DISPUTATIO THEOLOGICA, De vero discrimine peccati mortalis & venialis, de (que) impossibilitate implendi legem Dei ob quotidianam pecca­torum venialium incursionem. CVI Annexa est Appendix de possibilitate praestandi legem consideratam se­cundum [...] Evangelicam. AUTHORE ROBERTO BARONIO, ECCLE­SIASTE ABREDONENSI, S. S. THEO­LOGIA DOCTORE, & ejusdem in ACA­DEMIA MARE [...]CALLANA PROFESSORE.

Va etiam laudabili vitae hominum, si remota misericor­dia discutias eam. August. lib. 9. Confess. cap. 13.

Ipsa quo (que) nostra justitia quamvis vera sit propter veri boni finem, ad quem refertur, tamen tanta est in hac vita, ut potius peccatorum remissione constet, quam perfectione virtutum. Idem l. 19. de Civit. Dei. c. 27.

ABREDONIAE, Excudebat Edwardus Rabanus. 1633.

[figure]

MAGNIFICO, AM­PLISSIMO, SPECTATIS­SIMO, SPLENDORE GENERIS, pietate, authoritate, prudentia, et rerum usu eminentissimo Domino, D. PAULO ME­NEZIO à Kynmundie, Praefecto dignissimo: NEC NON Clarissimis viris, Dominis consultissimis, & prudentissimis, D. Consulibus, caeteris (que) Reip. Abredonensis Moderatoribus.

QUUM VERAM ET Christianam humilita­tem, quam fides exigit & pietas, duo potissi­mum pariant, notitia legis, &, quae inde ma­nat, peccati agnitio; boni & fidelis Pa­storis est populo suae fidei & curae com­misso summam illam justitiae perfe­ctionem, quam DEI lex à nobis re­quirit, ob oculos ponere, & ex ea no­strae obedientiae naevos, ac innumerabi­les [Page] defectus detegere, ac demonstrate. At Romanae Ecclesiae Doctores; ut olim, ita & hodie in clarissima & Evan­gelii & literarum luce hac in re suo muneri & officio manifeste desunt, imò Christianorum animis palpum hìc ob­trudere nil dubitant. Ut enim con­scientiam hominis justificati in sopo­rem quasi collocent, ne quid residuum habeat cujus se coram DEO arguat, & condemnet, distinctionem illam peccati in mortale & veniale, ex natu­ra sua, mordicus retinent, & tanquam Palladium aliquod tuentur. Nempe hoc illud est; quamdiu stabit ea di­stinctio, prout illi eam interpretantur, stabit, & hoc, posse nos implere legem obedientiâ omnibus numeris absolu­tâ, at (que) adeo nos operibus nostris aeter­nam gloriam de condigno mereri. Quod dogma, quam sacris literis, & piorum conscientiis repugner, omnes humiliter & fobriè pii adeo agnoscunt, ut non sine gemitu & lachrymis mise­riam suam in hac lachrymarum vall [...] [Page] coram Deo profiteantur, & ingenuè testentur. Cum ergo piorum om­nium sensus dictitet, hac ex parte Ro­manensium Ecclesiam maximè vacil­lare, ego exemplo ducum usu perito­rum Romam ejusque moenia ibi op­pugno, ubi ruinam minantur, facilli­me (que) suffodi & complanari possunt. Deus Opt. Max. his nostrae tenuitatis conatibus faveat, vestra (que) Amplissimi, Clarissimi, & Consultissimi viri, mihi adfit benignitas, quam ut indies expe­ [...]ior, ita grato animo excipio. Hoc ut saeculo nostro testatum faciam, vobis hanc de impossibilitate implendae legis disceptationem, ut certissimam animi vobis addictissimi tesseràm, exhibeo. Valete. Datum ABREDONEAE, Anno 1 [...]3. Iunii 17.

Vestrae Amplit. addictissimus. RO [...]ERTUS BARONIU [...].

PRAEMONITIO AD LECTOREM.

NOLI (candide Lector) hoc mihi viti [...] d [...]re, quod alicubi in hoc Tractatu peccata l [...]viora repro­borum venialia appellem. Cu [...] sententiam [...] de iis prop [...] parte 1. sect. 3. §. 4. apertè [...]o­fiteorea, ne (que) ex natura sua, ne (que) ab [...]ventu venialia esse. Alibi tamen nonnunquam [...]a venialia app [...]llo, non quod venialia sint [...]o sens [...] ­ [...]uo peccata levi [...]r [...] electorum venialia dicuntur, se [...] plati [...] quia [...]aec peccata, quoad naturam specifi­ca [...] ips [...]rum act [...], e [...]dem speci [...] s [...]nt eum pec [...]a [...] ii [...] ▪ quae be el [...]ti [...] per DEI gr [...]iam, & indulg [...] tiam Evangelicam venialia sunt, p [...]tim verò qui [...], e [...]m adversus Po [...]tificios ex communibus ipsorum placitis dissere, vocabulis illis, quae in eorum Scholis asit [...]ta & recepta sunt, uti cog [...]r.

Memineris etiam, cum perveneris ad septimam sectionem primae partis, e [...] de [...]ss [...] paragraphum ulti­mum, quem parti 3. in fine adjecimus.

DISPUTATIO THEOLOGICA, De vero discrimine peccati mortalis & venialis, de (que) impossibilitate implendi legem Dei ob quotidianam pec­catorum venialium incursionem. PARS PRIMA. In qua Evangelicorum sententia de peccati morta­lis & venialis discrimine proponitur, & variis observationibus, distinctionibus, ac quaestionum determinationibus explicatur, & illustratur.

SECTIO PRIMA.

Quam utilis sit haec disceptatio ad Pontifici [...]rum d [...] ­ctrinam de humanae justitiae perfectione & mor [...] ­tis evertendam.

QUAM insignis sit hujus 1 disceptationis usus in con­futando pernicioso illo Rom [...] ­nae Ecclesiae errore de perfect [...] legis secundum rigorem con­sideratae impletione, ex eo pa­tet, quod Lex DEI prohib [...] ómnia, etiam levissima peccata, quae venialia vor [...] ­bulo antiquo, sed ineptè & impiè ab adversarii [...] usurpato, vocantur. Cum igitur nemo ordinari [...] gratiae viribus omnia peccata vitare possit, ut Scrip­tura [Page 2] apertissime testatur, & ipsi adversarii ultrò concedunt, evidenter sequitur justorum nullum le­gem DEI perfectè implere posse.

Bellarminus, lib. 4. de Iustif. cap. 14. hujus 2 argumenti vi & efficacia victus fatetur se & com­militones suos non posse dogma illud de perfecta legis impletione tueri. nisi negando peccata illa le­viora, quae venialia vocantur, esse cōtra Dei legem. Vnde Andream de Vega aliosue qui cum eo do­cuerunt peccata venialia esse propriè contra legem, non obscurè perstringit, eorumue sententiam hoc incommodo gravat, quod dicere cogantur legis prae­stationem esse possibilem, non quod tota simul servari possit, sed quod servari possit major ejus pars, & à meliori parte fiat denominatio. Et, ut hoc incommo­dum esse alicujus momenti sciant, subjungit, vi­dendum esse illis, quid respondeant Apostol [...] Iacob [...], dicenti, Quicunque totam legem servaverit, offendat autem in an [...], factus est omnium reus.

At Vasquez in 1am 2ae tom. 1. disp. 143. cap. 4. 3 num. 8. & Alphonsus Curiel in eandem partem Thomae quaest. 88. art. 1. dub. 3. §. 1. quicum Ve­ga contra Bellarm. sentire videntur, ut suam sen­tentiam huic incommodo nō esse obnoxiam osten­dunt [...] ▪ ad aliud effugium aequè miserum & despera­tionis plenum confugiunt. Dicunt enim peccata il­lade [...]iora, sine quibus nemo justorum vivere po­test [...]si v [...]rè & propriè sint contra aliquod prae­ce [...]tum [...]egis, non tamen impedire quo minus lex [...] justis impleatur, idque quia praeceptum illud, contra quod veniale aliquod peccatum committi­ru [...] prop [...]iè. perfectè & in rigore non est lex, sive [...] praeceptum. Et hujus paradoxi hanc rationem [Page 3] afferunt, quia hujus generis praecepti observatio non est necessaria ad consecutionem vitae aeternae, & quia transgressio illius non repugnat charitati quae est finis legis. In hanc etiam sententiam ipse Bellarm. alibi propendere videtur viz. lib. 2. de amiss. gratiae cap. 11. §. Denique peccatum, ubi di­cit omnia peccata venialia aut non esse perfectè volū ­taria, aut non esse perfectè contra legem, quae perfe­ctè & in rigore sit lex. Ecce immanem & proje­ctissimam Iesuit, audaciam, qui peccata sua exte­nuant & ferè annihilant, ut de justitia sua, etiam a­pud Deum glorientur: & ne absque ratione insani­re videantur, ipsas Dei leges elevare iisque deroga­re non verentur.

Similiter quantus sit hujus disputationis usus in cōfutanda Adversariorum doctrina de merito ex 4 condigno ratione ipsius operis, ex eo patet quod reatus aeternae mortis, & meritum aeternae glori [...] ex condigno, simul in eadem persona consistere ne­queant. Vnde Bellarm. lib. 5. de Iustif. cap. 1 [...]. Mereri (inquit) simul aeternam vitam & mortem ae­ternam repugnantiam includit: & proinde qui talis esset, deberet vivere in aeternum, & non vivere in aeter­num, mori in aeternum & non mori in aetern [...]m. Et Suarez. lib. 12. de divina gratia cap. 14. [...].5. & 6. Peccator (inquit) ex merito suo dignu [...] es [...] pri­vari vita aeterna. Ergo fieri non potest ut fi [...] ac­quirat jus justitiae ad vitam aeternam. Hoc posito sic argumentamur: Qui meretur mortem aeternam is mereri non potest vitam aeternam. At justi seu fi­deles ob peccata quotidianae incursionis, que venia­lia vocantur, merentur mortem aeternam ergo me­reri [Page 4] non possunt vitam aeternam. Major ab Adver­sariis conceditur. Minor infrà fusè contra omnia adversariorum effugia probabitur: & proinde cer­ta & infallibilis est conclusio.

5 Vt igitur brevi & compendiosa, sed efficaci via, convellamus adversariorum doctrinam de perfecta legis impletione, & meritoria causalitate nostrorum actuum supernaturalium, operā dabimus ut peccata venialia ex se & sua natura aeternam mortem mere­ri, item ea verè & propriè esse contra finem legis, id est, contra charitatem, non solum ex Scriptura & ratione, sed etiam ex ipsorum Adversariorum principiis & communibus placitis demonstremus.

SECTIO II. An, & quo sensu, Evangelici admit­tant partitionem peccati in mortale & veniale.

1 DE peccatorum inaequalitate nul­la nobis cum Pontificiis est controversia. Illi enim Stoico­rum errorem de peccatorum omnium aequalitate, quem Io­vinianus Haeresiarcha quarto Ecclesiae Christianae saeculo in­terpolavit, nobiscum damnant, multisque retrò saeculis damnarunt, nisi quod Con­radus, celebris D. Thomae interpres, scribens in 1am 2 quaest. 73. art. [...]. aliquid huic errori affine [Page 5] [...]radidisse videtur. Dicit enim omnia peccata, quae ideo tantum mala sunt quia prohibita sunt, seu ut planius dicam, ea omnia peccata, quae legum positi­varum transgressiones sunt, esse inter se aequalia. In quo etiam errore fuisse alios Theologos Scholasti­cos, imprimis verò ipsum Thomam lib. 3. contra Gentes, cap. 139. & Ferrariensem ibidem, intre­pidè affirmat Vasquez in 1am 2ae disput. 99. cap. 2. & 5. Nemo tamen ex nostris Scriptotibus hinc ansam arripit postulandi Ecclesiam Romanam hu­jus erroris, quasi is communiter in ea receptus es­set. Novimus enim cum damnari & rejici ab om­nibus recentioribus Lombardi & D. Thomae in­terpretibus. Vide Vasquezium, loco citato, Cu­rielem in 1am 2ae quaest. 72. art. 2. §. 3. & Francis­cum de Herrera, in 2um sentent. disp. 32. quaest. 1.

Haud parem candorem adhibent Adversarli, cum 2 nostrorum Theologorum doctrinam de hac quae­stione proponunt. Nam Edmundus Campianus Iesuita Ratione 8. illum Stoicorum & Ioviniani errorem etiam Luthero & Calvino affrica [...]e cona­tur. Sed calumniosum hoc superbi Iesuitae men­dacium elidit Bellarm. lib. 3. de Iustificatione, cap. 16. in principio. Lutherani (inquit) non di­cunt quod sciam virtutes esse pares, aut paria esse pec­cata, neque negant hominem crescere posse spe, dile­ctione, aliisue virtutibus. At (inquit Du [...]us lib. 8. contra Whittakerum) Calvinus in eo peccata paria fecit, quod omnia mortalia & aeternis digna suppli­ciis censuerit. Ineptam hanc cavillationem diluit ipse Calvinus Institutionis, Lib. 3. Cap. 4. §. [...]8. Scio (inquit) quam iniquè doctrinam hanc nostram [Page 6] calumnicutur. Dicunt enim paradoxum esse Stoico­rum de peccatorum aequalitate: sed suo ipsorum ore nullo negotio convincentur. Quaero enim an non inter ea ipsa peccata, quae mortalia fatentur, aliud alio mi­nus agnoscant? non igitur protinus sequitur paria esse peccata, quae simul mortalia sunt.

Evangelici non tantum agnoscunt peccata alia 3 esse aliis minora seu leviora, sed etiam ipsam divi­sionem peccati in veniale & mortale, si sano modo intelligatur, tolerabilem esse fatentur. Verum de modo quo haec distinctio concipienda, & explican­da sit, ut tolerari possit, aliqua inter eos dissensio est; quae vt intelligatur tenendum est hanc distin­ctionem quatuor modis concipi posse. Primò cum respectu ad eventum, seu ad futuram horum peccatorum punitionem aut remissionem. Secundò cum respectu ad sententiam legis divinae secundum ri­gorem suum consideratae. Tertiò, cum respectu par­tim ad sententiam legis secundum rigorem suum con­sideratae, partim ad eventum. Quartò, cum respe­ctu ad [...]conomiam, seu administrationem provi­dentiae divinae sub Evangelio in puniendis eorum peccatis cum quibus Deus gratiosum illud foedus iniit.

4 Cum respectu ad eventum haec distinctio tribus modis concipi potest. Nam peccatum mortale, & per consequens etiam veniale, tribus modis potest dici tale ab eventu: viz. vel ab eventu simpliciter, vel à necessitate aut contingentia eventus, vel à fa­cilitate aut difficultate eventus.

5 Ab eventu simpliciter illa pecata dici possunt [Page 7] mortalia, quae de facto puniuntur aeterna morte, illa vero [...]enialia quae quamvis ex se aeternam mor­tem mereantur, eà tamen non puniuntur sed gratio­sè propter meritum Christi condonantur. Hoc modo Zanchius, Tom. 4. lib. 1. cap 8. thes [...] 2. dicit omnia electorum peccata esse venialia; omnia vero reproborum esse mortalia. Distinctio peccati venialis & mortalis sic concepta, nihil falsi in se continet, sed nimis generalis est. Nam electorum peccata graviora & leviora, etsi ab eventu utraque v [...]nialia sint, diversos tamen specie effectus ha­bent, propter quos illa mortalia, haec vero venia­lia satis commode dici possunt, ut infra patebit.

Ab eventus necessitate, seu à necessitate futurae 6 punitionis, peccatum in Spiritum Sanctum mortale dici potest, quia necessariò & infallibiliter aeterna morte punitur: reliqua vero omnia venialia dici possunt à contraria possibilitate futurae remissionis. quia viz. condona [...]i possunt, aut potuerunt. Hic modus explicandi illam distinctionem quem affe­runt Gomarus in syntagmate disputationum Ley­densium, Disput. 13. thes. 10. Et Piscator, volu­mine primò thesium Theologicarum Loco 7. Disp. 2. thes. 64. multo generalior est praecedente, & per consequens minus probandus est. Nam secundum eum omnia peccata, non solum electorum, sed & reproborum, excepto peccato in Spiritum san­ctum, venialia sunt, quia viz. remissibilia sunt, si per se, & secluso respectu finalis impoenitentiae considerentur.

Ab eventus facilitate, seu à majori facilitate fu­turae 7 remissionis, illa peccata venialia dici possunt, quae sub conditione facilioris poenitentiae condo­nantur▪ [Page 8] a contraria vero difficultare remissionis illa mortalia dici possunt, quae nisi accedat diffici­lior & magis molesta poenitentia, non condonan­tur, sed aeterna morte puniuntur. Hic etiam mo­dus, nisi limítatione aliqua explanetur, & expolia­tur, ob suam generalitatem & ambiguitatem dam­nandus est. Nam hoc sensu, non solum illa leviora peccata, quae quotidianae incursionis à Tertulliano vocantur, sed etiam gravissima quaeque & maximè horrenda, venialia dici possunt, quia viz. eorum alia aliis facilius condonantur. Si tamen hic mo­dus explicandi distinctionem istam ita proponatur, prout à Spalatensi proponitur lib. 5. de Rep. Eccles. cap. 7. §. 66. admitti potest, ut patebit ex Sect. 4.

8 Secundò, cum respectu ad sententiam legis se­cundum rigorem suum consideratae distinctio aut di­visio peccati in veniale & mortale concipi & ex­plicari potest, dicendo peccata quaedam tam gra­via esse, ut secundum rigorem legis aeternam mor­tem mereantur, alia verò tam levia esse, ut ne qui­dem secundum rigorem legis justè puniri possint aeterna morte. Hanc explicationem praedictae di­stinctionis soli Pontificii tradunt, & tuentur. No­stri enim omnes Theologi in eo, quod hîc caput rei est, conveniunt viz. quod peccata omnia etiam levissima secundum rigorem legis aeterna morte justè puniri possint.

Tertiò, haec distinctio concipitur cum respectu, 9 partim ad sententiam legis, partim ad eventum a Pareo lib. 1. de amissione gratiae cap. 2. pag. 18, & Gomaro loco supra citato, ubi dicunt omne peccatum, seu omne genus peccati, esse mortale per se, & secundum sententiam legis, quia reddit [Page 9] peccantem obnoxium maledictioni legis, quae pro­ponitur Deuteromii 27.26; &c contrario omne genus peccati (intellige, excepto peccato in Spiri­tum Sanctum) esse veniale ex accidente, quatenus per misericordiam Dei in resipiscentibus donatur venia propter Christi [...]. Hic modus ex­plicandi istam distinctionem, [...]tsi doctrinam conti­neat verissimam, nequaquam tamen satisfacit quia nimis generalis est, & peccata regenitorum gravio­ra, ab eorundem peccatis levioribus non distinguit. Nam hoc sensu omnia regenitorum p [...]ccata sunt venialia, imò unumquodque eorum est & mortale & veniale. At secundum sacram Scripturam, ut statim patebit, peccata regenitorum graviora, eo­rundemque peccata leviora, diversos specie effe­ctus habent, propter quos illa mortalia, haec vero venialia dici possunt. Vnde ipse Paraeus in expli­cat. Catech. parte 1. quaest. 7. dicit peccatum reg­nans, quod in renatis esse potest, ut ipse ibidem monet, esse peccatum mortale.

Quartò, potest haec distinctio explicari cum 10 respectu ad providentiae divina administrationem sub foedere gratiae in puniendis regenitorum peccatis, qui actu ad foedus hoc gratiae & Ecclesiā Dei per­tinent, po [...]est inquam explicari, dicendo regenito­rum peccata graviora & atrocia esse mortalia, le­viora vero & quotidianae incursionis eorundem de­licta esse venialia, quia Deus ob illa iram & indig­nationem iis denunciat, imo e coelis exclusionem mortemque aeternam ipsis interminatur: ob haec vero condemnationis aut mortis aeternae metum iis non incutit, imò nec sensum favoris sui, aut fidu­ciam de remissione peccatorum ab iis aufert.

[Page 10] 11 Hanc distinctionis istius explicationem, quae procul dubio reliquis praeferenda est, apertissimè tradiderunt doctissimi & aeterna laude dignissimi Theologi Magnae Britanniae ad synodum Dordrech­tanam delegati in suo de sanctorum perseverantia judicio parte 2. (quae est de perseverantia quoad ipsos electos) in explicatione theseos secundae, ubi sic scribunt: ex legis quidem rigore quodvis, vel le­vissimum peccatum est mortiferum, & excludit pec­catorem a favore Dei & regno coelorum. Sed cum filiis cum Christo jam adoptatis & justificatis, Deus nunquam agit stricto jure. Sunt quidem peccata ali­qua ob quae Deus hisce filiis suis iram atque indigna­tionem denuntiat, imò e coelis exclusionem, mortem quo aeternam interminatur. Qualia ea sint, videre licet. 1. Cor. 6.10. Gal. 5.21. Coloss. 3.6. de quibus in thesibus sequentibus dicetur. Sunt autem & alia quaedam peccata, ob quae Deus misericors non sole [...] filios suos vel ad tempus lumine vultus sui private, non metum condemnationis aut mortis illis incutere. Hujusmodi sunt rebelles concupiscentiae motus, de quibus conqueritur Apostolus Rom. 7. Item defectus & naevi, qui etiam optimis renatorum operibus ad­b [...]rescunt. Denique ea quotidiana humanae infirmi­tatis delicta, quae committuntur absque certo aliquo proposito committendi, & quotidiana remissionis po­stulatione dimittuntur. De hisce Iacob. 3.2. in mul­tis offendimus omnes. & 1. Iob. 1.8. Si dixerimus, quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus. Hisce peccatis non obstantibus, recte dixerit quivis [Page 11] fidelium: Nihil condemnationis est iis, qui sunt in Christo Iesu. Imò in medio harum infirmitatum, cuivis justificato Deus dicit quod Apostolo dixit, Suf­ficit tibi gratia mea. Nam virtus mea in infirmitate perficitur.

Fandem etiam explicationem quoad substan­tiam 12 tradiderunt exunii & dignissimi S. S. Theol. Doctores, Richardus Fieldus lib. 3. de Ecclesia cap. 32. Item in appendice isti libro adjecta cap. 9. Franciscus Whitaens in libro qui inscribitur Ortho­doxa fides & via ad Ecclesiam cap. 2. sect. 2. §. 1. art. 13. & Davenantius de justitia actual. Cap. 35. pag. 431.

SECTIO III. Proponuntur & confirmantur variae asser­tiones de discrimine peccati mortalis & venialis.

VT vera doctrina de discrimine peccati mortalis & venialis in­telligatur,1 diligenter consideran­dae & tenendae sunt assertiones sequentes.

Assertio prima. Omne pec­catum ex se est mortale, nullum (que) 2 est veniale nisi per accidens, sive per DEI mise­ricordiam & ob conditionem subjecti in quo est. Probatur pars prior assertionis, Primò. [Page 12] quia Scriptura generaliter de omni peccato pro­nunciat ejus stipendium esse mortem Rom. 6.23. mortis aculeum esse peccatatum 1. Cor. 15.56. Et finem seu fructum peccatorum esse mortem Rom. 6.21. Secundò quia omne peccatum, ut infra pro­babitur, est contra Dei legem, cujus violatio, quae­cunque ea sit, maledictionem meretur Gal. 3.10. & Deut. 27.26. Tertiò omne peccatum relin­quit post se in anima maculam & deformitatem. quae ex se, & seclusa misericordia Dei, qui illam ma­culam ex indebito favore aufert, in aeternum ex­cluderet peccatorem ex regno coelesti. Nam nihil inquinatum in illud intrare potest. Apoc. 21.27. Er­go peccatum omne ex se est mortale. Quartò om­ne peccatum reproborum, etiam levissimum, in die judicii aeterna poena punietur, ut ipsi adversa­rii fatentur. Ergo peccata reproborum levissima aeternam poenam merentur. Quinto Deus pecca­ta venialia ex gratia remittit. Ergo potest ea nun­quam remittere, & proinde aeternùm punire. Haec omnia infra fusius probabuntur.

3 Posterior pars assertionis necessariò sequitur ex priori. Si enim omne p [...]ccatum est ex se mortale, proculdubio ea quae sunt venialia, sunt talia per ac­cidens: viz. quia sunt in homine regenito, cum quo Deus non stricto jure sed gratiosè & clementer a­gere vult. Ab hac parte nostrae assertionis non multum abhorret id, quod dicit Cajetanus in 1•m 2 super quaest. 87. Art. 5. Remissibilitas (inquit) & irremissbilitas, tam culpae, quam poenae, positivè sumptae, attenduntur penes statum subjecti, scilicet esse in statu gratiae, vel non: & non attenduntur universaliter penes ipsa peccata: & non advertere [Page 13] hoc multos decepit. Et infrà penes culpas autem lo­quendo nulla culpa est secundum se remissibilis po­sitivè, quia nulla culpa sibi vendicat remissionem seu veniam, &c. Quod autem ibidem addit aliquam culpam esse ex se venialem seu remissibilem negativè, id infra confutabitur.

Secunda assertio: Omnia reproborum peccata 4 sunt mortalia. Ratio assertionis est quia nullum pec­catum est veniale ex se, sed tantùm ex singulari Dei gratia & misericordia. At haec gratia ad reprobos non extenditur. Ergo eorum peccata omnia, etiam levissima, sunt mortalia; id (que) non tantum ex merito, quod jam probatum est, sed etiam ab eventu, quia viz. aeterna morte actu puniuntur. Posterius hoc, quod viz. peccata levissima reproborum sint mor­talia ab eventu, sive aeterna morte puniantur, ab ipsis conceditur adversariis, qui tamen prius illud de eorum merito aut potius demerito praefractè ne­gant. Ita enim docet Thomas 1a 2ae quaest. 87. art. 5. ad 3um, parte 3a quaest. 87. art. 4. quaest. 7. de malo art. 10. & in 4. sentent. distinct. 21. qu. 1. art. 2. Ita etiam docent recentiores fere om­nes. Sed non advertunt id quod infra probabitur, nullum peccatum posse esse mortale ab eventu, nisi etiam sit mortale ex merito: nam alioqui sequetur Deum punire peccata graviori poena quam ipsa merentur.

Tertia assertio: Etsi omnia reprobor [...]m peccata 5 sunt mortalia, non tamen e contrario dicendum est omnia electorum peccata esse venialia: Nam peccata eorundem atrocia & conscientiam vastantia non solum merentur exclusionem à favore DEI, & à [Page 14] regno coelesti, sed etiam ab eo favoris gradu quo antea à DEO diligebantur eos actu excludunt, & si in iis perseverarent, eos à regno coelesti in aeternum excluderent. Ergo peccata at [...]ocia ele­ctorum dicenda sunt mortalia. Probatur antece­dens, quia Scriptura de hujusmodi peccatis ex­pressè scribit, quod quicun (que) ea facit (supple & in iis perseverat) regni coelestis & vitae aeternae parti­ceps esse nequeat, 1. Cor. 6. vers. 9. & 10. Et Gal. 5.21. Ephes. 5.5. Item Scriptura dicit, t [...]ibula­tionem & angustiam esse in omnem animam hominis operantis malum, Rom. 2.9. eos qui secundum car­neus vivunt, morituros esse, Rom. 8.13. ob atrocia peccata, iram Dei venire super homines contumaces, Coloss. 3.6. Deumque odisse ac abominari eos qui talia faciunt, Prov. 6. vers. 16.12. vers. 22.17. vers. 15.

Quarta assertio: Quaedam regenitorum peccata 6 rectè dicuntur venialia, quia juxta gratiosum DEI foedus & paternam benignitatem, non excludunt illos a spe regni coelestis, aut ab eo favoris gradu, quo prius a DEO diligebantur. Hujusmodi sunt rebelles & involuntarii concupiscentiae motus. Item defectus & naevi qui bonis renatorum operi­bus adhaerescunt. Denique ea quae ex materiae par­vitate venialia vocantur, quia viz. in re levi aut minoris momenti committuntur. De hisce peccatis loquitur Scriptura, Iac. 3.2. In multis offendimus omnes, 1. Ioh. 1.8. Si dixerimus nos peccatum non habere, fallimus nos ipsos, & veritas in nobis non est. Et Eccles. 7.20. Non est justus in terra, qui facia [...] b [...]num, & non peccet. Quod autem hujusmodi [Page 15] quotidianae incursionis delicta non excludant fide­les a favore DEI, & à spe regni coelestis, patet, quia non obstantibus his peccatis fideles dicuntur ambulare non secundum carnem, sed secundum spiri­tam. Nulla autem est condemnatio iis qui sic ambulant, Rom. 8.1.

Quinta assertio. Quod hujusmodi regenitorum 7 peccata eos non excludant à favore DEI, & à spe regni coelestis, id simpliciter & absolutè babent, non ex natura sua, sed ex DEI misericordia. Hujus assertionis veritas patet ex iis quae dicta sunt in ex­plicatione primae assertionis. Si enim omne pecca­tum ex se meretur exclusionem a favore DEI, & a regno coelesti, necessariò sequitur ea peccata quae renatos non excludunt a favore DEI, hoc non ex se & sua natura habere, sed ex DEI misericordia. Notet autem lector hanc nostram doctrinam de peccatis levioribus regenitorum quod viz. non ex sua natura, sed ex DEI misericordia venialia sint, olim in ipsa Ecclesia Romana traditam & propu­gnatam fuisse a Gersone & Iacobo Almaino, quos postea sequntus est Roffensis contra Lutherum scri­bens, vt testantur ipsi adversarii viz. Bellar. lib. 1. de amissione gatiae, cap. 4. Vasquez. in 1am 2ae Dis­put. 142. cap. 1. Curiel in eandem partem Thomae quaest. 88. Art. 1. dub. 2. & alii multi.

Sexta assertio: Si verò peccata regenitorum levio­ra 8 comparativè considerentur (hoc est si conferantur cum eorundem peccatis gravioribus) si (que) quaeratur cur illa potius quam haec sint venialia, & à favore DEI non excludant? dicendum est ea ex se & sua natura hoc habere. Etsi enim absolutè loquendo [Page 16] haec peccata sunt gravia, comparativè tamen levia sunt: & haec comparativa eorum levì [...]as, quae in ip­sorum natura est fundata, proculdubio est ratio, ob quam DEVS voluit ea sub foedere gratiae clemen­tius punire, quam atrocia & conscientiam vastan­tia peccata.

9 Septima assertio: Nullum est genus peccati ve­nialis, quod non fieri possit mortale per multiplicatio­nem actu [...], intellige, deliberatam & licentiosam v. g. si quis stulriloquii aut vaniloquii peccata, quae Bernardus de praecept. & dispens. cap. 14. nume­rat inter leviora & venialia, contemnat, negligat, & ex deliberato consilio multiplicet ac reiteret, is proculdubio reatum damnabilem contrahet, & [...] DEI adversus se mir [...]m in modum provo­cab [...]. Haec assertio opposira est doctrinae pontifi­cio [...], qui peccatum veniale non fieri mortale [...], item, posse aliquem [...] offensae reatu peccata venialia ex [...] intrepidè affirmant. Hanc [...] & impiam, damnamus. Primò [...] iis solis venialia sunt, qui ea [...], & pro viribus fugiunt, quique sub [...] pondere gemunt, & suam miseriam ac turpi­ [...]dinem, quam ex eorum maculis & sordibus [...] seriò deplorant, jurta Apostoli querimo­ [...]l [...]i. Rom. 7. [...]4. Secundò peccata venialia [...] ad peccatum mortale disponunt & viam [...], ut docet Thomas 1 2 quaest. 88. art. [...], est ipsum morti [...] pecca­ [...] [...]. Tertìó neglect [...] [...]ut con [...]mptus [...] non fi [...] [...]ine insigni injuri [...] & [...] DEI. [...] [Page 17] bellionis crimen, de quo vide 1. Sam. 15.23. Vnde Bernardus loco nuper citato. Haec (inquit) venia­lia non criminalia reputantur, excepto cum per con­temptum in usum & consuetudinem vertuntur: & infra, Elatio quippe contemnentis, at (que) imp [...]niten­tis obstinatio, in minimis quo (que) mandatis culpam fa­cit non minimam; & convertit in crimen gravi [...] re­bellionis naevum satis levem simplicis transgressionis. Denique in quo in [...]bedientiae crimen abs (que) dubio sit, apud Samuelem (lib. 1. cap. 15. v. 23.) advertite. Quasi (inquit) peccatum bari [...]landi est repugnare, & quasi scelus idololatriae nolle acquiescere.

Alphonsus Curiel in 1am 2ae quaest. 88. art. 4.10 §. 2. ut ostendat peccatum veniale absque infig [...]i Dei injuria contemni posse, distinguit contemp [...] peccati in contemptum formalem seu universalem peccati in genere, & contemptum partic [...]l [...]em pic­cati venialis qua tale est. Priorem, quem appellat contemptū legislatoris & legis, dicit consistere in h [...]c quod est absolutè nolle subjici Deo, & nolle vitare peccata, eumque esse grave & mortale peccat [...]m fatetur. Posteriorem verò qui in eo consistit, quod est contemnere peccata veniali [...], qua talia sunt, o [...] eorum levitatem, negat esse offensam aut inju [...] gravem. At certè contemnere peccatum veniale in specie qua tale est, est contemnere legis divinae pr [...] ­cepta, immo ipsum legislatorem quate [...] per [...] praecepta peccata venialia prohibet. Nec [...] quod in confirmationem hujus effug [...] assert [...] cum dicit praecepta illa quibus prohiben [...] p [...] ­cata venialia, non esse absolutè prae [...]epta, [...] observatio non est absolutè ad [...] [Page 18] Nam secundum rigorem legis, observatio cujuslibet praecepti legis divinae est absolutè ad sa­lutem necessaria, quod ex sufrà dicendis patebit: ostendemus enim Deum in foedere operum omnia peccata & per consequens cujuslibet praecepti le­galis transgressionem, sub poena aeternae mortis prohibuisse.

SECTIO IV. De quintuplici differentia peccati morta­lis & venialis.

PECCATA mortalia ab iis quae 1 venialia vocantur, quinque mo­dis differunt, viz. 1o ratione evi­tabilitatis, 2o ratione obligatio­nis qua obligamur ad ea vitanda. 3o ratione ipsorum actuum. 4o ra­tione effectuum qui hos actus cō ­sequuntur. 5o ratione poenitentiae ad eorum remis­sionem requisitae.

2 Primo igitur peccata mortalia ab iis quae venialia vocantur differunt ratione evitabilitatis, hoc est, rati­one [...]irium quas per gratiam Dei habemus ad ea vi­tand [...]. Potest enim homo regenitus vi & subsidio [...], partim intern [...] [...], qu [...] habitualis [...] assiste [...]is, quā gratiam [...] speciali [...] voci [...], potest [...]nquā, vitare illa carnis opera manifesta, illa p [...]cca [...]a atrocia, quae 1. Cor. 6. [...]. [...]. & 10. & Gal. 5, vers. [...]9. [...]. & 21. recensen [...]ur; [Page 19] vnde damnamus rigidissimam, & in ipsum Deum contumeliosam quorundam sententiam, qui dicunt hominem non posse plus boni facere quam facit, nec plus mali omittere quam omittit. Hoc enim sive de homine irregenito & animali, sive de re­genito & gratia sanctificante suffulto intelligatur, falsum est, ut bene observant Theologi magnae Bri­tanniae in suo judicio de Sanctorum perseverantia Synodo Dordrechtanae exhibito, parte ultima, quae est de thesibus heterodoxis, thes. 4.

Illa verò leviora peccata, quae venialia vocan­tur,3 nullus Sanctorum per eam gratiae mensuram quam DEVS lis in hac vita admetiri solet, diu vitare potest, nedum toto tempore vitae suae, ut pa­tet ex Eccles. 7.20. 1. Regum 8.46. Iac. 3.2. 1. Ioh. 1. v. 8. & 10. Et hoc nunc certum & indubitat [...] apud omnes est. Quamvis enim de possibilitate, vitan­di illa leviora peccata discrepantes fuerint patrum sententiae (nam Hieronymus & Orosius Pelagii dogma, quo asserebat nos per DEI gratiam posse esse sine peccato, ut crassum & absurdum errorem damnabant: quinque Episcopi Africani in Episto­la ad Innocentium Papam missa, quae inter Augu­stini Epistolas est 95. dicebant illud dogma eo ra [...] ­do conceptum, quo a quibusdam Catholicis con­cipiebatur, (Pelagius enim ambiguo grati [...] voca­bus [...]o simplicioribus imponebat) esse errorem, sed humanum & tolerabilem▪ Augustinus vero, qu [...] etiam illorum quinque Episcoporū vnus erat, soo [...] de hoc dogmate sic scribit, quasi illud pro certo [...] manifesto errore non haberet, vide ejus lib. [...]. [...] peccatorum meritis & remissione, cap. 6. & [...] natura & gratia, cap. 42. et 60.) nulla [...] nos & adversarios hac de re est controvers [...]a. Nam [Page 20] Concil. Trident. Sess. 6. can. 23. neminem in tota vita mortali posse peccata omnia, etiam venialia, vitare, nisi ex speciali & extraordinario privilegio, expressè definivit. Dicit quidem Vega de Iustif. lib. 14. cap. 21. Iust [...]s posse per DEI gratiam etiam tota vita omnia peccata venialia vitare; sed Primò illa potentia vivendi sine peccato, quam Logicam, seu Metaphysicam vocat mera chimaera est. Nam ipse cap. praecedenti dicit moraliter impossibile esse vitare omnia peccata venialia toto tempore vitae: & hanc impossibilitatem moralem explicans dicit, neminem ex tota multitudine virorum sapientia & fanctitate conspicuorum, qui tot saeculis elapsis sum­mo studio tota (que) vi & ope sua conati sunt vivere fine p [...]ccato, vitasse, aut moraliter vitare potuisse omnia peccata venialia. Secundò hanc ejus sententiam damnant & rejiciunt recentiores omnes: Vide Sua­rexium, lib. 9. de divina gratia, cap. 8. § 13. & sequentibus. vide etiam Vasquezium in 1am 2ae dis­put. 189. cap. 16. n. 147. & disput. 212. cap. 2. n. 15.16. et 17.

Secundo differunt ratione obligationis, qua ad 4 ea vitanda obligamur: Quod discrimen ut intelli­gatur tenendum est Primò, foedus operum obliga­re ad omnia & singula legis praecepta perfectè quoad omnes particulas, conditiones, & circum­stantias exactae obedientiae, servanda, & proinde ad vitanda omnia, etiam levissima peccata, idque strictè & praecise sub periculo, & poena aeternae damnationis. Ita sentiunt Evangelici omnes con­tra Pontificios, quorum delirium de obligatione legis ad vitanda peccata venialia sub periculo so­lius [Page 21] poenae temporalis, infrà Deo adjuvante confu­tabimus.

Secundò tenendum est foedus gratiae non tol­lere obligationem legis, qua nos ad omnes gradus,5 conditiones & circumstantias, perfectae obedientiae praestandas, & per consequens ad omnia, etiam le­vissima peccata fugienda obligat. Ab hac assertio­ne dissentire videtur Spalatensis lib. 7. de rep. Ec­cles. cap. 11. §. 135.136.139. & 149. Vbi dicit eas conditiones, particulas & circumstantias per­fectae obedientiae, quae humanae imbecillitati gratia adjutae impossibiles sunt, nunc non esse sub prae­cepto. Item sufficientem legis moralis impletionem, quoad ea quae sub praeceptum cadunt, esse possibi­lem. Sed hoc duobus modis concipi potest. Vel enim intelligit eos obedientiae lege praescriptae gra­dus, qui nostrae infirmitati impossibiles sunt, non esse sub praecepto obligante stricté & praecise sub poena damnationis; vel intelligit eos nullo modo esse sub praecepto. Si priori modo concipiatur ejus sententia, verissima est, ut mox patebit. At si posteriori modo intelligatur, haud facilè defendi potest. Primò enim si inevitabiles illi nae [...]i & de­fectus nostrae obedientiae nunc lege divina non pro­hibentur, non sunt peccata, & proinde necesse non est ut ob eos miseriam nostram ac reatum coram Deo agnoscamus. At hoc Apostoli Pauli Rom. 7.24. et, ut puto, omnium piorum praxi repugnat. Secundo omnes tam Evangelici quam Pontificii negant Christum liberasse nos ab observatione le­gis: Imò id negat Christus ipse Matth. 5.17. et Pau­lus Christum sequntus. Rom. 3.31. Tertio foed [...] gratiae proponit nobis universam justitiae perfe­ctionem ut affectandam & pro viribus assequen­dam, [Page 22] Matth. 5.48. 1. Petri 1.16. & ab iis qui eam non assequuntur, dolorem ac humilem reatus agnitionem exigit. Ergo non simpliciter tollit ob­ligationem, qua ullam legis partem observare te­nemur. Quartò, si DEVS ulla in re legis mora­lis obligationem ad obedientiam sub foedere gra­tiae tollit, tunc in lege morali dispensat. Nam dis­pensare in lege aut in praecepto aliquo legis nihil aliud est, quam removere obligationem à materia praecepti considerata secundum omnes conditiones, quae in eo requiruntur aut praescribuntur, ut bene monet Valent. tom. 2 disp. 7. quaest 4. punct. 6. At Deus in lege morali, seu naturali. non dispensat, ut do­cent non solum Evangelici, sed & major ac me­lior Pontificiorum Theologorum pars. Vide Ca­jetanum in 1am 2ae super quaest. 100. art. 8. Vasque­zium in 1am 2ae tom. 2. disp 179. cap 2 Valent. loco citato, & Becanum parte 2. Suminae Theologicae tract. 3. cap. 3. quaest. 4. Hi enim sententiam Tho­mae & Richardi de indispensabilitate praecepto­rum decalogi sequuntur contra Gersonem & Al­maynum.

Tertiò denique tenendum est foedus gratiae, etsi 6 obligationem legis non tollat, tollere tamen rigo­rem, seu severitatem & terribilitatem illius obli­gationis. Quamvis enim universam justitiae per­fectionem nobis ob oculos ponat ut affectandam & pro viribus assequendam, non tamen strictè & praeci [...]è sub periculo et poena aeternae damnationis eam exigit. Nam ad ce [...]tam quidem obedientiae mensuram, quae viz. per gratiam ordinariam est possibilis, strictè & praecisè, hoc est, sub aeternae damnationis periculo obligat, exigendo ut eam actu [Page 23] habeamus. Ad ulteriorem verò mensuram, quam viribus gratiae ordinariis assequi non possumus ob­ligat minus strictè, viz. exigendo ut eam habea­mus saltem in voto et conatu. v. g. ad perfectionem partium, ut vocant, obligat praecise. Nam non aliter vitam aeternam promittit, quam hac conditione, ut eam actu habeamus. Ad perfectionem vero eam quae graduum dicitur, non tam strictè & praecisè obligat: sed tantum exigit, ut pro viribus gra­tiae nobis concessae eam assequi studeamus & co­nemur.

Hinc patet fideles etiam secundum [...] 7 evangelicam strictè & praecisè sub periculo aeternae mortis obligari ad vivendum fine omnibus illis peccatis, quae mortalia vocantur. Nam ad perfe­ctionem partium attinet vt non solum de peccatis illis gravioribus poenitentiam agamus, sed etiam ut, ab ijs omnibus abstineamus, hoc est, ut imposte­rum ea non committamus, juxta illud Christi Iohan. 5.14. Ecce sanus factus es, ne pecca amplius, &c. At non sic obligantur, ut vivant imposterum sine omni peccato etiam levissimo. Nam vivere fine le­vioribus illis peccatis, quae venialia vocantur, per­tinet ad perfectionem graduum, quae omnes obedien­tiae humanae naevos ac defectus excludit. Ex supra dictis enim patet hos nevos ac defectus inter levio­ra seu venialia peccata numerari.

Tertio peccatum mortale & veniale differunt 8 ratione ipsorum actuum: nam foeditas aut deformi­tas, quae in peccatis levioribus invenitur, multò minor est ea, quae peccatis mortalibus iuest. In omni enim peccato veniali est aliquid, quod offen­sam [Page 24] per illud commissam extenuat, & apud gra­tiosum judicem quodammodo excusat. Patet hoc ex tribus illis peccati venialis speciebus, quae à Scholasticis adferri solent. Nam eorum primam, hoc est, peccatum veniale ex genere suo, apud Deum gratiosè & secundum multitudinem miserationum suarum judicantem, excusat offensae levitas (lo­quor de levitate comparativa, nam nullum peccatum absolutè leve est) quam habet ex ipsa natura speci­fica actus in se considerati, absque respectu ad mo­dum agendi, aut ad particularem materiam in qua committitur: ut v.g. in verbo otioso, risu nimio, &c. Secundam verò peccati venialis speciem, hoc est, peccatum ex subroptione, excusat levitas offensae, quam habet, non ex natura specifica actus in se considerati, sed ex modo quo actus ille ab agente procedit, quia viz. agens non plenè et sufficienter deliberavit: ut v.g. in subito appetitu vindictae aut libidinis. Nam appetitus vindictae ex natura sua specifica non est peccatum leve, sed per acci­dens est leve, quia fit ex indeliberatione. Tertiam verò ejus speciem, hoc est peccatum veniale ex par­vitate materiae, excusat levitas offens [...], quam ha­bet non ex natura specifica actus, sed ex limitatio­ne ejus ad particularem materiam, ut in furto unius oboli. Nam furtum ex natura sua specifica, non est peecatum leve, sed ex accidente, quia committi­tur in re minoris momenti.

Quartò differunt ratione effectu [...], qui ho [...] 9 actus consequuntur: hoc est, ratione detrimenti quod peccantibus afferunt. Nam calamitates & damna, quae ex peccatis mortalibus fidelibus acci­dunt, multo graviora et tristiora sunt iis, quae con­sequuntur [Page 25] peccata leviora, seu venialia, ut ex se­quenti sect. patebit.

Quinto differunt ratione poenitentiae ad eorum 10 remissionem requisitae. Primò enim sicut ipsa pec­cata mortalia sunt gravia, horrenda, et in vitae Christianae cursu rara & extraordinaria, ita poeni­tentia quae ad ea expurganda necessariò requiritur, singularis, magis acurata, et extraordinaria esse de­bet, Psal. 51. Matth. 27.75. Luc. 7.38. 2. Cor. 7.11. At ordinarium et quotidianum penitentiae exerci­tium, ex Pontificiorum sententia condignè sufficit, ex nostra verò gratiosè à DEO acceptatur, et pro sufficienti habetur ad expurganda peccata venialia. Vnde Augustinus de Symb. ad Catechumeno [...], lib. 1. cap. 7. et lib. 50. hom. 28. cap. 6. dicit, pro­pter levia peccata, sine quibus esse non possumus inventam esse orationem Dominicam, et speciatim illam petitionem, [...]imitte nobis debita nostra, quam quotidianam medicinam ibidem appellat.

Secundò ad expurgandum peccatorum morta­lium reatum requiritur specialis eorum agnitio,11 confessio, specialis item dolor sive contritio, Psal. 51.14. At pro venialium maxima parte expurganda acceptatur generalis, sed humilis, seria, & doloro­sa nostrae corruptionis agnitio, adjunctam habens generalem illam deprecationem ab occultis munda une, Psal. 19.12. Nam leviora illa, et quotidianae in­cursionis delicta multò maxima ex parte nostram scientiam fugiunt. Interim libenter fatemur ea hu­jus generis peccata quae à nobis observantur, spe­ciatim agnoscenda et deploranda esse.

Tertiò, poenitentia ad peccatorum mortalium 12 remissionem, & ad salutem eorum qui ea commit­tunt, [Page 26] necessaria, debet esse perfectè practica, hoc est, exire debet in realem & actualem, ab omni­bus hujus generis peccatis cessationem, Prov. 28 13. Ioh. 5 14. nam si aliquis uno aut altero peccato mortali relicto in alia subinde labatur, is ne (que) gra­tiam in hac vita, nec gloriam in vita futura conse­qui poterit, 1. Cor. 6.9. et 10. Gal. 5.21. Contrà verò poenitentia ad venialium peccatorum remis­sionem requisita, nec est, nec esse potest perfectè practica, quoad hujus generis peccata. Nam ut omnes fatentur, nemo sine hujus generis peccatis vivere potest: & per consequens, non periclitatur piorum salus, etsi ante finem vitae, non possint hoc peccati genus effugere. Vide tom. 1. operum Vrsi­ni, lib. de locis Theol. loco de peccato, quaest. 2. respons. ad dub. 5. de 2. divisione peccati.

SECTIO V. De primo effecto peccati Mortalis, hoc est, de exclusione peccantis à favore DEI, de (que) duplici distinctione amoris Divini.

QVamvis omnia peccata ex se 1 maximè damnosa & mortifera sint, multa tamen, eaque hor­renda & tremenda effecta con­sequuntur peccata renatorum mortalia, quae juxta dispensa­tionem providentiae divine sub foedere gratiae, peccata leviora [Page 27] ab ipsis commissa non consequuntur. Non possum in brevi hoc tractatu ea omnia speciatim conside­rare, ideoque tria tantum praecipua & notissima, ad quae reliqua omnia aliquo modo referri possunt. in medium afferam & lectori diligentius perpenden­da relinquam.

Primum damnum quod peccati mortalis com­missionem consequitur, est exclusio peccantis ab eo 2 gradu favoris divini, quo prius à Deo diligebatur. Vt autem hoc dextrè intelligatur, observandum est primò specialem Dei amorem, quo electos in Christo prosequitur, distingui in amorem beneficen­tiae & amorem complacentiae. Amor beneficentiae erga electos includit respectum ad beneficium ali­quod aut donum [...]is conferendum. Est enim actus voluntatis divinae, quo vult conferre iis bona ad aeternam salutem utilia. Amor complacentiae seu delectatio quam Deus ex iis capit, per se, & qua talis est, non includit respectum ad donum aliquod iis conferendum, sed ad donum aliquod iis antea collatum. Deus enim complacentiam aut oblectatio­nem capit ex virtutibus electorum & earum piis actionibus quae ipsius dona sunt ut patet ex Psal. 45.7. Psal. 147.11. Cantic. 2.14. Heb. 13.16. Item amor specialis beneficentiae respicit electos, quatenus sunt beneficiis spiritualibus ornandi, & supra humanam conditionem ad divinae naturae par­ticipationem evehendi. Amor complacentiae res­picit eos, quatenus sunt beneficiis spiritualibus in [...] ornati, & supra humanam conditionem erecti. atque adeo divinae naturae consortes facti 2. Pet. 1.4. De hac distinctione amoris divini in amorem beneficentiae & complacentiae vide Suarezium [Page 28] lib. 7. de divina gratia cap. 1. §. 22.

Observandum est secundò amorem beneficen­tiae in Deo distingui in amorem intentionis & amo­rem 3 executionis. Hanc distinctionem sic explicat Suarez. lib. 1. de praedestinat. cap. 11. §. 5. Est (inquit) in Deo verus amor praeordinans hominem ad aliquod bonum, secundum rationem distinctus ab eo amore, qui consistit in actuali collatione tal [...] boni: & prior dici potest amor intentionis & propositi, po­sterior vero exe [...]utionis. Hae duae distinctiones bi­ [...]embres à Clariff. Zanchio in unam trimembrem eamque elegantem & perspicuam reducuntur lib. 4. de natura Dei cap. 3. quaest. 1. num. 2. ubi dicit amorem Dei non significare affectionem aut pas­sionem, sicut in nobis, sed tres res omninò perfe­ctas, viz. primò aeternam benevolentiam seu propo­situm benefaciendi, secundò actualem beneficentiam seu illius propositi executionem aliquam, tertiò complacentiam seu oblectationem in aliquare. Ve­rum quia amor executionis, seu actualis beneficen­tia, minus propriè dicitur amor: est enim potius amoris divini effectus; idcirco lectori prudenti judicandum relinquo, utrum ejus loco substitui de­beat alius terminus. viz. prompti [...]udo benefaciendi, hoc est, benevolentia Dei considerata cum respectu ad eum hominis itatum in quo ille talis beneficii capax est. Quamvis enim Deus ex se semper para­t [...] s [...] ad benefaciendum homini illi, quem elegit, justificavit, & in filium adoptavit, saepè tamen p [...]cc [...]a ejus dividun [...] inter Deum & illum, & abscon­d [...]t faciem Dei ab eo, ne exandiat eam. Isaiae 59.2. Id quo casu benevolentia divina quasi ligata & [Page 29] impedita est, ne in actū exeat, id (que) ob nullam ejus mutationē in se, sed ob incapacitatē subjecti, quia viz. durante eo statu, hoc est, quamdiu in hujusmodi peccatis perseverat, & per poenitentiā non resurgit, Deus non potest salva sua veracitate & immutabi­litate decreti, quo decrevit nulli adulto remittere hujusmodi peccata, nisi praecunte extraordinaria poenitētia, non potest inquā, peccata ea in quae lap­sus est remittere, eum (que) participē facere spiritualiū beneficiorum, quae in justificatos secundum spiri­tum ambulantes conferre solet: hoc est, non potest pro tunc in eum conferre augmentum gratiae inhae­rentis, laetitiam spiritus, pacem & tranquillitatem conscientiae, & protectionem contra tentationum impulsus, quam Scholastici vocabulo barbaro, sed ad rei naturam exprimendam aptissimo, & phrasi Scripturae convenientissimo, manutenētiam divinam vocant. Vide Psal. 73.23. & 24.

Tertiò est observandum amorem Dei, quo pro­sequitur 4 justificatos, omnes hos tres actus in se com­plecti. Primò enim amat eos amore intentionis, seu propositi, quia consilium & propositum suum de illis ad aeternam gloriam perducendis non mutat, ne quidem cum illi in gravissima scelera prolabun­tur, Ierem. 31.3. Hos. 2.19. Malach. 3.6 Rom. 8.38.39. & 11.29. Et proinde multo minus illud mutat quando illi in suo novae obedientiae proposi­to permanent.

Secundò, amat eos amore executionis, est que ab­solutè & simpliciter promptus ac paratus ad prio­ra 5 beneficia posterioribus cumulanda: hoc est, ad augendam in iis gratiam pacem conscientiae, & lae­titiam spiritualem, item ad condonandos naevos [Page 30] ac defectus obedientiae quam sibi praestant, &, si tunc eos ex hac vita evocet, ad eos glorificandos. Dico cum simpliciter seu omni ex parte esse para­tum ad haec facienda, quia objectum benevolentiae divinae, hoc est, homines electi, tunc capaces sunt horum beneficiorum & proinde nihil impedit. sive ex parte Dei, sive ex parte electorum, quo minus ea dona in illos tunc conferantur, quae Deus novit esse ipsis pro tempore utilia. De hoc amore actualis beneficentiae erga electos fusè diss [...]rit Zan­chius loco citato quaest. 3. & 4. ubi variis tum S. Scripturae testimoniis, tum rationibus probat prae­ter amorem intentionis seu propositi esse alium, eum (que) ulteriorem amoris divini actum erga justifi­catos, secundum spiritum ambulantes, quo vult eos tunc & durante illo statu suorum beneficiorū ma­gis ac magis participes esse. Sed res ex se clara est.

Tertiò, amat eos amore complacentiae seu oble­ctationis6 quia quo magis virtutibus spiritualibus, earumque actibus ornantur, eo DEO similiores, & per consequens pulchriores, ac amabiliores in cōspectu ejus fiunt, ut egregiè docet Zanchius loco citato. Hoc etiam manifestimè patet ex testimo­niis Scripturae supra citatis, §. 2. Ea enim ostendunt DEVM piis hominibus, & victimis bonorum ope­rum, quas ei offerunt, oblectari: item, eorum vocem apud eum esse dulcem, & aspectum esse decorum, non quod haec per se. & secluso intuitu meritorum Christi, valeant hominem DEO gratum facere, aut quod possint eum justificare, seu DEO recon­ciliare; Sed primò quia ex his resultat pulchritudo quaedam spiritualis, & quaedam imago, similitudo ac participatio divinae naturae, 2. Pet. 1.4. quae, si [Page 31] per se, & secluso respectu naevorum ei adhaerescen­tium consideretur, non potest non esse DEO gra­ta & jucunda. Secundò, quia piorum obedientia, licet imperfecta sit, gratiosè tamen a DEO pro­pter Christum acceptatur: nam nos gratis sibi ac­ceptos fecit in illo dilecto. Ephes. 1.6.

His positis facile est ostendere regenitos, cùm peccatorum mortalium reatum contrahunt, exclu­di 7 ab eo favoris gradu, quo DEVS ipsos prius prosequebatur. Quamvis enim semper eos diligat, amore intentionis seu propositi, ut supra monui, non tamen semper eos diligit, amore executionis, & amore oblectationis. Quando enim suo vitio in atrocia peccata incidunt, tunc benevolentia DEI erga ipsos ita ligata & impedita est, per obicem quem eorum peccata ei ponunt, ut non possit du­rante eo statu in eos conferre remissionem pecca­torum, aut pacem & gandium [...]onscientiae, & multò minus illam gloriam, ad quam ab aeterno eos ordinavit. Patet hoc ex iis omnibus Scripturae testimoniis, quae docent eos qui talia faciunt, vitae aeternae participes esse non posse: item, ex iis locis, quibus asseritur, impios perituros esse nisi poeniten­tiam egerint, & DEVM non exaudire illos qui ini­quitatem in corde suo vespiciunt. Vide Psal. 66.18. Ezech. 18.20.21.24.26.27. Luc. 13.3. Ioh. 9.31. 2. Timoth. 2.19. Similiter quod ad amorem com­placentiae attinet, sicut Scriptura testatur Deum de­lectari piis secundum Spiritum ambulantibus, ita etiam testatur Deum non delectari iis qui se subdu­cunt, Heb. 10.38. eumque odisse omnes qui iniquita­tem operantur, Psal. 5.5. Item Deum abominari, seu [Page 32] detestarioculos sublimes, linguam mendacem, manu [...] effundentes sanguinem, &c. Prov. 6.16. Hinc enim manifestè sequitur ipsos regenitos in haec peccata prolapsos, qua tales sunt, esse objecta odii divini, & abominationem animae ejus. Praeterea Scriptura te­statur eos qui hujusmodi atrocia peccata commit­runt ita Deo displicere, ut ipsa bona opera quae du­rante hoc statu faciunt nullo modo Deo grata sint, aut accepta. Isa. 1.11.13.14. & 15.

8 Caeterùm, notet hìc Lector, odium hoc, quo DEVS regenitos mo [...]taliter p [...]ccantes prosequi­tur non esse odium hostile, seu (ut Scholastici lo­quuntur) odium inimicitiae, sed tantum odium dis­plicentiae; nam non est conjunctum cum propo­posito damnandi. sicut odium, quo prosequitur re­probos in talia peccata prolapsos. Secundò no­tandum est regenitos, cùm in atrocia peccata in­cidunt, non totaliter, sed magna ex parte excludi à divino amore executionis & complacentiae. Nam semen Dei in ipsis manet, ut testatur Iohannes, 1. E­pist. cap 3.9. & per consequens DEVS, etiam durante eo statu, aliquo modo exequitur proposi­tum suum da iis salvandis, quia viz. coeleste illud semen in eorum cordibus conservat. & ex eo sic conservato complacentiam & oblectationem ali­quam capit. Tertiò notandum est, partialem hanc & temporariam justificatorum exclusionem ab a­more divino (loquor de amore executionis, & amo­re complacentiae) accidere sine ulla reali mutatione [...]oluntatis divinae, ut patebit ex sectione sequenti.

SECTIO VI. Deum posse eos amare quos prius odit, & odisse eos quos prius amavit, abs (que) ulla vel physica, vel morali voluntatis suae muta­tione, obiter declaratur.

EX doctrina praecedenti Sectione tradita de Iustificatorum ad cer­tum 1 tempus exclusione ab eo fa­voris divini gradu, quo prius di­ligebantur. nequaquam sequi­tur DEVM, aut voluntatem DEI in se mutabilem esse, sive loquamur de mutabilitate physica, sive de mutabi­litate morali.

Nam quod ad divinum amorem executionis attinet, DEVM non amare Iustificatos peccati 2 mortalis reatu involutos amore executionis, nihil aliud est, quam eum non conferre in illos ea bona spiritualia, seu media salutis, quae prius in eos con­serebat. Nulla igitur est. hìc mutatio quoad actus immanentes, qui in ipso DEO existunt, sed tan­tum quoad actus transeuntes, qui sunt extra DEVM & in hominibus recipiuntur. & proinde iis muta­tis non mutatur DEVS, sed illi in quibus hi actus, & eorum effecta recipiuntur. Dicet aliquis: DEVS non solùm non confert illa beneficia in eos, sed etiam durante eo statu non vult ea conferre: prius autem voluit ea conferre: & proinde mutatus est.

[Page 34]Resp. Voluit prius illa beneficia communicare iis existentibus in alio statu: Sed iis existentibus in hoc statu impietatis & impoenitentiae, neque jam vult, neque unquam voluit, imò ab aeterno noluit haec beneficia communicare. Quamvis igitur du­rante hoc statu benevolentia DEI quasi ligata & impedita sit, ut supra monui, hinc tamen non se­quitur eam in se mutatam esse: sed tantum muta­tum esse ejus objectum, quia viz. objectum ejus, hoc est, homines electi, prius erant capaces istorum beneficiorum: nunc verò eorum capaces non sunt.

Major & gravior difficultas est de amore com­placentiae, 3 & odio displicentiae ei opposito. Cùm enim hi actus sint immanentes, hoc est, in ipso Deo existentes, iis mutatis videtur ipse Deus in se mu­tari. Responderi solet Primò, non mutari hos actus realiter, & à parte rei; quia uterque hic actus in DEO fuit ab aeterno, & in aeternum in eo dura­bit, cum respectu ad diversos istius hominis status, quo [...]um alter alte [...]i in tempore successit. Ita respondet Fonseca tom. 3. Metaph. lib 7. cap. 8. quest. 5. sect. 7 quod si (inquit) quis objiciat eundem posse prius odio haberi a DEO, si sit injustus, postea verò diligi, si sit justus & vice versa, sine ulla divinae voluntatis mutatione, ergo nihil repugnare quo minus divina voluntas nullo modo mutata transeat a noli­tione in volítionem rei ejusdem, ex dictis patet solu­tio. DEVS enim non eundem odio habet, ac diligi [...] pro eodem tempore, sed pro diversis. Adde, quod etsi in eodem homine justitia succedit peccato, aut pecca­tum justitiae, tamen odio, quo Deus illum prosequitur [Page 35] u [...] peccatorem, non succedit amor, quo illum diligit u [...] justum, aut contrà, sed uterque affectus divinus aeter­nus est respiciens diversos hominus status, quorum al­ter alteri succedit in tempore.

Secundò respondeo: Quamvis concederemus 4 esse aliquam mutationem & successionem in acti­bus immanentibus amoris & odii divini forma­liter consideratis, quatenus per rationem distin­guntur ab essentia divina & inter se, hoc est, quam­vis diceremus actum amoris co [...]placentiae erga electum in hoc casu non amplius esse in Deo, eique succedere actum odii displicentiae, non tamen inde sequeretur esse mutationem aliquam realem in ip­so DEO. Nam actus DEI liberi nihil super­ad dunt voluntati aut [...]ssentiae divinae, praeter re­spectum seu relationem rationis, aut extrinsecam aliquam connotationem, quae tamen ad realem eo­rum entitatem non pertinent. Nam tota eorum entitas realis est ipsa DEI essentia, nihilque in­trinsecè includunt praeter eam. Quamvis igitur DEVS desineret amare eos quos prius amabat, non mutaretur mutatione reali, quia nihil reale amitteret, sique inciperet eos amare quos prius odit, non mutaretur, quia nihil reale ei accederet. Mutatio autem realis non fit, sine aliqua additione aut ablatione reali.

Non necesse est ut hic probem actus illos nul­lam 5 realem entitatem (sive ea vocetur perfectio, sive extensio actus divini ad objecta) superaddere essentiae divinae. Nam Evangelici omnes hoc una­nimiter tenent: & quod ad Pontificios attinet, quamvis Cajetanus in 1am partem Thomae quaest. 19. art. 2. & 3. Fons [...]ca tom. 3. Metaph. lib. 7. cap. 8. [Page 36] quaest. 5. sect. 4. & Salas 1a 2ae quest. 6. art. 3. tract. 3. disp. 3. sect. 8. doccant actus liberos Dei, seu decreta ejus, superaddere essentiae divinae rea­lem quandam entitatem, quae ab aeterno potuit non esse in DEO, quae (que) revera in eo non fuisset, si ab aeterno aliter decrevisset, & hos actus non habuis­set, major tamen & melior eorum pars in contra­ria est sententia, viz. Suarez. tom. 2. Metaph. dis­put. 30. sect. 9. & Vasquez in 1am partem Thomae, disput. 80. cap. 1. & 2. Valent. tom. 1. disput. 1. quest. 19. punct. 4. Arrubal in primam partem Thomae, disput. 54. cap. 2. & sequentibus. Becanus in Summa, Parte 1. Tract. 1. cap. 11. quaest. 4. Tri­gosus in Summa Theologica Bonaventurae quest. 13. art. 2. dub. 3. conclus. 1. Franciscus Cumel Variarum disput. tom. 1. in disput. de praescientia Dei, dub. 3. pag. 57. &c. Hórum sententia procul dubio est verior illa altera, quia si in DEO est rea­lis aliqua entitas, quae ab aeterno potuit in eo non esse, atque adeo potuit non omnino esse, seu esse merum nihil, necessariò sequetur aliquid esse in Deo quod non est Deus.

6 Dicet aliquis: si mutatis actibus liberis DEVS realiter non mutatur, poterit salva sua immuta­bilitate, mutare decreta sua de rebus futuris, & proinde poterit incipere velle quod nunquam an­tea voluit, vel desinere velle quod prius voluit. Nam talis mutatio decretorum divinorum fit sine aliqua additione, aut ablatione reali. Resp. Du­plicem esse mutationē, viz. Physicam & Moralem. Physica, seu realis mutatio fit per additionem, aut ablationem alicujus entitatis realis. Moralis mu­tatio est propositi & voluntatis, aut etiam cogni­tionis & scientiae mutatio: ut si quis quod antea [Page 37] putabat verum, deinde falsum judicet: & quod antea facere decreverat postea nolit, quod sane magnam imperfectionem in eo qui sic mutatur ar­guit. Vide Vasquezium in 1am partem Thomae su­per quest. 9. art. 2. Cum igitur Deus dicitur abso­lutè immutabilis id non minus intelligitur de morali quam de physica immutabilitate. Nam muta­tio propositi & consilii quae moralis vocatur, arguit [...]ncōstantiam, imprudentiam, & cognitionis imper­fectionem, quae non minus summae & absolutae Dei perfectioni repugnant, quam physica, seu realis mutatio, ut bene observat Suarez. tom. [...]. metaph. disp. 30 sect. 9. num 58.

Ex his patet Deum, cum odio displicentiae pro­sequitur 7 electū, quem prius amabat amore compla­ [...]entiae non mutari; quamvis fortasse nunc minim [...] [...]it in eo actus complacentiae consideratus, ut respe­ctum rationis ad tale objectum essentiae divinae su­peraddit: Primò enim ablato tali actu, DEVS [...]hysicè & realiter non mutatur, quia nihil ei de­ [...]edit praeter merum respectum rationis ut irrefra­ [...]abilibus argumentis demonstrant Suarez & Vas­ [...]uez, locis citatis. Secundò, neque mutatur mo­ [...]aliter, quia non mutat propositum, sed contrà, [...]ermanet in suo proposito, aut potius in naturali [...]ua inclinatione, qua ab aeterno fuit, nunc est, & [...]emper erit, propensus ad amandam virtutem, & [...]d detestanda vitia, seu peccata. Permanet etiam [...] suo proposito perducendi eos quos elegit & ju­ [...]ificavit ad aeternam gloriam. Nam solidum sta [...] [...]i fundamentum, habens sigillum hoc, novis Domi­ [...]us eos qui s [...]n [...] sui, 2. Tim. 2.29.

SECTIO VII. De secundo & tertio effecto peccati mor­talis, hoc est, de privatione gratiae, & [...]missione praesentis aptitudinis ad in­grediendum regnum coelorum.

1 SECVNDVM effectum pecca­ti mortalis est amissio gratiae inhaerentis, de qua Pontificii in quibusdam nobiscum con­sentiunt, in aliis verò dissen­tiunt, partim à nobis, partim etiam inter se.

2 Consentimus Primò in hoc, quod dona Spi­ritus S. aliqua ex parte amittantur, seu deper­dantur per peccata mortalia. Secundò, quod ju­stificati mortaliter peccantes omnia dona habitua­līa gratiae non amittant. Tertiò speciatim quod peccata mortalia fidei & spei habitus non exclu­dant, aut expellant. Ita communiter docent Ec­clesiae nostrae, ut patet ex Theologorum, tum exte­rorum. tum provincialium, de Sanctorum perse­verantia judiciis Synodo Dordrechtanae exhibitis. Ita etiam sentiunt Scriptores Pontificii, ut expressè testatur Suarez. lib. 11. de divina gratia, cap. 5. item in opere de triplici virtute Theologica disp. 7. de fide sect. 3. & disp. 1. de spe, sect. 8. §. 2.

3 Dissentiunt à nobis in tribus: Primò enim illi negant charitatis & gratiae habitum remanere in [Page 39] eo, qui peccatum aliquod mortale commisit: hoc est, peccata mortalia totaliter expellere charitatis habitum opinantur. Secundò, consequenter do­cent fidei & spei habitus, qui in justificatis lapsis remanent, justitiae, & gratiae sanctificantis▪ Deoque nos gratos facientis, rationem omnino amittere: ideoque tum hanc, tum illam informem vocant, quia viz. separantur a charitate, quae eas prius for­mabat, vitamque & vires ipsis impertiebat. Ter­tiò habitus fidei & spei, etsi non excutiantur per alia peccata mortalia, excuti tamen per peccata ip­sorum actibus contraria: hoc est, habitum fidei per quemlibet actum haerefeos, & habitum spei per quemlibet desperationis actum totaliter amitti & 4 expelli affirmant.

Nostri verò Theologi fatentur quidem habitus f [...]dei, spei & charitatis per peccata mortalia in ele­ctis multùm debilitari & diminui posse, idque non tantùm extrinsecè, quoad fervorem & facilitatem, seu promptitudinem his habitibus utendi, sed etiam intrinsecè, quoad ipsam earum entitatem. Habent enim hi habitus sufficientem graduum la­titudinem, intra quam, sicut de facto augentur, ita etiam remitti possunt per actus iis contrarios. Fa­tentur etiam praecipuos horum habituum actus & operationes, posse ad tempus intércidere, interci­dere etiam non rarò, idque non tantum secundum plus & minus, sed et totaliter, non finalicer tamen, ut patet ex judicio Synodi Geldricae, de quinto articulo controverso, Synodo Dordrechtanae exhibito.

Et quia fides non justificat, ut habitus, sed ut actus 5 Christi merit [...] apprehendens, consequente [...] docent [...]dem quoad actum illum vivum, quo justificat, in [Page 40] renatis mortaliter peccantibus interrumpi, & deli­quium pati, ita ut durante eo statu eos justificare, aut fides justificans dici non possit. Vnde Paraeus, lib. 1. de amissione gratiae, cap. 7. prope finem, sic scribit. Fides tunc dicitur justificare, cum actum proprium accipiendi remissionem peccatorum exercere potest, atque excreet. Hunc verò actum non exercet, neque exercere potest fides aegra, saucia, sordibus car­nis oppressa, peccatorum compedibus quasi ligata: Et infrâ. Iustificatis verò lapsis Deus non imputat peccata nempe resipiscentibus: ante resipiscentiam certè imputat infligendo poenas temporales, & impu­taret etiam infligendo poenas aete [...]nas, nisi resipisce­rent. Tandem sic concludit. Tunc igitur fides in lapsis habitualiter tantum manens propriè justificans dici, aut eos justificare non potest. Vide etiam vene­randi Episcopi Sarisburiensis Animad vers. in Thomsoni Diatribam de intercisione justif. cap. [...]. pag. 1:4.

6 Negant tamen Primò eos habitu charitatis pe­nitus & totaliter privari Secundò negant fidem & spem habitualiter in electis lapsis manentes esse informes, mortuas, & justitiae inhaerentis, aut gratiae sanctificantis nomius indiguas. Eos enim neque à charitate sejungi aut separari, neque à conjuncta charitate formari aut actuari eredunt. Tertiò, ne­gant fidei aut spei habitus uno aut altero actu contrario co [...]unipi, aut totaliter destrui. Contrà verò affirmant spi [...]itualem ammae vitam, cum fun­damentalibus illis donis, sino quibus ea consistere nequit, in [...] non obstante eoru [...] demerito. con­servari. [Page 41] Nam semen Dei manet in iis, 1. Ioh. 3.9. & nunquam exarescit fons illae aquae salientis in vitam aeternam, Ioh. 4.14. nec diffluit, aut deperit unctio illa Dei manens, 1. Ioh. 2.27. Sed è contrario Scri­ptura testatur, eos virtute Dei custodiri in fide, 1. Pet. 1.5. & perpetua Christi intercessione ful­ciri, ne fides eorum totaliter unquam deficiat, [...]oh. 17.20. Rom. 8.34 in quotidianis denique lapsibus, Dominum iis supponere manum ne collidantur, Psal. 37.24. Testatur etiam fieri non posse, ut electi sedu­cantur, Matth. 24.24. ut oves Christi, rapiantur ex manibus ejus, Ioh. 10.28. aut ut fideles separentur à dilectione Dei in Christo, Rom. 8.35.38. & 39. Nam vocatio & dona Dei sunt [...], Rō 11.29. Et solidum stat Dei fundamentum, habens hoc sig­naculum: novit Dominus eos qui sunt sui, 2. Tim. 2.19.

Dissentiunt Pontificii tum à nobis, tum inter se, de modo, quo peccans mortaliter gratiam amittit 7 aut à se expellit: utrum viz. expellat eam physi [...]è, hoc est, per veram & real [...]m efficientiam, an vero cantum moraliter & demeritorie, quia scilicet pec­cando meretur privationem seu ablationem gratiae à Deo. Valentia tom. 3. disp. 3. quest. 2. punct. 4. & Vasquez. in 1am 2ae disp. 91. putant per peccata mortalia gratiam physicè expelli: Contrà verò Suarez lib 11. de divina gratia, cap. 4. & Alphon­sus Curiel in 2am 2 quest. 113. art. 2. dub. 3. om­nesque alii qui inter gratiam & peccatum mortale repugnantiam physicam non agnoscunt, gratiam demeritorlè tantum a peccato mortali expelli asse­runt.

[Page 42] 8 Nostri Theologi posteriorem hanc sententiam amplectuntur: priorem verò damnant & reji­ciunt. Primò quia habitus est qualitas difficulter mobilis, & proinde non potest ab uno actu con­trario per Physicam & realem efficientiam expelli. Secundo contraria, quae se mutuo ab eodem sub­jecto Physicè & formaliter expellunt, debent esse ejusdem generis, qualia sunt, vel habitus inter se, vel actus intet se. Nam actus aliquis alium actum sibi contrarium formaliter expellit: & habitus ali­quis alium habitum sibi contrarium ex subjecto in quo est excludit, quia inter eos est repugnantia Phy­sica, propter quam in eodem subjecto simul esse non possunt. Contrà verò actus & habitus, cum non sint ejusdem generis, atque adeo propriè non sint contraria. se mutuo & formaliter ab eodem subjecto expellere nequeunt. Cum igitur charitas, seu gratia, fit habitus, peccatum vero mortale fit actus, manifestè sequitur charitatis habitum per peccatum mortale Physicè. non expelli.

Tertium effectum peccati mortalis est quod ho­mo 9 justificatus, cum ejus reatum contrahit, prae­sentem aptitudinem ad ingrediendum regnum coelorum amittat. Nam in illud regnum non intra­bit aliquid coinquinata [...] aut abominationem facions, Apoc. 21.27. & coelestis corona non imponitur nisi iis qui bonum certa [...]en certarunt, & curs [...] suum in fide & sanctitate consummarunt. 2. Tim. 4.2. Ineptus ergo ad hanc coronam adeundam & ad hoc regnum possidendum est, quisquis impietatis operibus adhoc adhaerescit.

10 Amissa hac praesenti aptitudin [...] ad ingredicti­dum regnum coelorum, necessario etiam ad rem­pus [Page 43] amittitur sensus consolationis & gratiae DEI & per consequens actus spei, qui est exspectatio futurae beatitudinis intercidit & interrumpitur. Nam, ut benè observant Theologi magnae Bri­tanniae (quibus in hoc argumentó plurimum idebet Ecclesia Christi) in suo de Sanctorum perseve [...]an­tia judicio, [...]ersuasio quam justificati habent de fi­nali sua persevetantia, & consecutione aeternae glo­riae, extra studium sanctitatis, & usum mediorum, in actum e [...]ire non potest: id (que) quia justificationis c [...]mes sanctificatio non cons [...]stit extra obedientiae pro­position. Quod quidem propositum habituale, licet multis interruptum lapsibus, sufficit electis ad sta­tum justificationis in se salvum custodi [...]udum; ad praesentane [...] autem fiducia solatium necessariò re­quiritur hujusmodi propositum actuale. Nec potest quisquam, ex Spiritus testimonio ad cor summ loquen­to, dicere, Ego jam firmiter credo me in statu gratiae indefectibiliter perstiturum: nisi simul ex sine [...]i c [...]rdu studio adjiciat, Ego jam firmiter statuo in San­ctorum Dei mandatorum viis ambulare. Multo mi­nus cogitari potest vivus hujusce fiduciae actus stare cum actuali & directo peccandi proposito: cum, ut habitus habitui, ita actus actui oppenatur. Nec sine insulsa contradictione quenquam finge [...]us ita sta­tututem, Ego vitam aeternam mihi [...]ripi non posse planè confido. Simul tamen mihi decretum est, ille­cebrosis cupiditatibus inservite. Haec [...] esse ostendit salvat [...]r. Nemo potest duobus dominis servi [...]e. Matth. 6.24.

[Page 44] 11 Hujus etiam doct [...]inae veritatem suis sententiis & judiciis confirmarunt reliqui fere omnes Theo­logi ad Synodum Dordrechtanam delegati. Nam Theologi Palatini, in suo de perseverantia. Sancto­rum judicio, concedunt fideles in graviora peccata prolapsos, sensum gratiae Dei ad tempus amittere, item peccata atrocia, quae contra conscientiam à vo­l [...]ntibus admittuntur, actum fidei impedire, i [...] ha­bitum etiam arctare & imminuere. Bremenses in suo judicio de eodem articulo, renatos, cum hujus­modi peccatis Deum offendunt, l [...]titiam. Spiri­tus. & sensum consolationis amittere affirmant. Embdani in consideratione, ejusdem Articuli. Non diffitemu [...] (inquiunt) fidem, seu f [...]duciam actualem ad tempus amitti posse, cum homo fidelis grave peccatum admittit. Actus enim peccati ex quo­dam consensu perpetrati, cum actuali fiducia de re­missione peccatorum consistere nequit. Et Synodus Geldrica in suo judicio de eodem Articu [...]o: Ne­gamus (inquiunt) habitum, semen, radicem, spiri­tum fidei posse deperdi, & unctionem quam accepi­mus, posse non manere in nobis. Concedimus autem, actum, fiduciam consolationem, posse intercidere, & intercidere etiam non rar [...], non tantum secundum plus et minus, sed et totaliter, non finaliter, tamen. Sed res ipsa clara est ex innumeris Scripturae testi­moniis. Ea enim testatur, electionem [...]c vocatio­nem nostram nobis ce [...]tam seu firmam reddi per. bona opera, 2 Pet. 1.10. Item, omnem, qui habet ba [...] gloriae spem in Christo, sanctificare aut purifitare [Page 45] s [...]ipsum, sicut et ille purus est. 1 Ioh 3.3. & et nos per hoc scire quod ipsum novimus si praecepta ipsius ob­servemus, 1. Ioh 2.3. & eos solos a legis condem­natione liberatos esse, qui non secundum carnem, sed secundum Spiritum ambulant, Rom. 8.1. & 4.

Pontificii longe aliter de actu spei sentiunt. Illi 12 enim neque habitum neque actum spei per pecca­ta mortalia excludi aut expelli concedunt. Vnde Suarez locis supra §. 2. citatis fusè contra nos dis­putat, & varia argumenta in medium affert, ut probet spem, quoad actum, non amitti ab iis qui peccata mortalia committunt. Sed Primo non mi­randum est, quod Suarez, & reliqui Scriptores Pontificii ita de actu spei sentiant. Nam spes de qua illi loquuntur, non est spes Christiana, hoc est, non est certa, firma & solida, sed ex adverso est dubia, infirma, hypothetica & conjecturalis bea­titudinis, seu glo [...]iae coelestis exspectatio, quae p [...]o­culdubio in hominibus quantumvis impiis manere potest. Secundò locus ille, quem citavimus ex 1. Ioh. 3.3. manifestè ostendit veram & propriè sic dictam spem in iis solis inveni [...]i qui seipsos purifi­cant, seu (ut interpretatur Beza) seipsos castos con­servant. Tertiò, potest hoc confirmari ex Augu­stino, qui in praefatione in Psal. 31. sic scribit: Ille enim sperat, qui bonam conscientiam gerit; quem vero pungit mala conscientia, retrah [...]tse aspe, et non sibi sperat, nisi damnationem. Vt ergo speret regnum, habeat bonam conscientiam, et ut habeat bonam con­scientiam, credat et operetur. Item, quomodo mala conscientia tota in desperatione est, sic bona conscien­tia [Page 46] totainspe. Hic locus tam manifeste pro nobis facit, ut Suarezius, lib. 11. de divina gratia, cap. 5. §. 19. dum ad cum respondere conatur ingenuè fateatur hominem in gravía scelera prolapsum non posse pro eo tempore, & durante eo statu, aeter­nam gloriam exspectare: Dici (inquit) potest mala conscientia indocere desperationem non, absolutè, & pro tempore futuro, sed secundum praesentem justi­tiam. Nam qui habet malam conscientiam, consequen­ter credit, quod secund [...]m praesentem statum, si in illo moriatur, non salvabit [...]r, & sic desperat de salute se­cundum praesentem justitiam. Sperare autem potest, & debet, se posse cum divina gratia mutare conscien­tiam, & salvari. Quia verò haec spes, quae in meritis futuris, seu mutatione vita in futurum, fundatur, periculosa est, & multò minus certa, ideò dicti Patres dicunt, fidem, mi (que) vivam, & perfectam, in bona conscientia fundatam esse debere.

DISPUTATIO THEOLOGICA, De vero discrimine peccati mortalis & venialis, de (que) impossibilitate implendi legem Dei ob quotidianam pec­catorum venialium incursionem. PARS SECVNDA. In qua duae principales differentiae quas Pontificli inter peccatum mortale & veniale assignant con­siderantur & confutantur.

SECTIO I. Pontificiorum sententiam de peccatis ve­nialibus nullo solido fundamento niti.

PONTIFICII duas ge­nerales 1 & principales diffe­rentias inter peccatum mortale & veniale assignant: quarum prior ab horum peccatorum punitione; posterior ab eorun­dem remissione, petita est. Cum enim de poena his peccatis secundum rigorem ju­stitiae debita disserunt, peccatum mortale poe­nam aeternam, peccatum vero veniale solam tem­poralem poenam, ex se, & sua natura, mereri a [...]c­mant. [Page 48] Cum it [...]m verba faciunt de eorundem r [...] ­missione, docent peccatum mortale esse e [...] se [...] sua naturae irremissibile quia tollit principium poeni­tentiae & remissionis, hoc est, gratiam inhaerentem, seu habitualem: peccatum verò veniale esse ex se & sua natura remissibile, quia peccantem non pri­vat illa gratia inhaerente, quae ad poenitentiam agendam, & remissionem consequendam, necessa­ria est. Vtramque hanc differentiam no [...] rejicimus, & damnamus: ideoque priorem hac sectione, & sequentibus aliquot, posteriorem verò sectione ul­tima hujus partis examinabimus & confutabimus.

2 Priorem illam differentiam, quam Adversarii inter peccatum mortale & veniale assignant, rejici­mus, Primò, quia ea nullo solido fundamento ni­titur. Nam argumenta, quae Adversarii ex Scriptu­ra, Patribus, & ratione naturali ad eam stabilien­dam congerunt, prorsus inepta & infirma sunt.

3 [...]x Scriptura Bellarminus lib. 1. de amiss. gra­tiae, cap. 9. & Becanus part. 2. Summae tract 2. cap 1. quest. 1. §. 4. proferunt primò dictum il­lu [...] Christi. Matth. 5.22. in quo tres vitiosae ira­cundiae gradus enumerantur & soli ultimo hoc at­tribuitur, quod peccantem Gehennae, seu mortis aeternae reum faciat. Nam duobus prioribus assi­gnantur poenae temporales, quae vocabulis, Iudi­cii, & Concilii significantur. Sed o [...]tam Iudunt. Nam Primò eos hallucinari in hujus loci sensu ex­plicando, docent ipsorum sodales, Maldonatus & Barradius in suis commentariis Evangelicis, & Estius in annotationibus in Matth. 5.22. Asserunt enim vocabulis I [...]dicii, Concilii, & [...] ignii, [Page 49] tres gradus unius specie poenae, id est, mortis aeter­nae significari. In eadem etiam sententia fuerunt Strabus Fuldensis glossae ordinariae author, & Hu­go Cardinalis in hunc ipsum locum scribentes. Se­cundò. Quamvis hic locus explicandus esset, sicut Bellarminus dicit, non tamen ad probandam eo­rum thesin sufficeret. Aliud enim est peccatum sola poena temporali ali puniri, aliud verò illud ex se & sua natura, & non ex Dei misericordia, hoc habere, quod sola poena temporali puniatur. Locus hic admissa Bellarmini glossa, probat illud prius. At nullo mo­do probat posterius: et proinde non valet ad in­firmandam eam sententiam, contra quam adfertur, hoc est, ad confutandam Gersonis, Almayni & Roffensis sententiam, qui nobiscum dicebant, omne peccatum ex se aeternam mortem mereri, & ex Dei misericordia esse, quod peccata leviora ad sol [...]m poenam temporalem imputentur. At (inquit Bellar­minus) Christus hìc non discutit, quid possit aut velit divina misericordia in puniendis peccatis le­vioribus. Respondeo, nec etiam discutit quae­nam ex his peccatis sint venialia seclusa Dei mise­ricordia. Et pro [...]nde ex hoc textu colligi nequit in­fallibiliter id, quod Adversarii asserunt, viz. peccata venialia ex se, & seclusa Dei misericordia, ta­lia esse, ut aeterna poena just [...] puniri non possint.

Secundò proferunt testimonium Iacobi Apostoli 4 qui cap 1 suae Epist. v. 14. & 15 tres motus cōcupis­cétiae distinguit, & solū ultimū dicit, generare mortē: i. mortem mereri. Sed Estius in commentariis suis in Epistolas, hunc ipsum locum Iacobi explicans, longè aliter eū interpretatur, imo ita eum interpre­tatur, [Page 50] ut Bellarmino, aliisque Scriptoribus Ponti­tificiis, argumentum in eo fundatum eripiat. Primò enim non constituit cum Bellarmino peccati part [...] in consensu voluntatis imperfecto, & consummatio­nem peccati in consensu ejusdem perfecto, sed con­trà, partum peccati in consensu voluntatis perfecto, & ejusdem consummationem in externo opere, seu actu peccati externo, & in consuetudine pec­candi, quem actus peccati externus, solet secum ad­ferre, constituit. Dicitque vetustiores Interpretes, hoc est, sanctos Patres in hac sententia esse. Se­cundò in gradatione Apostoli, non tres, sed quinque gradus, longè probabilius, constituit. Primus gra­dus ex ejus sententia est in tentatione cōcupiscentiae, seu in primo ejus mótu & proponitur versu 14. Secundus est in conceptu peccati per consensum im­perfectum. Tertius in partu peccati per consensum plenum & perfectum. Quartus in consummatione peccati per opus externum, vel, quod probabilius est. per habitum & consuetudinem peccandi. Et quin­tus ac postremꝰ est in generatione mortis ex eo ipso peccato. Tertiò, adversus hujus loci interpretationé à se allatā hanc objectìoné proponit: Si peccatum tunc demum generat mortem, postquam consumma­tum fuerit per externum opus, aut per consuetudinem peccandi, sequetur hoc absurdum, solo interno volun­tatis consensu null [...]m committi peccatum mortale, seu aeterna morte dignum. Haec objectio ferè coin­cidit cum argumento Bellarmini, quo contra nos utitur: quia enim generatio mortis hic attribui­tur soli consummationi peccati, ille inde concludit peccati conceptionem & partum non generate [Page 51] mortem. Videamus igitur quomodo huic argu­mento, occurrat Estius. Non (inquit) dicitur pec­cati consummatio generare mortem, quia facit homi­nem dignum morte aeterna; nam etiam peccati par­tus hominem aeterna morte dignum facit: sed quia ho­minem reipsa ducit ad mortem, quod de peccato non­dum consummato non perinde verum est. Nam postea­quam semel quis abjecto Dei timore, quo deterrebatur, in opus externum peccati proruperit, non contentus est illud semel fecisse, sed audacior factus subinde id repetit: vnde in frequentationem, & consuetudinem peccandi venit, quo sit ut tandem perducatur ad mor­tem, nisi Deus extraordinaria quadam gratia eum per poenitentiam revocet: quod non ita contingit, si peccatum animo cōceptum praematur, ne exeat in opus. Haec Estius. Ex cujus sententia hic dicitur peccatū consummatum generare mortem, non quod illud solum mereatur aeternā mortem, sed quod peccan­tem magis exponat periculo mortis, & in via dam­nationis eum longius provehat, quam peccatum non consummatum. Qua interpretatione admissa, planè corruit argumentum Bellarmini in hoc loco fundatum.

Nec solus Estius hunc locum ita interpretatur.5 Nam Dionysius Carthusianus in suis Commenta­riis in Epistolas ei viam praeivit, Tentatur (inquit) unusquisque à concupiscentia ABSTRACTVS, id est, à recto salutis itinere, & vero rationis judicio, ET ILLECTVS, id est, ad culpam attractus, DEINDE CONCVPISCENTIA CVM CONCEPERIT, id est, ad con­sensum [Page 52] perduxerit, PARIT PECCATVM, id est, ream facit. Tunc enim est mortale peccatum interius, cum plenus adest consensus de aliquo concu­pito contra praeceptum. PECCATVM VE­RO CVM CONSVMMATVM FV­ERIT, id est, f [...]ris ad effectum perductum, ita quod ex consensu itur in opus, GENERAT MORTEM, quia inducit ad consuetudinem vitiosam & obstinationem; deinde ad damnationem aeternam, quae est mors secunda gravissima. Eodem etiam modo verba haec Apostoli Iacobi inter­pretatur Nicolaus Lyranus, in notis suis in hunc locum.

Interim non diffitemur hos tres authores docere 6 duos primos concupiscentiae motus qui perfectè voluntarii non sunt esse peccata venialia: sed id non moramur: ne (que) enim eo fine citamus eorum te­stimonia, ut probemus Apostolum versu 14 & ini­tio versus 15. non loqui de peccatis levioribus quae venialia in electis sunt, sed ut ostendamus generare mortem, hîc non esse me [...]eri mortem: & per conse­quens, Bellarminum malè colligere solam consum­mationem peccati mereri mortem, quia e [...] soli ex­presse attribuitur generatio mortis. Nam ex sen­tentia Estii, Carthusiani, & Lyrani, potest pecca­tum aliquod mereri mortem, quamvis non generet mortem, eo sensu quo Apostolus hic generationem mortis accipit. Dicunt enim peccati partum mere­ri mortem, & esse peccatum mortale, quamvis Apostolus hic non dicat [...]um generare mortem.

7 Tertiò objiciunt illa Scripturae testimonia in quibus quaedam peccata culicibus, quaedam camelis, [Page 53] Matth. 23.24. quaedam festucae, quaedam trabi, Luc. 6 41 quaedam novissimo quadranti, sive minuto, Luc. 12.59 & quaedam ligno, foeno, & stipulis, quae res natura sua levissimae sunt, comparantur, 1. Cor. 3 12 Sed primò haec testimonia nihil aliud pro­bant quam, quod nos libenter concedimus, viz alia peccata esse aliis multò leviora. Secundò quamvis probarent quaedam peccata non aeterna, sed tempo­rali poena duntaxa [...]a Deo puniri, non tamen suffi­cerent ad praesentem controversiam determinan­dam. Quaeritur enim utrum quaedam peccata ex se, & seclusa Dei misericordia, tam levia sint, ut poena aeterna justè puniri non possint? At locis ci­tatis nihil de hac quaestione determinatur. Fieri enim potest, ut quaedam peccata sint venialia, atque adeo rebus levissimis similia, non quod [...]x se & sua natura talia sint, sed quod Deus in ipsa poena statuenda misericordiae suae memor, decreverit ea ad aeternam mortem non imputare, atque adeo in­fra eorum demeritum puni [...]e, quemadmodum do­cuerunt quidam Theologi Pontificii supra citati.

Ex iis quae dicta sunt luculentè patet Adversarios 8 frustra sibi, suaeque in hac controversia causae, exsa­cris literis praesidium quaere [...]e. Et multò magis id patet ex manifestissimis Scripturae testimoniis, qui­bus nostri Th [...]ologi omnia peccata, etiam levissi­ma, peccantes aeternae mortis reatu involvere de­ [...]onstrant. Ea enim generatim de omni peccato ita pronunciant: Maledictuo omnis qui non manserit in omnibus, quae scripto sunt in libro legis, Galat. 3.10. Anima quae peccaverit ipsa morietur, Ezech. 18.20. Stipendium peccati mors, Rom. 6.23. Qui offenderit [Page 54] in uno est omnium reus, Iacob. 2.10. Qui solverit unum de mandatis istis minimis minimus vocabiturin [...]egno coelorum. Matth. 5.19.

9 Nec majoris momenti sunt argumenta quae ex Patrum Scriptis hîc afferunt Pontificii. Nam (ut bene observat Gerardus locorum Theologicorum tom. 2. tract. de pecc. actual cap. 19. [...]. 101.) quae ex Concilio Milevitano, Origine, Chrysostomo & Augustino Bellarminus producit, ea nostrae non ad­versantur sententiae. Probant enim hoc tantùm, quod sint peccatorum gradus, quod sint quaedam venialia peccata, quod renatis saepe in levissimis, & aliquando incautis, obrepat peccatum, per quod non desinunt esse justi, quod sine levibus, ac bre­vibus quotidianis peccatis haec vita nostra non traducatur, &c. quorum nihil a nobis negatur; probandum verò erat quaedam peccata esse natur [...] suâ venialia & veniâ digna, quod disertè in dictis ipsorum non occurrit.

10 Denique quod attinet ad rationes a natura rei petitas, quas afferunt, ut explicent & confirment priorem illam differentiam generalem, inter pec­catum mortale & veniale, quam initio hujus Se­ctionis proposuimus, hoc est, ut ostendant, cur tanta discrepantia sit inter peccata mortalia & ve­malia quoad reatum poenae, quem secum afferunt, ut (que) ostendant hanc discrepātiam non in voluntate Dei, sed in ipsorum natura fundatam esse, ratio­nes, inquam, quas ad hanc doctrinam stabiliendam artificiosè & subtiliter fabricant, omnino dubiae, & i [...]ce [...]tae sunt. Quod Primò ex variis hac de re Scholasticorum sententiis abundè patet. Quidam enim cum Thoma 1a 2ae quest. 88. art. 1. ad 1u• di­ [...]unt [Page 55] hoc discrimen inter peccata quoad poenae reatum, quem in peccante efficiunt, ex eo prove­nire, quod quaedam peccata sint contra legem, & quaedam solummodo praeter legem. Alii cum Scoto, Gabriele, & Bassolio, hujus rei rationem esse di­cunt, quod quaedam peccata sint contra praecepta, & quaedam contra consilia. Alii hanc differentiam inter peccata quoad gravitatem poenae quam me­rentur, ex eo provenire dicunt, quod peccata illa quae mortalia dicuntur, circa ipsum finem ultimum versentur, illa verò, quae venialia appellantur, circa media tantum. Alii denique, quorum senten­tia hodie maximè recepta & probata est, docent hujus differentiae rationem esse, quod peccatum mortale habeat, tam ex parte objecti, quam ex parte modi quo committitur, id totum, quod requiritur ut sit gravis offensa Dei, ut (que) repugnet amicitiae & cha­ritati erga Deum: veniale verò propter defectum in aliquo istorum sit offensa levis, & non dissolvat ami­citiam cum Deo. Ita loquitur Alphonsus Curiel, 1a 2 quest. 88 art. 1. dub. 3. §. 3. qui inter omnes Pontificios hanc questionem acuratissimè tractasse videtur. Verba ejus sunt paulò obscuriora: sed ipse postea se explicans, dicit peccata mortalia poenam aeternam mereri, quia repugnant charitati, po­nuntque in peccante aversionem a Deo. Hoc au­tem esse verum ex eo ostendit, quod hujus generis peccata sint graves offensae contra Deum com­missae, tam ex parte objecti, quam ex parte modi, quo committuntur. Contra verò dicit peccata ve­nialia poenam aeternam non mereri, quia non sunt charitati contraria, nec peccantem a Deo avertunt: [Page 56] & hoc probat quia hujusmodi peccata sunt offen­sae leves, vel propter parvitatem materiae seu ob­jaecti, vel quia non ex plena deliberatione com­mittuntur: sive ut ipse loquitur, ob defectum in aliquo istorum, hoc est, quia deest iis aliquid ex il­lis duobus, quae in peccatis mortalibus deformita­tem & reatum augent. De his dissensionibus Pon­tificiorum, vide Curlelem loco citato: item Vas­quezium in 1am 2ae tom. 1. disp. 143. cap. 1. & se­quentibus.

Secundò, id etiam ex eo patet, quod ratio illa, 11 seu fundamentum praedictae differentiae inter pecca­tum mortale & veniale, quam illi maximè pro­bant, omnino inefficax & invalida sit. Nam ex eo quod in peccato mortali sit aliquid, tum ex parte objecti, tum ex parte modi quo committitur, ejus deformitatem & reatum augens, quod in peccato veniali non invenitur; sequitur quidem peccatum veniale esse comparativè leve, hoc est, esse levius mortali: At non sequitur id simpliciter & absolutè loquendo esse levem offensam. Adversariis igitur probandum incumbit peccata venialia esse abso­lutè loquendo leves offensas, & ita leves, ut aeter­nam poenam non mereantur: quod nondum pro­barunt, imò nec probare possunt. Nos enim con­trarium esse verum infrà, Deo adjuvante, proba­bimus.

12 Tertiò, ridiculus & ineptus est modus, quo Ad­versarii procedunt in explicanda & confirmanda illa differentia inter reatum peccati mortalis & ve­nialis. Dicunt enim peccatum mortale poenam aeternam, & peccatum veniale poenam tempora­lem mereri, quia illud repugnat charitati, & pec­cantem a Deo ad creaturam avertit: hoc verò nec [Page 57] charitati repugnat, nec peccantem a Deo a [...]ertit. Et hoc deinde probant, quia illud est offensa gra­vis: hoc verò offensa levis.

Sed hoc est obscurum per id quod aequè est ob­scurum probare. Cum enim hoc dicunt, vel in­telligunt 13 peccatum veniale [...]sse offensam leviorem peccato mortali; vel intelligunt peccatum veniale esse offensam absolut [...] & simpliciter levem. Si il­lud intelligant, inanis & rid cula est haec ratio, [...]d (que) quia offensa una potest esse levior altera, quamvis in se gravis sit. & charitat [...] manifeste repugnet. Si verò hoc intelligant, Primò gratis asserunt pecca­tum veniale esse absolutè levem offensam. Id enim nondum probarunt, ut nuper monui. Secundò probant obscurum per id quod non minus obsu­rum est. Id enim vel maxime hic in controver­siam vocatur, utrum peccatum v [...]niale simpliciter & absolutè levis offensa sit. Sensus enim princi­palis quaestionis, quam hic tractamus, est, utrum peccatum veniale sit ex se offensa adeo levis, sive ob parvitatem materiae, s [...]ve ratione modi quo committi­tur, ut poena aeterna justè puniri non possit. Tertiò, hic manifestè circulum co [...]mittunt. Probant enim peccatum veniale esse offensam adeo lev [...]m, ut poenam aeternam non mereatur, quia non repug­nat charitati, nec avertit peccant [...]m a Deo. Et [...]ur­sus hoc probant, quia peccatum veniale est offensa levis, & proinde nec cha [...]tati repugnat, nec a Deo avertit Quid est nugari aut in circulum redire, si hoc non est?

Al [...]am etiam rationem non minus ridiculam; & 14 ineptam, ad stabiliendam illam differentiam inter reatum peccati mortalis & venialis, afferre solent. [Page 58] Pr [...]bant enim peccata venialia poenam aeternam non mereri, qu [...]a non important aversionem a Deo, & conversionem ad creaturam: & hoc probant, quia non opponuntur iis legis divinae praeceptis, quo­rum [...]bservatio est necessaria ad consecutionem beati­tudin [...], & quia non repugnant divinae voluntati manifestatae per praceptum gravè. Ita ratiocinatur Curiel, scribens in illam quaestionem Thomae supra sepius c [...]tatam, art. 1. dub 3. [...]. 3. eandemque do­ctrinam [...]adit Vasquez in 1am 2ae disp. 143. cap. 4. num. 8. & 9 dicit enim peccatum veniale poenam aeternam non mereri, quia non est contra praeceptum praecipuu [...], hoc est, necessarium ad salutem.

15 Sed primò, intolerabilis est illa distinctio praeceptorum divinorum in gravia & levia. Deus illos in st [...]tera judicii sui appendet, & minus ha­bentes in [...]eniet, apud quos praecepta legis tam exi­gui ponderis sunt. Secundò, cum dicunt quaedam esse praec [...]pta de peccatis fugiendis, quorum ob­servatio [...]on est necessaria ad salutem, intelligunt Deum ju [...]e non posse prohibere illa peccata sub periculo amittendae beatitudinis, seu sub poena aeternae [...]ortis, ut infra patebit: & per consequens manifest [...] rursus principium petunt, & circulum committunt. Probant enim peccata leviora aeter­nam mortem non mereri, & quod eodem redit, sub poe [...]a aeternae mortis prohiberi non posse, quia non av [...]rtunt a DEO, & hoc ru [...]sus probant [...]uia p [...]aeceptorum, quibus prohibentur, obser­ [...]atio non est, nec esse debet ad salutem necessa­ [...]ia, ho [...] est, quia nec prohibentur, nec justè pro­hiberi possunt sub poena aeternae mortis. Sed de [Page 59] [...]is omnibus infrà fusius, favente Numine, disse­remus. Ostendemus enim levissima peccata sub poena aeternae mortis justè prohiberi posse, item le­vissima peccata contrariari charitati, & a DEO avertere.

SECTIO II. De macula peccati: & an macula, quam veniale peccatum post se relinquit, pec­cantem à regno coelesti excludere possit.

SVperiori Sectione Pontificio­rum 1 sententiam de discrimine peccati mortalis & venialis, damnandam esse probavimus argumento petito ab infirmi­tate fundamentorum & ratio­num quibus ea nititur. Nunc alia argumenta cont [...]a absur­dissimum hunc errorē, eaque ab ipsa rei, de qua agimus, natura petita in medium afferemus, & ab Adversariorum effugiis, ac cavillis vindica­bimus.

Caeterúm quia prima nostra ratio petita est à 2 macula, quam peccata etiam levissima post se re­linquunt, idcirco, notandum est Primò, mortàle peccatum relinquere post se maculam in peccante, a qua ille maculatus, immundus, sord [...]dus, & colu­quinatus denominari solet. Patet hoc Primò, quia Scriptura dicit peccatum pelluere, seu coinquinare [Page 60] hominem, Matth. 15.11. & 18. Secundò, Scrip­tura dicit peccatores esse sordidos, Apoc. 22.11. Tertiò, remissio peccati dicitur ablutio & purifi­catio: vnde Scriptura eos quibus peccata remissa sunt, vocat ablutos & mundatos, vt 1. Cor. 6.11. & 2 Cor. 7.1. Quartò, ipsa turpitudo aut defor­mitas, quam peccatum post se relinquit, expresse appellatur [...] macula, Ephes. 5 27. Quintò, Christus, quod ab omni peccati labe, etiam in die­bus carnis suae immunis fuerit dicitur [...] immaculatus 1. Pet. 1.19. Deni (que) hoc egregia cōpa­rat [...]one illustrat Thomas 1a 2ae quest, 86 art. 1. cujus hic est sensus: sicut corpus aliquod nitidum dicitur maculari, suu [...] (que) nitorem p [...]dere, ex contractu alterius co [...]po [...]is, quod vilius & foedius est; Ita a [...]ima hominis justi, quae pura & nitida est peccan­do maculatur, ex contactu rerum corporalium, & mundanarum, quae viles, & quasi foedae sunt Nam peccatum est quasi quidam animae tactus, quo res mundanas tangit, iisque per amorem inhaeret. Alla etiam similitudine hoc declarat Becanus, parte 2. Summae Tract 2. cap. 7. quest. 2. §. 1. Nam (inquit) sicut membrum censetur turpe ac foe­dum, quod ita [...]istortum est, ut non retineat natura­lem situm, ac ordinem cum reliquis membris, ita ani­ma rationalis est foeda, quae non retinet debitum or­dinem ad Deum, ad quem tanquam ad finem ulti­mum creata est.

Secundò notandum est varias esse Scholastico­rum 3 sententias de re in qua peccati macula con [...] ­stit. Ego omissis sententiis Scoti & Durandi, q [...]i [...] [Page 61] minus probabiles sunt, tres probabiliores, & ma­gis receptas sententias in medium afferam. Prima est Ioannis Bassolii, quem sequitur Vasquez in 1am 2ae disput. 139. cap. 5 Dicunt enim maculam esse ipsum actum peccati praeteritum, quatenus non­dum est per poenitentiam retractatus, & a DEO condonatus. Nam ipsum [...] peccasse, & nondum resipuisse est insignis labes seu macula.

Ad hanc sententiam reducitur alia, quae asserit maculam peccati esse habitualem, seu permanentem aversionem à DEO. Nam peccator a Deo aver­titur, & aversus manet, non tantum cum actu peccat; sed etiam postquam peccavit, imò semper donec ad Deum per poenitentiam redeat. Cum enim peccator actu voluntatis suae voluerit peccare, & peccando se a DEO avertere, ac ad creaturam convertere, quamdiu hanc voluntatem non retra­ctaverit, & ad Deum per poenitentiam redicrit, item quamdiu Deus eum in gratiam n [...]n recepe­rit, tamdiu habitualiter & permanenter a Deo a­versus censetur.

Hoc satis apta similititudine illustrat Bellarminus lib. 5. de amiss. gratiae cap. 17. Nam (inquit) sicut quia sole se avertit manet aversus in teneb [...]is, donec ad solem iterum se convertat: & qui ab aliquo re­cedit monet in ea distantia, donec iterum accedat: sic etiam qui per peccatum à Deo avertitur & rece­dit, non solum dum peccat s [...]d etiam postquam pecca­vit manet à Deo aversus, & longè dissitus, donec per poenitentiam convertatur, & ad DEVM re­vertatur.

Secunda sententia est peccati maculam esse pri­vationem 4 [Page 62] gratiae aut sanctitatis inhaerentis, quae e [...] quasi nitor, splendor aut ornamentum animae. Si­cut enim macula corporis, propriè est privatio il­lius nitoris qui prius erat in corpore, ita macula spiritualis, seu macula animae, est privatio inhaeren­tis gratiae aut sanctitatis, quae ut jam monui, est ni­tor animae. Nam reddit animam gratam & accep­tam Deo ac Angelis, sicut nitor corporis reddit corpus jucundum & gratum oculis hominum. Haec sententia a multis Thomae tribuitur, eamque sequi­tur Sotus in 4. Sentent. dist. 15. quest. 1. art. 2. Aliqua etiam ex parte eam sequitur Suarez, lib. 7. de divina gratia, cap. 20. §. 8. sed propter varias difficultates quibus est exposita eam restringit & limitat. Dicit enim maculam peccati mortalis in homine ordinato ad finem supernaturalem, per se, ac necessariò includere privationem gratiae cum morali habitudine ad peccatum commissum, nondum (que) retractatum, aut remissum.

5 Tertia sententia est Alphonsi Curielis in 2am 2ae quest. 86. art. 1. & 2. dub. 2. §. 4. ubi dicit, ma­culam, quae post actum peccati manet, includere duplicem privationem, viz. privationem conformi­tatis cum lege, & privationem gratiae. Nam (ut ipse alibi se explicat) peccator transacto peccati actu, non solum destituitur, & privatur gratiae do­nis, quibus prius ornatus fuit, sed etiam manet legi divinae disconformis, & aversus ab ea. Hanc au­tem disconformitatem, seu habitualem discrepan­tiam a lege, verè esse maculam probat, quia macu­lat & deturpat hominem coram ocalis Dei, & coram quibus Deus vult ejus reatum manifestare.

[Page 63]Harum sententiarum nulla est simpliciter reji­cienda:6 nulla etiam est per se, & seclusis reliquis duabus tenenda Sed potius dicēdum est maculam, quam peccatum mortale post se relinquit esse quid aggregatū ex multis, vel ut aliter dicam, peccatum mortale multiplicē maculam, seu labem se [...]um ad­ferre. Relinquit enim in peccante 1o moralem re­spectum ad actum praeteritum nondum retracta­tum & remissum, 2o privationem gratiae, & 3o pri­vationem habitual [...]m conformitatis cum lege Dei; Nulla enim harum trium falsò aut ineptè dicitur macula, ut ex supradictis patet.

Tertiò deni (que) tenendum est peccata etiam venia­lia 7 triplicem maculam post se relinquere. Nam Primò ipse praeteritus actus peccati venialis, qua­tenus nondum retractatus & remissus est, reddit hominem sordidum & coinquinatum. Secundò habitualis privatio conformitatis cum lege DEI, quae verè & propriè est macula, comitatur etiam actum peccati venialis. Nam peccatum veniale l [...]ge divina prohibetur: & per consequens, is qui peccatum veniale commisit, nondum (que) retractavit, verè & propriè legi disconformis manet. Tertiò, quamvis peccatum veniale non tollat aut minuat gratiam inhaerentem, seu habitualem, aliquo tamen modo impedit ejus actus, minuitque fervorem ac promptitudinem eos eliciendi. Hoc sic explicat Curiel in 1•m 2ae quest. 89. art. 1. Cum (inquit) ex actibus charitatis resultet in anima quaedam pul­ [...]britudo, & decentia, quam D. Thomas appellat ni­torem, & fulgorem actualem: necesse est, quod ab­latio istorum actuum sit quaedam macula: quod vero pecatum veniale sit causa ablationis istorum actuum, [Page 64] probatur, quia, licet non auferat eos omninò, tamen impedit ne elician [...]ur, non solum apponendo, quan­tum est de se, impedimenta pravorum habituum & passionum insurgentium: sed etiam reddendo homi­nem indignum, non quidem gratia, & charitate, sed quadam familiaritate, & specialissimis auxiliis, qui­bus fervor charitatis excitatur, & potentiae red­duntur habiles, & promptae ad e [...]us actus.

8 Non deerunt fortassis, qui negabunt peccatum veniale vere & propriè relinquere post se maculam in peccante. Nam ipse Thomas 1 2ae quest. 89. art. 1. in ea ess [...] sententia videtur; propriè inquit) lo­quendo peccatum veniale non causat maculam in anima Sed Thomae sententiam perstringit, & egreg [...]è conf [...]tat Vasquez in 1am 2ae disp. 139. cap. 4. num. 17: Quamvis (inquit) Ihomas dicat ex ve­niali peccato maculam in animam propriè non deriva­ri, & quamvis revera hoc peccatum non privet nos gratia nec aliquo habitu supernaturali, negari tamen non potest, ho [...]inem verè manere aliquo modo pollu­tum ex peccato veniali, quod semel commisit, don [...]c ab eo justificetur. Nam qui à peccato veniali justifi­catur, verè dicitur ab eo emundari, & justificari. E [...] igitur mansit aliquo modo pollutus. Hec ratio Vas­quezii efficacissi [...]a est. Nam vera & propriè dicta emundatio pr [...]supponit maculam, seu labem, verè & propriè dictam.

9 His positis Prima nostra ratio contra Adversa­riorum sententiam sit haec: Ea peccata, quae ex se, & sua natura, hominem excludunt à regno coele­sti, sunt ex se, & sua natura, mortalia, hoc est, [Page 65] digna aeterna morte. At peccata levissima, ex se, & sua natura, excludunt hominem a regno coele­sti. Ergo peccata levissima, ex se, & sua natura, sunt mortalia, seu aeterna morte digna. Probatur major: quia Scriptura loquens de peccatis gravis­simis, quae omnium confessione sunt mortalia, hoc iis attribuit, quod hominem excludant a regno coelesti, 1. Cor. 6.9. & 10. Item Gal. 5.21. De­inde ipsi Adversarii hoc tanquam proprium & pe­culiare peccatis mortalibus attribuunt, quod ho­mines excludant, ac privent possessione regni coe­lestis. Vide Bellarminum lib. 1. de amiss. gratiae, cap. 5. §. Vbi Apostolus, & cap. 9. sub finem. Probatur etiam minor: quia peccata levissima ex se, & sua natura, relinquunt post se maculam in peccante, atque adeo eum commaculatum & co­inquinatum efficiunt, ut ex supradictis patet. At nihil coinquinatum ingreditur in regnum coelo­rum, Apoc. 21.27. Vnde Bellarminus, libro jam citato, cap. 12. respons. ad objectionem 3. dicit, fieri non posse, ut quis cum sordibus venialium pecca­torum in regnum coelorum ingrediatur, & lib. 4. de Iustif. cap. 21. dicit, peccata venialia, si non mise­ricorditer remittantur, impedire ab ingressu illius regni, in quod nihil coinquinatum intrare potest: Estius etiam in 2. Sentent. dist. 42. §. 6. dicit, neminem quantumcun (que) justum, nisi sanguine Chri­sti redemptoris etiam à veniali peccato emundatus fuerit, in regnum coeleste admitti posse. Et Suarez. lib. 2. adversus Anglicanae sectae errores, c. 15. §. 11. si (inquit) de amplexu patriae, & visionis beatae intelligatur, omninò haberi non potest talis am­plexus, [Page 66] nisi prius deformitas venialium peccat [...]rum auferatur.

10 Dices responsionem ad hoc argumentum ex ipsis istis authoribus locis citatis colligi posse. Docent enim peccata haec leviora excludere a regno coe­lesti, non simpliciter, & in aeternum, sed ad tempus duntaxat, donec viz. purgata & remissa fuerin [...], velin hac vi [...]a, vel in purgatorio. At certè haec re­sponsio argumento nostro non obviat. Nam quod venialia peccata non excludant in aeternum, sed ad tempus, a regno coelesti, hoc non habent ex se, & sua natura, sed a misericordia Dei ea condonantis, & suis electis non imputantis. Patet hoc, quia Deus condonat ea ex gratia, & proinde potest ea non condonare, ut ipsi fatentur; quod [...]i faceret, ea hominem in perpetuum a regno coelesti exclu­derent. Vt igit [...]r hoc effugium Adversariis pre­cludamus, argumentū nostrum efficacius sic propo­nimus. Illud competit peccato ex se, & sua natu­ra, quod ei competit, seclusa misericordia DEI, ejusque gratiosa condonatione, ut docet Bellar­minus libro citato, initio cap. 9. & ut per se patet. At peccatum veniale, seclusa mise­ricordia & gratia divina, exclu­dit peccantem a regno Dei in perpetuum. Ergo hoc per se, & sua natura, ei competit.

SECTIO III. An peccata levissima reproborum sint mortalia, non solum ab eventu, sed etiam ex merito.

SECVNDO peccata levis­sima,1 ex se, & sua natura, aeternam mortem mereri, hac ratione probamus: Pec­cata levissima punientur aeter­na poena in reprobis post diem judicii, ut patet ex Matth 12.36. & 37. & ipsi Adversa­rii fatentur, viz. Bellarminus. lib. 1. de amiss, gra­tiae cap. 14. §. Quod si in homine. Valent. tom. 2. disp. 6. quest. 17. punct. 4. Vasquez. in 1am 2 disp. 141. cap. 2. Curiel in 1am 2ae quest. 87. art. 5. §. 1. Et ante hos multi Scholastici, quos pro hac sua sentētia citant viz. Thomas, Ricardus de S. Victore, Bona­ventura, Ricardus de Media-villa, Capreolus, Ca­jetanus, Hadrianus, Soto, Major & alii. Ergo, pec­cata levissima merentur poenam aeternam. Nam alioqui poena haec quae ob ea instigitur, non esset justa, & ipsorum demerito proportionata. Respon­dent Adversarii, hoc fieri per accidens, & propter conditionem subjecti, cui insunt haec levia peccata. Nam quamdiu durat culpa & ejus macula, hoc est, quamdiu culpa non est remissa, tamdiu is, qui pec­cavit. dignus est supplicio, ut docet Vasquez, loco nuper citato. At (inquiunt) culpa venialis, quamvis [Page 68] ex se sit remissibilis, seu reparabilis per poeniten­tìam (ut supra dictum est initio sectionis 1.) tamen in reprobis per accidens est irreparabilis per poe­nitentiam, quia conjuncta est cum mortalibus pec­catis, quae excludunt gratiam illam, quae ad agen­dam poenitentiam necessaria est: & per conse­quens haec culpa per accidens in iis est aeterna, seu du [...]at in aeternum, quia scilicet illi non possunt eam retractare per poenitentiam. Ergo etiam poena hujus culpae, aeterna est in reprobis, idque per ac­cidens, quia scilicet culpa in iis est aeterna: alioqui enim tantùm temporalis fuisset. Haec responsio non satissacit.

2 Primò enim culpa illa quae per se est causa dam­nationis ad poenam aeternam, per se punitur poena aeterna. At culpa venialis per se erit causa damna­tionis ad poenam aeternam in die judicii: nulla enim tunc erit damnatio ad poenam temporalem. Ergo culpa venialis per se punitur poena aeterna. Probatur assumptio ex Matth. 12.36. ubi Christus dicit, nos de omni verbo ocioso reddituros rationem in die judicii, & versu sequente hoc confirmans, dicit, nos ex sermonibus nostris vel justifican [...]os vel con­démnandos esse, quibus verbis indicat sermones illos de quibus loquebatur versu 36. (hoc est, ser­mones ociosos, qui ex Adversariorum sententia, sunt peccata venialia) fore sufficientem causam damnationis ad poenam aeternam.

Secundò magis per accidens est, quod peccata 3 venialia non puniantur poena aeterna in electis, quam quod puniantur poena aeterna in reprobis: item, quod in illis sint [...]eparabilia per poeniten­tiam, quam quod in his sint irreparabilia per poe­nitentiam. [Page 69] Nam posterius hoc competit peccatis venialibus propter annexa mo [...]talia (ut Adversarii sentiunt) quae, si non specie, s [...]ltem genere cum illis conveniunt. At prius is [...]ud competit iis beneficio rei toto genere ab iis diversae, viz. beneficio gra­tiae habitualis inhaerentis electis. Haec enim gratia est principium & causa actuum poenitentiae, sine quibus electi peccata venialia retractare, corum­que remissionem consequi non possunt.

Tertiò Deus neque per se, neque per accidens,4 potest facere id quod est injustum. Ergo, si inju­stum est punire peccata venialia poena aeterna, ut blasphemè loquitur Bellarminus, lib. 1. de amiss. gratiae, cap. 14. respons. ad objectionem 1, DEVS neque per se, neque per accidens posset illud fa­cere. Et confirmatur, quia peccatum veniale ex eo quod sit in homine reprobo conjunctum cum mor­tali, non fit peccatum gravius aut majori poena dig­num, sed retinet eandem naturam, quam prius habebat. Ergo, si ex se, & sua natura non mere­tur poenam aeternam, tunc in reprobo non mere­tur poenam aeternam: & per consequens in eo non punitur poena aeterna: nam alioqui puniretur ultra condignum. Deus autem, ut omnes docent, etsi remuneret bona opera ultra condignum non ta­men punit peccata ultra, sed citra condignum: quia scilicet natura sua magis propensus est ad liberali­tatem & misericordiam, quam ad vindicativam justitiam.

Ad tertium hoc argumentum respondent Tho­mas 1a 2 quest 87. art. 5. ad 3um, Cajetanus in 5 eum locum, Curiel in eundem locum dub. unico §. 1. & alii, peccatum veniale ex conjunctione cum [Page 70] mortali non habere majorem gravitatem, seu non fieri gravius, habere tamen ex ea conjunctione irremissibilitatem, & aeternam durationem maculae, quam post se relinquit: quia scilicet sine poeniten­tia, quae in reprobos non cadit, nulla est peccatorū vel levissimorum remissio, nulla maculae ab iis re­lictae abstersio. Peccatum igitur veniale, etsi in re­probis non sit gravius, tamen est diuturnius, seu durabilius propter suam conjunctionem cum mor­talibus, & ideo (inquit Curiel) non respondet ei, quatenus est in reprobis, poena intensior. sed diutur­nior: quia intensio poenae respondet gravitati peccati, & aeternitas poenae ejus irremissibilitati.

6 Sed contra Primò Adversarii docent peccatum mortale ob suam gravitatem puniri poena aeterna, & peccatum veniale ob suam levitatem puniri poe­na temporali. Ergo sibi contradicunt, cum asse­runt aeternitatem poenae non respondere gravitati peccati, sed ejus irremissibilitati. Secundò omnis poena, aut gradus poenae, respicit gravitatem cul­pae, hoc est, propter ipsam culpam, ejus (que) demeritum infligitur. At aeternitas poenae est gradus, & insigne augmentum poenae, ut patet ex Isai. 66.24. Mar. 9.44.46. & 48. & Matth. 25.41. Ergo respicit gra­vitatem culpae, eique respondet. Tertiò peccata venialia in reprobis, vel sunt digna poena aeterna, vel non sunt digna: si non sunt digna, tunc puniun­ [...]ur ultra condignum, quod absurdum est, ut ipsi Ad­versarii fatentur: si sunt digna, & aeternam poe­nam merentur, tunc hoc meritum, aut potius deme­ritum, fundatur vel in gravitate offensae, vel in du­ratione [Page 71] reatus & moculae, quam haec peccata veniu­lia post se relinquunt. Illi proculdubio dicent hoc demeritū fundari non in gravitate ipso [...]ū peccato­rum venialium, sed in eorū duratione quoad reatū & maculam. Sed contrà Scriptura apertè testatur poenam aeternā in die judicii infligi propter ea quae gessimus in corpore, 2. Cor. 5.10. Ergo tunc non in­fligitur poena aeterna propter nudam durationem maculae post mortem. Deinde, si ullo modo verum est peccata veniália in reprobis mereri graviorem poenam, necessariò etiam sequetur ea esse graviora in reprobis quam in electis (quod absurdum est, ut monui § 4.) nam quod meretur graviorem poenā, id peccatum gravius est. Haec verissima esse patescit ex ingenua confessione Alphonsi Curielis, qui quam­vis loco citato doctrinam illam Thomae fusè ex­plicet & urgeat, tamen alibi viz. in explicatione articuli 3. ejusdem questionis §. 3. pag. 479 nobis­cum asserit aeternitatem poenae non respondere soli durationi culpae, sed cadere sub demerito peccati, seu quod eodem redit, respondere gravitati culpae. Negari (inquit) non potest; quod aeternitas poenae cadat sub demerito peccati: quia etiam ipsa aeterni­tas pertinet ad poenam, & ex consequenti respicit demeritum culpae; & ita concedimus, propter pec­carum mortale esse aliquem dignum poena aeterna, & non propter peccatum veniale; & esse dignum poena est mereri eam; & Matth. 25. peccatores propter sua peccata damnantur, non solum ad poe­nam absolutè, sed etiam ad poenam aeternam, dici­tur enim, [...]e maledicti in ignem aeternum, & sub­jungitur [Page 72] ratio, esurivi enim, & non dedistis mihi manducare, &c. quae ratio non esset sufficiens, nisi ejusmodi peccatis deberetur poena aeterna. Vide etiam Franciscum de Herrera in 2. Sentent. disp. 42. quest. 2. ubi non solum eandem doctrinam, sed etiam iisdem ferè verbis tradit. Nam ex eo haec verbatim transcripsisse videtur Curiel.

7 Propter has rationes Scotus in 4. Sentent. dist. 21. quest. 1. docuit poenam, qua damnati in inferno punientur propter peccata venialia, non fore aeter­nam, sed temporalem: & proinde, eam finem ali­quando habituram esse, cum interim in aeternum duratura sit poena, quae iis infligetur ob peccata mortalla. Ejus sententiam postea amplexi sunt Biel, Vega, Medina, Navarrus, & Almaynus, quos pro hac opinione citat Curiel in 1am 2ae quest. 87. art. 5. dub. unico §. 1. Non deerunt fortassis quī in hanc sententiam ibunt, ut vim argumentì supra propositi §. 1. repellant: facilè enim secundum hanc sententiam, ad nostrum argumentum respon­deri potest, negando reprobos puniri poena aeter­na ob peccata venialia. At certè hoc non potest si­ne magna absurditate negari. Nam Primò repro­bis in die judicii propter omnia ipsorum peccata, tam mortalia, quam venialia, dicetur, ite maledicti in ignem aeternum, &c. Ergo poena, quae infligetur ob peccata venialia erit aeterna. Secundò senten­tiam Scoti confutat Vasquez in 1am 2ae disput. 141. cap. 2. hoc argumento: si vera (inquit) sit sententia Scoti, sequetur posse nos orare pro iis qui sunt in in­ferno, vt citius solvātur à poena debita pro his pecca­tis, siquidem illa tandem, postquam satis passum sit, [Page 73] à Deo dimittenda est. Tertiò recentiotes Scotistae hanc sententiam damnant, dicuntque Scotum non assertivè sed dubitativè eam proposuisse. Vide Franciscum de Herrera in 2. Sentent. Disput. 42. quest. 4.

SECTIO IV. An peccata levissima electorum sint mor­talia ex natura sua?

TERTIA nostra ratio contra Adversariorum sententiam 1 sit haec: Quod potest nun­quam remitti, id potest in aeternum puniri, idque justè. At peccatum veniale ab ho­mine justo commissum potest nunquam remitti. Ergo po­test in aeternum puniri. Hoc argumentum procedit de peccatis levioribus in homine justo, sicut prius procedebat de peccatis levioribus in homine re­probo: & facile confirmatur per partes. Ratio enim propositìonis majoris est, quia quamdiu durat culpa, hoc est, quamdiu ea non remittitur, tamdiu durat poenae reatus: quamdiu autem durat rea­tus poenae, tamdiu ipsa poena justè durare potest, ut Adversarii docent.

Probatur etiam assumptio, quia Deus peccata venialia à justis & fidelibus commissa remittit ex 2 gratia & misericordia: hoc enim patet ex ipso no­mine [Page 74] nomine & natura remissionis, ut observat Estius in 2. Sentent. dist. 42. §. 6. Quicquid autem Deus ex gratia & misericordia facit, id potest non face­re, & proinde potest peccatum veniale nunquam remittere.

3 Respondent Estius loco jam citato, & Vasquez in 1am 2ae Disput. 142. cap. 2. statum hominis justi, & bona opera ab eo facta cōdignè postulare, at (que) adeo mereri de condigno, illam gratiam & misericor­diam qua peccata venialia remittuntur: idque quia injustum est quenquam (verba Estii sunt) excludi in aeternum ab eo quod ei jure debetur. Hominibus au­tem justis jure debetur vita aeterna: & proinde tenetur DEVS eis aliquando remittere peccata venialia, ne viz. in aeternum excludantur à regno coelesti.

4 Haec responsio & in se absurda est, & foedae arro­gantiae plena. Primò enim si homini justifica­to ob bona ejus opera jure debetur remissio pec [...]a­torum venialium, sequetur pios seu fideles, cum Deum orant ut peccata quotidianae infirmitatis, seu venialia ipsis remittat, non minꝰ verè posse dicere, persolve nobis debita tua quam dimitte nobis debita nostra. Debet enim & ex justitia tenetur Deus pec­cata venialia piis remittere, ex Adversariorum sen­tentia, ne alioqui injustè eos excludat a regno coe­lesti, quod ipsorum meritis debetur. Secundò, omne meritum fundatur in promissione Dei gra­tuita, ut docent Bellarminus, lib. 5. de Iustif. c. 14. & Suarez lib. 12. de divina gratia, cap. 18. Quic­quid autem Deus ex gratia promisit, potuit id non promittere, ut per se patet. Potuit Igitur DEVS non promittere, atque adeo nunquam conferre piis [Page 75] remissionem peccatorum venialium ob bona ipso­rum opera: & per consequens potuit ea in aeter­num punire. Nam si nunquam remitterentur, in aeternum punirentur, ut ipsi Adversarii subinde in­culcant. Tertiò, haec responsio nititur alio absur­do & crasso errore quod viz. bona opera merean­tur de condigno gloriam & augmentum ac con­servationem gratiae, de quo suo loco, DEO fa­vente, dicemus.

Bellarminus lib. 1. de amiss [...] gratiae, cap. 14.5 aliter, sed longè ineptius, ad hoc argumentum re­spondet. Loquitur enim solummodo de condona­tione poenae peccatis venialibus debitae, non verò de remissione ipsius culpae venialis, de qua praecipuè procedit argumentum nostrum. Supponit enim, ut patet ex ultimis verbis istius capitis, culpam ip­sam venialem esse homini justo remissam, ejusque maculam esse expurgatam per actum dilectionis, seu charitatis, quamvis poena ei debita non sic condonata: si gratia (inquit) accipiatur pro libera­li condonatione poenae, fatemur posse Deum absolutè non condonare poenam peccatis venialibus justorum debitam. Quod enim ex gratia facit potest non fa­cere: si autem Deus vellet non condonare, sed omninò exigere poenam peccati venialis ab eo qui culpam ip­sam venialem per actum dilectionis purgasset, tem­poralem tantùm, non autem sempiternam poenam exi­gere posset. Haec Bellarminus.

At quid si gratia hîc accipiatur pro condona­tione 6 ipsius culpae venialis, & abstersione maculae quam post se relinquit: nonne similiter verum est DEVM posse nunquam remittere ipsam culpam [Page 76] venialem ab homine justo commissam? Nam ex gratia eam remittit: quod autem ex gratia fa­cit, potest id non facere, fatente ipso Bellarmino. Suppono igitur Deum nunqùam remittere culpam venialem homini pio, qui eam commisit (nam po­sito possibili in actu nihil absurdi sequetur) & quaero utrum in hoc casu, poena, quae ei infligi debet ob peccatū veniale, aeterna futura sit, an verò non sit?

7 Bellarminus loco citato dicit poenam, quae infligi potest pio ob culpam venialem, necessariò esse temporalem, & non aeternam. Sed Primò non in hoc casu, de quo nos loquimur, sed in alio casu planè alieno a proposito, hoc dicit Bel­larminus. Supponit enim peccatum veniale esse homini pio remissum quoad culpam non verò quoad poenam, & in eo casu dicit poenam aeter­nam ob illud peccatum ei infligi non posse. Nos contra loquimur de homine pio cui pec­catum veniale nondum remissum est quoad cul­pam, & supponentes DEVM illud nunquam remittere quoad culpam, asserimus poenam ejus fore aeternam. Secundò, non gratis hoc asse­rimus, sed etiam manìfestè probamus ex Ad­versariorum doctrina: Illi enim unanimiter con­tra Scotum tenent poenam illius culpae quae nun­quam remittitur, nunquam finiri, & proinde aeternam esse. Imò ipse Bellarminus loco citato, dicit, deformitatem peccati non debere sempiter­nam manere sine poena sempiterna. Cum igitur DEVS possit nunquam remittere peccata ve­nialia piorum (nam ex indebita gratia ea illis [...]emittit. Et quod ex gratia facit, ut ipsi fatentor. [Page 77] potest non facere) manifestum est etiam illum ea posse in aeternum punire.

SECTIO V. An peccata leviora, quae venialia vo­cantur, sub poena aeternae mortis â Deo prohiberi possint? Et an actu sub ea poena in foedere operum seu legali pro­hibita sint.

QVARTO peccata venialia ex 1 se aeternam mortem mereri, ex eo patet, quod omnes tam E­vangelici quam Pontificii fa­teantur DEVM potuisse & etiamnum posse peccata omnia, etiam levissima, sub poena aeter­na prohibere, & consequenter illos quae ea committunt, aeterna morte punire. At Deus nihil quod iniquum aut injustum est fa­cere potest. Ergo peccata venialia aeterna morte justè puniri possunt: & per consequens petulans & audax est Bellarmini assertio, lib. 1. de amiss. gra­tiae, cap. 14. respons. ad object. 1am qua asserit Deum non posse justè punire peccatum quodlibet, etiam veniale, poena omnium gravissima, quae est mors aeterna. Respondet Curiel in 1am 2ae quest. 88. art. 1. dub. 2. §. 2. quod quamvis DEVS ut est [Page 78] supremus mundi Dominus, posset statuere poenam aeternam contra peccata venialia, non tamen posset id facere, ut est Iudex & Legislator, idque quia poena aeterna non est proportionata demerito culpae venialis, sed longè illud excedit. Idem etiam innue­re videntur Bellarminus loco citato, & Franciscus de Herrera in 2. sent. disput. 42. quest. 2. Sed falsò & ineptè.

Primò enim peccata levissima contra infinitam 2 Dei majestatem commissa, sunt in se gravia & poe­na aeterna digna, ut infra patebit. Ergo Deus potest ea prohibere sub poena aeterna.

3 Secundò, ipsa voluntas Dei lege sua prohiben­tis peccata sub poena aeterna, est sufficiens ratio aequitatis illius poenae, efficitque ut sit proportio­nata demerito ipsius culpae, ut communiter docent Scholastici, cum de poena peccati mortalis disse­runt. Hoc apertè testatur ipse Herrera loco citato: Secundò (inquit) Scholastici dicunt, satis esse qu [...]d lege & voluntate Dei sit statuta poena aeterna contra peccatum mortale, ut hujusmodi poena sit proportiona­ta demèrito ipsius culpae, & secundum se totam ha­beat simpliciter rationem poenae. Ratio hujus dicti est, quia satis est ut dicamus hoc de poena statuta per le­gem humanam, quod talis lex lata fuerit à Legisla­tore prudente & recto. Ergo a fortiori idem dicendum est de poena statuta a Deo. Probatur sequela, quia lex & voluntas Dei est per se justa. Confirmatur, quia de praemio aeterno concedimus esse proportionatum, & secundum se totum habere rationem praemii respectu meriti temporalis, quia voluntate & lege Dei est sta­ [...]atum, [Page 79] ut praemium talis meriti. Ergo similiter con­cedendum est, poenam aeternam esse proportionatam, & secundum se totam habere rationem poenae respectu peccati temporalis, quia voluntate & lege Dei est statuta in punitionem talis peccati mortalis. Idem etiam docet Curiel scribens in 1am 2ae quest. 87. art. 3. §. 3. Satis (inquit) est, quod lege & voluntate Dei sit statuta poena aeterna contra culpam mortalem, ut hujusmodi poena sit proportionata demerito ipsius culpae, & secundum se totam habeat simpliciter ra­tionem poenae. Probatur, quia satis est, ut dicamus hoc de poena statuta per legem humanam, quod talis lex facta fuerit a Legislatore prudenti & recto. Ergo, a fortiori idē est dicendum de poena statuta per legem Dei. Confirmatur primò, quia lex & voluntas Dei est per se justa. &c. Haec Curiel verbatim ex libro Fran­cisci de Herrera transcripsit.

Tertiò Deus prohibere potest, imò & actu pro­hibuit 4 lege positiva sub periculo & poena aeternae mortis, res in se licitas & indifferentes, quae viz. si in se considerentur, rectae rationi non repugnant, ut patet ex praeceptis Ecclesiae Iudaicae datis de discre­tione ciboram mundorum ab immundis, deque absti­nentia a sanguine & adipe. Ergo multò magis prohibere potest peccata venialia sub poena aeter­nae mortis. Ratio consequentiae est, quia multa p [...]ccata venialia sunt contra legem naturae, rectaeque rationi repugnant; & proinde in se, & seclusa Dei lege, sunt mala, illicita, & detestanda. Si igitur pro­hibitio Dei efficere potest, ut res in se licita & non detestanda, fit digna aeterna poena; cur non etiam [Page 80] efficere potest, ut res ex se illicita & detestanda [...] digna aeterna poena.

5 Quartò denique Deus, ut Iudex & Legislator, in foedere operum, quod pepegit cum Adamo & Eva, & in eorum personis cum toto genere huma­no, actu prohibuit omnia peccata, etiam levissima, sub poena aeterna. Ergo justè ea prohibere potest sub hac poena. Scio Adversarios hujus argumenti antecedens cōstanter negaturos esse: sed facilè con­vincentur. Nam Deus in foedere operum promisit hominibus vitam aeternam sub conditione plenae & & omnibus numeris absolutae obedientiae: & pro­inde in illo integritatis statu jus ad vitam aeter­nam habere non poterant, nisi imperfectè implen­do legem Dei. Hinc manifestè sequitur cujuslibet peccati commissionem potuisse eos reddere obno­xios aeternae morti. Nam qui non praestat conditio­nem in foedere praescriptam, is non potest assequi praemium: sed contrà, meretur poenam à legisla­tore statutam in foederis violatores. At si Adamus vel minimum peccatum commisisset contra legem Dei ejus menti inditam seu inscriptam, non prae­stitisset conditionem foedere praescriptam; hoc est, non implevisset legem perfectè. Ergo non po­tuisset assequi praemium aeternae gloriae, sed contra meruisset eo privari in aeternum.

6 Dices conditionem, sub qua vita aeterna pro­mittebatur in soedere operum, non fuisse plenam & exactam legis impletionem in omnibus ejus prae­ceptis, sed tantùm in graviotibus seu praecipuis, & proinde hominem potuisse in eo statu assequi vitam aeternam vitando peccata mortalia, quamvi [...] immunis non esset a reatu peccatorum venialiu [...]. Sed hoc effugium omni probilitatis specie caret.

[Page 81]Primò enim certum est Deum ab homine ante 7 lapsum exigere potuisse plenam & exactam legis impletionem, tanquam absolutè necessariam ad consecut [...]onem vitae aeternae. Ei enim dederat suffi­cientes vires ad implendam totam legem, & ad vi­tanda omnia peccata, tum venialia, tum mortalia, idque non pro exiguo tempore, sed in perpetuum, ut docet Valentia, tom. 2. disput. 6. quest. 12. punct. 1. §. 10. col. 659. dub. 2.

Secundò hinc quoque patet, Deum ab homine 8 integro exegisse plenam & perfectam legis imple­tionem, tanquam conditionem absolutè necessa­riam ad assecutionem premii promissi. Nam nunc sub foedere gratiae ab homine justificato, sibi (que) re­cōciliato exigit, ut sibi serviat, legem (que) impleat vi­tando peccata omnia mortalia simpliciter, & co­nando vitare etiam peccata venialia, ac de iis poe­nitentiam ordinariam agendo, quoties se ea com­misisse obs [...]rvaverit (nam hujusmodi peccata sim­pliciter & absolutè a nobis in hoc infirmitatis sta­tu vitari non possunt) hoc inquam ab eo exigit, tanquam conditionem absolutè necessariam ad consecutionem aeternae gloriae. Ergo plus exegit ab homine integro: & proinde ab eo exegit perfe­ctam legis impletionem s [...]u immunitatem ab omni peccato, tam veniali, quam mortali, tanquam con­ditionem absolutè necessariam ad consecutionem vitae aeternae. Ratio consequentiae est, quia aequum est, ut plus exigatur ab eo, qui plus potest: Nam cuicunque multum datum fuerit, multum repetetur ab eo, & apud quem multa deposuerunt, amplius [...]eposcent ab eo, Luc. 12.48.

Tertiò, si foedus operum non obligabat strictè 9 [Page 82] & praecisè (hoc est, sub periculo amittendae bea­titudinis) ad vitanda peccata venialia, tunc strictè & praecisè obligabat saltem (sicut nunc obligat foedus gratiae) ad ea revocanda, seu retractanda per poenitentiam. Nam nisi hujusmodi peccata re­tractarentur per poenitentiam, nunquam remitte­rentur, ut ipsi Adversarii docent: & per conse­quens, in aeternum punitentur. At absurdum est posterius. Ergo & prius. Probatur assumptio, quia ubi est obligatio ad poenitentiam, ibi est promissio veniae, sub conditione poenitentiae. At in foedere operum non fuit promissio veniae. Ergo non fuit obligatio ad poenitentiam. Major per se patet. Probatur minor, quia promissio veniae, seu remis­sionis peccatorum, pertinet ad foedus gratiae, & non ad foedus operum: praesertim cum pec­cata abluantur, non nisi Christi sanguine, & meritis. Vide Bellarminum, lib. 4. de Iustif. cap. 2. §. Quartò probatur, ubi hoc, tanquam dogma ab omnibus con­cessum ponit, quod promissio veniae pertineat ad Evange­lium, non vero ad legem, seu foedus operum.

SECTIO VI. An & quatenus malitia in omni peccato, etiam veniali, sit infinita? & an poenae infinita ei respondeat?

QVINTA nostra ratio petita est 1 ab infinita malitia, quae in pecca­to veniali, non minus quam in mortali cernitur. Ex ea enim sequitur ei deberi poenam infini­tam. Vt autem haec ratio melius intelligatur, notandum est Primò infinitatem poenae respondere infinitati culpae. Poe­na enim debet esse proportionata culpae, ut monet Thomas 1 2ae quest 87. art 4.

Secundò notandum est culpam aliquo modo esse 2 infinitam, & aliquo modo finitam: Primò enim est infinita objectivè & extrinsecè, quatenus est com­missa contra infinitum bonum. Secundò est infi­nita extensivè, & ratione durationis, quia viz. ejus labes, seu macula, durat in aeternum, quantum est ex parte peccantis (nam is per se, seu suis viribus, eam nunquam expurgare potest) & proinde ex se & seclusa Dei condonantis misericordia, peccan­tem in aeternum regno coelesti excluderet, & poe­nis infernalibus subjiceret. Nam nihil coinquina­tum in illud regnum admitti potest. Tertiò est finita intensivè, sive respicias entitatem ipsius actus, nam a finita creatura elici non potest actus infinitè [Page 84] intensus, sive privationem entitati annexam. E [...] enim est privatio finitae rectitudinis, seu confor­mitatis cum lege. Et confirmatur, quia si malitia peccati esset intinita in quantitate, vel intensione, omnia peccata essent paria, nullumque esset alio majus, aut minus. Nam unum infinitum alio majus esse non potest.

Tertiò notandum est poenam peccatis debitam, 3 & in inferno luendam, esse etiam aliquo modo fi­nitam, & aliquo modo infinitam. Primò enim est infinita objectivè, quia privat peccantem bono in­finito, id est, DEO, juxta illud, Matth. 25.41. Discedite à me. Secundò est infinita extensivè, seu ratione durationis, juxta illud quod sequitur, in aeternum ignem. Cur autem poena reproborum aeterna esse debeat, variae rationes asseruntur à Theologis: ego hîc unam tantùm afferam, eamque petitam ab aeternitate culpae. Primò enim maculae ex peccatis in hac vita mortali commissis contra­ctae in iis durant in aeternum: & proinde, repro­bi sunt in aeternum foedi, & DEI consortio, ac amicitia indigni. Secundò habitualis eorum pra­vitas ac malitia, & speciatim eorum odium erga Deum, durat in aeternum. Ergo etiam eorum poena in aeternum durare debet. Aequum enim est, ut is qui nunquam desinit esse malus, nunquam de­finat esse miser. Tertiò est finita intensivè, tum quoad tristitiam qua afficiuntur ob amissionem summi boni, quae pertinet ad poenam damni, tum quoad cruciatus, quos patiuntur ab igne infernali, qui pertinēt ad poenam sensus. Ratio manifesta est, quia creatura finita infinitorum cruciatuum capa [...] non est.

[Page 85]Quaeri hic potest, an poena reproborum sit infinita intensivè de jure (certum enim est eam non 4 esse infinitam intensivè de facto, ut ex dictis patet) hoc est, an eorum peccata mercantur pòenam in­tensivè infinitam? Quidam enim recentiores Pon­tificii, ut testatur Vasquez. in 1am 2ae super quest. 87. art. 4um, docuerunt peccato mortali ex se deberi poenam intensivè infinitam, si ea posset infligi, hoc est, si peccans illius capax esset. Contrarium ta­men tenendum, & ad quaestionem propositam dua­bus assertionibus respondendum est. Prior est; reprobis procul dubio deberi poenas multò graviores & acerbiores, illis quas actu patiuntur. Verè enim di­cunt Theologi DEVM, sicut pios supra condignum remuneratur, ita etiam impios citra, seu infra con­dignum punire. Posterior est: non tamen deberi iis poenas intensivè infinitas ex ordine justitiae. Primò enim haec poena non est possibilis: nam creatura finita non est capax infinitorum cruciatuum, ut su­pra monui. Secundò si peccato deberetur poena intensivè infinita, sequeretur DEVM non posse justitiae suae satisfacere puniendo impios: quia viz. haec poena illis infligi non potest, hoc est, illi capa­ces non sunt talis poenae. Absurdum autē est dicere aliquam poenam peccatis de jure deberi quam DEVS non potest infligere. Tertiò hinc sequere­tur omnibus peccatis aequalem poenam de jure de­beri, seu omnia peccata mereri aequalem poenam: quod sanè absurdum est, & divinae justitiae contra­rium. Probatur haec connexio seu illatio: si enim minimo peccato debetur poena infinita, tum èxten­sivè, tum intensivè, certè nulla major poena [...]tatu [...] potest, maximis & maxim [...] horrendis peccatis.

[Page 86]His positis sic argumentamur; Infinita culp [...] 5 ex ordine justitiae meretur infinitam poenam. At culpa venialis non minus quam mortalis est infini­ta. Ergo meretur infinitam poenam. Hujus syllo­gismi propositio major manifesta est, & ab omni­bus conceditur. Probatur minor, quia culpa venia­lis non minus quam mortalis, est infinita objectivé: nam contra infinitam DEI legislatoris majestatem est commissa. Est etiam infinita extensivè seu ra­tione durationis, quia ejus macula ex se & seclusa DEI misericordia in aeternum durat. Ergo ei de­betur poena & objectivè & extensivè infinita.

Ad hoc argumentum Alphonsus Curiel in 1•m 6 2ae quaest. 88. art. 1. dub. 2. §. 2 respondet his verbis. Quamvis (inquit) peccatum mortale dicatur infi­nitum malum objectivè & extrinsecè, propter infini­tatem DEI offensi per ipsum: non sequitur, quod etiam isto modo peccatum veniale dicatur infinitè malum; & ratio discriminis est, quod peccatum mor­tale ita est contra DEVM, ut omninò avertat ab eo, & dissolvat amicitiam cum ipso: peccatum verò ve­niale nec avertit a DEO, nec dissoluit ejus amici­tiam; & ideo infinitas objectiva, aut extrinseca, quae solum convenit peccato ratione aversionis, reperitur simpliciter, & absolutè in peccato mortali, & non in veniali, nisi valde impropriè, quatenus est offensa, quamvis levis, contra DEVM.

Haec responsio nullo modo satisfacit. Primó 7 enim peccatum veniale est etiam (ut infra parebit) ita contra DEVM, ut peccantem ab eo avertat. Secundò quod peccatum veniale non dissolvat [Page 87] amicitiam, quae nobis cum DEO intercedit, non est ex natura ipsius, sed ex gratia & misericordia DEI. Meretur enim ex se poenam aeternam, ut ex tribus praecedentibus argumentis patet: & proin­de meretur etiam exclusionem a favore & amici­tia DEI.

SECTIO VII. An peccatum mortale & veniale in hoc differant, quod mortale sit ex se irre­missibile per ablationem principii re­missionis, hoc est, gratiae inhaerentis; ve­niale verò sit ex se remissibile per non ablationem istius principii?

COnsideravimus praecedentibus 1 sectionibus priorem differen­tiam, quam Adversarii assig­nant inter peccatum mortale & veniale: viz. eam, quae petita est ab ho [...]um peccatorum puni­tione. Nunc consideranda ve­nit posterior differentia ab ho­rum peccatorum remissione petita, quam cum ad­versarii assignant, dicunt peccatum mortale esse ex se irremissibile, quia tollit principium poeniten­tiae & remissionis, hoc est, habitualem seu inhaeren­ [...]em gratiam; peccatum verò veniale esse ex se re­missibile, [Page 88] quod peccantem non privet illa inhaerente gratia, quae ad poenitentiam agendam, & proinde ad remissionem consequendam necessaria est Qua­propter duo hic consideranda sunt: viz. differen­tia, quam assignant Pontificii inter peccatum mor­tale & veniale, & fundamentum seu ratio illius differentiae. Differentia est quod peccatum morta­le sit ex se irremissibile, peccatum verò veniale sit ex se remissibile. Fundamentum verò differentiae est quod peccatum mortale tollat principium poe­nitentiae, seu gratiam inhaerentem, peccatum verò veniale eam non tollat. Primò igitur de funda­mento hujus differentiae; deinde de ipsa differen­tia verba faciam.

2 De fundamento hujus differentiae, quatenus in eo asseritur, gratiam inhaerentem, atque adeo, principium poenitentiae & remissionis totaliter tol­li per peccata mortalia, dico Primò illud esse fal­sum & ipsis Scholae Pontificiae placitis contrarium. Primò enim quamvis peccantes mortaliter multa Spiritus S. dona excutiant & amittant, non tamen totaliter ullum ex tribus illis habitibus, (fidem, spem & charitatem intelligo) fine quibus vita spi­ritualis consistere nequit, amittunt; ut patet ex Scripturae testimoniis citatis parte 1a sect. 7. §. 6. Secundò quamvis verum esset id, quod Adversarii d [...]cunt, per peccata mortalia penitus aboleri gratiam inhaerentem, non tamen inde sequeretur princi­pium poenitentiae & remissionis tolli per peccata mortalia, modò vera sit doctrina illa de providen­tia gratiae circa impios, quam Adversarii in Scholis communiter tradunt.

Nam principium poenitentiae & remissioni [...] 3 non tantum est gratia inhaere [...]s seu habitualis, sed [Page 89] etiam gratia assistens, seu gratia auxilii specialis, quae consistit non in permanente aliquo habitu, sed in motione seu actione DEI, qua cor hominis pul­sat, eu [...]que excitat & movet ad actus bonos super­naturales. Hanc gratiam esse principium poeni­tentiae & remissionis negari non potest, quìa in pri­ma hominis conversione, seu vocatione ad salutem, quae justificationem praecedit, confertur ei sup [...]rna­turalis vis & potentia credendi, ac poenitentiam agendi, non per habitualis gratiae infusionem (haec enim non ante justificationem, sed eodem momen­to, quo fit justificatio, infunditur) sed per assisten­tem gratiam auxilii specialis, seu per motionem DEI cor hominis pulsantis, eumque excitantis, ut communiter docent Pontificii. Si igitur peccatum mortale non tollat aut excludat hanc gratiam assi­stentem, non tollit & excludit principium poeni­tētiae & remissionis. At verū est prius ex recepta & cōmuni Pōtificiorū doctrina. Ergo verū est posteriꝰ.

Probatur assumptio, quia Pontificii plerique 4 docent quemlibet hominem ratione utentem, quan­tumvis ille impius sit, habere sufficientem gratiam seu auxilium ad pias & salutares actiones, ita ut quovis tempore possit se ad DEVM convertere per salutarem poenitentiam, atque adeo remissionem peccatorum suorum consequi: vide Vegam lib. 13. in concil. Trident. cap. 13. Molinam in concord. gratiae & liberi arbitrii quest. 14. art. 13. disp. 10. Item Valent. tom. 2. disp. 8. quest. 3. punct 4. §. 1. propos. 2. ubi hanc sententiam propugnat tanquam communiorem & in Scholis magis re­ceptam, & pro ea varios Scriptores Pontificios ci­tat. Alii verò Pontificii docent hoc auxilium gra­tiae assistentis, & sufficientis ad conversionem & poenitentiam, hominibus quantum vis impiis dari, [Page 90] non quidem semper, attamen pro loco & tempore. Et speciatim dicunt hoc auxilium sufficiens gratiae assistentis, nunquam deesse homini, eo tempore quo tenetur ad DEVM se convertere & poenitentiam agere, seu, ut Bellarminus loquitur, cùm non potest sine conversione vitare peccatum. Vide Bellarminum lib 2. de gratia cap. 5. & cap. 8. respons. ad ob­ject 1. Becanum opusc. de auxiliis gratiae cap. 6. & Didacum Alvarez lib. 11. de auxiliis gratiae disp. 112. num. 5 conclus. 2. vide etiam Suarezii opusc. de reviviscentia meritorum disp. 1. sect. 3. §. 11. ubi dicit peccatores in mortalia peccata prolapsos, non statim privari auxiliis gratiae sufficientibus, imò nec efficacibus, propter peccatum commissum. Si haec vera sunt, planè corruit Pontificiorum do­ctrina de ablatione principii poenitentiae & remis­sionis per peccata mortalia. Quis enim dixerit eos carere principio poenitentiae, quibus auxilia gratiae ad poenitentiam agendam necessaria ac sufficien­tia, imò etiam qùandoque efficacia, subministran­tur.

5 Dices primò Pontificios fortassis hoc sibi velle, quod peccatum mortale tollat principium habituale & internum poenitentiae: non vero quod tollat om­ne principium necessarium ac sufficiens ad poeni­tentiam. Respondeo: hoc non sati [...]facit argumento nostro. Nam si quis verè & propriè potest agere poenitentiam, atque adeo consequi remissionem, vi cujuscunque principii, sive habitualis & inhaeren­tis, sive externi & assistentis, ejus peccatum no [...] potest dici irremissibile, propter defectum principii [...]d poenitentiam requisiti. Certè non multùm r [...] ­fert per quod principium possit quis poenitentiam [...]ere, modo verè & propriè illud possit.

[Page 91]Secundò dicet aliquis, peccatores in peccata 6 mortalia prolapsos non semper quando tenentur ad DEVM se convertere, actu habere omnia, sed tantum quaedam auxilia ad ipsorum conversionem necessaria per modum principii; dici tamen habere auxilium sufficiens, quīa per auxilia quae actu ha­bent, est in eorum potestate facere aliquid, quod si faciant, reliqua auxilia necessaria consequentur. Vnde Suarez. lib. 3. de auxiliis gratiae cap. 6. §. 4. & 5. dicit hujusmodi auxilium non esse sufficiens absolutè, proximè, & in actu, sed remote & in potentia. Respondeo Primò: quibusdam peccato­ribus statim postquam peccatum mortale commise­runt, communicatur auxilium absolutè & proximè sufficiens, imò efficax, ut docet Suarez. in opusc. de reviviscentia meritorum disput. 1. sect. 3. §. 11. Et patet exemplo Petri, quem CHRISTVS statim post tertiam ejus negationem oculis misericordiae respexit, & in viam justitiae per sinceram poeniten­tiam reduxit. Secundò sicut claudus aut aeger qui non potest ambulare nisi innitendo baculo, veró dicitur posse ambulare, quamvis non actu baculo utatur, quia viz. potest eum arripere eoque, uti quando voluerit, ita etiam qui non habent actu omnia auxilia ad poenitentiam requisita, sed pos­sunt ea habere quando & quoties voluerint, illi verè dicuntur posse poenitentiam agere. Et con­firmatur: quia is qui peccati mortalis reus est, quan­do tenetur poenitentiam agere, vel verè & pro­priè potest poenitentiam agere, vel non potest. Si Adversarii dixerint eum verè & propriè posse poe­nitentiam agere, habemus propositum: sequetur enim peccatori in peccata mortalia prolapso non deesse principium poenitentiae & remissionis: hoc [Page 92] est auxilia gratiae ad poenitentiam agendam neces­saria. Si dixerint eum verè & propriè non posse, sequetur secundum ipsorum doctrinam eum non liberè sed necessariò esse impoenitentem, & pro­inde ejus impoenitentiam non esse peccatum. Nam libertas seu indifferentia ad oppositum, ex eorum sententia, est conditio necessaria ad actum mora­lem, tam bonum, quam malum.

7 Dico secundò hoc fundamentum non sufficere ad stabiliendam hanc posteriorem differentiam in­ter peccatum mortale & veniale, quam assignant Pontificii, cum dicunt peccatum mortale esse ex se irremissibile, & peccatū veniale esse ex se remissibile. Sensus enim illius differentiae est, quod peccatum mortale ex propria sua natura est irremissibile, & peccatum veniale ex propria sua natura est remis­sibile. Ad hanc autem differentiam stabiliendam illud solum fundamentum sufficere potest, quod ab ipsa natura peccati mortalis & venialis petitum est. At hoc fundamentum non estab horum pec­catorum natura petitum; sed a quodam eorum effecto, quod merè & absolutè, aut saltem praeci­puè, a DEI voluntate pendet. Nam quod pec­catum mortale gratiam inhaerentem excludat, aut pellat, sive totaliter, sive ex parte, peccatum vero veniale eam non tollat, seu excludat, id non pen­det à natura horum peccatorum, sed a voluntate divina.

8 Probatur hoc Primò, de peccato mortali, quia potest jam DEVS, secundum potentiam ejus ab­solutam, conservare gratiam inhaerentem, & specia­tim habitum charitatis, simul cum peccato mor­tali; & si ita ei visum fuisset, hoc est, ita decr [...] ­visset ab aeterno, potuisset semper & ordinari [...] [Page 93] eam in peccatoribus peccato mortali inquinatis conservare. Ita docet Suarez, lib. 7. de divina gratia, cap 19. §. 14. & sequentibus. Item, cap. 20. §. 6. & sequentibus. Ita etiam docet Alphonsus Curiel in 1am 2ae D. Thomae quest. 113. art. 2. dub. 3. §. 2. & 3. & multi alii recentiores Scriptores: idque hac ratione confirmant, quia conservatio gratiae & charitatis in eo qui peccavit mortaliter, illudque peccatum nondum retractavit, nullam implicat contradictionem aut repugnantiam, sive respectu potentiae Dei, sive respectu bonitatis & sapientiae ipsius, hoc est, ut planius & brevius dicam, sicut non excedit virtutem potentiae Dei infinitae, ita nullo modo ejus sapientiae & bonitati repugnat, ut illi locis citatis fusè demonstrant. Er­go quod peccatum mortale actu excludat, & tollat gratiam, non est ab ipsius natura, sed a libero Dei decreto, qui decrevit auferre gratiam inhaeren­tem, seu habitualem, saltem ex parte, ab iis qui mortaliter peccant. Potuit igitur Deus efficere ut peccatum mortale, non minus quam veniale, esset remissibile per non ablationem gratiae inhaerentis, seu principii interni & habitualis ad poenitentiam requisiti: & per consequens, quod peccatum mor­tale nunc sit i [...]missibile per ablationem gratiae inhaerentis, ut vo [...]nt Adversarii, non est ab ipsa natura peccati mortalis, sed a libera DEI volun­tate.

Dices quamvis peccatum mortale, ex se, & sua 9 natura, non excludat gratiam quia eam non ex­pellit physicè, seu per propriè dictam, & veram efficientiam, verè tamen dici potest eam, ex se, & sua natura excludere, quia ex se, eam excludit mo­raliter, seu demeritoriè: hoc est, meretur ut is [Page 94] qui peccavit, privetur gratia inhaerente. Resp. Primò, [...] mereri privationem gratiae, non minu [...] verè attribuitur peccato veniali, quam mortali, ut statim patebit. Ergo peccatum mortale per hoc non distinguitur a veniali. Secundò, ut peccatum aliquod dicatur exclusivum, seu expulsivum gra­tiae. & charitatis, aut irremissibile per expulsionem gratiae, non satis est, quod mereatur privationem gratiae & charitatis. Nam peccatum mortale me­retur etiam privationem, seu ablationem habi­tuum fidei & spei, ut fatentur omnes Adver­sarii: & tamen ineptè quis diceret peccatum mor­tale esse exclusivum fidei & spei, aut esse irremis­sibile per ablationem istorum habituum, idque quia actu & realiter eos non expellit. Nam pecca­tores in peccata mortalia prolapsi, etsi amittant gratiam & charitatem, ex Pontificiorum senten­tia, non tamen amittunt fidem & spem. Vide Sua­rezium de divina gratia, lib. 11. cap. 5.

Similiter de peccato veniali idem probatur. Nam 10 quod peccata venialia non excludant gratiam in­haerentem, s [...]u quod commissionem peccati venia­lis non sequatu [...] gratiae privatio, non est a natura ipsius peccati venialis. sed a DEI voluntate, & misericordia, qui g [...]atiosè & clementer nobiscum agit, non ret [...]ibuens nobis secundum peccata nostra, Psal. 103.10. Probatur hoc Primò. quia quāvis pec­cata venialia nō dissolvant nunc actu amicitiā, quae est inter Deum & homines, tamē ex se, & secundum rigorem justitiae, merentur dissolutionem amicitiae divinae. Ergo etiam merentur abstr [...]ctionem, seu ablationem g [...]atiae inhaerentis, quae est effectum fa­voris & amicitiae divinae. Consequentia per se pa­ [...]et. [Page 95] Probatur antecedens, quia peccata venialia merentur mortem aeternam, ut probatum est sectio­nibus praecedentibus, & magis patebit ex parte 3. hujus disputationis. Ergo merentur dissolutionem amicitiae illius, quae homini cum DEO intercedit. Secundò quamvis non mererentur dissolutionem amicitiae illius, quae est inter DEVM & homines justos, mereri tamen possent ablationem gratiae habitualis, seu inhaerentis, idque quia vera amici­tia potest inter Deum ac homines esse ac conser­vari, quamvis illi carerent gratia habituali, seu in­haerente, modo habeant auxilia gratiae assistentis sufficientia & efficacia, ut piè vivere, & peccata graviora vitare possent. Hoc adeo certum est, ut doctissimi ex Adversariorum numero id concedant: nam quamvis Aureolus, & quidam alii cum eo docuerint neminem posse esse Deo gratum, aut Dei amicum, sine habituali justitia inhaerente, ta­men plerique Pontificii qui subtiliores habentur, quique hanc quaestionem accuratius tractarunt con­trarium sentiunt. Vide Suarezium, lib. 7. de di­vina gratia, cap. 3. & Alphonsum Curielem in 1am 2ae quest. 113 art. 2. dub. 2. §. 6.

Dices: Quamvis possibile sit aliquem puniri privatione gratiae inhaerentis, & tamen non puniri 11 exclusione à favore & amicitia Dei, ut probat ar­gumentum jam allatum, non tamen inde s [...]quitur peccatum veniale mereri privationem gratiae inhae­rentis. Nam ablatio tanti doni videtur esse poe­na gravior, quam postulat natura peccati venia­lis. Respondeo: Argumenta quae Adversarii affe­runt pro levitate poenae peccato veniali debitae, solummodo probant ea non mereri exclusionem à favore Dei in hac vita, & mortem aeternam in al­tero [Page 96] saeculo. Ergo non obstantibus illis argumen­tis, dicere possumus peccatum veniale mereri eam privationem gratiae inhaerentis, quae secum non ad­ferat exclusionem à favore divino, & ad mortem aeternam viam non sternat. Secundò, si Deus ob peccatum veniale auferret ab homine justificato gratiam inhaerentem, & tamen eum non excluderet à favore suo, nec privaret eum auxiliis gratiae as­sistentis ad piè vivendum necessariis, sed tantum auferret habitualem illam facilitatem benè agendi, is non posset justè conqueri de severitate Dei, prae­sertim cum ex summa ejus benignitate si [...] quod non sumus absumpti, ut habetur Thr [...]n. 3.22. Ter­tiò, ratio quam affert Suarez lib. 11. de divina gra­tia, cap. 8. §. 15. ad probandum peccatum veniale non mereri ullo modo privationem gratiae, falsa & inepta est. Dicit enim hominem peccando ve­nialiter nullo modo se avertere à Deo, ut ab ulti­mo fine: & inde concludit, Deum non posse ob peccata venial [...]a se avertere ab homine, auferendo ab eo g [...]atiam, vel in totum, vel in parte. Dico hanc rationem esse falsam, quia qui peccat venia­liter vere & propriè se avertit a Deo, & ad crea­turam convertit, ut infra patebit. Concludo igi­tur peccatum veniale posse justè a Deo puniri pri­vatione gratiae, & per consequens non ex se, & sua natura, sed a voluntate & decreto Dei, hoc habe­re quod g [...]atiam inhaerentem non excludat. Hujus conclusionis veritatem quidam etiam ex Adversa­riis viderunt & agnoverunt: unde Filiucius Iesui­ta, t [...]act. 22. sui operis, §. 277. non esset (inquit) cont [...]a justitiam, si Deus vellet totam charitatem corrumpi per peccata venialia.

[Page 97]Hactenus de fundamento posterioris differentiae,12 quam Adversarii assignant inter peccatum mor­tale & veniale, verba fecimus. Nunc de ipsa illa differentia paucis disseremus. Dicunt Adversarii peccatum veniale esse ex se remissibile. Nos modum illum loquendi damnamus ut falsum & absurdum, & contrà asserimus peccatum veniale non ex se, & sua natura, sed per accidens esse remissibile in iis in quibus est veniale, hoc est, in electis justificatis. Nam quod in iis sit veniale seu remissibile, id ha­bet non ex natura sua, sed per accidens, viz. propter conditionem subjecti, hoc est hominis qui peccavit venialiter: nimirum quia is es [...] praeditus gratia inhaerente, & quia est DEI filius, amicus, & confoederatus, cum quo DEVS non secun­dum rigorem justitiae sed secundum multitudinem miserationum suarum agere vult. Interim fate­mur peccatum veniale habere hoc ex se & sua na­tura, quod dignum sit leviori gradu poenae aeter­nae, quam peccatum mortale. Fatemur DEVM quoque aliquo modo respicere ipsam naturam pec­catorum venialium, & eorum levitatem respecti­vam (non enim absolutè sed respectivè & com­parativè levia sunt, quia viz. sunt leviora mortali­bus peccatis) cùm ob ea non Infligit graves illas poenas, quas ob peccata mortalia infligere solet; & cùm sub conditione facilioris poenitentiae ea condonat. Sed in hoc ab Adversariis dissenti­mus, quod illi dicant naturam peccatorum venia­lium per se, & seclusa DEI misericordia, esse to­talem & adaequatam rationem, cur DEVS ob pec­cata venialia non infligat graviores illas poenas, [...]aque tam facilè remittat. Nos enim contrà asse­rimus [Page 98] DEVM, cùm ita se gerit erga justificatos in peccata venialia prolapsos, praecipuè respice­re misericordiam suam, & gratiosum illud foedus quod nobiscum in CHRISTO inire digna­tus est.

Quod igitur peccatum aliquod levius, ut v. g. 13 verbum otiosum non sit ex se, & sua natura, ve­niale seu remissibile, hac ratione demonstramus. Si peccata leviora sunt ex se & sua natura remissi­bilia, etiam ex se & sua natura sunt per poeniten­tiam [...]evocabilia, vel, ut alii loquuntur, retractabi­lia. At falsum est posterius. Ergo & prius. Pro­batur propositio quia si haec peccata, quae venialia vocantur, nunquam retractarentur per poeniten­tiam, aut per alium aliquem charitatis actum, tunc nunquam remitterentur: si autem nunquam re­mitterentur, semper punirentur: & sic poena eo­rum esset aeterna. Ergo idem est esse ex se venia­le, seu remissibile, & esse ex se retractabile, seu revocabile per poenit [...]ntiam, vel per aliquem cha­ritatis actum. Vnde Bella [...]minus lib. 1. de amiss. gratiae cap. 14. respons. ad object. 3. dicit pec­catum veniale esse natura sua remissibile, quia re­linquit in homine charitatem, ex cujus actu facilè remitti potest. Et Vasquez in 1am 2ae disput. 142. cap. 2. in fine, dicit peccata venialia esse ex se reparabilia per poenitentiam, quia manent con­juncta cum principio vitae, hoc est cum gratia.

Probatur etiam assumptio, Primò quia id non competit rei ex se & sua natura, quod competit ei, 14 beneficio alterius rei toto genere ab eo diversae▪ At esse retractabile per poenitentiam competit peccatis venialibus beneficio charitatis seu gratiae, [Page 99] quae est res toto genere diversa a peccatis venia­libus. Nam homo justificatus, qui peccatum ve­niale commisit habet vim & potentiam agendi penitentiam de peccato veniali, non ab ipso pec­cato veniali, sed a gratia inhaerente, quam DEVS misericorditer, & ex indebito favore in eo con­servat. Secundò peccata venialia non necessa­rio secu [...] trahunt aliquid, unde per poeniten­tiam revocari possint. Vel, ut planius dicam, non sunt ex se & necessariò conjuncta cum gratia in­haerente, quae principium est actuum poenitentiae & charitatis, quibus peccata venialia retractan­tur. Ergo non sunt ex se & sua natura retracta­bilia per poenitentiam. P [...]obatur antecedens quia peccata illa, quae in electis venialia sunt, pos­sunt esse, & saepe sunt sine gratia inhae [...]ente, hòc est, possunt esse & saepe sunt in subjecto destitu­to gratia & charitate, ut patet ex reprobis ea peccata comittententibus. Ergo non sunt ex se & necessario conjuncta cum gratia inhae­rente.

Dicet aliquis Primò: quamvis peccata ve­nialia ex se, & sua natura, non sunt conjuncta 15 cum gratia, tamen ex se & sua natura non repug­nant gratiae, nec eam tollunt: & hoc satis est ut dicantur ex se remissibilia, seu repa [...]abilia per poenitentiam. Respondeo non satis est: nam quamvis verum esset, quod illi dicunt, peccata venialia ex se & sua natura non tollere eam gra­tiam inhaerentem, quae est necessaria ad eorum remissionem obtinendam, tamen adhuc verum esset, ea ex se illam gratiam non ponere, & proinde ea non esse ex sua natura revocabilia per poenitentiam. Nam, ut supra monui, pec­cata [Page 100] illa leviora non sunt remissibilia et venialia, nisi quatenus sunt revocabilia per poenitentiam, semper enim requiritur poenitentia ad remissio­nem peccati.

Secundò dicet aliquis cum Cajetano in 1am 16 2 super quest. 87. art. 5. quamvis peccatum veniale non sit ex se remissibile positivè ut probat argumentum (quia ex se non ponit principium remissionis et poenitentiae, hoc est, ex se et sua na­tura non est conjunctum cum gratia et charita­te) nihilominus tamen illud posse dici ex se re­missibile negativè, hoc est, posse dici remissibile per non ablationem principii poenitentiae & remis­sionis: quia viz. non excludit aut tollit inhae­rentem gratiam, quae poenitentiae et remissionis principium est. Respondeo Primò illum modum loquendi esse valde abusivum et improprium. Nam sicut ineptè quis diceret illud, quod per se, et ex se, neque gaudii neque doloris causa est (ut v. g. tollere festucam, fricare barbam) esse per se delectabile aut jucundum, quia tristi­tiam non affert, et causam gaudii non tollit, ita etiam inepte et absurdè loquuntur qui dicunt peccata leviora esse ex se remissibilia, quia prin­cipium seu causam poenitentiae et remissionis non tollunt. Secundò quod peccatum veniale sit remissibile negativè per non ablationem gra­tiae inhaerentis, quae est principium poenitentiae et remissionis, quod, inquam, hoc modo remissi­bile sit, non est a natura hujus peccati, sed a voluntate et decreto DEI. Nam peccatum veniale meretur ablationem seu privationem gra­tiae, [Page 101] ut supra mouui §. 10. hujus sectionis, et proinde DEVS justè posset efficere ut peccans ve­nialiter careat gratia habituali seu inhaerente, per quam peccatum veniale, est remissibile. Ergo falsò dicit Cajetanus peccatum veniale esse ex se et sua natura remissibi­le negativè.

DISPUTATIO THEOLOGICA, De vero discrimine peccati mortalis & venialis, de (que) impossibilitate implendi legem Dei ob quotidianam pec­catorum venialium incursionem. PARS TERTIA. In quae considerantur & confutantur fundamen­tales differentiae, quas assignant Pontificii inter peccatum mortale & veniale.

SECTIO I. An rectè doceant Adversarii offensas in re levi commissas non mereri dissolu­ [...]io [...]em amicitiae.

DIfferentiae quas consti­tuunt 1 Pontificii inter pec­catum mortale & v [...]ni [...]le, di­ [...]ing [...] possunt in principales, & subservientes, seu funda­mentales. Principales differen­tiae sunt illae, quae exprimunt formales & specificas rationes, propter quas quaedam peccata mortalia, [Page 103] & quaedam venialia in Scholis Papisticis dicuntur. In Adversariorum enim Scholis quaedam peccata dicuntur mortalia, quia mortem merentur, & gra­tiam excludunt, & proinde ex se irremissibilia sunt. Quaedam vero venialia appellantur, quia mortem aeternam non merentur, nec gratiam ex­cludunt, & sic ex se remissibilia sunt, quia viz. principium poenitentiae & remissionis non tollunt. Subservientes, seu fundamentales differentiae, sunt fundamenta & rationes, quae ab Adversariis affe­runtur, ut peccata mortalia poenam aeternam & gratiae privationem mereri, venialia verò haec non mereri, ostendant. De priori genere differentia­rum, quas inter peccata mortalia & venialia assig­nant Pontificii, egimus parte praecedenti hujus dis­putationis: & proinde de posteriori earum genere hac tertia atque ultima parte disserendum est.

Fundamentales differentiae, quas Pontificii inter 2 peccata mortalia & venialia assignant, sunt variae. Dicunt enim peccata venialia non mereri poenam aeternam, & privationem gratiae, mortalia verò ea mereri 1o quia haec sunt contra legem, illa verò non sunt, 2o quia haec repugnant charitati, illa non repugnant, 3o quia haec avertunt peccantem a Deo, ut a fine ultimo, illa verò non avertunt. 4o quia haec tam ex parte objecti, quam ex parte modi quo committuntur, sunt graves offensae, illa verò, vel ex pa [...]te objecti, vel ex parte modi quo com­mittuntur, sunt leves offensae. Ego ab ultimo hoc discrimine peccati mortalis & venialis, hujus ter­tiae partis initium faciam. Nam eo sublato reliquae differentiae facilius confutantur. Et quia Adver­sarii de levitate peccatorum venialium disserentes, probant ea non posse aut debere dissolvere ami­citiam, [Page 104] quae nobis cum Deo intercedit, quia leves offensae non solent dissolvere amicitiam quae inter homines est, ideo ostendam primò argumentum Adversariorum ab analogia amicitiae humanae pe­titum non esse firmum & validum: deinde pro­babo peccata venialia, etsi multò leviora sint mortalibus, non tamen esse simpliciter & absolutè leves offensas.

3 Quod ad prius attinet, intrepidè affirmamus amicitiam divinam, causasque seu rationes, propter quas ea vel conservatur, vel dissolvitur, non esse exigendas ad amicitiam humanam, & ad causas, per quas ea conservatur, aut dissolvitur. Idque Primò, quia multa sunt offensarum genera, quae non dissolvunt amicitiam humanam, & tamen, ex ipsa Adversariorum sententia, dissolvunt amici­tiam divinam hominesque ab ejus favore meritò excludunt. Error v. g. & ignorantia, etiamsi vincibiles sint, saepissimè ita excusant & extenuant amicorum offensas & injurias, etiam graves, ut eo­rum amicitiam non dissolvant. At tamen non inde sequitur offensas graves ex vincibili ignorantia commissas non dissolvere amicitiam inter DEVM & homines. Nam ejusmodi offensae vocantur pec­cata mortalia. Item cùm quis, ex proposito & in­tentione benefaciendi, amicum in re majoris mo­menti offendit, putans se ei facere rem g [...]tissimam & utilissimam, non propterea excluditur ab ami­citia aut favore amici sui. At qui ex zelo & inten­tione placendi Deo in re gravi peccat, ut v. g. Pau­lus qui existimabat se persequendo Ecclesiam prae­stare obsequium Deo, is peccat mortaliter, & pro­inde à favore Dei excludi censetur. Item non so­lent viri boni, & prudentes, ob unam offensam, [Page 105] etiam in re graviori commissam, veteres, fideles, & optimè de se meritos amicos, a favore suo & amicitia excludere. At unum peccatum mortale ab eo commissum, qui d [...]u antea in statu gratiae perseveraverat, multisque pietatis & charitatis operibus illustris fuerat, potest & solet, ex Adver­sariorum sententia, totaliter, imò etiam finaliter, eum excludere a favore divino. Ob hoc argumen­tum Gregorius Martinez in 1am 2ae D. Thomae quaest 1. art. 5. dub. 2. resp. ad object. 2. fatetur im­parem esse rationem amicitiae divinae et humanae, quod illa consistat in indivisibili, haec verò habeat la­titudinem quandam, & gradus: vnde (inquit) licet amicitia humana non amittatur per unum actum, benè tamen divina (supple, per unum actum amitti potest) juxta illud Iacobi. Qui offendit in unò, factus est omnium reus.

Secundò, ob leves offensas non solet amicus a­mico,4 imo nec Dominus servo, aut Princeps sub­dito, graves poenas infligere. At ex Adversario­rum sententia, Deus ob peccata venialia, amicis et filiis suis solet gravissimas et acerbissimas poenas infligere, viz. poenas Purgatorii, quarum minima est major maximâ poenâ hujus vitae, ex sententiae Thomae in 4. Sentent. dist. 20. quest 1. art. 2.

Tertiò evidens ratio afferri potest cur amicitia 5 divina, potius quam humana, ob offensas in re le­vi commissas jure dissolvi possit: Quatuor enim sunt, quae hujusmodi offensas contra homines com­missas excusabiles et veniales reddunt: viz. 1o quod inevitabiles sint. 2o quod mutuae sint, et commu­nes inter amicos. 3o quod non committantur con­ [...]a specialem amici offensi praemonitionē. 4o quod [Page 106] non committantur ex plena & perfecta delibera­tione. At ex his, tres primae nunquam, quarta v [...] ­rò non semper, sed aliquando tantùm excusare po­test offensas contra DEVM commissas.

Primò igitur in amicitia humana offensas in re 6 levi commissas excusat earum inevitabilitas, seu ne­cessitas. Nam ab amicis nostris exigere non possu­mus, ut in omnibus nobis placeant, & in nulla re nos offendant: idque quia haec conditio est simpli­citer impossibilis & eorum vires superat. At cùm DEVS foedus amicitiae cum hominibus ante lapsum pepigit, jure hoc ab iis exigere potuit, idque quia in illo statu facillimè & sine ulla molestia peccata omnia, etiam levissima vitare potuimus. Nec re­fert quod jam id nos pr [...]stare non possimus; nam quamvis nos amisimus potentiam seu vires prae­standi perfectam obedientiam, tamen DEVS non amisit jus suum exigendi perfectam obedien­tiam a nobis: & per consequens eam etiamnum exigere posset, si stricto jure nobiscum agere vellet.

Secundò leviores offensae contra homines com­missae veniales habentur, quia mutuae sunt, & com­munes 7 inter amicos, hoc est, quia amici se mutuò hujusmodi levibus injuriis offendunt. Mutuae au­tem offensiones mutuam ignoscentiam requirunt. At in amicitia divina ita se res non habet. Nam nos innumerabilibus peccatis DEVM nostrum offendimus, is verò nunquam vel levissima injuria aut offensa nos afficit. Vnde Ierem. 2.5. sic con­queritur DEVS de populo Israelitico. Quid invene­runt Patres vestri in me iniquitatis, quòd longè ab­scesserunt à me? & Threnor. 3.33. testatur se cum [Page 107] homines ob peccata punit, non affligere ex animo su [...], aut moestitia afficere filios viri.

Tertiò offensas leviores hominum contra ip­sorum amicus commissas excusare debet & potest 8 defectus praemonitionis, aut saltem talis praemoni­tionis, quali DEVS utitur, cum nos praemonet ne peccata, vel levissima, committamus. Certè si amicus ab amico in re levi aut parvi momenti of­fensus eum non solum moneret, sed etiam studio­fissimè rogaret, hortaretur & obtestaretur, ne in ea re imposterum eum offendat, & simul etiam sig­nificaret eam rem, licet alioqui in se levem, & par­vi momenti, sibi vel maximè displicere, sique alter amicus sic praemonitus in eandem offensam singu­lis horis & horarum momentis relaberetur, profe­ctò is hoc faciendo justissimam causam praeberet amico sic offenso excludendi eum a favore suo. Itae planè se res hîc habet. DEVS enim, non tantum monet, & mandat. sed etiam nos rogat, hortatur, & per ministros suos nos obtestatur, ut ab omni peccato caveamus, imò etiam in verbo suo apertè declarat se summo odio prosequi omnem iniquita­tem, utpote suae naturae maximè contrariam. Qui igitur post tot admonitiones, exhortationes, & ob­testationes committit peccata, vel levissima, quae tantopere DEO displicent, is certe a favore DEI excludi meretur.

Quartò leviores offensas ab hominibus contra [...] amicos commissas saepè excusant error,9 ignorantia, inadvertentia, & ut verbo dicam, defectus plenae deliberationis. Nam alioqui si quis sciens, volens, & ex plena deliberatione amicun [...] offendat in re aliqua, quam, licet levioris momenti [Page 108] sit, amico tamen suo maximè displicere intellig [...], ejus offensa pro insigni injuria & contemptu h [...] ­betur: & proinde amicitiae dissolutionem mereri judicatur. At saepe illa peccata, quae levia & v [...] ­nialia vocantur, sunt perfectè voluntaria, id e [...] ex plena deliberatione committuntur ab iis, qui probè intelligunt ea DEO displicere, ut fa­tentur omnes Adversarii. Nam peccata delibe­ratissima seu maximè voluntaria in re levis mo­menti commissa pro venialibus habent. Ergo ea pro insigni injuria & contemptu habenda, & proinde amicitiae nostrae cum DEO dis­solutionem mereri judicanda sunt. Alias re­sponsiones ad argumentum Adversariorum ab analogia amicitiae humanae petitum, vide apud Chamierum tom. 3. lib. 6. cap. 10. §. 18. & 19. & apud Paraeum in lib. 1. Bellarmini de amiss. gratiae cap. 11. respons. ad argum. 4.

SECTIO II. An peccata, quae venialia vocantur, sint simpliciter & absolutè leves offensae?

QVOD ad posterius attinet, dico peccata venialia, etsi sint levio­ra 1 multò peccatis mortalibus, non tamen esse simpliciter & absolutè leves offensas.

Primò enim peccatum ve­niale 2 committitur contra di­vinam excellentiam. Nam ea quolibet etiam peccato levissimo offenditur: & per consequens peccatum veniale est altioris ordinis, seu est malum gravius, quam sint omnia mala poe­nae, vel offensiones contra homines commissae, qua ta­les sunt, ut expresse fatetur Suarez. lib. 11. de di­vina gratia cap. 3. §. 17.

Secundò tantò gravius est peccatum, quantò major est persona, contra quam peccatur, ut v. g.3 percutere principem est multò gravius peccatum, quam percutere hominem privatum. Ergo si per­sona contra quam peccatur, sit infinitè excellentior qualibet alia persona, peccatum contra eum commissum erit infinitè majus quolibet alio pecca­to; & proinde erit peccatum infinitum, seu habe­bit malitiam infinitam. Haec illatio non est nostra, sed Granatensis, Scriptoris Pontificii pii & docti, qui in libro, quem Michael ab Isselt ex variis ejus operibus collegis, & Flores Granatensis inscripsit, [Page 110] parte 3. cap. 5. sic scribit. Certum (inquit) e [...] quò persona in quam peccatur nobilior est, eò peccatum majus esse, ut si persona offensa sit infinita dignitatis etiam offensa in illam facta erit infinitae gravitatis. Hîc videtur Granatensis loqui de peccato in gene­re: sed sive de eo loquatur, sive non loquatur; pa­rùm inte [...]est. Nam argumentum quo utitur benè accommodari potest omni peccato. Si enim benè sequitu [...] peccatum mortale esse infinitae gravitatis, quia contra majestatem infinitam committitur, benè etiam sequitur peccatum veniale esse infinitae gravitatis, quia illud etiam contra infinitam DEI majes [...]at [...]m co [...]mittitur, ut per se patet. Respon­det Cu [...]i [...]l in 1am 2ae quest. 88. artic. 1 dub. 2. im­par [...]m [...]sse rationem peccati venialis & mortalis, quia peccatum mortale ita est contra infinitam DEI majestatem, ut peccantem a DEO, quatenus est finis ultimus, avertat, quod de peccato veniali dici non potest. Sed hoc [...]ff [...]gium infrà confutabimus & ostendemus per peccatum veniale, non minus verè & propri [...] quam per peccatum mortale hominem averti a DEO, quatenus is est finis ultimus vitae humanae.

Tertiò, si consideremus omnes circumstantias 4 peccati v [...]nialis, videbimus illud malè comparari levibus offensis, aut minutioribus hominum negli­gentiis in suo obsequio erga amicos. Nam, ut suprà monui, offensa etiam in re levi contra hominem commissa, gravis esse, & amicitiae dissolutionem mereri judicatur, si committatur post varias per­sonae offensae admonitiones, exhortationes, & obte­stationes in contrarium, sique persona offensa se­pius antea declaraverit se eam rem, in qua offensa [Page 111] [...]ommittitur maximè aversari. At peccatum ve­niale hoc modo committitur contra gloriosam & infinitam Dei majestatem, ut patet ex iis quae dicta sunt sectione praecedenti. Quibus hoc etiam ad­dendum est, quod odium, quo Deus se peccatum quodlibet prosequi in verbo suo testatur, sit longè majus eo odio, quo nos res maximè nobis mole­stas & damnosas aversamur. Cùm enim homines pii & amore Dei flagrantes peccata omnia, etiam levissima, detestentur, certè Deum ipsum ea mul­tò magis detestari necesse est. Vnde Gra [...]atensis loco nuper citato cap. 7. dicit, odium, quo DEVS peccatum persequitur, tantum esse ut nullius id ca­piat intellectus: idque hac ratione confirmat, Quantò (inquit) quis melior est, tantò magis bo­nitatem diligit, oditque malitiam seu iniquitatem cum itaque DEVS bonus sit, nec tantùm bonus, sed infinitè bonus, sequitur ut infinito amore bonita­tem diligat, odioque infinito malitiam prosequatur. Haec G [...]anatensis.

Similiter offensa, etiam in re levi contra homi­nem 5 commissa, ut supra monu [...], g [...]avis esse, & dis­solutionem amicitiae mereri judicatur, si commit­tatur ex plena deliberatione contra cum, cu [...] offen­dens scit eam maximè displicere. Ergo [...]tiam peccatum levissimum ex plena deliberatione com­missum contra DEVM, cui tantopere displicet, pro gravi offensa & injuria habendum est. Et confirmatur, quia, qui in re parvi momenti Deum ex plena deliberatione offendit, is exiguam dele­ctationem aut utilitatem voluntati divinae, & ob­servationi mandatorum ejus praefert. Homini enim deliberanti, an hujusmodi peccatum com­mittere [Page 112] praestet, ab una parte proponitur dele­ctatio, aut utilitas, quam illud peccatum ei adferre potest, ab altera parte proponuntur Dei volun­tas, & amor quo virtutem, & odium quo vi­tium prosequitur Deus: ita ut in unam laucem mittatur Deus, & in aliam temporalis utilitas aut delectatio. Si ergo in hujus deliberationis con­clusione, homo apud se statuat peccatum illud com­mittere, temporalem, eamque exiguam utilitatem Deo manifest [...] p [...]ae [...]ert: atque ita coronam & gloriam, quae debetur Deo tanquam ultimo fini ei subtrah [...]t, & creaturae, hoc est, temporali utilitati, aut voluptati imponit. Ita ratiocinatur Granatensis loco citato, cap. 6: ubi de solo peccato mortali expressè loqui videtur: sed argumentum quo illie utitur, non minus veniali quam mortali peccato accommodari potest.

SECTIO III. An peccata venialia sint contra legem? & an sint contra finem legis?

QVOD ad primam quaestionem 1 in titulo hujus Sectionis propo­sitam attinet, Lombardus in 2um Sent. dist. 35. litera A. Thomas 1a 2ae quest. 88. art. 1. ad 1um. & inter recentiores Pōtificios Bel­larminus lib. 4. de Iustif. cap. 14. docuerunt peccata venialia, non esse contra, sed [Page 113] praeter legem, & sola mortalia verè & propriè esse contra legis praecepta. De hac sententia dico primò eam esse in se falsam & absurdam.

Primò enim qui peccat venialiter, ad certam 2 poenam condemnari potest, ut omnes fatentur. Omnis autem condemnatio ad poenam sit vi legis alicujus, qua talis poena peccantibus decernitur. Cùm igitur lex iis solis, qui ipsam transgrediun­tur, poenam comminetur, manifestè sequitur eos, qui peccant venialiter, qua tales sunt, esse transgres­sores legis.

Secundò peccata venialia sunt contra rectam ra­tionem. Nam recta ratio dictat verba ociosa, co­gitationes 3 inordinatas, & multa alia ex iis, quae peccatorum venialium nomine censentur, esse illi­cita & fugienda: Ergo peccata venialia sunt etiam contra legem Dei. Ratio consequentiae est, quia recta ratio prohibens aliquid, aut dictans aliquid esse malum, illicitum, aut fugiendum, nihil aliud est quam lex Dei cordi inscripta, juxta illud, Rom. 2.15. qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis.

Tertiò, si peccata venialia non contra, sed praeter Dei legem tantùm essent, jam non peccata essent,4 sed opera indifferentia: & proinde licita. Licitum enim est quicquid nulla lege prohibetur. Item si haec doctrina vera esset, qui ab hisce peccatis ab­stineret, is faceret opus non praecepti, sed consilii, atque adeo faceret opus supererogationis. Nam opus consilli & supererogationis idem valent. Do­cent enim Pontificii, omne opus bonum, quod non est a Deo praeceptum, esse opus supererogationis. At certè nimis absurdum est dicere hominem [Page 114] abstinendo à quocunque peccato facere opus su­pererogationis.

5 Dico secundò hanc sententiam & olim displi­cuisse & hodie displicere pleris (que) Theologis Pon­tificiis. Nam hanc sententiam rejiciendam esse, nisi aliter accipiatur quam verba sonant docent Durandus in 2. Sentent▪ dist. 42. quest. 6. §. 12. Major in 2. Sentent. dist. 42. quest. 6. Vega in Con­cil. Trident. lib. 14. cap. 13. Vasquez in 1am 2ae disp. 143. cap. 3. Valent. tom. 2. disp. 6. quest. 18. punct. 1. col. 712. Alphonsus Curiel in 1am 2ae quest. [...]8. art. 1. dub. 3. §. 1. Estius in 2. Sent. dist. 35. §. 2. Becanus part. 2. Summae Theologicae, tract. 2. cap. 2. quest. 7. conclus. 2. Ioannes a Rada in 2. Sent. controv. 17. art. 1. conclus. 2. & Franciscus de Herrera in 2. Sent. disp. 42. quest. 4. in fine; Imò ipse Bellarminus, licet lib. 4. de justif. cap. 14. damnet Andream de Vega asserentem peccata esse propriè contra legem Dei, tamen lib. 1. de amiss. gratiae, cap. 11. fatetur quaedam venialia peccata esse contra legem, sed non perfectè.

6 Ad secundam questionem in titulo propositam, Estius in 2um Sent. dist. 35. §. 2. Becanus in Sum­ma Theol. part. 2. tract. 2. cap. 2. quest. 7. & mul­ti alii, cupientes periculosam illam & difficilem Lombardi, Thomae ac Bellarmini sententiam mol­lire & cautius proponere, respondent peccata ve­nialia non esse propriè contra finem legis. Nam (inquiunt) finis legis est charitas, 1. Tim. 1.5. Nul­lum autem veniale est contra charitatem. Sed haec sententia non minus falsa & absurda est, quam praecedens. Nam charitas dicitur esse finis legis, ut docet Becanus, loco citato, quia omnia praecepta [Page 115] legis eo spectant, ut diligamus Deum ex toto corde, & proximum nostrum, sicut nos ipsos. Matth. 22.37. & 39. & Rom. 13.8. & 10. At qui peccat venialiter DEVM ex toto corde non diligit, ut ex sectione 5. patebit.

SECTIO IV. An simpliciter ac sine adjectione dicen­dum sit peccata venialia esse contra Dei legem?

ALphonsus Curiel in 1am 2ae quest.1 88. art. 1. dub. 3. suam sentētiam de hac questione proponit his verbis. Peccatum veniale reipsa est contra aliquam legem, & con­tra aliquod praeceptum: quam­vis, quantum attinet ad modum loquendi, non sit dicendum simpliciter, & sine addito, quod sit contra legem, aut contra praeceptum: id (que) quia in Scriptura nomen legis aut praecepti absolutè sumptum solet tribui solùm praeceptis, quorum obser­vatio est necessaria ad consecutionem vitae aeternae, &c. Sed peccata venialia non sunt contra hujusmodi praecepta. Ergo non est dicendum simpliciter, & sin [...] addito, quod sint contra praeceptum, aut contra legem. Hanc etiam sententiam amplectitur Vasquez, in 1am 2ae disp. 143. cap. 4. num. 8.

[Page 116] 2 Distinctio haec praeceptorum legis divinae in ea, quorum observatio est necessaria ad consecutio­nem aeternae gloriae, & ea, quorum observatio non est necessaria, duobus modis intélligi potest. Cùm enim adversarii dicunt quorundam praeceptorum observationem non esse necessariam ad vitam aeternam obtinendā, seu, quod idem valet, quaedam peccata non prohiberi sub poena aeterna; si intelli­gant ea nunc sub foedere gratiae non prohiberi strictè & praecisè sub periculo poenae aeternae, quamvis secundum rigorem justitiae, sub ea poena prohiberi possint, & etiam actu prohibita sint in foedere operum, illi nihil contra nos dicunt, sed potius in nostram sententiam transeunt Nam nos directè & expressè tantumdem asserimus, ut patet ex prima pa [...]te hujus Disput. sect 3. §. 5.6. & 7. Si verò intelligant quaedam esse praecepta quorum observationem DEVS exigere nequit, ut prae­cisè necessariam ad salutem, & consequenter, quorum transgressionem justè punire non potest poena aeterna, manifestè errant, & in assiganda fun­damentali ratione, propter quam peccata ve­nialia dicuntur non mereri mortem, principium petunt.

3 Dico eos errare, quia supra probavimus primò omnia peccata, etiam levissima a Deo justè pro­hiberi posse sub poena aeternae mortis: secundò ea omnia sub hac poena prohibita esse in foedere ope­rum: & tertiò peccata ea, quae comparativè levis­sima sunt, esse in se & simpliciter offensas graves, & aeterna morte dignas. Duo prima ex his parte 2. sect. 5. tertium vero duabus primis sectionibus tertiae hujus partis, & tota ferè parte 2. validissimis argumentis demonstravimus.

[Page 117]Dico eos principium petere, quia ut ostendant peccata venialia aeternam mortem non mereri, id 4 ipsum pro argumento sumunt, quod hîc in contro­versiam vocatur, viz. quorundam praeceptorum di­vinorum transgressiones justè prohiberi non posse sub poena aeternae mortis, quia scilicet aeternam mortem non merentur.

At (inquit Curiel) Scriptura sacra saepius testa­tur,5 neminem aeternam gloriam assequi posse nisi servet mandata, ut v. g. Matth. 19.17. Ioan. 14.15 & 1 Ioh. 2.4. quod non de omnibus mandatis intelligi debet. Nam mandata ea quae prohibent peccata venialia, servari non possunt ab hominibus justissimis, qui tamē aeternam gloriam cōsequuntur. Ergo de quibusdam tantùm mandatis intelligen­dum est, & per consequens, quaedam mandata sunt, quorum observatio est necessaria ad salutem, quaedam verò sunt, quorum observatio non est ne­cessaria. Deinde id confirmat, quia Scriptura te­statur eum qui proximum diligit implevisse legem, Rom. 1 [...].8. At qui peccat tantum venialiter, dili­git proximum. Ergo is legem implevit: hoc est, observavit ea praecepta legis, quorum observatio est ad salutem necessaria.

Respondeo, testimonia S. Scripturae, quae di­cunt 6 observationem mandatorum esse ad salutem necessariam, & ab iis actu praestari, qui vera cha­ritate praediti sunt, diversimodè intelligenda esse. Quaedam enim ex iis intelligenda sunt de legali mandatorum observatione, ad quam perfecta & omnibus numeris absoluta obedientia; &, quod idem valet, immunitas ab omni peccato, etiam veniali, est necessaria. Alia verò intelligenda sunt [Page 118] de Evangelica mandatorum observatione, quae eam solam obedientiae & spiritualis perfe­ctionis mensuram à nobis, ut praecisè ad salutem necessariam exigit, quae per gratiae nobis concessae auxilia est possibilis, & quae cum levioribus illis peccatis, sine quibus nemo Sanctorum vivit, aut vivere potest, facilè consistit. Primus locus ab Adversario citatus de priori illa mandatorum divinorum observatione a multis orthodoxis in­telligitur, & proinde ex eo probatur non quo­rundam, sed omnium praeceptorum legis, etiam, eorum quae prohibent venialia peccata, obser­vationem esse necessariam ad salutem. Vide Pa­raeum in lib. 3. Bellarmini de Iustif. cap. 12. pag. 812. & lib. 4. cap. 2. pag. 966. Reliqui de Evangelica mandatorum observatione intelligi debent: & proinde ex iis probatur solummo­do quaedam esse praecepta aut interdicta legis, quorum observatio nunc sub foedere gratiae non exigitur, ut praecisè necessaria ad salutem, quam­vis secundum rigorem justitiae sic exigi posset. Vnde sequitur eorum mandatorum trans­gressiones esse peccata venialia, non ex se, aut secundum rigorem legis, sed secundum indulgentiam Evange­licam, & ex singulari Dei misericordia.

SECTIO V. An peccata venialia repugnent chari­tati quae est finis legis?

BELLARMINVS lib. 1. de amiss. gratiae cap. 11. ar­gum.1 3. peccata venialia aeter­nam mortem non mereri hac ratione probare conatur. Poe­na aeterna non debetur peccato nisi ratione aversionis à bono ae­terno, quod est Deus. At peccatum veniale ex na­tura sua non ponit in homine aversionem a Deo, cùm non repugnet charitati, ut perspicuum est. Igitur peccatum veniale ex natura sua non est ejusmodi, ut reum faciat hominem supplicii sempiterni. Hujus Syllogismi propositio sana & orthodoxa est. As­sumptio verò, ejusque confirmatio, falsissimae sunt, ut ex hac Sectione, & duabus sequentibus mani­festè patebit.

Ad questionem igitur in titulo hujus sectionis propositam, Respondemus peccata venialia verè 2 & propriè repugnare charitati, quae est finis le­gis: idque quia repugnant praecepto charitatis quo jubemur DEVM supra omnia, seu ex toto corde diligere. Hoc autem probamus Primò ex iis interpretationibus hujus praecepti, quas Ad­versarii afferunt. Hoc enim praeceptum sic expli­catur a Bellarmino, lib. de Monachis, cap. 2. & 13. [Page 120] item lib. 1. de amiss. gratiae, cap. 12. resp. ad objec [...]. 2. & a Becano parte 2. Summae tract. 4. cap. 4. quest 1. § 30. diligere Deum ex toto corde, est cun [...] ita diligere, ut nihil DEI amori anteponamus, vel adaequemus, utque nullius creaturae amore vel ti­more velimus Deum offendere. Similiter Suarez, lib. 1. de divina gratia, cap. 31. §. 13. sic describit amorem DEI supra omnia, Amor Dei (inquit) super omnia esse debet amor obedientialis, quo vo­lunta [...] velit Deo non solum bonitatem quam in se habet, sed etiam propter illam velit Deo placere in omnibus, & fugere omnia contraria, solùm ut ei complaceat. Vasquez in 1am 2ae disp. 194. cap. 3. sub finem. Idem (inquit) est diligere Deum ex tot [...] corde, quod diligere Deum ex corde simplici, in quo nihil contrarii amoris admittatur.

3 Sic etiam Valent. tom. 3. disput. 3. quest. 4. punct. 2. col. 546 loquens de illo praecepto quo ju­bemur DEVM diligere ex toto corde, ex tota ani­ma, &c. Non (inquit) per haec requiritur a nobis summa etiam intensio actus dilectionis, seu ut diliga­mus DEVM plus quam omnia intensivè, sed ut appreciativè quidem summè DEVM diligamus: id quod fit cum nulla alia res anteponitur Deo ut est [...]i­timus finis noster. Imò ipse Thomas 2 2 quest. 24. in corpore articuli 12. eodem sensu explicat prae­ceptum charitatis: Est (inquit) de ratione chari­tatis quod homo sic diligat DEVM, ut velit se in omnibus ei subjicere, & regulam praeceptorum ejus in omnibus sequi: quicquid enim c [...]ntrariatur prae­ceptis [Page 121] eju [...], manifestè contrariaratur charita [...]i. Et Alvarez lib. 6. de auxiliis divinae gratiae disp. [...]1. §. 4. dicit diligere DEVM ex sententia Tho­mae, esse omnia in DEVM tanquam in ultimum finem referre, & nihil in corde divinae dilectioni con­trarium admittere.

At juxta has explicationes praecepti charitatis 4 manifestum est innumera peccata venialia esse con­traria charitati. Nam qui committit peccatum le­vissimum sciens, volens, & ex plena deliberatione, is temporalem utilitatem. aut delectationem, ob quam peccat DEO ejusque amori praefert, & proinde non diligit DEVM super omnia appre­ciativè: is ob amorem vilis creaturae DEVM offen­dere non curat: is non studet DEO in omnibus placere, nec fugit omnia quae voluntati divinae con­traria sunt: is etiam aliquid contrarii amoris seu illiciti amoris creaturarū in cor suum admittit: is, ut infrà patebit, non omnia in DEVM ut in ulti­mum finem refert. Denique, ut verbis Thomae utar, is DEO in omnibus se non subjicit, nec regulam praeceptorum ejus in omnibus sequitur. Omne enim peccatum est transgressio legis divinae: nam alio­qui non esset peccatum.

Ad hoc argumentum Adversarii variè respon­dent 5 variisque effugiis utuntur ut ostendant eos qui venialiter tantùm peccant perfectè se DEI legi subjicere & regulam praeceptorum ejus in omnibus sequi. Quidam enim dicunt peccata venialia non esse contra sed praeter legem. Alii verò ea non esse contra praecepta illa legis, quorum observatio ad sa­lutem necessaria est. Sed haec effugia duabus prae­cede [...]tibus sectionibus confutata sunt.

[Page 122] 6 Secundò peccata venialia adversari praecepto charitatis evidentissima ratione probamus. Qui enim diligit aliquid plus quam DEVM, hoc est qui aliquid ei praefert, is manifestè transgreditur prae­ceptum charitatis. At qui peccat venialiter, aliquid DEO praefert. Ergo, &c. Major hujus syllogismi conceditur ab omnibus Adversariis. Dicunt enim mortale peccatum adversari charitati quia is qui illud committit praefert creaturam creatori. Vide Vas­quezium in 1am 2ae disput. 143. cap. 4. num. 7. Vt igitur minorem, quam pertinaciter negant ad­versarii probemus, querimus ex iis quid sit peccan­tem praeferre creaturam creatori? aut diligere eam plus quam creatorem? Item quo sensu ipsi dicant eum, qui mortaliter peccat diligere creaturam plus quam creatorem?

Cùm enim dicunt eum qui mortaliter peccat 7 diligere creaturam plus quam creatorem, vel intel­ligunt eum formaliter & expresse habere creaturam pro excellentiori bono, vel intelligunt eum virtua­liter & interpretativè hoc facere, id est, ita se ge­rere, ac si creatura esset bonum excellentius DEO, [...]ique praeferendum. Prius dici non potest: nam Christiani fornicationem committentes constanter credunt DEVM esse summum hominis bonum: imò saepe ita affecti sunt, ut parati sint pro DEI glo­ria & verae religionis defensione vitam suam, & honorem, omnesque facultates periculo exponere, si necessitas ita postulet, ut docent Gregorius Mar­tinez in 1am 2ae quest. 1. art. 5. dub. 2. respons. ad argum. 3. & Vasquez in eundem articulum 5. dis­put. 5. cap. 1. respons. ad argum. 3. Praeterea id [Page 123] magis confirmatur exemplo eorum qui peccant mortaliter ex ignorantia crassa & vincibili, existi­mantes se obsequium praestare DEO, ut Paulus v. g. in persecutione Ecclesiae. Illi enim faciunt, aut saltem sibi facere videntur id quod faciunt, ex vero amore erga DEVM: & proinde formaliter & expressè non praeferunt creaturam creatori. Dicen­dum igitur est posterius, ut benè observavit Al­phonsus Curiel in 1am 2ae quest. 88. art. 1. dub. 3. §. 3. viz. eos virtualiter tantum & interpretativè hoc facere: quia viz. propter creaturae amorem DEVM offendere ac injuria afficere audent. At qui venialiter peccat, is etiam virtualiter & inter­pretativè hoc facit: quia propter creaturam DEI voluntatem & praeceptum non dubitat transgredi, atque adeo ita se gerit, ac si creatura creatori praefe­renda esset. Nam propter creaturam transgredi mandatum, & contemnere voluntatem creatoris, est ita se gerere, ac si creaturae plus quam creatori tribuendum esset.

Respondent Adversarii imparem in hac re 8 esse rationem eorum qui mortaliter, & eorum qui venialiter transgrediuntur DEI mandata propter creaturam aliquam. Idque primò quia qui venia­liter peccat, is non ita praefert creaturam DEO, ut velit propter eam committere gravem offensam contra DEVM, sicut facit is qui mortaliter peccat. Secundò is qui venialiter peccat non potest dici praeferre creaturam amicitiae divinae: idque quia novit per peccata venialia non dissolvi amicitiam, quae nobis cum DEO intercedit, sicut ea per mor­talia dissolvitur. Sed hae rationes ineptae sunt, & manifestè principium petunt.

[Page 124] 9 Nam quod ad priorem rationem attinet, e [...] id supponit tanquam verum & certum, quod hîc maximè in controversiam vocatur, viz. peccata ve­nialia esse simpliciter & absolutè loquendo leves offensas. Nos hoc falsum esse ostendimus supra sect. 2. hujus tertiae partis. Secundò ex hac ratione id tantùm sequitur, quod nos libenter concedi­mus, viz. eum qui peccat venialiter, non ita prae­ferre creaturam creatori, sicut facit is qui peccat mortaliter. Sed quid hoc ad rem? nam si aliquo modo eam praefert, firmum stat nostrum argumen­tum, & rectè in eo concluditur eos qui venialiter peccant diligere creaturam plus quam creatorem virtualiter seu interpretativè.

10 Quod ad posteriorem rationem attinet; qui peccata venialia committunt ex plena deliberatio­ne, existimantes per ea non dissolvi amicitiam no­stram cum DEO, vel putant ea ex se ita levia esse ut amicitiae divinae dissolutionem non mereantur, vel putant ea mereri quidem dissolutionem amici­tiae divinae, DEVM tamen ita gratiosè nobiscum agere, ut propter ea ab amicitia sua nos non exclu­dat. Si putent ea non mereri dissolutionem amici­tiae divinae, insigniter errant imò graviter peccant contra DEVM pronunciando suâ peccata esse le­via, & figendo limites ac terminos justitiae DEI, quasi non liceret DEO gravioribus poenis hujus­modi peccata punire. Hujus erroris absurditas pa­tet ex tota 2. parte hujus disputationis, & ex prae­cedentibus sectionibus hujus partis: & proinde hic manifestè principium petunt Adversarii, cùm dicunt haec peccata non mereri dissolutionem ami­citiae divinae. Si vero putent ea mereri dissolutio­nem amicitiae divinae, & ex gratia DEI esse, quod [Page 125] illi qui ea committunt à favore DEI non excludan­tur, tunc sequetur eos, qui ob amorem creatura­rum DEVM his peccatis offendunt, praeferre crea­turas DEO ejusque favori & amicitiae. Nam qui propter creaturam aliquam facit id quod justè eum excludere possit a favore DEI, is creaturam prae­ferre favori DEI dicendus est. Nec contemptum amicitiae divinae, cujus ille reus est, ullo modo ex­cusat aut extenuat, sed contrà vel maximè aggra­vat, quod ille sciat haec peccata actu non excludere hominem justificatum a favore aut amicitia DEI. Cùm enim ex mera & singulari DEI gratia sit quod peccata venialia non excludant peccantem a favore DEI, certè qui hac DEI clementia abutun­tur ad peccandi licentiam, illi DEI amicitiam in­signiter contemnere, ejusque gratiam in lasciviam transferre dicendi sunt.

Ex his argumentis, quae ab Adversariorum ef­fugiis 11 sufficienter vindicavimus, patet Vasquezium nugari cùm disput. 143. in 1am 2ae D. Thomae cap. 4. num. 7. sequitur Alexandrum Alensem dicen­tem eum qui peccat venialiter diligere creaturam citra DEVM, non verò supra DEVM, vel aequè cum DEO. Quamvis enim justus ve­nialiter peccans, habitualiter DEVM supra omnia diligat, quatenus tamen venialiter peccat, creatu­ram DEO praefert, & proinde supra DEVM diligit, ut jam probavimus. Et confirmatur ex verbis ipsius Vasquezii isto loco ubi dicit diligere creaturam citra DEVM, esse eam ita diligere, ut amor creaturae non sit contra legem divinae cha­ritatis. At amor creaturae in peccato veniali di­rectè [Page 126] repugnat legi divinae charitatis, prout ab ip­sis Pontificiis explicatur, ut ex eorum testimoniis supra citatis abundè patet.

SECTIO VI. An peccata venialia in peccante po­nant aversionem a DEO, ut ab ul­timo fine?

PONTIFICII peccatum mortale a veniali praecipuè in 1 hoc differre arbitrantur, quod peccans mortaliter seipsum a DEO, quatenus is est ultimus finis, avertat, peccans vero venialiter, licet per peccatum quod committit quodammodo divertatur a DEO, propriè tamen ab eo non aver­tatur. Vt hujus delirii falsitas appareat quaedam praenotanda sunt.

Primò notandum est aversionem peccatoris a 2 Deo ab Adversariis distingui in aversion [...]m for­malem, seu expressam, & virtualem, seu implicitam. Aversio formalis ex eorum sententia est, quando is qui peccat expressè & formaliter vult non habere amicitiam cum Deo, & pro ultimo suo fine non habere Deum, sed creaturam. Aversio virtualis est, quando is qui peccat, etsi expressè non velit con­ [...]ituere suum finem ultimum in creatura potius [Page 127] quam in creatore, tamen hoc facit interpretative: hoc est, ita se gerit, quasi non creatorem, sed crea­turam pro ultimo fine haberet.

Secundò, notandum est formalem illam & ex­pressam aversionem à Deo non inveniri in omni 3 peccato mortali, sed tantum in odio Dei, & in pec­cato Atheismì, virtualem verò, seu implicitam aversionem a Deo inveniri in omni peccato mor­tali, ex adversariorum sententia, idque quia, qui­cunque peccat mortaliter, is ut consequatur bonum aliquod creatum, ut v g. temporalem voluptatem, aut utilitatem, obedientiam Deo debitam omittit. Quicunque autem hoc facit, is ita se gerit, ac si bo­num illud creatum magis, quam Deum diligeret: & ex consequenti denegat DEO locum ultimi finis. cujus proprium est amari supra [...]mnia.

Tertiò, quia in Scholis communiter dici solet eos, qui se a Deo ut ultimo fine avertunt, consti­tuere 4 ultimum finem in creatura, notandum est duobus modis posse aliquem constituere ultimum finem in creatura, viz. positivè, & negativè. Is po­sitivè constituit ultimum finem in creatura, qui di­ligit creaturam ut totale & supremum suum bonum, & omnia quae agit in eam refert, ut in finem. Is negativè constituit ultimum suum finem in creatu­ra, qui licet eam diligat solummodo ut partiale bonum, atque adeo eam non habeat pro summo suo bono, tamen nullo modo refert, neque referre potest eam in Deum, tanquam in finem ultimum. Qui mortaliter peccat, non constituit ultimum fi­nem in creatura priori modo, nisi cum Atheis inn eo errore sit, quod summum hominis bonum sit in voluptate, divitiis, aut in aliqua alia re creata: [Page 128] constituit tamen ultimum finem in cre [...]ur [...] po [...] riori modo, quia illicita illa utilitas au [...] volupta [...] quam peccando acquirit, aut acquirere con [...]tur, est quid irreferibile in Deum, hoc est, neque act [...] refertur, neque referri po [...]est in DEI gloria [...], ut in finem, quoniam DEO displicet, & est [...] ipso prohibita.

5 His positis, quaeritur an peccans venialiter, non minus verè & propriè, quam peccans mortaliter, avertat se a Deo aversione virtuali? & an finem ultimum constituat in creatura saltem negati [...]è? Adversarii asserunt eum qui peccat venialiter, non averti a Deo, ut ab ultimo fine: sed nullam soli­dam suae assertionis rationem in medium afferunt▪ imò dum hoc explicare & confirmare cona [...] manifestissimè principium petunt, declarando & probando obscura per ea quae sunt aequè obscu [...] & dubia. Nos contrà asserimus eum qui pec [...] venialiter verè & propriè se avertere a Deo, ut [...] ultimo fine: idque probamus.

6 Primò ex ipsis Adversariorum verbis, quib [...] describunt virtualem illam aversionem a Deo, qu [...] fit per peccatum mortale. Suarez lib. 11. de divina gratia, cap. 3. §. 8. dicit eum, qui peccat mor­taliter, averterese a Deo, eumque graviter offendere▪ & illi praeferre creaturam, quia eam supra [...] diligit: & hoc probat, quia contra Dei voluntatem eam deligit. Becanus parte 2. Summae tract. 2. cap. 2 quest. 2. §. 2. de aversione eorum qui peccan [...] mortaliter a Deo sic differit: Ratio (inquit) pec­cati mortalis propriè consistit in aversione a Deo, [...] in contemptu divinae amicitiae, vel in eo quod [...] [Page 129] [...]reaturam plus amat quam Deum. Nam hac tria, si be [...]e explicentur, idem valent. Qui enim peccat mor­taliter, v. g. qui committis adulterium, plus amat volu [...]tatem quam Deum, quia ut voluptate frui possit, cont [...]nit legem Dei, quae prohibet adulterium, & hoc modo avertit se a lege & voluntate Dei, ac pro­inde etiam ab amicitia Dei. At haec non minus ve­rè dicuntur de peccato veniali quam mortali. Nam qui peccat venialiter, Deo praefert creaturam, eamque plus quam Deum diligit, secundum ratio­cinationem Suarezii, idque quia contrà Dei volun­tatem eam diligit. Item, qui peccat venialiter proferendo mendacium jocosum voluptatis gratia, is juxta ratiocinationem Becani, plus amat volup­tatem quam Deum, quia ut levi illa voluptate frui possi [...], contemnit legem Dei, quae prohibet omne men­dacium, & hoc modo avertit se à lege as voluntate Dei, & proinde etiam ab amicitia Dei, supple, si Deus secundum rigorem justitiae suae cum eo agere vellet.

Secundò peccantem se avertere a Deo ad crea­turam 7 revera, nihil aliud est, quam diligere crea­turam plus quam Deum. Nam qui creaturam plus quam Deum diligit, is, ut monui Sect. 2. coro­nam & gloriam, quae DEO tanquam ultimo fini & summo bono debetur, ei subtrahit & vili creaturae imponit. Vnde Vasquez in 1am 2 disput. 5. cap. 1. probat contra Adrianum, eum qui mortaliter peccat; avertere se a DEO, hoc praecipuè argumento, quia creaturam plus quam DEVM diligit. At qui venialiter peccat prop­ [...]er temporalem utilitatem, aut voluptatem, is [Page 130] eam plus quam DEVM diligit. Ergo is qui ve­nialiter peccat, se a DEO, ut ab ultimo fin [...] avertit. Hujus syllogismi propositio per se patet. Assumptio etiam manifesta est, partim ex sect. 2. partim etiam ex iis quae dicta sunt sectione pr [...] ­cedenti à §. 6. ad finem.

8 Tertiò, quicunque convertit se ad creatu­ram, & in ea finem ultimum constituit, ille aver­tit se à DEO, quatenus is est ultimus finis. At peccans venialiter convertit se ad creaturam, & in ea finem ultimum constituit. Ergo is avert [...] se à DEO. Propositio patet: quia tota [...] aversionis à DEO est inordinata conversio [...] creaturam, sicut tota ratio recessus a termino a q [...] est accessus ad terminum ad quem. Probatur A­sumptio: quia omnis actio humana habet [...] ­quem finem ultimum, ut docet Thomas 2 [...] quest. 1. art. 6. & per consequens illa actio q [...] est peccatum veniale, habet aliquem ultimum fi­nem. At non habet pro ultimo fine Deum, quia re­pugnat cuilibet peccato in Deum referri. Ergo ha­bet pro ultimo fine creaturam.

SECTIO VII. An homo justificatus peccando venialiter constituat ultimum finem in creatura?

AD medium ultimum argumen­ti tertii superiori sectione pro­positi, quod viz. peccans venia­liter 1 non referat, nec referre possit, actum suum vitiosum in Deum tanquam in finem, saepè respondet S. Thomas, viz. 1 [...] 2ae quest. 88. art 1. ad 2um & 3um, & 2a 2ae quest. 24. art. 10. ad 2um & in questionibus disputatis quest. 7. de malo art. 1. ad 4um 9um & 22um. Summa re­sponsionis est, quod objectum immediatum peccati venialis, seu creatura, quae in peccati venialis com­missione diligitur, referatur ab homine justificato ad Deum habitualiter, etsi non actualiter, idque quia peccatum veniale non excludit gratiam inhae­rentem ac charitatem, per quam homo justificatus habitualiter, seu per stabilem & permanentem in­clinationem, se & omnia sua in Deum refert. Hoc igitur discrimen constituit inter peccatum mortale & veniale quod peccans mortaliter nequ [...] actu, ne (que) habitualiter, referat opus suum in Deum, seu in Dei gloriam, idque quia peccando amittit habitum charitatis, sine quo nihil in Deum, referri po [...]est, peccans verò venialiter referat opus suum in Deum non quidem actu (quia cum peccat nihil [Page 132] actu in DEVM refert) sed habi [...], ut jam [...] ctum est.

2 Recentiores Thomistae variis modis conantur hanc ejus doctrinam explicare & defendere, sed operam ludunt. Quamvis enim saepè contingat aliquem referre opus suum ad Deum habitu quan­dò actu illud ad cum non refert (ut v. g. cum piu [...] aliquis obsequium praestat parentibus nihil actu cogitans de Deo) tamen hoc nunquam accidit, n [...]si in operibus bonis & laudabilibus quae ad DEVM referri possint, neque huic relationi repugn [...]. At de peccatis, qualiacunque illa sint, id est, [...] sint mortalia, sivè venialia, hoc dici nequit [...] talis naturae sunt ut in Dei gloriam a peccante r [...] ­ferri non possint. Vnde sic argumentor: quod [...] quam potest in Deum actu referri. illud malè d [...] ­tur habitualiter in Deum referri. At peccatum veniale nunquam potest in Deum actu referri, quo­niam ei displicet, & est ab ipso prohibitum. Er [...] malè dicitur habitualiter in Deum referri. Hoc a [...] ­gumento utuntur Vasquez in 1am 2ae quest. 1. art. [...]. disput. 5. cap. 2. & Curiel in eundem articulu [...] 5 dub. unico, §. 6: eoque confutant effugia C [...] ­jetani, & aliorum quibus hanc doctrinam Tho [...] tueri conantur.

3 Rejecta responsione Thomae aliter ad argumētu [...] ultimo § praecedentis sectionis propositū respond [...] Vasquez loco jam citato & disput. 143. cap. [...]. §. 10. Vbi revera nihil aliud docet, quam peccan­tem non eo modo aut eo gradu constituere fine [...] ultimum in creatura per peccatum veniale, qu [...] cum constituit per peccatum mortale. Hoc eni [...] discrimen constituit inter peccatum mortale & ve­niale, quod amor creaturae in peccato mortali no [...] [Page 133] solùm sit irreferibilis in DEVM, seu referri ne­queat in DEVM tanquam in finem, sed etiam sit contrarius amori charitatis, quo DEVS a nobis ut ultimus finis diligitur propter se, amor verò crea­turae in peccato veniali licet in DEVM ut fi­nem referri nequeat, non tamen sit contrarius DEO, aut amori charitatis, quo DEVM diligimus.

Haec respon [...]o multis nominibus tanto Theo­logo indigna est. Primò enim parùm refert quod 4 peccans venialiter aliter amet creaturam, quam pec­cans mortaliter: nam hoc non obstante peccans venialiter non minus verò & propriè constituit ul­timum finem in creatura quam peccans mortaliter, idque quia non magis potest referre suum opus in DEVM ut finem, quam peccans mortaliter. Ergo tantùm refert illud ad creaturam: & per conse­quens creatura est ultimus finis peccantis venialiter, qua talis est. Secundò, falso asserit Vasquez amo­rem creaturae illicitum in peccato veniali non con­trariari charitati, aut DEO, qui esse debet ultimus finis omnium actionum nostrarum. Charitas enim a nobis exigit ut DEI legi obediamus, utque DEVM supra omnia diligamus, atque adeo ut nul­lum bonum creatum DEO ejusque voluntati prae­feramus. At qui peccat venialiter legem divinam transgreditur, ut patet ex sect. 3. & 4. hujus partis & vilem creaturam DEO ejusque voluntati prae­fert, ut probatum est sect. 5. Tertiò, ratio quam Vasquez affert cur amor illicitus creaturae in pec­cato veniali non repugnet DEO aut charitati, cùm dicit eum non excludere, aut expellere habitus cha­ritatis & gratiae, quibus in DEVM habitualiter di­rigimur & ordinamur, (hoc est, secundum eorum [Page 134] mentem, non mereri privationem gratiae & cha­ritatis) haec inquam ratio valde inepta & ridicu­la est.

Primò enim est nugatoria principii petitio. 5 Nam id sumit & supponit quod praecipuè hîc in controversiam vocatur, viz. peccatum veniale tam leve esse, ut non mereatur puniri privatione gra­tiae. Secundò manifestè hîc circulus committitur. Probat enim Vasquez peccatum veniale ex se & sua natura tale esse, seu tam leve esse, ut non me­reatur privationem charitatis & gratiae, quia ho­mo per illud non avertitur a DEO, nec consti [...] suum finem ultimum in creatura, sicut facit per mortale peccatum. Et rursus, probat per pecca­tum veniale hominem non averti a DEO, nec constituere finem ultimum in creatura, quia hoc peccatum non excludit charitatem (seu non mer [...] ­tur privationem charitatis) qua in DEVM habitu [...] ­liter dirigimur & ordinamur. Tertiò ex eo, quo [...] charitas, qua habitualiter in DEVM referimur & ordinamur, maneat in piis venialiter peccantib [...] ▪ hoc tantùm sequitur pios, quatenus praediti sun [...] habitu charitatis, habitualiter in DEVM referrit: non verò sequitur pios, quatenus venialiter pecca [...], habitualiter in DEVM referti. Nam sicut ips [...] peccatum veniale nullo modo in DEVM tanquam in finem refertur, ita etiam peccans venialiter, qua talis est, nullo modo in DEVM refertur. Qua enim talis est, DEO aliquo modo displicet, & [...] ­gem DE [...] transgreditur. Non obstante igitur ha­bituali relatione aut ordinatione hominis pii [...] DEVM, ut ad finem ultimum per habitum chari­tatis, fieri potest ut actu per peccatum [...] a [...]rtatur ab eo, & convertatur ad creaturam [...] ­quam [Page 135] ad finem ultimum, loquendo de fine ultimo negativè sic dicto.

Alphonsus Curiel in 1am 2ae quest. 1. art. 5. dub. unico §. 6. percipiens, ut videtur, infirmita­tem 6 responsionis a Vasquezio allatae, aliam exco­gitavit. Nam ad illationem illam, qua in tertio argumento praecedenti sectione proposito usi su­mus, dicentes peccatum veniale non habere DEVM pro ultimo fine, & per consequens pro ultimo fine habere creaturam; respondet negando consequentiam. Putat enim dari quid medium in­ter DEVM ut ultimum finem, & creaturam ut ul­timum finem, viz. beatitudinem in communi, seu, ut ipsius verbis utar, bonum satiativum appetitus no­stri. Vnde de homine justo seu pio peccante ve­nialiter sic scribit: Nam (inquit) quamvis ope­ratio seu actio, quae est peccatum veniale quantum est ex intentione operan [...]is, non habeat pro ultimo fine DEVM, non sequitur quod habeat pro ultimo fine creaturam, quia satis est quod habeat pro ultimo fine bonum satiativum appetitus ipsius just [...].

Vt hoc effugium Alphonsi Curielis confute­mus,7 notandum est primò eum hîc non loqui de fine peccati venialis in genere, seu in quocunque subjecto, sed tantùm de fine peccati venialis ab homine justo commissi. Secundò notandum est duplicem esse finem ultimum viz. finem ultimum formalem & finem ultimum materialem. Finis ul­timus formalis est communis seu generalis notio beatitudinis, vel ut alii loquuntur, est ratio beatitu­dinis in communi. Finis ultimus materialis est illa [...]es in particulari in qua illa ratio beatitudinis inve­nitur. [Page 136] V. g. haec ratio beatitudinis secundum [...] veritatem in solo DEO invenitur. At secundum hominum aestimationem multoties etiam in creatu­ris invenitur. Tertiò notandum est unumquemque hominem propter finem ultimum formalem, id est, beatitudinem in communi appetere ea omnia quae appetit, & facere omnia quae facit, sive sint bona & licita, sive mala & illicita. Semper enim id nostris actionibus nobis proponimus, ut melius nos habeamus, & proinde ut ulteriores progressu [...] faciamus in adeptione boni satiantis appetitum no­strum. At longè alia est ratio finis ultimi materi [...] ­lis. Non enim habent omnes in omnibus sui [...] actionibus unum & eundem finem materialem sibi propositum; sed alii in creatore, alii in creatura ali­qua eum constituunt. Hanc observationem tra­dit Thomas 1a 2 quest. 1. art. 7. estque ab omni­bus recepta.

8 His positis Curielis effugium his rationibus confutamus. Primò finis ultimus peccati venialis ab homine impio seu irregenito commissi est cre [...] ­tura, ut omnes fatentur. Ergo etiam finis ultimus peccati venialis ab homine pio commissi. Nam [...]adem est natura utriusque. Nec refert quod in homine pio sit habitus charitatis, qui possit diri­gere ejus actiones in alium finem. Nam, ut notat ipse Curiel loco citato, charitas ea sola potest re­ [...]erre in DEVM, quae in eum sunt referibilia. At peccatis venialibus repugnat in DEVM referri, ut ipse etiam ibidem fatetur. Secundò qui peccati mortaliter pro si [...]e ultimo habet beatitudinem i [...] communi, ut patet ex observatione tertia, & e [...] doctrina Thomae loco illic citato: & tamen ho [...] [Page 137] non obstante dicunt Theologi eum constituere sibi finem ultimum in creatura. Ergo idem dicendum est de peccante venialiter, qua talis est. Ratio con­sequentiae est quia peccans mortaliter dicitur con­stituere sibi finem ultimum in creatura, non quod creatura, quam in quolibet peccato mortali diligit, sit ei finis ultimus positivè: hoc enim est impossi­bile; sed quod sit ei finis ultimus negativè (scilicet quia nullo modo eam referre potest in DEVM ut in finem ultimum) juxta distinctionem a me pro­positam sectione praecedenti §. 4. At peccans ve­nialiter hoc modo constituit finem ultimum in creatura, ut ipse Curiel non solum docet, sed & efficaciter probat. Dicendum igitur est peccantes venialiter, qua tales sunt, non minus verè & pro­priè quam peccantes mortaliter pro fine ultimo formali habere beatitudinem in communi & pro fine ultimo materiali habere creaturam. Nullum enim alium finem materialem habere possunt pec­cantes venialiter, ut ex dictis patet.

Respondet Curiel, imparem tamen esse rationem 9 peccantium mortaliter & peccantium venialiter: idque quia peccantes mortaliter non solùm non possunt referre creaturam quam diligunt in Deum. sed etiam, quantum est ex parte affectus sui, aut, ut alii dicunt, interpretativè, praeferunt creaturam, quam diligunt DEO, quod de peccantibus venia­liter hîc dici non potest. Haec responsio sectione 5. confutata est. Nam in ea probavimus etiam peccantes venialiter interpretativè praeferre crea­turam propter quam peccant DEO, quia viz. propter eam DEI voluntatem contemnunt, ejus (que) mandatum transgredi non dubitant. ibidem etiam [Page 138] ulteriora effugia Curielis, quibus hanc responsio­nem explicare & confirmare conatur confutavi­mus. Praeterea haec responsio Curielis difficulta­tem non exhaurit. Cùm enim peccans venialiter pro fine materiali, seu pro re, in qua foelicitatem quandam temporalem quaerit, habeat creaturam, eùmque creatura illa illicitè ab eo appetita nullo modo ad ulteriorem finem materialem, id est, ad DEVM referatur, ut concedit Curiel, necessariò sequitur illam creaturam esse ultimum ejus finem materialem. Vnde patet verum esse id, quod su­pra diximus, omnes peccantes, sive mortaliter, sive venialiter peccent, pro fine ultimo formali habere beatitudinem in communi, & pro fine ultimo ma­tériali habere creaturam.

10 Alia etiam effugia excogitarunt Suarez & Mar­tinez: Nam Suarez lib. 11. de divina gratia, cap. 3. §. 2. & 17. putat hominem justum peccantem venialiter, etsi pro fine materiali, neque habeat DEVM, neque aliquid ad DEVM referibile, non posse tamen dici constituere finem ultimum in creatura: idque quia aut non perfectè deliberat prout necessarium est ad constituendum sibi finem ultimum, vel materia peccati (seu id in quo pec­catur) est adeo levis, ut moraliter non figat cor suum & amorem in illa, divino amori illam for­maliter aut virtualiter praeferendo. Nemo enim (inquit) censetur moraliter loquendo rem levem & [...]arvi momenti ita diligere. Hîc Suarez duas ra­tiones affert, cur peccant venialiter dici neque [...] constituere finem ultimum in creatura. Vna [...]st, quia non plenè & perfectè deliberat: secunda est▪ quia creaturam, quam pro fine habet, non amat [Page 139] ita vehementer, ut possit dici cor suum & amo­rem in eo figere, aut eam DEO vel virtualiter praeferre. Sed prior ratio locum non habet in om­nibus peccatis venialibus, sed in iis solummodo, quae dicuntur venialia ex subreptione, seu ex in­deliberatione: & proinde hac ratione non obstan­te, de reliquis peccatis venialibus verum erit id, quod hîc asserimus, viz. hominem ea committen­do finem ultimum in creatura constituere. Poste­rior verò ratio planè inepta est, quia ex ea sequitur etiam illos qui peccant mortaliter, qua tales sunt, non semper constituere finem ultimum in creatu­ra. Nam saepe homines mortaliter peccant in ea re quam non multùm diligunt, imo a qua maximè ab­horrent, ut v. g. cùm is qui homicidium maximè detestatur, ex subita ira, aut ex vincibili ignoran­tia homicidium committit. Denique, quicunque ex plena deliberatione in re levissima peccat, is creaturam DEO virtualiter & interpretativè praefert, ut patet ex iis quae supra dicta sunt, sect. 5.

Gregorius Martinez in 1am 2ae quest. 1. art. 5.11 dub. 1. respons. ad object. 9. tribus responsioni­bus argumento nostro occurrit. Primò dicit actum peccati venialis ab homine justo commissi in Deum ut finem referri habitualiter, etsi non actualiter. Sed haec responsio initio hujus sectionis confutata est. Secundò dicit actum peccati venialis referri in DEVM secundum communem rationem boni aut delectabilis, licet non secundum particularem rationem summi delectabili [...], aut summi boni. At quid est in DEVM secundum rationem com­munem delectabilis referri▪ Ad hanc quaestionem [Page 140] ipse respondet, scribens in articulum 6. praedict [...] quaestionis dub. 3. sub finem: Peccat [...]r (inquit) & daemon etiam in suis peccatis, Deum quaerunt, considerando Deum secundum commun [...]m rationem boni. Plenitudo enim bonitatis in nullo alio quam in Deo reperitur: quaerendo ergo bonum in communi dicuntur implicitè quaerere Deum. Et initio ejus­dem dubii citat Thomam dicentem, in omni bon [...], appeti s [...]mmum bonum, eo quod sit quaedam partici­patio summi boni, quod est DEVS. At hoc sensu non solum peccatum veniale, sed etiam mortale in DEVM refertur, ut ibidem expressè docet Mar­tinez, & per se patet: nam peccans mortaliter pro fine habet bonum in communi, ut supra mo­nui. Nemo autem ob hoc negat peccantem mor­taliter constituere finem ultimum in creatura. Er­go neque ob hoc negandum est peccantem venia­liter constituere finem ultimum in creatura. Ter­tiò, dicit hominem justum, seu fidelem, peccantem venialiter tendere in DEVM, & in creaturam, propter quam peccat, ut in duos ultimos fines adaequatos, & non subordinatos, sed in DEVM [...]fficacit [...]r & absolutè, in creaturam verò inefficaci­ [...]er, imperfectè, & secundum quid: idque quia per­habitum charitatis in eo permanentem praecipuè respicit Deum, ut suum ultimum finem. At primò [...]i peccan [...] venialiter aliquo modo respicit creatu­ [...]am ut finem, tunc aliquo modo constituit finem ultimum in creatura, & sic habemus propositum. Secundò quamvis ipsa persona quae peccat venia­liter habitualiter tendat in DEVM, ut in finem, propter habitum charitatis in ea manentem, tamen ipse actus peccati venialis ab ea commissi nullo [Page 141] modo in Deum tendit, ut in finem, quia nullo mo­do ad Deum referri potest. Ergo peccans venia­liter, qua talis est, nullo modo in Deum refertur, ut in finem, sed pro fine ultimo habet creaturam. Tertiò per accidens, & ex mera Dei gratia est, quod habitus charitatis non auferatur ab homine peccante venialiter. Nam omne peccatum, secun­dum justitiae rigorem, meretur ablationem chari­tatis, ut supra probavimus. Quartò, si Deus in homine peccante mortaliter, conservaret habitum charitatis (quod est possibile etiam ex Adversario­rum sententia, ut monuimus supra, parte 2. sect. 7.) tunc peccans mortaliter tenderet in Deum ha­bitualiter, & tamen hoc non obstante, sim­pliciter & absolutè diceretur constitue­re finem ultimum in creatura. Ergo idem dici potest de peccante venialiter, etiamsi in eo maneat habitus charitatis.

APPENDIX DE POSSIBILITATE implendi legem Dei conside­ratam secundum [...] Evangelicam, IN QVA Duae utilissimae quaestiones tractantur & explicantur. Prior est, An Deus sub foedere gratiae eam mandatorum su [...]rum observatio­vationem, quae nobis simpliciter impossibili [...] est, strictè & pracisè, ut necessariam ad salutem exigat? Po­sterior est, Am ex nostra doctrina de culpabils bonorum operum imperfectione sequatur justificatos nullam partem legis implere, seu nullum bonum opus facere?

SECTIO I. An ea legis observatio, quam Deus nunc sub foedere gratiae, ut praecisè necessariam adsalutem, exigit, sit nobis possibilis?

ASsertio prima: Ealegis obedien­tia, 1 quam foedus operum, seu lex secundum rigorem suum confide­rata, a nobis exigit, ut praecisè necessariam adsalutem, ne (que) per naturae vires (ut olim sentiebant Pelagiam) ne (que) per ordinaria gratiae auxilia (vt hodie [Page 143] doc [...]nt Pontificii) nobis est possibilis. Patet hoc, ut ex multis aliis argumentis, ita etiam ex im­possibilitate vitandi peccata venialia, quam Ad­versarii communiter agnoscunt. Ea enim verè esse contra DEI legem, contra finem legis, id est, Charitatem, & contra paaecepta quorum observa­tio ex rigore justitiae ad vitae aeternae consecutio­nem necessaria est, secunda & tertia parte hujus disputationis fusè contra omnia Adversariorum effugia demonstravimus.

Assertio secunda: Ealegis obedientia, quam Evan­gelium, seu foedus gratiae, a nobis ut praecisé necessariā 2 ad salutem exigit, per ordinaria gratiae auxilia nobis est possibilis; imò omnia Dei mandata sive legalia, sive evangelica, sigillatim ex ea parte impleri possunt, ex qua a Deo nunc proponuntur ut strictè & praecisè obligativa sub periculo & poena damnationis aeternae. Hanc assertionem expresse tuentur multi, ii (que) magni nominis Doctores Evangelici, viz. Mortonus in ap­pellatione Protest. lib. 5. cap. 12. sect. 4. ubi evangelicam mandatorum divinorum observationem, hoc est, obedientiam illam imperfectam, quae in CHRISTO gratiosè a DEO acceptatur, esse possi­bilem, & doctrinam eorum, qui hoc negant, ex communi Patrum & Evangelicorum sententia esse haereticam opinionem affirmat; Davenantius de ju­stitia actuali cap. 51. ubi dicit DEVM omnia dare (id est vires faciendi omnia subministrare) quae secundum foedus Evangelicum necessa [...]iò pertinent ad obtinendam salutem; & tamen non dare in hac vita possibilitatem implenda legis, intellige, secun­dum [Page 144] rigorem ipsius; et insignis ille orthodo [...] fidei propugnator Franciscus Whitaeus in Replic. ad Fischeri Iesuitae Respons. pag. 524. ubi adversa­rio objicienti DEVM non exigere a nobis impos­sibilia sic respondet: Si Iesuita loquatur de actioni­bus & officiis simpliciter ad salutém necessariis, DEVS, (ut in CHRISTO & per Evangelica mi­sericordiae speculum nos respiciens) non exigit a filiis suis impossibilia & pag. 533. Non credimus (inquit) DEVM in Evangelico foedere severè a nobis quicquam exigere, [...]t necessarium ad salu­tem, quod per gratiae adjutorium praestare non pos­sumus.

Ab his revera non dissentiunt reliqui Scripto­res 3 nostri, quamvis pauci ex iis apertè hoc asse­rant. Docent enim nos per CHRISTVM liberatos esse a lege morali, quatenus est lex damn [...]ns, seu a damnatione & maledictione legis. Quae libera­tio duo insignia beneficia, seu duas speciales, & ra­tione faltem distinctas liberationes, ex nostrorum Theologorum sententia, complectitur. viz. 1o li­berationem a damnatione, cui obnoxii fuimus ob peccata praeterita: 2o liberationem a damnatione cui, obnoxii esse possumus, imò necessariò, seclusa gratia Evangelica, futuri sumus ob obedientiae in posterum praestandae imperfectionem. Vnde mag­nus ille Calvinus lib. 2. Institut. cap. 7. §. 15. Solvi ergo nos a legis vinculis oportere docet Aposto­lus, nisi velimus sub illis miserè perire. Sed quibus vinculis? illius austerae & infestae exactionis, quae ex summo jure nihil remittit, nec transgression [...]m [Page 145] [...]ll [...]m impunitem finit. Nam ut ibidem verbis prae­cedentibus monet hic Author, non solum docet lex, sed imperiosè exigit quod mandat. Si non exhibea­tur, imò si qua in parte ab officio cessetur, maledi­ctionis fulmen stringit. Similiter Polanus Syntag. Theolog. lib. 6. cap. 10. in disputat. contra Anti­nomos respons. ad object. 8. dicit. Christianos a subjectione legis redemptos esse, non simpliciter, quasi nullam amplius obedientiam legi debeant, sed se­cundum quid, nempe quatenus non amplius tenentur perfectissimè implere legem DEI, quam CHRISTVS pro ipsis implevit. Et cap. 38. ejusdem libri, Liber­tas (inquit) à jugo legis moralis duplex est: nempe tum a necessitate implendi legem perfectissimè in hac vita, ac proinde etiam a rigidissima, & severissima illa exactione perfectissimae obedientiae in hac vita praestandae ad obtinendam vitam aeternam, tum a maledictione, &c. Piscator etiam in Aphorismis doctrinae Christianae loco 8. qui est de lege DEI Aphoris 15. Fideles a legis tum màledictione, tum rigore seu rigida exactione, per CHRISTVM esse liberatos affirmat: & in exegesi istius Apho­ris. asserit Ioannem cum dicit, mandata DEI non esse gravia, loqui de liberatione fidelium a rigore legis. Vide etiam Zanchium tom. 4. cap. 28. de legis abrogatione, Bucanum loco 33. quest. 8. Rivetum in Synopsi purioris Theologiae disput. 35. thes. 13. Amesii Bellarminum enervatum tom. 4. lib. 6. cap. 5. sub finem.

Ex his patet doctrinam a me propositam assert.4 [Page 146] 2. de obedientia legis, esse communiter in Eccles [...] nostris receptam. Docent enim nos liberatos esse per Christum a necessitate implendi legem perfe­ctè, sub poena damnationis: nec tamen putant no [...] simpliciter liberatos esse a necessitate obedien [...] legi divinae, etiam sub poena damnationis. N [...] agnoscunt bona opera ad salutem esse omninò n [...] ­cessaria, nullumque aeternam damnationem vita [...] posse, nisi sectetur sanctimoniam, sine qua DEVM nemo videbit, Heb. 12.14. Ergo sentiunt nos strictè & praecisè sub periculo aeternae damnationis ad eam solam obedientiae mensuram, quae nobis pec gratiam ordinariam est possibilis, obligari.

Idem etiam patet ex multis aliis nostrae doctri­nae 5 capitibus. Docent enim nostri Theologi eam perfectionem, quam DEVS in Scripturis, Gen. 17.1. Matth. 5.48. Coloss. 1.28. 2. Tim. 3.17. ut necessariam ad salutem ab omnibus requirit, esse perfectionem non graduum, sed partium: & hanc non solum esse possibilem, sed etiam fideles eam actu assequi fatentur. Vnde clarissimus Paraeus in Bellarmini lib. 4. de Iustif. cap. 11. respons. ad se­cundum genus testimoniorum, in locis (inquit) alle­gatis, quae perfectionem aliquibus tribuunt, vel ab omnibus requirunt, perfectio intelligitur, non graduum, sive is obedientiae gradus, quem leg [...] [...] requirit, sed perfectio partium, hoc est, verum studium obediendi DEO, & r [...]p [...]g­nandi cupiditatibus, atque initium obedientiae se­cundam omnia DEI mandata. Similiter docent nostra bona opera quamvis sint imperfectè bona Deo placere in Christo: & proinde eam obedien­tiam [Page 147] quam legi praestamus gratiosè a Deo accep­tari, quasi esset absolutè perfecta. Vide Vrsini ex­plicationes Catecheticas parte 3. loco de bonis operibus, quest. 4. & Paraeum in lib. 4. Bellar­mini de Iustif. cap. 15. respons. ad testimonium 7. ubi sic scribit: Placere tamen Deo dicuntur fide­lium opera in throno misericordiae, propter Chri­stam ea acceptanti, non quod in se sint absolutè bona, sed accepta habet quasi talia; quia sunt fi­liorum obsequia. Cùm igitur obedientia ea, quam DEVS gratiosè acceptat, sit necessaria, & secun­dum foedus gratìae sufficiens ad salutem, cùmque obedientia ea, quae nobis per Spiritus S. auxilium est possibilis, ex nostrorum Theologorum senten­tia, a Deo gratiosè acceptetur, manifestè sequitur eam obedientiae mensuram, quae nobis per Spiritus S. auxilium est possibilis, ex nostrorum Theologo­rum sententia esse sub gratioso hoc foedere suffici­entem ad salutem.

Sed quid ego in citandis hominum testimoniis diutius moror? res ipsa de qua loquor ex Scrip­turis 6 plana & perspicua est. Primò enim Chri­stus Matth. 11.30. jugum suum esse facile, & onus suum esse leve dicit: quod non de lege secundum rigorē suum considerata, ut somniant Pōtificii, sed de Evangelio, seu foedere gratiae, intelligendum est, ut nostri Theologi passim docent. At jugum Evangeli non esset facile si nullam spem salutis pro­poneret nisi sub conditione impossibili, hoc est, sub exactissimae mandatorum obedientiae conditio­ne. Item Ioannes 1. Epist. cap. [...].3. dicit mandata DEI non esse gravia. At gravia essent si strictè & praecisè perfectam obedientiam exigerent a nobis [Page 148] qui eam praestare non possumus. Vnde Beza in lo­cum ex Matth. 11. citatum notat jugum Christi esse facile, quia facilè ferri potest. Nam (inquit) mandata ejus gravia non sunt. Ioan. 5.3.

7 Secundò Scriptura salutem aeternam ambulan­tibus secundum Spiritum promittit, Rom. 8.1.4. & 13. At illi qui imperfectam & Evangelicam hanc obe­dientiam praestant, secundum spiritum ambulant, ut ex locis citatis patet. Ergo iis salus aeterna promissa est, & per consequens ad salutem con­sequendam exacta obedientia non est iis neces­saria.

8 Denique hoc evidentissima ratione demonstrari potest. Vel enim dicendum est nullam legis obe­dientiam nunc esse ad salutem necessariam, vel di­cendum est perfectam legis obedientiam esse nunc necessariam ad salutem. vel denique dicen­dum est eam obedientiae mensuram, quae per gra­tiam ordinariam est possibilis, esse necessariam, & secundum gratiosum DEI foedus sufficientem ad salutem. Ex his tribus primum dici non potest, quia sic nulla esset necessitas bonorum operum: nec secundum, quia sic nulla esset spes salutis iis qui legem perfectê non implent. Ergo dicendum est tertium, viz. eam obedientiae mensuram, quae per gratiam est possibilis, esse nunc necessariam & suf­ficientem ad salutem.

Dicet aliquis secundum membrum illius dis­juncti 9 esse verum, nec ex eo sequi illud incommo­dum, quod in ejus confutationem adfertur, idque quia obedientiae ab electo aliquo praestitae imper­fectio suppletur per exactissimam Christi obedien­tiam ipsi imputatam, & sic illi ad damnationem [Page 149] non imputatur. Respondeo: si id quod deest obe­dientiae ab eo praestitae suppletur per Christi obe­dientiam ei imputatam, habemus quod volumus, viz. id quod obedientiae ejus deest non exigí ab eo ut necessarium ad salutem, seu ut necessario ab eo in propria sua persona praestandum. Vt igitur omnia hujusmodi effugia contra sentientibus praecluda­mus, sic argumentum nostrum proponimus: Prae­ter sanctitatem seu justitiam Christi nobis impu­tatam requiritur alia a nobis ipsis verè & realiter in propriis nostris personis praestanda, ut necessaria ad salutem, requiritur inquam, non sub meriti aut satisfactionis, sed sub gratitudinis & novae obe­dientiae ratione, Luc. 11.28. Ioh. 13.17. Heb. 12.14. At haec obedientia quae a nobis ipsis sic praestanda est ut necessaria ad salutem, non est perfecta illa obedientia; quae legi exactè satisfacit: sic enim nul­lus aeternam vitam consequeretur. Ergo haec obe­dientia quae a nobis ipsis praestanda est ut necessaria ad salutem, est obedientia illa imperfecta, quam Deus gratiosè acceptat, quaeque nobis per gratiam est possibilis.

Dices primò, posse aliquem salutem consequi, quamvis non praestet obedientiam illam, quae nunc 10 requiritur ut necessaria ad salutem: idque quia quamvis gravia & horrenda peccata committat potest tamen poenitentiam agere, & sic salutem [...]onsequi. Respondeo primo: contradictionem implicat dicere aliquem servari posse absque illa obedientia quae ad salutem necessaria est. Secundò justificatus in gravia peccata prolapsus salvari non potest, quamdiu in eo statu manet. Nam cùm pec­catum mortale committimus, tunc non secundum Spiritum ambulamus, sed aberramus a via illa quae [Page 150] ad salutem ducit, & ingredimur spatiosam viam quae in exitium adducit: & per consequens, si pro­grediamur in ea ad vitae finem, necessariò peribi­mus. Absit autem ut hoc de homine justificato peccante venialiter dicamus. Cùm enim nostra fi­des, poenitentia, & bona opera iis naevis, quae vere peccata, sed in electis per DEI gratiam venialia sunt, commaculentur, cùmque credendo, poeni­tentiam agendo, & bona opera faciendo, secundum spiritum ambulemus, & in arcta illa via, quae ad salutem ducit progrediamur, non solùm possu­mus in eo statu manere, & salutem consequi: sed etiam necesse est ut in eo statu, hoc est, in statu ju­stitiae imperfectae, & peccatorum venialium (quae vitare conamur sed non possumùs) commixtione maculatae perseveremus, modò salutem consequi velimus. Non quod haec justitiae imperfectio ad sa­lutem utilis aut necessaria sit; nam [...]e contrario pla­nè inutilis, imò damnosa & secundum rigorem ju­stiae mortifera est; sed quia durante hac vita ab ea plenè liberari non possumus, seu quod eodem re­dit, quia haec imperfectio est inseparabilis conditio justitiae illius in qua perseverare tenemur. Nam hic ex parte cognoscimus, & ex parte prophetamus: postquam autem advenerit quod perfectum est, tunc quod ex parte est, abolebitur. 1. Cor. 13.9. & 10.

11 Dices secundo: nullus Sanctorum assequi potest eam obedientiae perfectionem ad quam assequen­dam sufficientes gratiae vires a Deo concessas habet. Omnes enim pii fatentur, se potuisse plura bona opera facere, quam actu fecerunt, & plura peccata vitare, quam actu vitarunt. Ergo etiam sub foedere gratiae o [...]ligamur ad plus praestandum quam pre­stare [Page 151] possumus. Respondeo primò: contradictio­nem implicat dicere aliquem absolutè id praestare non posse, ad quod praestandum sufficientes gratiae vires habet. Secundò non solùm illi defectus obe­dientiae nostrae qui physicè inevitabiles sunt, hoc est, quos neque naturae, neque gratiae viribus vi­tare possumus, sed etiam illi qui moraliter inevi­tabiles sunt, hoc est, qui non nisi summa cum mo­lestia & difficultate vitari possunt, si in re leviori accidant, sique in nobis sit verum & sincerum stu­dium eos vitandi, ex Dei gratia & misericordia nobis sunt veniales: & proinde non obligamur strictè & praecisè ad eos vitandos sub periculo aeternae damnationis.

At (inquies) si verum & sincerum studium eos 12 defectus vitandi adhibuissemus, eos actu vitasse­mus. Respondeo: id non sequitur. Nam in piis studium aut conatus bene agendi sibi adjunctam habet debilitatem quandam mentis & voluntatis ad constanter operandum, ex qua saepè accidit ut opus aliquod, v. g. oratio, magna cum attentione & fervore inchoetur, & paulo post ex negligen­tia, culpabili quidem, sed per DEI gratiam ve­niali, vana cogitatio irrepat, iterumque statim raejiciatur, & sic opus illud debito modo con­ [...]inuetur.

SECTIO II. An bona renatorum opera, ex Evange­licorum sententia, sint peccata morta­lia? & an simpliciter ac absolutè sint pecata?

1 VT posteriori quaestioni supra pro­positae plenè respondeam, doctri­nam nostrorum Theologorum de naevis, qui bonis nostris ope­ribus adhaerescunt, tribus asser­tionibus breviter, sed perspic [...] proponam.

2 Assertio prima: Quamvis bo [...] renatorum opera, simpliciter & absolutè, ex nostror [...] Theologorum sententia, peccata essent, non tam [...] inde id sequeretur, quod Adversarii ex nostra do­ctrina colligunt, viz. omnia renatotum bona opera esse peccata mortalia. Ratio est: quia quamvis no­ [...]tri Theologi doceant omnia peccata esse ex se, & sua natura, mortalia, non tamen docent omnia pec­cata secundum administrationem providentiae di­vinae in iis puniendis sub foedere gratiae esse mor­talia; sed contrà leviores renatorum offensas esse peccata per Dei gratiam & misericordiam venialia a [...]firmant: & inter leviores renatorum offensas naevos, qui bonis renatorum operibus adhaeres­cunt, expressè connumerant, ut patet ex parte 1. hujus Disputationis, sect. 2. §. 11.

3 Assertio secunda: Bona renatorum opera, ex [Page 153] nostrorum Theologorum sententia, non sunt simpli­citer & absolutè loquendo peccata, sed tantùm se­cundum quid & quodam respectu. Ratio est: quia habent omnia, quamvis non perfectè & in summo gradi [...] quae ad moralem actionis bonitatem essen­tialiter requiruntur. Sunt enim bona. 1o quoad ob­jectum, quia versantur circa rem licitam & lege divina praescriptam. 2o quoad principium, quia fiunt ex fide, & vero DEI amore. 3o quoad finem, quia ad DEI gloriam referuntur. Et 4o quoad cir­cumstantias, quia debitae circumstantiae in iis fa­ciendis observantur. Dicuntur tamen mala & peccati labe aspersa secundum quid, & quodam respectu, quia quaedam ex his requisitis non iis in­sunt eo perfectionis gradu, quo secundum rigorem legis inesse debent. v. g. quamvis fiant ex fide & charitate, non tamen fiunt ex fide simpliciter & absolutè firma, nec ex charitate eum fervorem habente, quem lex requirit.

Nam charitas nostra non tantùm imperfecta 4 est comparatè, seu respectu charitatis quam in pa­tria habituri sumus, ut somniat Bellarminus lib. 4. de justif cap. 17. sed etiam absolutè, in se, & cul­pabiliter imperfecta est, ut patet tum ex rigore il­lius praecepti diliges DOMINVM DEVM tuum ex toto corde tuo. & ex tota animatua. & ex tota cogitatione tua, tum ex manifestissimo Augu­stini testimonio, qui epist. 29. ad Hieronymum sic scribit. Plenissima charitas quae non possit augeri, quamdiu hîc homo vivit, est in nemine. Quamdiu autem augeri potest, profectò illud quod minus est, [Page 154] quam debet, ex vitio est: ex quo vitio non est [...] in terra, qui faciat bonum & non pecc [...]t: ex q [...]o vitio non justificabitur in conspectu DEI omnis vi­vens: propter quod vitium quantumlibet prof [...]c [...]ri­mus necessarium est nobis dicere, di [...]it [...] nobis d [...] ­bita nostra:

At dicet aliquis: Si nostris bonis operibus dee [...] 5 aliquid, quod ad eorum perfectionem lex requi [...], sunt simpliciter mala, & nullo modo bona. Na [...] actio bona esse non potest nisi in se habeat omni [...] quae ad bonitatem moralem actionis requiruntu [...] ▪ juxta illud Dionysii dictum, quod in Scholis c [...] ­lebre est, Bonum est ex integra causa; malum [...] quovis defectu. Respondeo: non potest actio e [...]e moraliter bona, & a Deo acceptabilis sub ratio [...] verae & filialis obedientiae, nisi omnia requisita ha­beat in specie, seu in aliquo gradu, potest tame [...] esse isto modo bona, quamvis non habeat om [...] in summo perfectionis gradu, quem lex divina re­quirit. Et hoc sensu verum est illud, Bonum est ex integra causa. Illud autem quod sequitur malum est ex quovis defectu, non de defectu graduali, sed de defectu specifico intelligendum est. Est autem defectus specificus, seu essentialis, quando aliquid ex requisitis ad bonitatem moralem actionis, nullo modo, seu in nullo gradu actioni inest; ut v. g. cum non procedit ex debito principio, aut non refertur in debitum finem. Defectus gradualis est, cùm om­nia requisita insunt actioni secundum speciem, et [...]i non secundum eam perfectionem individualem, quam lex secundum rigorem suum confiderata requiri [...][Page 155] ut v. g. cùm actio procedit ex debito principio, sed minus perfecto, aut cùm refertur ad debitum finem, sed non cum tanta intentionis puritate & perfectione, quantam lex ex rigore justitiae requi­rit. Actus priori modo defectuosus ita est malus, ut simpliciter bonus esse non possit. At si posteriori tantùm modo defectuosus sit, verè & propriè, licet imperfectè bonus est, ut ex confirmatione assertio­nis tertiae magis patebit.

Tertia assertio: potest actus aliquis verè bo­nus 6 & DEO secundum foedus gratiae nobiscum agenti gratus esse, quamvis imperfectè bonus & aspersione aliqua peccati commaculatus sit. Hanc assertionem oppono durissimae & rigidissimae quorundam Pontificiorum assertioni, qua nullum actum peccati labe aspersum, seu culpabili de­fectu laborantem, posse bonum actum appel­larì, aut DEO gratum esse affirmant. Vide Vas­quezium in 1am 2ae disput. 70. Vegam in Concil. Trident. lib. 11. cap. 27. Becanum in Summa par­te 2. tract. 1. cap. 5. quest. 3. Bellarminum lib. 4. de justif. cap. 17. & Suarezium lib. 12. de di­vina gratia, cap. 4. §. 6. & sequentibus. Hi enim assertionem illam mordicus tuentur, sed contra manifestissimam veritatem, ut ex sectione sequen­ti patebit.

SECTIO III. An bonitas & malitia moralis in uno & eodem actu sint compossibiles?

1 SENTENTIA nostra de conjunctione aut compossi­bilitate bonitatis & mali­tiae moralis in eodem actu immeritò ab Adversariis, ut nova & absurda dam­natur.

2 Primò enim Augustinus loco citato section [...] praecedenti apertè asserit charitatem nostram, qu [...] verè & propriè virtus est, defectu culpabili labo­rare, & Gregorius moralium lib. 35. cap. ultimo, dicit mala nostra, id est, peccata esse pura mala, & bona nostra opera nequaquam posse esse pura bona.

3 Secundò, quidam Theologi Pontificii non so­lùm putarunt defectum gradualem, de quo solo nos hîc ab Adversariis dissentimus, sed etiam defectum specificum bonae intentionis, aut debitarum cir­cumstantiarum, cum bonitate morali actionis con­sistere posse. Nam Iacobus Almainus tract. 1. mo­ralium, cap. 12. & cum eo recentiores quidam Pontificii, unum & idem opus exterius propter duos fines, unum bonum, alterum malum, ad quos refertur, posse esse simul bonum & malum docuerunt. Willelmus de Bello Monte (ut refert Almainus loco citato) existimavit non solùm idem [Page 157] opus exterius, sed etiam eundem actum interiorem voluntatis, posse esse ex diverso fine simul bonum & malum, hoc est, ex uno fine ad quem refertur bonum, & ex alio malum. Cajetanus tom. 2. opusc. respons. 13. eundem actum voluntatis posse simul esse bonum ex objecto, & malum ex fine, vel aliqua alia circumstantia, & proinde in eodem actu posse simul conjungi bonitatem & malitiam moralem affirmavit.

Tertiò, Vasquez, Suarez, & Becanus licet Almaini, Cajetani & aliorum sententiam de com­possibilitate 4 bonitatis & malitiae moralis in eodem actu damnent, apertè tamen fatentur hominem aliquem eodem momento quo uno actu opus bo­num facit, posse alio actu peccare venialiter, & proinde bonitatem & malitiam moralem esse com­possibiles in eodem subjecto, & in eodem tem­poris momento, quamvis non in eodem actu. Vas­quez loco supra citato, id est, disput. 70. in 1am 2ae cap. 3. dicit opus misericordiae, quod quis ex vero vir­tutis fine exercet, retinere suam bonitatem moralē. quamvis occasione illius operis subrepat quidam ina­nis gloriae, aut superbiae affectus. Item posse esse in eodem homine actum charitatis & cujuscunque alterius virtutis ex vero fine virtutis cum actu inanis gloriae, aut alterius peccati venialis. Becanus parte 2. Summae tract. 1. cap. 5. quest. 3. §. 2. & 17. scribit voluntatem moriendi pro Christo non ideo esse nullius meriti aut dignitatis; quod ad illam levis intentio vanae gloriae accedat. Suarez lib. 12. de divina gra­tia, cap. 4. §. 12. affirmat eum qui simul cum actu fidei internae habet voluntatem confitendi illam prop­ter [Page 158] honorem humanum, licet in hoc peccet venialiter, non tamen amittere meritum internae fidei.

5 Ex hac Adversariorum doctrina validum & effi­cax argumentum pro nostra sententia colligi potest. Si enim is qui bonum opus facit, potest dici just [...] Deoque gratus & acceptus, quamvis eodem mo­mento, quo illud facit, peccatum committat, cur non etiam potest homo opus bonum faciens, esse Deo gratus, quamvis non solum eodem momento, sed etiam eodem actu peccet? Nam non minus turpis & peccati reus est, qui uno actu benè, & alio malè agit, quam is qui uno & eodem actu benè agit, & peccat. Et confirmatur, quia non est ab­surdum, ex Adversariorum sententia, neque con­tradictionem implicat, unum & eundem hominem simul & eodem tempore, bene agere & peccare, esse bonum & malum, esse praemio & poena dig­num. Ergo, neque contradictionem implicat di­cere eundem actum hominis, justi esse bonum & malum moraliter, praesertim cum ex nostra senten­tia sit simpliciter ac absolutè bonus, & tantùm se­cundum quid malus.

6 Respondebunt Adversarii: non esse parem ra­tionem, idque quia actus bonus ex superveniente actu malo, non inficitur, nec minimum gradum ma­litiae contrahit, ut loquitur Vasquez loco citato: & proinde potest quis ab eo denominari & ha­beri bonus, quamvis ab alio actu coexisten [...]e de­nominetur malus. At actus ille, cui intrinsecè in­haeret aliqua malitia moralis, ab ea ita inficitur et viti [...]tur, ut nullo modo bonus fit, et proinde agens simpliciter malus, et nullo modo bonus ab eo de­nominandus est.

[Page 159]Haec responsio non satisfacit. Primò enim prava 7 intentio agentis, sive ea praecedat actum bonum, sive eum comitetur, est vitium actionis. Nam agens qui ex unica intentione eaque bona, viz. ex intentione gloriae divinae actum bene inchoavit, ac­cedente intentione vanae gloriae, eum malè con­tinuat. Nam tunc propter duos fines, unum bo­num, alium malum agit, hoc est, agit et ex inten­tione gloriae divinae, et ex intentione gloriae suae. At agere ex mala intentione, est manifestum vi­tium actionis. Ergo impudenter negant Adversa­rii bonum actum vitiari ex supervenienti intentio­ne aut affectu inanis gloriae. Secundò, id quod agentem vitiat, ejus actionem etiam vitiat, Deoque minus gratam efficit: At actus ille superveniens vitiat et inficit agentem, ut omnes fatentur. Ergo, &c. Ratio propositionis est, quia actus moralis valorem & dignitatem accipit a conditione ope­rantis, ut expressè docent Bellarminus, lib. 5 de Iustif. cap. 12. §. Praeterea, & §. Secunda ratio. Suarez lib. 12. de divina gratia cap. 14. §. 14. Vas­quez in 1am 2ae tom. 2. disput. 216. cap. 2. & Va­lent. tom. 2. disput. 8. quest. 6 punct. 3. col. 1170. & 1171. Ergo imminura dignitate operantis, mi­nuitur etiam dignitas actus, hoc est, si agens pec­cando venialiter mereatur esse DEO minus gratus, actus bonus quem ille elicit dum peccat erit etiam ex se minus DEO gratus, & per con­sequens maculam aut labem contrahit ex coexi­sten [...]e actu peccati. Tertiò ad bonitatem moralem actuum religionis, ut v. g. actuum orationis, gra­t [...]arum actionis, aut susceptionis alicujus sacra­menti, requiritur ut mens nostra non evagetur aut distrahatur per mundanas cogitationes. Ergo iis [Page 160] supervenientibus actus religionis ex bona inte [...] ­tione, & cum debitis circumstantiis inchoatus vi­tiatur, & culpabilem defectum contrahit. Quartò, actus peccati mortalis coexistens cum actu morali­ter bono, quamvis fit actus realiter ab eo diversus, non solùm eum viti [...]t, sed etiam totam ejus mora­lem dignitatem tollit, ut docent Adversarii com­muniter. Vide Suarezium lib. nuper citato cap. 4. §. 12. Ergo peccatum veniale actui bono super­veniens eum aliquo modo vitiat, ejusque dignita­tem aliquo modo tollit. Respondent Adversarii illud fieri per accidens: quia peccatū mortale de­struit gratiam inhaerentem, sine qua nec ipse agens, nec ejus actus, DEO gratus esse potest. Sed hoc effugium facile confutatur, quia quamvis DEVS in homine peccante mortaliter habitum gratiae cō ­servaret (quod est possibile, ut supra monui parte 1. sect 7.) tamen actus ille bonus, cui adjunctus est actus mortaliter malus, nullo modo DEO gra­tus esset: & per consequens actus malus per se, & ex sua natura, derogat valori, & dignitati actus boni, cum quo coexistit. Quintò, Gregorius ma­gnus, loco supra citato loquens de pravis intentio­nibus & affectionibus, quae optimis nostris actio­nibus se interserunt, & admiscent, duo dicit. Pri­mò nostra bona opera ob earum admistionem, non esse pura bona, hoc est, esse impura, vitiata, & labe peccati aspersa. Vnde Bellarminus lib. 4. de Iustif. cap 21. dicti illius Gregoriani hanc rationem reddit, quia (inquit) fieri non potest ut non ali­quando subrepat aliquid, qu [...] bona aliqua opera vi­tientur. Nota illud vitientur. Nam Bellarminus contra Suarezii, & aliorum sententiam fitetu [...] [Page 161] bona opera per adjunctos actus malos vitiari, imò contra suam ipsius sententiam, quam illîc [...]uetur, concedit opera aliqua posse esse bona, quamvis fint vitiata & peccati labe aspersa. Secundò ex eo quod nostra opera impura & vitiata sint, colligit Gregorius non remanere salutis locum, fi districtè a Deo judicemur. Verba ejus notatu digna sunt, Fatendum (inquit) est igitur quod rectam quidem intentionem nostram, quae soli DEO placere appetit, nonnunquam intentio minus recta, quae de donis Dei placere hominibus quaerit, insidiando comitatur. Si autem de his divinitùs districtè discutimur, quis in­ter ista remanet salutis locus, quando & mala nostra pura mala sunt: & bona, quae nos habere credimus, pura bona esse nequaquam possunt?

Quartò, multi ex Adversariis nostris, bonis re­natorum operibus culpabilem imperfectionem 8 & injustitiam quandam attribuunt. Estius in 2. Sent. dist. 41. §. 4. sub finem, quorundam Pontifi­ciorum sententiam (quam ipse non damnat, sed aliis doctioribus expendendam relinquit) de con­junctione bonitatis & malitiae moralis in eodem actu sic exprimit: aliud (inquit) est hominem in aliquo opere peccare, aliud verò ipsum opus peccatum esse. Nam & justi in iis operibus, quae indubitatè bona sunt, saepe numero peccant, dum iis se aliquons (que) vel concupiscentia, vel negligentia, vel alicujus le­vioris circumstantiae ad integritatem boni operis re­quisitae defectus admisce [...]; uti contingit in oratione prolixiore ad Deum, in concione ad populum, in studio sacrarum literarum, aliisque ejusmodi. Quo respe­xisse [Page 162] videtur Gregorius quando in fine Morali [...] ait, b [...]na quae nos habere credimus, pura bona esse ne­quaquam posse.

Andreas Vega lib. 11. in Concil. Trident. cap. 40. Multa (inquit) quae nunc sunt bona opera, & justa, 9 & meritoria, ad eam sanctitatem & puritatem ex­acta, qua Deo deberemus servire, quamque Deus a no­bis possit ex rigore exigere, tum propter suam boni­tatem, tum propter eximia sua in nos beneficia, verè vitia essent, & mala opera, & injustitiae, Non so­lùm enim verum est, vitam quorumvis justorum mul­tis peccatis venialibus jugiter sordidari & deturpa­ri: sed ipsa etiam perfectorum opera, a bonitate illa longè deficere, qua deceret nos Deum colere, landare & honorare. Sunt quippe multis imperfectionibus, quoad hîc vivitur, conjuncta: ne (que) tam pura, neque tam sancta & ferventia, quam magnitudo divinae bo­nitatis & beneficentiae in nos exigeret. Et cùm Deus modò propter eximiam suam in nos dulcedinem & sua­vitatem, ne ad culpam quidem venialem eos nobis de­fectus & imperfectiones imputet, posset tamen cul­pae eos nobis tribuere, si districtè, & praeter suavita­tem suam, & benignitatem, nobiscum vellet agerè. Et infrà ibidem, Propterea Gregorius affirmat, omne meritum virtutis nostrae, vitium esse? quia nullam opus nostrum tam purè, tam sanctè, tam ferve [...]ter, tam omni ex parte perfectè fit a nobis, quam fieri de­ceret, ut Deo juxta magnitudi [...]em suae [...]onitatis & [Page 163] suerum in nos beneficiorum serviremus, & quam ipse a nobis posset exigere, si vellet districtè judicare. Denique ultimis verbis istius capitis concludit, multa nunc fieri a nobis bona opera, & absque ulla macula peccati, quae tamen, si Deus districtè vellet nobiscum agere, vitia & injustitiae essent, ac mala & non bona, probarentur.

Franciscus Costerus in Enchir. controvers. cap. 6 10 pag. 246. editionis Coloniensis ann. 1589 sic scribit, Fatendum est (inquit) nonnulla justorum opera, subinde non ea puritate euitescere, quin leves saltem maculas contrahant, aut pulvere venialium pec­catorum aspergantur. Distrahimur enim in oratio­nibus, irripit inanis gloria conferenti eleemosynam, negligenter, obiterque multa persicimus. Et infrà de homine justificato faciente opera, bona quidem, sed impura & imperfectè bona sic disserit. Ita (que) ut est filius Dei opera sancta facit, ut filius Adae o [...]eri­bus bonis admiscet pulveres & imperfectiones. Pro­inde non sequitur justitiam internam non esse mun­dam, Deoque gratam, eò quod opera non sunt mun­dissima, siquidem munditiem & bonitatem suam ope­ra bona ab interna justitia hauriunt; impuritatem ae concupiscentia. Itaque ut pictor suae artis imperi­tus esse judicari non debet, si rem aliquam, ab alio impeditus minus eleganter pinxerit: ita nec ex ope­ribus minus perfectu, internae justitiae perfectio ponde­rari debet, cum imperfectionis causa non sit justitia, sed innata concupiscentia.

Quintò doctrina Bellarmini, Suarezii, & alio­rum,11 [Page 164] qui actus renatorum culpabili aliqua imper­fectione inquinatos nullo modo DEO gratos & acceptos esse affirmant, multùm derogat, Primò singularis & paterno amori Dei, quo filios suos in Christo adoptatos prosequitur. Alienum enim est ab illa ejus benignitate, ob involuntarios istos & moraliter inevitabiles defectus, optima filiorum suorum opera, quae illi cum timore & tremore, nec non ex serio ei placendi studio faciunt, aversari, damnare, & pro meris peccatis habere. Secundò derogat efficaciae intercessionis Christi. Nam ex ea sequitur renatorum opera imperfectè bona non posse DEO per Christi intercessionem commen­dari (ea enim opera quae simpliciter & absolutè sunt. peccata DEO commendari non possunt) eorumque hostias, quae in se aliquid habent, prop­ter quod minus acceptabiles sint, non posse fieri acceptabiles Deo per Iesum Christum, 1. Pet. 2.5. At certè hoc absurdum & impium dictu est. Quis enim crediderit Christi intercessionem non posse effi­cere, ut pater ille misericordiarum & DEVS omnis consolationis, 2. Cor. 1.3. modicam filiorum suo­rum obedientiam, quasi plenam acceptet, utque defectus illos ac naevos nostro obsequio adhaeres­centes, ita condonet, ut nihil bonorum operū, quae facimꝰ, valori aut bonitati morali ob eos in gratiosa ejus aestimatione decedat? Quis crediderit cle­mentissimum illum DEI agnum, aut non velle, aut non posse iis opem ferre, qui cum gemitu & lachrymis ad pedes ejus provoluti rogant ut im­perfectam suam obedientiam patri suo comm [...]n­det? Quis crediderit gratiosum illum dominum, qui exaudivit patrem lunatici clamantem, Crèdo [Page 165] Domine, succurre incredulitati meae, Marc. 9.24. nunc surda aure eorum suspiria & preces audire, qui ip­sum humillimè orant, ut id per sua merita & inter­cessionem supplere dignetur, quod eorum fidei, poenitentiae, & gratitudini summo cum dolore de­esse agnoscunt. Tertiò derogat eorum consolationi, qui, dum actus religionis à Deo praescriptos exercent, sibi non satisfaciunt, & proinde se Deo multò minùs satisfacere credunt. Si enim iis dicas omnes obe­dientiae & religionis actus, qui culpabili aliquo defectu aut macula coinquinati sunt, esse mera pec­cata, illi statim apud se concludent se nunquam DEO debitum obsequium praestitisse, & conse­quenter se in certae & manifestae damnationis statu esse. Hoc incommodum ad quamplurimos, imò ad optimos Christianos pertinet. Quis enim ex eo­rum numero qui sanctissimi habentur se in dilectio­ne DEI satis fervidum esse sentit? Quis in ti­more DEI se saepissimè remissum esse non agno­scit? Quis tali ac tanta patientia afflictiones sustinet, qualem ac quantam lex DEI exigit? Quis in pre­cibus semper est attentus & assiduus? Cui non saepè inter orandum obrepunt dubitationes de exandi­tione, pravaeque cogitationes? Vnde Croquetius modernus papista Catechesi 152. non solùm profa­nos & impios, sed etiam illos, qui religiosiores sunt, multis modis in publicis religionis actibus exercendis peccare affirmat. Nam (inquit) praeter fabulas, praeter discursum, & oculos vagos, si deterio­ra non fiunt, nihil fere cernitur. Non decrunt for­tasse nonnulli paulò religiosiores, sed interea tantu [...] est tepor, tanta distractio, ut supplicantes fe [...]e aliud nihil quam peccemus.

[Page 166] 12 Sextò opera virtutum ethicarum ab infidelibus facta non tam verè & propriè bona, neque tam. Deo grata sunt, quam opera a fidelibus ex vera fi­de & sincero Dei amore, sed cum culpabili aliquo defectu facta. At priora opera quamvis valdè de­fectuosa sint, tamen ex sententia Adversariorum, non sunt mera peccata, imò verè & propriè bona sunt. Ergo multò minus dicendum est opera de­fectuosa fidelium esse mera peccata.

13 Septimò, timor servilis, & attritio, quae est dolor de peccatis ex hoc timore proveniens, sunt ex Ad­versariorum sententia, actus moraliter boni, quam­vis culpabili defectu, eoque specifico, & substan­tiali laborent. Ergo impudenter negant actus gra­duali aliquo defectu coinquinatos posse esse mo­raliter bonos. Novi Adversarios constanter asserere defectus illos, qui sunt in his actibus non esse cul­pabiles, variisque effugiis uti, ut rationes in con­trarium allatas declinent. Proinde brevem digres­sionem de culpabili defectu attritionis & timoris servilis huic ultimae sectioni attexam.

Digressio de culpabili defectu actuum ti­moris servilis, & attritionis quae ex eo oritur.

PRIMO igitur quod ad timo­rem servilem attinet, in eo duo 1 considerari possunt, viz. timor poenae, & servilitas illius timoris, de quibus sic scribit Estius in 3. Sent. dist. 34. §. 6. In timore servili duo consideranda sunt, timor & servilitas: quorū alterū bonum est, alterum malum. Bonum est enim timere poenam, malum verò serviliter timere, id est, ita timere malum poenae, ut nondum ametur bonum justitiae. Eodem etiam mo­do de timore servili disserunt reliqui Scriptores Pontificii. Nam Suarez lib. 2. de divina gratia cap. 21. §. 20. dicit timorem poenae qui includit con­ditionem servilem esse pravum, & Valent. tom. 3. disput. 2. quest. 2. punct. 3. dicit, timorem servilem, ut servilem, esse malum. Imò ipse Thomas, 2a 2ae quaest. 19. art. 4. dicit timorem servilem, in quantum servilis est, contrariari charitati, item, timorem ser­vilem esse secundum substantiam bonum, sed servili­tatem ejus esse malam.

Ex his sic argumentor: Timor servilis inclu­cludit in se aliquid moraliter malum. viz. servilita­ [...]em,2 quae est culpabilis defectus, ut Adversarii [Page 168] omnes docent. Ergo verum est, quod dixi sectio­ne praecedenti, actum timoris servilis culpabili nae­vo, seu defectu inquinatum esse. Respondet ipse Thomas, & cum eo Bellarminus lib. 2. de poeni­tentia, cap. ultimo, Estius loco citato & alii, servilitatem nullo modo includi in actu timoris ser­vilis, nec esse defectum ei intrinsecum, sed contrà esse defectum extrinsecum, qui afficit hominem timentem non vero ipsum timoris actum. Nam actus (inquiunt) quo quis timet poenam est quidē in se licitus (quia sicut licet amare beatitudinem amore concupiscen­tiae, ita licet odisse & timere miseriam ei contra­riam) sed est in subjecto culpabili & defect [...]oso: hoc est, existit in eo, qui ex amore sui timet poe­nam, & non ex amore Dei timet culpam. Vnde Bellarminus loco citato. Itaque (inquit) qui servi­liter timet, malus est, quia pluris facit poenam, quam culpam sed timor ipse non est mulus, sed bonus: quia non ideo ille est malus, quia vehementer timet poe­nam, sed quia non vehementius timet culpam.

3 Vt hoc effugium Adversariis praecludamus, ut (que) ostendamus timorem servilem, ex quo oritur attri­tio, in se & quoad substantiam suam esse servilem, quaerimus ex Adversariis an omnis poenae timor sit licitus & laudabilis? Respondet Suarez disput. 1. de spe sect 4. §. 6. poenam dupliciter posse timeri: Primò moderatè e [...] secundum rectam rationem propter veram malitiam quam in se habet. Secundò immode­ratè, et ultra mensuram rectae rationis, ut si poena ti­meatur tanquam maximum, supremum, pessi [...]um (que) malum: et tunc (inquit) est pravu [...] timor: nam per illum praefert homo malum suum malo Dei: unde in [Page 169] se, non in Deo constituit finem ultimum, quod tunc solùm contingit, quando homo plus timet culpam, quàm poenam, &c. Idem etiam docet Valent. tom. 3. disput. 2. quest. 2. punct. 3.

Hanc distinctionem ejusque explicationem, quam 4 affert Suarez, libenter accipio. Primò enim con­tradicit Bellarmino asserenti loco citato timorem illum, quo quis poenam plus quam culpam timet, esse in se bonum, quamvis is cui hic timor inest sit malus. Nam Suarez contrà hìc asserit timorem il­lum in se esse pravum, & inordinatum, quia non fi [...] cum debita moderatione, seu cum justa appreciatione poenae, oritur (que) ex nimio amore sui. Secundò quia haec distinctio causam quam ipse Suarez tuètur ju­gulat: Nam qui servilem timorem habet, is prin­cipaliter timet poenam, tanquam praecipuum et ma­ximum malum, probatur antecedens. Primò ma­nifestissimis Thomae testimonis is enim 2a 2ae quest. 19. art. 2. distinguit timorem servilem ab initiali in hoc, quod timor servilis primariò, initialis verò se­cundariò poenam respiciat, & ibidem art 6. expressè dicit, timorem poenae non posse esse servilem, nisi quando poena formidatur sicut principale malum. Secundò idem probatur evidentissima ratione. Nam qui servilem timorem habet, is aut non om­nino timet culpam, aut si cam timeat, solummodo eam timet, quatenus est causa poenae, & sic eam propter poenam timet. Qui autem timet culpam propter poenam, is magis timet poenam juxta re­gulam, propter quod unumquodque est tale, illud ma­gis est tale. Tertiò is qui timorem servilem habet, nihil magis tim [...]t quam poenam, [...]mò nihil aequè [Page 170] timet ac poenam. Ergo poenam maximè timet. Probatur antecedens, quia non praecipuè timet culpam, quatenus est offensa Dei. Hoc enim sine charitate & filiali timore fieri non potest. Qui au­tem servilem timorem habet. is nondum filialiter ex charitate timet, ut patet ex Lombardo 3. Sent. dist. 34. & Estio ibidem, & ex variis Augustini te­stimoniis, quae illic ab iis citantur.

Dices primò, haec argumenta niti falsa suppo­sitione. 5 Supponunt enim Pontificios in hac quae­stione, quam contra Lutherum de timore servili tractant, loqui de timore servili formaliter sic dicto, qui omnino separatus est à timore filiali, & a cha­ritate, quique cum timore filiali coexistere in ali­qua persona non potest, cùm tamen ipsi loquan­tur de timore servili materialiter et quoad substan­tiam suam considerato, hoc est, de timore poenae absolutè, & generaliter considerato, quatenus est timor poenae. Nam timor poenae, imò timor cul­pae propter poenam potest esse, & actu est in homi­nibus sanctissimis, qui quamvis uno aliquo actu timean [...] culpam propter poenam, idque vehemen­ter, tamen alio actu magis timent culpam seu offen­sionem Dei propter se, & qua talis est.

6 Respondeo istam suppositionem non esse falsam. Primò enim Bellarminus lib. 2. de poenitentia cap. 17. Estius in 3. Sent. dist. 34. §. 5.6.7. & 8. & An­dreas Vega in Concil. Trident. lib. 6. cap. 26. apertè prositentur se loqui de timore servili formaliter sic dicto, quo quis ita timet poenam, & culpam prop­ter poenam, ut nullo modo, hoc est, neque actua­liter, neque habitualiter timeat culpam propter offensionem Dei, tanquam propter principalem ti­moris [Page 171] causam. Secundò timor ille poenae quo quis ita timet poenam, aut culpam propter poenam, ut simul vel habitu, vel actu magis timeat culpam propter Deum offensum, seu propter offensionem Dei, nullam servilitatem habet. Nam non est ser­vorum, sed filiorum ita timere poenam, ut magis timeant culpam seu offensionem patrisfamilias. Tertiò Thomas 2a 2ae quest. 19. art. 2. dicit eum qui ad Deum, & ex timore culpae, & ex timore poenae convertitur, habere timorem non servilem, sed [...]nitialem: quod proculdubio intelligi debet de eo qui ita timet poenam, ut ex imperfecto & debili quodam amore Dei etiam timeat culpam, seu Dei offensionem. Nam qui ita timet poenam, ut ex perfecto amore magis timeat culpam, ille filialiter timet. Vnde Bellarminus loco citato multis Pa­trum testimoniis probat hujusmodi poenae timorem in viris sanctissimis atque adeo in ipsis Martyribus inveniri. Quartò Pontificii loqui debent de ti­more servili prout, ab Augustino & aliis patribus accipitur. At ab iis accipitur pro timore forma­liter servili, quo quis solius poenae metu a peccato abstinet, ut patet ex eorum testimoniis, quae Bel­larminus & Estius locis citatis in medium afferunt. Quintò, si Pontificii non loquantur de timore ser­vili formaliter sic di [...]o, ineptè & ridiculè disputant contra Lutheri assertionem de timore servili. Nam is solum timorem servilem formaliter consi­deratum damnavit, ut aperte fatetur Bellarminus loco citato.

Dices secundò Pontificios in hac quaestione 7 neque loqui de illo timore poenae, quo quis ita ti­met poenam, ut simul ex vera charitate magis ti­me [...]t culpam, neque de illo timore quo homo cha­ritate [Page 172] destitutus immoderatè timet poenam tan­quam maximū suum malum, sed de timore illo quo quis charitate destitutus timet poenam moderatè, et cum debita appreciatione, hoc est, quo timet poenam, non vt maximum suum malum, sed sim­pliciter ut quid malum, et fibi damnosum. Respon­deo timere poenam cum debita moderatione & justa ejus appreciatione est timere eam ut malum secundarium quod non contingit nisi in eo qui charitatem habet, ut expressè docet Thomas 2a 2 quest. 19. art. 4: & confirmatur quia nemo absque charitate potest Dei gloriam magis amare quam suam beatitudinem. Ergo nec absque ea potest dici offensionem DEI magis aversari quam suam miseriam. Secundò, qui charitate destitutus est, non praecipuè aversatur aut timet culpam prop­ter offensionem DEI. Ergo praecipuè timet eam propter damnum suum, & proinde timet eam propter poenam, tanquam propter maximum ma­lum. Nam si non haberet eam pro maximo malo, non praecipuè propter eam timeret. Tertiò qui servilem timorem habet, is solam poenam per se timet: nam non timet offensionem DEI nisi quatenus est causa poenae. Ergo timet poenam tan­quàm malum majus offensione DEI, Denique ubi abest verus DEI amor, ibi dominatur inordinatus sui amor, qui semper plus timet malum suum quàm malum DEI (ut loquitur Suarez) hoc est, quàm DEI offensionem.

8 Haec de culpabili defectu in actu timoris servilis, quem illi moraliter bonum, licet non aeternae vitae meritorium esse affirmant. Nunc, quod ad attritio­nem ex timore servili conceptam attinet, nullo negotio eam culpabiliter defectuosam esse demon­stramus. [Page 173] Primò quia ex culpabili timore oritur, & proinde ipsa est culpabilis. Secundò quia quamvis versetur circa debitum objectum, hoc est, circa culpam, non tamen semper versatur circa eam sub debito respectu; hoc est, non semper versatur circa eam quatenus est culpa, seu offensa DEI (nam sae­pè versatur circa eam solummodo quatenus est causa poenae, & proinde non tam est dolor de culpa quam de poena) aut si sit de culpa quatenus est offensa DEI, non tamen versatur circa eam cum debita appreciatione, hoc est, non est dolor de offensa DEI tanquam de summo malo super om­nia detestabili, ut docet Valent. tom. 4. disput. 7. quest. 8. punct. 1. & proinde est dolor de aeter­na miseria, quae peccatori imminet, tanquam de maximo & summo malo. Tertiò, si aliquan­do contingat eam versari circa debitum objectum, sub debito respectu, & etiam cum justa appre­ciatione, hoc est, si contingat eam esse dolo­rem de peccato, quatenus est offensa DEI, tan­quam de maximo malo (quod fieri posse asserit Toletus in Instructione sacerdotis lib. 3. cap. 4. §. 6.) non tamen tunc includit firmum propositum vitandi omnia peccata in posterùm, quod necessa­riò requiritur in illo dolore, quem DEVS à nobis exigit, cùm jubet ut ad se redeamus per veram poenitentiam. Nam vera poenitentia sine hoc proposito, imò sine reali praxi, & execu­tione hujus propositi, consistere nequit, ut pa­tet ex Ezechiel. 18.21.27.30 Matth. 3.8. Act. 26.20. & ipsi Adversarii fatentur, viz. Vasquez in tertiam partem Thomae tom. 4. quest. 86. art. 2. dub. 4. num. 7. & Valent. loco citato punct. 6. [Page 174] assert. ultima. Ergo quamvis dolor attritionis praecisè in se consideratus esset bonus (quod tamen rarissimè accidit, quia plerumque, aut non est de peccato sub debito respectu, aut non est de eo cum justa appreciatione) non tamen careret defectu cul­pabili: id (que) quia, quatenus, est actus conversionis, seu poenitentiae, non plenè satisfacit praeceptis a Deo traditis de poenitentia.

Adversarii ut vim hujus ultimi argumenti de­clinarent 9 nova quaedam, & ipso auditu horrenda dogmata excogitarunt. Nam Navarrus, Victoria, & quidam alii (ut testantur Vasquez loco citato dub. 2. & Valent. loco etiam citato punct. 3.) do­cuerunt perfectum dolorem de peccatis (qui ne­cessario includit propositum vitandì peccata in po­sterum) non esse sub praecepto, seu nullum prae­ceptum exstare in Scriptura, quo obligamur ad perfectam contritionem. Melchior Canus in re­lect. de poenitentia parte 4. quest. 2. conclus. 4. docet exstare in Scripturis praecepta de poeniten­tia, & perfecta contritione, sed ea non nisi indeter­minatè et sub disjunctione obligare, ut viz. vel ha­beamus perfectam contritionem extra sacramen­tum poenitentiae, vel certè habeamus attritionem in usu sacramenti. Denique Gregorius de Valen­tia, loco citato, punct. 4. assert. 6. col. 1256. Vas­quez loco etiam citato dub. 5. & 6. Becanus tertia parte Summae tract. 2. cap. 35. quest. 7. & alii mul­ti docent ipsam perfectam contritionem per se & determinatè esse sub praecepto, sed dicunt Primò, nos ex praecepto contritionis non obligari ad ha­bendam contritionem statim postquam peccavi­mus, & consequenter nos posse ad certum tempus [Page 175] sicitè differre poenitentiam nostram. Secundò prae­ceptum contritionis non obligare peccatores in gravia peccata prolapsos nisi certo quodam terri­pore, viz. in articulo extremae necessitatis, id est, in periculo mortis (nam de nullo alio particulari tempore, quo obligat hoc praeceptum, convenit inter Cadmaeos illos fratres) & per consequens eo­rum dolorem qui tantum attriti, & non contriti sunt, non laborare culpabili defectu, nisi in illo temporis momento, quo praeceptum contritionis obligat.

Quod si illis objicias dictum illud Siracidae (cu­jus 10, liber apud eos canonicus est) Ecclesiastici 5.8, ne differas te ad dominum convertere; neque rejicia [...] de die in diem. Respondent non esse praeceptum, sed consilium: unde sequitur eos qui statim post pec­catum commissum convertuntur ad DEVM, ex Pontificiorum sententia, opus supererogationis facere. Hi furores non confutandi, sed exploden­di, aut potius cum gemitu & lachrymis deploran­di sunt. Interim breviter unico argumento pro­babo conversionem ad DEVM esse necessariam ex DEI praecepto statim post commissum pecca­tum. Illud sic proponi potest: Nullo momento li­cet esse in peccato. Ergo tenemur ex DEI prae­cepto statim peccatum relinquere, & consequenter habere veram & perfectam contritionem, sine qua peccatum tolli non potest. Antecedens patet, quo­niam cùm peccatum sit per se illicitum, contradi­ctionē implicat dicere quod esse in peccato liceat. Gregor. de Valentia, loco citato, punct. 4. assert. 1. respons. ad argum. 3. col. 1245. dum huic argu­mento occurrere conatur, apertè manus dat, hoc [Page 176] est, concedit peccatorem obligari ad poenitentiam perfectam statim post commissum peccatum. Tenetur (inquit) aliquis quovis momento deserere pec­catum ex illo eodem praecepto, contra quod propri [...] peccatum illud sit, in quo baeret, non autem ex spe­ciali praecepto poenitentiae, ita, ut si non statim dese­rat, admittat speciale peccatum impoenitentiae. At si tenetur poenitentiam agere, & per veram con­tritionem ad Deum redire, habemus quod volu­mus. viz. eum, qui tantùm attritus, & nondum contritus est, obligari ad habendam ulteriorem do­loris spiritualis perfectionem, & per consequens ejus dolorem culpabili defectu laborare. Vide si placet Cajetani Summulam verbo CONTRITIO §. Tempus autem, &c.

FINIS.

Paragraphus ultimus sect. 7. partis 1. supra omissus.

Ex iis quae dicta sunt manifestè patet ingens esse discrimen inter mortalia & venialia renatorum 13 peccata, quoad tria illa effecta, quae hac sectione, & sect. 5. explicavimus. Primò enim quia renati in [...]trocia & conscientiam vastantia peccata prolapsi, praestare desinunt eam obedientiam, quam foedus gratiae a nobis exigit, ut necessariam ad consequen­da ulteriora gratiae dona in hac vita, & ad obti­nendam beatificam DEI visionem in vita fu­tura; & quia illi durante hoc statu incapaces sunt istorum beneficiorum, non tantùm ex demerito suo, sed etiam secundum sententiam foederis gra­tiae, idcirco supra dixi benevolentiam DEI, erga eos ita ligatam & impeditam esse, ut non possit peccata, in quae lapsi sunt remittere, aut eos parti­cipes facere spiritualium beneficiorum, quae in electos secundum spiritum ambulantes conferre solet, donec per singularem, extraordinariam, & perfectè practicam poenitentiam ad DEVM re­deant, & omnem hujusmodi malignitatem actionum s [...]arum ex advers [...] oculorum Dei amoveant, Isai. 1.16. Praeterea durante hoc statu, non solùm Deo dis­plicent peccata ab iis commissa, sed etiam eorum obedientia, orationes, & gratiarum actiones: imò nihil ab iis procedere potest, quod pro tunc Deo gratū & acceptum sit, Psal. 50.16. Isai. 1.14.15. Ier. 14.11.12. At quādo electi justificati leviora illa pec­cata ex inadvertentia aut infirmitate committunt, non desinunt praestare obedientiam illam, quam foe­dus gratiae, ut praecisè necessariam ad salutem exi­git: sed iis non obstantibus dicuntur secundum [Page] spiritum ambulare, Rom. 8.1. imò & Deum tot [...] corde sequi, 1. Reg. 14.8. & incedere in omnibus mandatis & constitutionibus domini inculpat [...], Luc. 1.6. Quamvis igitur levissima peccata ex se, & sua natura, nos reddant incapaces & indignos gratiae divinae donis; quamvis item ea in se non solùm DEO displiceant, sed etiam meritò effi­cere possint, ut universa nostra obedientia fóe­da sit in oculis Domini, eique penitus displiceat. DEVS tamen, qui non intuetur iniquitatem in Iacobo, nec aspicit perversitatem in Israele, Numer. 23.21. iis non obstantibus imperfectam nostram obedientiam in Christo acceptat, & oculos suos à naevis ei adhaerescentibus quasi avertens, since­ritatem & humilitatem ejusdem gratiosè intue­tur, & ex iis complacentiam & oblectationem capit. Secundò quod ad duo reliqua peccati mor­talis effecta attinet, quamvis ea ex rigore justitiae consequantur etiam peccata venialia, tamen juxta providentiae divinae administrationem sub foe­dere gratiae, nequaquam ea actu consequuntur: hoc est, electi peccata illa leviora committentes, neque gratiae inhaerentis donis privantur, ut faten­tur omnes, neque praesentem aptitudinem ad coe­leste illud regnum ingrediendum amittunt. Primò enim DEVS peccata illa filiis suis in Christum credentibus, et secundum Spiritum ambulantibus, ad mortis aeternae reatum non imputat. Secundò areana et efficaci sancti sui Spiritus motione sub­inde eos excitat ad reatum ex iis contractum ag­noscendum et deplorandum.

INDEX Partium & sectionum hu­ius Disputationis.

PARS PRIMA. In qua Evangelicorum sententia de peccati mortalis & venialis discrimine pro­ponitur, et variis observationibus, distinctioni­bus, ac quaestionum determinationibus explica­tur, et illustratur.

 • QVAM utilis sit haec disputatio ad Pon­tificiorum section 1 doctrinam de humanae ju­stitiae perfectione, & meritis ever­tendam? pag. 1.
 • An, & quo sensu, Evangelici admittant section 2 partitionem peccati in mortale & ve­niale? pag. 4.
 • Proponuntur & confirmantur variae assertio­nes section 3 de discrimine peccati mortalis & ve­nialis. pag. 11
 • De quintuplici differentia peccati mortalis section 4 & venialis. pag. 18.
 • De primo effecto peccati mortalis, hoc est, de section 5 [Page] exclusione peccantis à favore Dei, de (que) duplici distinctione amoris divini. p. 26.
 • section 6 Deum posse eos amare quos prius odit, & odisse eos quos prius amavit, abs (que) ulla vel physica, vel morali voluntatis suae muta­tione, obiter declaratur. pag. 33.
 • section 7 De secundo & tertio effecto peccati mortalis, hoc est, de privatione gratiae, & amissio­ne praesentis aptitudinis ad ingrediendum regnum coelorum. pag. 38.

Pars secunda. In qua duae principales differentiae, quas Pontificii inter peccatum mortale et veniale assi­gnant, considerantur et confutantur.

 • section 1 POntificiorum sententiā de peccatis venia­libus nullo solido fundamēto niti. p. 47.
 • section 2 De maculae peccati: & an macula, quam ve­niale peccatum post se relinquit, peccantem à regno coelesli excludere possit? p. 59.
 • section 3 An peccatae levissima reproborum sint mor­talia, non solùm ab eventu, sed etiam ex merito? p. 67.
 • [Page]An peccata levissima electorum sint mor­talia section 4 ex natura sua? p. 73.
 • An peccata leviora, quae venialia vocan­tur,section 5 sub poena aeternae mortis à Deo prohi­beri possint, & an actu sub ea poena in foe­dere operū seu legali prohibita sint? p. 77
 • An & quatenus malitia in omni peccato,section 6 etiam veniali, sit infinita? & an poena infinita ei respondeat? p. 83
 • An peccatum mortale & veniale in hoc dif­ferant,section 7 quod mortale sit ex se irremissibi­le per ablationem principii remissionis, hoc est, gratiae inhaerentis; veniale verò sit ex se remissibile per non ablationem istius principii? p. 87.

Pars tertia. In qua considerantur et confutantur fundamentales differentiae, quas assignant Pontificii inter pec­catum mortale et veniale.

 • An rectè doceant Adversarii offensas in re section 1 levio [...] commissas non mereri dissolutio­nem amicitia? p. 102.
 • [Page] section 2 An peccata quae venialia vocantur, sint sim­pliciter & absolutè leves offensa? p. 109.
 • section 3 An peccata venialia sint contra legem? & an sint contra finem legis? p. 112.
 • section 4 An simpliciter ac sine adjectione dicendum sit peccata venialia esse contra DEI le­gem? p. 115.
 • section 5 An peccata venialia repugnent charitati quae est finis legis? p. 119.
 • section 6 An peccata venialia in peccante, ponāt aver­sionem à Deo, ut ab ultimo fine? p. 126.
 • section 7 An homo justificatus peccando venìaliter cō ­stituat ultimum finem in creatura? p. 131

Appendix. De possibilitate implendi legem consideratam fe­cundum [...] Evangelicam▪

 • section 1 An ea legis observatio, quam DEVS nunc sub foederè gratiae, ut praecisè ne­cessariam adsalutem, exigit, sit nobis pos­sibilis? p. 142
 • section 2 An bona renatorum opera, ex Evange­licorum sententia, sint peccata mortalia? [Page] & an simpliciter ac absolutè sint pec­cata? p. 152
 • An bonitas & malitia moralis in uno & eo­dem actu sint compossibiles? p. 156

Digressio

 • DE culpabili defectu actuum timoris servilis, & attritionis quae ex eo [...]ritur. p. 167
FINIS.

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Text Creation Partnership. This Phase I text is available for reuse, according to the terms of Creative Commons 0 1.0 Universal. The text can be copied, modified, distributed and performed, even for commercial purposes, all without asking permission.