.

30 Agus do leath chloinne Israel buáinfe tú éanchuid ronna do cháogad do na dàoinibh, do na buáibh, do na hassa­luibh, & [...]o na tréaduibh, do na huile short áirnéisi, agus tabhair iad do na Lebhitibh, noch choimhéadas cúram thabearnacuil an tighearna.

31 Agus do rinne Maóise agus Eleásar an sagart mar do aithin an tighearna dhiobh,

32 Agus a néadáil, fuighioll na creiche noch do ghlacadar an luchd co­gaidh, do bhádar sé chéad míle agus seachdmhoghad míle, agus cúig [...] cáora.

33 Agus tri fichthid agus dhá [...] dhéug bó.

34 Agus tri fichthid agus éan [...] assal.

35 Agus triochad agus dha [...] pearsa sa niomlán do mhnáibh nar fh [...] fear riamh re luighe ris.

36 Agus an leath do budh cuid [...] don mhuintir do chuáidh amach [...] an chogaidh, do bhi a nuibhir tri [...] mile: agus seachd mile déag ar f [...] thid, agus cúig chead cáora.

37 Agus do bé áirdchios an tighe [...] do na cáorchuibh, sé chéad agus tri [...] thid agus a cúig déug.

38 Agus do bhádar na ba tri [...] agus sé mhile, agus do bé áirdchi [...] tighearna dhiobh sin, tri fichthid ag [...] dó dhéug.

39 Agus do bhádar na haffail d [...] mile fhichthiod agus cúig chéad; [...] do bé áirdchios an tighearna dh [...] háon agus tri fichthid.

40 Agus do bhádar na dáo [...] mhíle dhéag, agus dob é áirdchi [...] [...] tighearna dhiobh, triochad ag [...] phearsuinn.

41 Agus thug Maóise an tàir [...] úadh, noch do bé ofráil thogtha a [...] [...] ghearna, do Eleásar an sagart, m [...] aithin an tighearna do Mhaoise,

42 Agus do leith chloinne Israel, [...] do rann Maóise ón luchd cogaidh.

43 (Annois an leath ráinic don ch [...] chruinniughadh, do budh tri ch [...] & seachd mile agus cúig chéad ca [...]

44 Agus tríochad agus sé [...] bó.

45 Agus tríochad mile assal ag [...] [...] chéad.

46 Agus sé mhile dhéag pears [...]

47 Don lea [...]hso chloinne Israe [...] thóg Maóisi éanchuid ronna do ch [...] idir dhuine agus bheathach, agus t [...] do na Lebhitibh, noch do choimh [...] ram thabearnacuil an tighearna, ma aithin an tighearna do Mhaóise.

48 Agus na hoifigidh do bhi ós [...] milteadh don tshúagh, cai [...] milteadh, agus caiptini [...]h céud, t [...] dar a bhfogus do Mhaóis [...].

49 Agus a dubhradar ré Maoi [...], ghabhadar do sherbh [...]si [...]h uibh [...] bhfear cogai [...]h, noch ata fa ar [...] agus ni theastann duine dhiobh.

50 Thugamar ar a nadhbhars [...] ráil chum an tighearna, a bhfui [...] áon aguinn do shéaduibh óir, do s [...] ruidhibh agus do bhráistéa duibh, [...] nidhibh, do chluáisshéa duibh aga thaiblibh, do dhéanamh siodha [...] nanam a lathair an tighearna.

51 Agus do ghlac Maóise, agus [...] sar an sagart an tór úatha, mar [...] nuile shéad oibrighthe.

52 Agus ór na hofrála uile [Page] ofráladar súas don tighearna ó chaip­ [...]inibh mílteadh agus ó chaiptinibh céud, [...]o budh sé mhile dhéug agus seachd ccéad agus cáogad secel é.

53 Oir do ghlacadar luchd an cho­gai [...]h, éadáil ar leith gach éanduine ata dho féin.

54 Agus do ghlac Maóise agus Eleásar an sagart an tór ó chaiptí­ [...]ibh na miltea [...]h agus na gcéad, agus tugadar é go tabearnacuil an chomh­ [...]hruinnigh, mar chuimhne do chloinn Israel a lathair an tighearna.

CAIB. XXXII. F [...]aradar clann Ruben agus Gad, oighreacht ar tacbh thall Jordan. 16 ar chumhnan­taibh thaitneamhach.

A Nois do bhi ro mhórán áirnéise ag cloinn Reuben agus ag cloinn Ghad; agus a nuáir do chonn­cadar fearann jaser agus fearann Gilead, féuch, go raibh a náit na há [...]t áirnéisi.

2 Tangadar clann Ghad agus clann Réuben, agus do labh radar re Maóise agus re Heleásar an sagart, agus re prionnsuidhibh an chomhchruin­nigh, gá rádh.

3 Ataror, agus Dibon, agus Jaser, agus Nimrah, agus Hesbon, agus Elea­leh, agus Sebam, agus Nebo, agus Beon.

4 Eadhon an tír do bhuáil an tighear­ra a lathair chomhchruinnigh Israel, is fearann áirnéise é, agus atá airnéis ag do sheirbhíseachaibh.

5 Ar a nadhbharsin, ar síad, má fú [...]ramar grása ad radharc, tugthar an dúthaighsi dod sheirbhiseachuibh mar sheilbh, agus ná beirthear nonn tar Jor­dan sinn.

6 Agus a dubhairt Maóise re clan­nuibh Gad, agus re clannuibh Reuben, an rachuidh bhur ndearbhráithre chum an chogaidh, agus an suidhfe sib [...]si annso?

7 Agus cread fá mímheisníghthí clann Israel um dhul a nonn don tir noch thug an tighearna dhóibh?

8 Mar so do rinneadar bhur naithre a nuáir do chair misi ó Chades-barnea dféachuin na tire íad.

9 Oir a nuâir do chuadar súas go gleann Escol, agus do chonncadar an fearann, do mheirtnigheadar croidhe chloinne Israel, nach rachaidis don dú­thaigh noch thug an tighearna dhóibh.

10 Agus do las fearg an tighearna a nuairsin féin, agus thug a mhionna dhá rádh.

11 Go deimhin, ní f haicfidh éanduine da ttáinic amach as an Negipt ó fhichthid blíadhan dáois agus o [...] a chionn, an dúthaigh do mhionna misi do Abraham, do Isaac, agus do Jácob, do chionn nar leanadar misi go hiom­lán.

12 Achd Caleb mhac Jephunneh an Cenisiteach, agut Josua mhac Nun: óir do leanadar go hiomlán án tíghear­na.

13 Agus do las fearg an tighearna a naghuidh Isráel, agus do chuir ar seachrán san bhfásach iad, dhá fhichthid bhliadhan, nó gur dioghláithrigheadh a nuile gheinealach do rinne olc a lathair an tighearna.

14 Agus féachuidh atátháoise ar néirghe súas a náit bhar naithreadh, bi­seach dháoineadh péacach, do mhéadu­ghadh fós dibhfheirge an tighearna a naghaidh Israel.

15 Oir má fhilltise úadha, fúigfidh sé íad gan amharus a rís annsa bhfá­sach, agus scriosfuidh sé na dáoinesi uile.

16 Agus tangadar a ngar dhó, agus a dubhradar, do dhéanam manracha annso dár náirnéis, agus caithreacha dár ndaoinibh beaga.

17 Achd rachfam féin réidh armtha roimhe chloinn Israel nó go mbeiream dá náit íad: agus coimhneochuid ar náos óg annsna caithreachuibh daingne ar eagla áitreabhach na tire.

18 Ní fhilleam dar trighthibh nó go sealbhuighid clann Israel, gach áon a oigh­reachd féin.

19 Oír ní íarrfuimne oighreachd maille riú dontáoibh úd do Jordan, nó thairis fl [...], do chionn gur thuit ar noighreachd chu­guinn don táoibhsi do Jordan leith shoir.

20 Agus a dubháirt Maóise [...]iú, má nithí an nisi, má thig sibh armtha roi­mhe an tighearna chum cogaidh.

21 Agus go rachtháoi uile armtha tar Iordan a lathair an tighearna, nó go ndibrigh sé roimhe amach a naimhde on fhiaghnuisi.

22 Agus go ccláoidhfighear an dúthaigh a lathair an tighearna: annsin fillfi [...]he fá dheóigh, agus beithí neimhchiontach a lathair an tighearna, agus a lathair Is­rael: agus biáidh an fearannsa na sheiloh aguibhfi a lathair an tighearna.

23 Achd muna ndearntháoi so, féach­uidh, do phéacuigheabhair a nagh [...]idh an tighearna, agus biodh a dhearbh aguibh go bhfuighidh bhur bpéacuidh amach sibh.

24 Deanuidh caithreacha dá bhur ndáoinibh beaga, agus mánracha dá bhur gcáorchuibh; ach déanuidh an ní tháiníc amach as bhur mbéul.

25 Agus do labhradar clann Ghad, agus clann Réubenré Maóise, dhá rádh, Do dhéanuid do sherbhisigh mar do aithin mo thighearna.

26 Béid ar gclann bheag agus ar mná, agus ar ttréáda, agus ar náir­néis uile annsin a gcaithreachaibh Gilead,

[Page]27 Achd rachuid do sheirbhisigh thai­ris, gach éanduine armalta chum an chogaidh do chathughadh roimhe an ttí­ghearna, mar a deir mo thighearna.

28 Mar sin do aithin Maóise dhá ttaóibh do Eleásar an sagart, agus do Josua mhac Nun, agus daithribh onóracha threabh chloinne Israel.

29 Agus a dubhairt Maóise riú, má thiagaidh clann Ghad, agus clann Réuben libh tar Jordan, gach éanduine armtha chum catha a lathair an tighear­na, agus go ccloidhfighear an tír romhuibh, annsin do bheartháói tír Ghi­lead dhoibh mar sheilbh.

30 Ach muna ndeachaid síad libh a nunn armtha, do gheabhuid sealbh bhur measc a ttír Chanáain.

31 Agus do fhreagradar clann Ghad agus clann Réuben, gá rádh, mar a dubhairt an tighearna red sherbhísea­chuibh, is mar sin do dhéanaimne.

32 Racham thairís anonn armtha roimhe an ttíghearna go tír Chanaáin, chor go madh linn ar sealbh don táoibhsi do Jordan.

33 Agus thug Maóise dhóibh, (eádhon) do chloinn Ghad, agus do chloinn Réuben, agus do leath threibhe Mhanasseh mhic Joseph, rioghachd Si­hon Rígh na Namoríteach, agus riogh­achd Og Righ Basan, an fearann gun a chaithreachaibh, annsna foirimlibh, mar atáid caithreacha na tire timchioll fá gcuáirt.

34 Agus do rinneadar clanna Gad Dibon, agus Atarot, agus Aroer.

35 Agus Atrot, Sophan, agus Jaa ser, agus Jogbehah.

36 Agus Beitnimrah, agus Betaran, caithreacha chumhdaighe, agus mánracha do cháorchuibh.

37 Agus do chuireadar clann Réuben súas Hesbon, agus Elialeh, agus Cí­riataim.

38 Agus Nebo, agus Baalmeon (ar nathrughadh a nanmann) agus Sib­mat: agus tugadar anmanna oile air na caithreachaibh do rinneadar.

39 Agus do imigheadar clann Mhachir mhic Manasseh go Gilead, agus do shealbhuigheadar é, agus do chuireadar as seilbh an Tamoríteach do bhí ann.

40 Agus thug Maóise Gilead do Mhachir mhac Manasseh agus do chomh­nuigh se ann.

41 Agus do chuáidh Jair mhac Manasseh, agus do ghlac a mbailte beaga san, agus do ghoir Habhot Jáir dhíobh.

42 Agus do chuáidh Nobah, agus do ghlac Cenat agus a bhailte beaga, agus do ghoir Nobah dhe do réir a anma féin.

CAIB. XXXIII. Turuis 42 shloigb Israel sa nfi [...] 50 Ordughadh ar duthchusaigh C [...] do scrios.

SIadso siubhail chloinne Israel, [...] do chuaidh amach as chri [...] Hégipte le na slúaghuibh fàoi [...] Mhaóise agus Aáron.

2 Agus do scríobh Maóise a [...] theachda amach do reir a tt [...]rr [...] aithne an tighearna, agus a si [...] tturuis do réir a tteachda amach.

3 Agus do fhágbhadar Rameses [...] chéid mhí ar an gcúigeadh la dé [...] chéid mhí: ar na mhárach déis na [...] do chúadar clann Israel amach le l [...] áird a radharc na Négipteach uile.

4 (Oír do adhluiceadar na H [...] tigh a nuile chéidgin noch do bh [...]d tighearna na measc: ar na Déeibh [...] an gcéadna do rinne an tighearna [...] theamhnus.)

5 Agus do áthruigheadar clann li [...] ó Rameses, agus do áitighead [...] Sucot.

6 Agus do imthigheadar as Su [...], [...] do shuigheadar an Etam, noch é nimiol an fhásuigh,

7 Agus do áthruigheadar as Eta [...], [...] do fhilleadar a rís go Pihahirot, [...] atá as coinne Bhaal-Sephon: ag [...] shuigheadar as coinne Mhigdol.

8 Agus do ghluáisiodar ó choin [...]e hahirot, agus do chúadar tré l [...] [...] fairge go nuige an fhásach, agus do [...] dar uidhe thri lá a bhfásach Etam, [...] do shuigheadar a Márah.

9 Agus do áthruigheadar ó [...] rah, agus tangadar go Hélim: [...] do bhádar dhá thobar dhéug ins [...] Nelim: agus tri fichid agus [...] ccrainn phailme; agus do shuigh [...] annsin.

10 Agus do áthruigheadar as [...] agus do fhosadar ag an muir ruai [...]

11 Agus do áthruigheadar muir ruáidh, agus do fhosadar a [...] s [...]ch Sin.

12 Agus do ghluaisiodar ó [...] sach Sin, agus do shuigheadar Ndophcah.

13 Agus dimhthigheadar ó De [...] agus do shuigheadar a Nalus.

14 Agus do áthruigheadar ò [...] agus do shuigheadar a Reph [...] áit nach raibh uisge ag na dáoin [...] ól.

15 Agus dfágbhadar Rephidim, [...] do shuigheadar a bhfasach Sinai.

16 Agus do áthruigheadar ó sh [...] Sínai, agus do fhuigheadar a C [...] hataabhah.

17 Agus do imthigheadar as Cohataabhah, agus do shuigheadar [...] Haserot.

[...]8 Agus do fhágbhadar Haserot, agus shuigheadar a Ritmah.

19 Agus do fágbhadar Ritmah, [...]s do shuigheadar a Rimmon­ [...]es.

[...]0 Agus do fhágbhadar Rimmon­ [...]es, agus do shuigheadar a Lib­ [...],

[...]1 Agus do áithruigheadar ó Lib­ [...], agus do shuigheadar a Rissah.

22 Agus do ghluaisiodar ó Ris­ [...], agus do fhosadar an Cehe­ [...]h.

23 Do imthigheadar as Cehelatah, [...]s do fhosadar a slíabh Sapher.

24 Agus do áthruigheadar [...] shliabh [...]her, agus do fhosadar ag Hara­ [...]h.

25 Do áthruigheadar ó Hara­ [...]h, agus do shuigheadar a Mache­ [...].

26 Agus do áthruigheadar as [...]chelot, agus do fhosadar ag Ta­ [...].

27 Agus do fhágbhadar Tahat, agus [...] shuigheadar a Ttarah.

28 Agus do áthruigheadar ó Thárah, [...]us do shuigheadar a Mitcah.

29 Agus do chuadar ó Mhítcah, agus [...] shuigheadar ag Hasmonah.

30 Agus do fhágbhadar Hasmo­ [...]h, agus do fhanadar ag Mose­ [...].

31 Agus do fhágbhadar Moserot, [...]us do shuígheadar ann Bene­ [...]can.

32 Agus do áthruigheadar ó Bhene­ [...]can, agus do chomhnuigheadar ag c [...]hagidgad.

33 Agus do imthigheadar ó Hór­ [...]gidgad, agus do shuigheadar an Jot­ [...]ta.

34 Do áthruigheadar ó Jotbátah, agus [...] chomhnuigheadar an Ebrónah.

35 Agus do fhágbhadar Ebrónah, [...]us do shuigheadar ag Esion-gaber.

36 Agus do áthruigheadar ó Esion­ [...]ber, agus do shuigheadar a bhfasach [...], dá ngoirthear Cades.

[...]7 Agus do áthruigheadar ó Chades, [...]s do shuigheadar ar sliabh Hor a [...]rúach fearuinn Edom.

38 Agus do chuáidh Aáron an sagart [...]s go sliabh Hor ar aithne an tighearna, [...]s fuáir bás annsin, an ceathrachad [...]rdhain tar éis chloinne Israel do [...]eachd amach as crich na Hégipte, [...]nsa chéad lá don chúigeadh mí.

39 Agus do bhi Aáron céad agus [...]athe agus trí bléadhna dháois a nuáir [...]g sé a slíabh Hor.

[...]0 Agus do chúalaidh Righ Arad [...] Cananíteach (noch do áitreabh budh [...]e